20% a 35% Whiteness HP Blue
Ordinační bělící systém
Pouze pro profesionální použití
Důkladně si prostudujte informace o výrobku ještě před jeho použitím. Ponechejte si je
až do jeho úplného spotřebování.
Popis výrobku
Whiteness HP Blue je výrobek, který v sobě zahrnuje technologii nejlepších zubních
bělících systémů a nové celosvětové tendence ve stomatologii směřující ke konzervativní a
bezpečné technice ordinačních bělících procedur. Whiteness HP Blue je 20 nebo 35%
peroxid vodíku ve formě gelu. Jeho složení je založeno na předchozím bělícím systému
Whiteness HP Maxx, ale byl změněn způsob aplikace a složení, které zvyšuje efektivitu
účinku i při nižším obsahu peroxidu vodíku. Oproti původnímu složení Whiteness HP Maxx
byl do Whiteness HP Blue přidán i vápník za účelem minimalizace demineralizace skloviny.
Nový aktivační systém také zvyšuje účinnost výrobku a byl přidán i nový pigment (modrý či
fialový), který nemění barvu během bělící procedury a umožňuje vizuální kontrolu během
aplikace výrobku. Vzhledem ke způsobu účinku, tento výrobek nevyžaduje aktivaci světlem
(LC zařízení, laser, plasmové obloukové lampy, atd.) a bělící gel je aplikován pouze jednou
během každé klinické návštěvy (40 minut u 35% a 50 minut u 20% Whiteness HP Blue).
Také prezentace výrobku je nová. Množství gelu je dostatečné pro bělení obou zubních
oblouků a gel je dozován ve stříkačkách, ze kterých se i aplikuje. Aby byla udržena chemická
stabilita při katalytickém potenciálu, má tento výrobek zahušťovací a peroxidovou fázi
oddělenu a tyto se smísí těsně před vlastním ošetřením.
Jako bezpečnostní opatření pro pacienta je součástí sady rovněž i neutralizační činidlo,
které může neutralizovat účinek peroxidu vodíku v případě nechtěného kontaktu s měkkými
tkáněmi. Toto činidlo je založeno na 1.25% katalyzačním enzymu stabilizovaném v
neškodném speciálním rozpouštědle, schopného rozložit peroxid vodíku během velmi krátké
doby, a neutralizovat tak jeho škodlivý efekt na měkké tkáně. Bohužel, požití neutralizačního
činidla je omezeno pouze na neutralizaci peroxidu vodíku, nikoliv pro zpětnou léčbu poranění
měkkých tkání peroxidem vodíku.
Indikace výrobku
Podobně jako jeho předchůdce byl Whiteness HP Blue vyvinut pro ordinační bělení a měl by
být používán pouze odborně pod dohledem lékaře. Vždy by měly být adekvátně chráněny
měkké tkáně.
Tento výrobek je indikován v následujících případech:
• Fyziologické zabarvení zubů z důvodů stáří
• Velmi zbarvené vitální zuby (žluté nebo tmavé zbarvení)
• Vitální zbarvené zuby z důvodů pigmentace následkem konzumace kávy, tabáku, čaje
atd.
• V případě, že pacient podstoupí proceduru bělení devitálních zubů, může bělení
pomocí Whiteness HP Blue proběhnout externě nebo interně během ordinační
návštěvy. Pro interní či vnitřní bělení devitálních zubů může být použit po důkladném
klinickém vyšetření i jiný výrobek, jakým je např. Whiteness Super Endo nebo
Perborato (průběžné bělení).
Obtížnější případy (silné zbarvení zubů) je možné řešit kombinací ordinačního a
domácího bělení.
20% Whiteness HP Blue je indikován u mladých zubů a v případech, kdy zabarvení zubů
není silné. Tato koncentrace také zaručuje bezpečnější ordinační bělící proceduru. Při ní
dochází k méně případům zvýšené citlivosti zubů díky nižší koncentraci peroxidu vodíku.
Proto by použití 20% Whiteness HP Blue mělo být první volbou u pacientů se zvýšenou
citlivostí zubů.
35% HP Blue verze je určena pro těžší případy s velice zbarvenými zuby a mineralizovanými
zuby u starších pacientů.
