Ceník výkonů a služeb
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
Nemocnice Kadaň
s.r.o.
Ceník služeb nabízených klientům a zaměstnancům Nemocnice Kadaň,
které nesouvisí s poskytováním zdravotních služeb,
nebo nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Od 1. 4. 2012 je, v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách,
zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,
zákona č. 375/2011 Sb. a novelizací ustanovení § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb.,
k některým zdravotnickým výkonům připočítáváno DPH v zákonem stanovené výši.
V ceníku je v položce "Platba v Kč" uvedena cena, včetně již započtené DPH.
V Kadani dne 1. října 2014
Obsah:
1.
ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI ..... 2
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
Lékařské prohlídky, vyšetření a posudky (nehrazené ZP – hradí klient)...................................... 2
Specifické zdravotní výkony ......................................................................................................... 3
Zdravotnické výkony na žádost České pojišťovny a.s. (hradí ČP a.s.) ........................................ 7
Zdravotnické výkony na žádost ČSOB pojišťovny........................................................................ 7
Anesteziologické výkony ............................................................................................................... 8
Gynekologicko-porodnické výkony, umělé přerušení těhotenství ................................................ 8
Ultrazvukové zobrazení plodu pomocí 3D/4D .............................................................................. 9
Plasticko-chirurgické výkony ......................................................................................................... 9
Traumatologické, chirurgické a ortopedické výkony ..................................................................... 9
Vyšetření biochemická, hematologická, imunologická a toxikologická ........................................ 9
Další, jinde nezařazené výkony a vyšetření ............................................................................... 10
2.
HOTELOVÉ SLUŽBY ............................................................................................... 10
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Nadstandardní pokoje ................................................................................................................. 10
Ubytování na standardních pokojích .......................................................................................... 10
Přístup doprovodu na porodní sály, jednorázová oblečení ........................................................ 11
Zapůjčení nebo použití vlastního TV přijímače........................................................................... 11
Zapůjčení nemocniční postele .................................................................................................... 11
3.
STRAVOVÁNÍ .......................................................................................................... 11
4.
DOPRAVA ................................................................................................................ 11
4.1.
4.2.
Převoz sanitním vozem .............................................................................................................. 11
Parkování v areálu ...................................................................................................................... 12
5.
STERILIZACE MATERIÁLU, NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ...................................... 12
5.1.
5.2.
5.3.
Sterilizace materiálu.................................................................................................................... 12
Sterilizační obaly ......................................................................................................................... 12
Sterilizace polštářů, přikrývek a molitanových matrací ............................................................... 12
6.
OSTATNÍ .................................................................................................................. 12
6.1.
6.2.
6.3.
Reklamní plocha ......................................................................................................................... 12
Manipulační poplatek za administrativní úkony .......................................................................... 13
Poplatek za služby při nahlížení do zdravotnické nebo jiné odborné dokumentace .................. 13
7.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ................................................................................... 13
1. Zdravotnické výkony nehrazených zdravotními pojišťovnami
1.1. Lékařské prohlídky, vyšetření a posudky (nehrazené ZP – hradí klient)
kód
01021
komplexní vyšetření
01022
opakované komplexní
vyšetření
01023
cílené vyšetření
osvobozeno
platba
v Kč
1 000,00
osvobozeno
455,00
osvobozeno
650,00
15%
718,00
15%
552,00
15%
264,00
sazba
DPH
výkon
šetření na pracovišti prováděné závodním lékařem
preventivní periodická prohlídka pro posouzení zdravotní způsobilosti
k výkonu práce
Preventivní periodická a mimořádná prohlídka pro posouzení
způsobilosti k výkonu práce
vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání; vyšetření pro zbrojní průkaz;
vyšetření pro řidičský průkaz; vyšetření sportovce
výstupní lékařská prohlídka ze zaměstnání; vyšetření pro zdravotní
průkaz; vyšetření před interrupcí; preventivní prohlídka zaměstnanců
pracujících v noci s posudkem; řadová prohlídka zaměstnanců (práce 1.
kategorie) s posudkem; jakákoli další vyšetření v zájmu fyzické nebo
právnické osoby; vyšetření na žádost pacienta, včetně vypracování
nálezu
vyšetření a potvrzení o trvání schopnosti k držení ŘP
2
vystavení posudku nebo potvrzení (např. k preventivní prohlídce, zdravotní
posudku o bolestném při pracovním úrazu;
vypracování posudku pro pojišťovnu při úraze; potvrzení o zdravotním
stavu na vlastní žádost (rekondice, brigáda, potvrzení pro přidělení telefonu, bytu,
školy v přírodě, přihlášky na SŠ a VŠ atd.); výpis z dokumentace pro vlastní
potřebu
očkování na žádost fyzické osoby (bez očkovací látky)
další výkony a vyšetření hrazená přímo klientem se kalkulují podle
aktuálně platného číselníku výkonů VZP ČR pro konkrétní čtvrtletí.
způsobilosti); vypracování
01040
podrobný výpis
z dokumentace
09215
ostatní
21%
229,00
osvobozeno
20,00
individuálně
Cena je určena jako součin bodové hodnoty výkonu x aktuální cena bodu.
