ZPRÁVA
O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A
PORADNÍHO VÝBORU
PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA
KULTURY 2015
Vydal
Monitorovací a poradní výbor pro Evropské
hlavní město kultury (EHMK) 2015
listopad 2012
1
SOUVISLOSTI ............................................................................................................................... 3
1.1 Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury .................................................... 3
1.2 Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury 2015............................................................... 3
1.3 Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise ............................................ 4
1.3.1 Plzeň ....................................................................................................................................... 4
1.3.2 Mons ....................................................................................................................................... 5
1.4 Monitorovací a poradní výbor ....................................................................................................... 6
2 PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE
14. LISTOPADU 2012 ............................................................................................................................ 6
2.1 Organizace zasedání ...................................................................................................................... 6
2.1.1 Delegace EHMK Plzeň 2015.................................................................................................. 6
2.1.2 Delegace EHMK Mons 2015 ................................................................................................. 6
3
SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI ............................................. 7
3.1 Plzeň 2015 ..................................................................................................................................... 7
3.2 Mons 2015 ..................................................................................................................................... 8
4
HODNOCENÍ VÝBORU ............................................................................................................... 9
4.1 Plzeň 2015 ..................................................................................................................................... 9
4.2 Mons 2015 ................................................................................................................................... 11
5
POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI ................................................. 12
Tento dokument je zprávou o prvním zasedání Monitorovacího a poradního výboru pro Evropská
hlavní města kultury. Zasedání se týkalo Evropských hlavních měst kultury 2015, a to Plzně (Česká
republika) a Mons (Belgie). Uskutečnilo se dne 14. listopadu 2012.
1
SOUVISLOSTI
1.1 Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury
Cílem iniciativy Evropských hlavních měst kultury (EHMK), která představuje významný počin
Evropské unie v kulturní oblasti, je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur i jejich
společné znaky, a také podporovat větší vzájemné poznání a porozumění mezi občany Evropy.
Počínaje EHMK 2013 jsou města vybírána postupem stanoveným v rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury
pro období 2007 až 2019 (rozhodnutí č. 1622/2006/ES).
Monitorovací a poradní výbor se skládá ze sedmi členů jmenovaných evropskými institucemi. Jeho
zasedání se konají dvakrát během období od vyhlášení EHMK do začátku samotné akce, s cílem
provést inventuru příprav akce a pomoci tak městům připravit vysoce kvalitní program s výrazně
evropským rozměrem. V případě titulu pro rok 2015 se první monitorovací zasedání konalo dne
14. listopadu 2012, druhé se bude konat na jaře roku 2014.
Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí
Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují
kritéria akce a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem.
Cena je finanční a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku, jestliže jsou splněny
nezbytné podmínky. Cena bude udělena z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento
program legislativním orgánem přijat. Požadavky na udělení ceny jsou uvedeny v bodě 5 níže.
Vedle formálních monitorovacích zasedání uvedených výše vyzvala Evropská komise Evropská hlavní
města kultury 2015 ke schůzkám s monitorovacím a poradním výborem na neformální a dobrovolné
bázi šest měsíců po jejich oficiálním vyhlášení.
Cílem této schůzky „po vyhlášení EHMK“ bylo pomoci organizačním týmům a poskytnout jim
konstruktivní poradenství, aby mohly co nejlépe využít zbývající čas na přípravu a těžit ze zkušeností
předchozích EHMK. Výbor nevydal oficiální doporučení, ale spíše poskytoval metodické vedení a
rady.
Na prvním monitorovacím zasedání byla města vyzvána, aby prezentovala dosavadní pokrok při
přípravě akce a reagovala na dotazy členů výboru.
1.2 Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury 2015
Dvěma členskými státy oprávněnými hostit akci Evropské hlavní město kultury v roce 2015 byly
Česká republika a Belgie.
Soutěž v příslušném členském státu řídilo Ministerstvo kultury České republiky, resp. Belgie. Podle
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES byla soutěž organizována ve dvou kolech
(předběžný výběr a konečný výběr).
Ve fázi předběžného výběru (přibližně 5 let před rokem akce) se setkala komise nezávislých
odborníků v oblasti kultury („výběrová komise“), aby posoudila původní návrhy podle kritérií a
sestavila užší výběr měst. Města, která postoupila do užšího výběru, byla vyzvána k předložení
podrobnějších přihlášek. Ve fázi konečného výběru (přibližně 9 měsíců po předběžném výběru) se
výběrová komise sešla k posouzení konečných návrhů podle kritérií a doporučila jedno město
z každého členského státu k udělení titulu.
