Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro
Třebíči
02 Daňové identifikační číslo
CZ
fyzická osoba *)
03 Rodné číslo
X
7 8 1 0 1 0 /
právnická osoba *)
4 5 6 7
otisk prezentačního razítka finančního úřadu
04 Identifikační číslo
Počet listů k dani z pozemků:
3
104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1 )
Počet listů k dani ze staveb:
3
105daňové přiznání
řádné1 )
dílčí 1 )
Počet příloh k listům:
0
dodatečné 1 )
opravné 1 )
X
Počet příloh ostatních:
PŘIZNÁNÍ
k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku
2 0 0 9
podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
I. ODDÍL
údaje o poplatníkovi daně
107 Příjmení
S t
l
o u k a l
108 Rodné příjmení
109 Jméno
110 Tituly
Z d e n ě k
M U D r .
111 Název právnické osoby / obchodní jméno a dodatek obchodního jména
112 Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) fyzické osoby / sídla právnické osoby:
a) obec
D u k o v a n y
b) PSČ
c) stát
6 7 5 5 6
d) Část obce / ulice
K e
k o s t
e) Číslo popisné / čislem orientačním
e l
u
6 2 8
113 Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) fyzické osoby / sídla právnické osoby:
a) obec
b) PSČ
/ 2
c) stát
d) Část obce / ulice
e) Číslo popisné / čislem orientačním
/
114 Kontaktní údaje:
a) telefon
b) mobilní telefon
c) e-mail
6 0 2 3 7 3 8 3 9
[email protected]
115 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:
10203040/0800,ČESKÁ SPOŘITELNA
25 5450 MFin 5450 - vzor č. 10
SKAT-daně 2009.00
1
1 ) označte křížkem odpovídající variantu
II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků
A
201 Druh pozemku
List číslo:
1
Počet příloh k listu:
0
202 Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci rozhodnutí
(vyplňte jen pokud na tomto listu přiznáváte pozemky v pozdějším termínu podle
§13a odst. 9, případně odst. 10 zákona)
rok
den
měsíc
A- orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
B- trvalý travní porost (dříve louka, pastvina)
C- hospodářský les
Kód souboru lesních typů
- pouze u druhu pozemku C
D - rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
E - zastavěná plocha a nádvoří
F - stavební pozemek
G - ostatní plocha
203 Právní vztah k pozemku vznikl v souvislosti s převodem jednotky
(označte křížkem)
204 Název obce
205 Název katastrálního území
Dukovany
206 Kód katastrálního území
Dukovany
6 3 3 8 1 0
207 Parcely - v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu - tiskopis MFin 5534
b) výměra parcely v m 2
a) parcelní číslo
2 8 4 /
1
c) právní d) výměra zastavěná
vztah
nemovitými stavbami
v m2
2 0 0 0 V
208 Výměra v m 2celkem, a to
i z příloh k tomuto listu:
e) nárok na osvobození
ve výměře v m 2
0
a) výměra celkem
b) zastavěno nemovitými
stavbami
2 0 0 0
f) právní důvody
nároku
na osvobození
g) poslední
rok
osvobození
0
c) nárok na osvobození
0
0
209 Popis změn, důvody
k uplatnění nároku
na osvobození
Č. ř.
210
211
Daň z pozemků - výpočet daňové povinnosti
Měrná
jedn.
Poplatník
Celková výměra druhu pozemku snížená o výměru zastavěnou
nemovitými stavbami
2 0 0 0
m2
5 , 4 7
Kč
1 0 9 4 0
Kč
0 , 7 5
%
2
Cena pozemku za 1 m podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku A až D
212 Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč
nahoru) - vyplňte pouze u druhů pozemku A až D
213
Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku A až D
214
Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku E až G
215
Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku E až G
216
Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona
- vyplňte pouze u druhu pozemku F
217
Daň z pozemků (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
218
Nárok na osvobození ve výměře
219
Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona
(uveďte na 2 desetinná místa)
220
Daň z pozemků po uplatnění nároku na osvobození
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
221
Spoluvlastnický podíl na pozemku
- uveďte pouze pokud přiznáváte daň
za spoluvlastnický podíl na pozemku
222
Daňová povinnost (v případě přiznání podílu na dani
z pozemku se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)
223
Místní koeficient podle § 12 zákona
224
Výsledná daňová povinnost po úpravě místním
koeficientem podle § 12 zákona
m2
,
,
8 3
Kč
0
m2
0
Kč
8 3
Kč
8 3
Kč
a) čitatel
b) jmenovatel
5
4 1 5
2
2
SKAT-daně 2009.00
Kč/m2
Kč
Finanční úřad
daňové identifikační číslo / identifikační číslo / rodné číslo
zdaňovací období - rok
Poplatník daně: 781010/4567
List k dani z pozemků
2 0 0 9
II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků
201 Druh pozemku
C
List číslo:
2
Počet příloh k listu:
0
202 Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci rozhodnutí
(vyplňte jen pokud na tomto listu přiznáváte pozemky v pozdějším termínu podle
§13a odst. 9, případně odst. 10 zákona)
rok
den
měsíc
A- orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
B- trvalý travní porost (dříve louka, pastvina)
C- hospodářský les
Kód souboru lesních typů
- pouze u druhu pozemku C
D - rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
E - zastavěná plocha a nádvoří
F - stavební pozemek
G - ostatní plocha
203 Právní vztah k pozemku vznikl v souvislosti s převodem jednotky
(označte křížkem)
204 Název obce
206 Kód katastrálního území
205 Název katastrálního území
Dukovany
Dukovany
6 3 3 8 1 0
207 Parcely - v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu - tiskopis MFin 5534
b) výměra parcely v m2
a) parcelní číslo
9 2 6
3
c) právní d) výměra zastavěná
vztah
nemovitými stavbami
v m2
7 0 0 0 0 V
208 Výměra v m 2celkem, a to
i z příloh k tomuto listu:
e) nárok na osvobození
ve výměře v m 2
0
a) výměra celkem
b) zastavěno nemovitými
stavbami
7 0 0 0 0
f) právní důvody
nároku
na osvobození
g) poslední
rok
osvobození
0
c) nárok na osvobození
0
0
209 Popis změn, důvody
k uplatnění nároku
na osvobození
Č. ř.
210
211
Daň z pozemků - výpočet daňové povinnosti
Celková výměra druhu pozemku snížená o výměru zastavěnou
nemovitými stavbami
Měrná
jedn.
Poplatník
7 0 0 0 0
m2
3 , 8 0
Kč
2 6 6 0 0 0
Kč
0 , 2 5
%
2
Cena pozemku za 1 m podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku A až D
212 Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč
nahoru) - vyplňte pouze u druhů pozemku A až D
213
Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku A až D
214
Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku E až G
215
Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona
- vyplňte pouze u druhů pozemku E až G
216
Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona
- vyplňte pouze u druhu pozemku F
217
Daň z pozemků (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
218
m2
,
Kč/m2
,
6 6 5
Kč
Nárok na osvobození ve výměře
0
m2
219
Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona
(uveďte na 2 desetinná místa)
0
Kč
220
Daň z pozemků po uplatnění nároku na osvobození
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
6 6 5
Kč
221
Spoluvlastnický podíl na pozemku
- uveďte pouze pokud přiznáváte daň
za spoluvlastnický podíl na pozemku
222
Daňová povinnost (v případě přiznání podílu na dani
z pozemku se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)
6 6 5
Kč
223
Místní koeficient podle § 12 zákona
224
Výsledná daňová povinnost po úpravě místním
koeficientem podle § 12 zákona
25 5532 MFin 5532 - vzor č. 2
SKAT-daně 2009.00
a) čitatel
b) jmenovatel
5
3 3 2 5
Kč
Finanční úřad
III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb
301 předmět daně ze staveb
O
List číslo:
1
Počet příloh k listu:
0
302 Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci
rozhodnutí (vyplňte jen pokud na tomto listu přiznáváte předmět daně
v pozdějším termínu podle §13a odst. 9 nebo odst. 10 zákona)
Stavby:
H - obytný dům
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
J - stavba pro individuální rekreaci včetně rodinných domů využívaných
pro individuální rekreaci
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost
M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
ostatní zemědělská výroba
O - ostatní podnikatelská činnost
P - ostatní stavba
303 Název obce
den
rok
Jednotky:
R - byt
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
ostatní zemědělská výroba
U - ostatní podnikatelská činnost
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
Z - ostatní samostatný nebytový prostor
305 Kód katastrálního území
304 Název katastrílního území
Dukovany
měsíc
Dukovany
6 3 3 8 1 0
306 Stavby nebo jednotky - v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu - tiskopis MFin 5535
a) číslo popisné
nebo evidenční
b) číslo
jednotky
c) stavba
na parcele číslo
d) rok
dokončení
stavby
3 6 /
9 9 3 /
/
/
/
/
/
1
1 9 8 7
e) právní f) výměra zastavěné plochy
vztah
stavby nebo podlahové
plochy jednotky v m 2
V
Č. ř.
/
6 0 0
hotel
Daň ze staveb - výpočet daňové povinnosti
Měrná
jedn.
Poplatník
309
Výměra podlahové plochy jednotky
- vyplňte pouze u jednotek R až Z
310
Koeficient 1,20 podle § 10 odst. 2 zákona
- vyplňte pouze u jednotek R až Z
,
311
Základ daně ze staveb - výměra zastavěné plochy stavby H až P
nebo upravená podlahová plocha jednotky R až Z
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)
6 0 0
312
Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona
313
Počet nadzemních podlaží dalších - vyplňte pouze u staveb H až P
314
Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží
podle § 11 odst. 2 zákona - vyplňte pouze u staveb H až P
315
Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona
- vyplňte pouze u staveb H až O a jednotek R až Z
316
Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)
1 7 , 2 5
Kč/m
317
Daň ze staveb (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
1 0 3 5 0
Kč
318
Výměra podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném
domě k podnikání - vyplňte pouze u staveb H
m
319
Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) - vyplňte pouze u staveb H
Kč
320
Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa) - vyplňte pouze u staveb H až P
321
Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)
322
Daňová povinnost (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
323
Místní koeficient podle § 12 zákona
324
Výsledná daňová povinnost po úpravě místním koeficientem
podle § 12 zákona
2
m
1 0
2
m
2
Kč/m
2
1 , 5 0
Kč
1 , 5
2
2
,
Kč
1 0 3 5 0
5
3
SKAT-daně 2009.00
h) poslední
rok
osvobození
6 0 0
2
307 Zastavěná plocha staveb nebo podlahová plocha jednotek celkem v m
- uveďte součet výměr, a to i z příloh k tomuto listu
308 Účel užití stavby nebo
jednotky či souhrnu
staveb nebo jednotek,
popis změn, důvody
k uplatnění nároku
na osvobození
g) právní důvody
nároku
na osvobození
5 1 7 5 0
Kč
Finanční úřad
Daňové idnetifikační číslo / identifikační číslo / rodné číslo
Poplatník daně:
Zdaňovací období - rok
781010/4567
List k dani ze staveb
2 0 0 9
III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb
301 předmět daně ze staveb
List číslo:
2
Počet příloh k listu:
0
R
302 Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci
rozhodnutí (vyplňte jen pokud na tomto listu přiznáváte předmět daně
v pozdějším termínu podle §13a odst. 9 nebo odst. 10 zákona)
den měsíc
rok
Stavby:
H - obytný dům
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
J - stavba pro individuální rekreaci včetně rodinných domů využívaných
pro individuální rekreaci
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu
Jednotky:
R - byt
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
ostatní zemědělská výroba
U - ostatní podnikatelská činnost
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
Z - ostatní samostatný nebytový prostor
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost
M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
ostatní zemědělská výroba
O - ostatní podnikatelská činnost
P - ostatní stavba
303 Název obce
304 Název katastrílního území
Dukovany
Dukovany
305 Kód katastrálního území
6 3 3 8 1 0
306 Stavby nebo jednotky - v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu - tiskopis MFin 5535
a) číslo popisné
nebo evidenční
b) číslo
jednotky
2 /
1 0
c) stavba
na parcele číslo
d) rok
dokončení
stavby
6 6 7 /
/
/
/
/
/
8
1 9 7 3
e) právní f) výměra zastavěné plochy
vztah
stavby nebo podlahové
plochy jednotky v m 2
V
/
Daň ze staveb - výpočet daňové povinnosti
9 0
Měrná
jedn.