V bodové hodnotě dle aktuálního číselníku VZP je již zohledněna vlastní hodnota výkonu
včetně tzv. minutové režie (nepřímých nákladů na výkon)
Podle Cenového předpisu MZ ČR č. 1/2014/DZP ze dne 2. 12 2013,
O regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené
z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených
z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.
V bodové hodnotě dle aktuálního číselníku VZP je již zohledněna vlastní hodnota výkonu
osvobozeno
1,12
Část I., oddíl A. odst. 6a pro účely regulace platí max. cena bodu
1.2. Specifické zdravotní výkony
Do ceníku jsou zahrnuty pouze položky související s činnostmi Nemocnice Kadaň,
dle Cenového předpisu MZ ČR č. 1/2014/DZP ze dne 2. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014
I.
A.
1.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR, Orgány
sociálně-právní ochrany dětí, Česká správa sociálního
zabezpečení a Okresní správa sociálního zabezpečení - výkony
Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě, sociálních
služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného
tiskopisu pro účely provedení zjišťovací lékařské prohlídky ve věcech
sociálního zabezpečení kromě bodu 3, a to
•
•
•
•
invalidity
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
stupně závislosti
pracovní schopnosti dočasně práce neschopného pojištěnce po uplynutí
podpůrčí doby
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
sazba
DPH
platba
v Kč
15%
489,00
15%
267,00
15%
189,00
21%
234,00
21%
189, 00
309,00
Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného
tiskopisu pro účely provedení kontrolní lékařské prohlídky/kontrolního
posouzení ve věcech sociálního zabezpečení kromě bodu 3, a to
2.
•
•
•
•
invalidity
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte
stupně závislosti
opakovaného posouzení pracovní schopnosti dočasně práce neschopného
pojištěnce po uplynutí podpůrčí doby
(cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní úkon)
Vyšetření zdravotního stavu osoby, včetně vyplnění příslušného
tiskopisu pro účely posouzení
•
3.
4.
zda jde o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým
sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo
hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na
zvláštní pomůcku pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku
•
schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se
zdravotním postižením
(cílené vyšetření praktickým lékařem)
Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do
zařízení sociálních služeb
(podrobný výpis z dokumentace)
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
•
5.
6.
nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
•
nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče
•
dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního
stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
a) dospělí a děti nad 6 let
b) děti do 6 let
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
3
•
•
osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu
na území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního
právního předpisu trvale
•
pobývat na území ČR
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
7.
8.
a) dospělí a děti nad 6 let
b) děti do 6 let
Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče
nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní
ochrany dětí. (administrativní úkon)
Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením
zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí
15%
267,00
387,00
15%
78,00
21%
+ dopor.
poštovné
sazba
DPH
platba
v Kč
15%
189,00
15%
125,00
21%
78,00
+ dopor.
78,00
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)
B.
Oblast zaměstnanosti
1.
a) Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby
se zdravotním postižením registrujícím praktickým lékařem na
žádost úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného
zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho
zdravotnímu stavu, příp. hodnocení schopnosti být zařazen do
rekvalifikace
b) Vyšetření pro zařazení na veřejnou službu
2. – 4.
Vyjádření registrujícího všeobecného praktického lékaře o zdravotním
stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro
potřeby úřadu práce.
Vyjádření registrujícího všeobecného praktického lékaře k vhodnosti
zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce.
Vyjádření lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby k vhodnosti
rozvázání pracovního poměru osoby se zdravotním postižením.
(cílené vyšetření praktickým lékařem)
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
12.
Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením
zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)
15.
Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného
tiskopisu pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla
poštovné
15%
489,00
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
234,00
15%
489,00
15%
125,00
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
78,00
21%
234,00
15%
262,00
15%
189,00
15%
229,00
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
II.
Ministerstvo obrany - výkony
1.
Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím všeobecným
praktickým lékařem
(podrobný výpis z dokumentace)
4.
Lékařská prohlídka uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka
z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
6.
Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně
zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení
(kontrolní vyšetření lékařem)
III.
Ministerstvo vnitra - výkony
1.
Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby
2.
3.
(administrativní úkon)
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě
zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace)
Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání
násilného trestného činu
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4., 9., 13.,
15.
5.
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu
Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením
lékařské zprávy.
Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s
vystavením lékařské zprávy
Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České
republiky s vystavením lékařské zprávy. (cílené vyšetření lékařem)
Klinické vyšetření osoby podezřelé s požití alkoholu spojené s odběrem
4
žilní krve. (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
6.
