Základní škola Bučovice, Školní 710
N
E
C
H
Ý
D
N
E
O T V Ř DVEŘÍ
E
www.zs710.eu
OD POHÁDKY K VĚDĚ
nedělle 19
19.. října 2014 od 14.00
www.zs710.eu
zsbuc710.@infos.cz
POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY
K lepší informovanos rodičů a žáků jsou vytvořeny webové stránky školy www.zs710.eu. Pravidelně jasou obsahově aktualizovány - pozvánky
na akce, krátké momentky, fotogalerie a ohlasy z těchto akcí. K dispozici je
i Knihy návštěv, do které mohou nejen žáci nebo rodiče, ale i ostatní návštěvníci stránek, psát svoje dotazy nebo připomínky. Součás stránek je
i 3D virtuální návštěva naší školy z pohodlí vašeho domova. Současně obsahují velmi navštěvované odkazy na facebook a youtube naší školy.
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O NAŠÍ ŠKOLE
A ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ( ŠVP).
Co je to ŠVP ?
– výchovně vzdělávací program, který vytvořil kolekv učitelů školy. Vznikem ŠVP se otevírá velká možnost mnohem lépe reagovat na zájmy a potřeby žáků a s ohledem na požadavky, připomínky a návrhy partnerů školy,
zvláště pak vás rodičů
Naše konkrétní společné cíle
Po absolvování základní školy vstupují vaše dě do světa téměř dospělých.
V tomto světě musí obstát, musí se uplatnit, a proto se pod odborným vedením pedagogů na naší škole učí:
•
Učit se
•
Účinně komunikovat
•
Nestydět se
•
Pracovat v týmu
•
Žít ve skupině
•
Ct svoji roli ve skupině
•
Řešit problémy
•
Vnímat vlastní svobodu a svobodu druhých
•
Umět se prosadit
V čem vidíme posun k lepšímu?
ŠVP naší školy obsahuje nejen základní vědomos, ale i soubor univerzálně využitelných dovednos. Buduje schopnost dě orientovat se v problémech, rozhodovat se a řešit konkrétní situace. Jde nám tedy o formování
lidských kvalit, které nejsou pro jedno použi. Změny, které přináší tento
dlouhodobý proces u nás na škole
•
•
•
•
•
•
Příprava dě na vstup do školy - Edukavně smulační skupiny
Podpora projektové výuky
Interakvita a moderní postupy ve výuce
Hodnocení a sebehodnocení
Zájem o spolupráci s rodiči
Vnitřní i vnější vzhled školy
Při tvorbě i realizaci vzdělávacího programu v praxi počítáme s výrazným
posílením některých oblas výchovy a vzdělání, které se jeví, z hlediska
odborníků i veřejnos, jako stěžejní.
1.
2.
3.
4.
5.
Výuka cizího jazyka
Informaka a její využi v praxi
Sport a zdravý životní styl
Ecká výuka
Bezpečné prostředí
Vážení rodiče,
máme zájem vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro vaše dě. Prostředí
postavené na vzájemné důvěře mezi rodinou a školou. Jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy, reagovat na připomínky či návrhy na zlepšení spolupráce. Jsme odhodláni vytvořit žákům v průběhu vzdělávání takové příležitos k jejich rozvoji, že vy jako rodiče nebudete mít potřebu vyhledávat
„ kvalitnější“ školu.
Pedagogický sbor a ředitelství Základní školy 710 Bučovice
ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ PRO RODIČE
„Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění, dát mu příležitost
prokázat, že něco umí.“
Výchovný poradce je učitel, který se kromě výuky zabývá speciálními potřebami žáků školy. Nabízí pomoc při školní neúspěšnos, výchovných obžích,
prevenci a profesní orientaci.
Školní výchovní poradci:
1.
Profesní orientace (volba povolání) – Mgr. A. Špičák
2.
Metodik prevence (rizikové chování) – Mgr. D. Plhalová
3.
Řešení školní neúspěšnos (SVPU) – Mgr. J. Janášová
Na naší škole učíme žáky integrované (učí se podle individuálního vzdělávacího plánu), mentálně retardované (osobní plán rozvoje) a žáky se specifickými poruchami učení.