Zprávy o předběžném výběru a konečném výběru jsou dostupné na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/future-capitals_en.htm.
Zasedání, během nichž proběhl konečný výběr v Praze a Bruselu, se konala v září 2010, resp. v únoru
2010 a komise doporučila pro titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň a Mons. Česká
republika a Belgie tudíž nominovaly Plzeň, resp. Mons a svou nominaci sdělily Evropskému
parlamentu, Radě, Komisi a Výboru regionů na jaře a na podzim roku 2010.
Komise poté předložila Radě doporučení pro úřední jmenování těchto dvou měst. Na základě toho
toho jmenovala dne 19. května 2011, resp. 18. listopadu 2010 Rada ministrů EU Plzeň a Mons
Evropskými hlavními městy kultury 2015.
1.3 Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise
Tato část uvádí doporučení, která výběrová komise vydala v září a v únoru 20101, ohledně pokroku,
kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou ještě před rokem 2015 budou obě Evropská hlavní města
kultury pro tento rok muset odvést.
1.3.1 Plzeň
Komise vymezila pro Plzeň následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a
práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015:
−
−
−
−
−
−
−
−
1
Výběrová komise blahopřeje městu Plzni k vítězství v soutěži a připomíná mu závazky, které
město učinilo a které mají být splněny (např. komplex nového divadla).
Výběrová komise zdůrazňuje velký význam projektů Světovar a Techmanie.
Výběrová komise se domnívá, že přispění soukromého sektoru do tohoto projektu je poměrně
nízké vzhledem k počtu společností působících v Plzni a že tyto společnosti by měly být
v tomto ohledu ambicióznější.
Výběrová komise připomíná městu jeho slib, že pokud se během příprav na rok 2015 celková
ekonomická situace zlepší, program se rozroste.
Výběrová komise upozorňuje na skutečnost, že město se zavázalo investovat do vzdělávání
s cílem získat větší počet lépe kvalifikovaných kulturních manažerů.
Výběrová komise doporučuje zvýšit rozpočet na marketing a komunikaci, aby byl zajištěn
skutečně evropský dopad projektu. Výběrová komise není přesvědčena o tom, že stávající
rozpočet bude dostačující.
Výběrová komise očekává, že plánovaná výměna s městem Mons a společné projekty budou
realizovány.
Výběrová komise připomíná městu, že má ambiciózní a nákladný program, a doufá, že bude
realizován v plánovaném rozsahu a v budoucnosti dále rozvíjen.
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/future-capitals_en.htm
−
−
−
−
−
−
Výběrová komise zdůrazňuje, že je důležité zachovat dobrou rovnováhu mezi radou projektu a
městem (zastupitelstvem a zastupiteli), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na
jedné straně a řízením projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé.
Výběrová komise bude kontrolovat, aby tato rovnováha nebyla zpochybněna případnou
změnou politické konfigurace v nadcházejících letech a aby projekt byl realizován v aktuálně
navrhovaném rozsahu.
Výběrová komise doufá, že Plzeň bude v budoucnosti spolupracovat s Ostravou v rámci
společných projektů.
Výběrová komise zdůrazňuje důležitost vyobrazení oficiálního loga projektu Evropské hlavní
město kultury na komunikačních materiálech týkajících se akce.
Porota dále zdůrazňuje, že udělení Ceny Meliny Mercouri Evropskou komisí není
automatickým důsledkem získání titulu EHMK.
Město si bude muset tuto cenu zasloužit splněním všech svých závazků uvedených v projektu
se zohledněním připomínek výběrové komise a monitorovacího výboru.
1.3.2 Mons
Výběrová komise vymezila pro Mons následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba
dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Rozměr kultury a demokracie ve školách by měl být zachován, třebaže tato zkušenost není
v programu uvedena.
Vztahy s místní komunitou SHAPE je třeba lépe rozvíjet.
Multikulturní stránka, účast sociálně znevýhodněných skupin a dopad na životní prostředí by
měly být zdůrazňovány i nadále.
Proces výzev umělcům by měl být co nejvíce transparentní. Všechny umělecké rozměry
projektu by měly být co nejviditelnější.
