číslo 6 • červen 2013 • ročník XI
www.dobrany.cz
zdarma do všech domácností
DOBŘANSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI
UVNITŘ LISTU
» Dobřanské koupaliště v novém za staré ceny . . . . . . . . . . . . . . . 2
» 15x100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
» Rozhovor s Miloslavem Faifrem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
» Co nového na Martiňáku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
» TJ Snack Dobřany - Mistr ČR
Vítěz extraligy mladšího dorostu 2012 - 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
DOBŘANSKÉ KOUPALIŠTĚ V NOVÉM ZA STARÉ CENY
označit letošní květen za rozmarný by bylo
V Dobřanech se v pátek 24. května otevřelo po zimě pro veřejnost unikátní koupa-
nemístně ohleduplné, daleko více sedí slův-
liště - přírodní koupací biotop Kotynka v Ústavní ulici. A právě technologie přírodního
ko otravný. Počasí se pokusilo zkazit větši-
čištění vody bez použití jediného gramu chemických látek je pro novou sezónu pod-
nu setkání, cokoliv, co si běžně v tuto roční
statně vylepšená.
dobu s chutí užíváme pod širým nebem.
O to cennější je to, že i za těchto podmínek se ukázalo, jak moc nezdolní jsou
„Systém čištění jsme vylepšili, aby byla účinnost čerpadel a výměny špinavé vody
za čistou v koupacím prostoru podstatně větší a také rychlejší,“ říká vedoucí Technických služeb města Dobřany Michal Pokorný.
někteří z nás. Náměstí nabídlo například
Voda se v Kotynce čistí za pomoci vodních rostlin. Díky tomu se zde bez problémů
pohled na milovníky dechovky čelící stateč-
mohou koupat i alergici. „Po obě minulé sezóny byla kvalitní a nezávadná, ale protože
ně dešti, který se rozhodně nehodí k žád-
se nečistí chemicky, byla zakalená. Jakkoliv splňovala všechna hygienická kritéria,
nému koncertu. Byl to zajímavý obraz,
její barva některé návštěvníky zneklidňovala a museli jsme jim to vysvětlovat. Lidé
z něhož si nakonec člověk odnesl docela
jsou přece jen z chemicky čištěných bazénů navyklí na průzračnost, takže se tomu
dobrý pocit, že odhodlání a odolnost patří
musíme přizpůsobit. Dobrá pověst je důležitá pro to, aby koupaliště i v budoucnu
i k těm fanouškům, u kterých byste čekali
překračovalo i optimistické odhady své ekonomické výhodnosti,“ vysvětluje starosta
spíše opatrnost a ohledy na nastuzení.
města Marek Sýkora.
Podobných obrazů nabídl máj až zbyteč-
Další novinkou je obohacení zázemí koupaliště. Do poloviny června zde budou osa-
ně mnoho a občas to bylo jediné, co bylo
zeny tři venkovní posilovací stroje. „Město na ně získalo finanční prostředky z Nadace
k vidění, takže by to v součtu nebylo moc
ČEZ a návštěvníci je budou moci využívat zcela zdarma,“ dodává starosta. Posilovací
veselé. Přesto uvidíte na snímcích úsměvy,
stroje doplňují nabídku sportovního a relaxačního vyžití v areálu, kde je například
jsme holt nezdolné plémě, jak se zpívá v dru-
hřiště na beach volejbal a petanque či pingpongové stoly.
hé sloce hymny ... a tu sílu vzdoru zmar...
Co naopak zůstává stejné jako v minulých letech, jsou ceny vstupného a parkov-
Až nás zničehonic začne mořit parno,
ného. Děti do šesti let mají vstup zcela zdarma, děti od sedmi do patnácti let zaplatí
budeme opět vrčet a nadávat na nečas.
30 Kč na celý den a dospělý má vstupenku v průměru za 50 Kč. Při využití permanen-
Zase budeme povětšinou zalezlí ve stínu či
tek vyjde jeden vstup na koupaliště na pouhých deset korun.
u pobrukujících větráků a opět se někde najde někdo, komu bude něco stát za to, aby
snesl nepohodlí, setkal se s podobně smýšlejícími a dal najevo, že je na světě rád.
Oficiálně bylo koupaliště otevřeno v sobotu 1. června v 9 hodin, a to Dětským
dnem.
Další informace ke koupacímu biotopu Kotynka podá starosta města Marek Sýkora, tel: 606 390 375.
Když se díváme zpět na dějiny města
Markéta Čekanová
a země, je počasí tou jedinou hromadnou
tiskový servis
útrapou, která nám zůstala, tím jediným,
s čím nejsme schopni vůbec hnout, u čehož
marně hledáme viníka. Podobným tyranem
už je jen lidská blbost, ale tu nepoznáte tak
snadno jako počasí pod psa.
Přeji nám, ať se zázračně probere počasí alespoň na hlavní oslavy města, bylo
by hezké změnit odstín fotografií, šedi či
našedlosti snad dáme tímto číslem vale!
M.S.
P.S. Dovoluji si tímto poděkovat za krásné
vzkazy v návštěvní knize výstavy věnované
Josefu Langlovi. Nejvíc se mi líbil ten od vnímavého žáka Františka: „Výstava je moc
pěkná, ale lustr je nakřivo!“ Jak se pak má
člověk nesmát všem oblakům naschvál.
strana 2
15X100
„MĚLY BY SE MÁJOVÉ SLAVNOSTI STÁT TRADIČNÍ AKCÍ?“
Josef Šefl
Určitě ano, osobně 1. máj
slavím tradičně každý rok,
a to jak svátek práce, tak i
jako čas lásky (takový polibek pod rozkvetlou třešní je
nádhera).
Marek Sýkora
Myslím si, že i přes nepřízeň počasí se akce opravdu
zdařila, takže má odpověď je
ANO. Otázkou zůstává, zda
každý rok či třeba každý druhý nebo třetí rok. Ještě jsme si
o tom s hlavními organizátory akce nepopovídali.
A když jsme u toho, tak je třeba výrazně poděkovat za nápad a lví podíl na spoluorganizaci
pánům zastupitelům Janu Vozárovi a Michalu
Šaškovi a za přípravu a organizaci akce Městskému kulturnímu středisku, jezdeckému klubu
Wartov a jeho majiteli panu Noskovi (opravdu
skvělá spolupráce) a naší základní umělecké škole. A pak také všem ostatním nadšencům a dobrovolníkům v úžasných krojích, dětem a jejich
rodičům, Dobřanským bábinkám a řadě dalších.
Josef Weinreb
Průvod jsem zahlédl jen z okna,
ale na náměstí jsme šli poslechnout si Vozembach naší slavné
ZUŠky. Takže podporuji každou společenskou či kulturní událost ve městě. Zvláště, když končí na náměstí s muzikou.
Prosím o prominutí jisté patetičnosti, možná za
to mohlo pivo, které jsem na náměstí dal. Ale
měl jsem v tu chvíli pocit … jak to říci, jistého
klidu a pohody a myslím, že jsem nebyl sám,
i když právě nesvítilo sluníčko.
Dagmar Terelmešová
Moje odpověď je jednoznačně ano. O originalitě akce
svědčil velký zájem občanů, a to navzdory nepřízni
počasí. Největší dík patří
ZUŠ J. S. Bacha, panu řediteli Janu Vozárovi a všem učitelům umělecké
školy. Dobřanští se mohli přesvědčit o kvalitě
lidové hudby, která se v Dobřanech vyučuje.
Michal Trdlička
Velmi oceňuji chuť
a práci všech, kteří
se podílí na pořádání podobných akcí.
Májové
slavnosti
zpestřily kulturní kalendář města, budu rád,
pokud se stanou tradicí.
Ladislav Terelmeš
Slavnosti byly v letošním
roce připravené k 770. výročí první písemné zmínky
o Dobřanech. Proto byly tyto
slavnosti jiné, než jsou např.
v Chotěšově. Akce se povedla, proto by se mohla stát tradicí.
Martin Sobotka
V první řadě je třeba poděkovat organizátorům, protože
akce se vyvedla, náměstí
hrálo všemi barvami a bylo
to zase něco trochu jiného.
Koně, kroje, kočár, kostýmy,
kráčející kapela… Toliko za návštěvníka. Za
zastupitele musím ocenit to, že na přípravě
slavností se velmi aktivně podílel i opoziční zastupitel, což není tak zajímavé, ale zato
důležité. Práce je spousta, a tažných je bohužel
méně než chovných... Zda se budou „májovky“ konat pravidelně, záleží na pořadatelích,
budu hlasovat pro rozumnou podporu města.
S trpělivostí se někdy musí vydařit i počasí
a pak z toho bude fenomenální sukces, pane
šiditeli!
Michal Šašek
Určitě ano. Letošní počasí bohužel neumožnilo si
májové slavnosti naplno
užít, ale přesto se po stránce
nápaditosti výrazně povedly.
Myslím si, že je opět zaděláno na další zajímavou tradici. Stane-li se akcí
tradiční, závisí na chuti organizátorů a zájmu
veřejnosti. Jsem za tuto akci rád i vzhledem
k tomu, že většina velkých kulturních akcí je
v Dobřanech věnována mladší rockové generaci. Opět se ukázalo, že si podobné akce umíme, na rozdíl od jiných měst, udělat sami bez
pomoci agentur. A to je vždy ta nejlepší zpráva.
Dík patřím všem organizátorům, účinkujícím
i divákům.
Jan Vozár
Letošní Dobřanské májové
slavnosti byly výjimečné
díky oslavám města Dobřany, a proto se konaly po celý
den a v takovém rozsahu.
Dle mého názoru zde folklórní a dechová hudba chybí, a proto jsem pro
zachování tradice. Pokud by se měly Dobřanské májové slavnosti stát každoroční tradicí,
bylo by dobré celkově program zkrátit a začínat v odpoledních hodinách.
strana 3
JAK TO VIDÍ OPOZICE / CO SE DĚJE
TĚŠÍME SE NA ODPOVĚDI NAŠICH ZASTUPITELŮ V RUBRICE 15 X 100
V dubnových DL se naši zastupitelé vyjadřovali k tomu, má-li i nadále
pokračovat rubrika 15 x 100 – tedy
jejich odpovědi na nejrůznější otázky
dobřanských občanů. Potěšilo mě, že
přes některé výhrady se všichni odpovídající zastupitelé (11 z 15) vyjádřili pro
pokračování i v tomto roce. Z rozhovorů s mnoha lidmi totiž vím, že tato rubrika je čtenáři novin sledovaná opravdu se zájmem jako jisté osvěžení – na
rozdíl od některých jiných, pro čtenáře
příliš dlouhých a nezáživných článků.
Občané mají možnost si podle odpovědí
zastupitelů udělat obrázek o názorech,
postojích i vyjadřovacích schopnostech
lidí, kteří rozhodují o všem důležitém
v našem městě.
Zveřejněná statistika četnosti odpovědí jednotlivých členů zastupitelstva rovněž o něčem vypovídá. Pokud
někdo odpověděl alespoň v polovině
případů- budiž, byla zde jistá časová
tíseň, pracovní vytížení, nemoc apod.
– když však někdo odpověděl pouze
na pět, čtyři nebo dokonce jen jednu
z dvanácti zadaných otázek, to je tro-
strana 4
chu na pováženou, zejména, jedná-li se
i o členku rady města, která se pak pro
své voliče stává poněkud neviditelnou,
když ignoruje jednu z možností, jak
občanům sdělit své názory.
Problematika výběru vhodných otázek je obtížná a nezáviděníhodná.
Přesto si myslím, že těch „třeskutých“
problémů není ve městě tak málo
– v současné době např. problematika
budoucnosti městské kotelny – a navíc,
občany zajímají názory zastupitelů i na
věci tzv. obyčejné. Prvních dvanáct
otázek nechci hodnotit, jen ta poslední o poslanci Babákovi, ta se opravdu
nepovedla – jak můžeme my, občané, kteří jsme na zmíněném zasedání
zastupitelstva nebyli přítomni (a bylo
nás hodně přes 5000), posoudit názor
zastupitelů na vystoupení, které jsme
neviděli ani neslyšeli?
Milí čtenáři DL, prosím, ptejte se
svých zastupitelů na všechno, co vás
zajímá – usnadníte tak redakční radě
výběr vhodných otázek.
Vážení zastupitelé, udělejte si prosím
tu trochu času pro své voliče a sdělujte
nám své názory, budeme je číst s velkým zájmem.
A malý dovětek závěrem. Na případnou námitku, proč na zasedání
zastupitelstva chodí tak málo občanů,
odpovídám (a myslím, že nejen za sebe)
takto. Současný jednací řád zastupitelstva odsuzuje občany pouze k pasivní
účasti – diskuze je veřejnosti otevřena až po několikahodinovém únavném
jednání, kdy vše podstatné je odhlasováno. Případné zájemce o diskuzi odradí pocit, že všechny už bude jen zdržovat a stejně už nic neovlivní. Nebylo
by možné uvažovat o změně jednacího
řádu ve prospěch veřejnosti?
