VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZUŠ Jana Štursy
62. školní rok
2013 - 2014
a/ Charakteristika školy
Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s
oborem hudebním, výtvarným, tanečním a literárně-dramatickým. Navštěvují ji žáci, kteří při
průzkumech a talentových zkouškách prokážou schopnosti pro daný obor. Vzdělání na ZUŠ
jim přinese základy znalostí a dovedností ve zvoleném oboru a připraví je dle potřeby pro další
studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu celkem 583 žáků, což je o 2 více, než v
roce předcházejícím.
Základní umělecká škola Jana Štursy je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a
jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2004 město Nové Město na Moravě.
Plný název a adresa školy:
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Vratislavovo nám. 121,
592 31 Nové Město na Moravě,
tel.: 566 598 260
e-mail: [email protected]
webové stránky školy: zus.nmnm.cz
Prostorové vybavení školy
ZUŠ má od roku 1997 dvě budovy. Hlavní budova se nachází na Vratislavově náměstí
čp. 121, v místě první měšťanské školy v Novém Městě na Moravě. Vyučuje se tu od roku
1954. Dům je majetkem MěÚ. Zde je soustředěna většina hudebních tříd /celkem sedm/,
učebna tanečního oboru, výtvarného oboru a ředitelna. Druhá budova na Monseově ulici je od
1. 1. 2004 také majetkem MěÚ. Výuka v ní byla zahájena 1. ledna 1997. Zde jsou čtyři hudební
třídy, učebna literárně dramatického oboru, jejíž prostor je členěn na dvě místnosti. Větší je
upravena jako víceúčelový sál. Dále je v budově ateliér výtvarného oboru.
Prostorové podmínky na hlavní budově ani na Monseově ulici nejsou plně vyhovující a
dostačující. Dosud se nepodařil vyřešit problém s učebnou bicích nástrojů a zkušebny pro
dechový orchestr. Nebyly nalezeny vhodné prostory.
Počet učeben: hudební obor
10 pro individuální výuku
1 pro skupinovou výuku
taneční obor
1
výtvarný obor
2
lit. dramatický obor 1
Další využitelné prostory:
koncertní sál
ředitelna
šatna pro žáky
sklad pro výtvarný obor
Materiální vybavení a údržba školy:
Ve školním roce 2013/2014 se opět pokračovalo s vybavením dechového orchestru.
Byl zakoupen pístový pozoun, trubka piccolo a baryton. Žákům z dechového orchestru se
pořídil stejnokroj - trika s potiskem. Doplnil se orchestrální notový archív. Do třídy
bicích nástrojů přibyly další druhy perkusních nástrojů a dále pochodový buben Jalapeno
a buben Toforan. Do kytarové třídy přibyla dvě comba – Roland a Tube Master a
elektrická kytara Vintage. Pro akordeonový soubor se pořídil akordeon Delicia choral 24.
Do třídy hudební nauky se zakoupilo elektronické promítací plátno.
Pořídily se 3 nové PC, které nahradily již nevyhovující staré. Byl zakoupen schodišťový
rudl na stěhování velkých nástrojů.
V budově na Vratislavově nám. se pokračovalo s opravou tříd hudebního oboru. Ve dvou
třídách bylo sejmuto staré dřevěné obložení, upraveny zdi a vymalováno. Do tříd byly položeny
nové koberce a dokoupen nábytek. Dále byl proveden nátěr oken směřujících na náměstí.
Dne 23. 5. 2014 došlo v nočních hodinách vlivem prudkých dešťů a zanešené kanalizace
ke zvýšení hladiny odpadních vod. Tyto odpadní vody vytopily zpětným tokem toalety
v přízemí budovy na náměstí. Následující den bylo svépomocí provedeno odstranění fekálií a
úklid v přízemních prostorách školy. Následně bylo zajištěno celkové pročištění kanalizace
v okolí a pod budovou ZUŠ na náměstí. Náklady byly zaplaceny pojišťovnou.