Přihláška města Mons se vyznačuje velmi silným závazkem všech politických orgánů. Má
také podporu ze strany místních ekonomických, sociálních a kulturních činitelů. Plán
financování se jeví jako důkladný. Tento politický závazek a finanční podpora jsou základními
zárukami pro úspěch akce. Je důležité, aby všichni zúčastnění partneři zachovali silný
politický a finanční závazek vůči projektu po celou dobu příprav i během samotného roku
2015.
Výběrová komise má však určité otázky k harmonogramu financování uvedenému v přihlášce,
zejména k návrhu vynakládat každoročně pouze 10 % rozpočtu až do roku 2012. Vzhledem
k tomu, jak důležité je období přípravných let na akci, doporučila výběrová komise začít
zvyšovat výdaje dříve.
Mělo by být zaručeno autonomní umělecké rozhodování.
Výběrová komise velice uvítala jasné konstatování starosty města, že politické orgány jsou
odhodlány respektovat uměleckou nezávislost, protože je pro ni tento prvek v celém
přípravném období velmi důležitý.
Evropský rozměr programu by měl přesahovat rámec vytváření sítí a měl by být dále rozvíjen
na základě předložených témat. Rovněž by mělo být prohloubeno zdůraznění kulturní
rozmanitosti Evropy. Je třeba rozvíjet styky s ostatními zeměmi Evropské unie a zakládat
trvalá partnerství.
Pokud jde o kritérium „město a občané“, projekt města Mons se jeví jako příkladný vzhledem
k silné účasti jeho obyvatel. Pro zajištění úspěchu projektu bude třeba tento zásadní prvek
udržet i nadále.
1.4 Monitorovací a poradní výbor
Monitorovací a poradní výbor pro toto zasedání tvořili tito členové:
•
•
•
•
Pan Manfred Gaulhofer a Sir Jeremy Isaacs, jmenováni Komisí na období 2011-2013;
Pan Steve Green a pan Jordi Pardo, jmenováni Evropským parlamentem na období 2012-2014
(rozhodnutí Konference předsedů Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011);
Paní Erna Hennicot-Schoepges a pan Constantin Chiriac, jmenováni Radou pro kulturu na
období 2010-2012;
Paní Elizabeth Vitouch, jmenovaná Výborem regionů na období 2010-2012.
Zasedání výboru předsedal pan Manfred Gaulhofer.
2
PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU
V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU 2012
2.1 Organizace zasedání
V rámci přípravy na zasedání předložila obě Evropská hlavní města kultury 2015, Plzeň a Mons,
zprávy o dosaženém pokroku. Zprávy zahrnovaly odpovědi na monitorovací dotazník Komise, který
požadoval mimo jiné zprávu o dosaženém pokroku ohledně bodů vznesených výběrovou komisí.
Každé město zvlášť předneslo výboru prezentaci a odpovídalo na dotazy. Výbor pak v neveřejném
zasedání diskutoval o dosaženém pokroku a odsouhlasil základní nástin této zprávy.
Delegace Evropských hlavních měst kultury 2015 měly následující složení:
2.1.1 Delegace EHMK Plzeň 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
Pan Martin Baxa, primátor
Pan Martin Zrzavecký, náměstek primátora
Paní Helena Knížová, ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu
Pan Tomáš Froyda, ředitel
Pan Petr Forman, umělecký ředitel
Paní Šárka Havlíčková, programová ředitelka
Paní Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů
Paní Petra Smolíková, zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR: pozorovatelka
zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES.
2.1.2 Delegace EHMK Mons 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
Marc Barvais, starosta (ff)
Yves Vasseur, komisař
Gilles Mahieu, dohled administrátora
Pascal Keiser, nové technologie
Anne-Sophie Charle, náměstkyně koordinátora
Emmanuel Vinchon, poradce pro územní strategii
Caroline Kadziola, komunikace
Marie Noble, výkonná manažerka
•
•
•
Charlotte Jacquet, ředitelka projektů
Laure Houben, koordinátorka pro územní projekty
Paní Catherine Stilmant, inspektorka generálního ředitelství pro kulturu Ministerstva Federace
Valonsko-Brusel: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí
č. 1622/2006/ES.
Za Evropskou komisi byli jako pozorovatelé přítomni: Ann Branch (vedoucí oddělení kulturních
programů a akcí), Sylvain Pasqua, Vincent Lagarre a Antonio Farrauto (oddělení kulturních programů
a akcí).
