T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
2014 – 2015
DÖNEM 1
Öğretim
ve
Sınav Programı
www.itf.istanbul.edu.tr
1
2
İÇİNDEKİLER
Sayfa
•
ÖNSÖZ Dekanlık ....................................................................
5
•
ÖNSÖZ Dönem Koordinatörü .................................................
6
•
DÖNEM 1- Tıbbi Bilimlere Giriş Dönemi Öğretim Kadrosu ...........
7-11
•
Dikey Koridorlar ……………………………………………………………………
12
•
Seçmeli Dersler .......................................................................
13-15
•
Genel Bilgiler
.......................................................................
16
•
Yaz Stajı ……………………………………………………………………………..
17
•
Dersler ve Kredileri ………………………………………………………………
18
•
Başarı Notunun Belirlenmesi …………………………………………………
19-22
•
Avrupa Birliği Olanakları ...........................................................
23
•
2014–2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi.................................
24
•
Çalışma Gruplarının Uygulama Çizelgeleri ………………..................
25-28
•
Uygulama Konuları …………….....................................................
29-33
•
Kuramsal Ders Sayıları …………………………………………………………
34-36
•
Sınavların Uygulanması ile İlgili Kurallar …………………………………
37-38
•
Güz Dönemi Haftalık Ders Programı ...................................
39-58
•
Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı ................................
59-80
3
4
Sevgili Öğrenciler,
2014–2015 Öğretim yılına hoş geldiniz, Hekim olma yönündeki istek ve iradeniz, sizleri
merkezinde insan sağlığı olan bir kültüre açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı, biyo-psiko-sosyal
bütünsellik içinde “iyilik hali” olarak tanımlar. Tıp bilimi ve sanatını şekillendiren, bu iyilik halini
sağlama ve koruma çabasıdır. Modern zamanlarda doğa bilimlerinin görkemli kazanımları ve
teknolojik birikim, zorunlu olarak tıp içinde bir ayrışma ve aşırı uzmanlaşmayı getirdi. Ancak her
varlık, hele ki insan, parçalarının toplamından fazladır; bütünsel yaklaşımı talep ve hak eder.
Ayrıntıların büyüleyici zenginliği gözünüzü kamaştırmasın; insanın ve yaşamın bütünselliğini hep
anımsayınız.
***
İdeal eğitim, tüm tarafların etkinliğini ve etkileşimini gerektirir. Öğrenme karşılıklı
olduğunda anlamlıdır. Mevcut klasik eğitim sistemi, her ne kadar öğretenden öğrenene doğru tek yönlü
bilgi ve deneyim akışına işaret ediyorsa da, bilmelisiniz ki, sizlere eğitimin aktif elemanları olarak
ihtiyacımız var. Bilgi alanımız çok derin ve çok geniş. Anlamak ve kavramak için merak etmek ve
sormak, analitik ve sentetik düşünmenin başlangıcıdır ki bu iyi hekimliğin ön koşuludur. Merak edilmek
de, bu dünyayı/yaşamı paylaştığımız her varlığın, hele ki “iyilik hali”ni sizlere emanet eden insanın
talebidir/hakkıdır. Merak ediniz; sorunuz/sorgulayınız. Size sorulan sorulara vereceğiniz yanıtlar ders
notlarınızı belirleyebilir; ancak çok daha önemli olan hekimlik kaliteniz, sizin soracaklarınızla
şekillenecektir. Kariyerinizde size, sorularınızın takip izleri eşlik eder.
Sevgili Meslektaşlarımız,
2012-2015 Döneminden itibaren yeni bir eğitim sistemine geçiş yapmış bulunuyoruz.
Anabilim Dalı merkezli klasik model yerine, uygulamaya başladığımız öğrenci merkezli ve sistemler
temelinde yapılandırılmış entegre eğitim yönteminin size bütünsel yaklaşımı daha yetkin şekilde
vereceğine inanıyoruz. Eğitim, öğrencisinden hocasına birliktelikle anlamlanır. Ülkemiz tıbbının
köklerinin yattığı bu “ilk” kurumda, İstanbul Tıp Fakültesi’nde, birlikte öğreniyor ve birlikte çalışıyor
olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dileği ile…
Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM
DEKAN
Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER
DEKAN YARDIMCISI
5
Sevgili Öğrenciler,
İstanbul Tıp Fakültemizin birinci sınıfına zorlu ancak başarılı bir eğitim ve sınav yarışından sonra
başlamış bulunuyorsunuz. Bu yıl üçüncü yıl olarak başlayacak olan yeni eğitim ve öğrenim programı halen 4. – 6.
sınıflarda uygulanmak zorunda olan İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim-Öğrenim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre farklılıklar
içermektedir. Yeni hazırlanan “İTF Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi” uyarınca sistem temelli
bütünleştirilmiş bir eğitim programı (müfredatı) oluşturulmuştur.
Bu yönerge uyarınca eski yönetmelikteki sınıf kavramı dönem, ders karşılığı dilim olmuştur. Bu yeni
yönergede yer alan bazı değişiklikleri burada paylaşmak istiyoruz. Ancak yeni yönergeyi dikkatlice okumanızı
öneriyoruz. Fakültemizin 6 sınıfı 6 döneme ayrılmıştır. Birinci sınıfta uygulanacak olan ilk dönem “Tıbbi Bilimlere
Giriş” dönemidir. Eski yönetmeliğe göre “Temel Bilimlere Giriş” döneminin karşılığı olarak düşünülebilir. Bu
dönemde,
Tıbba Merhaba Dilimi
Tıbbı Bilimlere Giriş 1 Dilimi
Tıbbi Bilimlere Giriş 2 Dilimi
Hayatın Evreleri Dilimi
Hareket Dilimi
(4 hafta),
(10 hafta),
(10 hafta),
(4 hafta),
(4 hafta)
bulunmaktadır. Bu dönemde bu dilimlere ek olarak Dikey Koridor 1 içinde dersler de verilecektir. Ayrıca Seçmeli
dersler de alabileceksiniz.
Her dilimin sonunda dilim sınavı ve her dönemin sonunda dönem sınavı yapılacaktır. Geçme notu bu iki
sınavın değerlendirilmesi ile olacaktır. Ayrıntıları Yönerge’den öğrenebilirsiniz.
Daha iyi bir tıp eğitimi sağlamak, daha başarılı hekimler yetiştirmek için sizlerin eğitim ile ilgili
düşüncelerinizi, değişiklik isteklerinizi, aksaklıkları bizimle paylaşmanız çok değerlidir. Bu nedenlerle öğrenci
temsilcilerinizin önemi çok büyüktür.“Çözümün bir parçası olamazsan, sorunun bir parçasısın” yaklaşımından
hareketle öğrencilerimizden Yönergemizde belirtilen amaçlar doğrultusunda geri bildirim beklemekteyiz.
Birinci sınıfta amaç, İnsan vücudunun normal ve patolojik yapı ve işlevlerini anlayabilmek için temel tıp bilimlerinin
temel (olmazsa olmaz) konularının biyofizik, biyokimya, biyoloji, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, anatomi
yönünden bütünleştirilmiş olarak öğretilmesi, şeklinde özetlenebilir. Ayrıca öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanma,
yabancı dili geliştirme, bilgiye ulaşma konularında bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmıştır. Bu amaçlara
ulaşabilmek öğretim üyelerinin ve öğrencilerin birlikte uyum ile çalışması ile olasıdır. Yönergede açıklanan başarı
notunun hesaplanmasında geçme barajı 60 olarak belirlenmiştir. Ancak “iyi” hatta “pekiyi” hekim olmanın şartı sınav
sonucunda alınacak notun bu değerin çok üstünde alınması ile olasıdır. Bu barajın seçkin öğrenciler tarafından daha da
yukarı çekileceği umudunu taşımaktayız. Bunun için sadece ders notları ile yetinemeyeceğinizi, daha çok kaynağa
ihtiyacınız olduğunu unutmayınız. Hocalarınızdan ders notu değil, kaynak kitap talebiniz olmalı.
Bunun yanında derslere devam etmeniz de başarınızın artmasında önemli bir etkendir. Yönergemize göre
kuramsal derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 katılma zorunluluğu vardır. Derslere özellikle uygulamalı derslere
aktif bir şekilde katılım iyi yetişmeniz için çok önemlidir. Bu yönergede de seçmeli adı altında temel ve sosyal içerikli
dersler bulunmaktadır. Sizler ilgi alanlarınıza göre her yarıyıl için 2 ders seçebileceksiniz. Sorularınızı ve sorunlarınızı
danışman ya da istediğiniz öğretim üyeleri ile paylaşabilirsiniz. Ancak bazı sorunları ancak kendi çabalarınızla
aşabileceğinizi de unutmayınız.
Tüm öğrencilerimize eğitim ve öğretim yılında başarılar ve mutluluklar dileriz.
Prof. Dr. Rüstem NURTEN
Dönem 1 Koordinatörü
6
DÖNEM 1
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DÖNEMİ
ÖĞRETİM KADROSU
Dönem Koordinatörü: Prof. Dr. Rüstem NURTEN
DİLİMLER
TIBBA MERHABA
Dilim Koordinatörleri
Doç. Dr. İlhan İLKILIÇ – Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN
Dilim Sınav Koordinatörleri
Doç. Dr. Kemalettin KOLTKA – Yard. Doç. Dr. Hakan ERTİN
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Kamil PEMBECİ
Prof. Dr. Kamil Mehmet TUĞRUL
Prof. Dr. İbrahim Özkan AKINCI
Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN
Doç. Dr. Perihan Ergin ÖZCAN
Doç. Dr. Kemalettin KOLTKA
Doç. Dr. Evren ŞENTÜRK
Doç. Dr. Mukadder ORHAN SUNGUR
Yard. Doç. Dr. Ayşen YAVRU
Prof. Dr. Agop ÇITAK
Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Prof. Dr. Bedia AYHAN ÖZYILDIRIM
Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU
Prof. Dr. Emel ÖNAL
Prof. Dr. Günay GÜNGÖR
Prof. Dr. Halim İŞSEVER
Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
Prof. Dr. Nurhan İNCE
Prof. Dr. Selma KARABEY
Doç. Dr. Hülya GÜL
Prof. Dr. Cengiz ŞEN
Prof. Dr. İrfan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Güler BAHADIR
Dr.Psk. Nilüfer ALÇALAR
Prof. Dr. Nuran YILDIRIM
Prof. Dr. Arın NAMAL
Doç. Dr. İlhan İLKILIÇ
Yard. Doç. Hakan ERTİN
Öğr. Gör.Dr. Rainer BRÖMER
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
7
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 1 ve 2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Rüstem NURTEN - Doç. Dr. Birsen KARAMAN
Dilim Sınav Koordinatörleri
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU - Prof. Dr. Sema GENÇ
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ayşin KALE
Doç. Dr. Muhammet BEKTAŞ
Prof. Dr. Işıl ALBENİZ
Prof. Dr. Rüstem NURTEN
Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL
Prof. Dr. Gülay ÜZÜM
Prof. Dr. Hüsniye BİRMAN
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL
Prof. Dr. Şule TAMER
Doç. Dr. Nesrin ERTAN
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
Prof. Dr. Leyla TAPUL
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
Prof. Dr. İlhan SATMAN
Prof. Dr. Çetin KARACA
Prof. Dr. Bülent BAYSAL
Prof. Dr. Berrin UMMAN
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Prof. Dr. Cahide GÖKKUŞU
Prof. Dr. Evin ADEMOĞLU
Prof. Dr. Figen GÜRDÖL
Prof. Dr. Gül ÖZDEMİRLER ERATA
Prof. Dr. Necla TOKER
Prof. Dr. Pervin VURAL
Prof. Dr. Selda BEKPINAR
Prof. Dr. Sema GENÇ
Prof. Dr. Semra DOĞRU ABBASOĞLU
Prof. Dr. Şule SEÇKİN
Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU
Prof. Dr. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ
Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ
Prof. Dr. Filiz AYDIN
Prof. Dr. Nevin YALMAN
Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN
Prof. Dr. Arif DÖNMEZ
Doç. Dr. Birsen KARAMAN
Prof. Dr. Ali AĞAÇFİDAN
Prof. Dr. Ali ÖNER
Prof. Dr. Betigül ÖNGEN
Prof. Dr. Bülent GÜRLER
Biyofizik Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
8
Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN
Prof. Dr. Meltem UZUN
Prof. Dr. Osman Şadi YENEN
Prof. Dr. Selim BADUR
Prof. Dr. Şengül DERBENTLİ
Prof. Dr. Yıldız YEĞENOĞLU
Prof. Dr. Zayre ERTURAN
Prof. Dr. Özden BÜYÜKBABA BORAL
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
9
HAYATIN EVRELERİ
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Gülbin GÖKÇAY – Prof. Dr. Leyla TAPUL
Dilim Sınav Koordinatörleri
Prof. Dr. Işıl ALBENİZ – Doç. Dr. Cem İYİBOZKURT
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç. Dr. Ayşin KALE
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Rüstem NURTEN
Prof. Dr. Işıl ALBENİZ
Doç. Dr. Behiye ALYANAK
Doç. Dr. Osman ABALI
Doç. Dr. Ayşe KILINÇASLAN
Prof. Dr. Gülbin GÖKÇAY
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
Prof. Dr. Zeynep İNCE
Doç. Dr. Ayşe KILIÇ
Prof. Dr. Firdevs BAŞ
Prof. Dr. Oya AKTÖREN
Prof. Dr. Bedia Ayhan ÖZYILDIRIM
Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
Prof. Dr. Emel ÖNAL
Prof. Dr. Leyla TAPUL
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN
Prof. Dr. Mert BAŞARAN
Doç. Dr. Bülent SAKA
Doç. Dr. Cem İYİBOZKURT
Prof. Dr. Güler BAHADIR
Prof. Dr. Mine ÖZKAN
Psk. Erdinç ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Prof. Dr. Gökhan METİN
Prof. Dr. Beyhan ÖMER
Prof. Dr. Sema GENÇ
Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ
Prof. Dr. Filiz AYDIN
Prof. Dr. Zeki KARAGÜLLE
Doç. Dr. Mine KARAGÜLLE
Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Diş Hekimliği
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
10
HAREKET
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK - Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Dilim Sınav Koordinatörleri
Prof. Dr. Bülent AHISHALI – Prof. Dr. Dr. Cengiz ŞEN
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ayşin KALE
Prof. Dr. Rüstem NURTEN
Doç. Dr. Leman YALÇINTEPE
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
Prof. Dr. Aydan ORAL
Prof. Dr. Hüsniye BİRMAN
Doç. Dr. Nesrin ERTAN
Prof. Dr. Leyla TAPUL
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Doç. Dr. Murat KÜRTÜNCÜ
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK
Doç. Dr. Önder KILIÇOĞLU
Doç. Dr. Ata Can ATALAR
Prof. Dr. Cengiz ŞEN
Prof. Dr. İrfan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Memduh DURSUN
Prof. Dr. Atadan TUNACI
Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Prof. Dr. Erdem KAŞIKÇIOĞLU
Prof. Dr. Safinaz YILDIZ
Prof. Dr. Beyhan ÖMER
Prof. Dr. Sema GENÇ
Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU
Doç. Dr. Ayşegül TELCİ
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
11
DİKEY KORİDOR
Koordinatörler
Prof. Dr. Güler BAHADIR – Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Dilim Sınav Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU
Nitelikli Hekimlik Eğitimi (Beceri, iletişim, öğrenme vb.)
