Josef Tuzar
Editio Supraphon
TAZTTR
J
osef
Tu
zar
Etudy
pro malÝ buben
ffi
EDITIO SUPRAPHON PRAHA 1985
Etudy pro malý buben jsou napsány tak, aby po pečlivémprostudování hráč sólisticky ovládal malý buben. Nejsou speciálně zaměřeny na hru v symfonickém orchestru nebo v tanečnímsouboru. Etudy sloužíhlavně k zdokonalení hry na malý
buben. Ziskaná technióká úroveň muže být uplatněna podle možnosti a
álib
hráče.
Autor
vysvĚruvry
x : irder paličkou v pravé ruce
o : rider paličkou v levé ruce
íduuéridery
'*:
g: 'tpÍiraz a hlavní nota
|
Poznámka:
V publikaci došlo omylem k záměně houslového klíčeza basov
.
DENNÍ PRAKTICKÉ RoZCVIČry
Rozcvičky hrajte v tempech Moderato, Allegretto, Allegro. První čty i rozcvičky doporučuji zejména začátečníkrim.
Rozcvičku č. l hrajte nap ed paličkou v pravé ruce' potom paliěkou v levé ruce. Rozcvičku několikrát opakujte.
xxxx stmile
I
oooo.srmile
,,
a
I
'1
Í
II
III
IV
la
"f
Sextoly procvičte dob e zejména p ed studiem ví ení. Repetici několikrát opakujte.
V
xOxOxOSim.
\
O x x O x x O x O x O x Sim.
VII
VIII
Í
XXOOXXOOXXO
IX
X
o
palič. St
--------.
Státní hudební vydavatelství
Praha t966
(now Editio Supraphon, Praha)
I
6
xOOxOOxOxOxOSLm.
Í-
X
a
Í
VI
x o x o x o sim.
a
H 4t56
-
4
Každou vzorovou skupinku pečlivě procvičte a soust
Yzory:
a)
* o x
x
o
O
x
ed'te pozornost na to, aby se neozvalo
Uc)
xOxOxOxO
O
xOxOxOxO
d)* o x o x o x o x o x o x o x
p i ádném rideru zaví ení.
xOxOxOxOxOxOxOxOxOxOxOx
simile
o
Cvičení1. hrajeme st ídav mi dery. Poprvé zaéinejte pravou rukou, podruhé levou. Procviěte vef
o xoxo
x o xoxox
a
p.
sim,
o x o x sln'I.
L.
ll
Všechny vzorové rytmické skupinky dob e procvičte, neboť jejich ovládání p i h e v orchestru je velmi driležité.
Cvičte nejd íve ve volném tempu, později znenáhlazrychlujte, abyste docílili lehkého a rytmicky p esného provedení.
a)'x
O x O
x
x
h), o
x O x
O
O
x
O
f)
O J'x
b)x
x O x
x o x
O
O
c)'x O
x
x
O
O
x
x o g), o
x o x o i),
x
O x O
x
x
O
d)'x
O x
x
O
e)'x
O x O
x
x o x x
o
x
H 4ls6
x
O
x
O
x
st.
x XOx
O x
O x
O
x
O
2
xOx
xOx
ffi
JJ,
x O x
O
L
a
ft
XOX
XOX
X
O X
a
x xOx
a
x O xOx
xOx
O
xOx
x
O
ft
u-
xOx
xOx
x xox
O
a
-------T---t
|a,l
xOx
x xOx
xOx
x xox
o
x xox
o
x O x xOx
O
O
L
x O
Lo
3
xOx
xOxOSlm.
st.
.H
4
at
fI
x xOx
xO
x O x
O
x xox
xox
tloIr
4H
x xox
ll
llo,
a
--I
Jt
o
x o
x xOxOX
m
x o
xox
Sirn.
a
x xox
o
X XOX
XO
-
X XOX
a
l
xoxoxo
L
-
xOxOxO
xOxOx
xox
xox
xOx
|L,l
xox.xoxox
x O x Ox
O Sim.
xox
xoxox
L
1L4
H 4156
x ox
x ox
1
aa
x xOx
xOx
x xox
xOx
xOx
x xOx
O Sim.
xOx
xOxOx
O
xOx
O
o x o st.