Poznámka: Zajímavým poznatkem z literatury je fakt, že při ordinačním bělení nedochází
k tak dobrému výslednému efektu a barevné stabilitě než při domácím bělení. Je to dáno tím,
že při domácím bělení je kontakt mezi aktivní látkou a povrchem zubu delší a častější.
Kombinovaná technika (ordinační a domácí bělení) vykazuje dobré výsledky u rezistentních
případů. Z těchto důvodů je velmi důležitá spolupráce mezi pacientem a ošetřujícím. Lékař by
měl pacienta informovat o pravděpodobném výsledku na základě klinických zkušeností a
podle barevného vzorníku. Ošetřující by také měl pacienta informovat o tom, že stupeň
vybělení je závislý na struktuře pacientových zubů. V některých případech bělící procedura
může zklamat pacientovo očekávání.
Při ordinačním bělení se používá vyšší koncentrace peroxidu vodíku a proto častěji dochází ke
vzniku citlivosti zubů během a/nebo po ukončení vlastní procedury ve srovnání s domácím
bělením.
•
Základní složení
Aktivní složky: 20% nebo 35% peroxid vodíku (po smíchání obou fází)
Neaktivní složky: zahušťovadlo, inertní modrý pigment (20% HP Blue) nebo inertní fialový
pigment (35% HP Blue), neutralizační prostředek, kalcium glukonát, glykol a deionizovaná
voda
Nabídka
Whiteness HP Blue – sada (6 aplikací)
6 stříkačkových sad (1,2 g gelu v každé stříkačkové sadě, 7,2 g bělícího gelu dohromady)
1 lahvička Neutralizačního roztoku 2 g
1 stříkačka Top Damu s 2g a 6 aplikačními špičkami (licence č. ANVISA 80172310023)
6 uzávěrů na stříkačky
6 aplikačních špiček
Návod k použití
Whiteness HP Blue – Mini sada (2 aplikace)
2 stříkačkové sady (1,2 g gelu v každé stříkačkové sadě, 2,4 bělícího gelu dohromady)
1 lahvička Neutralizačního roztoku 2 g
2 uzávěry na stříkačky
2 aplikační špičky
Návod k použití
Bezpečnostní opatření a kontraindikace
• Indikaci k použití přípravku může provést pouze zubní lékař
• Před vlastním ošetřením musí být posouzen stav dutiny ústní. Praskliny skloviny.
mikrospáry u stávajících výplní, obnažený dentin a další faktory, které mohou ohrozit
vlastní proces bělení musí být před vlastním ošetřením eliminovány.
• Praskliny ve sklovině jsou běžné, a nebrání pacientovi nechat si zuby vybělit, ačkoliv
k akutní citlivosti zubů dochází při proniknutí peroxidu vodíku do struktury zubů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V zásadě můžeme tento efekt pozorovat pouze u jednotlivých zubů. Ošetřující by si
měli být vědomi toho, že tento typ defektů se může u pacientů vyskytovat a jejich
detekce je obtížná. Mnohé případy hypersezitivity mohou být ošetřeny pomocí k tomu
určenému přípravku (2% Desensibilize KF – FGM) během 10 minut. Je-li toto
ošetření neúčinné, může být oficiální doba bělení zkrácena nebo zkombinována
s domácím bělením.
Tento výrobek není určen pro bělení zubů s amelogenesis a dentinogenesis imperfecta,
těžkou fluorozou, intenzivním tetracyklinovým zabarvením a dalšími abnormalitami
skloviny a dentinu, které mohou poškodit vitalitu zubů.
Tento výrobek není také určen pro použití při ošetření zubů v anestesii. Posouzení
citlivosti zubů během bělení je zásadní. V případech, kdy není diagnostikováno
postižení zubních struktury nebo její porušení, může peroxid vodíku pronikat rychle
do tkáně pulpy a způsobit její nekrozu.
Použití tohoto výrobku se nedoporučuje v těhotenství, v průběhu laktace a u pacientů
mladších než 15 let.
Použití tohoto výrobku se též nedoporučuje u pacientů, u kterých je současně
prováděna chirurgie parodontu, u pacientů s těžký zánětem dásní a alergickou reakcí
na některou složku přípravku.