Koordinatörleri
Prof. Dr. Güler BAHADIR – Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Beceri Uygulamaları (Tıbba Merhaba Dilimi ve Tıbbi Bilimlere Giriş 1 Dilimi içeriğinde) :
Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
Dr. Psk. Nilüfer ALÇALAR
Dr. Sos. Hacer NALBANT
Dr. M. Akif AKALIN
Uzm. Dyt. Beyza ELİUZ
İletişim Becerileri 1 ve 2 Dersleri (Tıbbi Bilimlere Giriş 1 ve 2 Dilimi içeriğinde) :
Prof. Dr. Güler BAHADIR
Dr. Psk. Nilüfer ALÇALAR
Bilgilenme ve bilişim
Koordinatörleri
Prof. Dr. Rian DİŞÇİ – Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN
Etik ve Hukuk
Koordinatörleri
Prof. Dr. Şevki SÖZEN – Prof. Dr. Arın NAMAL
Etik Film Gösterimi (Hayatın Evreleri Dilimi içeriğinde) :
Prof. Dr. Arın NAMAL
Doç. Dr. İlhan İLKILIÇ
Yard .Doç. Dr. Hakan ERTİN
Öğr. Gör. Rainer BRÖMER
Toplum Sağlığı
Koordinatörleri
Prof. Dr. Selma KARABEY – Prof. Dr. Doğan ŞAHİN
12
SEÇMELİ DERSLER
Koordinatörler
Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL – Prof. Dr. Işıl ALBENİZ
Seçmeli dersler yarıyılda 12 saati geçmeyecek şekilde temel ve sosyal içerikli olarak
hazırlanmıştır ve 1 krediliktir (1 AKTS). Birinci Dönem öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre her yarıyılda
2 ders seçeceklerdir.
Yarıyıl başında öğrencilere tanınan 1 haftalık seçme süresinin sonunda dersi seçen
öğrencilerin sayısı yeterli olmadığında ders açılmayabilir ve seçen öğrenciler diğer seçeneklere
yönlendirilir.
Derslerin düzenlenmesinde genel hedef olabildiğince küçük gruplarla interaktif ders
yapılması ve öğrencilerin öncelikle tercih ettikleri dersleri almalarıdır.
Başarının değerlendirilme yöntemi (sınav, ödev, sunum vb.) sorumlu öğretim üyesine bırakılmıştır ve
ne şeklide yapılacağı ders seçiminden önce ilan edilecektir.
Seçmeli derslerin konu başlıkları ve yerleri İTF web (www.itf.istanbul.edu.tr) sayfasında
duyurulmaktadır.
Öğrenci seçtiği dersten başarılı olmazsa sonraki yarıyılda aynı veya başka bir dersi seçebilir.
Ancak dönem 3’ün sonunda toplam 8 kredilik seçmeli dersten başarılı olması gerekmektedir.
Talep olduğunda sorumlu öğretim üyesinin onayı ile bir seçmeli ders iki kur (grup) olarak da
açılabilir.
I. YY
II. YY
TIPF1032
TIPF1321
TIPF1182
TIPF1051
TIPF1515
TIPF1183
TIPF1056
TIPF1020
TIPF1057
TIPF1021
TIPF1136
TIPF1286
TIPF1287
TIPF1137
TIPF1519
TIPF1518
TIPF1068
TIPF1069
TIPF1022
TIPF1138
TIPF1028
TIPF1148
TIPF1285
TIPF1288
TIPF1077
TIPF1146
TIPF1023
TIPF1139
TIPF1047
TIPF1149
TIPF1520
TIPF1517
TIPF1076
TIPF1147
TIPF1042
TIPF1289
TIPF1070
TIPF1131
TIPF1516
TIPF1071
DERSİN SORUMLU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Aile Hekimliği I
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
Akademik İngilizceye Giriş I
Okutman Davıt Chapman
Algıda Bireysel Farklılıklar ve Öğrenmeye Etkisi I Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu
Alkaç
Anket Oluşturma ve Değerlendirme Teknikleri I
Prof. Dr. Ahmet Dirican
Araştırma Projesi Nasıl Oluşturulur I
Prof. Dr. Güher Saruhan
Direskeneli
Beslenme ve Sağlık I
Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
Bir Buluş Nasıl Yapılır I
Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu
Bir Sağlık Çalışanı Olarak Kendi Sağlığımızı
Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu
Korumak: Yasal Haklarımız I
Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Ve Risk
Prof. Dr. Ali Ağaçfidan
Faktörleri I
Çağımızın Yeni Tehditleri I
Prof. Dr. Ali Ağaçfidan
Çevre Eğitimi I
Prof. Dr. S.Bilge Hapcıoğlu
Deneysel Araştırma Modelleri I
Prof. Dr. Mehmet Kaya
Dna' dan Hücreye I
Prof. Dr. Filiz Aydın
Etkili ve Güzel Konuşma I
Doç. Dr. Hülya Gül
Hasta Uyumu I
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
Hekim ve Hasta Hak ve Yükümlülükleri I
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
Işık ve Elektron Mikroskobik Araştırma
Prof. Dr. Leyla Tapul
Teknikleri ve Tıpta Uygulaması I
İleri İngilizce I
Erhan Tecimen
İlişkileri Öğrenmede Farkındalık I
Prof. Dr. Sacide Pehlivan
İnflamasyon Biyolojisi I
Prof. Dr. Nevin Yalman
DERSİN ADI
13
TIPF1031
TIPF1064
TIPF1066
TIPF1026
TIPF1075
TIPF1150
TIPF1168
TIPF1190
TIPF1060
TIPF1058
TIPF1158
TIPF1035
TIPF1080
TIPF1521
TIPF1142
TIPF1184
TIPF1050
TIPF1065
TIPF1067
TIPF1045
TIPF1227
TIPF1074
TIPF1151
TIPF1169
TIPF1191
TIPF1061
TIPF1059
TIPF1159
TIPF1124
TIPF1514
TIPF1522
TIPF1143
TIPF1185
TIPF1043
TIPF1174
TIPF1160
TIPF1033
TIPF1186
TIPF1188
TIPF1062
TIPF1072
TIPF1525
TIPF1170
TIPF1384
TIPF1156
TIPF1132
TIPF1175
TIPF1161
TIPF1052
TIPF1187
TIPF1189
TIPF1063
TIPF1073
TIPF1526
TIPF1171
TIPF1385
TIPF1157
Kök Hücresi ve Güncel Uygulamaları I
Latin Kültürü I
Mesleki İngilizce I
Moleküler Araştırma Yöntemleri I
Müzik İle Farklı Kültürlere Yolculuk I
Müzik Tarihine Yolculuk I
Müzik, Dans Ve Tıp I
Müzikle Tedavi Yöntemleri I
Oksijen ve Yaşam I
Sağlık Psikolojisi I
Sağlık Sosyolojisi I
Sağlıklı Yaşam ve Spor I
Sağlıkta Sosyal Belirleyiciler I
Sosyal Sorumluluk Projesi I
Tamamlayıcı Tıp I
Tarih Boyunca İnsanlığı Etkileyen Hastalıklar I
Temel Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri ve Tıpta
Uygulanışı I
Tıbbi İngilizce I
Tıp Bilişimi ve Uygulamaları I
Tıp Tarihinde Büyükler I
Tıp'ta Bilgisayar I
Tıpta Fizik I
Tıpta İleri Konulara Biyofiziksel Yaklaşımlar I
Toplumcu Tıp Bakış Açısıyla Vaka Tartışmaları I
Transplantasyon Biyolojisi I
Türkiye'deki Tamamlayıcı ve Destekleyici Tıp I
Veri Tabanı Programları I
Yapay Zekâ I
Yaşam Tarzı ve Sağlık I
14
Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu
Prof. Dr. Levent Ertuğrul
Erhan Tecimen
Prof. Dr. Rüstem Nurten
Prof. Dr. Ümit Türkoğlu
Prof. Dr. Ümit Türkoğlu
Prof. Dr. Mustafa N. Yenerel
Prof. Dr. S. Bilge Hapcıoğlu
Doç. Dr. Handan Akçakaya
Dr. Psk. Nilüfer Alçalar
Dr. Sos. Hacer Nalbant
Prof. Dr. Bülent Bayraktar
Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Prof. Dr. Nilgün Sema Genç
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Yard. Doç. Dr. Hakan Ertin
Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu
Erhan Tecimen
Prof. Dr. Ahmet Dirican
Doç. Dr. İlhan İlkılıç
Prof. Dr. Halim İşsever
Prof. Dr. Rüstem Nurten
Prof. Dr. Işıl Albeniz
Dr. Mehmet Akif Akalın
Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Prof. Dr. Rian Dişçi
Doç. Dr. Olcay Kurşun
Prof. Dr. M.Taner Gören
2014-2015 DÖNEM 1 GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERS TARİHLERİ
SEÇMELİ 1
(13:30-14:20)
SEÇMELİ 2
(14:30-15:20)
SEÇMELİ 3
(15:30-16:20)
08.10.2014
15.10.2014
22.10. 2014
05.11. 2014
12.11. 2014
19.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
17.12. 2014
24.12. 2014
31.12.2014
07.01.2015
08.10.2014
15.10.2014
22.10. 2014
05.11. 2014
12.11. 2014
19.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
17.12. 2014
24.12. 2014
31.12.2014
07.01.2015
08.10.2014
15.10.2014
22.10. 2014
05.11. 2014
12.11. 2014
19.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
17.12. 2014
24.12. 2014
31.12.2014
07.01.2015
2014-2015 DÖNEM 1 BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERS TARİHLERİ
SEÇMELİ 1
(13:30-14:20)
SEÇMELİ 2
(14:30-15:20)
SEÇMELİ 3
(15:30-16:20)
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
15
GENEL BİLGİLER
Aşağıdaki listede, İTF Yönergesine göre eğitim programını hazırlamak üzere belirlenmiş
olan Dönem Koordinatörlerinin adlarını bulacaksınız. Bu öğretim üyeleri eğitimle ilgili sorunların
saptanması ve çözümlerinin aranması, üst makamlara iletilmesinde yetkili ve sorumludur. Bu kişiler,
sorunlarınız için arayacağınız diyalogun ilk halkasını oluşturmaktadır.
Dönem Koordinatörleri
Dönem 1 : Prof. Dr. Rüstem NURTEN
Dönem 2 : Prof. Dr. Ümmühan İŞOĞLU-ALKAÇ
Dönem 3 : Prof. Dr. Hasan KUDAT
Dönem 4 : Prof. Dr. Taner GÖREN
Dönem 5 : Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Dönem 6 : Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Öğrenim Koordinatörü: Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zeynep Olcay SOLAKOĞLU
16
YAZ STAJI
Birinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler on (10) işgünü süre ile birinci basamak
sağlık kuruluşunda; ikinci dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler on (10) işgünü süre ile ikinci ya da
üçüncü basamak sağlık kuruluşunda yaz stajı yaparlar. Yaz stajlarını tamamlamış olmak 3. döneme
başlamak için önkoşuldur.
Birinci basamak sağlık kurumu aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, aciller ve poliklinikleri
kapsar. Başvuru ve kabul koşulları öğrenci sitesinde yer almaktadır. Memleketinizdeki bir kurumdan
ön onayı yarıyıl tatilinde almanız yaz dönemindeki sıkışıklığı önleyecektir. Staj süresince İstanbul
Üniversitesi tarafından sigortanız yapılmaktadır, başvuru yaptığınız kurum için bu tür yükümlülük
almak söz konusu olmamaktadır. Yaz stajınızla ilgili bir raporu 2. Sınıfın dönem başında yazmanız
istenecektir.
Sınıfın sonunda yapacağınız stajın amaçları şunlardır:
•
Basamak sağlık kurumunun görevlerini gözlemek, kavramak
•
Hasta- sağlık personeli ilişkilerini gözlemek
•
Sağlık hizmeti ekibindeki görev dağılımını ve ekip içi ilişkileri gözlemek, varsa sorunları
belirlemek
•
Mesleğin yazılı olamayacak kavramlarını, değerlerini deneyimlemek
•
Bir sağlıkçının yaşam biçimini kavramak
Bu amaçlara erişebilmek için şunları yapmanızı öneriyoruz:
•
Kurumdaki çalışanlarla tanışın
•
Hemşire, ebe ve hekimlerin “gölgesi” olun, onları izleyin.
•
Sağlık kayıtlarının nasıl tutulduğunu öğrenin
•
Çalıştığınız kurumda en fazla hangi nedenlerle sağlık kurumuna başvurulduğunu belirleyin.
•
Bir alan (köy ziyareti, ev ziyareti) gezisine katılın.
•
Bir öğrenme günlüğü tutun. 2. Döneme başlarken bu günlüğü tekrar okuyun, meslekle ilgili
düşüncelerinizi ve duygularınızı tartın.



TA ölçme, boy kilo ölçme, ateş ölçme işlemlerini bir sağlık personeli gözetiminde onların
uygun bulması koşulu ile yapabilirsiniz.
Damara girme, kan alma, enjeksiyon yapma, muayene gibi işlemleri, hem kendinizi hem
hastayı korumak adına yapmamalısınız.
Özetle, “bir sağlıkçı ne yapar, nasıl yaşar, sağlık sistemi nasıl işliyor” sorularının yanıtını
bulun.
17
DERSLER VE KREDİLERİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DERS KREDİLERİ
Kodu
Dersin Adı
TIPF1101
Tıbba Merhaba
TIPF1105
Tıbbi Bilimlere Giriş I
10
TIPF1105
Dikey Koridor
2
TIPF1102
Hayatın Evreleri
TIPF1106
TIPF1108
Tıbbi Bilimlere Giriş II
Hareket
Teorik
Pratik
Laboratuvar
Kredi
AKTS
0
4
4
4
0
12
12
4
0
5
5
4
2
0
5
5
10
3
4
2
0
0
12
4
12
4
42
42
YILLIK DERSLER
3
2
TOPLAM
GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ
OD TD 201
OD AIIT 10
OD YD 301
Türk Dili I
(Uzaktan eğitim ve
uygulama)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
(Uzaktan eğitim)
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
Yabancı Dil I
Güzel Sanatlar I (Uzaktan
eğitim)- Beden Eğitimi
I(Uzaktan eğitim
2
0
0
2
2
1
0
0
1
1
Seçmeli - I
1
0
0
1
1
Seçmeli - II
1
0
0
1
1
9
9
TOPLAM
BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ
OD TD 202
OD AIIT 10
OD YD 302
Türk Dili II
(Uzaktan eğitim ve
uygulama)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
(Uzaktan eğitim)
Yabancı Dil II
Güzel Sanatlar II (Uzaktan
eğitim)- Beden Eğitimi
II(Uzaktan eğitim
Seçmeli - I
Seçmeli - II
2
2
0
0
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
9
9
TOPLAM
2
TOPLAM KREDİ: 60
18
BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ
BAŞARI NOTU
DİLİM SONU SINAVI %40
DÖNEM SINAVI %60
DİLİM SONU
SINAVI NOTU
(%40)
KURAMSAL
SINAV NOTU
(%50)
UYGULAMA
NOTU
(%50)
DİLİM SONU SINAVI
1.
İTF Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi (2014) gereğince Ders/ders
gruplarına baraj uygulanır. (Madde 14/3: Dilim Sonu Sınavında öğrenci dilimde dersi
bulunan her anabilim dalına ait soruların en az % 50’sini doğru yanıtlamak zorundadır;
daha azının doğru yanıtlanması halinde eksik soru sayısının puan karşılığı öğrencinin
toplam puanından düşülür. Soru sayısı az olan anabilim dalları baraj oluşturmak üzere
gruplandırılabilir.)
•
TIBBA MERHABA
* İlk Yardım,
* İnsanı Tanımak,
* Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
* Halk Sağlığı
•
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 1
* Biyokimya
* Biyofizik
* Tıbbi Biyoloji
* Mikrobiyoloji
* İletişim
•
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 2
* Biyokimya
* Biyofizik
* Tıbbi Biyoloji
* Fizyoloji
* Histoloji
* İletişim
•
HAYATIN EVRELERİ
* Temel Bilimler
* Klinik Bilimler
•
HAREKET
* Anatomi
* Histoloji ve Embriyoloji
* Fizyoloji
* Diğer Temel Bilimler (Biyokimya, Biyofizik)
* Klinik Bilimler
19
2.
3.
4.
En az 50, en çok 100 soru sorulur.
Dikey Koridor bileşenlerinden İletişim 1 ara sınavı TBG1 Dilim Sonu Sınavı ile aynı
oturumda; İletişim 2 ara sınavı ise TBG2 Dilim Sonu Sınavı ile aynı oturumda yapılır.
Sınava geçerli bir mazeret nedeniyle giremeyen için mazeret sınavı düzenlenir.
DÖNEM SINAVI
1.
2.
3.
4.
Dönem Sınavı yılda 2 kez yapılır.
Tıbba Merhaba
TBG1
Dikey Koridor (İletişim 1)
Dönem Sınavı 1 (16.01.2015)
TBG2
Hayatın Evreleri
Hareket
Dikey Koridor (İletişim 2)
Dönem Sınavı 2 (08.06.2015)
Dönem Sınavında bir oturumda en çok 150 soru sorulur.
Ders/ders gruplarına baraj yoktur.
İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Madde 21/4) ve İstanbul Tıp
Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi (Madde 14/9) gereğince dönem
sınavında barajı aşamayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
UYGULAMA SINAVI
1.
2.
İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesindeki (Madde 9)
devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler uygulama sınavına giremezler.
Dilimlere göre uygulama sınavı şu şekilde yapılır:
• TIBBA MERHABA: İlkyardım
% 100 (yazılı)
• TBG1: Tıbbi Biyoloji (%22)
Biyofizik (%22)
Biyokimya (%13)
Mikrobiyoloji (%43)
• TBG2: Tıbbi Biyoloji (% 29)
Biyofizik (% 29)
Biyokimya (% 12)
Fizyoloji (% 12)
Histoloji
• HAREKET: Anatomi %84 (sözlü)
Histoloji %8 (sözlü)
Fizyoloji %8 (yazılı)
%100 (yazılı)
(12.01.2015)
%82 (yazılı)
(12.06.2015)
%18 (sözlü)
(12.06.2015)
(11.06.2015)
(12.06.2015)
(12.06.2015)
• HAYATIN EVRELERİ: Proje (% 100)
20
3.
4.
5.
Uygulama sınavında anabilim dalı barajı yoktur.
Uygulama sınavında anabilim dallarının sınav katsayıları Dönem Koordinasyon Kurulu
tarafından belirlenir (2014-2015 öğrenim yılı için oranlar yukarıda verilmiştir.).
Uygulama sınavının nasıl yapılacağı (sözlü, yazılı) anabilim dalı tarafından belirlenir.
BÜTÜNLEME SINAVI
1.
Bütünleme sınavı kuramsal ve uygulamalı yapılır. Öğrenci sınavlarda aldığı notlara bağlı
olarak aşağıda özetlendiği şekilde yalnız kuramsal bütünlemeye, yalnız uygulama
bütünlemesine veya her ikisine girebilir. Başarı notunun hesaplanmasında girmediği sınav
için eski notu geçerli olur.
A.
Dönem sınavı notu <50 ise:
• 50’nin altında not aldığı bileşenden (kuramsal veya uygulama) zorunlu olarak,
• 50-59 arasına not aldığı bileşenden (kuramsal veya uygulama) isteğe bağlı olarak
sınava girer.
• Dönem sınavı notunu oluşturan herhangi bir bileşenden (kuramsal veya
uygulama) 60 ve üzerinde not alanlar o bileşen için bütünleme sınavına girmezler.
B.
Dönem sınavı notu ≥50 olan öğrencilerin bütünleme sınavına girip girmeyeceğini
Dilim Başarı Notu belirler.
C.
Dilim Başarı Notu <50 ise:
• Öğrenci kuramsal bütünleme sınavına mutlaka girer.
• Uygulama notu 50’nin altında ise zorunlu olarak, 50-59 arasında ise isteğe bağlı
olarak uygulama bütünleme sınavına girer. Bir dilimin uygulamasında yer alan
bütün bileşenler uygulama bütünlemesinde de blok olarak yer alır. Öğrenci o
dilim için uygulama bütünlemesine giriyorsa bütün bileşenlerin sınavına girer.
D.
Dilim Başarı Notu 50-59 arasında ise kuramsal sınav veya uygulama bileşenlerinden
60’ın altında not aldıklarına isteğe bağlı olarak girer.
E.
Dilim Başarı Notu ≥ 60 ise öğrenci bütünleme sınavına (hiçbir bileşenine) girmez.
2.
İsteğe bağlı olarak bütünleme sınavına girecek öğrencinin ilan edilecek tarihten önce dilekçe
ile başvurması gerekir.
3.
Kuramsal bütünleme sınavı 2 oturumda yapılır.
Tıbba Merhaba
TBG1
22.06.2015
Dikey Koridor (İletişim 1 ve 2)
TBG2
Hayatın Evreleri
Hareket
22.06.2015
4.
Bütünlemeye kalanlara her dilim için ayrı uygulama sınavı yapılır.
5.
Uygulama bütünlemesi uygulama sınavındaki gibi yapılır (yazılı, sözlü) 25/26.06.2015
21
6.
Uygulama bütünlemesinde, uygulama sınavındaki katsayılar uygulanır.
7.
Bir dilimin uygulamasında yer alan bütün bileşenler uygulama bütünlemesinde de blok
olarak yer alır. Öğrenci o dilim için uygulama bütünlemesine giriyorsa bütün bileşenlerin
sınavına girer.
DİKEY KORİDORDA BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ
BAŞARI NOTU
DİLİM SONU SINAVI %40
• İletişim 1 (% 50)
• İletişim 2 (% 50)
DÖNEM SINAVI %60
KURAMSAL
SINAV NOTU
(%50)
• İletişim 1 (%50)
• İletişim 2 (%50)
22
UYGULAMA NOTU (%50)
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenme (%10)
Beslenme (%10)
İletişim (%10)
Ağırlık, Boy, Ateş Ölçümü (%15)
Nabız, Kan Basıncı (%15)
Poliklinik Ziyareti (%10)
Etik (%30)
AVRUPA BİRLİĞİ OLANAKLARI
Avrupa Birliği’nin (AB) bir yüksek öğretim reformu girişimi olan, Bologna Süreci’nin
hedefi, Avrupa Ülkelerinde kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve
rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasıdır. Bologna Süreci’nin amacı
kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin kullanılması, lisans ve lisansüstü olmak
üzere iki dereceli bir sistemin uygulanması, üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluşturulması,
üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması, yüksek
öğretimde öğrenci katılımının sağlanması, yüksek öğretimde ortak diploma vermenin teşvik edilmesi ve
yüksek öğretime Avrupa boyutu kazandırılması olarak özetlenebilir.
Bu kapsamda düzenlenen Erasmus değişim programına, değişimden faydalanan bireylerin
yurt dışında ek masraflara katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu karşılıksız hibe vererek destek
olmaktadır. Erasmus Programı Hayat Boyu Öğrenme Programına AB üyesi 27 ülke, İzlanda,
Lihtenstayn, Norveç ve Türkiye dâhildir. Erasmus değişim faaliyeti öncesinde bu değişimden
yararlanacak öğrenciye yönelik akademik öğrenim sürecinin öncesinde misafir olunan ülkedeki
üniversite Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) takviye dil kursu düzenlemektedir.
Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrencilere bir üniversite veya yüksek öğretim
kurumunda 3–12 aylık süreler için eğitim olanağı tanınmaktadır. Öğrencinin diğer ülkede geçirdiği
zaman ve harcadığı emek kendi ülkesinde kayıtlı olduğu kurum tarafından tam olarak tanınmaktadır.
Bu amaçla ilgili üniversiteler arasında yapılan karşılıklı anlaşmalarda üniversitenin European
Credit Transfer System (ECTS) –Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ne uyması gerekmektedir.
AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir. Bu
değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir.
Bir akademik yıldaki ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel
çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar bu iş yükünün içinde değerlendirilmektedir. AKTS kredileri
kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm
çalışmalar bu krediye dahil edilmektedir.
İTF Erasmus Koordinatörlüğü
Fakülte Koordinatörü ve Koordinatörler
Komisyonu Başkanı
İstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler Komisyonu
Üyesi
İstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler Komisyonu
Üyesi
İstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler Komisyonu
Üyesi
Erasmus Öğrenci Ofisi Sekreteri
Prof. Dr. Yağız ÜRESİN
0212 414 22 40 / 32412
[email protected]
Prof. Dr. Alper TOKER
[email protected]
Prof. Dr. Müge Devrim ÜÇOK
[email protected]
Prof. Dr. Kıvanç ÇEFLE
[email protected]
Serap ÇALIŞKAN
0212 414 20 00 / 31574
[email protected]
Bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim
23
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
15-16/09/2014
1. Sınıfların Yönelim Günleri
06-07/10/2014
Kurban Bayramı
17/10/2014
Tıbba Merhaba Dilim Sınavı
29/10/2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
09/01/2015
Tıbbi Bilimlere Giriş I Dilim Sınavı
12/01/2015
16/01/2015
Dönem Sınavı (Kuramsal, Uygulamalı)
19-30/01/2015
Yarıyıl Tatili
02/02/2015
Bahar Yarıyıl Başlangıcı
14/03/2015
14 Mart İstanbul Tıp Fakültesi Etkinlikleri
07/04/2015
Tıbbi Bilimlere Giriş 2 Dilim Sınavı
23/04/2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
30/04/2015
Hayatın Evreleri Dilimi Sınavı
01.05.2015
Emek ve Dayanışma Günü
19.05.2015
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
29/05/2015
Hareket Dilim Sınavı
08/ 06/2015
11/ 06/2015
12/ 06/2015
1. Dönem Sınavları (Kuramsal, Uygulamalı)
22/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
Dönem Bütünleme Sınavları (Kuramsal, Uygulamalı)
24
1. DÖNEM
ÇALIŞMA GRUPLARININ UYGULAMA ÇİZELGESİ
TIBBA MERHABA
Uygulama
tarihi
Temel Yaşam
Desteği
Yaralı
Taşıma
Kanamalarda
İlkYardım
KırıkÇıkıklarda
İlkyardım
25.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
F1-2
G1-2
H1-2
I1-2
A1-2
B1-2
C1-2
D1-2
E1-2
G1-2
H1-2
I1-2
A1-2
B1-2
C1-2
D1-2
E1-2
F1-2
H1-2
I1-2
A1-2
B1-2
C1-2
D1-2
E1-2
F1-2
G1-2
I1-2
A1-2
B1-2
C1-2
D1-2
E1-2
F1-2
G1-2
H1-2
Telafi
(1) ler ilk saat (2) ler ikinci saatte görecek.
Her gün programda uygulaması olmayan 3 grup serbest çalışma yapacak.
Salon Yerleri ve Kısaltmalar:
İletişim : Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Pembe Salon-Salon 2( Hulusi Behçet Kütüphanesi 3. Kat)
Öğrenme: Temel Tıp Bilimleri 3 nolu Amfi
Yaralı Taşıma Teknikleri: Beceri Lab 1 (Hulusi Behçet Kütüphanesi 2. Kat)
Temel Yaşam Desteği: Beceri Lab 2 ( Hulusi Behçet Kütüphanesi 2. Kat)
Kanamalarda ilkyardım: Acil Cerrahi Anabilim Dalı -Pratik Salonu
Kırık- çıkılarda ilkyardım: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı - Ortopedi dershanesi
25
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 1
Uygulama
tarihi
Tibbi
Biyoloji
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
A
C
E
G
F
D
B
H
A
C
E
G
F
D
B
H
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
A
C
E
G
F
D
B
H
A
C
E
G
F
D
B
H
A
C
E
G
F
D
B
H
A
C
E
G
F
Temel
Biyofizik
Temel
Biyokimya
Serbest
çalışma
B
D
F
H
A
E
G
C
B
D
F
H
A
E
G
C
C
E
G
A
B
F
H
D
C
E
G
A
B
F
H
D
ED
GF
AH
CB
DC
HG
FE
BA
E
G
A
C
D
H
F
B
B
D
F
H
A
E
G
C
B
D
F
H
A
E
G
C
B
D
F
H
A
E
G
C
B
D
F
H
A
C
E
G
A
B
F
H
D
C
E
G
A
B
F
H
D
C
E
G
A
B
F
H
D
C
E
G
A
B
E
G
A
C
D
H
F
B
E
G
A
C
D
H
F
B
D
F
H
B
C
G
E
A
D
F
H
B
C
26
DİKEY KORİDOR
Öğrenme
Poliklinik
/Beslenme
Ziyareti
/İletişim
F
H
B
D
E
C
A
G
D
F
F
H
H
B
B
D
C
E
G
C
E
A
A
G
Nabız, KB,
Ateş, Ağırlık,
Boy
D
F1
F
H1
H
B1
B
D1
C
E1
G
C1
E
A1
A
G1
D
F2
F
H2
H
B2
B
D2
C
E2
G
C2
E
A2
A
G2
F1
H1
B1
D1
E1
C1
A1
G1
F2
H2
B2
D2
E2
C2
A2
G2
Mikrobiyoloji
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
AB
CD
EF
GH
Poliklinik Ziyareti Uygulaması:
20.10.2014 tarihinde saat 09.30-10.20 arasında poliklinik ziyareti uygulaması hakkında tüm gruplara
birlikte bilgilendirme yapılacaktır. Lütfen amfiye gelmeden önce Öğrenci İşleri Bürosundan uygulama
föyünü almayı unutmayın.
Dikey Koridor Beceri Uygulaması (Nabız, Kan Basıncı, Ateş, Ağırlık, Boy Ölçümü):
Öğrencilerin bu uygulamaya gelmeden önce http://itfpratik.edusell.net/ adresine girip kaydolarak
şifrelerini almaları ve bütün modülleri izleyerek soruları da cevaplamaları gerekmektedir. Şifre alma
aşamasında gecikme olabileceğini öngörerek lütfen uygulamadan 2 hafta önce kaydolun.
Bu uygulamadan önce ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 2
Uygulama
Tarihi
Temel
Genetik
Biyofizik
Genel
Fizyoloji
Genel Histoloji
ve Embriyoloji
Temel
Biyokimya
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
02.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
GH
HA
AB
BC
CD
DE
EF
FG
GH
HA
AB
BC
CD
DE
EF
FG
GH
HA
AB
BC
CD
DE
EF
FG
GH
HA
AB
BC
CD
DE
EF
FG
GH
27
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
B
C
D
E
F
G
H
C
D
E
F
G
H
A
D
E
F
G
H
A
B
E
F
G
H
A
B
C
F
G
F
A
B
C
D
G
H
A
B
C
D
E
HA
AB
BC
CD
DE
EF
FG
HAREKET
Uygulama tarihi ve
saati
Fizyoloji
Genel Histoloji ve
Embriyoloji
Anatomi
06.02.2015
(Tanışma)
08.05.2015
-
A
11.05.2015
-
B
13.05.2015
A
C
15.05.2015
B
D
18.05.2015
C
E
20.05.2015
D
-
22.05.2015
E
F
22.05.2015
F
G
25.05.2015
G
H
26.05.2015
H
-
13.02.2015
20.02.2015
27.02.2015
06.03.2015
13.03.2015
20.03.2015
27.03.2015
17.04.2015
05.05.2015
07.05.2015
12.05.2015
14.05.2015
21.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
HAREKET
Hareket dilimi içinde yer alan Anatomi dersleri, TBG 2 dilimi içinde başlayarak devam edecektir.
Değerlendirmesi Hareket Dilimi içinde olacaktır.
28
UYGULAMA KONULARI
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ - 1 ve 2
BİYOFİZİK (5 + 5)
Uygulama 1:
Biyoelektrik potansiyeller
Uygulama 2:
Kromatografik yöntemler
Uygulama 3:
Spektroskopik yöntemler
Uygulama 4:
Sedimentasyon yöntemleri ile hücre organellerinin ve kanın alt yapılarının eldesi
Uygulama 5:
Radyobağışıklık testi (RIA)
Uygulama 6:
Enzimatik test sistemleri
Uygulama 7:
Poliakrilamid gel elektroforezi ile molekül ağırlığın tayini
Uygulama 8:
DNA izolasyonu
Uygulama 9:
DNA elektroforezi
Uygulama 10:
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
BİYOKİMYA (3 + 2)
Uygulama 1:
Laboratuvara giriş, Çözeltiler ve pH Kavramı
Uygulama 2:
Moleküler Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri, Kantitatif Ölçüm Yöntemleri
Uygulama 3:
Biyomoleküllerin Kalitatif Reaksiyonları
Uygulama 4:
Enzimler
Uygulama 5:
29
Elektron transportu
FİZYOLOJİ (2)
1- Hücre Fizyolojisi–1
Eritrositlerin osmotik direncinin ölçülmesi, kantitatif frajilite testi
Serumun tampon gücünün test edilmesi
Eritrosit membranının permablitesi ve hemoliz
2- Hücre Fizyolojisi–2
Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyellerinin bilgisayar ortamında simülasyonu
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (3)
Uygulama 1 (GENEL EMBRİYOLOJİ ve EPİTEL DOKUSU):
Oosit, Ovaryum (Azan)
Spermatozoonlar “Papa nicolau”
İmplantasyon “H-E”
Gastrulasyon ve nörülasyon“H-E”
Plasenta “H-E”
Tek katlı prizmatik fırçamsı kenarlı epitel (İnce barsak) “PAS-Haemalun”
Tek katlı yassı ve çok katlı yassı keratinleşmemiş epitel (Cornea) (H-E)”
Çok katlı yassı keratinleşmiş epitel “H-E”
Çok sıralı titrek tüylü epitel (Nefes borusu) “H-E”
Çok katlı değişken epitel (İdrar kesesi) “H-E”
Uygulama 2 (BAĞ ve KAS DOKUSU):
Embriyonal bağ dokusu “Mason”
Gevşek bağ dokusu “Resorcin-fuchsin”
Örgümsü bağ dokusu “Safranelin -Mallory”
Tıkız bağ dokusu “H-E”
Düz kas “H-E”
Çizgili kas “Heidenhain”
Kalp kası “Heidenhain”
Uygulama 3 (SİNİR DOKUSU):
Pramidal nöronlar
Purkinje hücreleri
Motor nöronlar
Yalancı unipolar hücreler
Nörogliyalar, Astrositler
Nörogliyalar, Ependim hücreleri
Koroid pleksus
Sinir lifleri
TIBBİ BİYOLOJİ VE TEMEL GENETİK (5 + 5)
Uygulama 1:
Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtılması ve Mikroskop kullanma tekniği
Sürüntü preparat hazırlaması ve incelenmesi
Uygulama 2:
30
Bitki ve hayvan hücrelerinde plazmoliz-deplazmoliz
Hemoliz
Uygulama 3:
Yayma preparat hazırlama ve Giemsa ile kan hücrelerinin boyanması ve hücrelerin özelliklerine göre
tanımlanması
Uygulama 4:
DNA'nın izolasyonu
DNA'nın saflığı ve konsantrasyonunun ölçülmesi
Polimeraz Zincir Reaksiyonu:uygulama aşamaları
Rutin uygulamada kullanımları ile ilgili örneklemler
Uygulama 5:
Karyotip hazırlanmasındaki temel prensipler, Kromozomların sınıflandırılması, karyotip ve yorumu
Uygulama 6:
Bitki hücrelerinde mitoz bölünme ve evrelendirme
İnsan lenfositlerinde mitoz bölünme
Uygulama 7:
Mayoz bölünme( aşamaları ve özelliği)
Uygulama 8:
Üreme hücrelerinin incelenmesi
Semende vital boyalarla canlılık tayini
Uygulama 9:
Aile Ağacı, Pedigri
Uygulama 10:
X kromatini (Barr cisimciği- seks kromatini)
Kan Cross-Match
Lenfosit İzolasyonu- lenfosit canlılık testi
GENEL MİKROBİYOLOJİ (9)
Uygulama 1:
Mikrobiyoloji laboratuvarında tanı ve çalışma kuralları
Mikroorganizmaların morfolojik incelenmesi
Işık mikroskobu
Lam-lamel arası preparasyon inceleme
Basit boyama
Uygulama 2:
Gram yöntemi ile boyanma
Besiyerleri
Besiyerlerine ekim yöntemleri
Sterilizatörlerin çalışma prensipleri, demonstrasyonu ve sterilizatör kontrolü
Uygulama 3:
Bakteri kapsülünün incelenmesi
Bakteri kirpiğinin ve hareketinin incelenmesi
31
Bakteri sporlarının incelenmesi
Dezenfeksiyon ve antisepsi uygulamaları
Uygulama 4:
Antibiyotiklere duyarlılık deneyleri
Dilüsyon yöntemi
Difüzyon yöntemi
Antibiyotiklerin birbiri ile etkileşimi
Deney sonuçlarının gözlenmesi
Uygulama 5:
Parazitlerin morfolojik incelenmesi
Uygulama 6:
Virus izolasyon yöntemleri
Doku kültürü hazırlama ve ekim
Embriyonlu yumurtaya ekim
Deney hayvanlarına inokülasyon
Uygulama 7:
Virusların tanısında moleküler mikrobiyolojik yöntemler
DNA/RNA izolasyonu
Hibridizasyon yöntemleri
Amplifikasyon yöntemleri
Uygulama 8:
Mantarların morfolojik incelenmesi
Uygulama 9:
Serolojik deneylerin uygulanması
Aglütinasyon deneyleri
Kompleman birleşmesi deneyleri
Presipitasyon deneyleri
Diğer serolojik deney sonuçlarının incelenmesi
HAYATIN EVRELERİ
Hayatın Evreleri diliminin giriş dersinde tüm birinci sınıf öğrencileri dilimin derslerini veren tüm
öğretim üyelerine gruplar halinde dağıtılacak.
Her öğrenci, öğretim üyesinin yönlendirmesi doğrultusunda, güncel basında yer alan ve hayatın
evreleriyle ilgili, kendinde merak uyandıran herhangi bir konuyu, bilimsel veriler çerçevesinde
değerlendirerek o konu hakkında ayrıntılı bir sunu hazırlayacak.
Sunumlar ilgili öğretim üyelerine iletilecek. Her öğretim üyesi kendi grubunu değerlendirerek bir ya da
birkaç sunuyu seçecek.
Seçilen sunular, uygulama derslerinde gruplara yönelik olarak, hazırlayan öğrenciler tarafından
sunulacak.
HAREKET
ANATOMİ
Kemiklerin Yapısı (2 saat)
Os coxae, femur, patella (2 saat)
Tibia, fibula, ossa pedis (2 saat)
Clavicula, scapula, humerus (2 saat)
32
Radius, ulna, ossa manus (2 aat)
Omurlar, os sacrum, pelvis, sternum, costae (2 saat)
Os frontale, os parietale, os occipitale (2 saat)
Os temporale, os zygomaticum, maxilla (2 saat)
Mandibula, os etmoidale, os sphenoidale (2 saat)
Os palatinum, os lacrimale, os nasale, concha nasali inferior, vomer (2 saat)
Norma, facialis, norma verticalis (2 saat)
Norma occipitalis-basilaris-lateralis, myoloji (2 saat)
Myoloji (2 saat)
Myoloji (2 saat)
Myoloji (2 saat)
HİSTOLOJİ
Uygulama 1:
Hiyalin kıkırdak
Elastik kıkırdak
Fibröz kıkırdak
Desmal kemikleşme
Kondral kemikleşme
Kompakt kemik
İskelet kası kuruluşu
FİZYOLOJİ
Uygulama 1:
Kurbağada iskelet kasın fizyolojik özelliklerinin gösterilmesi
1.Kasın direkt-indirekt uyarılması (Claud Bernard deneyi)
2. İskelet kasında eşik değer ve hep-hiç yasası ilkesinin gösterilmesi
3. İskelet kasında yorgunluk belirtilerinin araştırılması
4. İskelet kasında sumasyon, tam ve tam olmayan tetanusun gösterilmesi
33
1. SINIF KURAMSAL DERS SAYIARI
TIBBA MERHABA
KURAMSAL
DERS SAATİ
ANABİLİM DALI
TIP TARİHİ VE ETİK
HALK SAĞLIĞI
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ
17
20
17
10
TOPLAM
KLİNİK DERS
SAATİ
TEMEL
BİLİMLER
DERS SAATİ
27
37
KLİNİK DERS
SAATİ
TEMEL
BİLİMLER
DERS SAATİ
64
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 1
ANABİLİM DALI
KURAMSAL
DERS SAATİ
BİYOFİZİK
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
21
34
27
TIBBİ MİKR.
KARDİYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
HİDROKLİMATOLOJİ
TOPLAM
22
1
1
1
1
1
109
5
104
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 2
ANABİLİM DALI
BİYOFİZİK
FİZYOLOJİ
HİST. VE EMB.
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
KADIN HAS. VE DOĞ.
İÇ HASTALIKLARI
TOPLAM
KURAMSAL
DERS SAATİ
KLİNİK DERS
SAATİ
TEMEL
BİLİMLER
DERS SAATİ
16
13
21
16
20
1
1
88
2
86
34
HAYATIN EVRELERİ
ANABİLİM DALI
KLİNİK DERS
SAATİ
TEMEL
BİLİMLER
DERS SAATİ
28
13
KURAMSAL
DERS SAATİ
KLİNİK DERS
SAATİ
TEMEL
BİLİMLER
DERS SAATİ
28
4
7
8
3
5
1
1
3
3
63
13
50
KURAMSAL
DERS SAATİ
ANATOMİ
BİYOFİZİK
HİST. VE EMB.
İÇ HASTALIKLARI
SPOR HEKİMLİĞİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1
3
3
4
2
4
TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ
ÜROLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI
1
1
2
6
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TIBBİ BİYOKİMYA
HALK SAĞLIĞI
TIBBİ BİYOLOJİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
TOPLAM
7
1
3
2
1
41
HAREKET 1
ANABİLİM DALI
ANATOMİ
BİYOFİZİK
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
NÖROLOJİ
RADYOLOJİ
SPOR HEKİMLİĞİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
TOPLAM
35
DİKEY KORİDOR
KURAMSAL
DERS SAATİ
UYGULAMA
DERS SAATİ
İletişim 1
20
-
İletişim 2
18
-
Etik Film Gösterimi
10
-
Beceri Uygulamaları
-
12
48
12
DERS ADI
TOPLAM
YIL TOPLAMI
KURAMSAL
DERS SAATİ
KLİNİK DERS
SAATİ
TEMEL BİLİMLER DERS
SAATİ
413
75
338
36
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİMDE
SINAVLARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav
kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler
o sınavdan sıfır (0) almış sayılır (İ. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
Madde 24/5).