7.
8.
10.
11.
14., 16.
IV.
1., 3., 7.
2.
Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podávání návykových,
psychotropních a jiných látek než alkohol. (cílené vyšetření lékařem)
Odběr žilní krve osoby podezřelé z požití anebo podání návykové,
psychotropní či jiné látky. (odběr krve ze žíly u dospělého)
Laboratorní vyšetření alkoholu v krvi
Widmarkova metoda (stanovení těkavých redukujících látek)
plynovou chromatografií (specifické stanovení etanolu plynovou chromatografií)
Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele
s vystavením lékařské zprávy. (cílené vyšetření gynekologem)
Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní
cele.
Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v
policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním. (administrativní úkon)
Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s
vystavením lékařské zprávy.
Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České
republiky s vystavením lékař. zprávy. (cílené vyšetření lékařem)
Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel – výkony
Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu
Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod
protézou končetiny.
Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením
tlustého střeva nebo CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích
předmětů. (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem
zjištění přítomnosti cizího předmětu
15%
369,00
15%
40,00
15%
15%
74,00
491,00
15%
262,00
21%
78,00
15%
309,00
Sazba
DPH
Platba
v Kč
15%
340,00
15%
323,00
15%
763,00
15%
1103,00
15%
555,00
15%
74,00
491,00
15%
229,00
15%
369,00
15%
40,00
21%
78,00
15%
189,00
15%
262,00
21%
78,00
15%
1249,00
(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon)
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13., 14.
15., 16.
17.
18., 19.
20.
Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů
(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)
Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích
předmětů. (Rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)
Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na
přítomnost drog. (cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon)
Laboratorní vyšetření alkoholu v krvi
a. Widmarkova metoda (stanovení těkavých redukujících látek)
b. plynovou chromatografií (specifické stanovení etanolu plynovou chromatografií)
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem
žilní krve. (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových,
psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu (cílené vyšetření lékařem)
Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití
návykové, psychotropní či jiné látky. (odběr krve ze žíly u dospělého)
Nezbytná administrativní činnost lékaře.
Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby
v souvislosti s jejím nemocněním. (administrativní úkon)
Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku.
Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením
lékařského posudku. (cílené vyšetření lékařem)
Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s
vystavením lékařského posudku. (cílené vyšetření gynekologem)
Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v
policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním.
Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy
v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním. (administrativní úkon)
CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů
a) bez použití kontrastní látky (CT vyšetření bez použití kontrastní látky +
administrativní úkon)
1384,00
b) s podáním kontrastní látky (CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky, per
os, eventuelně per rectum + administrativní úkon)
V.
+cena KL
Sazba
DPH
Ministerstvo spravedlnosti
5
Platba
v Kč
1.
2.
3..
Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané
státním zastupitelstvím nebo soudem. (administrativní úkon)
Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním
zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické
dokumentace. (podrobný výpis z dokumentace)
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním
zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické
dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu.
21%
78,00
21%
234,00
21%
472,00
15%
189,00
21%
729,00
15%
229,00
15%
369,00
15%
40,00
15%
74,00
Sazba
DPH
Platba
v Kč
15%
1040,00
15%
234,00
15%
345,00
465,00
21%
234,00
21%
78,00
21%
78,00
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození)
4.,6.-9.,14.
5.
Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním
zastupitelstvím nebo soudem.
Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve
výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí
svobody před eskortou a po eskortě.
Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků.
Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
podezřelé z požití alkoholu.
Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské
zprávy. (cílené vyšetření lékařem)
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou
prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná
státním zastupitelstvím nebo soudem. (opakované komplexní vyšetření lékařem
+ posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození)
13.
Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
podezřelé z požití alkoholu spojené
s odběrem krve. (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek
s výjimkou alkoholu. (cílené vyšetření lékařem)
Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití
návykové, psychotropní či jiné látky. (odběr krve ze žíly u dospělého)
Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška.
VI.
Evropská unie - aplikace nařízení 883/04, 987/09, 1231/10
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
(stanovení těkavých redukujících látek)
Vyjádření lékaře na tiskopise E 213. (komplexní vyšetření lékařem + 4x
administrativní úkon)
Vyjádření lékaře, na tiskopise E 116, k formuláři E 107, E 112 (S2), E
115, E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta.
(podrobný výpis z dokumentace)
Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k
formuláři)
– k formuláři E 404, E 407, E 406F
– k fomuláři SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k
– formuláři E 107 – bod 8 – Lékařská zpráva přiložena
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 115 – bod 5 - Doklad ošetřujícího lékaře
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 – Viz přiložená lékařská zpráva
(cílené vyšetření lékařem) + 2x administrativní úkon)
a) dospělí a děti nad 6 let
b) děti do 6 let
Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na
základě zdravotnické dokumentace
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno.
