Zápis č. 7/2013
ze zasedání Akademického senátu FPBT
dne 20. 11. 2013
Přítomni: doc. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Kocourek CSc., doc. Ing. Pavel
Ulbrich, Ph.D., Ing. Iveta Hrádková, Ph.D., Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Marcela Sluková,
Ph.D., Ing. Michaela Kosová, Ing. Adéla Grégrová, Bc. Nikol Krmenčíková
Omluveni: doc. Dr. Ing. Ivan Raich, Ludmila Škorpilová
Host: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. děkan FPBT
Úvodem předseda AS FPBT předložil program jednání, který senát schválil.
Program:
1.
2.
3.
Senát diskutoval nominaci Ing. Ireny Kolouchové, Ph.D. na pozici proděkanky pro
zahraniční styky a styk s praxí s děkanem fakulty a jmenování vzal na vědomí.
Informace ze zasedání kolegia děkana poskytl předseda senátu doc. Brányik.
doc. Brányik informoval AS o přípravách na volby do AS FPBT a AS VŠCHT. Senát schválil
dílčí volební komise, navržené jednotlivými volebními skupinami, pro volby do AS FPBT:
Akad. Pracovníci (319)
1 doc. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
2 Ing. Lucie Kyselová, Ph.D.
3 Ing. Irena Kolouchová, Ph.D.
Akad. Pracovníci (323)
1 Prof. dr. ing. Richard Koplík
2 Prof. dr. ing. Jan Poustka
3 Ing. Vojtech Ilko
Akad. Pracovníci (320)
1 doc. Ing. Zuzana Novotná, Dr.
2 Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
3 Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akad. Pracovníci (324)
1 Dr. Ing. Miroslav Čeřovský
2 Ing. Lenka Votavová Ph.D.
3 Ing. Adéla Grégrová
Akad. Pracovníci (321)
1 Ing. Vladimír Pour, CSc.
2 doc. Dr. Andrej Sinica, Ph.D.
3 Ing. Ivan Švec CSc.
Akad. Pracovníci (342)
1 Ing. Martina Hlaváčková
2 Mgr. Petra Mikšátková
3 Irena Dražilová
Akad. Pracovníci (322)
1 doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.
2 Ing. Šárka Horáčková, CSc.
3 Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
Studenti BSP a MSP
1 Ing. Jan Strejc
2 Ing. Blanka Kotlíková
3 Ing. Tomáš Vaněk
Poznámka: Jako první je
uveden vždy předseda dílčí
volební skupiny.
Studenti DSP
1 Ing. Milan Bittner
2 Ing. Pavlína Karlová
3 Ing. Michaela Poštulková
4. Senát jmenoval předsedy dílčích volebních komisí (viz. poznámka) a předsedu volební
komise fakulty doc. Ing. Tomáše Brányika, Ph.D.
5. Senát souhlasil s harmonogramem voleb do AS FPBT (volby se uskuteční v týdnu 9. - 13.
12. 2013) a pověřil předsedu volební komise fakulty, aby zajistil seznam akademických
pracovníků oprávněných se účastnit voleb.
Termín příštího zasedání AS FPBT bude upřesněn.
V Praze 25. 11. 2013
doc. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
předseda senátu
Download

Zápis č