Realita v realitách? Měníme ji!
Bez provize na rovinu
PROČ Icon Arch?
Zpracujeme atraktivní prezentaci Vaší nemovitosti a vytvoříme aktivní inzerát. Veškerou
komunikaci se zájemci povedeme za Vás a postaráme se také o profesionální vedení prohlídek
a to vše ve spolupráci s týmem architektů a stavebně technického dozoru. Ten pomůže
zájemcům lépe si představit i možné změny dispozic včetně stavebních úprav a stanovení
finančního rozpočtu.
Při výběru vhodného zájemce se postaráme o bezpečný převod nemovitosti ve spolupráci
s advokátní kanceláří.

prodej bez provize

bez smlouvy o exkluzivním zastoupení

92% úspěšnost při prodeji

vlastní tým lidí jednotlivých odborností

osobní přístup, 100% zodpovědnost, spolehlivost

aktivní přístup k realizaci prodeje

smluvní partnerství se subdodavateli

reálná řešení

jednání bez triků a podvodů
Prodej svépomocí Realitní kancelář
Icon Arch
100%
70%
25%
Vaše peníze
25%
100%
40%
prezentace/marketing
30%
50%
100%
inzerce
40%
60%
90%
0%
20%
90%
jednání se zájemci
60%
65%
90%
rychlost prodeje
20%
70%
90%
Váš čas
úspora času na prohlídkách
tý
2.
JAK TO
den
FUNGUJE?
Vizualizace
Virtuální
prohlídka
Profesionální
fotografie
Návrh
stav.
a disp.
úprav
Aktivní
inzerce
Karta
nemovitosti
Nastavení
prodejní ceny
Banner
na dům
Úvodní
konzultace
Přijetí zakázky
Prodaná nemovitost