Olga Kapitánová
Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje:
Otevřené město Dobřany, o.s.
www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám
můžete posílat na e-mailovou adresu:
[email protected]
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
STAROSTA PŘIVÍTAL 8 HOLČIČEK A 4 CHLAPEČKY
Dne 20. 4. 2013 byli přivítáni panem Markem Sýkorou, starostou města Dobřany,
tito noví občánci:
Tereza Balínová, Jakub Broumský, Marek Mach, Filip Novotný, Eliška Soukupová,
Klára Soukupová, Rozálie Soukupová, Kateřina Moravcová, Štěpánka Plášilová, Markéta Sahulová, Alena Vydrová.
Čas plyne, 13. 6. 2013 tomu budou
dva roky, co nás navždy opustil
náš milovaný a předobrý člověk,
pan Vítězslav Ulrich z Dobřan,
manžel, otec, dědeček,
pradědeček a strýc.
Nikdy nezapomenu na jeho milá
slova a písničky při harmonice
v klubu a s Bábinkami. Kdo jste
ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou.
Dne 20. června uplynou 3 roky
od chvíle, kdy nás nečekaně opustil
náš drahý,
pan Petr Purkar.
Vzpomíná syn s rodinou, sourozenci a přátelé. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
PRACOVNÍ DOBA
OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ČERVEN 2013
PŘEDPISY TROCHU KOMPLIKUJÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Dobřany již léta zajišťuje slavnostní obřad „Vítání občánků“, o který byl
doposud ze strany rodičů i prarodičů projevován velký zájem. Rádi bychom tuto tradici zachovali i nadále. Z legislativních důvodů žádáme Vás, rodiče nových občánků
města Dobřany, kteří se chcete tohoto obřadu zúčastnit, abyste se obrátili osobně,
písemně nebo e-mailem na Městský úřad Dobřany, evidenci obyvatel nebo matriku,
a sdělili nám potřebné údaje. Příslušný formulář a kontakty najdete na webových
stánkách města Dobřany.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi, Vašimi dětmi i blízkými příbuznými.
ČT
6. 6.
14–17
PO
10. 6.
14–17
PO
17. 6.
14–17
ČT
20. 6.
14–17
ST
26. 6.
14–17
ST
3. 7.
14–17
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle:
773 478 883.
strana 5
ROZHOVOR
ROZHOVOR S MILOSLAVEM FAIFREM
O KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ V DOBŘANECH
Jak se Váš klub jmenuje?
Klub vojenské historie posádkového
velitelství v Dobřanech. Posádkové velitelství bylo v Dobřanech od roku 1918,
od vzniku republiky, proto v tomto
názvu pokračujeme. Vznikli jsme před
třemi lety na základě zprávy o plánovaném bourání stájí v bývalých kasárnách
z roku 1890.
Počet, věkové složení, povolání?
Je nás dnes sedm, jsme pětatřicátníci, různého povolání.
V Dobřanech a okolí byly vojenské
složky letecké, radiotechnické, spojařské i pozemních vojsk - jste rozděleni v sekcích podle „zbraní“, nebo
pokračujete v jejich „stopách“?
Toto rozdělení bylo platné až po druhé světové válce. Nejsme takto rozděleni, ale snažíme se zaměřit na jednotlivé
armády, které se v Dobřanech nacházely
– rakousko-uherskou, Československou
armádu před unifikací (boje na Slovensku), ČS armádu třicátých let a mladší,
německou armádu. K doplnění sbírky
hledáme uniformy britského bombardovacího letctva a americké armády.
Neznamená to však, že opomíjíme novodobou historii – i ta je naším
zájmem.
Některé KVH se starají i o pomníky
válek/vojáků v katastru obce bez rozdílu národností. Vy také?
Správná otázka. Přijedete-li do jakékoli vsi či města, najdete tam na návsi
nebo náměstí pomník padlým v obou
světových válkách. Bohužel v Dobřanech
je pomník padlým z druhé světové války
(přesněji jeho základní kámen) „uklizen“
na hřbitově. Rádi bychom a je i naším
cílem, aby byl tento pomník na náměstí obnoven. Například by se tu mohly
konat pietní akty při oslavách osvobození, při příjezdu kolony historických vozidel, při oslavách založení státu.
Připomínám, že pomníky jsou obvykle
pro obyčejné vojáky z obcí, ne pro papaláše, kteří si války vymysleli.
Některé KVH se zabývají i vojenskou archeologií (letadla, tanky),
máte také tyto aktivity?
Ano, dva naši členové se zabývají hledáním takových artefaktů. Letadlo ani
tank jsme nenašli (asi ani nenajdeme
strana 6
:-), ale zato kousky Lancasteru a nábojnice z dob Rakouska-Uherska v prostoru bývalých kasáren (náboj do pušky
Mannlicher ráže 8mm). Můj největší
úspěch je orezlé smaltované víčko od
„ešusu“ z roku 1917.
Snažíme se hledat i jinde, ale nejcennější jsou pro nás nálezy z Dobřan
a střelnice na Vysoké.
Při různých příležitostech působíte
jako vojenská jednotka, jste „etablovaná“ jednotka ve smyslu stát/
zbraň/název, nebo se akcí zúčastňujete na různých „válčících stranách“
v různých pozicích?
Letos jsem byl poprvé Němec, a to jen
pod podmínkou, že se musím vzdát.
Vystupujeme převážně jako vojáci Československé armády, ale historie byla
taková, že se tu vystřídaly různé druhy
vojsk, viz výše.
Jak si pořizujete výstroj/výzbroj, do
jaké míry je to vaše domácí výroba?
Obojí je často drahé. Aukro, starožitnictví, ale i bazary, šroťáky a smetiště.
Nejlepší je mít možnost prolézt staré
půdy, sklepy, kde se často najdou různé vojenské doplňky. Po loňské výstavě v infocentru jsme dostali od občanů
dobové tiskoviny a fotografie.
Domácí výroba se týká výstrojních
doplňků, práce s kůží a podobně –
bohužel to málokdy povede k naprosté
spokojenosti.
Máte stálou expozici v muzeu, jiné
veřejné místo, kde prezentujete svoji
činnost?
V klatovských kasárnách máme expozici, která však není běžně přístupná
veřejnosti. Její prohlídka je možná při
dnech otevřených dveří.
Rádi bychom měli expozici v místě
původních kasáren (nedaleko Káčka),
rádi bychom, aby expozice nebyla příliš
statická. Také přiznáváme, že nemáme
kde exponáty uskladňovat.
Na jaké exponáty jste pyšní?
Je spousta věcí, na které jsme hrdí,
například sbírka odznaků Hubertových
jízd čtvrtého dragounského pluku, který
měl v Dobřanech tři korouhve (korouhev = prapor, cca 200 vojáků).
Jaké jsou nejběžnější historické
artefakty, na které narážíte?
Žádný není běžný, je-li z Dobřan. Ve
sběrném dvoře jsem našel německý
důstojnický opasek, který je relativně
běžně k sehnání.
Závěrem bych rád poděkoval všem
lidem, kteří se účastnili našich akcí.
Zvláštní dík patří paní Sýkorové, která nás vždy podporovala. Rád bych také
poprosil čtenáře Dobřanských listů, aby
nám pomohli rozšířit sbírku a obzory svými
příspěvky – artefakty, dokumenty, fotografiemi (které oskenujeme a poctivě vrátíme).
Děkuju za rozhovor.
Jakub Urbanec
KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
KNIHY PRO DĚTI
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Williams David:
Pan Smraďoch
Rajsigl Oldřich:
Vojín Sígr aneb Neskutečná vojna
Ožívá před námi dobře známé (i neznámé)
panoptikum vygumovaných oficírů, nesvéprávných
bachařů,
vojenských
prokurátorů, nadržených
vojínů a „pohostinných“ důstojnických
paniček. Ocitáme se
ve spleti absurdních nařízení, příkazů
a zákazů, vojenského slangu a vojenských řádů, citovaných pochybnou
čechoslovenštinou
nedostudovaných
„génií“ socialistické vojenské strategie.
Pan
Smraďoch
patří do kategorie hodně divných
románových hrdinů. Žije na lavičce
v parku a svému
jménu dělá opravdu čest. Je to ten
nejsmradlavější
smraďoch
pod
sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale
rozhodně nebrání v tom, aby se s ním
spřátelila. Jasně, páchne, ale na druhou stranu nikdy na ni nikdo nebyl tak
milý, jako on. A tak se Chloe rozhodne, že milého bezdomovce tajně ubytuje
v kůlně na zahradě svých rodičů. Jenže
schovejte takového smraďocha! Chloe
brzy pozná, že některá tajemství můžou
být velmi nebezpečná a od katastrofy ji
dělí jen malinký krůček.
Kšajtová Marie:
Dina a tajemství starých tenisek
Osmiletá Dina jede
s tátou na prázdniny k tetičce, kterou vůbec nezná.
Jaké to asi bude
ve Velké Hučce?
Bude jí s tetou
Fouskovou dobře?
Dina si prázdniny
od samotného začátku užívá. Dokonce tatínka několikrát překvapí - třeba
hned na začátku cesty. Zatouží přespat
na hřbitově, aby se ve třídě mohla pochlubit opravdovým dobrodružstvím. Tátu
umluví a podivná noc odstartuje spoustu dalších příhod, které se dají prožít
jen v téhle vesnici.
Sex 101 otázek a odpovědí
Dospívání je období
plné
změn,
zvratu a nových
emocí. Tato publikace, která je
jednou ze tří knih
této řady, pojednává o nejžhavějším
tématu dospívání
a pomáhá výstižně
a srozumitelnou
formou odpovědět na nejčastější otázky,
s nimiž si dospívající lámou hlavu.
! "#$%
&'()*(+*,-.
"" ! "#$%
/0&12*3+*(0.4+6
7 "#$%
()&82*9*(+(3*6
$: "#$%
;<98>?3+*(+)[email protected]
!"
#$%&&&'%&(
)**++,!-./01$
Fröhlich Susanne:
Mladá, sexy a připravená na všechno
Jsou matky taky lidi?
Andrea Schnidtová je
o tom přesvědčená,
ale svět to podle všeho často vidí jinak.
Vlastní autoritativní
matka, tchán s tchýní, nechápaví šéfové a v poslední řadě
Christoph, otec dítěte,
jí dávají pořádně zabrat. O milovaném
malém mrňousovi ani nemluvě. Nezbývá něž všechno brát s humorem. Kde
ale mezi školkou a kariérou, zelnou dietou a čokoládovými mufiny zůstalo ještě
místo pro vzrušující ženskost. No, přinejmenším je tu pěkný instruktor plavání pro děti…
Juřík Jiří:
Výlety na kole pro rodiny s dětmi
Chcete podniknout
rodinný výlet na
kole, ale nejste si
jistí, zda ho zvládnou i vaše ratolesti?
Máme pro vás řešení v podobě zbrusu
nového průvodce, ve
kterém naleznete 29
cyklovýletů mapujících celé území České republiky. Všechny trasy jsme tentokrát vybrali s ještě větším ohledem na jízdu s malými
cyklisty, tedy na bezpečnost a nízkou
fyzickou náročnost, ale zároveň na co
největší atraktivitu navštívených míst
– zkrátka tak, aby výlet děti bavil.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
DOBŘANY
Výpůjční doba o prázdninách
1. 7. – 30. 8. 2013
Dospělé oddělení
Úterý
7.30 – 12.00
Středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
Pátek
7.30 – 12.00
Dětské oddělení
Pondělí
9.00 – 11.00
12.00 – 17.00
strana 7
KVĚTNOVÉ AKCE V DOBŘANECH
strana 8
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Na nádvoří Krajského úřadu v Plzni vystoupil 23. 5. 2013 lidový soubor Vozembach.
Plzeňské veřejnosti se představil v rámci Festivalu regionálních potravin.
Dobřanské bábinky zpestřily program svým sborovým i tanečním vystoupením na akci
s názvem „Senioři baví seniory“. Program proběhl v hudebním pavilonku Měšťanské
besedy v Plzni.
BÁBINKY, DÍKY!
Ladislav Bouřil reprezentoval naše
město i kraj v celostátní soutěži ve hře
na akordeon. (Na fotce s p. uč. Petrem
Vackem). Zde získal 2. cenu. Oběma
muzikantům gratulujeme!
Dne 26. dubna se konalo setkání
důchodců Dolnolukavicka v kulturním
domě ve Snopoušovech. Bohatý program
zpestřily také Dobřanské bábinky. Autobus přivezl cca 20 veselých bábinek, které svým vystoupením všem zúčastněným
doslova vzaly dech. Temperament, který
projevily jak při country vystoupení, tak při
„heligonce“ byl obdivuhodný. Bábinky ukázaly všem, že i v důchodovém věku se dá žít
aktivně a že veselá mysl je půl zdraví.
