2872 sayılı Çevre Kanunu
Resmi Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132
Amaç:
Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.)
Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda
korunmasını sağlamaktır.
Tanımlar:
Madde 2 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/2 md.)
Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan
her türlü maddeyi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
1
Atık Yönetimi
 Atık yönetimi , 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
resmi gazetede yayınlanan
 «Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik»
ile belirlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
2
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK
Atıklar,
 Tehlikeli Atıklar (* ve A ile işaretli)
 Muhtemel Tehlikeli Atıklar (M ile işaretli)
 Tehlikesiz Atıklar (hiç işaret yok)
Olarak Üçe ayrılır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
3
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 04
Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan
atıklar
 04 01
Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan
Atıklar
 04 01 03 *
Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ
giderme atıkları M
 04 01 04
Krom içeren sepi şerbeti
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
4
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 Her atığın, Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği EkIV Atık Listesinde bir karşılık kodu bulunmaktadır.
01 Madenlerin aranması, ……..
02 Tarımdan Kaynaklanan……
03 Ahşap İşleme ………………
……………….
20 Ayrı Toplanmış ………….
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
5
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
EK-III A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
 H1 Patlayıcı
 H10 Üreme yetisini azaltıcı
 H2 Oksitleyici
 H11 Mutajenik
 H3-A Yüksek oranda
 H12 Havayla, suyla veya asitle







Tutuşabilenler
H3-B Tutuşabilen
H4 Tahriş edici
H5 Zararlı
H6 Toksik
H7 Kanserojen
H8 Korozif
H9 Enfeksiyon yapıcı
temasında toksik veya aşırı toksik
gazları üreten maddeler
 H13 Atıldığında veya başka bir madde
üretirken, örnek olarak süzüntü suyu,
yukardaki özelliklerden birini gösteren
madde ve preparatlar
 H14 Ekotoksik
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
6
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
EK-III B TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI
 a) Parlama noktası ≤ 55 ºC,
 b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla
maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,
 c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki
toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,
 ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki
toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,
 d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla
maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,
 e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla
maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,
…….VS.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
7
Atıkların Yönetimi
 Dolayısıyla bir atığın Tehlikeli olup
olmadığının belirlenmesi için Ek-IIIB
analizi yapılması gereklidir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
8
Atıkların Yönetimi
 Oluşan atık miktarı ile ilgili bilgilerin;
 Her Yıl sonu itibari ile, yıl içerisinde
ürettikleri ve Yönetmeliğe uygun bertaraf
ettirdikleri
Tehlikeli
Atıkları
Bakanlığımızın
elektronik
yazılım
programı
üzerinden
http://online.cevre.gov.tr
adresinden
beyan etmek ve çıktılarını muhafaza
ederek
denetimlerde
denetim
görevlilerine ibraz etmekle,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
9
Atık Üreticileri
 Bu bilgilerin en az beş yıl süre ile
muhafaza etmekle,
 Talep edilmesi halinde Bakanlığımızın
incelemesine açık tutmakla,
 Atıkların toplanması, taşınması, bertarafı
ile
ilgili
harcamaları
karşılamakla
Yükümlüdür.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
10
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 Çevre Bilgi Sistemi FİRMA esasına göre kayıt yapar.
 Aynı Vergi numarasına sahip tüm işletmeler tek bir
Firma altına kayıtlanır.
 Firma kaydından sonra , varsa farklı adresteki
işletmeler ayrı ayrı TESİS olarak kaydedilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
11
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 Tek işletmesi olan kuruluşlar tek tesis olarak
kaydedilir.
 Aslında her tesis kaydı aynı anda kullanıcı kaydı
demektir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
12
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 Firmaların Yönetmelikler gereği yükümlü olduğu
beyanların online olarak kayıt altına alındığı
sistemdir.
 Sistemde değişik konularda birçok uygulama vardır.