Pomocnou ruku pro dě nabízí dyslekcký a logopedický kroužek.
Dyslekcký kroužek – slouží ke zmírnění výukových obží ve čtení a psaní
Logopedický kroužek – docvičení techniky a správná výslovnost hlásek
Školní psycholog: PhDr. Tatjana Jopková
Učebna informaky
Ovládání a bezpečné používání počítače jako prostředku moderní komunikace. Nainstalované sowary jsou přístupné i pro výuku v ostatních předmětech.
Interakvní tabule
Moderní trend výuky přímo v kmenových třídách
Učebna chemie
Byla nově vybudována v roce 2008 pro výuku chemie v 8. a 9. třídách.
V praxi se speciální učebna velmi osvědčuje.
Učebna fyziky
Letos nově zrekonstruována a vybavena speciálními pomůckami pro výuku
fyziky
Učebna výtvarné výchovy
Potřeba velkého prostoru, speciálně upravených lavic, přímý vstup do kabinetu s výtvarnými pomůckami, vybavení moderní technikou to všechno
jsou plus pro zvláštní učebnu na výtvarnou výchovu. Při prohlídce školy
se s prácemi žáků setkáváte na každém kroku.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Název kroužku
Vedoucí
Den - čas
středa 12.30
/nácvik na vystoupení/
Cílová skupina
Dramacký
Mgr. Janášová
Pěvecký
Mgr. Kalábová
čtvrtek 13.30
2. - 9. ročník
Ruského jazyka
Mgr. Rotreklová
pondělí 13.15
6. -9. ročník
Sportovní
a vlasvědný
Mgr. Dragan
pátek 15.00
5. -9. ročník
Sportovní (OVOV)
Mgr. Hanáková
pondělí 13.15
2. -9. ročník
Mgr. Janegová
úterý 12.30
1. - 2. ročník
Zdravotní TV
a sportovní hry
PC
(sociální sítě, hry a
podpora výuky)
Mgr. Šimková
Mgr. Břínek
úterý 12.30
čtvrtek 12.30
2. -9. ročník
5. ročník
8. - 9. ročník
Školní knihovna
Mgr. Masařová
úterý 12.30 – 13.30
1. - 9. ročník
Anglična hravě
Mgr. Konečná
úterý 11.30 - 12.00
1.A
Anglična hravě
Mgr. Králíkková
čtvrtek 11.30 - 12.00
1. B
KROUŽKY PRO DĚTI
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)
VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Název kroužku
Vedoucí
Den - čas
Cílová skupina
Dyslekcký
Mgr. Vykoukalová
úterý 12.30
32. ročník
Dyslekcký
Mgr. Kosová
Dyslekcký
Mgr. Čulíková
Dyslekcký
Mgr. Masařová
úterý 13.20
6. - 7. ročník
Logopedický
Mgr. Králíková
Mgr. Valentová
Domluva
/rodič, učitel, žák/
1. -2. ročník
Domluva
/rodič, učitel, žák/
Domluva
/rodič, učitel, žák/
4. ročník
5. ročník
Pěvecký kroužek – zpívání pro radost lidové i umělé písně, každoročně vystupují na vánočních koncertech a jiných výročních akcích
Kroužek ruského jazyka – žáci se učí hrou základní konverzační rozhovory,
slovíčka
Kroužek anglického jazyka – pro dě z 1.tříd
Sportovní (OVOV) – náplní jsou atlecké dovednos, Odznak všestrannos
olympijských vítězů
– horká novinka, účast v celorepublikovém kole / 7. místo /
Cyklo-turiscký kroužek – žáci /vždy po 5 – 10 / výlety na kolech po okolí
Bučovic, v zimě lyžařské zájezdy. Součás je vlasvědná a přírodovědná náplň, technika jízdy na kole, svépomocný servis kol
Kroužek PC – seznámení s prostředím sociálních sí, podpora výuky, zábavné akvity
Kroužek plavání – v rámci školní družiny
s DVD projekcí, radiomagnetofony, nástěnné tabule k výuce apod.)