Sınavda her hangi bir şekilde kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, çekilmesine yardım eden
öğrencinin sınavı tutanak tutularak iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d veya 7/e gereği işlem yapılır.
Sınavlara cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile gelmek yasaktır. Sınavda yanında
kapalı bile olsa cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları olduğu fark edilen öğrenci
sınav kuralı ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış
sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d gereği işlem yapılır.
Sınavda cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile konuşan, mesajlaşan, ya da bu
aracın herhangi bir fonksiyonunu kullanan öğrenci kopya çekmiş sayılır. Tutanak tutularak sınavı
iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği Madde 7/e gereği işlem yapılır.
Cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları olan öğrenciler sınavdan önce bunu kapatarak
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu şekilde bırakılan araçlar için
hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Sınavlara herhangi bir kitap, ders notu, vs getirilmesi yasaktır. Sınavda yanında kitap, ders notu,
vs olduğu fark edilen öğrenci sınav kuralı ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O
sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde
5/d gereği işlem yapılır.
Sınava gelirken yanında herhangi bir kitap, ders notu, vs getiren öğrenciler sınavdan önce bunları
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu şekilde bırakılanlar için hiçbir
sorumluluk kabul edilmez.
Sınav salon başkanı veya gözetmeni davet etmeden önce sınav salonlarına girilmez. Önceden
giren öğrenciler varsa, diğer öğrenciler çağrılmadan önce salon boşaltılır.
Öğrenciler sınav salonu kapısından, öğrenci listesine göre ve kimlik kontrolü ile içeriye alınır.
Yanında resimli kimliği olmayan öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler kendileri için önceden belirlenen ve ilan edilen salonlarda sınava girerler.
Öğrenciler sınav salonunda kendi tercihlerine göre değil, gözetmenlerin belirleyeceği şekilde
yerleşirler.
Öğrenciler sınav süresince resimli kimliklerini gözetmenlerin göreceği şekilde masanın üzerinde
tutarlar.
Öğrenciler sınava gelirken yanında kalem, silgi, kalemtıraş, vs. getirmek zorundadır. Sınav
sırasında kalem, silgi, kalemtıraş, vs. alış verişi yapılmaz.
Sınav başlamadan önce soru kitapçığı / kağıdının üzerine ad soyad ve öğrenci numarası yazılır.
Cevap kağıdında ilgili yerler (ad-soyad, öğrenci numarası, sınav kodu ve soru kitapçığının tipi)
doldurulur ve imzalanır. Soru kitapçığı / kağıdı üzerine adını soyadını ve numarasını yazmayan;
cevap kağıdı üzerine adını soyadını, öğrenci numarasını, sınav kodunu, soru kitapçığı / kağıdının
37
15.
16.
17.
18.
19.
20.
tipi bilgilerinden herhangi birini yazıp işaretlemeyen ve imzalamayan öğrencinin cevap kağıdı
üzerinde işlem yapılmaz; sınavı geçersiz kabul edilir; öğrenci bu nedenle hak iddia edemez.
Öğrenciler optik cevap formlarına ad ve soyadlarını kimlik belgelerinde olduğu şekilde ve
eksiksiz yazmalı ve kodlamalıdır. Öğrenci numarası da aynı şekilde tam ve doğru olarak
yazılmalı ve kodlanmalıdır. Aksi halde optik okuyucudan elde edilen veriler otomasyondaki
öğrenci kaydı ile örtüşmeyeceğinden not aktarımı yapılamaz ve sınav geçersiz kabul edilir.
Sınav sırasında öğrenciler gözetmenlere sınavla ilgili soru soramazlar. Yanlış hazırlandığını
düşündükleri sorular için sınav sonrasında itirazlarını yazılı olarak yaparlar.
Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde hiç kimsenin salonu terk etmesine izin verilmez.
Sınavın ilk 30 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz.
Sınav süresi dolduktan sonra ek süre verilmez.
Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler uyarılmaksızın, durum tutanakla tespit edilir;
gerekli işlemler başlatılır.
38
GÜZ DÖNEMİ
39
TIBBA MERHABA
1.
Hafta
15.9.2014
16.9.2014
17.9.2014
18.9.2014
19.9.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Tıbba Merhaba
Dilimi tanıtımıEntegre Oturum
(T.Özkan Seyhan/
G.Bahadır/İ.İlkılıç/
S. Karabey)
Değerlerimiz ve
Tıp
(A. Namal/
İ. İlkılıç)
Kanamalar ve
Yanıkta
İlkyardım
(R.Güloğlu/
K.Koltka)
Tıbba Merhaba
Dilimi tanıtımıEntegre Oturum
(K.Pembeci/
G.Bahadır /
İ.İlkılıç/
B. Hapçıoğlu)
Hekimlik Neden
Kutsaldır?
Hekimlikte Etik
Tutumun
Temelleri
(İ. İlkılıç/
A. Namal)
Kırık, Çıkık,
Burkulmalarda
İlkyardım
(C.Şen/
İ.Öztürk)
İnsanın Ruhsal
Yapısını nasıl
tanırız?
Psikolojinin
tanımı,tarihçesi ve
tıptaki yeri
(G.Bahadır)
Geçmişten
günümüze
sağlık, hastalık
kavramları ve
hekimlik
uygulamaları ve
halk sağlığı
yaklaşımı
(B.Hapçıoğlu)
Biyopsikososyal
yaklaşım modeli,
Davranışın
Biyolojisi
(G.Bahadır)
Psikoloji Akımları
ve Psikolojinin
Uygulama
Alanları
(G.Bahadır)
Sağlığın sosyal
belirleyicileriyoksulluk ve
sağlık
(B.Hapçıoğlu)
İçgüdü, dürtü,
Güdü,
Duygulanım ve
Dengeleşim
(G.Bahadır)
08.3009.20
Açılış ve saygı
duruşu
İTF Dekanı
09.3010.20
İstanbul
Üniversitesi
Rektörü
Derece ile
Kazanan ve
Derece ile
Geçen
Öğrencilere
Ödül Töreni
10.3011.20
İstanbul Tıp
Fakültesi
Hastanesi
Başhekimi
İstanbul Tabip
Odasının
Mesajı
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
Kahve Arası
İstanbul Tıp
Fakültesinde
Öğrenci Olmak
İstanbul
Üniversitesi
Rehberlik
Birimi Tanıtımı
Soru ve
Cevaplar
Yemek Arası
14.3015.20
15.3016.20
Kliniklerde
Tanıtım Turu
İstanbul Tıp
Fakültesi
Öğrenci
Temsilcisi
ERASMUS
Programı
Tanıtımı
Öğrenci
Kulüplerinin
Tanıtımı
Soru ve
Cevaplar
“PATCH
ADAMS”
Filminin
Gösterimi
Yemek Arası
Fakültemizin
Tarihçesi &
Bu Sıralarda
Yetişen
Hekimler
Türkiye ve
Dünyadaki
hekim meslek
kuruluşları
Hekimlik ve
Sosyal
Sorumluluk
Öğrenci
Kulüpleri
Etkinlikleri
ÖĞLE TATİLİ
Temel Yaşam
Desteği- I
(K. Pembeci/
A.Yavru)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
Tanıtımı
(N.Yıldırım/
H.Ertin)
Çocuk,Yetişkin
veYaşlı Hastaya
Etik Yaklaşım
(A. Namal/
İ. İlkılıç)
Temel Yaşam
Desteği- II
(K. Pembeci/
A.Yavru)
Örneklerle Tıpta
Değer
Çatışmaları
(İ. İlkılıç/
A. Namal)
Hak temelli
sağlık yaklaşımı
(S.Karabey)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
40
2.
Hafta
22.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.30
Boğulmalarda
İlkyardım
(T.Ö. Seyhan /
K.Koltka)
Yaşamın Değeri
(İ. İlkılıç/
A. Namal)
Sıcak ve Elektrik
Çarpmalarında
İlkyardım
(A.Yavru/
M. Tuğrul)
Uygulama
Öğrenme,
Öğrenme
Kuramları
(G.Bahadır)
09.3010.30
Politravmalıya
Yaklaşım ve
Taşıma
Teknikleri
(K. Koltka/
Ö. Akıncı)
Hekim ve
Araştırmacı
Olmanın Kesişen
ve Çelişen
Yönleri
(İ. İlkılıç/
A. Namal)
Zehirlenmelerde
ve dahili
acillerde
İlkyardım
(P. E. Özcan/
E. Şentürk
Uygulama
Bellek ve Bellek
Bozuklukları
(G.Bahadır)
Bilinç ve Dikkat,
Bilinç
10.30Bozuklukları,
11.30
Uyku ve Rüya
(G.Bahadır)
Sağlık ölçütleri
(N.Özgülnar)
Zekanın Tanımı
ve Yapısı
(G.Bahadır)
Değişen yaşam
biçimleri,
sağlığa etkisi
(Kronik
hastalıklar)
(N.Özgülnar)
Hekimliği
Kötüye
Kullanmak:
Şarlatanlık
(H. Ertin/
İ.İlkılıç)
Algı nedir? Nasıl
Algılarız?
Algının
11.30Özellikleri, Algı
12.30
Yanılmaları ve
Bozuklukları
(G.Bahadır)
Değişen yaşam
biçimleri,
sağlığa etkisi
(Bulaşıcı
hastalıklar)
(N.Özgülnar)
Zeka Testleri
(G.Bahadır)
Değişen çevre ve
sağlığa etkileri
(H.Gül)
SERBEST
ÇALIŞMA
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.30
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
14.3015.30
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
İstanbul Sağlık
Tarihi Gezileri
(H. Ertin/
R. Brömer)
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
41
3.
Hafta
29.9.2014
30.9.2014
1.10.2014
2.10.2014
3.10.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sağlığın koruma
düzeyleri ve
sağlığı geliştirme
(B.A.Özyıldırım)
Etik Bir İşbirliği
İçin Birlikte
Çalışacağımız
Profesyonelleri
Tanıyalım:
Fizyoterapistler
(Davetli
Konuşmacı / H.
Ertin/A. Namal)
Sağlığı geliştiren
işyerleri
(H.İşsever)
08.3009.30
Değişen iş
yaşamı ve
sağlığa etkileri
(H.İşsever)
Müzik ve
Resimde Tıp ve
Hekimler
(R. Brömer/H.
Ertin)
Sağlık hizmetleri
Edebiyatta tıp ve
ve sağlık
Hekim Filozoflar
Sağlık eğitimi
hekimler
09.30politikalarının
(R. Brömer
(B.A.Özyıldırım)
(R.Brömer
10.30
temel özellikleri
/A.Namal)
/İ.İlkılıç)
(N.İnce)
Kişiye yönelik
önlemler
I(Beslenme,Kişisel
Bakım ve Hijyen
(G. Güngör)
10.3011.30
Kişilik, Huy,
Karakter,
Psikoanalitik
Kişilik Kuramı
(G.Bahadır)
Sağlık
hizmetlerinin
Dünya’da ve
Türkiye’de
sunumu,
Sağlık insan
gücü
(N.İnce)
Ego işlevleri ve
Ego Savunma
Mekanizmaları
(G.Bahadır)
Bir Halk sağlığı
zararlısı olarak
sigara ve sağlık
(Z.Kılıçaslan)
Stres Kavramı,
Stresin
Biyopsikososyal
Boyutları
(G.Bahadır)
11.3012.30
Psikososyal
Kişilik
Kuramları,
Kişilik Testleri
(G.Bahadır)
Sağlık
Davranışları ve
Etkileyen
Faktörler
(S.Karabey)
Ego işlevleri ve
Ego Savunma
Mekanizmaları
(G.Bahadır)
Sağlığı geliştiren
Okullar, Şehirler
(H.Gül)
Stres ve
hastalıklar, Stresle
Başa Çıkma
Yöntemleri
(G.Bahadır)
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.30
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
14.3015.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
42
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
4.
Hafta
6.10.2014
7.10.2014
8.10.2014
9.10.2014
10.10.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.30
Hasta Yakını ve
Hastalık
Deneyimi
(Davetli
Konuşmacı /
A. Namal/İ.
İlkılıç)
Kişiye yönelik
önlemler II
(Bağışıklama
Gebelikten
korunma
(E.Önal)
Çocukta ilk
yardım
(A.Çıtak,
K.Nişli)
09.3010.30
Etik Bir İşbirliği
İçin Birlikte
Çalışacağımız
Profesyonelleri
Tanıyalım:
Sosyal Hizmet
Uzmanları
(Davetli
Konuşmacı/
A.Namal/H.Ertin)
Kişiye yönelik
önlemler
III(Erken tanı ve
Temel ilaç
Kullanımı)
(E.Önal)
Hasta psikolojisi.
Hastalanan
kişilerde ortaya
çıkan duygular
(G.Bahadır)
Etik Bir İşbirliği
İçin Birlikte
Çalışacağımız
Profesyonelleri
Tanıyalım:
Hemşireler
(Davetli
Konuşmacı/
A.Namal/
H.Ertin)
Çevreye yönelik
önlemler
(G.Güngör)
SERBEST
ÇALIŞMA
Siyaset, Tıp ve
Hekimler
(H.Ertin/R.
Brömer)
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.30
11.3012.20
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
12.3013.20
Hayvan
ısırmalarında ilk
yardım
( A. Yavru /
M.O. Sungur)
ÖĞLEN TATİLİ
13.3014.30
Seçmeli ders
1. hafta
Uygulama
Uygulama
14.3015.20
Seçmeli ders
1. hafta
Uygulama
Uygulama
15.3016.20
Seçmeli ders
1. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
43
5.
Hafta
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.30
Doktorların
Değişen Rolleri:
Hekim ve Sağlık
Profesyoneli
(R. Brömer/H.