Webová
prezentace
a soc. sítě
Předání
nemovitosti
.
-4
.
2
Služby
advokátní
kanceláře
Asistence
architekta na
prohlídkách
Jednání
se zájemci
Obhajoba
ceny
Dny
otevřených
dveří
síc
mě
síc
ě
m
Převod do
katastru
nemovitostí
BALÍČKY SLUŽEB
PROMO360
Prohlídka
před prodejem
Virtuální prohlídka
Reklamní plachta
Katalog nemovitosti
Profesionální
fotografie
SUPPORT360
CARE360
2.
1.-
1. tý
den
Propagační
brožura
Pasport
nemovitosti
ýden
3. t
Home
staging
VISION360
Home Staging
Stanovení prodejní ceny
Energetický audit
2D & 3D půdorysy
Zastoupení při prodeji
Znalecký posudek
Návrh a vizualizace
Odborné vedení
prohlídek
Webová prezentace
Pasport nemovitosti
Analýza nabídek
Návrh staveb.
a disp. úprav
Právní servis
Energetický štítek
Advokátní úschovna
peněz
Převod do katastru
nemovitostí
Video prezentace
Poprodejní servis
PROMO360
Prohlídka před prodejem
realizační asistent, stavební inženýr
Za účasti architekta a stavebního inženýra provedeme před prodejem nemovitosti důkladnou prohlídku.
Na místě zjistíme skutečný stav objektu, a to jak exteriéru, tak interiéru. Vypracujeme podrobnou
zprávu, kterou předložíme prodávajícímu i kupujícímu.
Aktivní inzerát
grafické studio
Nabídku nemovitosti zviditelníme vytvořením poutavého inzerátu. Zajistíme jeho kompletní zpracování.
Od pořízení profesionálních fotografií nemovitosti, přípravy textů až po vytvoření grafického návrhu
a umístění reklamy na předem zvolená a odpovídající místa .
Virtuální prohlídka
fotograf
Virtuální prohlídka je dynamickou prezentací nemovitosti. Potenciálnímu zájemci poskytne lepší
orientaci v nabízeném objektu. Vytvoříme tak atraktivní a nevšední pohled na prodávaný objekt.
360stupňové záběry nemovitosti předají zákazníkovi veškeré vizuální informace o vzhledu, velikosti
a dispozici nemovitosti.
Reklamní plachta
grafické studio
Efektivně naplánujeme nabídku nemovitosti prostře dnictvím outdoorové reklamy. Zpracujeme grafický
návrh reklamní plachty včetně textů, sami se postaráme o výrobu u specializované firmy a zajistíme
připevnění plachty na nabízený objekt.
Katalog nemovitosti
projektant, fotograf, grafické studio
Brožura slouží k prezentaci nabízené nemovitosti. Jednoduchý a přehledný design tiskoviny naplní
atraktivní fotografie nemovitosti a vyčerpávající informace o dané nabídce. Kromě zpracování
grafického návrhu zajistíme také tisk a distribuci.
Profesionální fotografie
fotograf
První dojem otvírá dveře k potenciálním zájemcům. Pro nabízenou nemovitost pořídíme titulní fotografii,
která zaujme a zároveň vybídne zájemce k prozkoumání celé nabídky. S důrazem na kvalitu a smysl
pro detail doplníme prezentaci nemovitosti také o set fotografií s vhodnou kompozicí.
SUPPORT360
Home Staging
home staging. specialista
Nabízená nemovitost musí nad ostatními vyniknout a zaujmout. Na první pohled. Postaráme
se o přípravu nemovitosti k prodeji, tzv. Home Staging. Vyhodnotíme skutečný stav nemovitosti
a navrhneme případné drobné úpravy. Dobře zpracovaný Home Staging vyřeší nedostatky v uspořádání
interiéru a zvýší tak atraktivitu nabízené nemovitosti.
2D & 3D půdorysy
architekt, projektant, designér
Umožníme klientům poznat nemovitost v reálném prostředí. Pro získání naprosto konkrétní představy
o uspořádání a rozměrech místností a dispozici objektu s orientací dle světových stran vypracujeme
půdorys ve variantě 2D. Pro dokonalou prostorovou orientaci v uspořádání nemovitosti i interiéru
vypracujeme 3D vizualizaci půdorysu.
Návrh a vizualizace
architekt, projektant
Připravíme návrh uspořádání interiéru i exteriéru nemovitosti. Výstupem architekta bude detailně
vypracovaná vizualizace nemovitosti a fotorealistický návrh interiéru. Vyzdvihneme přednosti
a nabídneme reálné možnosti využití vnějšího i vnitřního prostoru daného objektu.
Pasport nemovitosti
stavební inženýr, odhadce
Provedeme komplexní zaměření skutečného stavu nemovitosti a zakreslení stavu do digitální podoby.
Vyhotovíme tzv. pasport nemovitosti, který nahrazuje projektovou dokumentaci a slouží jako podklad
pro odhad ceny nemovitosti, pro případné stavební úpravy a další.
Návrh stavebních a dispozičních úprav
architekt, stavební inženýr
Vždy nabízíme konstruktivní řešení pro maximální využití prostoru nemovitosti. Vypracování
architektonických návrhů vystihne skutečný potenciál nemovitosti. Architekt nastíní možnost případných
změn a připraví vizualizaci úprav nebo půdorys s úpravou dispozic. Okruh případných zájemců se tím
značně rozšiřuje.
