Přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve SŠ pro školní rok 2013/2014
září 2012 – leden 2013:
- možnost žáků zúčastnit se profesního testu (vyhodnocení proběhlo v listopadu)
- možnost žáků vyzkoušet si testy společnosti SCIO (individuální vyhodnocení žáci dostanou
v průběhu prosince nebo ledna, průběžné výsledky jsou na internetu)
- návštěvy vybraných SŠ v rámci dnů otevřených dveří (Kalendář dnů otevřených dveří na internetu
www.zkola.cz)
- na základě získaných informací – výběr vhodné SŠ a vzdělávacího oboru
Přihlášky na SŠ
- přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2013/2014 se podávají na aktuálních
tiskopisech přihlášek vydaných SEVT; vzory tiskopisů:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
- v průběhu ledna si žáci společně s výchovnou poradkyní vyplní vzor přihlášky nanečisto
- pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky
- třídní učitelka na přihlášku doplní známky z 8. a 9. ročníku, ředitel školy razítko a podpis
- přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení odevzdá (nebo pošle doporučeně)
zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 15. března 2013
- k přihlášce lze dle potřeby doložit další dokumenty (např. doklady o zdravotní způsobilosti, posudek
o zdravotním postižení nebo znevýhodnění, doklady o výsledcích v odborných soutěžích nebo
doklady o dosaženém dalším vzdělání)
Zápisový lístek
- k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží
zápisový lístek
- v průběhu ledna si žáci společně s výchovnou poradkyní vyplní vzor zápisového lístku nanečisto
- v průběhu ledna vydá výchovná poradkyně žákům jeden zápisový lístek (proti podpisu žáka)
- zápisový lístek bude částečně doplněn (základní údaje) a bude na něm razítko a podpis ředitele školy
- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
- zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání)
- nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy
a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
Průběh přijímacího řízení
- ředitel SŠ vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2013, a to zveřejněním na
veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
- v tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:

jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče

předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů

rozhodnutí ředitele SŠ o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci
přijímacího řízení rozhodl, zároveň zveřejní i případný termín přijímací zkoušky v pracovních
dnech od 22. dubna 2013 do 30. dubna 2013

den konání přijímací zkoušky stanoví ředitel školy;

v případě rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky stanoví ředitel nejméně dva termíny
pro konání přijímací zkoušky v případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů
vzdělání, ředitel školy zveřejní i tuto skutečnost

- rozhodne-li ředitel SŠ o konání přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím
konáním pozvánku k přijímací zkoušce (součástí pozvánky jsou informace o požadavcích na tyto
zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené
ředitelem školy)
- rozhodne-li ředitel SŠ, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného
zástupce nezletilého uchazeče písemně bez zbytečného odkladu, spolu s touto informací o nekonání
přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo
- i v letošním školním roce budou přijímací zkoušky do denní formy vzdělávání v maturitních oborech
na školách zřizovaných Zlínským krajem probíhat formou testů společnosti SCIO z českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů
- jednotné přijímací zkoušky budou stejně jako v předchozím školním roce realizovány ve všech
kolech přijímacího řízení
- termíny 1. kola byly stanoveny 22. 4. 2013 a 23. 4. 2013, náhradní termín 6. 5. 2013
- ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro
přijímací zkoušky
- podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich
pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí (zákonný zástupce nezletilého
uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá
na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)
- pořadí přijatých uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve
škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením, v případě, že se přijímací zkouška nekoná, sdělí
přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací
zkoušky
- zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená
- po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl
vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
o přijetí
Možnosti žáka po skončení 1. kola přijímacího řízení v případě nepřijetí
Možnost odvolání
- odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
- odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel SŠ rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal písemné
vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zákonný zástupce nezletilého
uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště)
- odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče
- vzor odvolání www.zkola.cz
Další kola přijímacího řízení
-uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na
webu SŠ nebo kraje (www.zkola.cz) a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním
kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen
Nástup do střední školy
- žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání
a pro který předložil škole zápisový lístek
Odkazy:
www.zkola.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.scio.cz
www.istp.cz
- každá SŠ má svoje webové stránky
Download

Přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve SŠ pro školní rok