Milé bábinky, děkujeme a těšíme se zase
někdy na shledanou.
Za kulturní komisi Dolní Lukavice
Mgr. Eva Klepsová
David Brant vystoupil společně se svými
kamarády ze ZUŠ Dobřany na společném koncertu v Praze, který byl věnovaný kulatým narozeninám naší pražské
partnerské ZUŠ.
V celostátním kole soutěže Zpěváček ve
Velkých Losinách se Filip Brada probojoval přes početné semifinále mezi dvacet
nejúspěšnějších lidových zpěváků Česka.
Vystoupení slovinských přátel na koncertu v sále ZUŠ
strana 9
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KATJA, TEA, UROŠ, ROBI, NIKA ….
To jsou jména našich nových kamarádů ze Slovinska. Kamarádů – muzikantů, kteří k nám přijeli (spolu s ostatními)
z hudební školy z Brežic. Během čtyřdenní návštěvy jsme zažili a poznali spoustu nového. Slovincům jsme ukázali něco málo
z české krajiny, českých měst a české historie. Společně jsme si poprvé zamuzicírovali, utvořili jsme velký orchestr a nacvičili
během odpoledne několik skladeb. Vyposlechli jsme si krásný koncert slovinských dětí a učitelů, učili se spolu dohovořit, ať
už anglicky či česko - slovinsky. Slovinci poznali chod českých rodin, ochutnali české speciality, poznali český folklór. Za
vydařené čtyři dny je třeba poděkovat rodinám, které naše hosty ubytovávaly, a zaměstnancům ZUŠ, že se aktivně zapojili do
celé akce.
Ředitelé obou škol pan Jan Vozár, Daniel Ivša a velvyslankyně Slovinské republiky paní Smiljana Knez při předávání „Čestného
uznání ZUŠ J. S. Bacha za zásluhy při podpoře vzájemných vztahů a přátelství mezi městy Dobřany a Brežice“.
Výlet na Karlštejn s celodenní hrou „O Karlu IV.“
strana 10
Česko-slovinský orchestr
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
ČERVEN 2013
9. června 2013 / 10.30 / Masné krámy - Plzeň
Koncert jižního Plzeňska - vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Přeštic, Blovic, Nepomuka, Stoda a Starého Plzence
RICHARD BÖHNEL
PASTELOVÉ TOULÁNÍ
krajinou i vlastní hlavou
11. června 2013 / 17.00 / Káčko
„Bosýma nohama“ - 3. ročník - vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany a ZUŠ Tachov
12. června 2013 / 18.00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka - vystoupí žáci ze třídy pí uč. Z. Fryčkové
13. června 2013 / 18.00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka - vystoupí žáci ze třídy pí uč. E. Šustrové
14. června 2013 / 17.00 / Káčko
Slavnostní zasedání Zastupitelstva města Dobřany k oslavám 770. výročí
založení - vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach a pěvecké oddělení
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
3. července – 31. srpna 2013
Dobřanská galerie
Otevřeno:
po – čt 9.00 – 12.15 a 13.00 – 17.00, pá 9.00 – 12.15 a 13.00 – 16.00
so, ne 13.00 – 17.00
15. června 2013 / 14.30 - 15.00 / Náměstí T.G.M.
Svatovítské slavnosti - vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh ZUŠ J.
S. Bacha Dobřany, slavnosti jsou věnované k oslavám 770. výročí založení města
Dobřany
16. června 2013 / 11.00 - 13.00 / U Branky - Plzeň
C.I.O.F.F. - 17. Mezinárodní folklórní festival - vystoupí F. Brada a Š. Vyletová
za doprovodu velké dětské lidové muziky Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
17. června 2013 / 17.30 / divadlo Alfa - Plzeň
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ B. Smetany Plzeň - Roztancováno - vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ B. Smetany Plzeň a ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany
17. června 2013 / 18.00 / sál ZUŠ
Koncert vítězů a laureátů
18. června 2013 / 18.00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert - M. Tichotová - flétna, M. Benediktová - flétna, O. Hodan
- flétna, Š. Jindrová - kytara
První polovina minulého
století v Dobøanech
výstava fotografií
7. kvìtna – 28. èervna 2013
Dobøanská galerie
Otevřeno: po–čt 9.00–17.00, pá 9.00–16.00 (přestávka 12.15–13.00),
so, ne 13.00–17.00
19. června 2013 / 17.00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka - vystoupí žáci ze třídy pí uč. M. Vozárové a p. uč. K. Křemenáka
20. června 2013 / 14.00 / Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců - vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
20. června 2013 / 18:00 / sál ZUŠ
Absolventský koncert - M. Kordíková - flétna, Š. Kučerová - dudy, K. Sobotková
- klavír
MUDr. Petr Krčál
21. června 2013 / 16.00 / Útušice
Drda párty - kulturně-společenská akce
Ordinační a provozní hodiny
24. června 2013 / 17.00 / sál ZUŠ
Závěrečný žákovský koncert I
25. června 2013 / 18.00 / farní sál Litice
Závěrečný žákovský koncert II - vystoupí žáci ZUŠ, malá lidová muzika VOZEMBACH, keltská hudební skupina Dé Domhnaigh, P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení
Dobřanských Učitelů), seniorský pěvecký a taneční soubor Dobřanské bábinky,
dětská operka O dvanácti měsíčkách a taneční obor ZUŠ
Koncert je věnovaný k oslavám 770. výročí založení města Dobřany
odborný ženský lékař
zdravotní středisko Dobřany:
Čtvrtek
7.30 - 13.30
Pátek
7.00 - 12.00
V místě ordinace dle objednaných
pacientek na USG vyšetření.
Na vyšetření se můžete objednat telefonicky na čísle 603 225 252 v době
ordinačních hodin.
strana 11
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CENA MĚSTA DOBŘAN V BOS 2013
Třetí ročník branně orientační soutěže
dvojic žactva, soutěže, která opět zvedla děti od počítačů a televize a kterou
připravilo Sdružení nezávislých Dobřany za finanční podpory z Grantu města
Dobřany. Děti, které tuto soutěž zkusily
v předešlých ročnících, se o akci zajímaly hned, jak se o ní dozvěděly. I přesto,
že chyběli zástupci Junáka i Pionýra,
část dětí odjela do Slovinska a část dětí
dala spíše na pokyn rodičů přednost
návštěvě Off roadů, se zúčastnil slušný
počet dětí i rodičů.
V sobotu 18. května ráno v 9 hodin
přišly na náměstí k registraci první soutěžní dvojice. Ty byly rozděleny do tří
kategorií: starší žáci, mladší žáci a rodiče s malými dětmi. Po krátkém uvítání
ředitelkou soutěže, MUDr. Jitkou Šebestovou, si vzal slovo hlavní pořadatel,
pan Václav Lecjaks. Ten dětem vysvětlil
pravidla soutěže a zodpověděl několik
dotazů z řad soutěžících. V 10 hodin byl
závod odstartován. Dvojice dostaly itinerář, mapu Dobřan a vyrazily na neznámou trasu. Cíl byl tentokráte znám,
hřiště Pétanque clubu v Džungli. Až
na jednu dvojici neměli soutěžící problém s orientací v mapě, a tak všichni
v pořádku dorazili do cíle. Těm nejlepším netrvala 4,5 km dlouhá trať ani 24
minut. V cíli pak soutěžící beze spěchu
házeli granátem na cíl, stříleli ze vzduchovky, plnili vědomostní testy a testy
zručnosti. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení a každý dostal i malý balíček se sladkostmi. Hlavní pořadatel pan
Václav Lecjaks vyhlásil vítěze soutěže v
jednotlivých kategoriích.
V kategorii starší žáci byli na 1. místě
bratranci Schlehoferovi, 2. místo obsadili Kletečka a Pěnkava. V kategorii
mladší žáci: 1. místo sourozenci Hessovi, 2. místo Blažek a Čonka, 3. místo Malvín a Vaníček. V nejpočetnější
kategorii rodiče s dětmi: 1. místo rodina
Urbancova, 2. místo rodina Grunthalova a 3. místo Kudličková a Šedivcová.
V celkovém hodnocení získali poháry za
1. místo a mobilní telefony sourozenci
Hessovi, poháry za 2. místo a 1 mobilní
telefon sourozenci Urbancovi a poháry
strana 12
za 3. místo a 1 mobilní telefon bratranci
Schlehoferovi. Při závěrečné řeči ředitelce soutěže dojetím opět selhal hlas. Pan
Lecjaks jménem pořadatelů Sdružení
nezávislých Dobřany dětem slíbil, že
příští rok bude soutěž pokračovat.
Závěrem se sluší poděkovat za obětavou
pomoc při soutěži řadě dalších občanů z Dobřan a z Vodního Újezdu, kteří
nejsou členy Sdružení nezávislých, ale
pochopili, že jde o dobrou věc pro děti.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ve středu 8. 5. 2013 se u ornitologických sítí v blízkosti Bartova mlýna
sešlo přes dvacet účastníků vycházky
organizované ČSO a ZŠ, ČSOP a MS
Dobřany. Od dobřanského nádraží přes
čistírnu odpadních vod a podél řeky byli
s komentářem ornitologa pana Pajskera
slyšeni, viděni, chyceni či okroužkováni
tito ptáci: bažant obecný, brhlík lesní,
budníček menší, cvrčilka zelená, drozd
kvíčala, holub domácí a hřivnáč, hrd-
Pózující ťuhýk v ruce pana Pajskera.
lička zahradní, jiřička obecná, kachna
divoká, konipas bílý, kos černý, krutihlav
obecný, kukačka obecná, ledňáček říční, lejsek černohlavý a šedý, luňák hnědý, pěnice černohlavá, pěnkava obecná,
racek chechtavý, rákosník proužkovaný
a zpěvný, rehek domácí, pěnice hnědokřídlá, pokřovní a slavíková, sedmihlásek hajní, skřivan polní, slavík obecný,
stehlík obecný, straka obecná, strnad
obecný, střízlík obecný, sýkora koňadra a modřinka, špaček obecný, ťuhýk
obecný, vrabec domácí a polní, zvonek
zelený, zvonohlík zahradní.
Hitem letošní vycházky byl krutihlav
obecný, který byl slyšen v parku pod
nádražím i chycen do sítě. Účastníkům
vycházky předvedl své typické obranné
pohyby, s nimiž při ohrožení napodobuje pohyby hada. Zajímavý byl i odchyt
ťuhýka či opět potvrzený výskyt slavíka
obecného v keřích za nádražím.
Za pořadatele Jaroslav Šedivý
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CO NOVÉHO
NA MARTIŇÁKU?
HOBBY DREZURNÍ ZÁVODY DOBŘANY
JARNÍ CENA 2013
(na pokračování)
Příznivci lesoparku na Martiňáku přiložili letos na jaře dvakrát ruku k dílu –
nejdříve v sobotu 16. 3. 2013 při prořezu dřevin na cestě ke kapli a dokončení
výřezu náletů v prostoru bývalé „škváry“. Dětí a dospělých bylo tak půl na půl
a zbyl čas i na pečení buřtů. Podruhé
jsme se sešli v páteční odpoledne 19.
4. 2013 a zhotovili schody u přírodní
učebny a od pomníku H. Lönze k pískovcové stěně nad pomníkem. Tyto
stupně jednak usnadní chůzi návštěvníkům parku, ale také zastaví v těchto
místech vznikající erozi svahu.
Všem pomocníkům moc děkujeme.
Koně nejsou salónní sport, co si budeme povídat - jste pořád v prachu, a když prší,
tak je z prachu bahno, ale že se to počasí, deštivé počasí, trefí do termínů konání drezurních hobby závodů v Dobřanech, to zamrzí. Aspoň tedy mě.
Některým to ale vůbec nevadí a stejně k nám do areálu koní v Dobřanech 11. května vyrazili na závody. A co „nevadí“, oni si v tom snad i libují. Bahno a plno vody
shůry jim trošičku může u drezurních závodů ztěžovat situaci, jsou však stejně perfektně připraveni, parádně upraveni a spolu se svými čtyřnohými svěřenci se utkávají
v nelítostném boji o co nejlepší umístění v závodech. A tak nakonec i přes nepřízeň
počasí to shrnul jeden můj známý, když pronesl: „No, prostě anglická idylka.“
A kdo v té anglické idylce zvítězil?