3
SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI
3.1 Plzeň 2015
V úvodu delegace podala výboru přehled činností prováděných v roce 2012. Plzeň 2015 o.p.s.
pořádala kulturní akce a podílela se na kulturních akcích, které zahrnovaly mimo jiné slavnostní
otevření Světovaru 2012, Den Meliny Mercouri, představení Autobusu 2015, vernisáž výstavy
Plzeňské ikony 2012, otevření nové budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a
Fórum pro kreativní Plzeň.
Delegace také zmínila návštěvu předsedkyně výboru a zástupce Evropské komise v březnu a uvedla,
že Plzeň 2015 si doporučení z této schůzky vzala k srdci.
Delegace prezentovala komunikační a marketingové aktivity společnosti Plzeň 2015 v roce 2012,
včetně definice a používání jednotného vizuálního stylu, jehož součástí je unikátní logo města Plzně i
společnosti Plzeň 2015. Delegace také zdůraznila strategický komunikační cíl pro zbývající část roku
2012 a to, že celý příští rok bude věnován přesvědčování obyvatel Plzně o přínosech tohoto projektu.
Pokud jde o financování, delegace podrobně uvedla své aktivity a cíle pro rok 2013: jednat a setkávat
se s krajským úřadem, zapojit co nejvíce ministerstev, posílit fundraisingové aktivity, posílit
spolupráci se sponzory, včetně zřízení podnikatelského klubu se zapojením primátora.
Ke dni zasedání delegace potvrdila rozpočet ve výši 20 milionů EUR na krytí provozních výdajů.
Delegace potvrdila, že do této výše je rozpočet zajištěn, až na podmíněné financování ve výši 1,5
milionu EUR v souvislosti s Cenou Meliny Mercouri, kterou má Evropská unie udělit na konci roku
2014. Delegace ujistila výbor, že tento rozpočet představuje minimální výši, a že doufá, že se jí podaří
zajistit další veřejné a soukromé finanční prostředky. Pro umožnění kvalitního dialogu s dalšími
veřejnými orgány zřídil primátor města Radu projektu EHMK. Tato rada má napomoci zlepšení
dialogu a komunikace, bude však respektovat uměleckou nezávislost potřebnou k vytvoření
důvěryhodného kulturního programu na celý rok.
Investiční náklady pokryjí většinu infrastrukturních projektů uvedených v původní přihlášce města,
např. novou budovu divadla, přestavbu bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory, sportovní
a relaxační centrum v areálu Štruncových sadů, a Techmania Science Centre. Západočeská galerie
nebude do zahájení akce připravena.
Nový umělecký ředitel Petr Forman, jmenovaný dne 1. listopadu 2011, nastínil výboru svou
uměleckou vizi. Potvrdil, že bude pokračovat v programu uvedeném v přihlášce a doplní ho o
zkušenosti, které získal se svou divadelní společností na cestách po celé Evropě, a uvedl, že by chtěl
do projektu přinést inspiraci, kultury a tradice z jiných oblastí Evropy. Tento přístup vedl k definování
tří nových projektových sloganů v rámci celkového motta „Pilsen, open up!“ (Otevři si Plzeň!), které
bude nadále zachováno: „Učíme se – Inspirujeme se – Pomáháme si“. Petr Forman se zaměří
především na sestavování stěžejních projektů. Zdůraznil také, že nechce „importovat“ existující
produkce z jiných částí Evropy, ale naopak umožnit, aby věci vznikaly zdola nahoru, což ovšem může
vyžadovat více času.
Delegace nicméně uznala potřebu definovat do konce roku 2013 jasný a konkrétní umělecký program.
Vedle včasné přípravy akce je silný umělecký program rozhodujícím faktorem pro to, aby Plzeň 2015
přilákala více soukromých sponzorů, kteří jsou přirozeně obezřetní, dokud program není dostatečně
jasně definován, a ředitel společnosti Plzeň 2015 Tomáš Froyda uvedl, že stěžejní projekty musejí být
připraveny do poloviny roku 2013.
Delegace také zmínila vytvoření mezinárodní umělecké rady, která je pověřena výběrem projektů.
Tuto radu tvoří deset mezinárodně respektovaných osobností české národnosti, keré mají mnoho
kontaktů na mezinárodní úrovni a zastupují všechny kulturní obory. Rozsáhlé projekty rada vybere
prostřednictvím tří výzev k předkládání návrhů, které budou zveřejněny v roce 2013.
Co se týká občanů, delegace se shodla na potřebě další práce, aby se zapojili všichni, i když některé
iniciativy, jako např. Den Meliny Mercouri, již ke zvýšení povědomí přispěly.
Pokud jde o evropský a mezinárodní rozměr projektu, delegace poukázala na to, že realizace programu
uměleckých rezidencí již začala a probíhají jednání o dalších partnerstvích se švýcarskými a
německými protějšky.
3.2 Mons 2015
Delegace zdůraznila, jak je kultura začleněna do celkové strategie města z hlediska rozvoje cestovního
ruchu, a ujistila výbor o tom, že město a Nadace pro Mons 2015 úzce spolupracují na základě
čtvrtletních pracovních schůzek. Delegace také ujistila výbor o připravenosti města přivítat
návštěvníky.
Strategie města pro cestovní ruch byla rozvíjena od roku 2001, a to ve dvou základních směrech:
jedním je podnikání, druhým umění a kultura. Pokud jde o využití titulu EHMK coby příležitosti
k posílení pozice Mons jako kulturního místa, hodlá město v nadcházejících měsících dále pracovat ve
čtyřech oblastech: v centrum města chce vytvořit kancelář pro kulturu, kde by si návštěvníci mohli
koupit vstupenky na akce, chce vypracovat mezinárodní marketingovou strategii, realizovat
mezinárodní komunikaci a investovat do infrastruktury, například do nového železničního nádraží.
Pokroku bylo dosaženo v projektech kulturní infrastruktury, včetně rekonstrukce domu, ve kterém žil
Vincent Van Gogh.
Delegace také podala výboru zpětnou vazbu o mezinárodní tiskové konferenci pořádané dne
8. listopadu 2012, na níž kurátoři stěžejních výstav v roce 2015 jednotlivě nastínili jejich obsah:
v centru této části uměleckého programu budou Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, svatý Jiří, výstava
současného umění a dvě výstavy o technologiích. Delegace zdůraznila, že tisková konference byla
prvním krokem v komunikační strategii, která do popředí staví nejatraktivnější akce pro zahraniční
turisty. Delegace nicméně výbor ujistila, že se bude snažit nalézt správnou rovnováhu mezi
prestižními akcemi a akcemi pro širokou veřejnost.
Byla zahájena kampaň zaměřená na potenciální soukromé sponzory s cílem propojit 2015 místních a
regionálních podniků. Delegace Mons vyslovila přesvědčení, že rok 2015 by měl přinést ekonomickou
vzpruhu celému regionu a mobilizovat sféru podnikání.
K tomuto účelu byl na založen klub místních a regionálních podniků, jehož cílem je získat do svých
řad 2015 firem. Myšlenka vytvoření Klubu firem pro Mons 2015 (Mons 2015 Enterprises Club)
spočívá v posílení dialogu s místním ekonomickým sektorem. Poplatek za právo vstoupit do klubu byl
záměrně stanoven demokraticky (250 eur ročně po dobu 4 let), aby projekt mohl podpořit co největší
počet firem bez ohledu na jejich velikost. Cílem je dosáhnout do roku 2015 symbolické výše 2,015
milionu EUR (2015 firem po jednom tisíci eur), což je částka přibližně odpovídající příspěvku
hlavního sponzora. Členové klubu se budou scházet na výročních gala večerech. Budou jim také
poskytovány konkrétní informace o EHMK 2015, a to prostřednictvím vyhrazené sekce internetových
stránek a informačního bulletinu, jehož vydávání bude v brzké době zahájeno.
Delegace představila strategii zapojení občanů před rokem 2015, během roku 2015 a po roce 2015.
Město bylo přesně zmapováno včetně 19 okresů tvořících region Mons a sousední oblasti Borinage,
které budou prioritní oblastí pro realizaci asi 200 územních projektů. Důraz je tak jednoznačně kladen
na místní měřítko, včetně komunitních center, rodin a škol. Zvláštní pozornost bude věnována mladým
posluchačům, mimo jiné v rámci iniciativy „dvacetiletí v roce 2015“.
Vedle zapojení občanů nadace Mons 2015 uznala, že je třeba ještě pracovat na dalším zapojení
umělců. Zahajovací výstava, která se bude zabývat vztahy mezi uměním a technologií, k tomu
poskytne příležitost, třebaže tvar a rozsah této akce v současné době není dobře definován. Stručně
vyjádřeno, ústředním tématem výstavy je propojení a to, jakým způsobem mění akt stvoření, ale také a
především vytvořená díla, vztah s regionem, vztah s veřejností a vztah mezi umělcem a veřejností.