Výuka angličny probíhá na škole od 1. ročníku. V 1. ročníku se žáci seznámí s cizím jazykem se seznamují v kroužku anglického jazyka . Ve 2. ročníku pracují dě
s angličnou formou audio-vizuálního kurzu 1 hodinu týdně. Od 3. ročníku se setkávají s cizím jazykem v rámci povinných předmětů s dotací
3 až 4 hodiny týdně.
Učebna zeměpisu a dějepisu
O čem je zeměpis – cestování, práce s mapou, poznávání vesmíru, globální problémy lidstva, ekologie. Možnos výuky na škole – výuka v odborné
učebně vybavené technikou, možnost práce na internetu, propojení teoreckých znalos s praxí, možnost pracovat v zeměpisném semináři, každoročně v červnu organizace projektových dnů se zeměpisnou témakou pro
žáky 6. až 9. tříd.
Dějepis „Historia – magistra vitae“
Při výuce dějepisu se naši vyučující snaží zprostředkovat dětem poznání minulos, tvořit si vlastní názor na historické událos, ponořit se do pocitů
dávných národů, které vytvořily náš svět takový jaký je a dát nám touhu
změnit ho. Co využíváme pro splnění tohoto vznešeného cíle? S poznáváním historie se žáci setkávají od 4. Do 9. ročníku. Při výuce využívají moderní
audiovizuální projekce, počítačové učebny k vyhledávání informací, debaty
s žijícími svědky historických událos. Moderní metody ve výuce - projektové vyučování (historie Bučovic), exkurze a dějepisné výlety, nejmodernější
učebnice a atlasy s historickým obsahem.
Učebna přírodopisu
K výuce slouží pracovna vybavená potřebnými pomůckami a kvalitní technikou, žáci samotní mají možnost zapojit se do tvorby přírodovědné pracovny. Připravujeme pro žáky atrakvní laboratorní práce, zapůjčujeme žákům, kteří mají o biologii zvláště zájem zajímavou literaturu. Zakládáme si
na individuálním přístupu k žákům. K nejoblíbenějším činnostem patří práce
s mikroskopem, výroba potravních pyramid, modelů krystalů či orgánových
soustav.
ODBORNÉ UČEBNY
a pohled na výuku některých předmětů na ZŠ 710
Učebny na 1. stupni
Díky profesionalitě vyučujících na 1. stupni je každá třída současně jejich
odbornou pracovnou, kterou třídní učitelka „ušije na míru“potřebám svým
i potřebám dě. Třídu účelně zařídí, rozdělí na část pracovní a odpočinkovou, vybaví pomůckami a vkusně vyzdobí. Za poznáním ze své učebny vyrážejí i malé dě do opravdu speciálních učeben a to do učebny informaky,
do učebny cizího jazyka, do hudebny. Za pohybem, pak na nově vybudované
hřiště s umělým trávníkem, do tělocvičny, haly nebo do plaveckého bazénu.
Ve výuce jsou uplatňovány moderní metody projektového vyučování, progresivní dramacké a ecké výchovy.
Oddělení školní družiny
Na škole fungují 4 oddělení školní družiny ve vlastních prostorách, které
jsou uzpůsobeny činnos odpovídající hlavnímu zaměření ŠD a to je relaxace a odpočinek dě po dopolední výuce. Celoroční plán zahrnuje spoustu
temackých činnos i větších akcí a je sestaven tak, aby podporoval eckou
výchovu dě, posiloval jejich volní vlastnos a tvořil hodnotový žebříček.
Nezapomínáme však ani na pohybovou výchovu. V rámci ŠD dě hojně využívají pobytu na školním hřiš a v tělocvičně. Součás je také pravidelný
kroužek plavání pro zájemce.
Učebna hudební výchovy
Pro zkvalitnění výuky hudební výchovy byla na naší škole vybudována speciální místnost- hudebna. Najdeme v ní vše, co je pro výuku potřebné –
klavír, doprovodné rytmické nástroje, různé zpěvníky, hudební přehrávač,
různá CD a spoustu dalších pomůcek. Velkým přínosem pro lepší kontakt
mezi vyučujícím a žákem je, že v této místnos nejsou žádné lavice, pouze
po obvodu vybudované dvoupatrové sezení pro žáky a uprostřed spoustu
využitelného místa na různé činnos.