L
x xo
X XOX
XO
xO x o
x xOx
D
La
xox
xox
x o
X XOX
tl
X
L
X XOX
XO
O
I
XOX
X XO
L
O
I
FF=
O
X
X
XOX
oxo
O
xO
xOx
xOx
.l
xox'o
Ox
.4,t-wI
I
a
,4
tt
xox
a
XOX
XOX
Jt
14,,1
XO
XO
X XOX
a
a-,r
Lt
st.
xOxOxO
slrn.
ar
4.4
f'r
x
ta,]
xOx
XOX
H 4156
J4
o x o
a'l
x x ox
Trioly. Skupinku začnete procviěovat pravou i levou rukou a v různých tempech.
Při dynamických změnách (f, mí p ) soustřeďte pozornost na vyrovnaný úder.
"), o , o x o x o x o x o
a
b)
x o x o x o x o
1r-f
,il
Í'-
, o x o x o x o
x
xoxoxoxoxoxoxoxo
-:lt
9
a
.f3
c)
,f
,f
,Í'
st.
6
"f
st.
"f
st.
7
st.
st.
xox
3
:]
O x'O
x ox
H 4156
x
I
xo
x'o
xo xo
xo
L'O
.a
"f
x
xo
xo
sirtt,.
xo
3
x xO
stm.
st.
3
o st.
x ox
o
Í
o
.a/l
Ví ení _
Soust eďte největší pozornost na vyrovnanost ví ení a sledujte peělivě dynamická znaménka.
I
Ie
gato símile
--Í-_p
il>
o I)
,
Al
,-t
-
,-
J
t
pp
"i"-'e
7
-'/
p<Í>p-f>p
"fÍ
Andante
dfr:-'e
-,
7
'/
,1
.fÍ
legato simile
H 415
,-
'-1
7
t1
1
-t
tr
-
x xo
L.
10
a-
a-)ll
f
ttt -
st.
-,
Lt
-,
a
Lt
at
7t
7-a
L
|Í-
11
"f
x ox
- ---
--n.
3
x o
xox
xox
p
XOX
4,1
p
X
XO
-
--a)
O
--
-
L
nf
poco cresc.
??f
a?
O xO
O xO
a,/
--
-
o-a)
a,J
----
7)
,
1l
"f
T2
,?
x x Ox x O
x xO
.7 ,? ,? ,?
xox xox
x xO
x xO
x xO
.?
a,i
t0
Ví eni
na čtvrťovénotě
13
.H
oxox
,
ll
tLr
"f
X
a- L
L
p
I
I
I
I
---T
X OX
O
ttllt-
I
TG
:T
x
1L,1
I
p
"f
xO
x x ox
-
a-
?lf
>
XO
.l
Í
>
X
a1
ps
"f
o>
XOX
Í
x O\-
o
p
X O-
Í
A
x xO
Ox
X
nf
o x xo >
X O XOX
L
|L,í
I
tt
tl
a,
I
I
a'í
tL,4
tt
I
a
-
14,1
I
Lt
I
a
a
4,,
-
I
o x ox
OxOxO>
Cvičeníví ení s ligaturou
xO
15
"f
x xO
x xox
xo
ox
x xo
o
a
H 4156
11
Cvičeníp íraztl. Skupinky procvičte v ttlznych tempech
u) x
O
x O
x b)xOx
O
x
O
T6
*
c)'oo
x
Ox
d)'ox"
x
oo
,
e)'oxoo
x
oo
Í) a o
x
a)
b-lxxxx
x o x o o oo
x
o
a_2
I
I
q
XO
nf
p
.f
a,
xoxxo
Laa
17
a
a
a
a
"f
XO
a
a
a
a.,t
o
a
p
x xO
a
a
----
L
a'
a
o
a
"f
La
.a
,t-r.
a
a
p
xOx
L.
a
-a
a
a
a
a-í
I
T
a!