(podrobný výpis z dokumentace)
Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu
osoby pro potřeby formulářů
5.
6.
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)
Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením
6
+ dopor.
poštovné
zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů.
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)
VII.
1.
Správní úřady
Vyšetření zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti
zdravotnických pracovníků, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, jde-li
o vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. (opakované komplexní vyšetření lékařem)
Sazba
DPH
Platba
v Kč
15%
489,00
1.3. Zdravotnické výkony na žádost České pojišťovny a.s. (hradí ČP a.s.)
Dle smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi ČP a.s. Praha a Nemocnice Kadaň ze dne 5. 2. 1997
a následných dodatků o zapůjčení a výpisu ze zdravotnické dokumentace a poskytování opisů různých
dokladů potřebných k šetření pojišťovny a to vždy s předchozím písemným souhlasem pojištěnce
Výkony hradí ČP a.s.
1.
výpis ze zdravotnické dokumentace (doručený do tří týdnů)
21%
platba
v Kč
160,00
2.
cílený výpis ze zdravotní dokumentace k dg. hypertenze a diabetes
21%
á 100,00
3.
zapůjčení zdravotnické dokumentace
provedení vstupní prohlídky při sjednání úrazového pojištění a podání
sdělení o výsledku prohlídky
provedení jednoduchého vyšetření trvalých následků poškození zdraví
s lékařskou prohlídkou a podání sdělení
provedení speciální lékařské prohlídky, jejíž součástí je i laboratorní
vyšetření s vyhotovením sdělení nebo vyhotovení sdělení podle
předložené zdravotní dokumentace
provedení speciálních vyšetření a podání sdělení u zvlášť obtížných či
sporných případů vyžadujících vědeckou kvalifikaci nebo studium
odborné literatury, ve sdělení uvedené dle skutečného počtu hodin za
sazbu (cena za 1 hodinu práce)
vyhotovení snímků RTG a provedení speciálního labor. vyšetření
RTG hrudníku
RTG vyjma hrudníku
analýza moče (chemické a mikroskopické vyšetření)
úplný krevní obraz (včetně míry erytrocytní sed., krevní cukr nalačno FBS, krevní
21%
40,00
15%
200,00
15%
do 200,00
15%
200,00
až
600,00
15%
200,00
15%
15%
15%
300,00
210,00
30,00
15%
370,00
osvobozeno
1,12
kód
4.
5.
6.
7.
8.
sazba
DPH
výkon
creatin nebo moč, jaterní testy tj. SGBT, gama GT a bilirubín, hodnoty krevního
cholesterolu a triglyceridu)
9.
lékařské výkony neuvedené, fakturace ve výši dle Sazebníku
zdravotnických výkonů, cena za 1 bod + náklady na materiál
1.4. Zdravotnické výkony na žádost ČSOB pojišťovny
Dle smlouvy o dílo uzavřené mezi ČSOB Pojišťovnou a.s. Pardubice a Nemocnice Kadaň ze dne
06. 09. 2012 o vypracování a sdělení zdravotního stavu pojištěných, provádění lékařských prohlídek, opisů a
dalších náležitostí potřebných k šetření pojišťovny a to vždy s předchozím písemným souhlasem pojištěnce.
Výkony hradí ČSOB Pojišťovna dle pravidelných měsíčních sestav.
Kód
01
99
04
11
05
99
06
99
07
99
výkon
výpis ze zdrav. karty nebo podání sdělení o zdrav. stavu pojištěného na
základě zdrav. dokumentace na formuláři pojišťovny (cca 30 minut).
další předem dohodnutá vyšetření (dle sazebníku výkonů vydaného MZ
ČR s eventuální přirážkou za přednostní provedení),
Lékařská prohlídka
test HIV
provedení jednoduchého vyšetření trvalých následků poškození zdraví
s lékařskou prohlídkou a podání sdělení
provedení speciální lékařské prohlídky ke zjištění rozsahu trvalých
následků úrazu, jejíž součástí je i příslušné laboratorní vyšetření
provedení speciálního vyšetření s podáním sdělení u zvlášť obtížných
případů vyžadujících vědeckou kvalifikaci nebo studium odborné
literatury ve sdělení uvedené
7
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
300,00
15%
15%
1650,00
480,00
15%
360,00
480,00 až
850,00
15%
15%
850 až
1200,00
08
10
13
99
opis chorobopisu, pitevního nálezu apod.
doplnění původ. výpisu ze zdrav. karty nebo zapůjčení dokumentace
prohlídka III. stupně + HIV
Zapůjčení RTG snímků + poštovné
21%
21%
15%
21%
60,00
80,00
2130,00
150,00
sazba
DPH
platba
v Kč
310,00
155,00
150,00
565,00
400,00
430,00
650,00
360,00
450,00
1.5. Anesteziologické výkony
kód
Výkon
78022
78023
78050
78060
78111
78112
78113
78130
78210
osvobozeno
cílené vyšetření anesteziologem
osvobozeno
kontrolní vyšetření anesteziologem
osvobozeno
anesteziologický dohled během výkonu á 15 min.