Pokud jde o evropský rozměr projektu, delegace podala přehled kontaktů navázaných s dalšími
evropskými městy a projektech s evropskými partnery, např. koncepci „Weekend en Folie“, která by
umožnila nejméně osmi evropským městům prezentovat své nejvíce inovativní umělecké iniciativy
během několika dnů s využitím celého systému infrastruktury. Delegace rovněž připomněla, že
výstava o svatém Jiří bude příležitostí vysvětlit, jak se jediná báje šířila po celé Evropě a byla různě
interpretována na bezpočet způsobů evropskými umělci, a tedy příležitostí zdůraznit společné
evropské dědictví i kulturní rozmanitost. Výstavy věnované Vincentu Van Goghovi a Paulu
Verlainovi také mají přispět k evropské dimenzi programu tím, že obrátí pozornost k těmto dvěma
proslulým umělcům, kteří žili v různých evropských zemích.
4
HODNOCENÍ VÝBORU
Podle článku 10 rozhodnutí č. 1622/2006/ES je úkolem monitorovacího a poradního výboru sledovat
plnění cílů a kritérií akce a poskytovat evropským hlavním městům kultury podporu a vedení. V této
souvislosti jsou hodnocení a doporučení výboru následující:
4.1 Plzeň 2015
Výbor vyslovuje hlavnímu týmu společnosti Plzeň 2015 uznání za práci, kterou dosud odvedl od
okamžiku výběru Plzně za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. Zároveň výbor konstatuje, že
během krátké doby do začátku roku 2015 ještě zbývá udělat velmi mnoho práce.
Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad tím, že projektu chybí dostatečné zapojení na úrovni
vrcholového managementu, pokud jde o aspekty celkového řízení i realizaci uměleckého programu.
Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že projekt vyžaduje dva vrcholové manažery (generálního
ředitele a uměleckého ředitele) pracující na plný úvazek, a vyzývá Plzeň 2015 o.p.s., aby znovu
přezkoumala personální kapacity svého vrcholového managementu. Dále výbor vycítil potřebu posílit
co nejdříve střední úroveň řízení, počínaje obsazením klíčových pozic pracovníky splňujícími
potřebné profily. Vedle otázek vedení a personálního zabezpečení nenabyl výbor na základě znění
monitorovací zprávy města Plzně dojmu, že společnost Plzeň 2015 skutečně pracuje efektivním
týmovým způsobem, a připomíná důležitost týmové práce.
Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad skutečností, že společnost Plzeň 2012 dosud realizovala pouze
část doporučení předsedy výboru, která zazněla během jeho návštěvy v Plzni v březnu, a vybízí
společnost Plzeň 2015, aby znovu přezkoumala všechny záležitosti projednávané během této schůzky.
Výbor má rovněž za to, že komunikaci a spolupráci s vnějším světem (např. s orgány veřejné správy,
místními umělci a občanskou společností včetně škol) je třeba ještě posílit. Přestože umělecká
nezávislost je důležitá, je třeba zajistit její soulad s výstupy kvalitního a průběžného dialogu s výše
zmíněnými zúčastněnými stranami, jehož smyslem je vysvětlovat cíle, program akce a získávat místní
podporu. Nejedná se o jednosměrnou aktivitu v rámci vztahů s veřejností, nýbrž o opravdový proces,
který má zapojit občany a zúčastněné strany do partnerství. Ten je důležitý k tomu, aby pomohl
projekt efektivně uskutečnit, včetně zajištění odkazu akce, a k tomu, aby lidé ve městě přijali akci za
svou. Výbor by si přál být informován o tom, kdo v rámci společnosti Plzeň 2015 zodpovídá za tento
druh komunikace se všemi příslušnými odděleními městské správy (např. s pracovníky pověřenými
řízením oblasti kultury, školství, urbanismu, cestovního ruchu nebo ekonomického rozvoje atd.),
s místním kulturním sektorem, občanskou společností a krajskými orgány, včetně toho, jak bude
společnost Plzeň 2015 v tomto dialogu dále postupovat.
Jelikož se začátek roku 2015 rychle blíží, výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015 o.p.s., aby
co nejdříve zpracovala první návrh uměleckého programu, včetně stěžejních projektů, které musejí
podle vyjádření zástupců společnosti Plzeň 2015 být připraveny do července 2013. Výbor by také
uvítal, aby se zamýšlený odkaz Plzně 2015 odrážel v uměleckém programu.