Havárie kanalizace v budově na náměstí
b/ Přehled učebních plánů
Na škole se vyučuje podle učebních plánů schválených MŠMT ČR
dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18418/95 a dále podle „Školního vzdělávacího programu“
vypracovaného dle „Rámcově vzdělávacího programu“. ŠVP je platný od 1. 9. 2012 a vyučují
se podle něho předměty: PHV, PVV, PTV, PLDV, dále 1. roč. 1. a 2. stupně.
Hudební obor:
Učební plán: č. 2a, č. 2b, č. 3, č.5a, č. 5b, č. 6, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12, č.13
ŠVP
Literárně dramatický obor:
vyučuje v přípravném ročníku a na 1. stupni podle vzdělávacího programu schváleného
MŠMT dne 30. června 2004 pod č. j. 22 558/2004 – 22 s platností od 1. 9. 2004 – učební plán
č. 2, a na II. stupni podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č. j. 22035/2005 - 22
platném od 1. 9. 2005
ŠVP
Taneční obor:
vyučuje v 1. stupni podle inovovaných dokumentů schválených pod č. j. 17 620/2003-22,
uč. plán č.:2 a na 2. stupni podle dokumentů č. j. 17 621/2003- 22, uč. plán č. 4.
ŠVP
Výtvarný obor:
výuka probíhá podle inovovaných učebních dokumentů schválených pod č. j. 18
455/2002 - 22, uč. plán č. 2, 3.
ŠVP
c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
zaměstnanci ZUŠ J. Štursy - šk. rok 2013/2014
první řada zleva:
Sobotka Petr, Ryšánková Barbora, Mošnerová Eva, Miko Ladislav, Vodičková Denisa,
Hrubcová Dita, Šteidlová Kateřina, Urbanová Marta
druhá řada zleva: Eliášová Alena, Fialová Marie, Brychtová Mirka, Holá Miroslava, Rejpalová Hana,
Bartoš Lukáš, Chalupníková Hana, Hubáčková Pokorná Lada, Dvořáková Libuše,
třetí řada zleva: Ullmann Michal, Reisinger Petr, Bílý Vlastimil, Machek Tomáš, Orel Libor, Mrlík
Miloslav, Obr Martin, Smrček Lukáš, Lán Jan, Jelínková Hana, Kropáčková Věra
Pedagogičtí pracovníci
V tomto školním roce neproběhly žádné personální změny. Pedagogický sbor školy byl
složen z 18 učitelů hudby (11 mužů a 7 žen), 2 učitelů výtvarného oboru, 3 učitelů literárně
dramatického oboru a 2 učitelů tanečního oboru.
Z 18 učitelů HO je 13 absolventů konzervatoří. Tři z nich mají navíc vysokoškolské
vzdělání (FF MU, JAMU, PFUP Olomouc). Tři jsou absolventy PF s oborem Hv. Jednomu
učiteli chybí odborná a pedagogická způsobilost a jednomu odborná kvalifikace. Jsou to však
výkonní umělci a kvalifikace jim byla uznána.
Ve výtvarném oboru vyučovaly kvalifikované učitelky. Jedna z nich má vysokoškolské
vzdělání (SŠUŘ Brno, MU ped. fakulta, mistr odb. výchovy um. předmětů) a druhá má také
odpovídající kvalifikaci (PFUP v Olomouci učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ).
V tanečním oboru jsou obě učitelky kvalifikované, studovaly taneční konzervatoř J.
Ježka.
V literárně - dramatickém oboru vyučoval na částečný úvazek učitel s vysokoškolským
vzděláním (DiFa JAMU) a absolventka FF UP. Nyní studuje JAMU obor dramatická výchova,
čímž si doplňuje pedagogické vzdělání. Na částečný úvazek jako zástup za mateřskou
dovolenou učila učitelka bez kvalifikace, ovšem s bohatou praxí v oboru LDO a členka mnoha
odborných soutěžních porot.