Hlavní cenu si pro sebe v soutěži L2 odvezla Michaela Luttman ze Sportovního klubu Spálené Poříčí na koni Cathene G. Zástupci naší stáje se trošičku ztratili v těch
kapkách deště a tentokrát nedosáhli na nejlepší umístění v žádné ze soutěží, ale doufám, že se opět vynoří za krásného podzimního počasí, letos 14. září na Velké ceně
města Dobřany a utrhnou nějaký ten vavřín pro domácí stáj. A abych nezapomněl,
přijďte je podpořit, vezměte s sebou dobrou náladu, starosti nechte doma a pokud
někde seženete dobré počasí, tak neváhejte a berte je s sebou, ...
... i když, vlastně v Anglii prší snad pořád.
Jan Košťál ml.
Za zmínku rovněž stojí 3. tradiční
pouť dobřanské farnosti první neděli
po Velikonocích, letos s prodloužením
do Plzeňské ulice k zrestaurovanému
baroknímu kříži. Letošní obřady sloužil
v přítomnosti dobřanského pana faráře
P. Martina Váni opat tepelského premonstrátského kláštera P. Filip Zdeněk
Lobkowicz OPraem.
Již nyní se na Vás obracíme s prosbou
o pomoc se zajištěním 3. podzimní poutě na Kamínku pro děti i dospělé, která
je naplánovaná na sobotu 12. 10. 2013.
Kromě obvyklých herních a dovednostních stanovišť a kulturního vystoupení bude letos novinkou ornitologický
odchyt ptactva do sítí a kroužkování
a minivýstava bonsají - převážně českých dřevin od dobřanských pěstitelů.
Těšíme se i na vaše nápady.
Za iniciativní skupinu Jaroslav Šedivý
strana 13
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
NÁŠ SLAVNÝ DEN
U DELFÍNŮ V PIONÝRU
ČARODĚJNÉ HRY
Stejně jako v loňském roce jsme se
i letos společně s místními zahrádkáři
a turisty podíleli 30. dubna na přípravě a zajištění akce s názvem „Čarodějné
hry“ v bývalých kasárnách. Na úspěchu
mělo svůj podíl i naše město, které se
na jejím zajištění podílelo finančně.
A jak to dopadlo?
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří přišli, i těm, kteří se na přípravě i průběhu akce podíleli – vedoucím a dětem,
pí Gittlerové a Válkové, zahrádkářům
a turistům.
K. Mašátová
ČARODĚJNICKÁ
MATURITA
25. dubna 2013 odpoledne začala jedna ze slavnostních oddílových schůzek.
Proč slavnostní schůzka?
V první řadě nás sedm skládalo svůj
první slib. Slíbili jsme, že jako Delfíni
budeme nejen poslouchat, ale i pomáhat ostatním, budeme dobrými kamarády a tak. Převzali jsme oddílová trička,
přívěšek s Delfíny a podepsali jsme se
na slibovou listinu, která bude vložena
do láhve a zakopána, stejně jako už to
bylo učiněno po slibu našich oddílových
kamarádů.
V další části schůzky převzali ocenění
Prima kamarád vedoucí našich družinek Erik Mašek, Anička Gubischová
a Kristýna Tichotová. Dodatečně jej
dostane ještě Tereza Bílková, která na
schůzce nebyla. A aby nebyly oceňovány jen děti, převzaly ocenění i naše
instruktorka a vedoucí Katka Denková, Petra Mašková a Katka Mašátová za
dlouhodobou pomoc a práci s námi.
A na závěr schůzky jsme si opekli
buřtíky a chvíli si hráli s míčem na hřišti. Bylo to moc hezké odpoledne.
Za všechny Delfíny M.B. a S.P.
strana 14
Na startu se sešlo zhruba 100 dětí
s rodiči a prarodiči. Prvním úkolem bylo
na „velkých stopách“ ujít určitou vzdálenost. Na druhém stanovišti si mohly děti
zkusit bowling, na třetím skok v pytli.
Čtvrté stanoviště nabídlo mezi stromy
natažený provaz a úkolem bylo prolézt
s míčkem na lžíci. Udržet rovnováhu
na „kolečkách“ nebo házet kroužky na
kříž, to byly úkoly na stanovišti pátém.
Na šestém stanovišti byl připraven hod
míčky do koše a na sedmém stranovišti hod šipkami na terč nebo míčky do
košíčků na kříži. Co stanoviště, to sladká odměna. A pak už byl cíl, občerstvení v podobě limonády a šance práce
s papírem – vyrobit si přáníčko, záložku nebo obrázek. Vše bylo připraveno,
a tak stačilo vzít jen lepidlo a s pomocí
rodičů či přítomných vedoucích se dát
do díla. Všem se to moc líbilo, a tak spokojeně odcházeli ke klubovně zahrádkářů a turistů, kde byly připraveny další
herní aktvity a opékání uzenin. Počasí
všem přálo až do poslední chvíle, a tak
se akce povedla tak, jak si pořadatelé
přáli.
Rok se s rokem sešel a v Kouzelné
školce Loudovice se opět skládá Čarodějnická maturita.
Podmínkou uspěšného složení maturitní zkoušky byl čarodějnický oblek.
Děti společně se svými rodiči si na
čarodějnických oblecích daly opravdu
záležet, a tak jsme mohli vidět mnoho
krásných čarodějnických maturantů.
To nejdůležitější děti teprve čekalo, splnit zkoušky z odborných a praktických
předmětů, který si čarodějnické učitelky
pro děti připravily (čarodějnický skok,
hod, let, střelbu, čarodějnickou degustaci a čarodějnické věštecké zrcadlo).
Děti se pustily do skládání maturity
s velkou chuťí, radostí a ničeho se nezalekly. Bylo vidět, že se v Kouzelné školce
pilně připravovaly.
Po ukončení maturitních zkoušek
na děti čekala odměna a vysvědčení se
samými jedničkami.
MŠ Dobřany - Včelky
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MALÝ RYBÁŘ S VELKOU VÁŠNÍ SE VRHL ZA KOŘISTÍ PŘÍMO DO VODY
V květnu se již ryby začaly ozývat. Ulovil jsem několik kapříků, plno malých
jesenů, pár menších podouství. Radost
jsem měl z úlovku asi 5 – 6 línků okolo
25 cm. Nádherné baculaté ryby, ale tady
jsem si stanovil míru na 30 cm, a tak
jsem je pouštěl. S radostí jsem si ale
vzal karasa 37 cm, takového jsem ještě
nechytil. Také jsem již začátkem května
zkoušel úhoře. Zatím se mi ale povedlo
chytit jenom dva menší, tak 50 – 55 cm.
To jsou ještě „tkaničky“. Naštěstí byli
chyceni za okraj tlamky, takže jsem je
mohl pustit, aniž bych přišel o háčky.
Ve čtvrtek 9. 5. jsme zase vyrazili s dětským rybářským kroužkem pod
starý most. Sešlo se opět asi osm dětí.
Vojta Váca se tentokrát rozhodl lovit na
těžko na udici s krmítkem. Po nahození
uložil prut do vidliček a mezi očka zavěsil
čihátko neboli policajta. Ostatní většinou
lovili na plavanou, občas se jim podařilo
chytit malé jeseny nebo oukleje. Náhle Vojtův policajt vyletěl nahoru, práskl
do prutu, prut vyskočil z vidliček a se
žbluňknutím spadl do vody. Na chvilku
všichni zkoprněli a dívali se na prut ve
vodě. Vojta udělal krok na okraj břehu,
sehnul se a přikrčil. Všichni se domnívali, že si chce lehnout na břeh, aby na
prut dosáhl. Nežli ale stačil někdo něco
udělat, Vojta se náhle oběma nohama
odrazil a hup! – skočil do vody jako olympijský plavec. Popadl prut a začal rychle
navíjet. Po krátkém boji se u břehu plácal
kapřík 38 cm. Kapr i Vojta byli vyloveni
z vody a rychle odvezeni domů, neboť
se hrdinný lovec začal klepat zimou.
Nakonec tedy vše dobře dopadlo, rodiče
to vzali sportovně a dalšího kroužku na
Kotynce se Vojta již zase zúčastnil.
Když jsem byl malý, směly děti chytat
jen pod dozorem rybáře, který byl zapsán
v jejich povolence a který za ně nesl zodpovědnost. Já tam měl tehdy svého otce,
který se z práce vracel až večer, v té době
se ještě dělalo i v sobotu. Takže na ryby
jsem se dostal jen zřídka. V pozdějších
letech mohly děti chytat s kterýmkoliv rybářem, kterého u vody požádaly.
Pokud souhlasil, přebíral za dítě zodpovědnost. Dle současného rybářského
řádu smí děti chytat samy, bez dozoru.
Jak vidíte, u vody se může stát ledacos.
V našem případě jistili bezpečnost dětí
hned čtyři dospělí. Rodičům doporučuji, pokud sami nemohou doprovázet své
děti k vodě, aby si dohodli dozor s jiným
dospělým, nejlépe s rybářem.
Na závěr bych chtěl oznámit změnu
– posunutí termínu konání dětských
rybářských závodů na Dolní Kotynce.
Místo 8. 6. se budou konat 22. 6. 2013
od 8.00 hodin.
Vladislav Šefl
DĚTI V JÍDELNĚ
OBSLUHOVALI
HOKEJOVÍ MISTŘI
V rámci oslav prvního ligového titulu
zavítali plzeňští Indiáni i do dobřanské
jídelny.
Děti vítala jídelna vyzdobená vlajkami
a šálami čerstvých mistrů, polévku dětem
nabíral Jakub Lev a druhé jídlo, „indiánskou roládu s bramborovou kaší“, servíroval mnohdy velmi překvapeným dětem
Michal Dvořák. Také kuchařky vyměnily
bílé pláště za hokejové dresy a samozřejmě nechyběla ani autogramiáda.
Následující týden mohly děti ochutnat jídla indiánské kuchyně, kdy byly
na jídelníčku speciality jako SIOUXSKÉ
WAHANPI, řízek VINNETOU apod. Celou
akci zahájil maskot plzeňských hokejistů, který se dětem velice líbil.
Obě akce se velmi vydařily a děti se
mohou těšit na další nápady, které jim
zpestří jídlo v jejich školní jídelně.
strana 15
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SLOUPEK
V červnu již ovocné stromy mají plůdky a my čekáme na červnový propad,
zda se ukáže potřeba jejich protrhávání.
Na obrázku větvičky broskvoně je příklad způsobu redukce plodů. Vzdálenost mezi jednotlivými plody po probírce by neměla být menší než 10 cm. Na
jednom plodném výhonu ponecháváme
zpravidla 4 plody.
O červivé ovoce jistě nikdo nestojí,
a přece mnohý zahrádkář sám napomáhá, aby ho bylo co nejvíce. Dělá to tak,
že nechává spadané červivé plody dlouho ležet pod stromy, takže tučně vypasení „červíci“ mají dost času zalézt do
země, aby mohli v druhé generaci jako
do-spěláci znovu napadnout úrodu. Jiní
snaživci sice červivé ovoce sesbírají, ale
sypou ho nedaleko na hromadu, takže
výsledek je stejný. Červivé ovoce nestačí jen sbírat, ale je potřeba ho skutečně
zlikvidovat posypem páleným vápnem
nebo pomocí insekticidu.
U vinné révy je v této době potřeba
vylamovat fazochy a redukovat počty
hroznů. Zjistíme-li sprchávání květenství, neváháme mírně přihnojit boraxem. Proti plísni révu bráníme Acrobatem nebo Championem, proti padlí
použijeme ku příkladu Bayleton.
V červnu podle podmínek stříkáme
ovocné stromy proti strupovitosti Dithane, Delan, Novozir, Discus. Proti
padlí jabloňovému i na angreštech stříkáme Bayleton. Proti mšicím použijeme
Pirimor nebo Mospilan.
Lapáme vosy a můry do nastražených
lahví nebo na feromonové lapáky. Na
kmeny dáváme lepové pásy proti mravencům. Zabráníme tak mnoha škodám.
Často zaléváme borůvky a přihnojujeme nevápenným hnojivem při současném nastýlání vysokým mulčem
Na okrasných keřích, jež nám svým
květem již udělaly radost, odstříháváme zvadlé okvětí, případně zkracujeme
výhony. Týká se to šeříku, zlatice, rododendronů, azalek a dalších.
Přemnožení plzáci jsou pohromou
našich zahrádek. Nejvíc jim chutnají afrikány, na něž je můžeme nalákat.
Nechutná jim celer, česnek, cibule,
popenec, lichořeřišnice, máta, dobromysl, levandule a šalvěj
Červen je také měsícem dozrávání
třešní. Na obrázku je odrůda Debora. Ta
patří mezi středně rané tmavé chrupky.
Její plody jsou kvalitní a chutné, velmi
odolné proti pukání za deštivého počasí. Proti vrtuli třešňové chráníme plody,
strana 16
když začínají žloutnout. Použijí se buď
žluté lepové desky nebo postřik Calypso, Desic Flow, Omite a další.
