Objekt částečně přístupný*
FAKULTA STAVEBNÍ (FSv)
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 – Dejvice (objekty A, B, C)
GPS: 50°6'15.909"N, 14°23'21.581"E
Thákurova 2636/7a, 166 29 Praha 6 – Dejvice (objekt D)
GPS: 50°6'16.719"N, 14°23'15.910"E
Tel.: nutno vyhledat na níže uvedeném webu dle pracoviště
Web: http://www.fsv.cvut.cz/public/kontakt.php
Fakulta stavební se skládá ze čtyř vzájemně propojených objektů, označených A, B, C, D.
Ve dvoupodlažním objektu C se nachází hlavní vstup z ulice Thákurova. Po jeho pravé straně
stojí čtrnáctipodlažní objekt A. Po jeho levé straně stojí osmipodlažní objekt B. Dvoupodlažní
objekt D se nachází v ulici Kolejní, bezprostředně za komplexem objektů A, B, C.
Poznámka: objekt A je aktuálně nepřístupný (rekonstrukce), a není tedy celý zmapovaný (2013).
VSTUPY
Hlavní vstup se nachází v rámci objektu C. Není bezbariérový - ke vstupním dveřím se vystupuje po
širokém schodišti (10 stupňů; bez mezipodesty). Tento hlavní vstup je jediným jasně viditelným vstupem.
Hlavní vstupní dveře jsou dvoje; oboje jsou dvoukřídlé, prosklené, automaticky otevíravé, o celkové šířce
obou křídel 2800 mm. Jsou opatřeny jedním pruhem kontrastních značek ve výšce 1340 mm. Dveře nejsou
chráněny proti mechanickému poškození. Výška zvonku na vrátnici u vstupních dveří po levé straně je 1505
mm. Výška čtečky karet u vstupních dveří po pravé straně je 1260 mm. Manipulační prostor před dveřmi je
tvořen podestou schodiště; je dostatečný.
Bezbariérové vstupy do objektů A, B, D jsou z ulice Kolejní. Bezbariérový přístup do objektu C je také
z ulice Kolejní, a to přes objekty A, B a D. Tato možnost bezbariérových přístupů není nikde vyznačena.
Z Thákurovy ulice je třeba obejít objekt A do ulice Kolejní. Komunikace před bezbariérovými vstupy jsou ve
špatném technickém stavu.
A: Aktuálně je bezbariérový vstup do objektu A z ulice Kolejní na úrovni 1. PP, odkud jsou dostupné čtyři
bezbariérové výtahy, propojující všechna podlaží objektu A. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, prosklené,
mechanicky otevíravé směrem dovnitř. Šířka křídla dveří, výška vodorovných madel dveří, výška čtečky karet
a výška zvonku na vrátnici nejsou z důvodu rekonstrukce objektu zmapované.
B: Bezbariérový vstup do objektu B je na úrovni 1. NP z ulice Kolejní pod druhým spojovacím krčkem
s objektem D, viz schéma. Chodník před vstupem se mírně svažuje směrem ke dveřím. Vstupní dveře jsou
dvoukřídlé, prosklené, mechanicky otevíravé směrem dovnitř. Z obou stran mají vodorovné madlo ve výšce
1023 mm. Běžně se otevírá jedno křídlo šířky 784 mm. Vstup je na kartu (čtečka ve výšce 1285 mm). Zvonek
na velín je ve výšce 1450 mm.
Další vstup do objektu B (jednokřídlé mechanicky otevírané dveře směrem dovnitř šířky 795 mm) na úrovni
1. NP je z ulice Salabova od objektu Katolické teologické fakulty. Vstup je na kartu (čtečka ve výšce 1315
mm). Před vstupem je jeden stupeň výšky 100 mm.
C: Objekt C není zvenčí přímo bezbariérově přístupný. Je přístupný přes ostatní tři objekty A, B i D. Jedná se
o hlavní přístupový objekt s hlavní vrátnicí (parapet ve výšce 1037 mm, bez pultu; bez možnosti indukčního
poslechu), s turnikety a se šatnou (parapet ve výšce 900 mm).
1
D: Bezbariérový přístup do objektu D je možný pomocí vrat, která se nachází hned vedle běžného vstupu
s vrátnicí a s turnikety (vstup nutno domluvit předem na vrátnici). Vlevo za vrátnicí se nachází nákladní
výtah do 2. NP. Výtah je možno použít pouze s řidičem.
Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.