Ostatní zaměstnanci
Ve škole pracuje na plný úvazek ekonomka, která zároveň plní i funkci sekretářky a
hospodářky. Na poloviční úvazek dvě uklízečky a školník na 0,375 úvazku.
Absolventské vystoupení - literárně dramatický obor
d/Údaje o přijímacím řízení
Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2013 byl pro školní rok 2013/2014
přijat následující počet žáků:
Přípravná umělecká výchova
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
14
49
18
32
14
Přijímací zkoušky pro školní rok 2013/2014 se konaly 29. května 2013 a dostavilo se
k nim celkem 136 žáků, z toho bylo 14 zájemců o PUV (přípravnou uměleckou výchovu), 55
zájemců o hudební obor, 33 zájemců o výtvarný obor, 20 zájemců o taneční obor a 14 o
literárně dramatický obor.
Ples ZUŠ v KD
e/Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech:
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně dramatický obor
prospěl
s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
209
142
64
50
57
0
0
0
1
0
0
0
Jana Večeřová na soutěžní přehlídce Jihlavský slavík v KD Jihlava
Absolventi za školní rok 2013/2014
HO
1. stupeň
2. stupeň
25
5
VO
TO
18
3
10
0
LDO
3
2
Všichni absolventi úspěšně vykonali závěrečné zkoušky, nebo předložili své závěrečné
práce a ukončili studium I. či II. stupně příslušného oboru.
Hudební soubory
Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na škole celkem 14 souborů. 10 souborů v oboru
hudebním a 3 v literárně dramatickém. V souborech pracovalo celkem 171 žáků.
Hudební soubory:
- velký dechový orchestr ZUŠ
- akordeonový soubor
- flétnový soubor
- klarinetový kvartet
- swing band
- kytarový soubor
- houslový soubor
počet žáků
vede
51
5
7
4
4
11
11
Petr Reisinger a Ladislav Miko
Martin Obr
Michal Ullmann
Ladislav Miko
Jan Lán
Miloslav Mrlík
Eva Mošnerová
- soubor bicích nástrojů
- žesťový soubor
- žesťový soubor
- komorní pěvecký sbor
Soubory LDO:
soubor I. cyklu.
soubor I. cyklu
soubor II. cyklu
15
15
6
22
Libor Orel
Lukáš Smrček
Petr Reisinger
Petr Sobotka
7
6
7
Kateřina Šteidlová
Kateřina Šteidlová
Kateřina Šteidlová
K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo celkem 7 žáků:
Konzervatoř Brno / hudební obor/
PF MU Brno /obor učitelství VV/
SUPŠ Jihlava /obor design interiéru a byt. doplňků/
SSUD Brno
SPgŠ Litomyšl
Arnoštka Polnická
Hana Kuželová
Iveta Dostálová
Petr Suchý
Ondřej Homolka
Jan Petr
Renata Sobotková
6 žáků bylo ke studiu přijato.