Učebna anglického jazyka
Učebny slouží pro výuku angličny. Výhodou je, že stabilní umístění pomůcek a moderní technika v těchto místnostech (interakvní tabule, televize
TRADIČNÍ AKCE ŠKOLY
Od pohádky k vědě – den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče. Činnos pro dě, pohoda pro rodiče.
Edukavně smulační skupiny - deset lekcí předškolní výchovy, určený dětem a jejich rodičům před nástupem do školy. Návod, jak snadněji
a bez velkého stresu zvládnou nástup do školy.
Sběrové akce - koná se dvakrát za školní rok sběr starého papíru. Nejlepší
sběrači jsou pak odměněni věcnými cenami nebo společnými výlety. Ročně
škola odevzdá kolem 14 tun starého papíru.
Školní ples - pořádá škola v lednu, učitelé i žáci se podílí na tvorbě kulturního programu, nácviku polonézy, přípravě tomboly
Divadla - oblíbené zájezdy do divadla pro dě mladší v dopoledních hodinách a pro žáky2.stupně ve večerních hodinách. Zájezdů se rádi účastní
i rodiče
Poznávací zájezdy do Anglie - pro žáky2.stupně. Užitečné seznámení s kulturou a životem země. Prakcké setkání s jazykem, který studují.
Návštěvy sousedních zemí – v rámci exkurzí a zájezdů (Polsko, Rakousko)
Drakiáda - podzimní akce rodičů a dě z1. a 2. tříd
Pexesiáda - souboj rodičů a dě, kdo má lepší paměť. Akce školní družiny.
Školou chodí Mikuláš - nejen doma, ale i ve škole se každý rok objeví Mikuláš se svým doprovodem
Vánoční jarmark – krásné akce pro veřejnost, oživí a připomenou staré lidové tradice
Plavání - plavecký desehodinový kurz pro dě z1.tříd. Dě ve druhých
a třech třídách plavou v rámci výuky TV
Spolupráce s MŠ - společné akce a vzájemné návštěvy dě
AKCE ŠKOLY
JAKO SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, PODPORUJÍCÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Pobyt v přírodě s výukou - Žáci 3. ročníků tradičně vyjíždí na týdenní pobyt
v přírodě do oblíbených rekreačních lokalit (Beskydy, Hostýnské vrchy, Chřiby, Jeseníky, apod.)
Lyžařský výcvikový kurz - Žáci7.ročníků absolvují metodický výcvikový kurz
lyžování (všech úrovní)
Výběrový lyžařský kurz – Pro žáky 3.- 6.tříd. Kurz je určen žákům se základy
lyžování na další zdokonalování techniky.
Letní sportovní kurz - Cykliscká novinka, která zavede starší žáky do krásného prostředí Chřibů.
Třídní exkurze, besedy a výlety
PROJEKTOVÁ VÝUKA
Velmi moderní záležitost - Výuka napříč předměty
Projektové dny
- Staň se tygrem (prevence pro škodlivým látkám)
- Ze života Policie ČR
- Dopravní výchova (cesta do školy, dopravní hřiště, průkaz cyklisty)
- Zvířata a lidé (asistence psů u posžených lidí)
- Den s handicapem (spolupráce organizací Podané ruce)
- Péče o zdraví a první pomoc
- Naše smysly
- Ekologická výchova – třídění odpadu, čistý vzduch a čistá voda
Malí a velcí
Celoroční projekt o spolupráci našich nejmenších a nejstarších žáků
Tvořivé dílny pro dě a rodiče
Oblíbená setkání s výsledkem společného výrobku
Třídní exkurze, besedy a výlety
Prevenvní program Hasík
Projekty školy podporující zdraví dě
Ovoce a zelenina do škol – 2 krát za měsíc dostanou dě zdarma dávku
čerstvého ovoce a zeleniny.
ŠKOLNÍ ČASOPIS OČKO
- časopis, který mapuje život školy, především školní akce, kterých se naši
žáci účastní
- během celého školního roku žáci píší své postřehy z událos, které
se týkají jejich třídy, které posléze spolu s redaktory z řad učitelů upraví
a doplní fotografiemi
- vychází 1x ročně, vždy na konci školního roku
- pro žáky školy zdarma
Download

DOD 2014.indd - Základní škola Bučovice 710