 Her uygulama farklı bilgileri depolar.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
13
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 Belli başlı uygulamalar şunlardır.
 Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) /
MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)))
 Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi
 Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin (e-izin-Atık
taşıma lisansı)
 SEVESO Kayıt Sistemi
 Tehlikeli Kimyasallar v.b.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
14
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 Her firma mevcut Yönetmelikler çerçevesinde
yükümlü olduğu yada ihtiyacı olan uygulamaları
Müdürlüğümüz onayıyla kullanabilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
15
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 Hemen her firma bir şekilde atık ürettiğinden en
önemli uygulama «Atık Beyan Formu» uygulamasıdır.
 Eğer işletmede atık su deşarjı ve tesisi varsa «Atıksu
Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi» uygulamasıyla istenen
bilgilerin kayıt altına alınması zorunludur.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
16
ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
 ÇKAGİLHY gereği izin yada lisans zorunluğu varsa
izin/lisans alınması,
 Atıkların Karayollarında Taşınmasına İlişkin Tebliğ
gereği Tehlikeli Atık Taşıma firmalarının taşıma lisansı
alınması gerektiğinde,
 Firma «Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin»
uygulamasına sahip olmalıdır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
17
Çevre Bilgi Sistemi
 Herhangi bir uygulamayı kullanabilmek için,
 Bir defaya mahsus olmak üzere,
http://online.cevre.gov.tr adresinden kayıt
yapılarak, e-mail adresiyle gelen kullanıcı kodu
ve parola elde edilmelidir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
18
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
 Bunun için http://online.cevre.gov.tr adresinden «Kayıt
Başlangıç» menüsü seçilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
19
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Kullanıcınız Hangi Kapsamda Bulunmaktadır?
Firma (Vergi No ile başvuru yapılacak uygulamalar için)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
20
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Gelen ekrana sadece vergi numarasını yazarak kontrol tuşuna
basılır.
Vergi numarası Kontrol
Ekranı
Vergi No:
1234567890
V e rg i Num aras i ni K o ntro l E t
Vergi Dairesi:
Firma Adı:
Adresi:
İl:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
21
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
 Vergi numarası Kontrol Ekranı

 Vergi No: 1234567890
 Vergi Dairesi: KORDON
 Firma Adı
: ABC Ltd.Şti.
 Adresi
 İl
: lşsşlşlsjşldjşlds
: İzmir
Bilgilerim Doğru
tuşuyla devam edilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
22
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
Bir sonraki ekranda firmaya özel
bilgiler girilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
23
Tesis Kayıt Formu
Tesis Adı:
Tesisiniz Entegre mi
Kuruluş Tarihi:
Vergi No:
Vergi Dairesi:
Sgk No:
Her tesisin farklı SGK numarası bulunmaktadır.
Telefon:
Fax:
E-Posta:
Tesisiniz il Çevre ve Şehircilik müdürlüğü tarafından onaylandığında kullanıcı
adınız ve şifreniz eposta adresinize gelecektir.
Web
Zorunlu olmayan tek veri
Adresi:
İl:
İlçe:
Tesis Yetkilisi Adı:
Varsa Çevre Görevlisi veya İmza Yetkilisi
Tesis Yetkilisi Soyadı:
Tesis Yetkilisi T.C. Kimlik No/Pasaport Numarası:
TC kimlik numarasını giriniz.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
24
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
 Tesis kaydından sonra gelen ekranda,
 Tesisim yok/Firmamı tesis olarak kaydet (Tek Tesis)
 seçilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
25
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
 Gelen yeni ekranda seçilebilecek uygulamalar
listelenerek , içinden talep edilen uygulamaların
yanındaki kutucukların tıklanmasıyla seçilmesi
istenecektir. (Atık yönetim sistemi)
 Arkasından kaydet tuşuyla sistem üzerinden başvuru
tamamlanacaktır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
26
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
 Başvurunun değerlendirilmesi için yapılacak son işlem
ekranın sağ altındaki «Başvuru Yazdır» tuşuyla İl
Müdürlüğümüze muhatap matbu dilekçe
yazdırmaktır.
 Matbu evrak üç bölüm halinde yazılacaktır.
 İlk bölüm Müdürlüğümüze muhatap yazı ve firma
bilgileri,
 İkinci bölüm tercih edilen uygulamalar,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
27
Çevre Bilgi Sistemi Kaydı
 Üçüncü bölüm ise gönderilen kullanıcı kodu ve
parolanın kötüye kullanıldığında sorumluluğu
üstlenen bir nevi taahhütnamedir.
 Bu dilekçe örneği firma kaşesi ve imzasıyla İl
Müdürlüğümüze ulaşmasını müteakip personelimizce
onaylanacak ve verilen e-mail adresine kullanıcı adıparolası gönderilecektir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
28
Atıkların Beyanı
 Artık elimizde kullanıcı kodu ve parolası
olduğuna göre atık beyan girişine (Yada
diğer uygulamalara bilgi girişine )
başlayabiliriz.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
29
Atıkların Beyanı
 Çevre Bilgi Sistemi açılışında alt resimde görülen giriş
alanına ulaşılmaktadır.
 Formun “Giriş” kısmında bulunan alana Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen Kullanıcı adı ve
parolayı yazınız.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
30
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
31
Atık Beyanı
 GİRİŞ düğmesine bastığınızda aşağıda görülen Çevre
Bilgi Sistemi Uygulamalar Listesi açılacaktır.
 Yani firmanız için gerekli olup ta İl Müdürlüğümüzden
talep edilerek açılan uygulamalar görülecektir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
32
Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle
Denge Sistemi(KDS)))
Sekmesini tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
33
Atık Beyanı
 Açılan “Atık Beyan Sistemi” formunda “Güncel Beyan
Giriş/Güncelleme” sekmesi tıklanır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
34
Atıkların Beyanı
 Atık beyan formu ana bölümleri:
 1. Tesis Bilgileri
 2. NACE (Sektör Bilgileri)
 3. Beyan edilecek atıklara ilişkin veriler
 4. Onay Kodu Talep – Onaylama ve Yazdırma
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
35
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
36
Atık Beyanı
 İl kez beyan yapıldığında , yada bilgilerin
güncellenmesi gerektiğinde «Tesis bilgilerini
Güncellemek için Tıklayınız» kullanılır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
37
Atıkların Beyanı
 İkinci alanda, ilk satır zorunlu alan olup daha sonraki
alanlar isteğe bağlı olarak doldurulabilir. NACE kodu
seçimi için küçük resimlerden listeye ulaşılabilir.
 (1) Liste, (2) elle giriş, (3) sil düğmeleridir.
 Kod seçildikten sonra beyan yılına ait fiili üretim
kapasitesi-birimi ve gerekli görülürse açıklama
yazılabilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
38
Atıkların Beyanı
 Geçtiğimiz yıl, beyan edilecek atık oluşmamış ise ,
beyan edilecek atık yok kutucuğu işaretlenerek
doğrudan «onay» aşamasına geçilir.
 Aksi takdirde
yeşil + işaretine basılarak atık
beyanına başlanır.