Výbor vyjadřuje své obavy z relativně nízkého rozpočtu, avšak bere na vědomí, že Plzeň považuje
financování do výše 18,5 milionu EUR za zajištěné, přičemž potvrzuje, že se jedná skutečně o
minimum, s možným doplněním rozpočtu o částku ve výši 1,5 milionu EUR, která by byla získána při
udělení Ceny Meliny Mercouri. V tomto ohledu výbor připomíná, že udělení této ceny není
automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dokáže realizovat umělecký program navržený
v původní přihlášce, splní své ostatní závazky a bude se řídit doporučeními výběrové komise a
monitorovacího a poradního výboru.
Pokud jde o financování ze strany kraje, je výbor znepokojen jeho nízkou finanční podporou, přestože
Plzeňský kraj se zapojil do přihlášky. Nyní, když jsou krajské volby již věcí minulosti, by měla
společnost Plzeň 2015 učinit vše pro to, aby od Plzeňského kraje získala větší finanční podporu.
Výbor s politováním konstatoval, že vláda České republiky podle všeho nezvýší svůj příspěvek,
přičemž jako důvody uvádí program úsporných opatření. Výbor však podporuje Plzeň v jejím úsilí
hledat další financování na státní úrovni, jelikož předchozí zkušenosti ukázaly, že přínosy projektu
EHMK se projevují nejen ve městě, ale v celé zemi.
Lepší vztahy s Plzeňským krajem by rovněž pomohly společnosti Plzeň 2015 získat další finanční
prostředky ze strukturálních fondů EU. Výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015, aby se
spojila s dalšími Evropskými hlavními městy kultury, která byla úspěšná v zajišťování prostředků
významnou měrou ze strukturálních fondů (jako jsou např. Košice), a to s cílem vyměnit si zkušenosti
a poučit se z osvědčených postupů.
Výbor také vyzývá Plzeň 2015, aby dále pracovala na vytváření silné sponzorské strategie a jednala
s dalšími Evropskými hlavními městy kultury o jejich strategiích.
Výbor si přeje být informován o případných změnách v rozpočtu, a to ve smyslu jeho snížení i
zvýšení, jelikož budou mít na přípravu akce významný dopad.
Výbor považuje za překvapující, že dosud nebylo učiněno více pro rozvoj spolupráci s městem Mons,
jelikož může být cenným partnerem, od kterého lze získat určitá ponaučení (zejména pokud jde o
soukromé sponzorství a zapojení občanů), a to nad rámec potřeby realizovat některé společné projekty,
a očekává, že v tomto ohledu na svém příštím zasedání uvidí další pokrok.
Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné
na všech materiálech vnější komunikace (publikovaných tiskem i on-line).
V této fázi výbor zatím není v dostatečné míře ujištěn o tom, že Plzeň 2015 v tuto chvíli splňuje dvě
hlavní kritéria programu EHMK (evropský rozměr a zapojení občanů). Výbor připomíná společnosti
Plzeň 2015, že udělení Ceny Meliny Mercouri není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město
dodrží své závazky, splní kritéria programu EHMK a bude se řídit doporučeními výběrové komise a
monitorovacího a poradního výboru.
Výbor obrací pozornost Plzně 2015 k naléhavé potřebě realizovat jeho doporučení. V tomto ohledu by
si výbor přál, aby mu do 15. února 2013 byly podány aktualizované informace, a to:
−
−
−
−
s vhodným harmonogramem organizace práce a klíčových milníků do roku 2015 (např.
oznámení stěžejních projektů, klíčové projekty v každé kategorii, komunikační strategie, atd.),
s potvrzením, že rozpočet ve výši 18,5 milionů EUR je skutečně zajištěn a že byly podniknuty
kroky směrem k Plzeňskému kraji s cílem získat další finanční prostředky,
s dosažením pokroku směrem k zajištění adekvátního plného pracovního úvazku vedení a
zajištění dostatečného počtu pracovníků a týmové práce,
s uvedením osob odpovědných za komunikaci s orgány veřejné správy, místním kulturním
sektorem, místní občanskou společností a krajskými orgány a s uvedením kroků k efektivnější
komunikaci s těmito zainteresovanými stranami.
Tuto aktualizaci je třeba zaslat Evropské komisi, která ji postoupí členům výboru. V závislosti na
analýze této aktualizace může výbor vyslat jednoho ze svých členů k další návštěvě na místě spolu
s úředníkem Evropské komise.
