Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Česká republika
Jak na Závěrečnou zprávu Fondu DofE
Smyslem závěrečné zprávy Fondu DofE je, aby bylo možné doložit účelné využití přiznané finanční
podpory, aby bylo možné příběhy podpořených mladých lidí využít k propagaci a získávání
podporovatelů programu DofE a v neposlední řadě, aby v ní uvedené zážitky a zkušenosti pomohly
ostatním vedoucím programu. Proto přijetím finančního příspěvku účastník programu DofE souhlasí
s publikováním příběhů a audiovizuálních materiálů na webových stránkách a sociálních mediích
národní i mezinárodní kanceláře programu DofE.
Závěrečná zpráva z podpory 1 – Podpora dobrodružných expedic
Po každé dobrodružné expedici školitel expedice či koordinátor místního centra uschová vyplněnou
Zprávu hodnotitele expedice, společně se seznamem členů expedičního týmu a plánem trasy.
V případě zlaté expedice zašle kopie/skeny těchto materiálů národní kanceláři do týdne po skončení
expedice (týká se i expedic, které byly hodnotitelem kvalifikovány jako nesplněné).
U expedic podpořených z Fondu DofE Award navíc školitel do 1 měsíce po návratu z expedice a
zároveň nejpozději do 2 týdnů před konáním Slavnostního předávání cen vévody z Edinburghu zašle
národní kanceláři závěrečnou zprávu z expedice, která obsahuje:





Zhodnocení expedice každým účastníkem ve formě příběhu o délce 1 normostrany A4 (co
účastník zažil, získal a naučil se) s fotografií účastníka na expedici
- Zhodnocení expedice účastníkem nemá být popisem průběhu či deníkem z expedice, ale
spíš ohlédnutí za expedicí ve smyslu, co se účastník díky ní naučil – tj. například co pro
něho byla největší výzva a jak ji překonal, co mu expedice dala do života, co se na ní
dozvěděl nového (o lokalitě, o sobě, o ostatních v týmu apod.).
- Fotografie prosíme nevkládat do zhodnocení, ale přiložit zvlášť, aby nepřišly o rozlišení.
- Název souboru zhodnocení i fotografie by měl obsahovat jméno podpořeného účastníka.
Resumé expedice vytvořené školitelem expedice pro inspiraci ostatních vedoucí v programu
- Toto resumé slouží jako průvodce či inspirace pro ostatní místní centra, které by se
chtěly vydat na podobnou expedici do této oblasti.
- Obsahem resumé by mělo být: krátká specifikace expedice (kdy, kde, počet a věk členů
expedičního týmu); popis, jak bylo postupováno v přípravě, cvičné i ostré expedici; co se
osvědčilo a co ne (metody, školení, lokality, mapy, kempy, vybavení apod.), doporučení a
tipy na co si dát pozor apod.
5 fotografií z expedice ve velkém rozlišení, z nichž minimálně 1 s vlajkou DofE
- Na těchto fotografiích by měl být zachycen zejména expediční tým či jeho členové v akci
nebo pózující u zajímavých milníků cesty
Krátké amatérské video ilustrující expedici
- Může být vytvořeno například na startu či v cíli expedice mobilním telefonem
K Závěrečné zprávě z expedice je možné přiložit také další materiály, které mohou být využity
k propagaci programu DofE a vašeho místního centra – například prezentaci připravenou
expedičním týmem, výsledky jejich bádání apod.
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: [email protected] | Web: www.dofe.cz | IČO:29143462
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Česká republika
Závěrečná zpráva z podpory 2 – Podpora zájmových aktivit a talentované mládeže
Závěrečná zpráva z podpory 2 – Podpora zájmových aktivit a talentované mládeže musí být zaslána
na národní kancelář nejpozději do 1 měsíce poté, co účastník ukončil úroveň programu DofE a
zároveň nejpozději do 2 týdnů před Slavnostním předáváním cen vévody z Edinburghu a měla by
obsahovat následující:

Krátký příběh o účastníkově zapojení do programu DofE s jeho/její fotografií z podpořené
aktivity
- Tento příběh by měl být stručným shrnutím účastníkových aktivit v programu DofE,
jeho/její motivace k zapojení do programu i ke konkrétním aktivitám a zhodnocením, co
se v programu naučil, co zažil a co mu účast v programu a v podpořené aktivitě přinesla.
- Fotografie prosíme nevkládat do příběhu, ale přiložit zvlášť, aby nepřišly o rozlišení.
- Každý příběh a fotografie by měl v názvu souboru obsahovat jméno podpořeného
účastníka.
Závěrečnou zprávu může poslat sám podpořený účastník, ale garantem je koordinátor z místního
centra.
Kam a jak Závěrečné zprávy zasílat?





Závěrečné zprávy z podpory 1 i 2 Fondu DofE zasílejte Šárce Čapkové na e-mailovou adresu
[email protected], s otázkami se na ni můžete obracet také na telefonním čísle
+420 606 045 161.
V případě nadměrné velikosti příloh využijte webových úložišť (např. http://www.uschovna.cz/ ,
http://leteckaposta.cz/ , https://www.wetransfer.com/ , https://www.dropbox.com/home ),
kam lze soubory nahrát a na výše uvedený email zaslat email s odkazem, na kterém si národní
kancelář bude moci Vaše materiály z webového úložiště stáhnout.
Závěrečnou zprávu z expedice včetně všech příloh nám prosím pošlete pohromadě.
Závěrečné zprávy z Podpory 2 vztahující se k jedné Výzvě nám, pokud to časově vychází, prosím,
také pošlete najednou.
Rádi bychom Vás také požádali o zaslání 1 výstižné fotografie hned po konání expedice, kterou
bychom mohli okamžitě zveřejnit na facebookových stránkách programu a případně i v našem
newsletteru.
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: [email protected] | Web: www.dofe.cz | IČO:29143462
Download

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Jak na Závěrečnou zprávu