Poplatník
309
Výměra podlahové plochy jednotky
- vyplňte pouze u jednotek R až Z
310
Koeficient 1,20 podle § 10 odst. 2 zákona
- vyplňte pouze u jednotek R až Z
311
Základ daně ze staveb - výměra zastavěné plochy stavby H až P
nebo upravená podlahová plocha jednotky R až Z
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)
312
Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona
313
Počet nadzemních podlaží dalších - vyplňte pouze u staveb H až P
314
Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží
podle § 11 odst. 2 zákona - vyplňte pouze u staveb H až P
,
315
Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona
- vyplňte pouze u staveb H až O a jednotek R až Z
1 , 0
316
Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)
317
Daň ze staveb (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
318
Výměra podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném
domě k podnikání - vyplňte pouze u staveb H
m
319
Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) - vyplňte pouze u staveb H
Kč
320
Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa) - vyplňte pouze u staveb H až P
321
Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)
322
Daňová povinnost (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
323
Místní koeficient podle § 12 zákona
324
Výsledná daňová povinnost po úpravě místním koeficientem
podle § 12 zákona
25 5533 MFin 5533 - vzor č. 2
SKAT-daně 2009.00
h) poslední
rok
osvobození
9 0
307 Zastavěná plocha staveb nebo podlahová plocha jednotek celkem v m2
- uveďte součet výměr, a to i z příloh k tomuto listu
308 Účel užití stavby nebo
jednotky či souhrnu
staveb nebo jednotek,
popis změn, důvody
k uplatnění nároku
na osvobození
Č. ř.
g) právní důvody
nároku
na osvobození
9 0
2
m
1 , 2 0
1 0 8
1
2
m
2
Kč/m
Kč
1 , 0 0
1 0 8
2
Kč/m
Kč
2
,
Kč
1 0 8
5
1
5 4 0
Kč
Finanční úřad
IV. ODDÍL
Údaje k dani z nemovitostí
Vyčíslení změn vykázaných v dílčím nebo dodatečném daňovém přiznání
Č. ř. Vyplňte pouze u dílčího nebo dodatečného daňového přiznání
401
402
403
Poplatník
Finanční úřad
Daň z pozemků z listů dílčího nebo dodatečného daňového
přiznání součet údajů z řádků č. 222 nebo, při úpravě místním
koeficientem, z řádků č. 224
Kč
Kč
Daň ze staveb z listů dílčího nebo dodatečného daňového
přiznání součet údajů z řádků č. 322 nebo, při úpravě místním
koeficientem, z řádků č. 324
Kč
Kč
Kč
Kč
Daňová povinnost z listů dílčího nebo dodatečného daňového
přiznání součet řádků č. 401 a 402
Celková daňová povinnost: řádné daňové přiznání dílčí nebo dodatečné daňové přiznání po zohlednění vykázaných změn
Poplatník
Č. ř. Vyplňte pouze u dílčího nebo dodatečného daňového přiznání
Finanční úřad
3 7 4 0
Kč
Kč
Daň ze staveb celkem
5 2 2 9 0
Kč
Kč
Daň z nemovitosti celkem - součet řádků č. 404 a 405
5 6 0 3 0
Kč
Kč
404
Daň z pozemku celkem
405
406
404 zástupce poplatníka daně:
zmocněný 1)
1
zákonný 1)
X
ustanovený )
405 Údaje o zástupci:
a) příjmení
R a d v a n
b) jméno
M i
c) tituly
c h a l
d) telefon
J U D r .
e) mobilní telefon
I
n g .
P d D .
f) e - mail
[email protected]
406 Adresa pro doručování zástupci:
a) obec
b) PSČ
B r n o
c) stát
6 1 1 8 0
d) část obce / ulice
Č e s k á
r e p
e) číslo popisné / orientační
/ 7 0
V e v e ř í
407 Za právnickou osobu je pověřen jednat:
a) příjmení
a) jméno
c) tituly
d) telefon
f) e - mail
e) mobilní telefon
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Otisk razítka právnické osoby
Datum
den
měsíc
Podpis poplatníka daně / zástupce
rok
1 5 0 1 2 0 0 9
408 Za právnickou osobu daňové přiznání podepsal: příjmení, jméno, tituly, funkce
Záznamy finančního úřadu o stanovení daně z nemovitostí
Rok
Daň z nemovitosti v Kč
Za finanční úřad vyměřil / dodatečně vyměřil
dne
ke dni
podpis
rozhodnutím*)
*) Rozumí se způsob vyměření daně, tj. dle § 46 odst. 5 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, § 13a zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vyměření platebním výměrem nebo dodatečným
platebním výměrem, hromadným předpisným seznamem anebo rozhodnutím o řádném nebo mimořádném opravném prostředku.
1
4
SKAT-daně 2009.00
) označte křížkem odpovídající variantu
Download

Vzor vyplněného formuláře.