Beyan edilecek atık yok
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
39
Atıkların Beyanı
 Yeni atık beyanı ekle düğmesine basıldığında açılan
ekran kullanılarak, beyan edilecek atık koduna ilişkin
bilgilerin doldurulup kaydedilmesi gerekmektedir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
40
Atık Beyanı
Kaydetme işleminden sonra sistem
ana sayfaya döner. Yeni atık girişi
için işlem tekrarlanır.
Eğer hata var ise Seçili Beyanı
Güncelle veya Seçili Beyanı Sil
düğmeleri kullanılarak işlem
yapılabilir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
41
Atıkların Beyanı
 Tıbbi atıklara ilişkin atık kodu seçildiğinde
Geri Kazanım/Bertaraf tesisi listesinde
lisanslı tesis aranır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
42
Atıkların Beyanı
 BEYAN ONAYLAMA İŞLEMİ

 Tıklayınca açılacak alanda Onay Kodu talep
edilecektir. Onay Kodunu Öğren düğmesine
basıldığında
 Tesisin kayıt sırasında verilen mail adresine
Bakanlık tarafından rakamlardan oluşan
onay kodu gönderilecektir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
43
Atıkların Beyanı
 Bu kodun ilgili alana yazılıp onaylanması ile
beyan işlemi sona erecektir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
44
Atıkların Beyanı
 Kullanıcı tarafından «beyan onayla»
yapıldıktan sonra düzenleme yapılamaz.
Kesinleşir.
 Ancak beyanda hata/noksan olduğu
anlaşıldığında, İl Müdürlüğümüzden yazılı
olarak «onay kaldırma» talep edilerek
yeniden düzenleme yapılabilir. ( 1 Ocak-31
Mart arasında)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13 Ocak 2015 İZMİR
45
Download

Atık - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı