ročník 19, číslo106 | březen 2013
Chrlické OKO
informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice
www.chrlice.brno.cz
Slovo starostky
Vážení občané,
přivítali jsme nový rok, do
kterého jsme si vzájemně přáli
hodně štěstí a zdraví. Postupně
si zvykáme na změny, které od
1. ledna nastaly, bojujeme s nepřízní vrtkavého počasí. Zimní
měsíce jsou každoročně náročné pro všechny občany a letošní
zima se opravdu snaží, abychom
poznali všechny její podoby.
Děkuji vám všem, vážení spoluobčané, kteří pomáháte zvýšit
bezpečnost ostatních tím, že se
staráte o chodníky před svými
domy. Velmi si této pomoci vážíme, protože si uvědomujeme,
že to není vaše povinnost. Není
však v silách pracovníků úřadu,
aby v krátké době odstranili sníh
ze všech chodníků. Proto je každá vaše pomoc velmi vítaná a ještě jednou za ni děkujeme.
Informace o změnách
v MHD
Str. 2–3
Přehled kulturních,
společenských
a sportovních akcí
Str. 5–6
Zápis dětí do mateřské
školy
Str. 8
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Str. 9
Jak nezapomenout
na fyzika Macha? Str. 13
Informace pro držitele
psů Str. 15
Vrátím se ještě zpět k prvním
dnům nového roku a zeptám se.
Dáváte si předsevzetí? Asi někdo
ano, jiný ne. Já se nyní pokusím
přemluvit vás všechny, abychom
si jedno společné předsevzetí
dali. Nebude těžké plnit ho. Jde
o to, abychom se pokusili zabránit devastaci společného majetku.
Např. na dětském hřišti Nad Topoly dovolili majitelé svým psům,
aby rozkousali nově instalovaná
sedátka na dětských houpačkách
až k vnitřním kovovým výztužím. Za měsíc již bude sluníčko
lákat maminky s dětmi do parků,
ale houpačky budou nefunkční.
Oprava bude finančně náročná
a hradit ji budeme ze společných
prostředků. Údržba herních prvků na všech pěti hřištích, která
jsou majetkem MČ, je finančně
náročná, ale v mnoha případech
jde o nutné opravy, které vznikají vlivem opotřebení. Ale tam,
kde je mobiliář poničen vandaly,
by nám mělo být vynakládání finančních prostředků nepříjemné. Proto žádám o pomoc, když
se setkáte se svévolným ničením
našeho společného majetku.
Nerada upozorňuji jen na negativa, ale chci všem poděkovat
za udržování pořádku a čistoty
v okolí nádražní budovy a terminálu.
Myslím, že v současné době
máme jedno z nejhezčích nádraží
v okolí a věřím, že to tak zůstane
co nejdéle.
Vzhledem k tomu, že uběhla
polovina volebního období, předkládám vám stručný přehled výsledků naší práce.
Za vydatné pomoci aktivních
členů sdružení Pro rozvoj Chrlic
a ostatních, kteří pracují v komisích
se podařilo v MČ Brno-Chrlice
v uplynulém období zorganizovat: Á
Pozvánky
SK Chrlice pořádá:
v sobotu 2. 3. 2013
PINGPONGOVÝ
TURNAJ PRO DĚTI
Kde: v tělocvičně ZŠ
v sobotu 23. 3. 2013
TURNAJ VE FOTBÁLKU
„PRO CHLAPY“
Kde: hřiště nad nádražím
Více informací
na tel. č.: 777 693 275
VINAŘSKÝ SPOLEK CHRLICE
pořádá
v sobotu 2. 3. 2013
od 13.00 hod.
XXII. VÝSTAVU VÍN
v sále restaurace „U Bindrů“.
Hraje cimbálová muzika
„Mládí z Čejče“.
Srdečně Vás zvou chrličtí vinaři !
Klub přátel turistiky
Vás zve dne 16. 3. 2013 na
VÝLET NA
VELKOU KLA JDOVKU
Odjezd z Chrlického nám. v 8.13 hod./ bus 78
Více informací: 736 112 096
Zprávy z radnice
Chrlické OKO • březen 2013
2x ročně vítání občánků v kapli
CSS (ÚSP) a společná setkávání
jubilantů, kulturní akce Pátky v 7,
pořádané v nově opraveném klubu pod radnicí, každoroční pořádání Dne dětí, volejbalový a nohejbalový turnaj, běh Chrlicemi,
v loňském roce zimní bruslení na
tenisových kurtech, pétanque, rodinný fotbálek.
Komise informatiky se zasloužila o úpravu a spuštění webových
stránek. Byli proškoleni zaměstnanci ÚMČ tak, aby mohli upravovat web stránky, byl zaveden
systém rozesílání informací sms
zprávami, vzniklo fórum občanů
a kompetentní pracovníci jsou
vyzýváni k reakci na dotazy.
Předsedkyně komise životního
prostředí se zúčastnila jednání při
posuzování zaneseného koryta
Tuřanského potoka. Byla přítomna při veřejné diskuzi občanů
z ulice U Viaduktu, když se hle­
dalo řešení k napojení kanalizačních přípojek, účastnila se konzultací před prořezáváním a kácením
dřevin v MČ. Na základě upozornění komise životního prostředí
bylo zahájeno šetření, které se týkalo znečištění travnaté plochy na
ulici Na Mlatech.
Stavební komise hodnotila na­bídky na opravu sociálního zařízení v klubovně pod radnicí, zajistila technický dozor a zpracovala finanční posouzení této akce.
Odborně posuzovala nabídky na
opravu zvonice.
Velký přínos pro chrlické i přespolní občany a také pro propagaci MČ Brno-Chrlice mají
Farmářské trhy. Od počátku je
organizovala Ing. R. Hanáková za
pomoci Ing. L. Fily, který v současné době vše převzal a pokračuje nadále v započaté tradici.
Klub přátel turistiky vede pan
Jiří Ronza. Má vždy dokonale
vypracovaný plán tras a dbá na
celkové zabezpečení účastníků
pochodu, ale doba je uspěchaná
a proto se aktivních turistů neschází mnoho. Nicméně za vedení děkujeme a věříme, že příjemné jarní počasí přiláká i další
občany, kteří se rádi vydají poznávat okolí Brna.
Pro informaci předkládám i seznam dokončených akcí – oprava
kapličky a zvonice, oprava sociálního zařízení v klubovně pod
radnicí, zateplení bytového domu.
Opravy silnice na ulici Obilní,
V rejích a U Viaduktu, dokončený terminál a úprava zeleně
v okolí nádraží, perníková chaloupka, která byla opravena díky
iniciativě a šikovnosti p. Viktorína a Mgr. Jitky Růžičkové, kterým za pomoc děkujeme. Občané ocenili opravené chodníky
před základní školou a na části
Zámecké ulice.
Na podzim loňského roku došlo k přejmenování žel. stanice
z názvu Chrlice na Brno-Chrlice, byl přeložen sloup veřejného
osvětlení na ulici Zámecká, který
bránil projetí vozíčkářům i maminkám s kočárky.
Začátkem tohoto roku započala přístavba MŠ Šromova 55.
Dokončení stavby by mělo být
v listopadu 2013, v červnu 2013
bude zahájena stavba Biocentra
Chrlice – umělá vodní nádrž na
ploše 4,2 ha v blízkosti zadní části
Splavisek.
Připravované projekty:
– sportovní hala – podána žádost
o dotaci z fondů EU,
– hasičská zbrojnice – projektová dokumentace připravena
pro žádost o realizaci výstavby
objektu hrazenou z rozpočtu
města Brna (nově zpracována
s nižšími investičními náklady),
– Splaviska a Ivanovický potok –
projekty na úpravu zeleně. Realizace bude probíhat v nejbližších letech.
V letošním roce je naplánovaná
oprava zídky u budovy ZŠ a oprava oken v budově 2. stupně ZŠ.
Projekt přeshraniční spolupráce
Krajné–Chrlice 2011/2012, založený na spolupráci žáků základních škol, byl dokončen v červnu
2012 a v současné době probíhá
poslední fáze vyhodnocování.
Pro příští období se připravuje
podobný projekt Chrlice-Krajné,
tentokrát založený na spolupráci
hasičů a seniorů.
Velký zájem jsme měli o získání dotací na zateplení ZŠ. Tato
žádost nebyla MmB podpořena,
protože budova školy byla rekonstruována poměrně nedávno,
a dotace byly přiděleny jiným
školám v městě Brně.
Problém, který se stále snažíme
řešit, je nedokončená kanalizace např. na ulici K Lázinkám, na
Rebešovické, Davídkova – Roviny.
Magistrát má tyto lokality již ve
stadiu rozpracovanosti, ale značný úbytek finančních prostředků
z města Brna, který vznikl tzv.
rozpočtovým určením daní, kdy
se velkým městům přerozdělily finance ve prospěch menších měst
a obcí, neumožňuje realizaci. Velké snížení financí pocítí v letošním
roce také ZŠ a MŠ. Díky pochopení ředitelky a všech zaměstnanců školy věřím, že se podaří toto
nelehké období překlenout.
Přeji vám, vážení spoluobčané,
krásné Velikonoce, které budou
v letošním roce již koncem března a přeji především pevné zdraví
a veselou mysl, se kterou se všechna úskalí života zvládají mnohem
lépe.
Bc. Ivana Telecká, starostka MČ
Informace o změnách v MHD
Vážení občané,
máme za sebou první měsíc, ve
kterém jsme si zvykali na úpravu
MHD. Před zavedením změn
se MČ Brno-Chrlice pokoušela
o jejich zmírnění všemi možnými
prostředky.
O protestu zastupitelů jste
byli informováni v minulém čísle
OKA, dále člen ZMČ psal osobní
dopis panu primátorovi a následně
2 byl odeslán další dopis s návrhy na
úpravu změn 1. náměstkovi primátora, který i s odpovědí otiskujeme. Při osobních setkáních např.
při zahájení provozu nového terminálu u chrlického nádraží nebo
při předvánočním setkání s primátorem Brna jsme se pokoušeli vysvětlovat důvody, proč je realizace
změn problematická. Stejně jsme
argumentovali přímo u vedoucího
odboru dopravy Magistrátu města
Brna Ing. Bielka, ale vždy byl rozhovor ukončen s tím, že se situace
bude vyhodnocovat po dvou až
třech měsících provozu.
Od 1. února 2013 došlo k doplnění několika spojů ve frekventovaných časech, což jistě cestující
ocení.
Situace je nyní taková, že budeme připomínky občanů shro-
mažďovat a začátkem března se
formou jednoho dopisu odešlou
za celou MČ Brno-Chrlice na
kompetentní odbor, který vše
vyhodnotí a s jejich rozhodnutím budeme seznámeni. Pokud máte jakékoliv náměty,
doručte je, prosím, do konce
února na ÚMČ Brno-Chrlice, abychom měli čas je zpracovat.
Zprávy z radnice
Chrlické OKO • březen 2013
Pozvánky
Sex, Drogy a Rock & Roll
M
ěstská část Brno-Chrlice
vás zve
od nás nečekejte, ale víno, tanec a zpěv ano
dne 15. 3. 2013 v 19 hodin na
aneb
První stárkovská schůzka
COUNTRY VEČER
se koná
v klubovně pod radnicí
24. 3. 2013 v 18. 00 v hasičce.
Na všechny současné a nové stárky se těší
Ina Šik a Verča Hiclová
Akce je pořádána v rámci kulturního programu „Pátky v 7".
Vstupné 50,- Kč
Zprávy z radnice
Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části
Z 52. mimořádné schůze Rady konané dne
20. 11. 2012
Rada
schválila obsah 105. čísla zpravodaje Chrlické OKO.
– schválila udělení plné moci panu Ing. Janu Haraštovi, CSc. k jednání
v rámci územního a stavebního řízení akce „Vícefunkční objekt – hasičská zbrojnice, archiv a sklad ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí pro skupinu
údržby při MČ Brno-Chrlice“.
z 53. schůze Rady konané dne 28. 11. 2012
Rada
– schválila Provozní řád klubovny pod budovou ÚMČ Brno-Chrlice a zrušila Provozní řád klubovny pod budovou ÚMČ Brno-Chrlice schválený
Radou dne 2. 2. 2011.
– schválila Provozní řád klubovny pod hasičskou zbrojnicí a zrušila Provozní řád klubovny pod hasičskou zbrojnicí schválený Radou dne 2. 2. 2011.
– souhlasila s předloženým návrhem dopravního značení na cyklotrase
Brno–Vídeň.
3 Zprávy z radnice
Chrlické OKO • březen 2013
– schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – zimní údržbu místních
komunikací a chodníků – uzavřenou se společností FESTUCA v.o.s.
– schválila spolufinancování přemístění sloupu veřejného osvětlení na ulici
Zámecké, které provede společnost Technické sítě Brno akciová společnost,
ve výši do 25.000,- Kč včetně DPH.
–
schválila spolufinancování odstranění havarijního stavu komunikace
V Rejích – vyvěrání vody ve vozovce, které realizuje společnost Brněnské
komunikace a.s., ve výši 45.402,- Kč a DPH ve výši 9.080,- Kč.
– neměla připomínky k investičnímu záměru stavby „Splašková kanalizace
v ulici Rebešovická“. Upozornila na špatný technický stav stávající dešťové
kanalizace a na nutnost její opravy.
– souhlasila s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na
území města Brna.
– schválila provedení opravy poškozeného mobiliáře na dětských hřištích Nad
Topoly a Pěkná Lubomírem Strakou za cenu 43.752,- Kč včetně DPH.
– schválila doplnění hlásiče místního rozhlasu na ulici Šromova společností
PWS Plus s.r.o. za cenu 33.796,- Kč včetně DPH.
– schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.400,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů na rok 2012 ve výši 2.400,- Kč.
– schválila poskytnutí finančních darů členům komisí, kteří nejsou členy
Zastupitelstva, za jejich práci v průběhu II. pololetí roku 2012.
z 54. schůze Rady konané dne 11. 12. 2012
Rada
– schválila přijetí daru 2 ks kompozitních bezpečných branek od společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o..
– schválila poskytnutí finančních darů členům Rady.
– schválila přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2013,
které bude městská část Brno-Chrlice pořádat nebo se podílet na pořádání.
– schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k výstavbě hasičské zbrojnice.
– schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 22.900,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s likvidací požáru v Bzenci Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Brno-Chrlice.
– schválila podání výpovědí pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou Česká
pojišťovna a.s., týkajících se požární ochrany a povinného ručení pracovního
stroje pro údržbu veřejných prostranství.
– doporučila pronájem pozemku p.č. 2694 k.ú. Chrlice za účelem dočasné
deponie zeminy.
– doporučila prodej pozemku p.č. 4254 k.ú. Chrlice majiteli přilehlé nemovitosti.
–
neměla připomínky k předloženému návrhu zadání územního plánu
Rebešovice.
Z 55. schůze Rady konané dne 16. 1. 2013
Rada
– schválila rozpočtové opatření č. 1/2013.
– schválila navýšení ceny za provedenou kontrolu hospodaření základní
a mateřské školy z důvodu zvýšení sazby DPH o 195,- Kč.
– schválila pronájem pozemků p.č. 131 a 154 k.ú. Chrlice manželům Ing. Martinu Stehlíkovi a JUDr. Janě Stehlíkové Mezníkové.
– schválila pronájem pozemku p.č. 175/2 k.ú. Chrlice paní Haně Vrtalové.
– schválila pronájem pozemků p.č. 174/2 a 153 k.ú. Chrlice paní Aleně Šmorové.
– schválila pronájem části pozemku p.č. 1593 o výměře cca 350 m2 k.ú. Chrli­
ce paní Ing. Jitce Gallové.
– zrušila usnesení bodu 8. z 46/VI. schůze Rady a schválila pronájem pozemku
p.č. 2719 k.ú. Chrlice Zemědělskému družstvu Chrlice, které nabídlo nejvyšší nájemné.
–
neměla námitek k umístění stavby kanalizační přípojky přes pozemky
p.č. 1167 a 1130 k.ú. Chrlice.
4 – schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služeb se společností Diakonie
Broumov s.r.o. týkající se umístění kontejneru pro sběr použitého textilu na
pozemku p.č. 1233 k.ú. Chrlice.
– schválila uzavření smlouvy o zprostředkování dodávky vody prostřednictvím
sdružené vodovodní přípojky s novým majitelem nemovitosti č. pop. 143, na
adrese Západní 13.
– vzala na vědomí připomínky pana Ing. Miloše Palečka a uložila Komisi stavební projednat návrh na opravu cesty u tenisových kurtů.
Z 56. schůze Rady konané dne 30. 1. 2013
Rada
–
souhlasila s nabytím počítače značky HP a monitoru v celkové hodnotě 2.000,- Kč do majetku Základní školy a mateřské školy, Brno, Jana
Broskvy 3, příspěvkové organizace darem.
– navrhla poskytnutí odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy, Brno,
Jana Broskvy 3, příspěvková organizace.
–
schválila podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků – paní
Mgr. Aleny Poláchové a paní Mgr. Jitky Růžičkové u příležitosti Dne
učitelů v roce 2013.
– schválila podání žádosti o finanční prostředky z rozpočtu města Brna na
vybavení Základní školy a mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková
organizace.
– doporučila směnu pozemků p.č. 171/7 ve vlastnictví města za pozemky
p.č. 172/28 a 172/26 k.ú. Chrlice a nedoporučila směnu ani prodej pozemků
p.č. 172/24 a 172/27 k.ú. Chrlice.
– souhlasila s využitím pozemku části p.č. 245/3 k.ú. Chrlice, který bude svěřen
městské části, za účelem zemědělského obhospodařování. Souhlasila se zahrnutím pozemku p.č. 2005/30 a nesouhlasila se zahrnutím pozemku 2615 k.ú.
Chrlice ve vlastnictví pana Františka Švarce do směny pozemků za pozemek
p.č. 245/3 k.ú. Chrlice ve vlastnictví města.
– schválila výměnu bytu, který má v nájmu paní Božena Kazíková, za byt
č. 9 v bytovém domě Ctiradova 27.
– schválila uzavření smlouvy o spolufinancování projektu „Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen...“ se slovenskou obcí Krajné.
Z 16. zasedání Zastupitelstva konaného dne
19. 12. 2012
Zastupitelstvo
– schválilo rozpočet městské části Brno-Chrlice na rok 2013.
– svěřilo Radě pravomoc schvalovat tato rozpočtová opatření:
– v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu městské části:
1.přesuny příjmů a provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků mezi
a)paragrafy do celkové částky 100 tis. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem),
b)přesuny mezi položkami rozpočtu v rámci téhož paragrafu (vyjma
závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem),
2. nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu městské části:
a)navýšení příjmů a výdajů z účelově přijatých dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, krajů nebo z rozpočtu města Brna.
– schválilo rozpočtové opatření č. 18/2012 a rozpočtové opatření č. 19/2012.
– schválilo podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů ve výši
20.000 EUR na projekt Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven,
není zaskočen...
– souhlasilo s tím, aby Magistrát města Brna vydával vyjádření k řízení podle
§ 11 odst. 2 písm.b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona.
– navrhlo doplnění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, takto:
• lokalita Žlíbky; k.ú. Chrlice; p.č. 1583 o výměře 2732 m2; p.č. 1588/1
o výměře 5236 m2; p.č. 1593 o výměře 9780 m2;
• lokalita Nad Topoly – hřiště; k.ú. Chrlice; p.č. 4166 část o výměře
1300 m2 – sportovní hřiště vč. přilehlé zeleně;
• lokalita Malé Splavisko; k.ú. Chrlice; p.č. 2247 část o výměře 715 m2;
p.č. 2633 část o výměře 2509 m2 – zeleň bez plochy parkoviště.
Zprávy z radnice
Chrlické OKO • březen 2013
Schválený rozpočet městské části Brno-Chrlice na rok 2013
Příjmy městské části Brno-Chrlice na rok 2013
Vlastní příjmy
Dotace ze státního rozpočtu
Neinvest. dotace od obce
Celkové příjmy MČ na rok 2013
Výdaje městské části Brno-Chrlice na rok 2013
1.191 tis. Kč
1.716 tis. Kč
13.115 tis. Kč
16.022 tis. Kč
Vedlejší hospodářská činnost – bytový dům
Výnosy:
Nájemné
388 tis. Kč
Úroky
8 tis. Kč
Náklady:
Nákup služeb
120 tis. Kč
Opravy
20 tis. Kč
Pojištění
15 tis. Kč
Vnitřní obchod – trhy
Komunikace-silnice
Ostat. zálež. pozem. komunikací
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Sportovní zařízení
Využití volného času dětí
Zájm. činnost a rekreace
Pohřebnictví
Životní prostředí
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Sociální fond
Služby peněžních ústavů
Příspěvky organizacím
Celkové výdaje MČ na rok 2013
10 tis. Kč
300 tis. Kč
1.682 tis. Kč
5 tis. Kč
3.030 tis. Kč
291 tis. Kč
50 tis. Kč
244 tis. Kč
80 tis. Kč
10 tis. Kč
373 tis. Kč
404 tis. Kč
1.880 tis. Kč
7.190 tis. Kč
273 tis. Kč
60 tis. Kč
140 tis. Kč
16 022 tis. Kč
Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí MČ,
zájmových spolků a organizací pro rok 2013
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Název akce
„Pátky v 7“
Výlet do Kohoutovic
Dětský maškarní ples
Ostatky
Výlet do Bílovic
Volej. turnaj „O pohár starostky“
Výstava vín
Pingpongový turnaj pro děti
„Pátky v 7“
Výlet na Velkou Klajdovku
Turnaj ve fotbálku „pro chlapy“
Vítání občánků
Setkání jubilantů
„Pátky v 7“
Výlet do Jedovnic
Pálení čarodějnic
Volejbalový turnaj
Návštěva přátel z Krajného
Memoriál L. Šroma
Farmářské trhy
„Pátky v 7“
Výlet do Křtin
Petanque
Dětský den
Pořádající organizace
MČ
Klub přátel turistiky
Klub žen, MČ
SZKT
Klub přátel turistiky
SK Chrlice, MČ
Vinařský spolek
SK Chrlice
MČ
Klub přátel turistiky
SK Chrlice
MČ
MČ
MČ
Klub přátel turistiky
Klub žen, MČ, SDH
SK Chrlice
MČ
SDH
MČ
MČ
Klub přátel turistiky
SK Chrlice, MČ
ZŠ, KŽ, MČ, SDH
Kde
Klubovna pod ÚMČ
bus 59 v 8.13 Chrlic. n.
CSS (ÚSP)
U Honzáků
bus 78 v 8.13 Chrlic. n.
tělocvična ZŠ
U Bindrů
tělocvična ZŠ
Klubovna pod ÚMČ
bus 78 v 8.13 Chrlic. n.
hřiště nad nádražím
CSS (ÚSP)
CSS (ÚSP)
Klubovna pod ÚMČ
bus 78 v 7.53 Chrlic. n.
hřiště TK
hřiště TK
Brno-Chrlice
Chrlické náměstí
Chrlické náměstí
Klubovna pod ÚMČ
bus 78 v 8.33 Chrlic. n.
park pod radnicí
hřiště TK
Datum
18. 1.
19. 1.
27. 1.
9. 2.
16. 2.
23. 2.
2. 3.
2. 3.
15. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
23. 3.
20. 4.
30. 4.
4.–5. 5.
4. 5.
4.–5. 5.
18. 5.
18. 5.
26. 5.
31. 5.
5 Zprávy z radnice
Chrlické OKO • březen 2013
Měsíc
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Název akce
Výlet do Mariánského údolí
Farmářské trhy
E-ON rodinný fotbálek
Chrlické hody 2013
Rozloučení se školním rokem
Fotbalový den
Výlet do Podolí
Výlet do Adamova
Rockové chrlení
Farmářské trhy
Výlet do Oslavan
Krojované slavnosti
Výlet na Panskou louku
„Pátky v 7“
Burčáková slavnost
Mikroprojekt Chrlice-Krajné
Farmářské trhy
Tenisový turnaj-čtyřhry
Dýňobraní
Tenisový turnaj-dospělí
Vítání občánků
Setkání jubilantů
„Pátky v 7“
Nohejbalový turnaj
Farmářské trhy
Výlet do Ostopovic
Chrlický běh
Jízda sv. Martina-lamp. průvod
„Pátky v 7“
Výlet do Doubravníku
Kateřinská přehlídka vín
Mikulášská besídka
„Pátky v 7“
Vánoční jarmark
Vánoční koncert
Zpívání u vánočního stromu
Pořádající organizace
Klub přátel turistiky
MČ
SK Chrlice
SZKT, MČ
SDH, MČ
SK Chrlice
Klub přátel turistiky
Klub přátel turistiky
SDH, Sokol Chrlice
MČ
Klub přátel turistiky
Klub žen, MČ
Klub přátel turistiky
MČ
MČ, SDH
MČ, SHD, K. seniorů
MČ
TK, SK Chrlice
KŽ, KD, Klub rodičů
TK, SK Chrlice
MČ
MČ
MČ
Sport. komise RMČ
MČ
Klub přátel turistiky
SK Chrlice, MČ
KŽ, Klub rodičů
MČ
Klub přátel turistiky
Vinařský spolek
KŽ, MČ
MČ
ZŠ, KŽ
Pěv. sb. Trylek, ÚSP
MČ, SDH, Trylek
Kde
bus 78 v 8.13 Chrlic. n.
Chrlické náměstí
hřiště SK
hřiště TK
hřiště TK
hřiště SK
bus 78 v 8.33 Chrlic. n.
bus 78 v 6.50 Chrlic. n.
hřiště TK
Chrlické náměstí
bus 59 v 7.53 Chrlic. n.
hřiště TK
bus 78 v 7.53 Chrlic. n.
Klubovna pod ÚMČ
hřiště TK
Brno-Chrlice
Chrlické náměstí
hřiště TK
CSS (ÚSP)
hřiště TK
CSS (ÚSP)
CSS (ÚSP)
Klubovna pod ÚMČ
hřiště TK
Chrlické náměstí
bus 78 v 8,34 Chrlic.n.
Brno-Chrlice
hřiště TK
Klubovna pod ÚMČ
vlak S2 v 7.41 Chrlice
U Bindrů
CSS (ÚSP)
Klubovna pod ÚMČ
Klubovna pod ÚMČ
CSS (ÚSP)
u radnice
Datum
1. 6.
15. 6.
15. 6.
21.–23. 6.
29. 6.
22. 6.
30. 6.
13. 7.
27. 7.
17. 8.
22. 8.
7. 9.
7. 9.
14. 9.
14.–15. 9.
21. 9.
28. 9.
4. 10.
5. 10.
5. 10.
5. 10.
12. 10.
12. 10.
13. 10.
19. 10.
21. 11.
1. 12.
24. 12.
Výsledky hlasování v MČ Brno-Chrlice ve volbě prezidenta republiky,
konané ve dnech 11. – 12. (1. kolo) a 25. – 26. (2. kolo) ledna 2013
1. kolo
2. kolo
Voliči v seznamu
2 642
2 616
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Vydané obálky
1 726
1 608
Číslo kandidáta, kandidát
9
6
8
2
1
7
4
3
5
Schwarzenberg Karel
Zeman Miloš, Ing.
Dienstbier Jiří
Fischer Jan, Ing. CSc.
Roithová Zuzana, MUDr. MBA
Franz Vladimír, Prof. JUDr.
Fischerová Taťána
Bobošíková Jana, Ing.
Sobotka Přemysl, MUDR.
Volební účast v %
65,33
61,47
Navrhující
strana
poslanci
občan
senátoři
občan
občan
občan
občan
občan
poslanci
Odevzdané obálky
1 725
1 606
Politická
příslušnost
TOP 09
SPOZ
ČSSD
bez pol. přísl.
KDU-ČSL
bez pol. přísl.
KH
SBB
ODS
Platné hlasy
1 723
1 596
1. kolo
hlasy
%
462
26,81
420
24,37
273
15,84
242
14,04
104
6,03
86
4,99
66
3,83
39
2,26
31
1,79
Platné hlasy v %
99,88
99,38
2. kolo
hlasy
%
806
50,50
790
49,49
-
Oznamka • Z města
Chrlické OKO • březen 2013
Poděkování
Velice děkujeme manželům
Petře a Leošovi Šromovým za
uvaření výborného vánočního
punče pro nás všechny, kteří jsme
se sešli na Štědrý den pod vánočním stromem u radnice.
POZOR – BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Blokové čištění vozovek po zimním období v naší městské části
proběhne ve dnech:
22. 3. a 29. 3. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.
22. 3. budou čištěny vozovky ulic:
Ul. K Lázinkám, Pod Hejdou, Blümlova, parkoviště při
ul. Blümlova, Na Mlatech, Prokešova, Prokešova-Chrlické nám.,
parkoviště za ÚMČ, parkoviště před Tip sportem, U Dráhy, Jana
Broskvy, Obilní, Vilová, Nad Nádražím, Kunešova, Půvabná,
Rozkošná, Nad Topoly, Ernsta Macha.
29. 3. budou čištěny vozovky ulic:
Ul. Ctiradova, Západní, Břetislavova, Spádová, Podhrázní,
Pěkná, Šromova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, spojnice
ul. Jánošíkova ul. Davídkova, včetně přilehlých parkovišť.
Čištění bude provádět firma .A.S.A. Služby Žabovřesky s.r.o.
Odtahy vozidel bude zajišťovat firma p. Černý se sídlem Drážní 9,
664 52 Brno-Slatina, tel.: 548 217 484, 602 737 673 pan Pilman.
Stejná adresa je i na plochu, kam budou vozidla odtahována.
Nepotřebné věci potřebným lidem –
umístění kontejneru na textilní odpad
Městská část Brno-Chrlice
navázala spolupráci s Diakonií
Broumov, organizací, která se zabývá sběrem použitého ošacení
a textilu z celé republiky a poskytováním materiální pomoci lidem
v sociální nouzi jak v České republice, tak v zahraničí.
Kontejner na použité ošacení,
lůžkoviny, látky, přikrývky, obuv,
plyšové hračky, kabelky a batohy
bude, v nejbližším období, umístěn
i v naší městské části, a to na parkovišti u tenisových kurtů při ul.
Blümlova. Odevzdaný sběr se použije k humanitárním účelům event.
k průmyslovému zpracování.
Děkujeme všem, kteří této
možnosti využijí, protože tím
pomohou jak sociálně potřebným
lidem, tak nezaměstnaným, kteří
prostřednictvím Diakonie Broumov získali pracovní uplatnění.
MČ Brno-Chrlice
Poděkování
V sobotu 5. 1. 2013 proběhla
v naší obci tradiční Tříkrálová
sbírka, během které bylo vybráno celkem 28.679,- Kč. Oblastní charita Brno mnohokrát
děkuje všem občanům, kteří do
Tříkrálové sbírky přispěli. Poděkování patří i místním organizátorkám, kterými jsou Marie
Hiclová st., Marie Hiclová ml.,
Miroslava Hiclová, Veronika
Hiclová a Josefína Treschlová.
Z města
Zpráva o činnosti Klubu přátel turistiky Brno-Chrlice
Od vzniku v lednu 2011 do
konce roku 2012, tj. za dva roky
činnosti bylo plánováno 32 akcí.
Uskutečněno bylo 27 z důvodů,
že se na čtyři akce nikdo nedostavil a jedna byla zrušena pro velmi
špatné počasí. Nejvíce se zúčastnilo
11, nejméně 2 účastníci na 1 akci,
tj. průměr 4 účastníci na akci.
Celkem jsme našlapali 372 km,
tj. průměr 13,77 km na 1 akci.
Navštívili jsme památky jako
kostely, zámky, zříceniny, také jeskyně, ale hlavně jsme udělali něco
pro své zdraví a pohodu.
Pro poměrně malý zájem plánujeme pro rok 2013 jen 12 akcí o celkové délce 170 km, od 9 do 18 km.
Na návrhy některých občanů
jsme zařadili akce na čtvrtky, soboty i neděle. V minulosti byly
jen soboty.
Nashledanou na našich akcích.
Jiří Ronza, vedoucí klubu
7 Z města • Školství
Chrlické OKO • březen 2013
Zpráva o činnosti SDH a JSDH Brno-Chrlice v roce 2012
Práce pro obec:
• d emontáž vánočního osvětlení
•
•
•
•
•
•
ze stromu před radnicí
n
avezení hlíny do parku a zelené ostrůvky kolem náměstí
s ekání trávy v parku a okolí
potoka
n
atírání pivních setů
z alévání truhlíků na náměstí
řezání dřeva různě po obci dle
potřeby
h
rabání listí v parku a okolí
Kulturní akce v obci,
na kterých se podílel SDH
Brno-Chrlice
•
•
•
•
•
•
•
•
Požární dozory
p álení čarodějnic
d ětský den na kurtech
d ětský den v Modřicích
táborák na ukončení školního
roku
R
ockové chrlení
u kázka hasicí techniky v Holáskách u příležitosti 110. výročí založení sboru
u kázka techniky pro vybrané
třídy ZŠ – Hasík (Tomáš Petřík)
2 2. 9. 2012 oslava 120 let založení SDH Brno-Chrlice +
Burčákové slavnosti (převzetí
praporu)
Práce sboru:
• leden - rekonstrukce kuchyň- • 1 5. 9. 2012 Polygon Líšeň –
•
•
•
•
• k věten – Memoriál L. Šroma
•
•
•
•
•
•
ky, výměna el. rozvodů v hasičce, světla, obklady (poděkování
za pomoc: p. Šikula, Barák,
Prokeš Petr)
s ázení pamětního stromu
v parku
n
átěr vrat a stožáru
s běr železného šrotu
o prava střechy na hasičce
Účast na závodech:
• p ožární dozor pro firmu De-
likomat
s etkání šermířů BMVA + první
pomoc
M
S superbiků na Velké ceně
M
S silničních motocyklů
Zajímavé zásahy
– hasičská dovednost CAS
Brno-Chrlice
1 9. května – požární dovednosti CAS Bohunice – 1. místo
CAS
3 0. červenec – závody v Krajném (SK)
2 0. října – dovednostní soutěž
ve Vranově u Brna, CAS
1 . místo a celkový vítěz
soutěže
•
•
•
•
•
•
praktický výcvik s dýchací
technikou
c elkem 28 zásahů v roce 2012
(17x požár, 5x technická pomoc, 4x planý poplach, 2x požárně technické cvičení) např:
1 8. 3. požár trávy Brno-Líšeň
3 . 4. požár zahradní chatky
ul. Jubilejní
2 5. 5. požár lesa Bzenec
2 0. 8. požár kompostu ul. Roviny
1 0. 9. požár tržnice ulice Olomoucká III. stupeň p.p.
Školství
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2013/2014 bude opět
probíhat elektronickou formou.
Vydávání přihlášek proběhne ve
dnech od 3. 2.–28. 2. 2013.
Jak získat přihlášku:
• na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz
ve formátu pdf
osobně v budově MŠ Šromo•
va ve dnech 21. 2. od 13.00 do
17.00 hod a 22. 2. od 8.00 do
12.00 hod. u vedoucí učitelky
MŠ Petry Putnové.
na Odboru školství, mládeže
•
a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,
1. patro, u Mgr. Hanákové.
8 Pro získání přihlášky musíte zadat číslo pojištěnce (dítěte), které
je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Po vygenerování
přihlášky získáte jedinečný číselný
identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů nebudou
do systému osobní data ukládána).
Vyplňování přihlášky věnujte
náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského
lékaře – v případě alergií či jiných
onemocnění (např. astma) žádejte
řádné vyplnění včetně omezení,
které dítěti nemoc způsobuje.
Sběr přihlášek:
Sběr přihlášek proběhne ve
dnech 4.–5. 3. 2013 od 8.00–12.00
hod. na sekretariátu v budově ZŠ
Jana Broskvy 3 a od 13.00–16.30
hod v budově MŠ Šromova 55
v kanceláři MŠ u vedoucí učitelky.
Řádně vyplněnou přihlášku
musíte odevzdat v MŠ osobně,
nejlépe i s dítětem, pověřeným
pracovníkům školy (v ZŠ sekretářce Miroslavě Pochopové
a v MŠ vedoucí učitelce Petře
Putnové). Pro kontrolu předložíte rodný list dítěte, svůj občanský
průkaz, doklad o bydlišti dítěte
(pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).
Neúplně vypsaná přihláška
je důvodem k vyřazení
dítěte z přijímacího řízení!!!
Přijímací řízení:
Od 11. 3. 2013 začne vlastní
přijímací řízení. Po tomto datu
očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Mateřská škola Vás bude kontaktovat e-mailem, telefonicky
nebo doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k docházce do MŠ. Po celou
dobu této fáze můžete na výše
uvedených webových stránkách
monitorovat průběh přijímacího
řízení Vašeho dítěte.
S cíli elektronické podpory přijímání dětí do mateřských škol ve
městě Brně i kritérii pro přijímání
dětí se můžete seznámit na již výše
zmiňované internetové adrese
www.zapisdoms.brno.cz
Petra Putnová, vedoucí učitelka MŠ
Školství
Chrlické OKO • březen 2013
Okénko z mateřské školy
schopnosti a individuální rozvoj
dítěte v rámci kolektivu.
Rodiče běžně přicházejí s dětmi do tříd, po dohodě s učitelkou
mohou být přítomni i během dne.
Kolektivy jsou ve většině tříd
věkově smíšené.
V průběhu pobytu mají děti
možnost navštěvovat angličtinu,
edukativně–stimulační skupiny
pro děti předškolního věku, keV MŠ jsou zohledňovány vě- ramický kroužek, dle zájmu zakové zvláštnosti dětí, jejich jišťujeme i plavání, hru na flétnu,
Výchovně vzdělávací proces
je zaměřen na multikulturní
a environmentální výchovu,
které jsou prostředkem
vytváření systému hodnot
a vztahu k vlastní osobě,
k pochopení komplexnosti
a složitosti vztahů člověka
a životního prostředí.
břišní tance, zumbu. Pravidelně
vyjíždíme do školy v přírodě, na
exkurze, výlety, divadelní představení.
Dětem s logopedickými problémy je nabízena kvalifikovaná
náprava, jedenkrát za rok zajistí
MŠ logopedickou depistáž.
V mateřské škole pořádáme
Bubu den – dlabání dýní s výrobou strašidel v podzimních
měsících, 2x ročně tvořivé dílny
pro rodiče s dětmi, vystoupení
dětí a posezení v předvánočním
čase. Na konci školního roku po-
řádáme rozloučení s předškoláky
a spaní v prostorách mateřské
školy.
V MŠ je uplatňována výuka
a výchova pomocí názorného
učení. Tímto způsobem jsou
dětem bezprostředně a nenásilnou formou předávány znalosti
z mnoha oblastí života. Za základ
výchovy a vzdělávání je považováno zdravé sebevědomí a osobní spokojenost dítěte.
Petra Putnová,
vedoucí učitelka MŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ, Brno, J. Broskvy 3
V pátek 18. 1. a v sobotu 19. 1.
se v naší škole konal zápis do
prvního ročníku.
Budoucí „prvňáčky“ u vchodu
do školy přivítali žáci našich osmých tříd. Připravili si pro malé
návštěvníky úkoly. Děti z mateřské školy se tak v doprovodu
rodičů setkaly se svými budoucími „patrony“. V rámci nového
projektu Malý a velký kamarád
se v září setkají znovu. Budoucí
prvňáčci sbírali razítka za znalost
adresy, barev, na počítači sestavovali domeček z tvarů, v gymnastickém sále předvedli obratnost
při chůzi po kladině. Po samotném zápisu si vyzkoušeli své pěvecké a hudební dovednosti a na
závěr si zkusili „vyfotografovat“
co nejvíce zvířátek na interaktivní tabuli.
Všichni úkoly úspěšně zvládli
a my věříme, že se jim na škole
líbilo a už nyní se do ní těší.
Mgr. Jitka Růžičková,
učitelka ZŠ
9 Školství
Chrlické OKO • březen 2013
O čem sní sedmáci,
když mají pololetí:
Kam se ráda vracím
Toto místo je moc krásné, je
to babiččina zahrada. Když jdu
jak v létě tak v zimě, prostě v každém ročním období, připadám
si jako v ráji. Jakmile vejdu po
schůdkách, okolo mě se rozzáří krásné květinky, které na mě
promlouvají, jako by mě zvaly,
abych si přivoněla k jejich líbezným květům, které září jako diamantové náušnice.
Nejkrásnější je zahrada v létě,
když všechno vykvete a od keřů
a listů se odráží slunce jak od naleštěného zrcadla. Tráva se třepotá ve větru a když začne pršet
lehounký deštíček, kapky na trávě tančí jak víly na paloučku.
Když navečer zapadá slunce,
je to jako když se u moře odráží
slunce od hladiny, tak se i slunce
odráží od květů a listů.
Ptáčci zpívají písně, jako by
mě chtěli uspat, když ležím na
houpačce a sleduji krásy zahrady.
Když se v létě koupu v bazénu a kapky odlétnou ven, odrazí
se a dopadnou na větvičky tůjí,
které potom vypadají, jako by je
někdo nazdobil lehkými korálky,
které vypadají jako perly.
Když na podzim dozrají plody,
zahrada provoní sladkým ovocem
a rozzáří se jejich pestrými barvami. Stromy se lehce pohupují ve
vánku a listy nám pomalu klesají
k zemi. Ptáčci nám dávají sbohem
a vydávají se na dlouhou cestu.
Korýtko září semínky, kterých
je plné a zbylí ptáčci se radují
a děkují štěbetáním za naši pomoc. Když se naše kočka proběhne zahradou, je to jako formule
1. Až posbíráme spadlá jablka,
dáme si čaj a díváme se, jak je zahrada na podzim nádherná.
Tuto zahradu mám moc ráda
a nevyměnila bych ji za nic na
světě. Je nádherná a kouzelná.
I když kouzla neexistují, tahle
zahrada
jich má pár ve větvích.
Nikol Čáslavská, 7. A
10 Bezpečné Chrlice – bezpečně do školy
Jednosměrný provoz v ulici
Ernsta Macha? Bezpečně do
školy nebo pohodlný průjezd
aut Chrlicemi? O kolik obyvatel
se rozrostou Chrlice v příštích
letech? Bude průjezdná ulice
Obilní? Od kolika let jsou schopny
se děti dopravovat do školy
samy? Do školy autem, pěšky
nebo na kole? Na tyto otázky
a mnohé další jsme se snažili
najít řešení a čas ukáže v jaké
míře budou realizována.
Projekt „Chrlice na zelenou“
byl realizován od jara loňského
roku a uzavřen byl letos v lednu.
Cílem projektu školy a vlastně
celého grantového programu Na
zelenou Nadace Partnerství je
zlepšit dopravní situaci v okolí
škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu. Do mapování cest do školy se zapojily
jak děti ze základní školy, tak ze
školy mateřské. Na jaře tak vznik-
nejproblematičtější místa patří
například křižovatka a silnice
vedoucí přímo kolem školy. Zde
se ráno střídají auta rodičů přivážející své děti do školy a silnice bohužel slouží i jako jediná
příjezdová komunikace k průmyslovému areálu a silu za tratí,
takže tu celý den jezdí kamiony,
nákladní auta a v době sklizně
traktory. Je to nejen nebezpečné pro přicházející a odcházejí-
šetření. Školní plán mobility si
stanovil tyto cíle: Zvýšení dopravní gramotnosti žáků, spolupráce
s odbornou veřejností na zlepšení
dopravní situace, umožnění dojíždění na kole do školy a ze školy
a vytvoření podmínek pro uložení
kol a podpora udržitelné mobility
a zdravého životního stylu.
Všechny problémy samozřejmě
nemají jednoduchá řešení, v dopravní studii ale škola získala ná-
la mapa Chrlic s vyznačením nejnebezpečnějších míst. Pracovní
skupina složená ze zástupců školy
a školky, vedení obce, konzultanta
programu Na Zelenou z Rezekvítku, dopravního inženýra policie ČR a dopravního odborníka
vytipovala 5 míst, která mají největší prioritu řešení.
Projektant Adolf Jebavý
z projekční kanceláře ADOS
pak zpracoval studii řešení jednotlivých nebezpečných míst.
Ve výsledku navrhl řešení téměř pro celé Chrlice. Mezi ta
cí žáky, ale velký hluk narušuje
často i školní vyučování. Další
problémová místa jsou v okolních ulicích, kde nejsou vhodné
přechody a doprava je větší –
například v ulici Ernsta Macha
nebo ulici Zámecké. Výsledky
z mapování (školní plán mobility) a dopravní studie jsou zveřejněny na stránkách školy.
Dalším výstupem projektu je
zpracování školního plánu mobility. Tento plán představuje strategický dokument školy, který vzešel z předchozího dotazníkového
vrhy na řešení těch, u kterých se je
podařilo projektantovi a pracovní
skupině najít. Žáci žákovského
parlamentu předali hotovou studii slavnostně paní starostce Bc.
Ivaně Telecké ve čtvrtek 28. listopadu. Paní starostka přislíbila,
že se jednotlivými návrhy bude
městská část zabývat a hledat
cesty na jejich realizaci. Věříme,
že žáci brzy uvidí plody své práce
alespoň v realizaci některých dílčích opatření.
Petr Laštůvka, Vladan Chlumský,
učitelé ZŠ
Ze společnosti
Chrlické OKO • březen 2013
Naši jubilanti
V lednu oslavili
svá životní výročí
tito oslavenci:
v únoru:
Jindřiška Minaříková – 70 let
Marie Arátorová – 70 let
Miroslav Hamrla – 70 let
Vladimír Štěpánek – 75 let
Helena Čutová – 80 let
Jiřina Novotná – 80 let
Blažej Prokeš – 91 let
Jaroslav Kosík – 70 let
Blanka Černá – 80 let
František Veselý – 80 let
Květoslava Kvítková – 85 let
a v březnu budou slavit:
Irena Kubísková – 70 let
Anežka Stránská – 75 let
Jiří Soldán – 75 let
Jiří Stránský – 80 let
Jiřina Toufarová – 80 let
Olga Šenkyříková – 85 let
Marie Filová – 92 let
Všem oslavencům srdečně gratulujeme a do dalších dnů přejeme hodně zdraví, pohody a „slunce v duši“.
Víte, co se skrývá v chrlickém zámečku?
Samozřejmě, sídlí tam Centrum
sociálních služeb (dříve Ústav
sociální péče) pro zrakově
postižené. Možná chodíte
do zámku k obvodnímu
lékaři, psycholožce nebo na
rehabilitace. Asi víte, že se
náš velký společenský sál
využívá pro kulturní akce
městské části. Možná jste si
u nás koupili krásné výrobky
z našich dílen. Ale věděli jste,
že je zde sauna s kapacitou
7 osob s bazénkem, vybavená
tělocvična s posilovnou nebo
volné ubytovací prostory?
Že se nabízí možnost využití pro
klubovou a zájmovou činnost?
Nejstarší část zámku pochází
z roku 1561. Barokní charakter
této části dokumentují klenuté
stropy a brána do nádvoří. Zámek
byl dlouhá léta ve vlastnictví biskupství, občas sloužil i jako nemocnice nebo škola. V jeho prostorách bylo později i zdravotní
středisko a obřadní síň.
Od devadesátých let byl zámek
postupně dostavován. Se změnou ekonomického modelu na
příspěvkovou organizaci od 1. 1.
2013 se snažíme využít maximálně naše prostory a kapacity. Co
nabízíme především?
1) Rehabilitace v současnosti funguje převážně pro úkony
hrazené pojišťovnou. Plánujeme
rozšíření placených služeb pro
veřejnost i v odpoledních a večerních hodinách ve všedních dnech.
Nové služby: sauna, masáže (nevidomý masér), solárium, vanový
provoz, posilovna - fitness.
2) Pronájem společenského
sálu, zahrady a kaple na společenské i sportovní akce, koncerty,
jubilea, vítání občánků, taneční kurzy, cvičení žen, kondiční
cvičení tenistů, fotbalistů, pro-
nájem kaple na pohřební obřady, možnost svateb na zahradě
i v kapli. Naše parková zahrada
se nabízí k využití i pro maminky
s dětmi (pokud bychom doplnili
pískoviště, prolézačky), dále pro Á
11 Ze společnosti
Chrlické OKO • březen 2013
důchodce i farmářské trhy. Pronájmy jsou bohužel omezeny dobou
nočního klidu našich uživatelů.
3) Pronájem celého křídla
v přízemí o ploše ca 250 m2 –
celkem 6 místností využitelných
jako pokoje nebo kanceláře, velký
společný prostor, kuchyňka, sociální zařízení.
Možnosti využití třeba jako
ubytovna, mateřská škola, domov seniorů, pečovatelská služba, pošta. Dílčí využití jako: síň
tradic (zejména Ernsta Macha),
možnosti pronájmu lékařům
(zubní, oční, dětský, logoped…),
internetová kavárna, kuchyňka –
kurzy vaření, knihovna J. Mahe-
na, počítačový kroužek pro děti,
skaut, klub důchodců, Klub žen,
hudební škola Lídl, zkušebna
hudební skupiny, Spolek pro zachování kulturních tradic, školní
knihovna, hasiči, myslivci… Také
Karnevalové hrátky
Čas veselosti a zábavy je
v pojetí tradic období, které
začíná po svátku Tří králů
a vrcholí Masopustem v úterý
před Popeleční středou.
Je to doba, kdy se konají
nejrůznější plesy a karnevaly.
12 Ten náš dětský maškarní ples
je už také tradiční. Vždyť ti co
na něj chodívali se svými rodiči,
už dnes připravují masky pro své
děti a někteří už i pro vnoučata. Ovšem i přesto je stále dost
těch, kteří se nikdy nepřišli ani
podívat.
Letos se jako každým rokem
sešla spousta krásných masek.
Od „načančaných“ princezen
a víl, přes zvířátka a broučky, až
po tajemné piráty a loupežníky.
Bavil se každý po svém. Babičky
si třeba jen tak povídaly u kávičky
a někteří rodiče se svými ratolestmi tancovali, či soutěžili při rozverné muzice.
Spokojené odcházely snad všechny děti. A rodiče? Ti si to jistě
hodně spoléháme na spolupráci
s městskou částí.
4) Pronájem ubytovny ve 3.
patře o ploše ca 200 m2 – celkem
6 dvoulůžkových pokojů, zvlášť
sociální zařízení, 2 prostorné kuchyně, společná hala: možnost
provozování pečovatelské služby,
pronájem pro studenty, matky
s dětmi, čekatele na byt, hostel…
5) Rozvoz jídel pro důchodce
v Chrlicích a okolí. Možnost stravování v naší jídelně 3x denně.
Praní prádla pro firmy i soukromé osoby.
Závěrem: Když už v Chrlicích
takový objekt je, proč jej rozumně
nevyužít. Uvítáme každý zájem
jak o využití nebo i provozování
výše uvedených činností.
Ing. Miloš Paleček, ředitel CSS
poví, že na maškarním v Chrlicích byli spokojení i přespolní.
Naše poděkování patří sponzorům a všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu této akce.
Sponzoři: Zlatnictví Juvela-Zita Novotná, Kosmetika – Šiková,
Potraviny M+K, MVDr. B. Hunkes, J. Švarcová, B. Hamrlová,
M. Žvaková, Rytectví – Vránkovi.
Za výbor Klubu žen Hela Vránková
Ze společnosti
Chrlické OKO • březen 2013
Jak nezapomenout na fyzika Macha?
V Brně se narodila nebo působila řada slavných osobností, které
si nesporně zaslouží, abychom na
ně nezapomněli. Jednou z nich se
stal chrlický rodák, fyzik a filozof
Ernst Mach. Často byl opomíjen,
ale jeho dílo ve světě žilo jako
součást letectví i teoretické fyziky,
mechaniky a kosmologie. Ernst
Mach je největším fyzikem, který
v 19. století působil v českých zemích. Světovou proslulost získal
svými průkopnickými pracemi
především ve fyzice a filozofii, ale
také ve fyziologii a psychologii.
Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů – jako je
Machovo číslo, Machův vlnostroj,
Machův kužel, Machův úhel atd.
Narodil se 18. února 1838
v budově zámku (nyní CSS), který v té době byl arcibiskupským
zámkem a téhož dne byl pokřtěn
v tuřanském kostele. Ernst Mach
nechodil do školy a veškeré počáteční vzdělání obstarával jeho
otec. Z Chrlic se rodina odstěhovala v roce 1840 do Vídně. V roce
1860 obdržel doktorát a poté učil
matematiku a fyziku ve Vídni a od
roku 1864 v Grazu. V roce 1867
přijímá místo profesora fyziky
v Praze na Karlově univerzitě, kde
se později stal děkanem.
Mach založil filozofický směr
empiriokriticismus. K nejvýznamnějším Machových pracem patří
Analýza počitků, Principy učení
o teplotě a Poznání a omyl. Mach
se také zabýval mechanikou, optikou, akustikou a termodynamikou,
zdokonalil fotografickou techniku,
sledoval a popsal let projektilu.
Machova vědecká práce se týkala
dost rozmanitých a spíše dílčích
témat. Dnes je znám jako fyzik,
ale už od počátku se angažoval
i v chemii, fyziologii, psychologii,
v jeho pojetí se nejednalo o speciální vědy, ale o uskutečnění
jednotné vědy a její převedení do
symbolů fyziky a matematiky. Byl
zručným praktikem a upřednostňoval experiment.
Zajímavé jsou skutečnosti týkající se Machových experimentů s osobami v oblasti zrakového
a sluchového vnímání. Známé
jsou různé typy spirál nebo kotoučů, které se exponovaly zkoumaným osobám a srovnávaly se s tím,
co zkoumaná osoba popisuje jako
vjemy. Dodnes se jeden typ vjemů
nazývá Machovy pruhy.
Mach bývá označován za jednoho z přispěvatelů k objevu teorie relativity. Toto tvrzení vychází z faktu, že Mach hojně korespondoval
s Einsteinem a jejich myšlenkový
postup měl v některých etapách
vývoje Einsteinovy teorie podobná či shodná východiska. Einstein
v dopisu Machovi uvádí, že na něj
velmi zapůsobily Machovy názory
na relativitu. Mach však Einsteinovu teorii relativity striktně odmítal.
K tomuto zápornému postoji jej
vedly dva důvody. Mach neuznával teoretickou fyziku, z čehož vyplývá i druhový důvod-teorie
relativity, pracuje s absolutní
hodnotou-rychlostí světla. Záporný postoj k teoretické fyzice
Macha vedl i k odmítnutí atomární teorie, jež byla v blízké
budoucnosti potvrzena. Apolitický Mach se vzdal vědecké
kariéry v roce 1901 a stal se členem
Rakousko-Uherského parlamentu.
Pamětní desky
V roce 1938 byla v Chrlicích na
rodném domě E. Macha odhalena
první bronzová pamětní deska od
sochaře prof. Karla Korschanna
ke 100.výročí narození.
Dne 14. 5. 1988 během Brněnských dnů Ernsta Macha byla
u příležitostí 150. výročí jeho na-
rození slavnostně odhalena na
jeho rodném domě v Chrlicích
druhá pamětní deska s textem
„V tomto domě se narodil Ernst
Mach fyzik a filosof 18. 2. 1838 až
19. 2. 1916 Jednota č.s. matematiků a fyziků“.
V roce 2008 se u příležitosti 170.
výročí Machova narození a 20.
výroční odhalení pamětní desky
z roku 1988 uskutečnily „Brněnské
dny Ernsta Macha 2008“. Odborná
část Workshop s názvem „Fyzika,
Filosofie a vzdělání“ a konference
„Mach-Fyzika-Filosofie“ se zaměřily na problematiku historických
i současných témat vztahujících se
k dílu Ernsta Macha. Součástí bylo
odhalení reliéfu podobizny E. Macha (dílo sochaře Jiřího Sobotky)
umístěného pod pamětní desku
jako projev uznání Ernstu Machovi za jeho zásluhy o vědu a lidstvo.
Názor primátora Romana On­derky při akci Brněnské dny Ernsta Macha 2008: „Myslím, že mám
řešení pro triumfální návrat Ernsta
Macha do povědomí (nejen) Brňanů. Pro návrat, který by zároveň
dále zviditelnil město Brno v očích
světa. To řešení je jednoduché:
pojmenovat brněnské letiště Machovým jménem. Letiště Ernsta
Macha v Tuřanech by přitom mělo
prvotřídní logiku: Mach úzce souvisí s letectvím, v Brně se narodil
a zapsán je v tuřanské matrice.
Tento návrh není výrazem nějaké
sobecké touhy brát Macha světu
a přivlastnit si ho jen pro Brno.
Jde o výraz hrdosti našeho města
na slavného rodáka, jehož odkazu
leccos dlužíme.“
Ernst Mach získal světový věhlas jako filozof, spoluzakladatel
empiriokriticismu, zvaného také
machismus, ale hlavně jako fyzik,
ovšem zasáhl i do dalších oborů.
Nakladatelství mu vydalo
knihu „Ernst Mach – Fyzika
– Filosofie – Vzdělávání", která navazuje na Brněnské dny
Ernsta Macha 2008, které se
uskutečnily v roce 170. výročí
jeho narození. Publikace přináší
příspěvky odborníků z různých
oborů zaměřené na uvedené
oblasti, v nichž E. Mach proslul.
Po oddílu Ernst Mach – Ohlédnutí (Brno–Graz–Praha), který
sleduje místa a události spojené
s jeho osobou, následují části
Fyzika – Filosofie – Vzdělávání.
Část Fyzika kanonicky pokrývá
tři témata: Machovo číslo, Machův princip a Machův atomismus. Část Filosofie mapuje
trasu od fyziky přes fyziologii
(počitky a vnímání) k psychologii a nakonec filosofii a nastiňuje pedagogické využití. Část
Vzdělávání obsahuje příspěvky
s machovsko-newtonovskou tematikou a příspěvky zaměřené
na problematiku předmětového
členění obsahu přírodovědného
vzdělávání.
Ač v rodném Brně prožil od svého
narození v roce 1838 jen několik
let jako dítě, měl v sobě pověstné
„geny brněnské tolerance“, které
ho vedly k tomu, že za osmadvacetiletého působení v Praze v roli
profesora fyziky a později
i rektora tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity jako
Němec nečinil rozdílu v přístupu ke studentům, ať byli
německé, české či židovské
národnosti.
Další velký fyzik, snad
jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob Albert Einstein, si
Macha velmi cenil. Svědčí o tom
i jeho výrok: „Mach nebyl svým
duchovním vývojem filozof, který
si zvolil přírodní vědy jako objekt spekulací, ale mnohostranně
zainteresovaný, horlivý přírodovědec, jemuž bylo zřejmě potěšením zkoumat dílčí otázky ležící
i mimo ohnisko obecného zájmu.“
Ing. Vladimír Kučera
13 Ze společnosti • Různé
Chrlické OKO • březen 2013
Střípky zámecké
Jistě vám nebude vadit malé
ohlédnutí za koncem loňského
roku, kdy se v našem ústavu (nyní
centru) rozezněly tóny Rybovy
mše vánoční a dalších duchovních skladeb. Zazněly v podvečer
třetí neděle adventní ve slavnostně vyzdobeném společenském
sále. Koncert pod vedením ředitele centra Ing. M. Palečka nacvičovaly dva sbory – zámecká
Naděje a chrlický Trylek. Jejich
první společné vystoupení tedy
mohli posluchači posoudit a také
se vyjádřit. Vyjádřili se naprosto
jasně bouřlivým potleskem. A že
potlesk trval velmi dlouho a ve
stoje, dá se usuzovat, že se koncert všem přítomným líbil. Nakonec došlo i na přídavek a zpívání
většiny přítomných.
Celkovou ryze předvánoční atmosféru v sále doplňovala dvoudenní výstava cca 25 různorodých
betlémů, kterou návštěvníci také
kladně ohodnotili.
Jako bonus se před tímto koncertem uskutečnilo v naší kapli
Členové obou sborů „přímo v akci“
Různé
FÓRUM
Vážení spoluobčané,
na internetových stránkách
městské části bylo spuštěno diskuzní fórum, kde se můžete vyjadřovat k problematice a dění
v městské části. Přijďte diskutovat mezi sebou a pokládat dotazy odpovědným lidem z MČ.
Věříme, že Vaše příspěvky budou
věcné a konstruktivní a pomohou nám společně zlepšit život
v naší MČ.
Přidejte si svoji firmu
zdarma na web Chrlic
Všichni podnikatelé a drobní
živnostníci, kteří mají provozovnu
v Chrlicích, mají možnost zaregistrovat svoji firmu na webu MČ.
Registrace i uveřejnění v adresáři
firem je zdarma. Registraci provedete na webu MČ v sekci „Adresář firem“, kde dáte „Přidej firmu“.
Věříme, že vytvoříme ucelený přehled a mapu podnikatelských aktivit v naší obci a pomůžeme tím
také k rozvoji Vašeho podnikání.
SMS V1 (krátká)
Vážení spoluobčané,
chcete dostávat aktuální informace o dění v městské části? Registrujte se do projektu SOS SMS,
který jsme pro Vás ve spolupráci
s JMK připravili. Na mobilní telefon tak budete zdarma dostávat
informace o naplánovaných kul-
14 turních akcích, blokovém čištění
a hrozících nebezpečích. Návod
na registraci najdete na webových
stránkách MČ (na úvodní straně
předposlední odkaz).
SMS V2 (dlouhá)
Vážení spoluobčané,
chcete dostávat aktuální informace o dění v městské části?
Registrujte se do projektu SOS
SMS, který jsme pro Vás ve spolupráci s JMK připravili. Na mobilní telefon tak budete zdarma
dostávat informace o naplánovaných kulturních akcích, blokovém
čištění a hrozících nebezpečích.
Registrovat se můžete pomocí
Vašeho mobilního telefonu. Cena
přihlášení stojí 3,- Kč (vč. DPH).
Všechny SMS, které Vám v rám-
malé vánoční zamyšlení, které
vedl pan Marek Javora.
Podle četných ohlasů to byl neobyčejně příjemný večer a uvidíme, co nám rok přinese a zda se
z této záležitosti stane pravidlo či
nikoli.
Za Centrum sociálních služeb
pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích sepsala
V. Černá
ci projektu přijdou, jsou pro Vás
zdarma.
Registraci provedete zasláním
SMS ve tvaru:
JMK mezera BRNO mezera
CHRLICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO
hvězdička ULICE hvězdička
CISLO ORIENTACNI
Text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše
ale pište bez diakritiky. Příklad
SMS zprávy:
JMK BRNO CHRLICE informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho
mobilního telefonu na číslo 900
77 03. Ihned obdržíte zpětnou
SMS zprávu potvrzující, že jste
do seznamu odběratelů informací
zařazeni.
Podrobný návod naleznete na
stránkách MČ (na úvodní straně
předposlední odkaz).
Různé • Inzerce
Chrlické OKO • březen 2013
Informace pro držitele psů
Upozorňujeme držitele psů, že
do 31. března 2013 dle vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2011, o místních poplatcích,
je nutné uhradit poplatek
ze psa. Poplatek je možné
uhradit přímo na ÚMČ
Brno-Chrlice, dveře č.
12, 1. patro – pí Šmerdová, popř. na účet vedený
u Komerční banky Brno-město a.s., číslo účtu 1916323-621/0100 + variabilní
symbol (číslo známky). Sazby poplatku zůstaly nezměněny.
Nové držitele psů upozorňujeme, že k poplatkové povinnosti se
přihlašují psi od věku 3 měsíců.
Poplatník je povinen podat písemně ohlášení k poplatku. Rovněž je
povinen oznámit každou
skutečnost, která má
vliv na vznik nebo zánik
poplatku, popř. jeho výši
(převzetí psa, případné
změny trvalého bydliště,
odhlášení z důvodu úhynu nebo utracení) do
15 dnů od vzniku těchto skutečností. Přihlášení psa
se týká i psů z útulku, i když jsou
dle výše uvedené vyhlášky na dobu
jednoho roku od poplatku osvobozeni. V případě, že poplatník náro-
kuje slevu poplatku (typickým příkladem je důchodce, kdy důchod je
jeho jediným zdrojem příjmů), je
nutno doložit nárok vhodným dokladem (důchodový výměr, útržek
složenky z výplaty důchodu, dopis
o valorizaci). Občanský průkaz
není dokladem o důchodu.
Držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů,
nebo poživatel sirotčího důchodu:
Aktuální sazby poplatků ze psů:
•
• b ytový dům • b ytový dům •
1.000,- Kč za druhého a každého
dalšího psa 1.500,- Kč
r odinný dům
200,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 300,- Kč
200,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 300,- Kč
rodinný dům
100,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 150,- Kč
Všechny poplatky je nutné
uhradit do 31. 3. 2013.
Odbor hospodářsko-technický
Máte rádi guláš? Zkuste ho připravit jinak!
„Troubový“ guláš
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 –1,5 kg masa (hovězí nebo
vepřové) nakrájet na kostky
3 –4 velké cibule nakrájet
nadrobno
5 stroužků česneku nasekat
2 lžičky gulášového koření
3 lžičky sladké papriky
1 lžička pálivé papriky
3 polévkové lžíce Solamylu
2 kostky masoxu povařit v 1 l vody
1 rajčatový protlak
s ůl podle chuti
p odle chuti můžeme přidat
čerstvou papriku, kozí rohy
nebo feferony
Vše vložíme do pekáče, přiklopíme a dáme do trouby vyhřáté na
230–240 °C. Pečeme 1 hod. (vepřové) až 1,5 hod. (hovězí).
V žádném případě během pečení neotvíráme troubu, nemícháme
maso, nedíváme se do pekáče.
1 ananasový kompot (menší) –
půlku obsahu rozmixovat se šťávou, druhou půlku nařezat na
kostičky.
Vyšlehat cukr s vejci, přidat
mouku, prášek do pečiva a ananas,
nalít na pečící papír a upéct.
Krém:
• 2 pomazánková másla
• 1 kupovaný puding v kelímku
(nebo uvařit 1/2 vanilkového
pudingu ve 200 ml mléka –
lepší – bez emulgátorů)
1 lžíce cukru krupice
1 vanilkový cukr
Ananasové řezy
•
•
•
•
•
•
•
Krém vymíchat a nalít na vychladlé těsto. Posypat drcenými
vlašskými ořechy a polít čokoládou.
Např. 100 g čokolády na vaření
a 70 g ztuženého tuku
Dobrou chuť
přeje Anežka Stránská
Těsto:
1 ,5 hrnku polohrubé mouky
1 ,5 hrnku cukru krupice
2 vejce
1 prášek do pečiva
2 lžičky sody
(lepší je to bez ní)
Inzerce
„JOY“ optik
Zlatnictví
Zdeněk Novotný
provádí:– veškeré opravy šperků a hodinek
– zakázku i z doneseného materiálu
– snubní prsteny
– rytecké práce
– výkup
Prodej: – zlatých a stříbrných šperků
– hodinek, hodin a budíků
Otevřeno:
Po–Pá 9.00–12.00; 13.00–17.00
Tuřanské nám. 5
tel.: 545 232 279
Tuřanka 2a (u kapličky) 627 00 Brno-Slatina
OTEVÍRACÍ DOBA:
Vám nabízí
• zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu
• široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních,
fotochromatických, dioptrických barevných i dalších
• opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis
• kontaktní čočky + roztoky, pouzdra
• sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy
• doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky
• lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice
• poradenství
Po, St, Čt 9.00–12.00 13.00–16.30
Út
9.00–12.00 13.00–17.30
Pá
9.00–12.00 13.00–15.00
Tel.: 548 210 990
e nás,
Navštivu tpro
jsme ti spokojenost
vaš
15 KADEŘNICTVÍ
A KOSMETIKA
Ivana
vám nabízí:
Kadeřnictví dámské: po–pá 8–19 hod.
Kadeřnictví pánské a dětské: po–pá 13–19 hod.
Objednávky na 545 219 094 a 606 882 314
Tuřanská 55, Brno-Tuřany. Těšíme se na Vás!
• K osmetika, pedikúra, manikúra: na objednávku. tel.: 605 541 837
• Permanentní make-up: na objednávku, tel.: 777 086 915
• Relaxační, aportovní a lymfatické masáže:
každou sudou středu, objednávky na tel.: 545 219 094
• Prací prostředky (dovoz z Rakouska): dle stávající nabídky
AUTODOPRAVA
Jan Karpíšek
Kontejnery do 5 tun – Chrlice
Nabízí: – odvoz suti
– odvoz komunálního odpadu
– dovoz písku a stavebního materiálu
mobil: 602 753 568 | www.adkarpisek.cz
Zámecká 5, 643 00 Brno-Chrlice
Mám zájem o koupi pozemku v Brně-Chrlicích
V zastoupení solventního klienta koupím stavební pozemek
a pozemek pro zemědělské využití, i jednotlivě.
Nabídky mi můžete poslat písemně, emailem nebo telefonicky na adresu uvedenou níže.
Uveďte svůj požadavek na výši ceny. V případě dohody o ceně vyřídím veškeré formality: sepíši kupní smlouvu,
zajistím vklad na Katastrálním úřadu a daň z převodu nemovitostí u Finančního úřadu.
Kontakt: JUDr. Milan Dobeš, advokát, Jánošíkova 29, Brno-Chrlice,
tel.: 603 201 638, e-mail: [email protected]
CHRLICKÉ OKO 106/2013. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, 643 00 Brno, tel.: 545 427 211, 545 427 210,
e-mail: [email protected] Registrováno pod č. MK ČR E 12151. Určeno místním občanům. Náklad 1400 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou
správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla 6. 2. 2013. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla 17. 4. 2013. Tisk OLprint Šlapanice.
Download

Slovo starostky - Chrlice