Jelikož se jedná o chemicky aktivovaný systém, není již potřeba používat další
urychlující zdroje (LED systémy, laserové systémy a další).
Leptání skloviny před bělení rovněž nepotencuje jeho účinnost, a proto se také
nedoporučuje.
Při manipulaci s výrobkem by měl být ošetřující lékař a jeho asistent chráněn
rukavicemi a ochrannými brýlemi. Pacientova ochrana by měla být rovněž
zabezpečena tak, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s jeho kůži nebo oděvem.
Whiteness HP Blue je silné oxidační činidlo, které může způsobit bílé zabarvení a
dočasné podráždění, přijde-li do styku s měkkými tkáněmi. Naštěstí toto podráždění
odezní samo po 2 hodinách bez dalších následků.
V případě náhodného kontaktu s kůží nebo měkkou tkání, neutralizujte účinek
peroxidu vodíku několika kapkami Neutralizačního roztoku a následně důkladně
opláchněte.
Bělící systém se skládá z peroxidu vodíku (fáze 1) a zahušťovadla (fáze 2), které se
před použitím smíchají. Opatrnost musí být zachována zvláště při manipulaci s fází 1,
protože obsahuje 30% a 50% peroxid vodíku v 20% HP Blue a v 35% v HP Blue.
Obsah stříkačky s peroxidem vodíku může být pod tlakem a může unikat díky
nesprávnému způsobu skladování. Před otevřením stříkačky chraňte proto své oči a
kůži (lékař a asistent) a ověřte si, není-li tekutina vyčerpána. V kladném případě
požádejte o výměnu.
S výrobkem manipulujte mimo dosah pacienta, v umyvadle nebo jiném chráněném
místě, abyste zabránili kontaminaci okolí.
Umyjte si ruce a kontaminovaný materiál po použití výrobku. Opatrným zacházením
předejdete nehodám.
Izolujte gingivální tkáň bělených zubů pomocí světlem tuhnoucího přípravku Top
Dam nebo konvenčním rubber damem s odtahovačem rtů. Ochrana měkkých tkání
adekvátním způsobem je při tomto ošetření stěžejní.
Doporučuje se nepožívat kyselé nápoje a jídla během bělení, protože se by se tak
zvýšila citlivost zubů po bělící proceduře. Barvených nápojů a jídel by se pacient měl
vystříhat nejméně 24 hodin po bělení.
•
•
•
Informujte pacienta o možnostech úspěchu či neúspěchu bělící procedury. Tím se
vyhnete jeho následné frustraci při případném neúspěchu.
Po smíchání obou fází, nasaďte aplikační špičku a ujistěte se ještě mimo ústa pacienta,
že bělící gel volně vytéká. Dojde-li k zatuhnutí, nasaďte novou aplikační špičku a
vytlačte trochu gelu na nějaký povrch (např.mísící podložku), abyste se ujistili o jeho
tekutosti.
Výrobek musí být použit v souladu s instrukcemi. Za žádných okolností nesmí být
bělící gel vystřikován.
Vedlejší účinky
• Někteří pacienti mají zkušenosti s citlivostí během nebo po aplikaci výrobku. Mají-li
pacienti tyto zkušenosti, použijte 2% Desensibilize KF. Přetrvává-li citlivost a bělící
procedura je přerušena, doporučuje se ji opakovat nejdříve za 7 dní. Zjistěte, zda
nejsou na zubech nějaké abnormality, které by bylo potřeba ošetřit, aby se zmenšila
možnost citlivosti. V některých případech se citlivost objeví pouze po ukončení
procedury (jednu nebo dvě hodiny poté). Jsou-li příznaky citlivosti zvláště těžké, je
možné předepsat pacientovi analgetika nebo protizánětlivě působící léky v závislosti
na typu případu.
• Občas se vyskytnou oblasti s hypoklacifikací (hypoplasie), byť klinicky neviditelné.
Protože stupeň mineralizace je různý, budou tyto oblasti bělejší dříve než okolní
sklovina a během bělení vyniknou. V některých případech se barva zbylých zubů
sjednotí s hypokalcifikovanými oblastmi po jejich hydrataci. Ošetření těchto míst
pomocí fluoridu může také pomoci vymizení kontrastu..
Návod k použití
Důkladně si prostudujte varování, bezpečnostní opatření, kontraindikace a možné
vedlejší účinky v příbalovém letáku před vlastním ošetřením.
Nyní jsme připraveni k vlastnímu bělení:
1.
Ošetřující personál musí nosit rukavice, brýle, masku, čapku a oděv při manipulaci
s výrobkem. Pacienta chraňte pomocí čapky, brýlí a příslušného odtahovače rtů
(Arcflex – FGM) , aby nedošlo k nežádoucímu kontaktu gelu s pacientovou měkkou
tkání.
2. Vyjměte bělící gel z obalu při zachování příslušných bezpečnostních opatření.
3. Odstraňte čepičku z užší stříkačky a spojte ji s druhou pomocí spojovníku.
4. Připojte stříkačku s peroxidem vodíku a nezapomeňte, že peroxid vodíku může být pod
tlakem.
5. Ke smíchání obou složek buďte včas připraveni. Pozor! Smíchejte obsah obou
stříkaček až po přípravě pacienta (v tuto chvíli je bělící gel použitelný). Stříkačky s
peroxidem vodíku jsou originální pro každé balení Whiteness Blue a nemohou být
vyměněny. Stříkačky s obsahem 35% HP Blue jsou speciálně vytvořeny pro tuto
verzi a nemohou být zaměněny za verzi s 20% HP Blue.
Bělení vitálních zubů
Ujistěte se, že v pacientových ústech nejsou žádné kazy, vypadlé výplně. Praskliny skloviny,
defekty v krčkových oblastech, gingivitis, onemocnění parodontu a/nebo jiné podobné
problémy, které by měly být vyřešeny před započetím vlastního bělení. Zajistěte svoji i
ochranu pacienta.
KROK-ZA-KROKEM: použijte přiložený ilustrovaný popis jednotlivých kroků celé
procedury.
Obr. 1 Použijte odtahovač rtů Arc Flex (FGM) k odtažení jazyka a tváří
Obr. 2 Proveďte zubní profylaxi pomocí pemzy a vody
Obr. 3 Určete a zaznamenejte odstín zubů pomocí vzorníku před bělením a
zhotovte snímek pro zaznamenání počátečního stavu
Obr. 4 Po dobu 10 minut aplikujte 2% Desensibilize KF pro prevenci citlivosti.
Přebytky gelu odstraňte pomocí odsávací špičky a následně opláchněte a vysušte.
Obr. 5 Vytvořte izolaci pomocí světem vytvrditelné gingivální ochrany Top Dam k zajištění
ochrany marginální gingivy a mezizubních prostorů. Gingivální ochranná vrstva by
měla také překrýt 0,5-1 mm povrchu zubu v oblasti krčku. Pomocí vyšetřovacího
zrcátka můžete zkontrolovat krčkové partie zubů (incizální a krčkový pohled),
zda-li
je někde nechráněná tkáň. V kladném případě takto zjištěné místo opravte. Tento krok
je zásadním pro zamezení kontaktu peroxidu vodíku s gingivální tkání. Odtahovač rtů
je dobrým pomocníkem k ulehčení vytvoření ochrany gingivy a nanášení bělícího
gelu.
Obr. 6 Vytvrzujte světlem Top Dam po dobu 20-30 vteřina vždy pro skupinu 3 zubů.
Gingivální bariéra po světelném vytvrzení je pevná a nerozpustná a zabraňuje
poškození způsobené podrážděním bělícím gelem.
Obr. 7 Příprava bělícího gelu: ujistěte se, že jsou obě stříkačky pevně navzájem
spojeny. Smíchejte obsah obou stříkaček stlačováním jejich pístů střídavě proti sobě
více než 8x. Získanou směs ponechte v jedné stříkačce. Nyní je bělící gel připraven k
použití. Poznámka: 1 – ujistěte se, že obě stříkačky jsou navzájem pevně spojeny,
2 – smíchejte obě fáze na odděleném místě mimo dosah pacienta.
Obr. 8 Našroubujte aplikační špičku na stříkačku s bělícím gelem a aplikujte
Whiteness HP Blue ve vrstvě 0,5-1 mm na bukální plochy (včetně aproximálních
prostor) zubů určených k bělení. Můžete opatrně nanést na incizální/okluzní hrbolky.
Ošetřete pouze linii úsměvu (od pravého k levému druhému premoláru).
Poznámka: Stříkačka s bělícím gelem o váze 1,2 g je vystačí na současnou
aplikaci v obou zubních obloucích.
Obr. 9 Doba aplikace činí nejméně 40 minut pro 35% HP Blue a 50 minut pro 20%
HP Blue a jednorázová aplikace se používá v obou verzích při jednom ošetření.
Lehce promíchávejte bělící gel na povrchu skloviny každých 5-10 minut, aby se
uvolnily bublinky kyslíku, který vzniká při chemické reakci a bylo umožněno
intenzivní působení gelu.
Poznámka: Aplikační doba je doporučena výrobcem. Může být přizpůsobena podle
situace. Například zkrácena nebo přerušena v případech zvýšené citlivosti.
Obr.10 Odstranění Whiteness HP Blue se provádí pomocí endodontické nebo chirurgické
odsávačky. Po odstranění viditelného gelu následuje důkladné opláchnutí vodou.
Ochranná bariéra se odstraní pomocí sondy.
Obr.11 Vyleštěte bukální plochy zubů pomocí leštící pasty Diamond Excel a leštícími
plstěnými disky (Diamond nebo Diamond Flex - FGM).
Důležité poznámky:
1.
Během bělící procedury kontrolujte citlivost pacientových zubů a pravděpodobná
místa, která by mohla být drážděna působením peroxidu vodíku. V případě, že taková
situace nastane, přerušte ošetření (viz komentář Bezpečnostní opatření a vedlejší
účinky.
2.
3.
4.
5.
5.
V případě, že se u pacienty objeví nekontrolovatelná přecitlivělost zubů doporučuje se
okamžitě přerušit ošetření. Zjistěte, zdali se u zubů nevyskytuje nějaká abnormalita,
která by byla příčinou takové přecitlivělosti, jako je přítomnost prasklin, obnažený
dentin atd. Není-li možné provést nové ordinační bělení ze shora uvedených důvodů,
může být provedeno domácím bělení pomocí k tomu určených prostředků (např. 10%
Whiteness Perfect 10%).
Pokud po dvou běleních není výsledek uspokojivý (silné zabarvení) a není-li
přítomna zvýšená citlivost, může být naplánováno další bělení ne dříve než 7 dní po
posledním bělení. U náročnějších případů mohou být kombinovány obě techniky
(ordinační i domácí bělení) ale vždy podle instrukcí ošetřujícího.
Uspokojivého výsledku může být dosaženo již při prvním ošetření. Pro zvýšení
efektivity je ale možné proceduru zopakovat (2 klinická sezení).
Stejně jako u jiných bělících technik je dobré zaznamenat odstín před ošetřením a
upozornit pacienta na očekávaný výsledek (výsledek limituje např.tetracyklinové
zabarvení, šedavé odstíny atd.), rovněž tak na možnou zvýšenou citlivost zubů a
případné předělání výplní. U některých zubů nelze z neznámých důvodů dosáhnout
žádaného efektu v důsledku zvláštností struktury skloviny a nebo typu zabarvení.
Po smíchání obsahu obou stříkaček je nutné provést bělení v jednom sezení. Bělící gel
není možné uchovávat pro další ošetření, protože ztrácí svoji účinnost. V případech,
kdy gel není použit, by měl být zlikvidován. Gel by měl být rozředěn vodou a vylit do
odpadu.
Uchovávání a uskladnění
• Pouze pro profesionální použití
• Smí být použito pouze kvalifikovaným personálem
• Nepoužívejte po vypršení expirace
• Likvidujte materiál dle předpisů vaší země
• Uchovávejte výrobek při teplotě 5-25oC
• Výrobek nezmrazujte
• Uchovávejte mimo dosah světla
Upozornění:
Nepoužívejte výrobek po vypršení expirace. Likvidujte výrobek dle předpisů vaší země.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Manufactured by:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 – Joinville – SC
Phone: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
License number MS P5X44XY0XX28
Download

Krok za krokem: použijte přiložený postup jako názorný popis celé