osvobozeno
postanestetická péče
osvobozeno
anestézie i.v. á 20 min.
osvobozeno
inhalační anestezie á 20 min.
osvobozeno
kombinovaná anestézie i. v. a inhalační á 20 min.
osvobozeno
dítě do věku 3 let (připočteno k anesteziologickému výkonu)
osvobozeno
Analgosedace i.v.
epidurální analgézie (přítomnost anesteziologa po celou dobu) á 20
osvobozeno
78230
min.
osvobozeno
78240
kontinuální analgezie
osvobozeno
78242
zavedení epidurálního katetru
Celková cena výkonu je dána součtem jednotlivých položek např.
Porodní analgézie bez trvalé přítomnosti lékaře (78022, 78242, 78240, 78023)
Porodní analgézie s trvalou přítomností lékaře (78022, 78242, 78230, 78023)
Malý výkon v i.v. a inhalační anestézii při hospitalizaci (78022, 78113, 78023)
Malý výkon v i.v. a inhalační anestézii ambulantně (78022, 78113, 78023, 78060)
Malý výkon v i.v. anestézii při hospitalizaci (78022, 78111, 78023)
Malý výkon v i.v. anestézii ambulantně (78022, 78111, 78023, 78060)
Analgosedace při hospitalizaci (78022, 78210, 78023)
Analgosedace ambulantně (78022, 78210, 78023, 78060)
700,00
855,00
1005,00
1.6. Gynekologicko-porodnické výkony, umělé přerušení těhotenství
Cena za provedení umělého přerušení těhotenství a výkonů s ním souvisejících je stanovena jako smluvní a
vychází z vyhlášky MZ č. 467/1992 Sb. a dalších předpisů stanovených ve Věstníku MZ ČR. Ostatní ceny
jsou u výkonů nehrazených z prostředků ZP.
platba
osvobozeno
platba
v Kč
3 600,00
3 200,00
200,00
500,00
620,00
60,00
225,00
15%
4000,00
sazba
DPH
platba
v Kč
osvobozeno
18 500,00
19 000,00
8 900,00
31 900,00
13 600,00
6 900,00
10 800,00
12 400,00
18 200,00
sazba
DPH
Výkon
Interrupce vč. anestezie a hist. vyšetření
Miniinterrupce vč. anestezie a hist. vyšetření
Příplatek za výkon mimo pracovní dobu (sobota)
Příplatek za akutní výkon;
jen registrované gynekologické vyšetření v rámci diagnostiky těhotenství
pacientky
gynekologické vyšetření kontrolní po UPT
vyšetření HCG po interrupci
Farmakologické ukončení těhotenství (zahrnuje podání farmakologických
přípravků Mifegyne a Mispregnol, UZ vyšetření pro stanovení délky gravidity a kontrolní
UZ vyšetření vyprázdnění dělohy, gynekologické vyšetření, edukaci a dohled SZP).
15%
15%
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
Stanovení záloh u nejčastějších gyn. – porodnických výkonů
kód
Cena zahrnuje gynekologický nebo porodnický výkon, potřebné laboratorní a patologická
vyšetření, a případnou anesteziologickou s pediatrickou péči.
Poznámka: zálohy ceny odpovídají průměru bez komplikací, cena za podanou anestézii
může být v některých případech vyšší (
Hysterectomia abdominalis (9 dní)
Hysterectomia vaginalis (7 dní)
Konizace (3 dny)
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (7 dní)
Laparoskopická sterilizace
Hysteroskopie diagnostická (2 dny)
Hysteroskopie operační (3 dny)
Diagnostická laparoskopie (3 dny)
Operační laparoskopie (6 dní)
8
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
Malý výkon (1 den)
Malý výkon (3 dny)
Spontánní porod (6 dní)
Spontánní porod (5 dní)
Sectio caesarea (9 dní)
kód
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
sazba
DPH
Příprava k porodu pro těhotné
Příprava k porodu (6 lekcí)
Příprava k porodu (4 lekce)
Účast otce u přípravy k porodu (1 lekce)
Individuální příprava k porodu (vč. účasti otce)
kód
15%
15%
15%
15%
sazba
DPH
Další výkony a poplatky
Vyšetření a potvrzení o zdravotním stavu na žádost ženy
Stanovení pohlaví plodu UZ
Vyžádaný snímek z UZ vyšetření plodu
Předpis léků k oddálení menses na žádost ženy (nezahrnuje úhradu léku)
Těhotenský test (HCG) na žádost ženy
Aplikace depotní antikoncepce i.m., s.c. (nezahrnuje úhradu léku)
Odstranění depotní antikoncepce s.c.
Příplatek za jednorázová vyšetřovací zrcadla na přání pacientky
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
21%
3 800,00
8 300,00
15 900,00
14 200,00
24 200,00
platba
v Kč
570,00
456,00
57,00
798,00
platba
v Kč
228,00
342,00
171,00
171,00
239,00
57,00
912,00
30,00
1.7. Ultrazvukové zobrazení plodu pomocí 3D/4D
Zachycení tváře Vašeho dítěte pomocí 3D/4D rekonstrukce sonografického obrazu u těhotných na žádost
nastávající maminky, bez diagnostického hodnocení.
sazba
DPH
kód
Výkony
86.90.17
3D zobrazení tváře dítěte bez záznamu
3D zobrazení tváře dítěte + 1 fotografie
3D zobrazení tváře dítěte + 1 fotografie + CD
15%
15%
15%
platba
v Kč
684,00
798,00
912,00
1.8. Plasticko-chirurgické výkony
Jde o smluvní ceny u výkonů, které nejsou hrazeny zdravotnickými pojišťovnami, výsledná částka je vždy
cena za operační výkon včetně anestesie a následnou pooperační péči. Nezahrnuje hotelové služby (pobyt
pacienta na lůžkovém oddělení, stravu).
kód
sazba
DPH
Výkon
víčka horní (blepharoplastika horní)
víčka dolní (blepharoplastika dolní)
ptosa prsu
redukce prsu
plastika břicha (abdominoplastika)
plastika boltců
1 den pobytu na standardním lůžku
1 den pobytu na nadstand. lůžku, (nutno přičíst cenu nadstandardního pokoje)
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
platba
v Kč
6 270,00
6 270,00
20 520,00
23 940,00
21 660,00
6 840,00
456,00
342,00
1.9. Traumatologické, chirurgické a ortopedické výkony
Jde o smluvní ceny u výkonů, které nejsou hrazeny zdravotnickými pojišťovnami, vždy na žádost pacienta.
Cena je rozdílem mezi základní variantou výkonu hrazenou plně ZP a cenou nadstandardní varianty.
kód
provedení fixace odlehčeným plastem, celková cena je součtem za
cenu použitých obinadel a podložek
1 ks plastového. obinadla
1 ks podložky pod obinadlo
1.10.
kód
sazba
DPH
platba
v Kč
osvobozeno
145,00
15,00
Výkon
osvobozeno
Vyšetření biochemická, hematologická, imunologická a toxikologická
sazba
DPH
Výkon
9
platba
v Kč
Screeningové vyšetření návykových látek – komplex
(benzodiazepiny, kokain, amfetamin, opiáty, methadon,
barbituráty, kanabinoidy, tricyklická antidepresiva, MDMA-Extáze).
(Vyšetření pouze pro osobní a lékařské účely, není určeno pro forenzní účely)
1.11.
kód
osvobozeno
500,00
sazba
DPH
platba
v Kč
300,00
Další, jinde nezařazené výkony a vyšetření
Výkon
Prosté odstranění klíštěte
osvobozeno
2. Hotelové služby
2.1. Nadstandardní pokoje
Nemocnice Kadaň umožňuje svým klientům pobyt na nadstandardních pokojí souvisejících pouze s vyšším
standardem hotelových služeb.
Nadstandardní pokoje jsou rozděleny do třech kategorií
kategorie Comfort
– jednolůžkový pokoj s kompletním sociálním zařízením a nadstandardním vybavením
kategorie Standard
– jednolůžkový pokoj s kompletním sociálním zařízením a standardním vybavením
kategorie Economic
– jednolůžkový pokoj, sociální zařízení sdíleno s dalším pokojem, případně některá část sociální zázemí je
k dispozici mimo vlastní pokoj a standardním vybavením
kategorie LDN
– jednolůžkový pokoj s kompletním sociálním zařízením a nadstandardním vybavením určený pro
dlouhodobě hospitalizované.
Všechny nadstandardní pokoje jsou vybaveny nábytkem, televizním přijímačem, telefonem s přímou volbou,
volitelně je k dispozici lednička nebo mikrovlnná trouba atd. V ceně nadstandardního pokoje je i možnost
výběru stravy (pokud součástí léčby není některé z dietních omezení).
Cena ubytování nezahrnuje poplatky za telefonní hovory, které jsou hrazeny zvlášť.
Ubytování na nadstandardním pokoji nelze rezervovat, pokoje jsou přidělovány hospitalizovaným zájemcům
v pořadí tak, jak umožňuje volná kapacita a tak jak o ně projevili zájem.