I
T.
o
Í
a
a
H 4156
o
larl
I2
18
Y
L
o
a,
a
a
l.l
a,
o>
'...............".........--l
a
a'
Í
La
-á
-t4
. a'
Í9
a
a-
,1
L
a'
Ť
a
a
a!
o
a
"f
-
a
a-
o
\
I
Y
a'
I
ntf
Í
3
x Ox x
o
H 4156
O
l3
Q)
o x o
o x o
b),
oxo
o
x
oxo
Cvičeníse šestnáctinovymi pomlkami
oxoo
20
t.
ffi
Ia
x
Ox
--w
a,t
o
O
oxo
oxo
tll.
I-J-
Í
o xo
oxo
oro"Lo
o oxo
Ox
oxo
oxo
OxO
O
a g)
.,1
a
I
l
OxO
OxO
X
xO
o
OxO
2T
OxO
-
vI
I
I
3
XO
L
t,.,l
I
t,
a1
I
14,1
p
H
4156
OxO
O xO
o
A4
a)
xox
a,l
xO
oxo
OxO
o
14
OxO
22
L
Laa
oH
a,
f
x o>
.4,
a)
larl
XO
O>
J]
4.1
a,
staccato
xOx
.)a)
L
x O
,L,r
a,
a
Lt
4,1
I
.,
lIt
A
-
I
)
a
a
af--a't
I
I
xo
x
ll
-
I
|a,l
I
/o
"f
.4
a .1
3
l.
a,l
a,
a,
.l,t
p
v
I
xOxO
4.1
stacc. sempre
XOX
Ox
23
"fs
xOxO
O
xOx
x O
x Ox
3
x
x
at
L
ltttt
a-
JIJ-M-
,?f
a4
I
I
xO
xO
I
I
I
L
T
ll
II
I
a,t
3
p'
x x Ox
L
p
H 4156
x
Í
O
,
15
P írazy U šestnáctinovych not
xxx
ooxo
d) x
x ox
x
o x
x
Ox
ooxo
xxx
ox
ox
ooxo
ox
x
Ox
x
xxx
OxOx
xe)
OxOx
OxO
x
o
x
x
OOx.OOx.OOX
d"'ox
x
25
,f
,rf
,rf
H 4156
x
ox
O
x
ox
f) ,
JiOx
x
Ox
x
Ox
xx
Ox
x
x
O.OxO.OxO
Ox
x
x
Ox
OxO
T6
Vířenína osminové notě
Ve volném tempu víříme osmrnovou notu jako noty dlouhých hodnot. V rychlém tempu způsobem, jak je uvedeno ve vzoroých skupinkách.
u)
26
x
L.
.H
al
b)
xxx
XOXOXOx
x
xOxO
XXXX
OxxOOxOxOxxO
ooxxo "
,L1
O
Í
o xo
L
.^-
.
-6
-a
vl
\
)4
f
ta'-
-ll I
I
t-
. ^
I
)
,
ta)
I
.ll.
ll
-i
a
a
i
a-
a
:
a
r
/,
---r---Tl
-oI
a
a
a
L-J
-
,rf
tLl
"f
27
l.a
aa
7tl
t
O
-l-
OxO
a.'1
vl
a -aL,<
,
It4
---
p
.)
xox
ox o>
Ox
.^\a-^
I
,7f
p
3
Í
H 4156
I7
xo
>
L
a
a
a-
4,1
I
a
Í
??f
OxO
x
29
o xo
xO
O xO
.Ao
L
Í
x xo
IL oxo xox
H 4156
oxo
Lt
18
Takty čtvrťové- noty tříosminové. Noty
s
tečkou dodržujte při cviěení přesně.
" ,-=,
o (>)
x o (>)
x o(>)
30
XOXO
x xox
o
x
xO
xoxo
OxO
L
31
-'._-
/^a
^
Í
-- ---
a
x o:=
xo
xO
o xo
- OxO
XO
a.l
nf
H 4ts6
19
Trioly šestnáctinové
tt )
st.
3
xO
3
>
3
o
3
33
H 4t56
20
Sextoly
tt 'str.
)
6
xOxO
xO
xo il
o
xxO
31
X
3
>
Moderato
35
a
a
-------
a,í
-
6
H 4156
XO
XO
2t
Allegro
.-->
*--].u
Allcgro
a'l
Ói -
L{ 4156
22
čtvrťovénoty t íšestnáctinové
Takty
u)
y
str.