Energetický štítek
akreditovaný specialista
Prodej nemovitosti vyžaduje předložení průkazu energetické náročnosti budovy, což nově ukládá
zákon. Ve spolupráci s kompetentními odborníky se postaráme o získání energetického štítku –
certifikátu – nemovitosti, který pojednává o spotřebě energie prodávaného objektu.
CARE360
Stanovení prodejní ceny
stavební inženýr, odhadce, realitní asistent
Pro zajištění plynulého prodeje nemovitosti stanovíme její reálnou prodejní cenu. Zohledňujeme právní
analýzy, stav nemovitosti po stavební stránce, ale také případnou návratnost investice či náročnost
možných stavebních zásahů a oprav. Zároveň připravíme srovnání podobných nemovitostí v dané
lokalitě.
Zastoupení při prodeji
architekt, realitní asistent, advokátní společnost
Postaráme se o hladký průběh prodeje nemovitosti. A to jak po stránce právní, tak procesní. Dohlédneme
na správnost a přípravu daných smluv, souvisejících právních úkonů, prověření i převedení nemovitosti
do katastru nemovitostí, organizaci schůzek a veškerá jednání s kupujícím.
Odborné vedení prohlídek
realitní asistent, architekt, stavni inženýr
Pro potenciální zájemce zajišťujeme vždy profesionálně vedené a zároveň komfortní prohlídky
nemovitosti. O veškeré typy prohlídek se stará tým odborníků. Probíhají za účasti architekta, popř.
stavebního inženýra. Korespondují s požadavky klienta dle jasného harmonogramu a scénáře.
Analýza nabídek
realitní asistent, architekt
Pro úspěšný prodej nemovitosti provedeme důkladnou analýzu veškerých nabídek. Stanovíme
strategii prodeje, včetně vypracování podrobné osnovy v závislosti na individuálních představách
a požadavcích klienta k dané nemovitosti.
Právní servis
renomovaná právní kancelář
Na závěr prodeje nemovitosti zajišťujeme právní ochranu a vzájemnou vyváženost smluvních vztahů.
Dle podkladů a individuálních požadavků klienta zprostředkujeme právní servis, který zahrnuje
vypracování smlouvy o smlouvě budoucí, rezervačních smluv, kupní smlouvy či návrhu vkladu do
katastru nemovitostí.
Úschovna peněz / Advokátní úschova peněz
advokátní kancelář
Pro bezpečné složení kupní částky nabízíme smluvní i procesní zajištění advokátní úschovy peněz.
Kupní cena nemovitosti nebo i její část bude uložena vždy na nově vzniklém speciálním účtu. Advokát
jej záměrně zakládá pouze pro úschovu peněz určených k pořízení nemovitosti.
Převod do katastru nemovitostí
advokátní kancelář
Na základě kupní smlouvy podepsané prodávajícím i kupujícím připravíme návrh na vklad práva do
katastru nemovitostí včetně dalších potřebných dokumentů. Žádost o vklad práva i ostatní náležitosti
podáme na příslušném katastrálním úřadě. Samotné vlastnické právo k nemovitosti převádí rozhodnutí
katastrálního úřadu.
VISION360
Energetický audit
akreditovaný specialista, projektant
Zajistíme tzv. energetický audit, jehož součástí jsou informace o stávající nebo předpokládané úrovni
využívání energie v dané nemovitosti. Dle získaných informací auditor vypracuje návrh pro zvýšení
úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k případným změnám.
Znalecký posudek
akreditovaný odhadce
Ve spolupráci s akreditovaným soudním znalcem zajistíme vypracování znaleckého posudku, tedy
ocenění nabízené nemovitosti. Odhad tržní ceny nemovitosti je základem pro stanovení reálné prodejní
ceny objektu.
Webová prezentace
IT oddělení
Pro každou nemovitost, která je připravena k prodeji, zpracujeme unikátní webovou prezentaci s vlastní
webovou adresou. Samozřejmostí je uvedení osobního kontaktu klienta, odkaz na sociální sítě atp.
Klient obdrží veškeré přístupové údaje i přístupová práva.
Video prezentace
kameraman, grafické studio
Videoprezentace je dalším krokem, který zajistí efektivní a cílenou propagaci nabízené nemovitosti.
Připravíme atraktivní videoprezentaci ve stylu ostatních reklamních materiálů i webové prezentace.
Videoprezentaci využijeme pro podporu prodeje a reklamu prodávaného objektu.
Poprodejní servis
realitní asistent, partneři Icon Arch
Předání nemovitosti je pro tým odborníků studia Icon Arch obrovskou odměnou za projevenou
důvěru a jasným důkazem za kvalitně odvedenou službu. Tím však naše odpovědnost nekončí.
I nadále jsme připraveni vyhovět jakýmkoli následujícím požadavkům klienta.
Kontakty
Icon Arch s.r.o.
Bohunická 133/50
619 00 Brno – Horní Heršpice
Tel.: +420 547 138 435
Mob.: +420 720 444 111
E-mail: [email protected]
Download

Realita v Realitách? MěníMe ji! Bez pRovize na rovinu