Ceník ubytování na nadstandardních pokojích
cena za použití pokoje Comfort
gynekologie pokoj číslo 12
porodnice pokoj číslo 11, 12 (včetně klimatizace v období 1. listopadu do 30. dubna)
porodnice pokoj číslo 11, 12 (včetně klimatizace v období 1. května do 31. října)
cena za použití pokoje kategorie Standard
interna; - chirurgie I. pokoj číslo 1; chirurgie II. pokoje číslo 1, 2, 3, 4 a 11
pediatrie pokoje 3, 14; ortopedie 0, 10
cena za použití pokoje kategorie Economic
gynekologie pokoj číslo 11A a 11B; porodnice pokoj číslo 1, 2, 4, 5, 13 a 14
cena za použití pokoje kategorie LDN
sazba
DPH
platba
v Kč
osvobozeno
osvobozeno
500,00
500,00
600,00
osvobozeno
400,00
osvobozeno
300,00
osvobozeno
250,00
osvobozeno
při použití telefonního přístroje k odchozímu hovoru mimo vnitřní telefonní síť Nemocnice Kadaň budou
fakturovány náklady telefonního operátora
sleva pro zaměstnance Nemocnice Kadaň
sleva pro VIP sponzory Nemocnice Kadaň
individuální sleva poskytnutá na základě žádosti ředitelem Nemocnice Kadaň
50 %
100 %
až 100 %
2.2. Ubytování na standardních pokojích
Cena ubytování na standardním pokoji
ubytování doprovodu dítě nad 6 let, doprovodu rodičky na standardním pokoji [za noc].
10
sazba
DPH
platba
v Kč
15%
138,00
2.3. Přístup doprovodu na porodní sály, jednorázová oblečení
Přístup doprovodu na porodní sály
Jednorázová oblečení
sazba
DPH
přístup doprovodu rodičky na porodní sály
nutné jednorázové oblečení pro přístup doprovodu rodičky na porodní sály [za kus]
jednorázové oblečení, oblek k endoskopii
platba
v Kč
zdarma
21%
21%
50,00
30,00
2.4. Zapůjčení nebo použití vlastního TV přijímače
Na základě individuálního požadavku pacienta může vrchní sestra (s ohledem na další hospitalizované a
léčebný režim) zajistit zapůjčení nebo umožnit použití vlastního TV přijímače na standardním pokoji.
Cena použití TV přijímače [v Kč za 1 den]
sazba
DPH
platba
v Kč
použití vlastního TV přijímače
použití TV přijímače, včetně jeho zapůjčení
21%
21%
24,00
50,00
2.5. Zapůjčení nemocniční postele
Na základě smlouvy o výpůjčce mezi Nemocnice Kadaň a klientem lze přenechat do užívání na určenou
dobu nemocniční postel s matrací.
Cena výpůjčky nemocniční postele
cena za jeden kalendářní den
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
6,00
3. Stravování
Celodenní stravování mohou využít klienti ubytovaní na ubytovně Nemocnice Kadaň nebo doprovod
hospitalizovaného pacienta (doprovod dítěte, tatínek ubytovaný s rodičkou atd.). Možnost oběda výběrem ze
2 jídel v jídelně Nemocnice Kadaň mohou za uvedenou cenu využít všichni občané v době od 12.00 do
13.00 hodin.
Cena stravy [v Kč]
snídaně
oběd
svačina
večeře
celodenní strava celkem
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
21%
21%
21%
21%
28,00
74,00
18,00
37,00
157,00
4. Doprava
4.1. Převoz sanitním vozem
Pokud není indikován převoz sanitním vozem, lze využít možnosti převozu za přímou úhradu. V ceníku jsou
uvedeny nejběžnější případy, neuvedené případy budou klientovi kalkulovány před vlastní přepravou DZS
Nemocnice Kadaň.
Cena převozu sanitním vozem [v Kč]
Nemocnice Kadaň – Kadaň
Nemocnice Kadaň - Klášterec nad Ohří
Nemocnice Kadaň – Radonice
Nemocnice Kadaň – Chbany, Račetice
Nemocnice Kadaň – Chomutov
Nemocnice Kadaň - Kovářská, Žatec nebo Podbořany
Nemocnice Kadaň – Vejprty
11
sazba
DPH
platba
v Kč
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
120,00
240,00
360,00
290,00
528,00
672,00
852,00
převoz mimo vyjmenované trasy za 1 km
24,00
15%
4.2. Parkování v areálu
Klientovi Nemocnice Kadaň může být na požádání povoleno správou nemocnice parkování v areálu
Nemocnice Kadaň. Pro tyto účely jsou vyhrazena 2 parkovací místa.
Cena parkovného
1 den
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
60,00
5. Sterilizace materiálu, nástrojů a přístrojů
Sterilizace podléhá v případě dodávky pro nezdravotnický subjekt dani z přidané hodnoty ve výši 21%. Pro
zdravotnické subjekty je tato služba dle § 58 Zákona 235/2004 Sb. od DPH osvobozena.