,f
c)
*
Marcia
st.
-
I
a'í
-
ox
1,1
,rf
a',
o
I
L
a,
Allegro vrvo
39i
a.r
o
x xo
o>
L
-.
,
JC
-a
o
OxO
o
oa4--
11,1
1L.1
-
a
o:=
+
,L
..1
a
-
a
Í
a
J
-
x9
o
\-
xOx
a
4,1
-
o
\-
o
>
o
tlt
p
L
>
,rf
_ T_I
f
f-.
xo\-.
L
-
la
H
-l
41
l
o
t
-t
L
oxo
o
>o
-t.
I
)t-
-ta
)
a
XX
X
a -9:
Jt
al
a
a
XO
)>
OxO
4,1
t,
1L.t
o
Í
Š
Ť
Í
o
>>>>>>
"tr
H
4T56
23
Takty t íosminové
u)
x
Allegro non troppo
10
_---.-
4.1
4,1
o
a
XOXXO
L
nf
--
>
a)
a.,4
4,1
a,
a
Í
L
rt-
-t
--Li
p
L
F,
a
oatff.
a--o
JO
a
t
p
-
4,1
?tf
Allegro
1T
stacc. sempre
a
XOXO
H 4156
a,
4,1
24
Cvičenív 6/8 taktech procvičujte jako takty dvoučtvrťovés triolo','.'mi bodnotarr-.i.
Allegro
Í
2s
Synkopy
,, )
xOx
,f
Í),
g),
o
o x o x o x o x o x
>
o
h)xO
oxoxo
11
La
OxO
OxO
OxO
O
i)Ox
xOx
xOx
xOx
xoox
Tempo ad libitum
,O
.-/
lt
7/
"f
xO
t
e
7)
-
,rf
XX
O
H 4156
x
26
Tempo di polonalse
16
tr
xO
>ox
.^
O
,^aa
.-\
a
a
4,1
-
f
Í
Í3
o
o1
a,
Alle gro marc ia,maestoso
16
a
4.1
a
a
Í
>>.
a)
J
tr
f
p
L
Í
H 4156
27
Takty
čtvrťovénoty
dvaat icetinové
xOx
Hráč si vytvo í vlastní postup st ídánírukou.
48
H 4156
28
19
I
o
l,l
a,t
a
^. ^
50
Í
>
p
L
o
J
F-
X
=.
-
H 4ts6
-.,-\a
^a
^
29
Allegretto
L.
51
.H
OD
aa
a
ta,
a,t
7/
Í
>
L
a
-t
p' ' "i
p"f
pÍ
nf
L'
a.j
vttv
ÍpÍ
Tempo di marcia
52
L
a
o
a4
o
I ,l
,1
Í
a
a
a
a,t
--_T-
p
-a-
a-
a
--a
,rf
a'l
-14
,,
a-a
t-
a
I
tr
Í
-
a--
,rf
Or
a,
p
Í
La
-
-/-\
Í
H 4156
Moclerato
pÍ
T
L^r
,rf
a'-
a
tarl
a,t
Í
L
,]
,1
Í
^,.
I
--+\.
--
--?\
p
L'
)
^a
*-Í
^
a
'})r
Ir
t!
a
Allegretto
H 41s6
v
v
a a'C
ITI
a,t
a't
31
Allegro
Moderato
56
a
4..1
ilf
tr>
sempre stacc.
tr --- ilf
H 4156
a,
32
All"gretto
- t-l
ol
rž
--r
^
Vivace
at
58
\\.
Oi-
aa
a,t
4,1
4.1
----
a4 r)
a,t
lttl
-
-
tt
1L'1
Í
p
I
p
"f
a
a
--t**#
l-
--E
4,1
-
7)
Ť
.l
p
Í
O
Í3
pÍ
.f
H 41s6
Cvičeni nri1a.11
::ri:^tku
cvičte volně, později temp
JJ
o ztychlujte.
59
.--4)
-.-.:-
-->
Tempo di polonaise
L
,rf
H 4156
ffi
34
Mo derato
,.