Ertin)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Sinema ve
Televizyon
09.30- Dizilerinde Tıbbi
10.30 Etik Problemler
(Hakan Ertin/
Arın Namal)
ENTEGRE
OTURUM
İnsanı
biyopsikososyal
bir bütün olarak
ele almak
(T.Özkan
Seyhan
/G.Bahadır/
S. Karabey/
İ.İlkılıç)
TIBBA
MERHABA
DİLİM SINAVI
Tartışma
10.3011.30
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
(T.Özkan
Seyhan
/G.Bahadır/
S. Karabey/
İ.İlkılıç)
Kişiye yönelik
önlemler, hastahekim ilişkisi,
hasta-hekim
hakları
(A.Namal)
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.30
Uygulama
Uygulama
(Telafi)
Seçmeli ders
2. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
Uygulama
Uygulama
(Telafi)
Seçmeli ders
2. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
2. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
44
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ I
6.
Hafta
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Tıbbi Bilimlere
Giriş Tanıtımı
(R.Nurten/
F.Gürdöl/
F.Aydın/
A.Ağaçfidan)
Biyofiziğe giriş,
temel
kavramlar,
biyofizik iç
ortam, canlı
sistemlerin
temel yapısı
(R.Nurten/
I.Albeniz)
09.3010.20
Poliklinik
Ziyaretleri
Giriş
(Tüm Gruplar)
A.PALANDUZ
Atom yapısı,
kimyasal bağlar,
kuantum
modeline göre
açıklanması,
molekülsel
hiyerarşi
(R.Nurten/
I.Albeniz)
Suyun
iyonlaşması
(G. Özdemirler
Erata /
Ş. Seçkin)
Bakterilerin
morfolojisi,
bakteri
hücresinin
yapısı,
sitoplazma,
sitoplazma zarı
(Ş.Derbentli/
B.Gürler)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
Suyun yapısı ve
hidrojen bağları
(G. Özdemirler
Erata / Ş. Seçkin)
Tıbbi
mikrobiyolojini
pH ve Asit -Baz
n gelişmesi,
kavramı
mikroorganizma
(G. Özdemirler
ların canlılar
Erata / Ş.
âleminde yeri
Seçkin)
(A.Ağaçfidan/
Ş.Derbentli)
Moleküler
evolüsyon ve
yaşamın
başlangıcı
(N.Yalman/
F.Aydın)
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Tanışma,
yönelim, amaç ve
öğrenim hedefleri
(G.Bahadır/
N.Alçalar/
Z.Solakoğlu)
Suyun yapısı,
Tıpta kullanımı
(A.Dönmez)
Seçmeli ders
3. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Temel iletişim
kavramları
(G.Bahadır/
N.Alçalar/
Z.Solakoğlu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
3. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
3. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
45
7.
Hafta
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Bakterilerde
hücre duvarı,
kapsül, kirpik,
fimbriya, spor
(Ş.Derbentli/
B.Gürler)
SERBEST
ÇALIŞMA
Yaşam ortamı
olarak suyun
önemi ve
biyofiziksel
özellikleri.
(I.Albeniz /
R.Nurten)
Hücre yüzey
özelleşmeleri
(F.Aydın /
F.S.Oğuz)
Hücre içi
elektriksel
ortam, sulu
çözeltiler,
tampon
sistemleri.
(I.Albeniz /
R.Nurten)
09.3010.20
Hücre yapısı ve
hücre tipleri
(F.Aydın /
F.S.Oğuz)
SERBEST
ÇALIŞMA
Hücre
membranının
biyolojik
özellikleri
(F.Aydın /
F.S.Oğuz)
10.3011.20
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
ÖĞLEN
TATİLİ
13.3014.20
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
ÖĞLEN TATİLİ
29 EKİM
CUMHURİYE
T BAYRAMI
ARİFESİ
46
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
8.
Hafta
3.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Bakteri
metabolizması
(B.Gürler/
Ş.Derbentli)
Tamponlar
(G. Özdemirler
Erata /
Ş. Seçkin)
Hücre içi
organellerinin
yapısı
(E.Ademoğlu / P.
Vural)
Terminal tıkaç
Biyomolekülleri
ve yararları,
n yapı işlev
Gap Junction ile
ilişkileri
hücre eşleşmesi
(I.Albeniz /
(F.Aydın /
R.Nurten)
F.S.Oğuz)
Bakterilerin
üremesi,
besinsel ve
fiziksel
gereksinimleri,
besiyerleri,
koloni
morfolojisi
(B.Gürler /
Y.Nakipoğlu)
09.3010.20
Konsantrasyon
türleri
(G. Özdemirler
Erata / Ş.
Seçkin)
Sterilizasyon,
dezenfeksiyon
ve antisepsi
(B.Gürler / Y.
Nakipoğlu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Biyolojik iç
ortam içinde
biyomoleküller,
fiziksel
inceleme
yöntemleri.
(I.Albeniz /
R.Nurten)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Sözlü iletişim
(ses tonu, hitap)
(G.Bahadır/
N.Alçalar/
Z.Solakoğlu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
4. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Sözlü iletişim
(çift yönlü
iletişim,geri
bildirim)
(G.Bahadır/
N.Alçalar/
Z.Solakoğlu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
4. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
4. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
47
9.
Hafta
10.11.2014
SAAT
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Hücre
reseptörleri
(F.Aydın
/F.S.Oğuz)
Bakterilerde
fenotipik
değişme,
ekstragenik
kalıtım ve
mutasyon ve
sonuçları
(B.Öngen/
Ç.Kayacan)
Hücre zarının
biyokimyasal
yapısı
(E.Ademoğlu/
P.Vural)
09.3010.20
Bakterilerin
virulans
faktörleri
(Ş.Derbentli/
Ç.Kayacan)
Hücre içi
organellerinin
fonksiyonları
(E.Ademoğlu
/P. Vural)
Transport
olaylarının
biyokimyasal
temeli
(E.Ademoğlu/
P.Vural)
Biyoenerjetik
açıdan
moleküllerin
membrandan
iletisi
(R.Nurten /
I.Albeniz)
Hücreler arası
sinyal
molekülleri ve
hücresel tepki
(F.Aydın/
F. S. Oğuz)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
Membran
Hücre adezyonu potansiyelleri,
ve ekstrasellüler
elektriksel
matriks yapısı eşdeğer devreler
(F.Aydın/
ve modeller
F. S. Oğuz)
(R.Nurten /
M.Bektaş)
ÖĞLEN TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Beden dilinin
önemi, jestlermimikler
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
5. hafta
Lipidler,
trigliseritler ve
fosfolipidler
(B.Umman)
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Beden dilinin
özellikleri
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
5. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
5. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
48
10.
Hafta
SAAT
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Biyoenerjetiğe
giriş, kavram ve
terimleri,
hücresel enerji
transferinin
ilkeleri
(R.Nurten/
İ.Albeniz)
08.3009.20
Biyolojik
oksidasyonlar ve
mitokondri
(N. Toker /
G. Özdemirler
Erata)
Bakteri
mutasyonlarının
sonuçları,
bakterilerde
transformasyon,
transdüksiyon
(B. Öngen /
Ç. Kayacan)
Mitokondrideki
oksidatif stres
(N. Toker/
G. Özdemirler
Erata)
Antibakteriyel
maddeler:
Kavramlar,
sınıflandırma,
hücre duvarı
sentezi
inhibitörleri
(Ş.Derbentli/
B.Gürler)
09.3010.20
Elektron
transport zinciri
(N. Toker /
G. Özdemirler
Erata)
ATP sentezi ve
kontrolü
(N. Toker /
G. Özdemirler
Erata)
Bakterilerde
konjugasyon,
bakteri
plazmidleri ve
tıbbi önemleri
(B.Öngen/
Ç.Kayacan)
Uyarılabilir
hücreler,
aksiyon
potansiyelleri,
biyoelektrik
potansiyeller.
(R.Nurten/
M.Bektaş)
Sitazol ve aktin
filaman yapısı
(F.Aydın/
F. S. Oğuz)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Mikrotubuller
ve IF’lerin
yapısı
(F.Aydın /
F. S. Oğuz)
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Dinlemenin
iletişimdeki
önemi
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
6. hafta
Nükleik asit
yapısı,
DNA’nın
özellikleri,
steroidler
(İ.Satman)
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Etkin
dinlemenin
özellikleri
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
6. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
6. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
49
11.
Hafta
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Karbonhidrat
yapısı (C.
Gökkuşu /
E. Ademoğlu)
Antibakteriyel
maddeler: Nükleik
asit sentez ve
fonksiyonunu,
kimyasal benzerlik
ile metabolizmayı
bozanlar,
Mycobacterium
cinsine etkili
olanlar
(Ş.Derbentli/
B.Gürler)
Granüler
Endoplazmik
Retikulum yapısı
ve fonksiyonu
(GER)
(F.S.Oğuz/
F.Aydın)
Proteinlerin
hücre içi
hareketleri ve
fonksiyonları
(F.S.Oğuz/
F.Aydın)
08.3009.20
Motor proteinlere
bağlı hücre
hareketleri
(F.Aydın/
F.S.Oğuz)
09.3010.20
Antibakteriyel
maddeler:
Sitoplazma zarını
etkileyenler,
protein sentezi
inhibitörleri
(Ş.Derbentli/
B.Gürler)
Karbonhidrat
sınıflandırılması
(C. Gökkuşu /
E. Ademoğlu)
Monosakkaridlerin
özellikleri
(C. Gökkuşu /
E. Ademoğlu)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016:20
Disakkaridler,pol
isakkaridler
(C. Gökkuşu /
E. Ademoğlu)
Biyolojik enerji
aktarımı,
termodinamik
kurallar, serbest
enerji ve entropi
kavramı.
(R.Nurten/
I.Albeniz)
ATP ve kimyasal
enerji transferi,
hücre
solunumunun
biyoenerjetiği
(R.Nurten/
I.Albeniz)
Düz Yüzlü
Endoplazmik
Retikulum (SER)
ve Golgi
kompleksi yapı
ve fonksiyonları
(N.Yalman/
F.S.Oğuz)
ÖĞLE TATİLİ
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Empatinin
kavramı
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
İLETİŞİM
BECERİLERİ
1Empatinin
özellikleri
(G.Bahadır/N.
Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
7. hafta
ATP, RNA,
proteinler ve
aminoasitler
(M.Demirkol)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
7. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
7. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
50
12.
Hafta
1.12.2014
2.12.2014
3.12.2014
4.12.2014
5.12.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Lizozom ve
peroksizomların
yapı ve
fonksiyonları
(F.S.Oğuz/
F.Aydın)
Heteropolisakka
ridler
(C. Gökkuşu/
E. Ademoğlu)
Virusların genel
özellikleri ve
sınıflandırılması
(O.Şadi Yenen/
S.Badur)
Yağ asitleri
(Ü. Türkoğlu/
C. Gökkuşu)
Reseptör aracılı
endositoz ve
hücre içi örtülü
veziküler
trafiğin
düzenlenmesi
ve hücre zarında
taşınma
(F.Aydın/
F.S. Oğuz)
09.3010.20
Antibakteriyel
maddelere
direnç,
antibiyotik
toleransı, postantibiyotik etki
(Ş.Derbentli/
B.Gürler)
Lipitlerin genel
özellikleri,
sınıflandırılması
(Ü. Türkoğlu/
C. Gökkuşu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Trigliseridler
(Ü. Türkoğlu /
C. Gökkuşu)
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
11.3012.20
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
13.30İletişim engelleri
14.20
(G.Bahadır/N.
Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
14.30İletişim engelleri
15.20
(G.Bahadır/N.
Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
51
13.
Hafta
8.12.2014
9.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Biyolojik işler
(R.Nurten /
I.Albeniz)
Çekirdek,
kromatin yapısı
ve kromozomlar
(F.Aydın /F.S.
Oğuz)
Fosfolipitler,
glikolipitler,
karotenler
(Ü. Türkoğlu /
C. Gökkuşu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Virus
enfeksiyonların
da tanı
yöntemleri
(A.Ağaçfidan/
S.Badur)
Virusların
yapısal
özellikleri
(O.Şadi Yenen/
S.Badur)
Steroidler
(Ü. Türkoğlu /
C. Gökkuşu)
Virusların
replikasyonları
(O.Şadi Yenen/
S.Badur)
Nükleik asit
yapısı
(P. Vural /
S. Doğru
Abbasoğlu)
Mitokondri
yapısı genomu
ve mitokondriyal
09.30hastalıklarda
10.20
kalıtım
(S.Pehlivan/
F.Aydın)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
DNA’nın,
replikasyonu ve
rekombinasyon
u
(S. Pehlivan/
F.S. Oğuz)
Kimyasal iş,
mekanik iş,
ozmotik iş
(biyosentez, kas
kasılması, aktif
ileti)
(R.Nurten/
I.Albeniz)
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Hekim-hasta
iletişiminin
temel kavramları
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
8. hafta
Membran
potansiyeli ve
sinyal iletimi
(B.Baslo)
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Hekim-hasta
iletişiminin
temel kavramları
(G.Bahadır/N.
Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
8. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
8. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
52
14.
Hafta
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Mekanik işin
Genetik şifre ve
moleküler
transkripsiyon
mekanizması
(S.
(Kas kasılması)
Pehlivan/F.S.
(R.Nurten /
Oğuz)
M.Bektaş)
DNA'nın
özellikleri
(P. Vural /
S. Doğru
Abbasoğlu)
Mantarlar
hakkında genel
bilgiler
(Y.Yeğenoğlu/
M.Uzun)
Pürin sentezi
(N. Toker /
Ş. Seçkin)
09.3010.20
Gen mutasyonu
ve DNA
onarımı
(N.Yalman/
F.S.Oğuz)
Molekülsel
biyofiziğe giriş.
Kimyasal iş
(R.Nurten /
M.Bektaş)
RNA'nın
özellikleri
(P. Vural /
S. Doğru
Abbasoğlu)
Mantarların
virulans
faktörleri
(M.Uzun/
Z.Erturan)
Pirimidin
sentezi
(N. Toker /
Ş. Seçkin)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Translasyon ve
proteinler
(S. Pehlivan/
F.S. Oğuz)
Kalıtsal şifre,
DNA tıpkı
yapım (eşleme)
RNA’dan
DNA’ya kayıt,
protein sentezi
ve
biyoenerjetiği
(R.Nurten /
M.Bektaş)
ÖĞLE TATİLİ
İLETİŞİM
BECERİLERİ
1
Hekim-hasta
iletişiminde
hasta
psikolojisinin
yeri
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
İLETİŞİM
BECERİLERİ
1
Hekim-hasta
iletişiminde
hekim ve hasta
haklarının yeri
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
9. hafta
Mitokondri ve
mitokondriyel
kalıtım
(B.Karaman)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
9. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
9. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
53
15.