Úspěšná žákyně Hana Kuželová přijatá na konzervatoř při závěrečném koncertě ZUŠ
v KD Novém Městě na Moravě
Účast v soutěžích
MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2013/2014 celostátní soutěž hudebního oboru a soutěžní
přehlídky výtvarného a literárně dramatického oboru základních uměleckých škol. Naši žáci se
zúčastnili v těchto disciplínách:
Hudební obor:
- hra na klavír
- hra na kytaru
- hra na smyčcové nástroje
- jazzové a ostatní orchestry
Celostátní soutěž HO ZUŠ
Školní kolo
Okresní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo
17 soutěžících
hra na klavír, kytaru a smyčcové nástroje
14 soutěžících
hra na klavír
3. místo, 5 x 2. místo, 5x1. místo
hra na kytaru
1. místo, 2. místo
hra na smyčcové nástroje
1. místo
9 soutěžících
hra na klavír
4 x 3. místo, 2. místo, 1. místo
hra na kytaru
1. místo
hra na smyčcové nástroje
3. místo
jazzové a ostatní orchestry
1. místo
1 soutěžící
hra na klavír
čestné uznání
1 soutěžící
jazzové a ostatní orchestry
2. místo
Celostátní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“ 3 soutěžící
hra na klavír
2x zlaté pásmo, 1x stříbrné pásmo
Jihlavský slavík
5 soutěžících
zpěv
4x 1. místo
Dětská porta Praha 5 soutěžících
zpěv
2. místo
Literárně – dramatický obor
Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v sólovém projevu a v slovesné tvorbě:
Postup do celostátního kola: Denisa Vodičková, Šimon Mareček, Jan Poul, Lucie
Chodilová, Anna Laštovičková Jan Prosecký, Martina Krejčíková, Natálie Mašterová
Mikuláš Kupka a Jaromír Chroustovský - v ústředním kole získaly jejich texty
Zlatého pegase
Čestné uznání: Jaroslav Beran, Jakub Havlíček a žáci LDO za sborník „V obrazech“
Krajské kolo přehlídky mladého divadla Mladá scéna: soubor My všichni- postup do
ústředního kola
Krajské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov:
Čestné uznání - Anežka Prosecká
Výtvarný obor
Celostátní přehlídka výtvarného oboru
Jan Petr, Michael Dvořák, Amálie Drimlová a skupinové projekty I. a II. stupně Zelí a Pérez.
Koncert učitelů v HG
f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Klavírní metodika, interpretace a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ
/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/
Hana Rejpalová
Libuše Dvořáková
Metodika smyčcových nástrojů a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ
/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/
Barbora Ryšánková
Divadelní tvorba v kontextech současného světa /Dětská scéna/
Dramatická výchova ve škole - Jičín
/ dílna dramatické výchovy/
Celostátní setkání dramatických oborů ZUŠ
/seminář pro pedagogy dramatických oborů/
Kateřina Šteidlová
Kateřina Šteidlová
Kateřina Petrlíková
Kateřina Petrlíková
Kateřina Šteidlová
Tanečně pohybová terapie
Dita Hrubcová
Taneční propedeutika / čtyřsemestrální cyklus seminářů –HAMU/
Kolokvium ředitelů ZUŠ
Hana Chalupníková
Eva Mošnerová
Celostátní setkání řídících pracovníků škol a škol. zařízení v sekci ZUŠ
Zvyšování kompetence vedoucích pracovníků ZUŠ (grantový projekt) Eva Mošnerová
Petr Sobotka
g/ Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2013/2014 nebyla na škole provedena inspekční kontrola.
h/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola pokračovala v grantovém programu „Zvyšování kompetence vedoucích pracovníků
ZUŠ“, který zprostředkoval Kraj Vysočina. Projekt podpořil evropský sociální fond a Evropská
unie. Cílem projektu je zvýšení kompetence v oblasti řídící a personální politiky školy. V rámci
projektu je realizováno komplexní vzdělávání po dobu dvou let v rozsahu 240 hod. a na něj
navazující vzájemná výměna zkušeností formou workshopů a stáží. Partnery projektu jsou ZUŠ
Havlíčkův Brod a ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec.
ch/ Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Škola podpořila a podílela se na organizaci třetího Novoměstského Slunohraní, což je
letní dílna komorní hudby. Je určená především pro neprofesionální hudebníky (hráče na
smyčcový nástroj), se zájmem o komorní hru. Novoměstské Slunohraní se konalo pod záštitou
Nového Města na Moravě, pořadatelem bylo občanské sdružení Komorní hudba dnes o. s.
Projekt podpořili také Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a Nadace Život umělce.