6T
Oa.-
a,l
4.1
aa
1,1
oo
a'í
4,1
XOXO
Í3
L.
)4
ta-ar
,w
a-
a1
I
I
-l
at
a.i
I
I
,rf
la
z-lllv
I
ttt
-
,Ý
a'í
-Oa
a,l
I
aoo
a
4,1
e4
a)
L
)1
aaa
Í
L
>
-x
ooo
o;=
cJ.
a
-
-a
aa-.
-
-c
oa
-a
f
A
a l
-
aoa a.
tr
a,r
a4
1,1
a,
4,.
ta.4
tt,b
a,r
lÝ
p
Í
>
Í
>>>>>
,rf
a,t
-
v
>
ll
oa
ox
lL= >>
-
J'
o>
^..
E,J
a
aa
di mazur
-+xo >
Laa
a
,?f
TemDo
62
I
Í
-á
a
aoo
l't
a,t
T
Í
H 4ts6
a.J
35
Allegro vlvace
63
ar-
f,
a
tLl
14,4
Ot
-
??f
I
"f
L.
nf3
tt
"f
a
a,l
l_ I_)
-
-
-a
-
ta,4 r)
-
p'f
3
o
-
-
o'l
a,t
t
tv
o
p
lr.
>
Í
\\
--/
"f
4.1 a)
a4
a,,l
,-r
lt
p
a,
c f OO
olO
t
I
a
I
Í
Allegro vivace
61
Í
..Ť
L
-yÍ
'á
m
H 4156
>>>>
36
Allt, g ro virro
65
'rrf
,?lÍ i
p
13,.
>
llz.'-\.a'
a
Animat.o
i{-
"f
3.
!-:-3
7?f
H
4156
r---*-
-
pp
=1f2.;*_-_-l
Tempo ,li polka
p
m
Allegrg.l,irrace
68
p' =Í
p'
+1
a
p-"f
"f
o'
Jfs
H 4156
38
Allegro moclerato
69
Moderato
H 4156
39
Vivace
La
7T
r
ít.
xO
PrÍrost.ringendo X
a tempo
o
a
Í
poco stringenďo
a tempo
33
"f
L
aa
>
o'
a
33
"f
lr.
Maestoso
72
"f
| ,torr.
"f
3
H 4156
I
40
Vivace
73
p
Moderato
s pj.-
s
:l
3
4t
tr
Ft-
Alle gretto
rl-
,.a
-r
t D
4
xb
,,
7---''
a'
L-
l-
I
"f
Presto
76
ponrué
pbarurré
>>
a.
f
-
-
-
a
-
H 4156
42
Allegro
77
pÍ
Í
pÍ
4
,1.,(
J'I
vl
p3
,rrf
p
rlt
ll.
p'
)
a-
"f
3
Procvičte st ídaqimi ridery, tempo i dynamika je ad libitum.
p í"f
llz. --
,?f
a
a
3
a
L-l 3
\
3
jŤ
ta'-
"fÍ
tt
)z
43
Allegro vlvace
8y#Í6
3
3
3
=r-,
+Ť
-7-t
. a-.--.-a-.--.
.
-l .
-
-f
p
-
,,
nfs
I
t -.
-
,,
x
a
+I
.
I
p
-.
-a
-.
-
a,l
-.
a
I
Allegro vivace
80
La
-llr
r
.o
p
=.f
p
a
,14
a '-
-l
ta,4
I I
11.
tt
;--T-
tt
o
/^-
----T'*\.
-FÍ
"f
oa
-f
a
3
"fÍ
.
.--
-*<
))
--v
i---r]--_7t.l
\-.\-.
"l
xO\-
-
)+
llz.
Ť\ll-lI-
\.
TITl
I
a)
-o
-
--+\r
t-
-
-o
,r4
7ffi
II
tr
,^\a
^
a ^.
.--š.
--{\.r
.--+
'.+.
ry
b3
"fÍ
"f
H 4156
I
44
Allegro vlvo
81
p
cresc.
"f
Vivo
82
x xO
a
nf
> x x o>
a.t
a.t
45
Animato
83
a
u_,
\r'
xOx
(J.= tzo\
a'
ta.]