5.1. Sterilizace materiálu
cena v Kč za 1ks
Služba
bez DPH
lukasterik A,B
lukasterik C,K
sterling
malý buben
13,00
16,00
12,00
67,00
5.2. Sterilizační obaly
cena v Kč za 1ks
Materiál
bez DPH
lukasterik A
lukasterik B
lukasterik C
lukasterik K
steriking R 40
steriking R 41
steriking R 42
steriking R 43
steriking RB 54
steriking RB 57
steriking B 34
steriking S 11
steriking S 32
1,20
3,00
8,40
4,80
0,60
1,20
1,80
2,40
4,80
6,00
9,60
5,40
10,80
5.3. Sterilizace polštářů, přikrývek a molitanových matrací
cena v Kč
Služba
bez DPH
sterilizace polštáře
sterilizace přikrývky
sterilizace matrace
24,00
48,00
118,00
6. Ostatní
6.1. Reklamní plocha
Prodejcům a firmám, které chtějí v areálu Nemocnice Kadaň využít možnosti reklamy, jsou k dispozici
reklamní panely nebo individuálně domluvené reklamní možnosti.
12
sazba
DPH
Ceník reklamy
platba
v Kč
21%
600,00
individuálně
100%
až 100%
standardní panely v prostorách Nemocnice Kadaň za 1 na jeden měsíc
sjednaná reklamní činnost
sleva pro VIP sponzory Nemocnice Kadaň
sleva poskytnutá na základě žádosti ředitelem Nemocnice Kadaň
6.2. Manipulační poplatek za administrativní úkony
Administrativní úkon
vypracování podkladů pro zaměstnance, pro zahájení insolventního řízení
Vypracování potvrzení po ukončení pracovního poměru, např. potvrzení o praxi,
o výdělcích, potvrzení o době zaměstnání apod. Doručení do jednoho týdne.
Opis dokladů
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
840,00
21%
250,00
21%
60,00
6.3. Poplatek za služby při nahlížení do zdravotnické nebo jiné odborné dokumentace
Nahlížení do zdravotnické dokumentace či jiné odborné dokumentace
příprava archivované dokumentace (zahrnuje krytí nákladů spojených s vyhledáním v archívu,
s dopravení na příslušné pracoviště a zpětné uložení).
nahlížení do dokumentace pod vedením zdravotnického (odborného) pracovníka (za
každých započatých 15 minut).
nahlížení pacientem při hospitalizaci, ambulantním ošetření a vyšetření (připravení i
nahlížení, je součástí poskytované zdravotní péče).
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
100,00
21%
250,00
bezplatně
nahlížení oprávněnou osobou bez souhlasu pacienta, osvobozené od úhrady ze
zákona (za každých započatých 15 minut).
Kopie zdravotnické a související dokumentace (nezahrnuje cenu výše uvedených
administrativních výkonů, jedná se pouze o mechanické pořízení kopií).
za jednu stranu A4
za jednu stranu většího formátu
za ´´vypálení´´ požadovaných údajů na CD
za zaslání faxu (1 strana)
Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace v rozsahu (za počet pevně
spojených stránek tj. netýká se kopírování volných listů a netýká se CD) za jednu stranu A4
do 5 stránek
do 10 stránek
do 50 stránek
do 100 stránek
nad 100 stránek
bezplatně
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
21%
21%
21%
2,00
5,00
80,00
5,00
sazba
DPH
platba
v Kč
21%
21%
21%
21%
bezplatně
20,00
100,00
200,00
250,00
7. Závěrečná ustanovení
Požadovaná služba musí být v normálním případě zaplacena předem na základě podkladů k platbě
odpovídajícím oddělením v pokladně Nemocnice Kadaň v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet
VISA, EC/MC, Diners Club nebo American Express, včetně případné bezkontaktní platby.
V případě nemožnosti určit platbu předem, klient uhradí služby ihned po vystavení konečného účtu,
poskytnutí služeb proveden Nemocnice Kadaň na základě objednávky nebo smlouvy s klientem. V tomto
případě může Nemocnice Kadaň požadovat zaplacení zálohy 70% v odhadnuté výši platby.
V době kdy není v provozu pokladna Nemocnice Kadaň, platbu za služby převezme přímo určené oddělení
na základě vystavení pokladní stvrzenky v hotovosti. Platba právnických osob a státních orgánů, probíhá
v individuálním režimu daném vnitřní metodikou ekonomického oddělení Nemocnice Kadaň.
Nemocnice Kadaň si vyhrazuje možnost změny tohoto ceníku v návaznost na aktuální cenové relace
a obchodní strategii.
V Kadani dne 1. října 2014
MUDr. Josef Mašek v.r.
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o.
13
Download

Ceník výkonů a služeb Nemocnice Kadaň s.r.o.