INTERIÉR
Všechny objekty (A, B, C, D) lze aktuálně hodnotit jako částečně přístupné. Objekt A je v současné době
v rekonstrukci. Po jejím dokončení bude zmapován. Dále je třeba domapovat přednáškové sály v objektu B.
Všechny objekty (A, B, C, D) jsou vzájemně bezbariérově propojené na úrovni 2. NP objektu C.
Vstupní podlaží (1. NP) objektu C je o 8 schodišťových stupňů níž než je 1. NP objektů A a B. Z objektu C do
objektu A je možné se dostat pomocí otevřené šikmé zdvihací plošiny instalované na schodišti (šířka 820
mm, zmenšená o tyč umístěnou 30 mm nad podlahou na šířku 765 mm; hloubka 897 mm). Klíč od plošiny
je k zapůjčení na vrátnici. (Je tedy třeba mít s sebou doprovod, který pro klíč na vrátnici dojde).
Vnitřní dveře do kanceláří a učeben ve všech objektech mají šířku 800 mm. Dveře do technického zázemí a
na toalety zaměstnanců mají šířku 600 mm.
Celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá téměř k zemi, nejsou opatřeny proti mechanickému
poškození. Většinou nejsou ani opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.
Schodiště v objektech nejsou vždy dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní
schodišťové stupně a mezipodesty nejsou vždy kontrastně označeny.
Čtečky karet a zvonky se na chodbách téměř nevyskytují. Výška čtečky karet do posluchárny v objektu C je
1060 mm.
Povrch podlah na chodbách a v učebnách jsou linoleum a keramická dlažba. Na schodištích jsou kamenné
stupně.
VÝTAHY
Objekty A, B, D mají k dispozici výtahy na každém podlaží. Objekt C výtah nemá.
A: v objektu jsou k dispozici čtyři identické bezbariérové výtahy, umístěné naproti sobě po dvojicích, a to
za schodištěm, oddělujícím objekt A od vstupního objektu C.
Rozměry kabiny jednoho z výtahů: šířka 1357 mm, hloubka 1197 mm. Dveře šířky 800 mm se otevírají
automaticky. Přivolávací tlačítka zvenku výtahu jsou ve výšce 1332 - 1373 mm. Výška ovládacích tlačítek
uvnitř výtahu je 947 – 1194 mm. Ve výtahu není instalováno sedátko. Výtah je vybaven optickou signalizací.
Není vybaven akustickou a hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu.
Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.
B: v objektu je k dispozici deset výtahů, umístěných po dvojicích podél chodeb vedoucích přes celý objekt.
Všechny výtahy splňují minimální rozměry požadované pro bezbariérové výtahy (tj. šířka a hloubka kabiny
a šířka dveří. Konkrétní rozměry lze nalézt ve schématu podlaží na str. 5 tohoto dokumentu. Maximální
výška přivolávacích tlačítek zvenku výtahů je 1350 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahů je 918 –
1197 mm. Všechny výtahy mají nainstalovaná sedátka ve výšce 493 – 530 mm; dosah ovládacích tlačítek ze
sedátka je u některých výtahů obtížnější. Všechny výtahy jsou vybaveny optickou a akustickou signalizací a
hmatovým značením. Hlasová signalizace chybí. Nejsou vybaveny možností indukčního poslechu. Před
výtahy je dostatečný manipulační prostor.
D: v objektu jsou k dispozici dva nákladní výtahy – jejich použití je možné pouze v doprovodu řidiče a po
domluvě na vrátnici.
Rozměry kabiny výtahu, umístěného vedle vrátnice: šířka 1394 mm, hloubka 2067 mm. Dveře šířky 1340
mm se otevírají mechanicky směrem ven. Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 1500 mm. Výška ovládacích
tlačítek uvnitř výtahu je 1000 – 1220 mm. Ve výtahu není instalováno sedátko. Výtah není vybaven
akustickou, hlasovou a optickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu.
Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
Pro všechny čtyři objekty jsou k dispozici tři bezbariérové toalety, dvě v objektu A a jedna v objektu B.
A: Dvě označené, volně přístupné bezbariérové toalety se nachází v 1. NP a 2. NP.
2
Rozměry kabiny v 1. NP: šířka 1544 mm, hloubka 1517 mm. Dveře dostatečné šířky se otevírají mechanicky
směrem ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Místo pro vozík je naproti dveřím. Záchodová
mísa je osazena na stupníku výšky 80 mm. Je přístupná z levé strany. Madlo u stěny chybí, madlo v prostoru
je sklopné. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek
manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.