4.2 Mons 2015
Výbor je potěšen efektivní prací týmu a výsledky, kterých se mu podařilo dosáhnout od okamžiku
výběru města Mons za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, včetně strategie časného
oznámení stěžejních projektů, což poskytuje velmi dobrý základ pro další práci a komunikaci.
Výbor je nicméně poněkud znepokojen otázkou účasti místních umělců a při příštím monitorovacím
zasedání bude bedlivě sledovat připravené projekty k zapojení těchto umělců.
Výbor nemá žádnou pochybnost o umělecké nezávislosti a je přesvědčen, že realizace uměleckého
programu je na správné cestě. Výbor však připomíná, že motto vítězné přihlášky zní „místo, kde se
kultura setkává s technologií“ a rád by byl ujištěn, že tato koncepce i nadále zůstává středobodem
uměleckého programu. Tato myšlenka je podpořena celkovou strategií města přilákat na své území
odvětví vyspělých a inovativních technologií. EHMK 2015 poskytuje vynikající příležitost
k programu, který bude silně orientován na digitální technologie, aby samotné akce (a ne jen nabídka
pro turisty) mohly být přenášeny lidem v celé Evropě i mimo ni. To by určitým způsobem vyvážilo
současnost s kulturním dědictvím Vincenta Van Gogha a Paula Verlaina.
Výbor oceňuje úzké vztahy mezi nadací Mons 2015 a městem. Výbor s potěšením konstatuje zapojení
města do procesu, přál by si však na příštím zasedání aktuální informace ze strany města ohledně toho,
jak přesně akce zapadá do dlouhodobé strategie jeho rozvoje. Zároveň je výbor znepokojen absencí
financování po roce 2015, neboť se domnívá, že zkušenosti a dovednosti nadace Mons 2015 jsou pro
řešení otázek udržování odkazu nezbytné. Zkušenosti ukazují, že k efektivnímu dosažení úspěšného
odkazu akce je nutné zachovat dynamiku a některé členy týmu.
Výbor vítá iniciativy Mons 2015 při informování občanů a jejich zapojení do realizace projektu, a
zejména oceňuje zaměření na mladé lidi.
Pokud jde o evropský rozměr, výbor znovu opakuje své doporučení učiněné ve fázi výběru a vybízí
nadaci Mons 2015 k tomu, aby překročila rámec pouhého importu jiného evropského umění a
vytváření sítí. Výbor očekává v příštím kole programu rozpracování evropských otázek a výzev.
Výbor s potěšením konstatuje, že byly obnoveny kontakty s Plzní, a těší se na společné projekty.
Připomíná rovněž, že sdělování evropského rozměru by mělo být nedílnou součástí komunikace i
cestou k dalšímu podnícení zájmu a přilákání občanů z celé Evropy během hlavního roku akce i mimo
jeho rámec.
Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné
na veškerých materiálech o akci, a to jak během hlavního roku akce, tak v letech předcházejících.
5
POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI
Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí
Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují
kritéria stanovená v článku 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES (viz níže), dodržela své závazky a
uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena má
podobu částky ve výši 1,5 milionu EUR a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného
roku. Obecně bude financována z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program
legislativním orgánem přijat.
Článek 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES určuje kritéria, která kulturní program musí splňovat. Ta jsou
rozdělena do dvou kategorií („evropský rozměr“ a „město a občané“).
Pokud jde o „evropský rozměr“, musí program:
a) podporovat spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a
jiných členských států v jakékoli kulturní oblasti;
b) vyzdvihovat bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;
c) zviditelňovat společné znaky evropských kultur.
Pokud jde o kritérium „město a občané“, musí program:
a) podněcovat k účasti občany žijící v daném městě a jeho okolí a zvyšovat jejich zájem i zájem
občanů z jiných zemí;
b) být udržitelný a tvořit nedílnou součást dlouhodobého sociálního a kulturního rozvoje města.
Výbor bude věnovat maximální pozornost tomu, jak obě města budou plnit své závazky přijaté ve fázi
výběru a jak budou plnit doporučení výboru.
Výbor
Manfred Gaulhofer, podpis
Sir Jeremy Isaacs, podpis
Steve Green, podpis
Constantin Chiriac, podpis
Erna Hennicot Schoepges, podpis
Elizabeth Vitouch, podpis
Jordi Pardo, podpis
Download

121216_First monitoring report - Pilsen and Mons