Ý
I
f
xOx
-r<
a
tL1
+r
a-
a.
I
tz
I
I
ai
T-I
|L/
I
5
a
xOx
p
,?f
Í
o
a
a'
a
p
>
L
#Í
t\
e
Í
I1,.
-'
gi'
Tempo di polgraisc
84
)<
a
=
(.1
llz.
\-
"f
=
,Lo4)
'' ,Í
"f
_
^.a
-.+-
p
"f
l-2'
Í3
;l
xO
p
"f
H 415
3p
46
Vivace
xxO
85
I
V
=l.:a\
v
a
o
f4
a,
tL1
a,
,rf
3 ??f
"f
"f
Oxx
Í
??f
xx
XX
XX
l.
>o
-
a-
ttlt
Trlt-t
f
33
3
I
a!
a4
Í
<
LX
XX
3
Vivace
86
-rrf.la
(.1
-a
al .
t76l
aa
-o
lla
=
It.
-o
XX
a.
al .
a. -a
a
al .
----r-
"/
T
.J
a-
3
H 4156
Q4
47
Allegro
(J=rro)
87
-
L
a
,r4
a-a
f
--a-
-
-tf
a
1,r
-
p"f
lt
La
A\
a
n
--o-
l-----
44
-o
IT
/
tLt
--
pÍ
,,
C
I
a
a'
-l
XOX
?tf
Í
3
s
o
\\r_
.-T\
p
"f
'Í"
"f
/-\o
.^-
>
F
popru_é
'z
podrulté pp
H 4ls6
3
Í
a
48
Allegro vivace
89
(J . rsa)
níf
>>
xo
\.
p
3
.1
-
-
I
??f
xOx
a.R
vl
a)
ta,1
o
ta,t
I
?tf
Allegre tto
(.1.=rsz)
p
,rf
im. e mnrendo
rit.
H 4ls6
l
49
Synkopické trioly
ct)
I.st.
st.
TI.
xxOOxOOxOOx
333
3
d
Moclerato
xO
OxO
I.st.
II.
xoxooxooxooxo
x x OO x
91
3
,-3.
Moclerato
3
x Ox Ox
50
xOOOxOxOxOOxO
XXXO
93
3
--,r
:T_.'
o č,čš X 05-
\-.
72-.
xOO
All. gretto
x x O O xO
91
'x
O O xO
x O O xo
p
OxO
xO
(;
3
O
6
"f
>
>
X OO
XO
\=
,5
>
cre s c.
H
4156
51
Sextoly dvaat icetinové
u)
bi st
xxoxox
6
'fenrpcr*acl
ttl
95
sempre stacc.
x
X
Vivacc
nf
H 4156
52
Allegro
mocJerato
x xOx
xO
x
O
e7
6
XO
-)f
t,
Iz
TeTP"ooťi
rlonaise
H 4t56
53
Procvičováníligatur. Cviěení 99'_102. procvičte v ruzn ch tempoq ch obměnách.
99
\Io de ratcr
> \-'
L'
A
^
Io
nÍf
3
\-\-\.^
a
:Í
p
--T-
72,.
3
sempre stAcc.
ll.T-
100
llz.
a.
llz
-
a.
ží:-
a
a
-a---
-)
7
--u
ll).
_T'-_TT
3
"fÍ
p
>
7?f
3
- .?-.L,j
Ot
I
tlt
a
tl'r
!L,t
tt
ta,r
a,i
I
a4
T
tlt
a
a,t a,
a,r
tl
Í
H
4156
a
14,1
T
tl
a.íoI
54
oxo
x O O xO-
--r
>>>>
101
-t
-g
>\--
x O O xO
xO
xooxo
O
OxOx
ro2
Í
oxo
xOxo
OxO
L'
a
XOXx
-
L
a
xOOxO
a
Ox
O
x O
Ox
O
XO
,rf
xO
xO
Ox
-Ť\
x Ox
O
xOx
XXX
t
\
XO
XO
,^-
--t-r
H 4156
,^.
/+\
^
t ,í
Download

Josef Tuzar