U plodové zeleniny - papriky, rajčata – může v blízkosti špičky plodu
vzniknout suchá neparazitická skvrnitost jako důsledek nedostatku vápníku
v rostlině. Na obrázku je však ukázána
podobná hniloba, která je ovšem způsobena slunečním úžehem. Tento jev se
vyskytuje vždy jen na osluněné straně.
Dvě různé příčiny, avšak na pohled stejné poškození se tak dají odlišit.
Mnoho radosti z dobré úrody přeje
Český zahrádkářský svaz
měl být zpestřen harmonikou p. ing.
Boučka, ale jelikož ho zastihla nečekaně angína, nemohl mezi nás přijít.
Akce se zúčastnilo i mnoho zahrádkářů, rodičů s dětmi nebo vnoučaty, ale
počasí bylo dost chladné, a tak po soutěžích a opékání rodiče s dětmi odcházeli domů. I přes nepříznivé počasí se
Předvečer 1. máje vydařil. Poděkování
patří hlavně př. Drahušce Havlové za
zajištění občerstvení a př. Němečkové,
J. Soukupové, Baborové a všem ostatním za pomoc.
...VZDALI HOLD
ZAHRÁDKÁŘKÁM...
ZAHRÁDKÁŘI
BRIGÁDNIČILI...
Dne 26. 4. 2013 se uskutečnila brigáda, jejímž hlavním úkolem byla údržba „kruháku“ v Přeštické ulici, který si
vzali dobřanští zahrádkáři do péče.
Další nutnou prací byl úklid kolem
klubovny a příprava dřeva na oheň,
ostříhání stromku, který jsme dostali od
zahrádkářů z Obertraublingu z Německa. Třetí úkol splnil přítel Duban sám,
a to stříhání parku u Kotynky, se svým
synem provedl i jeho úklid. Na brigádu se dostavilo celkem 24 členů, bylo
hezké počasí i dobrá nálada a vše se
podařilo zvládnout. Výbor ČZS děkuje
zúčastněným za aktivní pomoc při jarním úklidu.
...PÁLILI ČARODĚJNICE...
Jako již každoročně pořádali zahrádkáři Předvečer 1. máje - Pálení čarodějnic. Plánovaný začátek nebyl dodržen,
protože
Pionýrská skupina Delfíni
Dobřany již přišla před 17. hodinou.
Pan Bohman připravil gril a zapálil oheň. Byly přichystány soutěže
v rybolovu, sázení fazolí a muškátů
do malých květináčků, přítel Smola a př. Sternerová připravili další
soutěže, děti dostaly sladké odměny
a nakonec si opékaly buřty nebo klobásy. Objevila se i čarodějnice. Večer
Dne 18. 5. 2013 se konal
Den
zahrádkářek. V naší klubovně v kasárnách se sešlo jen 26 zahrádkářek a
zahrádkářů. Každá členka dostala
kytičku dle vlastního výběru a malé
pohoštění (zákusek a káva/čaj). Pro
zlepšení nálady zahrál pan Brada na
harmoniku. K občerstvení byly letinské
párky, brambůrky, plzeňské i
nealkoholické pivo, víno nebo minerální voda. I přes poměrně malou účast
byla nálada veselá a při harmonice a
zpěvu jsme vydrželi do půlnoci. Je škoda, že jsou některé akce málo navštěvovány. Krásně kvetoucí rostliny různých druhů nám připravila členka naší
organizace paní Tetřevová. Děkujeme
za spolupráci.
...A ZVOU
NA ČERVNOVÉ AKCE
17. 5. 2013 pořádali zahrádkáři
zájezd na Hobby výstavu do Českých
Budějovic. Krásné výstavy s možností
nákupu nebo objednávky všelijakých
novinek pro kutily a zahrádkáře se za
pěkného počasí zúčastnilo 45 zájemců.
Jen veliký problém se zaparkováním
autobusu a vysoká cena parkovného
byly negativní stránkou zahrádkářského zájezdu. Výbor ČZS zve všechny
zahrádkáře i širokou veřejnost na další
akce v červnu.
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MYSLIVCI SE PŘIPRAVUJÍ NA SEZONU
Na začátku lovecké sezony si myslivci připomínají, jak bezpečně zacházet se střelnou zbraní a chováním při střelbě. Při této příležitosti se konala 8. května 2013 již
tradiční soutěž mysliveckého sdružení ve střelbě z malorážky na střelnici v Dobřánkách za finančního příspěvku MěKS Dobřany. Celkem se závodu zúčastnilo 25 střelců, kteří mezi sebou sváděli do poslední chvíle vyrovnaný souboj. Soutěžilo se ve
střelbě na terče znázorňující lišku, srnce a prase divoké na vzdálenost 50 metrů,
a to pouze jedenkrát, s možností pevné opory. Nejlépe se dařilo v letošní soutěži
panu Jiřímu Škardovi. Na dalších medailových místech skončili pan Jiří Pešek a pan
Zdeněk Hájek ml.
Dne 9. června 2013 je připravena obdobná akce, avšak v brokové střelbě na asfaltové holuby.
Za myslivecké sdružení Dobřany
Marcel Pastuch
MYSLIVECKÝ DEN PRO
DĚTI A VEŘEJNOST
Myslivecké sdružení Dobřany pořádá
v pátek 21. června 2013 akci Myslivecký
den pro děti a veřejnost. Místem konání jsou lesní pozemky v prostoru lesa
„Vysoká“ (směrem za řízenou skládkou
odpadů Vysoká) a v okolí myslivecké chaty „Diana“. Páteční dopoledne
je výhradně určeno pro žáky Základní
a Mateřské školy Dobřany, odpoledne
pak je určeno pro širokou veřejnost.
Cílem projektu, který je podpořen Grantovým dotačním titulem Města Dobřany, je přiblížit práci členů mysliveckého
sdružení z hlediska ochrany lesů a lesních porostů, vysvětlit roli myslivců jako
ochránců přírody a přiblížit důležitost
lesů pro život obyvatel. Program akce
nabízí rovněž ukázky výcviku loveckých
psů a dravců, ukázky dokrmování lesní
zvěře a ukázky umění mysliveckých trubačů. Součástí programu jsou i soutěže
ve střelbě ze vzduchové pušky na terč,
soutěže v poznávání zvuků lesních zvířat a soutěže v poznávání lesních porostů. Pro děti je připraveno občerstvení,
drobné dárky a pro soutěžící diplomy
s cenou. K vidění bude i živá zvěř, např.
prase divoké, liška, zajíc a různé druhy
dravců. Po celou dobu konání této akce
je zajištěno občerstvení.
Tímto zvou členové Mysliveckého
sdružení Dobřany k návštěvě nejen příznivce myslivosti, ale i ostatní dobřanské občany.
Za myslivecké sdružení Dobřany
Marcel Pastuch
VĚNEC JE DOMA
11. - 12. 5. 2013 pokračovalo MMČR
v autocrossu závodem v Nové Pace.
Standa Brunát si se svým týmem
opravdu máknul. Začalo to hned v tréninku, když auto odmítlo poslušnost.
Po opravě už nás pořadatel nepustil na
start. Potom přišla první rozjížďka, kterou jsme nedokončili kvůli prasklé spojovací tyči řízení. V druhé jízdě praskl
držák převodovky, ale dojeli jsme. Ve
třetí jízdě už to znamenalo postup
vpřed. Do finále B jsme startovali
z druhé řady. Auto chytlo druhý dech,
což znamenalo druhé místo a postup
do finále A. Tam se povedlo 7. místo
celkově, ale hlavně 3. místo v divizi D5.
Věnec z Nové Paky se počítá dvojnásob.
Tak nám držte palce 15. - 16. 6. 2013
v Přerově, kde se jede MMČR a Zona
střední Evropy
www.brunatracing.cz
Za RC team P. Šístek
strana 17
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
SOUTĚŽ ZLATÝ LIST ANEB BLÍŽE K PŘÍRODĚ
113 dětí ze 4. – 9. třídy dobřanské základky, hudebníků / muzikantů ze zušky,
skautů, ochránců přírody, florbalistů a školních senátorů a 20 pořadatelů z řad učitelů ZŠ, ochránců přírody a bývalých žáků a žákyň naší školy, současných středoškoláků, se sešlo v pátek 19. 4. 2013 ráno na startu místního kola již 41. ročníku
republikové přírodovědně ekologické soutěže Zlatý list. Děti si na 10 stanovištích na
lukách kolem Radbuzy a na Martinském vrchu ověřily své znalosti z oblasti zoologie,
botaniky, dendrologie, ekologie a ochrany přírody, geologie, hydrobiologie a meteorologie. Ti nejlepší si zase odnesli hodnotné knižní odměny z finanční podpory města
Dobřany a postup do krajského kola a všichni si pochutnali na grilovaných párcích
a dobřanském pecnu, kterými již tradičně podpořili mladé přírodovědce pan Terelmeš
a pan Fonhauser (moc děkujeme).
Kdo byli ti nejlepší, kteří 8. 5. 2013 reprezentovali Dobřany na regionu ve Svojkovicích a Holoubkově? Za hudebníky Sára Ženíšková, Filip Brada a Vojta Kordík, za
třídu 6. B Luboš Hess, Jirka Berkovec a Magda Hadačová, za 7. A Dominik Novotný
a za 9. B Petr Mašek, Lukáš Marhánek, Michala Pošarová, Dominik Dušek a Alena
Klímová.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy
Někteří úspěšní přírodovědci v soutěži Zlatý list.
Mezi mladšími žáky máme pouze tři
zástupce, kteří jsou teprve na začátku.
Svojí pravidelnou tréninkovou docházkou se však neustále zlepšují ve svých
schopnostech. Nezbývá než doufat, že
také tito chlapci v dalších letech zasáhnou do bojů o medaile.
Kategorie starších žáků je zatím zcela
bez účasti zástupců oddílu CB Dobřany.
Po ukončení sezóny lze konstatovat,
že byla velmi úspěšná, ať již na krajské nebo celorepublikové úrovni. Pevně věříme, že mladí kuželkáři budou ve
svých výborných výkonech pokračovat i
nadále, což se bude snažit ovlivnit trenérská trojice Josef Fišer, Radek Kneř
a Martin Provazník. Trenérům pomáhají také někteří z rodičů a oddílový organizační pracovník Jan Koubský, za což
jim patří poděkování. Do další sezóny
přejeme mnoho úspěchů.
zleva: M. Mafková, M. Provazníková,
V. Fišerová (všechny CB Dobřany)
MÍŠA PROVAZNÍKOVÁ NEJLEPŠÍ HRÁČKOU
PLZEŇSKÉHO KRAJE
V neděli 12. 5. 2013 se na kuželně CB Dobřany uskutečnil závěrečný
turnaj soutěže Poháru mladých nadějí
Plzeňského kraje. Celková účast byla
výborná a radost nám dělala zejména
široká základna našeho oddílu, především v dívčích kategoriích.
Turnaj začal kategorií mladších
žákyň, ve které je po celý rok patrná převaha našeho oddílu, proto jsme
očekávali v celkovém zúčtování umístění na stupních vítězů. Naše děvčata
také v závěrečném turnaji předvedla
výborné výkony, za což bylo odměnou
obsazení prvních tří míst celkového
pořadí. 1. místo Michaela Provazníková, 2. místo Michaela Mafková, 3. mís-
strana 18
to Valerie Fišerová. Ani ostatní hráčky
CB Dobřany se v celkovém hodnocení
neztratily, neboť do 10. místa se vešly
další čtyři. A vzhledem k tomu, že svoji
kuželkářskou kariéru začalo také několik nových hráček, máme se na co těšit
i v příští sezóně.
Další kategorií na pořadu dne byly
starší žačky. Také v této kategorii máme
mnoho šikovných děvčat, což se potvrdilo, když v celkovém pořadí naše hráčky braly 3. až 8. místo, přičemž jako
třetí se umístila Dominika Hrádková.
Výborný herní projev hráček CB Dobřany dává naději na úspěch i do příští
sezóny, kdy se většina dívek přesune do
kategorie dorostu.
zleva: L. Varmužová, L. Šlajerová
a D. Hrádková z CB Dobřany
SPORT
TJ SNACK DOBŘANY - MISTR ČR
VÍTĚZ EXTRALIGY MLADŠÍHO DOROSTU 2012 -13
Vezměme to všechno pěkně popořádku.
Muži zakončili svoji jarní zápasovou pouť ve čtvrfinále ,,národky“ - tedy
2. nejvyšší soutěže v ČR. Po podzimních
peripetiích, kdo by to byl řekl. Kádr byl
složený převážně z mladších dorostenců
obklopených staršími matadory. Z boje
o záchranu jsme se poctivou zimní přípravou odrazili do bojů play off. Další
obrovská zkušenost pro naše mladíky!
Naši žáci nezvládli rozhodující duel
s Plzní a finále v Kyjově nám tak o krůček
uteklo. Konečná 4. příčka v nadstavbové
části mistrovství ČR starších žáků však
rozhodně není k zahození.Tento tým byl
letos ročníkově hodně mladý a drtivá většina kluků z tohoto kádru bude mít možnost reparátu v příští sezóně. I tomuto
našemu výběru lze za celoroční výkon
poděkovat.
Mladší dorost projel základní část jako
nůž máslem a vyhrál ji bez ztráty jediného bodu a vytvořil tak i rekord, který
může být pouze dorovnán, nikoli překonán. Poráželi jsme hokejbalová města,
jako Ústí n.L., Prahu, Kladno, Pardubice,
Plzeň, Jihlavu, Most atd. Poté začalo play
off a hned první soupeř byl pro nás hodně nepříjemný. Tým, který letos vystupoval pod názvem SK Jihlava, byl spojený
s hráči z Brna a o to více se na tuto část
sezóny posílil. Po dvou výhrách doma
jsme jeli do Brna pro třetí klíčovou, což
se tentokrát nepovedlo (0-3), a dokonce jsme nebyli úspěšní ani ve 4. utkání,
které jsme nezvládli až v nájezdech (0-1).
Musel tak rozhodnout 5. zápas v Dobřanech. Tady jsme už kralovali a Brno
s Jihlavou rozstříleli poměrem 8:3. Sluší
se dodat, že jsme postup vybojovali zcela
zaslouženě. Prostě, už jenom vzhledem
průběhu celé sezóny si to naši Šneci
zasloužili. Postoupili jsme tedy o pomyslný krůček dál. V semifinále změřili síly
naši Šneci s Hradcem Králové, posíleni
o zkušenost s Brnem a Jihlavou jsme v této sérii již jasně dominovali. Po výhrách
9-0, 6-0 doma a 4-0 v Hradci Králové
jsme s přehledem vyhlíželi finálového
soupeře, Kladno, další hokejbalový kolos.
V domácích zápasech jsme nachystali
vše potřebné a důstojné k takové akci,
jakou finále extraligy mladšího dorostu
bezpochyby je. Nechyběla státní hymna,
přičemž státní vlajku držel hráč naší přípravky Aleš Duchek. Týmová hirearchie
je jasná a vše musí mít posloupnost. Právě kluci z přípravky jsou pro klub velmi
uznávaným článkem. Mohlo se jít tedy do
boje. Kladno jsme dvakrát doma porazili
s výsledky 3-2 a 8-1 a v klidu tak potvr-
dili roli favorita celé soutěže. Po týdenní pauze jsme už spřádali plány, jak to
vítězně zakončit již na Kladně.
Dva vypravené autobusy našich skutečně věrných a opravdových fanoušků
a ještě několik dalších, kteří dorazili na
Kladno svými vozidly, co na to říct???
Tihle kluboví srdcaři vytvořili Šnekům
téměř domácí prostředí. Od začátku až
do konce zápasu nás skvělí dobřanští
diváci táhli svými hlasivkami a kluci tuto
báječnou sportovní atmosféru vycítili
a mistrovský titul skutečně, a co hlavně,
zaslouženě vydobyli.
Závěrem: Těžké byly svým způsobem
všechny série včetně základní části, která je dlouhodobá a určitě má co do sebe.
Jezdíte či hrajete víkend co víkend, klu-
ci mají možnost poznat jiné oddíly, jiná
města atd. Brněnská play off série nám
všem dokonale otevřela oči, neboť jsme
pochopili, že se hraje opravdu od nuly
a nová soutěž, navíc každý ze soupeřů
nás chtěl všemožně porazit. O to víc nás
to všechny posílilo a tlačilo dál. Nejdříve
to odnesl Hadec a poté jsme rovněž ve
třech utkáních dokonali dílo i s Kladnem.
Ať je to jak je to, nejen některým týmům
- zejména pak z velkých měst - Dobřany na hokejbalové mapě prostě vadí......
O to více nás tato práce baví a samozřejmě motivuje do dalších bojů. Poděkování patří rodičům hráčů, hráčům celého
klubu, sponzorům a městu Dobřany za
podporu tomuto odvětví sportu.
Václav Šlehofer - TJ Snack Dobřany
strana 19
SPORT
PRVNÍ ROČNÍK FIFTÝNFESTU PŘILÁKAL SLAVNÉ OSOBNOSTI
V sobotu 15. května se v Tenisové hale
v Dobřanech uskutečnil 1. ročník tenisového turnaje osobností – Fiftýnfest.
Díky spolupořádajícímu občanskému
sdružení filmového festivalu Juniorfest
přijala pozvání na turnaj ve čtyřhrách
celá řada mediálně známých herců
a moderátorů, kteří mají tenis jako
svého sportovního koníčka. Akce byla
volně přístupná pro veřejnost, takže
mnoha divákům, kteří se přišli podívat,
předvedli svou hru Josef Laufer, Karel
Vágner, Jaroslav Sypal, Petr Jančařík
a Marie Retková s manželem. V průběhu dne pak dorazil přímo z natáčení
herec Pavel Nový, kterému dobrá nálada a humor nechyběly.
Štengl společně se starostou města
Dobřany Markem Sýkorou.
K příjemným zážitkům sportovního dne patřilo odpolední vystoupení
hudební skupiny Semtex, k dobré náladě přispěla nabídka bohatého občerstvení včetně tzv. wimbledonských jahod
se šlehačkou nebo šampaňským.
Den plný sportu a neformálních společenských kontaktů se i přes nepřízeň
deštivého počasí vydařil a všichni prohlásili, že se zúčastní i příštího ročníku
této soutěže. A navíc s sebou přivedou
další herecké osobnosti, protože v Dobřanech jim prostě bylo dobře. To byla
ta nejlepší vizitka, kterou nám účastníci vystavili, a my ji vnímáme jako závazek pro další ročníky této populární
soutěže.
Vladimír Tomášek
AMATÉR CUP 2013 NALÁKAL NOVÉ HRÁČE
Tenisové klání zahájily děti z Tenisové akademie. Na čtyřech hřištích si
zahrály s televizními hvězdami minitenis a děti si kromě herních zážitků
z kurtu odnášely též podepsané fotografie svých tenisových protihráčů.
V hlavní části turnaje pak los přidělil jednotlivým hercům a moderátorům
partnery z řad domácích tenistů. Takto vytvořené páry mezi sebou sehrály
celou řadu zajímavých zápasů, kde
nechyběla bojovnost ani nasazení,
i když se nejednalo o žádné mladíky.
Například Josef Laufer dokazoval, že
i ve věku 74 let lze podávat hodnotný
sportovní výkon a užít si příjemnou
atmosféru sportovního dne. Vítězem
hlavní soutěže se stal pár Vágner Hurta, kterému přišli popřát k jejich
sportovnímu úspěchu předseda Rady
Českého tenisového svazu Ing. Zdeněk
strana 20
Tradiční a také nejstarší pétanquový turnaj v Dobřanech přilákal jako každý rok
mnoho milovníků tohoto sportu. Ze stálých účastníků dobřanských turnajů chyběli
jen Klatovští, kteří zvolili účast na turnaji v Nepomuku, kde nebyla tak silná konkurence. Potěšil ale zájem zejména nových hráčů z řad našich, dobřanských občanů.
Ti se pak sami přesvědčili, že tuto hru může hrát úplně každý, i když se s pravidly
seznámí až na hřišti. Hrálo se tradičně ve čtyřech základních skupinách. V nich se
dařilo zejména dvojicím Dana Bernklauová – Jindra Bechyně, Zdeněk Eichler – Jiří
Impseil a Zdeňku a Zdeňce Dubanovým. Ze skupin do semifinále postoupili také
favorité turnaje. Jak záludný je v semifinále systém K.O., se přesvědčili právě Dubanovi, kteří podlehli nováčkům turnaje Eichler - Impseil. Z dalších do finálové skupiny postoupili favorité Khás - Kopejsko, Fišer - Harant a také překvapení turnaje,
Bernklauová - Bechyně. Poražení semifinalisté spolu s dvojicemi, které skončily ve
skupinách na třetím a čtvrtém místě, hráli systémem K.O. tzv. malý turnaj, který
měl jen jednu vítěznou dvojici, Ivanu Korandovou s Miluškou Štulcovou. Ve velkém
turnaji se pak naplno projevila zkušenost ze závěrečných bojů. Zvítězila dvojice Vláďa Khás - Karel Kopejsko, druzí byli Josef Fišer - Josef Harant, třetí místo obsadili
Zdeněk Eichler - Jiří Impseil. Čtvrtí skončili Dana Bernklauová - Jindra Bechyně,
pro které to byl jejich největší úspěch. Tradičně přálo i počasí, někteří účastníci ještě
poseděli a s vítězi vypili vítězné šampaňské.
Další akcí pétanquového clubu bude Junior cup, dětský turnaj dvojic, v sobotu
22. června.
Zdeněk Duban
SPORT / TIPY NA VÝLET
24HOURS OFFROAD
MARATON DOBŘANY
TURISTÉ VÁS ZVOU
8. června
ROKYCANSKÉ POCHODY
Akci pořádá Klub turistů Rokycany na
trasách 10 - 40 km. Start od 7.00 do
10.00 hod. v ulici Jiráskova čp. 214, cíl
do 17,00 hod. tamtéž. Odjezd z Dobřan
vlakem v 7.33 hod. (z Plzně 8.08 hod.)
Vedoucí Karel Bohmann.
Letošní závod nabídl prach, lehké
vlhko, až klouzavo a také (po velmi
vydatném dešti) brody na místech, kde
by to nikdo nečekal. V Dobřanech jsme
skoro už jako doma. Letos byl pro nás
závod velmi napínavý až do konce, kdy
přišlo už čtvrté vítězství. Dokonce zvítězil i týmový vůz v kategorii do 2000 ccm
a náš velký speciál AUDI vyhrál také
absolutně. Co víc si přát. Díky, Dobřany, a za rok...
Vlasta Korec, člen vítězného týmu
Dne 22. 6. 2013 od 9.00 hodin
se koná první vzpomínkový
turnaj na Žita (Petr Žitnik)
v malé kopané na hřišti TJ
Dobřany.
Účast přislíbili někteří hráči
FC Viktoria Plzeň.
Srdečně zveme všechny, kdo
Žita znali, i všechny ostatní.
11. června
Z RADNIC DO LIBLÍNA
Odjedeme vlakem v 6.12 hod. z Dobřan
do Radnic (z Plzně 7.32 hod.). Půjdeme po zelené tz. kolem Sv. Barbory do
Kamence a dále přes Lhotku, Chockov,
Zavadilku ke zřícenině hradu Libštejn.
Cíl naší vycházky kolem řeky Berounky
je již nedaleko. Délka vycházky 13 km.
Odjezd autobusem v 16.30 hod. (z Plzně
18.10 hod.).
Vedoucí Jindra Šmatlák.
18. června
SYLVÁN - MALEŠICE - KŘIMICKÝ
ZÁMEK
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.25
hod. do Plzně. Tramvají č. 4 na Košutku a vydáme se po zelené tz., která nás
povede kolem Koutského jezírka, přes
rozhlednu Sylván do Radčic a Malesic. Kolem řeky dojdeme do Křimic na
MHD. Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
22. června
HOLÝŠOVSKÉ KILOMETRY
Akci pořádá OT TJ Dukla Praha na trasách 12, 20 a 30 km. Start v Holýšově, hospůdka U Lípy od 7.30 hod. Cíl
do 17.00 hod. Méně nároční turisté si
vyberou nabízené kilometry. Druhá
varianta – z Holýšova na Lýšinu, Maškrov, Křížový vrch, Losinu, Vstiš a Dobřany. Délka této trasy 20 km. Vedoucí
Karel Bohmann. Odjezd vlakem z Dobřan do Holýšova v 7.33 hod. (z Plzně
8.09). Zpět v 15.00 hod.
25. června
Z BORKU DO BORU
Odjedeme vlakem z Dobřan do Borku
u Tachova v 6.12 hod. (z Plzně v 7.00
hod. z Domažlic 7.52 hod). Půjdeme
po žluté tz. z nádraží do Borku, lesem
na Valchu a k bývalému Hamru. Žlutá
tz. nás dovede až do Stráže, kterou si
prohlédneme. Pokračujeme dále již po
zelené tz., kolem židovského hřbitova
do Souměře. Cesta do Boru u Tachova, krajem rybníků, bude skýtat daleké pohledy plné vodních ptáků. Délka
vycházky 16 km. Méně nároční turisté
mohou vycházku ukončit ve Stráži u
Tachova a dále vlakem. Tato kratší
vycházka je 8 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
29. června
NÁŠ CÍL JE AMERIKA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.28 hod.
do Karlštejna (z Plzně 8.08). Půjdeme z
nádraží po žluté tz do Karlštejna a ke
hradu. Zde přejdeme na červenou tz.,
která nás dovede k rozcestníku U Dubu
a dále po modré tz. dojdeme do vesničky Mořina. Znovu se dáme žlutou tz.,
kolem židovského hřbitova na Velkou
Ameriku a lom Mexiko. Zde může být i
koupání, takže plavky s sebou. Vrátíme
se přes Malou Ameriku, nám už známému místu U Dubu a po stejné cestě.
až na nádraží. Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
2. července
HRACHOLUSKY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.28 hod.
do Plešnice. Půjdeme z nádraží na červenou tz., která nás dovede na Hráz
přehrady Hracholusky. Po prohlídce
nitra hráze následuje koupání v přehradě. Vycházku ukončíme návštěvou
zříceniny hradu Buben a cestou zpět
na nádraží v Plešnici. Délka vycházky
7 km. Vlak zpět v 16.22, 15.05 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
6. července
K PRAMENŮM RADBUZY - ZE STAŇKOVA DO HORŠOVSKÉHO TÝNA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.28 hod.
do Staňkova. Půjdeme kolem řeky Radbuzy na Bílý Mlýn, Vranov, Křenovy,
lesem k zastávce Semošice a podél lesa
vystoupáme na Šibeniční vrch, kde je
rozhledna. Sejdeme do města Horšovský Týn, projdeme se zámeckým parkem a zájemci si prohlédnou i hrad.
Délka vycházky 13 km. Zpět odjíždí
vlak v 16.37 hod.
Vedoucí Sváťa Leitl.
Přijďte se s námi projít přírodou na
počátku léta. Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu zveřejníme ve
vývěsní skříňce.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.
strana 21
TIPY NA VÝLET
VIKÝŘE PLAY, výstava pro
všechny smysly
Malostranská beseda, Malostranské
náměstí 21, Praha 1
Na výstavě se stanete aktivními tvůrci expozice, které se můžete dotýkat,
hrát si s ní a dokonce ji přímo měnit.
Čeká na Vás spousta herních instalací a nástrojů, speciálně připravených
pro vybrané sály, místnosti a podkroví
Malostranské besedy. Atmosféra půdního prostoru v samém srdci Prahy inspiruje k vytvoření tajuplného kabinetu,
koncentrujícího souhrn zážitků pro
všechny smysly.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10
do 18 hodin, základní vstupné - 150 Kč,
student do 26 let, důchodci, děti 3-15
let, ZTP - 90 Kč, děti do 3 let, doprovod
ZTP - 0 Kč, rodinné vstupné (4 osoby,
max. 2 dospělí) - 350 Kč.
Informace také na www.vikyreplay.cz.
LVÍČEK – zábavní centrum Plzeň
Od března najdete v areálu OC Olympia Plzeň herní prostor, který potěší
zejména děti.
Dětský svět Lvíček nabízí vašim dětem
poměrně štědré prostory pro různé
aktivní hry. Vyzkoušet zde mohou skluzavky, tobogány, prolézačky, bobovou
dráhu, trampolíny, skákací horu, šlapadla a spoustu dalších her. Dospělí si
zde mohou odpočinout v relaxační zóně,
objednat něco k snědku či pití, bezplatně
připojit k internetu (WI-FI) nebo zapůjčit
některý z mnoha časopisů. V neposlední
řadě Vám Lvíček nabízí unikátní a nezapomenutelné dětské a rodinné oslavy.
Vstupné pro děti 1 – 15 je 199 Kč,
pro dospělé (od 15 let) 139 Kč, rodinné
strana 22
vstupné (2 dospělí + 1 dítě + 1 dospělý zdarma, např. kamarádka) 399 Kč,
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti +1
dospělý zdarma, např. babička) 499 Kč,
ZTP a ZTP/P a děti do 1 roku - zdarma, všední dny od 18.00 - 79 Kč/osoba.
Do zábavního parku můžete vyrazit ve
všední dny od 13 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 19 hodin.
Informace na www.detskysvet-lvicek.cz.
-jar-
VÝLETY CYKLOBUSEM
Čas výletů, dovolených a dobrodružství
se blíží a lze k nim využít autobusy s cyklovlekem, které v sobotu a v neděli vyráží
z Plzně. Již od konce dubna jezdí cyklobus směrem na Český les přes Chotěšov (8.29h), Horšovský Týn, Poběžovice,
Bělou nad Radbuzou do Železné a dále
na Přimdu. Přiblíží nám místa, jež byla
před 25 lety nepřístupná, můžete tak
navštívit zrušené vesnice (označeno zelenými cedulemi), např. Waldorf, Pernštejn, Václav a spoustu vesnic s názvem
Huť. Dalším cílem může být bývalá vesnice Pleš (pietně upravené základy bývalého kostela) se svojí restaurací a příběhem o hajném - převaděči. Naproti je
vidět již v Německu rozhledna na vrchu
Ebene (894 m n. m.), která je celoročně
přístupná, a zde umístěnými dalekohledy jsou vidět i Domažlice. Výrazná stavba na našem území na vrcholu Velký
zvon je vojenská dodnes používaná radiolokační stanice. Přes přechod Železná
lze, což jsem též vyzkoušel, dojet až do
Eslarnu, kde nás český text na infopanelech informuje o začátku cyklostezky
do Neustadt a.d. Waldnaab – BOCKLRADWEG na tělese bývalé železnice.
Délka 50 kilometrů, převýšení minimální, technické památky na trase. Železnice vedla též z koncového města Schönsee do Wölsendorfu a dnes po ní vede
cyklostezka přátelství z Horšovského
Týna do Nabburgu. Cílů je v této oblasti mnoho, třeba i křížové kameny nebo
lovecké kameny (pod Velkým zvonem),
které připomínají lovecké úspěchy majitelů panství a jimi pozvaných histů (Koc
z Dobeše a Windischgrätz).
Další z autobusů z CANu (8.15h) má
jezdit od 1. 6. do Tachova a přes Lesnou do Staré Knížecí Huti. Zde stojí za
zmínku přírodní rezervace Podkovák
a naučná stezka Vodní svět na Kolmu
(bývalý Kulm) se soustavou rybníků,
kde je i pozorovatelna bobrů. Množství
přechodů pro pěší a cyklisty umožňuje
navštívit v Německu zříceninu Flossenbürg (taktéž památník bývalého koncentračního tábora).
Třetí cyklobus Plzeň - Příbram (i pro
pěší turisty), který jezdí v 7.45h a staví
i u plzeňské papírny, nás dopraví přes
Spálené Poříčí do oblasti Brd (Teslíny,
Míšov), kde lze navštívit impozantní
Padrťské rybníky nebo dobýt Třemšín.
Všechny cyklobusy mají zpáteční trasu.
Pohyb v liduprázdných hvozdech je
dobrou duševní hygienou pro dnešní
svět plný shonu a stresu.
Mapy cyklostezek v Hornofalckém lese
jsou k dispozici v informačním středisku
Bavorský les - Šumava v Martinské ulici
Plzeň. Případné dotazy na tel. 725 362
448. Na setkání na trase se těší
Pavel Krákora
NOVÉ MUZEUM V PLZNI
Jako alternativa pro deštivé dny se
nabízí možnost rozšířit si obzory a pokochat se v loni otevřeném Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v Plzni
v bývalém františkánském klášteře. Vidět
je zde možno nejen výtvarná díla a liturgické předměty, ale i gotické nástěnné
malby v kapli sv. Barbory. Jednotlivě
představeni jsou zde i světci a apoštolové. Výstava přibližuje též františkánský
řád a blahoslaveného Hroznatu. Celý
prostor kláštera je zajímavý i z architektonického hlediska (klenby apod.). Do
konce června je zde navíc výstava informující o poutních místech (např. Křížový
vrch, Tanaberk, Vícov, Přeštice, Mariánský Týnice, Bolfánek a další).
INZERCE
20. NAROZENINY SPOLEČNOSTI ENSINGER V DOBŘANECH
Pobočka společnosti Ensinger GmbH byla v České republice založena v roce 1993. Nejprve sídlila v pronajatých garážích
v Plzni na Bílé Hoře a na počátku roku 1996 se přestěhovala do nově postavené haly v Dobřanech. Letos v květnu společnost
Ensinger s.r.o. oslavila 20 let od svého založení.
Ensinger s.r.o. se zabývá výrobou přesných plastových dílů pomocí technologie obrábění a prodejem polotovarů z technických
plastů. V devadesátých letech přinesla do České republiky know-how o využití vysoce výkonných plastů v různých oborech
průmyslu. Většina z nás v té době znala pouze plastové materiály, jako jsou silon, PVC, teflon nebo plexisklo. Na český trh nově
uvedené plasty pod obchodními názvy TECAFORM, TECAMID, TECAPET, TECATRON, TECAPEEK a mnoho dalších
se výborně uplatňují při výrobě součástí strojů a zařízení, např. v elektrotechnickém průmyslu, při výrobě zdravotnických
přístrojů, potravinářských strojů, dopravní a manipulační techniky apod.
V současné době společnost zaměstnává 46 pracovníků převážně z Dobřan a jejich blízkého okolí. Dobré výsledky hospodaření
firmy jim nabízí stabilitu, perspektivu a zázemí nadnárodní společnosti. Zároveň umožňují investovat do nákupu moderních
CNC obráběcích center a přístrojů pro kontrolu výrobků. Kvalitně odvedená práce a korektní vztahy se zákazníky dlouhodobě
přináší růst a rozvoj firmy. Firemní kultura dbá na solidní vztahy se zaměstnanci a ctí legislativní, právní a etické požadavky,
které souvisí s podnikáním a vztahují se k environmentálním aspektům.
Všem současným i bývalým zaměstnancům děkuji za práci, kterou pro společnost Ensinger v uplynulých dvaceti letech
odvedli. Do dalších let jim přeji hodně úspěchů a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Společnosti Ensinger přeji mnoho
dalších spokojených zákazníků, růst a prosperitu.
Ing. Jaromír Habart
jednatel Ensinger s.r.o.
strana 23
INZERCE
Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz, e-mail: [email protected]
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□
□
□
□
□
bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy
□
□
□
□
□
systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
strana 24
INZERCE
#I
= = < ! > H # = < " [email protected]&*@[email protected]/E4+-)
5$7(%0A/A&*$D-$
-'2&2%%(*-022%%-'2&2%%
'**02%0'*02%*0)54
*5)7-'2&2%%%)3
.
-)1'
7?30+&(:53$&(0@*1
%('0E0A4'0%*%
+
+&
+
+&
+
+
&
+
+&
+
+&
F([email protected]
D-4
%'1
+
+ +
+ +
+ +
+
+
+
1'
!>=&/
1'
-4
1'
FA'.$C%$53?70A-17?
#$*3$'0A1%36%0A-
+
+
*%(%((%)*
,1)'06%
4'0 8*0
%'92&2-%'*02 %*% %*%
4'0
8*0 #
1'
++
++
F+0?-6260$'
D:A4-?5(
45A/51-62B0(/
-)&(/(056
,$-1'?3(-
#?/-17?'.$C%$$3-(5$
2.$50145-62B06'1
++&*((*%0'***0
*,0)*%7*-'%
-*-'0'0)(-%-*%&2
00'5)(-*5)'
%
/
.:(G;134-?21.(1./$74-?6./$.#
. G --?
? . .
-?
? . $ # .
'/
/888%$6*$64&:
' % *
#%2'%)%2'
'*,)'02-0 ,*',*87!$"$%2)*,16*2'1'0&(
,,%-7,*,%-,
1%F$04-@.+459
strana 25
INZERCE
strana 26
INZERCE
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení
S E RVI S CHL AZ E NÍ
Montáž a prodej klimatizačních jednotek
Antonín DANIA
Spojovací 827
Dobřany 334 41
mobil: 731 162 629
e-mail: [email protected]
BISTRO U LESA VODNÍ ÚJEZD
ŘÁDKOVÁ INZERCE
► Amatérská malířka v Dobřanech hledá levný pronájem
ateliéru
nebo
možnost
sdílení
ateliéru
!
s
jinými
ÚT - NE 12 -17 HOD
vet
et - zárí
árí
rí
kveten
výtvarníky. Tel. 603 297 622
´
► Nabízím hlídání dětí v rodinném domě se zahradou
v Dobřanech. Program dne uzpůsobuji náladě dítěte
a jeho věku. Jsem matka 2 dětí, mám čistý trestní rejstřík,
ŘP, jsem nekuřačka, zodpovědná, spolehlivá s kladným
)#*+,#.
#/'0
1234/
8>@<>B<>E==?F
?<@?GB98E:=?F
"#$%&'(
'5#6
7
89:
;:9
:<=
>?=
vztahem k dětem. Možnost hlídání o prázdninách nebo
o víkendech. Cena dohodou. Tel. 603 778 179
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
► Prodám štěňátka angl. chrta-greyhounda s PP po
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: [email protected]
vynikajících rodičích, na výstavy, chov i/nebo na
Typografie: Kalous & Skřivan
mazlení. S péčí ráda poradím. Nezávazná návštěva
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
vítána. Tel.: 606 623 124.
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
► Daruji 2 měsíce staré mláďata šnečků Achatina reticulata
z domácího chovu (ulita cca 1-2 cm). Nenáročný druh
na chov. Bližší info na tel. 604 899 418
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
strana 27
INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany
RWE
Oddělení pro děti
náměstí T.G.M. 1
pondělí
12:00 - 17:00
NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55
kontakt (ústředna): 377 195 831
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
Pohotovost plyn: 1239
Úřední dny:
středa
pondělí
7:15 - 18:00
středa
7:15 - 17:00
9:00 - 11:00
12:00 - 18:00
Městský úřad Stod
kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy
Internet pro veřejnost
Ostatní dny:
pondělí, středa
8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
úterý, čtvrtek
8:00 - 14:30
čtvrtek
pátek
8:00 - 13:00
pátek
Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
Triumfa s.r.o.
kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady
12:00 - 15:00
Úřední hodiny:
12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
pondělí
7:00 - 17:00
středa
7:00 - 17:00
(polední pauza 11:30 - 12:00)
Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany
Česká pošta
náměstí T.G.M. 282
Otevírací doba:
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
pondělí
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: [email protected]
úterý
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
e-mail: [email protected], [email protected]
Provozní doba:
středa
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15
pondělí a středa
8:00 - 12:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
pátek
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
sobota
8:00 - 10:00
Odpadové hospodářství města Dobřany
Nabízíme:
www.odpady-dobrany.cz
Česká spořitelna
- faxové služby, kopírovací služby
Sběrný dvůr Dobřany
Otevírací doba:
- kroužková vazba, laminace
Plzeňská ul.
pondělí
8:30 - 12:30
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
Provozní doba:
úterý
8:30 - 12:30
- prodej zájezdů smluvních CK
pondělí
13:30 - 17:00
14:00 - 18:00
středa
8:30 - 12:30
13:30 - 17:00
středa
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
čtvrtek
8:30 - 12:30
13:30 - 15:00
Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
pátek
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
pátek
8:30 - 12:30
13:30 - 16:00
Sokolovská 1011
neděle
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Komerční banka
kontakt: 739 643 219
e-mail: [email protected], www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek
9:00 - 12:30
13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Policie ČR - obvodní oddělení Dobřany
Otevírací doba:
Lipová 456
pondělí
kontakt: 974 326 720
úterý
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
středa
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
čtvrtek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
pátek
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Městská policie Plzeň
- odloučené pracoviště Dobřany
Městská knihovna
Tyršova 78
Stromořadí 439
kontakt: 377 195 845
Svatovítská lékárna
Sokolovská 967
kontakt: 377 972 942
e-mail:
Dopravní inspektorát Policie ČR
Otevírací doba:
[email protected] - dětské oddělení
Slovanská alej 26, Plzeň
pondělí - pátek
[email protected] - oddělení pro dospělé,
kontakt: 974 324 630
8.00 - 17.00
Lékárna U Spasitele
region
Vodovody a kanalizace – provozovatel
ČEVAK, a. s.
náměstí T.G.M. 116
Výpůjční doba
Zákaznická linka: 844 844 870
pondělí - pátek
7.30 - 17.30
Oddělení pro dospělé
Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112
sobota
8.00 - 12.00
[email protected] - oddělení pro dospělé
Otevírací doba:
pondělí
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00
13:00 - 15:00
ČEZ
je možno vyžádat si nutný výdej zvonkem.
středa
7:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Zákaznická linka: 840 840 840
V sobotu, neděli a ve svátek je možno nutný
pátek
7:30 - 11:00
Poruchová linka: 840 850 860
výdej vyžádat na tel. 606 652 783.
V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h
KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
6. a 7. 6. v 17.00 hodin
20. a 21. 6. v 17.00 hodin (3D)
(USA, animovaný, 102 min, přístupné, dabing)
Režie: Chris Wedge
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, taková je sedmnáctiletá Mary, která prožije dobrodružství, o jakém se
jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! Po návratu do rodného domu se snaží sblížit se svým otcem Bombou,
který se jí odcizil. Svérázný a roztržitý profesor Bomba
je posedlý zkoumáním pozoruhodné civilizace drobných lesních mužíčků, žijících v lesích. Mary dochází
trpělivost. Poté, co se kouzlem ocitne v tomto podivném lesním společenství, je ovšem nucena svůj pohled
přehodnotit. Pokud se chce dostat zpátky domů, musí
partičce zábavných zelených postaviček pomoci, uvěřit
v jejich tajuplný svět a zachránit ho. Boj o záchranu lesa
se však promění v boj o náš lidský svět.
Vstupné: 120 Kč/ 150 Kč
stvím, pomstou a spravedlností, klidnou budoucností
a ničivou válkou, jež může zničit celý náš vesmír.
Hrají: Chris Pine, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana
Vstupné: 150 Kč
Vstupné: 100 Kč
VELKÝ GATSBY
13. 6. ve 20.00 hodin
(USA, drama / romantický, 148 min, přístupné od12 let,
titulky)
Režie: Baz Luhrmann
Příběh Nicka Carrawaye, který opustí středozápad a na
jaře roku 1922 se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Carraway hledá svou vlastní verzi amerického snu a usadí
se nedaleko domu záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho a také kousek od své sestřenice
Daisy a jejího záletného manžela s modrou krví, Toma
Buchanana.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan,
Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke
Vstupné: 100 Kč
IRON MAN 3
6. 6. ve 20.00 hodin
(USA, dobrodružný, 129 min, do 12 let nevhodné, titulky)
Režie: Shane Black
Tony Stark alias Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož
dosah nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se Stark na pouť
s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný.
Na každém jejím kroku bude muset prokázat své odhodlání a sílu vůle. Zahnán do kouta bude nucen přežít pouze prostřednictvím svých vynálezů a při ochraně svých
nejbližších se bude moci spolehnout jen na svou geniální mysl a své instinkty.
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben Kingsley
Vstupné: 120 Kč
PAŘBA NA TŘETÍ
7. 6. ve 20.00 hodin
(USA, akční, 124 min, přístupné od 12 let, titulky)
Režie: Joseph Kosinski
Snímek je třetí a poslední film komediální série.
Tentokrát nebude žádná svatba. Nebude ani žádná rozlučka se svobodou. Co by se tedy mohlo pokazit?
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin
Bartha, John Goodman, Ken Jeong
Vstupné: 100 Kč
STAR TREK: DO TEMNOTY 3D
TRANS
26. 6. ve 20.00 hodin
(USA, krimi, 101 min, přístupné od 15 let, titulky)
Režie: Danny Boyle
Historik umění Simon pracuje v aukční síni, kde se draží
umělecká díla. Spolčí se zločineckým gangem a dohromady ukradnou Goyův obraz v ceně milionů dolarů. Po
ráně do hlavy, kterou během loupeže utrží, však zjistí,
že si nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl. Když k nalezení odpovědi nepomůžou fyzické výhrůžky ani mučení,
rozhodne se vůdce gangu k netradičnímu řešení. Najme
hypnoterapeutku, která se ponoří do nejtemnějších
koutů Simonova podvědomí. Čím hlouběji postupuje do
jeho narušené mysli, tím více je v sázce.
Hrají: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson
Vstupné: 110 Kč
ŠIMON A DUBY
19. 6. ve 20.00 hodin
(Švédsko, drama, 122 min, do 12 let nevhodné, titulky)
Režie: Lisa Ohlin
Každá rodina má tajemství. Příběh židovského chlapce,
který dospívá a hledá sebe sama během 2. světové války v politicky neutrálním Švédsku.
Hrají: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers
Vstupné: 90 Kč
PODFUKÁŘI
20. 6. ve 20.00 hodin
USA, krimi/komedie, 116 min, přístupné od 12 let, titulky)
Režie: Louis Leterrier
Podfukáři – tým špičkových iluzionistů, který v rámci svých efektních kouzelnických show provádí ještě
efektnější bankovní loupeže zaměřené proti zkorumpovaným finančníkům.
Po velkolepém vyluxování první banky doslova v přímém přenosu vstupuje na scénu FBI a začíná napínavá
a zábavná hra na kočku a myš. Ovšem aby se z myši
stala kočka, přizve si FBI na pomoc experta, bývalého
iluzionistu, který má za úkol najít odpovědi na otázku:
jde jim o peníze, nejslavnější kouzlo nebo o úplně něco
jiného? A jak to sakra vlastně dělají?!
Hrají: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Morgan Freeman,
Michal Caine, Woody Harrelson, Mark Ruffalo
Vstupné: 100 Kč
12. 6. ve 20.00 a 13. 6. v 17.00 hodin
(USA, sci-fi, 132 min, přístupné od 12 let, titulky)
Režie: J. J. Abrams
Protože kapitán James T. Kirk je stále horkokrevný
a nedisciplinovaný rebel, způsobil drobnější galaktický incident, který by za normálních okolností skončil
jeho degradací. Podmínky na rodné Zemi ale normální
ani zdaleka nejsou. Došlo totiž k bezprecedentnímu
a devastujícímu útoku na Hvězdnou flotilu (Organizace
spojených národů budoucnosti) a posádka Enterprise
se nabídne, že dopadne pachatele, záhadného intergalaktického teroristu Johna Harrisona. Půjde o její
dosud nejnáročnější misi, protože se vydají do míst, kde
je ta nejtenčí hranice mezi kamarádstvím a nepřátel-
do ne zrovna šťastné taškařice a rozhodnou se, že před
Alejandrovou biologickou matkou zahrají po dobu svatby spokojený manželský páreček.
Hrají: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon,
Robin Williams, Katherine Heigl, Amanda Seyfried
VELKÁ SVATBA
21. 6. ve 20.00 hodin
(USA, komedie, 90 min, přístupné od 15 let, titulky)
Režie: Justin Zackham
Missy a Alejandro jsou mladí, krásní a chtějí se vzít. Na
tom by nebylo nic tak divného, jen kdyby se do věci
nevložila Alejandrova přísně katolická biologická matka, která se nečekaně rozhodla letět přes půl světa,
aby se chystané svatby zúčastnila. A právě její bigotní
přístup k víře se neslučuje se skutečností, že manželé
Griffinovi, kteří Alejandra vychovali jako vlastního, jsou
rozvedeni. Exmanželé Don a Ellie Griffinovi se tedy pustí
MUŽ Z OCELI
27. 6. v 17.00 a 28. 6. ve 20.00 hodin
(USA, fantasy, 143 min, přístupné od 12 let, titulky)
Režie: Zack Snyder
Mladý chlapec zjistí, že má mimořádné schopnosti a že
není z této planety. Jako mladý muž se vydá na cestu
za zjištěním, odkud pochází a s jakým záměrem byl
vyslán na Zemi. Ale hrdina, který má zachránit svět před
zničením a stát se symbolem naděje pro celé lidstvo se
v něm teprve musí objevit.
Hrají: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin
Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne
Vstupné: 100 Kč
PO ZÁNIKU ZEMĚ
27. 6. ve 20.00 hodin
(USA, akční sci-fi, 104 min, přístupné, titulky)
Režie: M. Night Shyamalan
Postapokalyptické drama, kde musí na opuštěné planetě Zemi mladý Kitai zachránit svého otce Cyphera,
umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě.
Hrají: Will Smith, Jaden Smith
Vstupné: 120 Kč
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
28. 6. v 17.00 hodin
(ČR, animovaný, 90 min, přístupné)
Režie: Michal Žabka
Malý výlet na Pražský hrad k Fifinčiným narozeninám
nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – ve Zlaté uličce je
nejdříve přepadne živý Lev, který je pak zavede tajnými
podzemními chodbami až k hrobce českých králů, kde
na ně už čeká samotný král a císař Rudolf II.!
Vstupné: 60 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
SVATOVÍTSKÉ
OSLAVY
VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA
HIBAJ
/ JANEK LEDECKÝ / X COVER
15. června 2013 / Náměstí T.G.M.
13.35–14.00 Z pohádky do pohádky – dětský muzikál
žáci II. stupně ZŠ Dobřany
14.30–15.00 keltská hudební skupina Dé Domhnaigh ZUŠ Dobřany
15.15–16.00 Timber sport (2. stage)
16.15–17.15 Plzeňský MLS - malý lidový soubor
17.15–18.00 Timber sport (2. stage)
18.20–20.00 Hibaj
20.50–22.00 Janek Ledecký
22.30–24.00 X Cover
14.00–18.00 Autobus EHMK Plzeň 2015 – parkoviště na náměstí
Download

Dobřanské listy - červen 2013 - Městské kulturní a informační