i/ Údaje o aktivitách školy
1. Školní akce
- interní koncerty
- koncerty sólistů
- vánoční koncert
- vánoční program
- V. Ples ZUŠ J. Štursy
- třídní přehrávky
-
Monseova ul. (7x)
HO aula gymnázia (2x
HO, TO, LDO,VO
PUV – pro rodiče
„Láska(ví)“ – únor 2012
M. Brychtová (1x)M. Obr (2x)H. Rejpalová (3x),
L. Dvořáková (2x), M. Holá (1x)
M. Holá (2x)
absolventské koncerty
HO, LDO, TO
koncert pedagogů školy
Horácká galerie - březen 2014
koncert Z-UŠáci
Kulturní dům - duben 2014
výstava prací žáků VO
Z kosmu do mikrokosmu HM -květen 2014
poetický podvečer
LDO 2x
představení
„ Na startu“ LDO
koncert TO
„V oblacích“ Kulturní dům – květen 2014
koncert ZUŠ
Kulturní dům HO, TO, LDO - květen 2014
Odpoledne s divadlem přehlídka celoroční práce souborů LDO
zahájení divadelního festivalu „Sbírka motýlů“
Asaf, Z-UŠáci, LDO – květen 2014
2. Víkendové akce
- víkendová soustředění souborů LDO, TO, kytarová třída
- vystoupení žáků LDO
přehlídka „Děti, výchova, divadlo“ – Brno
přehlídka „Defilé“ – Mokrá Horákov
divadelní festival „Sbírka motýlů“
přehlídka studentského divadla „Špil – berg“-Brno
přehlídka „Sítko“ - JAMU Brno
- vystoupení žáků HO na koncertu v ZUŠ Milevsko
- vystoupení souboru bicích nástrojů Asaf
Jazzmine club Žďár nad Sázavou
Africká noc Bystřice nad Pernštejnem
- setkání důchodců v Rovném dechový orchestr Z-UŠáci
3. Mimoškolní aktivity
- pro MÚ
-
pro MŠ a 1. tř. ZŠ
-
pro nemocnici
pro HG a HM
-
pro Klub seniorů
pro Zdislavu
pro sdružení „Portimo“
pro Svaz invalidů
Talent vysočina
vítání občánků - LDO, HO (15x)
výjezd reklamního vlaku – Z-UŠáci
zahájení adventu - HO
„Noc kostelů – HO
vystoupení žáků HO na slavnostech města
Nova Civitas
Farmářské trhy – 2x Z-UŠáci
vystoupení pro 5 tř. - LDO
koncert - HO, LDO, TO (5x),
vystoupení při výročí II. ZŠ – Z-UŠáci
vystoupení pro dětské oddělení - HO
zahajování výstav – HO (3x)
otvírání mlejnku - TO
vystoupení (2x)
vánoční program – LDO
benefiční akce LDO, VO
vystoupení - HO
vystoupení při předávání cen – Žďár nad Sázavou
4. Ostatní vzdělávací akce
Zájezdy HO
Národní divadlo v Brně – Liška Bystrouška
Workshop Brno – bicí nástroje
Workshop
Dalibor Mráz – bicí nástroje (KD)
Koncert
J. Bašková – akordeon (HG)
Škola byla pořadatelem okresního kola dětských divadelních a loutkářských souborů a
recitačních kolektivů, obvodního kola ZUŠ sólových recitátorů, okresního kola Wolkerova
Prostějova. Dále pořádala okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír.
Akordeonový soubor na vánočním koncertě v evangelickém kostele
j/ Školné v roce 2013/ 2014
PHV
PVV
PTV
PLDO
HO
HO (1,5 h)
HO ( dva nástroje)
VO
TO
LDO
1300,- Kč
1350,- Kč
950,- Kč
950,- Kč
1550,- Kč
1800,- Kč
2 100,- Kč
1350,- Kč
1250,- Kč
1150,- Kč
V roce 2013/2014 se naší škole podařilo získat pro několik žáků ze sociálně slabších
rodin příspěvek na školné z nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v celkové
výši 18 000,- Kč.
Slunohraní v HG
OBSAH
Charakteristika školy
Přehled učebních plánů
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Údaje o přijímacím řízení
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Údaje o výsledcích inspekce
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Údaje o aktivitách školy
Seznam příloh
Přílohy
Ples ZUŠ
30. červen 2014
Zprávu vypracovala: Eva Mošnerová
Fotodokumentace: archív školy
Grafická úprava: Petr Sobotka
Download

2013-2014 - ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě