Nádražní 36
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
tel.: 571 654 293
fax: 571 657 407
Městys Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov č. 454
Nový Hrozenkov
756 04
ID DS: vvedyiy
e-mail: [email protected]
www.beskydy.nature.cz
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00143/BE/14
ČÍSLO SPISU
S/12257/BE/2013
VYŘIZUJE F.Šulgan
ROŽNOVĚ P.RADH. 13.1.2014
Věc: Řízení o povolení výjimky dle § 43 odst.3 zákona č.114/1992 Sb – provádění chemického
posypu cest na území CHKO Beskydy a k.ú. Nový Hrozenkov
Uvědomění o zahájení řízení
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako orgán ochrany
přírody a krajiny příslušný dle § 78 odst.2 písm. l) zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění (dále jen „zákon“) v řízení o žádosti Městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov č.
454, 756 04, IČO 00304131, zastoupený Pavlem Jochecem – starostou Městyse Nový Hrozenkov o
povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle § 43 odst.3 zákona,
postoupené Správě dne 22.11.2013
uvědomuje
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“) “), účastníky řízení o zahájení
správního řízení o povolení výjimky podle ustanovení § 43 odst.3 zákona, ze zákazu dle § 26
odst. 1, písm. h) zákona - konkrétně ze zákazu provádět chemický posyp cest, o kterou si požádal
Městys Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov č. 454, 756 04,, (dále jen „žadatel“).
Výjimka je požadována pro umožnění přimíchání chemického posypu do inertního materiálu
v zimních měsících na silnici č.III/48717 v k.ú. Nový Hrozenkov – místní část Vranča – Kohútka
z důvodu nebezpečí dopravních nehod, vysoké intenzity dopravy, zvýšení propustnosti provozu a
umožnění složkám IZP zabezpečit rychlejší a kvalitnější přístup k případům v nouzových situacích na
sjezdovkách nebo v rekreačních zařízeních na období do 30.4.2014 ve I., II. a III. zóně odstupňované
ochrany přírody a krajiny.
Řízení bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti na
Správu CHKO Beskydy.
Účastníkem řízení je Městys Nový Hrozenkov (dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 71 odst. 3
zákona a dle § 27 odst. 3 správního řádu).
Občanská sdružení (spolky), která Správu CHKO Beskydy požádala o informace o zahajovaných
správních řízeních dle § 70 odst.2 zákona se s tímto oznámením mohou seznámit na elektronické
úřední desce (internetových stránkách Správy CHKO Beskydy http://beskydy.nature.cz) a do řízení se
přihlásit do 14 dnů od data zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce.
Pokud ostatní účastníci nevznesou žádné námitky ani nenavrhnou jiné důkazy, tak orgán ochrany
přírody (Správa CHKOB) míní rozhodnout na základě samotné žádosti a znalostí z úřední činnosti jí
známých bezodkladně 10 dnů po doručení tohoto oznámení známým účastníkům řízení.
IČ: 62933582
DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00143be14_zimni_udrzba_silnic_kohutka_zr.doc
1
[email protected]
tel.: 571 654 293 klapka 36
Poučení o procesních právech účastníků řízení:
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu), mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a pokud o
to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak (§ 36 odst. 2
správního řádu).
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu), činit si
z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu); pořizování kopií podléhá správnímu poplatku dle platného sazebníku (příloha zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), pokud účastník řízení není od
tohoto poplatku ze zákona osvobozen.
V případném řízení o odvolání se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů
uvedeným v odvolání přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník
řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu).
Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci činit příslušné úkony na Správě CHKO Beskydy,
na adrese uvedené v záhlaví, v úřední dny pondělí a středu od 8.00 - 11.00 hod a 12.00 - 17.00 hod.
Mimo tyto dny po předchozí telefonické domluvě na telefonu 724804161. Nechá-li se účastník řízení
při úkonu zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené
kopii, není-li již taková listina založena ve správním spisu.
V době vydání tohoto uvědomění spis obsahuje:
- Žádost a mapový podklad
- Oznámení o zahájení řízení
Digitálně
podepsal
František Jaskula
„otisk úředního razítka“
Mgr. František Jaskula
VEDOUCÍ SPRÁVY
Příloha: Mapový podklad
Rozdělovník
Účastník řízení:
Městys Nový Hrozenkov (dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 71 odst. 3 zákona a dle § 27
odst. 3 správního řádu) – IČO 304131 – zasláno DS
Vyvěšeno na úřední desce Správy CHKO Beskydy a způsobem umožňující dálkový přístup
(elektronická deska) dne: 14.1.2014
Sejmuto z úřední desky Správy CHKO Beskydy a z elektronické desky dne:
IČ: 62933582
DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00143be14_zimni_udrzba_silnic_kohutka_zr.doc
2
[email protected]
tel.: 571 654 293 klapka 36
Příloha: Mapový podklad
Červené značení – silnice s požadavkem na zimní údržbu solením
IČ: 62933582
DS: vvedyiy
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
C:\Temp\00143be14_zimni_udrzba_silnic_kohutka_zr.doc
3
[email protected]
tel.: 571 654 293 klapka 36
Download

Uvědomění o zahájení řízení uvědomuje Městys Nový Hrozenkov