Hafta
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Kibernetiğin ana
ilkeleri. Tıpta
uygulamalar.
(R.Nurten/
M.Bektaş)
Hücresel
yaşlanma
mekanizmaları
(F.S.Oğuz
/F.Aydın)
Pürin ve
pirimidin yıkımı
(N. Toker /Ş.
Seçkin)
Antifungal
maddeler
(D.Şatana / M.
Uzun)
RNA’nın
sentezi ve
sentez sonrası
değişiklikler
(N. Toker / Ş.
Seçkin)
09.3010.20
Programlı hücre
ölümü
(F.S.Oğuz
/F.Aydın)
Genel iletişim
sistemleri,
biyolojik
modeller.
(R.Nurten/
M.Bektaş)
DNA’nın
sentezi
(N. Toker /Ş.
Seçkin)
Parazitler
hakkında genel
bilgiler
(A.Öner/
Ö.Büyükbaba
Boral)
Genetiğe giriş
ve temel
kavramlar
(F.Aydın/F:S.O
ğuz)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Biyomoleküler
informasyon.
Bilgi kuramı.
Biyolojik
sistemde
uygulamalar
(R.Nurten/
M.Bektaş)
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Özelliği olan
(çocuk,yaşlı, engelli
vb) hastalarla
iletişim
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli
ders
10. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
İLETİŞİM
BECERİLERİ 1
Özelliği olan
14.30- (çocuk,yaşlı,engelli
vb) hastalarla
15.20
iletişim
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli
ders
10. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli
ders
10. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
13.3014.20
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
54
16.
Hafta
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
1.1.2015
2.1.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Biyolojik
sistemlerde
kontrolün
temelleri,
kontrol teorisi,
çevirim
(H.Akçakaya/
R.Nurten)
Ökaryotlarda
gen ifadesinin
düzenlenmesi
(N.Yalman
/F.S. Oğuz)
Sentez sonrası
proteinlerin
yönlendirilmesi
(N. Toker /
Ş. Seçkin)
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
Prokaryotlarda
gen ifadesinin
düzenlenmesi
(N.Yalman
/F.S. Oğuz)
Protein sentezi
(N. Toker /
Ş. Seçkin)
Genetik
faaliyetlerin
denetim
mekanizmaları
(N. Toker /
Ş. Seçkin)
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.20
ÖĞLE TATİLİ
YILBAŞI
TATİLİ
SERBEST
ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ
1
Tıpta kötü
haber verme
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
11. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ
1
Kötü haber
verme
protokolleri
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
11. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
11. hafta
SERBEST
ÇALIŞMA
55
17.
Hafta
5.1.2015
6.1.2015
7.1.2015
8.1.2015
9.1.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11.3012.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12.3013.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
TBG 1 DİLİM
SINAVI
13.3014.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
12. hafta
14.3015.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
12. hafta
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
12. hafta
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
56
18.
Hafta
12.1.2015
13.1.2015
14.1.2015
15.1.2015
16.1.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
UYGULAMALI
DÖNEM
SINAVI
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
KURAMSAL
DÖNEM
SINAVI
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
57
19.
Hafta
19.1.2015
20.1.2015
21.1.2015
22.1.2015
23.1.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
YARIYIL TATİLİ
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
20.
Hafta
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.20
YARIYIL TATİLİ
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
58
BAHAR DÖNEMİ
59
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ II
1.
Hafta
2.2.2015
3.2.2015
4.2.2015
5.2.2015
6.2.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Gelişim genetiği
(S. Pehlivan/
F.S. Oğuz)
Gen klonlaması
ve
uygulamaları
(F.S.Oğuz/
F.Aydın)
Proteinkinazlar
ve hücre
devrinindüzenle
nmesi
(F.Aydın/
F.S. Oğuz)
Vücut
sıvılarında asitbaz dengesinin
düzenlenme ve
korunması
(G. Üzüm/
Ş.Tamer)
Mitoz bölünme
ve kromozom
hareketleri
(F.Aydın/
F.S. Oğuz)
09.3010.20
Biyolojik
reaksiyonlar ve
enzim etki
mekanizmasının
moleküler
esasları, enzim
kinetikleri
(H.Akçakaya/
R.Nurten)
İnsan
vücudunda
homeostazis
kavramı
(H.Birman/
N.Ertan)
Işın biyofiziği,
sogurum, ışıltı,
ışıltı
spektrofotometr
esi, nükleer
magnetik
rezonans
(M.Bektaş/
R.Nurten)
Osmoz ve
taşınma
(G. Üzüm/
Ş.Tamer)
Radyoaktivite
tanımı,
radyoaktivitenin
ölçüm
yöntemleri
(M.Bektaş/
R.Nurten)
10.3011.20
Uygulama
Enzimler,
fiziksel ilkeler,
enzim
etkinliğinin
düzenlenmesi
(H.Akçakaya/
R.Nurten)
Vücudun
kontrol
sistemleri
(H.Birman/
N.Ertan)
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Ökaryotiklerde
hücre devri
(F.Aydın /
F.S. Oğuz)
Biyolojik
ritmalar
(H.Birman/
N.Ertan)
Uygulama
Uygulama
Mayoz
Bölünme ve
Mayoza Bağlı
Kromozom
Düzensizlikleri
(F.Aydın /
F.S. Oğuz)
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Etik film
gösterimi-1
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Etik film
gösterimi-1
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
14.3015.20
Etik film
gösterimi-1
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Anatomi’ye
Giriş
(A.Öztürk/
A.Kale)
Radyoaktifliğin
tıpta kullanımı.
(M.Bektaş/
R.Nurten)
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Hareket
Anatomisi
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Tanışma
60
2.
Hafta
9.2.2015
10.2.2015
11.2.2015
12.2.2015
13.2.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Proteinlerin
tanımı ve
biyolojik önemi
(F. Gürdöl /
Y.M.Yeşim
Ünlüçerçi)
Amino asitlerin
fonksiyonları
(F.Gürdöl /
Y.M.Yeşim
Ünlüçerçi)
Oosit
olgunlaşması
(Oogenez)
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Vücut sıvı
kompartmanları
ve iyon
bileşimleri
(G. Üzüm/
Ş.Tamer)
Radyoaktifliğin
hücre üzerine
etkisi.
(M.Bektaş/
R.Nurten)
Standart ve
standart olmayan
amino asitler
09.30(F. Gürdöl /
10.20
Y.M.Yeşim
Ünlüçerçi)
Amino asitlerin
kimyasal
özellikleri,
peptid bağı
oluşumu
(F. Gürdöl /
Y.M.Yeşim
Ünlüçerçi)
Sperm
olgunlaşması
(Spermatogenez)
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Mendel
Genetiği ve
Mendelyen
olmayan kalıtım
(N. Yalman/
F.S.Oğuz)
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Anatomi
Uygulama
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 1
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
Etik film
gösterimi-2
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
SERBEST
ÇALIŞMA
Etik film
gösterimi-2
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 1
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
Etik film
gösterimi-2
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
SERBEST
ÇALIŞMA
Os coxae, femur
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film Tartışması
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Tibia, fibula,
patella, ossa
pedis
(A.Öztürk/
A.Kale)
SERBEST
ÇALIŞMA
61
3.
Hafta
16.2.2015
17.2.2015
18.2.2015
19.2.2015
20.2.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Moleküler
biyofizik
yöntemler,
yapısal
yöntemler
(H.Akçakaya/
R.Nurten)
Protein yapısı I
(F.Gürdöl /
S.Doğru
Abbasoğlu)
Döllenme
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Gastrulasyon
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
SERBEST
ÇALIŞMA
Membran
potansiyelleri
(H.Birman/
N.Ertan)
Segmentasyon
ve implantasyon
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
X kromozomu
inaktivasyonu
(F. Aydın/
F.S.Oğuz)
Protein yapısı II
(F.Gürdöl /
S.Doğru
Abbasoğlu)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
Etik film
gösterimi-3
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
Anatomi
Uygulama
Anatomi
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 2
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
Etik film
gösterimi-3
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 2
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
Etik film
gösterimi-3
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
SERBEST
ÇALIŞMA
Clavicula,
scapula,
humerus
(A.Öztürk/
A.Kale)
15.3016.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film Tartışması
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Radius, ulna,
ossa manus
(A.Öztürk/
A.Kale)
62
4.
Hafta
23.2.2015
24.2.2015
25.2.2015
26.2.2015
27.2.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Otozomal
dominant ve
resesif kalıtım
(F.Aydın/
F.S.Oğuz)
Epitel
Dokusunun
gelişimi ve
yapısı
(B.Ahıshalı/
S.Solakoğlu)
Enzimlerin
genel
özellikleri,
sınıflandırılması
(S.Bekpınar/
Y.Ünlüçerçi)
X’e bağlı
dominant ve
resesif kalıtım
(F.Aydın/
F.S.Oğuz)
İmmunobiyofizik
(I.Albeniz/
R.Nurten)
09.3010.20
Fibriler
proteinler,
kollajen ve
keratin
(F.Gürdöl/
S.Doğru
Abbasoğlu)
Aksiyon
potansiyelinin
oluşumu ve
Çeşitli
dokularda
aksiyon
potansiyelleri
(H.Birman/
N.Ertan)
Globüler
proteinler,
hemoglobin ve
miyoglobin
(F.Gürdöl/
S.Doğru
Abbasoğlu)
Enzim
aktivitesini
etkileyen
faktörler
(S. Bekpınar/
Y.Ünlüçerçi)
Hücre
farklılaşması,
hücre
farklılaşması
açısından
lenfosit modeli.
Antikor-antijen
etkileşiminin
termodinamiği
(I.Albeniz/
R.Nurten)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 3
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
Embriyolar
yaprakların
farklılaşması
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
SERBEST
ÇALIŞMA
Columna
vertebralis
(A.Öztürk/
A.Kale)
Vitamin tipleri
ve özellikleri
(Ç.Karaca)
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 3
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Ossa thoracis,
Pelvis
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film Tartışması
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Anatomi
Uygulama
63
5.
Hafta
2.3.2015
SAAT
3.3.2015
4.3.2015
5.3.2015
6.3.2015
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Epitel dokusu
tipleri
(B.Ahıshalı/
S.Solakoğlu)
Antikor
molekülünün
özgünlüğünü
belirleyen
molekülsel
mekanizmalar
ve afinite
kromotografi
yöntemi ile
antikorların
saflaştırılması
(I.Albeniz/
R.Nurten)
Enzim
inhibisyonu
(S. Bekpınar/
Y.Ünlüçerçi)
Örtü ve bez
epiteli
(B.Ahıshalı/
S.Solakoğlu)
Hücre çoğalma
faktörleri ve
sinyal iletimi
(I.Albeniz/
R.Nurten)
09.3010.20
Hücre
çoğalmasının
molekülsel
esasları.
(I.Albeniz/
R.Nurten)
Bağlantı ve
kromozom
haritaları
(S. Pehlivan/
N.Yalman)
EEnzim
aktivitesinin
düzenlenmesi
(S. Bekpınar/
Y.Ünlüçerçi)
Gen yapısal ve
sayısal
mutasyonlar
(F.S.Oğuz/
F.Aydın)
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 4
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
Etik film
gösterimi-3
(A.Namal/
H.Ertin/
İ.İlkılıç)
SERBEST
ÇALIŞMA
Kafa Kemikleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 4
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Kafa Kemikleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film Tartışması
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
64
6.
Hafta
9.3.2015
10.3.2015
11.3.2015
12.3.2015
13.3.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Duyu epiteli
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Vitaminler,
sınıflandırılması
(Ş.Seçkin/
S.Genç)
Bağ dokusu
lifleri ve ara
madde
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
Bağ dokusu
hücreleri
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
Bağ dokusu
gelişimi
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
Yağda çözünen
vitaminler I
(Ş.Seçkin/
S.Genç)
Mutajen
etkenler
(N.Yalman/
F.S.Oğuz)
Hücre döngüsü
ve siklinler.
(I.Albeniz /
R.Nurten)
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 5
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
1
Yüz Kemikleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 5
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
1
Yüz Kemikleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film tartışması
(G.Bahadır/N.
Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
1
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
65
7.
Hafta
16.3.2015
17.3.2015
18.3.2015
19.3.2015
20.3.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Kimyasal ve
fiziksel
karsinogenez,
viral
karsinogenez
(H.Akçakaya/
I.Albeniz)
Yağda çözünen
vitaminler II
(Ş. Seçkin/
S. Genç)
Kan dokusu
(S.Solakoğlu)
İmmunogenetik
I
(F.S.Oğuz/
F.Aydın)
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
Gonozomal
kromozomlar
(F.S.Oğuz/
F.Aydın
Suda çözünen
vitaminler
(Ş. Seçkin/
S. Genç
Sinaps ve
sinaptik ileti – I
(Ş.Tamer/
G.Üzüm)
Kas dokusu,
iskelet kası
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
İmmunogenetik
II (F.S.Oğuz/
F.Aydın)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 6
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
2
Baş Bütünü
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
14.3015.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film 6
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
2
Normalar
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
İLETİŞİM
BECERİLERİ 2
Film tartışması
(G.Bahadır/
N. Alçalar)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
2
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
66
8.
Hafta
23.3.2015
24.3.2015
25.3.2015
26.3.2015
27.3.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Onkogen ve
süpresör genler
(H.Akçakaya/
I.Albeniz)
Kanser
problemine yeni
yaklaşımlar
(H.Akçakaya/
I.Albeniz)
Kalp kası
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
Düz Kas
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
Kan Grubu
Genetiği
(F.S.Oğuz
/F.Aydın)
Sinaps ve
sinaptik ileti –
II
(Ş.Tamer/
G.Üzüm)
Tek gen
hastalıklarının
moleküler
temeli
(F.Aydın /
F.S. Oğuz)
Nörotransmitter
ve
nöromodulatörler
I
(Ş.Tamer/
G.Üzüm)
Genetik
hastalıkların
incelenmesinde
moleküler tanı
yöntemleri ve
uygulamaları
(F.S.Oğuz
/F.Aydın)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Döllenme,
yardımcı
döllenme
metodları, gen
teknolojisi
(B.Baysal)
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
3
Eklem genel
bilgi
(A.Öztürk/
A.Kale)
14.3015.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
3
Baş-Gövde
eklemleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
3
SERBEST
ÇALIŞMA
Anatomi
Uygulama
67
9.
Hafta
30.3.2015
31.3.2015
1.4.2015
2.4.2015
3.4.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Nöronların
morfolojik
sınıflandırılması
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
SERBEST
ÇALIŞMA
Akson ve
dendiritler
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Kanserin genetik
temeli
09.30(F.S.Oğuz
10.20
/F.Aydın)
SERBEST
ÇALIŞMA
Nöroglialar
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Hücrelerin
kimyasal
habercilerle
kontrolü
(Ş.Tamer/
S.Karamürsel)
10.3011.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
11.3012.20
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
12.3013.30
Nörotransmitter
ve
nöromodulatörler
II
(Ş.Tamer/
G.Üzüm)
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Sinir dokusu,
nöronlar
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
4
Üst taraf
eklemleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
14.3015.20
Anatomi
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
4
Üst taraf
eklemleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
15.3016.20
Anatomi
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
4
SERBEST
ÇALIŞMA
68
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
HAYATIN EVRELERİ
10.
Hafta
6.4.2015
7.4.2015
8.4.2015
9.4.2015
10.4.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Hayatın
evrelerine giriş
(G.Gökçay/
L.Tapul)
Gelişimsel
genetik, Genetik
danışmanlık
(F.Aydın/
F.O.Savran)
Embriyolojik
dönem
(ilk 1 ay)
B.Ahıshalı/
L.Tapul)
09.3010.20
Molekülden
hücreye geçiş
(Canlılık
Kavramı,
Çekirdekli
(ökaryot) hücre
ve genomu)
(I.Albeniz/
R.Nurten)
Sağlıklı
cinsellik
(N.Özgülnar/
B.Özyıldırım)
Embriyolojik
dönem
(5-8. Haftalar)
(S. Solakoğlu/
L.Tapul)
10.3011.20
Hücreden
yüksek canlılara
geçiş
(Embriyonik
gelişmenin
molekülsel
mekanizmaları),
Homeogenler
ve gelişmedeki
rolleri
(I.Albeniz/
R.Nurten)
Doğurganlığın
düzenlenmesi
(N.Özgülnar/
B.Özyıldırım)
Fetal dönem
(L.Tapul/B.Ahıs
halı)
Cinsiyetin
belirlenmesi ve
kromozomlar
(F.Aydın/
F.O.Savran)
SERBEST
ÇALIŞMA
Genital sistem
ve meme
anatomisi
(A.Kale/
A.Öztürk)
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
11.3012.20
TBG 2 DİLİM
SINAVI
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Seçmeli ders
5
Uygulama
Uygulama
14.3015.20
Seçmeli ders
5
Uygulama
Uygulama
15.3016.20
Seçmeli ders
5
Uygulama
Uygulama
69
11.
Hafta
13.4.2015
14.4.2015
15.4.2015
16.4.2015
17.4.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Gebelik ve
doğum öncesi
takip
(C.İyibozkurt)
Normal
yenidoğan
bakım ve
beslenmesi
(A. Çoban/
Z. İnce)
Okul
çocuğunun
özellikleri ve
gereksinimleri
(A. Kılıç/
G.Gökçay)
Çocukluk ve
ergenlik
dönemlerinin
spor ve hareket
gereksinimleri
(B.Bayraktar/
G.Metin)
Erişkin ruh
sağlığı-1
(G.Bahadır/
N.Alçalar)
09.3010.20
Doğuma hazırlık
(C.İyibozkurt)
Emziklilik
(G. Gökçay/
Z. İnce)
Ergenlik
dönemi ve
gereksinimleri
(F. Baş/
N.Saka)
Çocuk diş
sağlığı
(O.Aktören)
Erişkin ruh
sağlığı-2
(G.Bahadır/
N.Alçalar)
Aile
danışmanlığı
(B.Alyanak/
A.Kılınçaslan)
Çocukluğun
erişkinliğe
yansıması,
stresle baş etme
(E.Öztürk)
Anne ruh
sağlığı
(M.Özkan)
Olgunluk
çağında yaşam
krizleri ve
çözümleri
(E.Öztürk)
10.3011.20
Doğum ve Post
partum dönem
(C.İyibozkurt)
Süt çocuğunun
özellikleri ve
gereksinimleri
(G. Gökçay/
A. Kılıç)
Çocukluk ve
ergenlik
dönemlerinde
ruhsal
gereksinimler
ve koruyucu ruh
sağlığı-1
(O.Abalı )
11.3012.20
Normal
yenidoğanın
özellikleri ve
gereksinimleri
(A. Çoban/
Z. İnce)
Oyun
çocuğunun
özellikleri ve
gereksinimleri
(A. Kılıç/
G.Gökçay)
Çocukluk ve
ergenlik
dönemlerinde
ruhsal
gereksinimler
ve koruyucu ruh
sağlığı-2
(O.Abalı)
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Uygulama
Uygulama
Seçmeli ders
6
Alt taraf
eklemleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
14.3015.20
Uygulama
Uygulama
Seçmeli ders
6
Alt taraf
eklemleri
(A.Öztürk/
A.Kale)
Anatomi
Uygulama
15.3016.20
Uygulama
Uygulama
Seçmeli ders
6
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
70
12.
Hafta
20.4.2015
21.4.2015
22.4.2015
23.4.2015
24.4.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Yaşa göre spor
gereksinimi
(B.Bayraktar/
G.Metin)
Sağlıklı
yaşlanma-1
(M.A.Karan/
B.Saka)
Yaşlılık
biyokimyası
(B.Ömer/
S.Genç)
09.3010.20
Sağlıklı
beslenme
(M.A.Karan/
B.Saka)
SSağlıklı
yaşlanma-2
(M.A.Karan
/B.Saka)
Yaşamda
çevrenin önemi
1 (M.Karagülle/
Z.Karagülle)
10.3011.20
Yaşlanan
erkekte
testesteron
yetmezliği
(A.Kadıoğlu)
Menopoz
(C.İyibozkurt)
Hayatın evreleri
genel
değerlendirme
(G.Gökçay/
L.Tapul)
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK
VE ÇOCUK
BAYRAMI
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
11.3012.20
Toplum sağlığı
açısından
yaşlanma
(B.Özyıldırım/
E. Önal)
12.3013.30
Hücre
yaşlanması ve
telomeraz
arasındaki
ilişki,Apoptozis
ve ölüm
(I.Albeniz/
R.Nurten)
Gen tedavisi ve
kök hücre
uygulamaları
(M.Başaran)
ÖĞLEN TATİLİ
13.3014.20
Uygulama
Uygulama
Seçmeli ders
7
14.3015.20
Uygulama
Uygulama
Seçmeli ders
7
15.3016.20
Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
7
71
13.
Hafta
27.4.2015
28.4.2015
29.4.2015
30.4.2015
1.5.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12.3013.30
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
HAYATIN
EVRELERİ
DİLİM
SINAVI
EMEK VE
DAYANIŞMA
GÜNÜ
13.3014.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
8
14.3015.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
8
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
8
72
HAREKET-1
14.
Hafta
4.5.2015
5.5.2015
6.5.2015
7.5.2015
8.5.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Baş-Boyun
Kasları
(A.Öztürk/
A.Kale)
SERBEST
ÇALIŞMA
Biyomekaniğin
tıptaki önemi,
kemik
şekillenmesi,
mekanik
özellikleri,
eklemler
(L.Yalçıntepe/
R.Nurten)
Kasın mekanik
özellikleri:
Kasın mekanik
gücü, çapraz
köprü dinamiği
ve Hill
(L.Yalçıntepe/
R.Nurten)
Gövde Kasları
(A.Öztürk/
A.Kale)
Periferik sinir
fizyolojisi
(N.Ertan/
H.Birman)
Kalsiyum ve
fosfor
metabolizması
(B.Ömer/
S.Genç)
Kinematik,
enerji, iş, güç,
momentum ve
enerji
korunumu
(L.Yalçıntepe/
R.Nurten)
Kıkırdak dokusu
yapısı ve
hücreleri
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
Bağ ve kemik
dokusu
biyokimyası
(A.Telci/
Ü.Türkoğlu)
Kemik dokusu
yapısı
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
Kas fizyolojisi:
kasların
sınıflandırılması
, kas liflerinin
genel yapısı
(N.Ertan/
H.Birman)
Kemik dokusu
matriks ve
hücreleri
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
İskelet
kaslarının
sinirsel
uyarılması,
kasılma
mekanizması,
moleküler
özellikleri
(N.Ertan/
H.Birman)
08.3009.20
Hareket
Sistemine Giriş
(Ortak dersortak AD)
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
Baş-Boyun ve
Gövdenin
Fonksiyonel
Anatomisi
(A.Öztürk/
A.Kale)
Üst ve Alt
Ekstremitelerin
Fonksiyonel
Anatomisi
(A.Öztürk/
A.Kale)
Kıkırdak dokusu
matriks ve tipleri
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
12.3013.30
Kas biokimyası
(A.Telci/
Ü.Türkoğlu)
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Uygulama
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
9
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Histoloji1-1
14.3015.20
Uygulama
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
9
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Histoloji1-1
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
9
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
73
15.
Hafta
11.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Kompakt ve
spongiyöz kemik
yapısı
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
İskelet kasının
kasılma
çeşitleri,
kasılma
mekanikleri,
kasların enerji
kullanımı
(N.Ertan/
H.Birman)
İskelet kasının
biyofiziksel
işlevi, kayan
filamentler
modeli ile
kasılma
(L.Yalçıntepe/
R.Nurten)
Sinir-kas
patolojileri
(N.Ertan/
H.Birman)
Motor sistem
(B.Baslo/
M.Kürtüncü)
09.3010.20
Kemik dokusu
gelişimi ve
eklem dokusu
yapısı
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
Kas tonusu,
sumasyon,
tetani,
yorgunluk
oluşum
mekanizmaları
(N.Ertan/
H.Birman)
SERBEST
ÇALIŞMA
Düz kas
fizyolojisi
(N.Ertan/
H.Birman)
Metabolik
Kemik
Hastalıkları
(D.Sindel/
A.Oral)
10.3011.20
Omuz ve Kol
Kasları
(A.Öztürk/
A.Kale)
Kas fizyolojisi,
kemikler ve
periferik sinirler
(Ö.Kılıçoğlu/
B.Bayraktar)
Uygulama
Histoloji1-3/
Fizyoloji1-1
İskelet sistemi
gelişimi
(B.Ahıshalı/
L.Tapul)
Kalça ve Uyluk
Kasları
(A.Öztürk/
A.Kale)
11.3012.20
Önkol ve El
Kasları
(A.Öztürk/
A.Kale)
Kemik ve
yumuşak doku
iyileşmesi
(M.Çakmak/
A.Atalar)
Uygulama
Histoloji1-3/
Fizyoloji1-1
İskelet kası
morfolojisi
(L.Tapul/
B.Ahıshalı)
Bacak ve Ayak
Kasları
(A.Öztürk/
A.Kale)
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Uygulama
Histoloji1-2
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
10
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Histoloji1-4/
Fizyoloji1-2
14.3015.20
Uygulama
Histoloji1-2
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
10
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Histoloji1-4/
Fizyoloji1-2
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
10
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
74
16.
Hafta
18.5.2015
19.5.2015
20.5.2015
21.5.2015
22.5.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
11) Ortopedik
Genel
Biomekanik
(Ö.Kılıçoğlu/
C.Şen)
Egzersiz
biyokimyası
(E.Kaşıkçıoğlu/
S.Yıldız)
SERBEST
ÇALIŞMA
Egzersiz testleri
(S.Yıldız/
E.Kaşıkçıoğlu)
SERBEST
ÇALIŞMA
Kas iskelet
sisteminde ağrı
(D.Dıraçoğlu/
A.Ketenci)
Kas-iskelet
sistemi
09.30- yaralanmalarında
Terminoloji
10.20
(Ö.Kılıçoğlu/
İ.Öztürk)
10.3011.20
SERBEST
ÇALIŞMA
Uygulama
Histoloji1-6/
Fizyoloji1-5
Uygulama
Fizyoloji1-4
ATATÜRK’Ü
ANMA
GENÇLİK VE
SPOR
BAYRAMI
Fiziksel Sağlık
ve Egzersiz
(A.Oral/
A.Ketenci)
Uygulama
Histoloji1-6/
Fizyoloji1-5
11.3012.20
SERBEST
ÇALIŞMA
Uygulama
Fizyoloji1-4
12.3013.30
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Uygulama
Histoloji1-5/
Fizyoloji1-3
Seçmeli ders
11
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Histoloji1-7/
Fizyoloji1-6
14.3015.20
Uygulama
Histoloji1-5/
Fizyoloji1-3
Seçmeli ders
11
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Histoloji1-7/
Fizyoloji1-6
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
Seçmeli ders
11
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
75
17.
Hafta
25.5.2015
26.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
29.5.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09.3010.20
Hareket Sistemi
Radyolojisi
(M.Dursun/
A.Tunacı)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10.3011.20
Anatomi
Uygulama
Uygulama
Fizyoloji1-8
SERBEST
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
HAREKET
DİLİM
SINAVI
11.3012.20
Anatomi
Uygulama
12.3013.30
Uygulama
Fizyoloji1-8
SERBEST
ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
13.3014.20
Uygulama
Histoloji1-8/
Fizyoloji1-7
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
12
14.3015.20
Uygulama
Histoloji1-8/
Fizyoloji1-7
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
12
15.3016.20
SERBEST
ÇALIŞMA
Anatomi
Uygulama
Seçmeli ders
12
76
18.
Hafta
1.6.2015
2.6.2015
3.6.2015
4.6.2015
5.6.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
ÇALIŞMA HAFTASI
12.3013.30
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
77
19.
Hafta
8.6.2015
9.6.2015
10.6.2015
11.6.2015
12.6.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
KURAMSAL
DÖNEM
SINAVI
SINAV ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV ÖNCESİ
ÇALIŞMA
UYGULAMALI
DÖNEM
SINAVI
UYGULAMALI
DÖNEM
SINAVI
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.30
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
78
20.
Hafta
SAAT
15.6.2015
16.6.2015
17.6.2015
18.6.2015
19.6.2015
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.30
13.3014.20
14.3015.20
15:3016:20
79
21.
Hafta
22.6.2015
23.6.2015
24.6.2015
25.6.2015
26.6.2015
SAAT
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
KURAMSAL
BÜTÜNLEME
SINAVI
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
SINAV
ÖNCESİ
ÇALIŞMA
UYGULAMALI
BÜTÜNLEME
SINAVI
UYGULAMALI
BÜTÜNLEME
SINAVI
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.30
13.3014.20
14.3015.20
15:3016:20
80
Download

2014 – 2015 DÖNEM 1 Öğretim ve Sınav Programı www.itf.istanbul