Rozměry kabiny ve 2. NP: šířka 1527 mm, hloubka 1517 mm. Dveře dostatečné šířky se otevírají mechanicky
směrem ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Zvenku mají zajistitelný zámek. Místo pro vozík
je vlevo vedle dveří (naproti dveřím je umyvadlo). Záchodová mísa je osazena na stupníku výšky 80 mm. Je
přístupná z pravé strany. K dispozici je krátké vodorovné pevné madlo, osazené na stěně (délka 400 mm),
a druhé sklopné madlo v prostoru. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor.
Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační
zařízení
B: Jedna označená, volně přístupná bezbariérová toaleta se nachází v 1. NP.
Rozměry kabiny: šířka 1500 mm, hloubka 2785 mm. Dveře šířky 799 mm se otevírají mechanicky směrem
ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Výška kliky je 1077 mm. Záchodová mísa je přístupná
z pravé strany a je osazena na stupínku výšky 50 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru je
polohovatelné. Madlo vedle umyvadla chybí. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Před dveřmi je
dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.
PARKING
Jedno vyhrazené stání k parkování je na začátku řady parkovacích stání v ulici Kolejní, mezi budovou FA/FIT
a Studentským domem. V ulici Kolejní je dále dostatek běžných parkovacích míst.
Dále je možné parkovat v garáži pod FA/FIT, kde je 16 vyhrazených míst. Přístup je možný na kartu
studenta, zaměstnance či hosta ČVUT. Podmínkou je uhrazení parkovacího poplatku. Studenti ČVUT
evidovaní ve středisku ELSA mají možnost využít parkování zdarma.
Více info: http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/sluzby/tzs/parkoviste-nbd.
3
Popis přístupových tras s mapkami:
PŘÍSTUPY DO OBJEKTU Z RŮZNÝCH SMĚRŮ
Na FSv je doprava možná z několika různých směrů několika způsoby:





Metrem na stanici Dejvická a potom cca 10 minut pěšky.
Autobusem č. 107, 116, 147, 340, 350, 359 na zastávku Dejvická a potom cca 10 minut pěšky.
Tramvají č. 5, 20, 26, 51 na zastávku Zelená nebo Thákurova a potom cca 5 minut pěšky.
Autobusem č. 131 zastávka Na Santince a potom cca 2 minuty pěšky.
Tramvají č. 2, 8 na zastávku Lotyšská a potom cca 7 minut pěšky. Cesta okolo Flemingova náměstí
má obtížný povrch (hrboly a díry v asfaltovém chodníku). V lepším technickém stavu je chodník
blíže k Národní technické knihovně. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody
pro chodce.
POPIS DOPORUČENÉ CESTY PRO OSOBY NA VOZÍKU – od stanice metra Dejvická
Osoby se sníženou pohyblivostí mohou využít v návaznosti na sebe dva osobní výtahy, které spojují úroveň
nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.
První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr
Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd
vpravo k druhému výtahu směr odjezdové stání autobusů na letiště, který vede na úroveň ulice. Použijte
výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na
křižovatku s ul. Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu,
poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ul. Technická. Přejeďte přes přechod
doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny.
Přejeďte ul. Thákurova směrem k fakultě stavební. Před hlavními vstupními dveřmi (objekt C) je schodiště.
Proto je nutné objet výškový objekt A do ulice Kolejní, kde se nachází bezbariérové přístupy do objektů A, B
a D.
Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových
zařízení MHD: http://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/.
Přístupové trasy k vedlejším bezbariérovým
vstupům v objektech A, D v ulici Kolejní
Umístění doporučeného výtahu z M Dejvická
4
Celkové schéma přístupů:
Celkové schéma přístupů
5
Fotogalerie 1:
Celkový pohled z ulice Thákurova
C: hlavní vstup, vpravo objekt A
C: hlavní vstup – detail schodiště
C: hlavní vstup – turnikety s brankou a vrátnice
C + A: šikmá zdvihací plošina v 1. NP
A: zadní bezbariérový vstup
A: výtahy - exteriér
A: výtah - interiér
6
Fotogalerie 2:
A: bezbariérová toaleta v 1. NP
A: bezbariérové toaleta v 2. NP
B: zadní bezbariérový vstup
B: výtah
C + D: spojovací krček a bezbariérový vstup do
objektu D
D: bezbariérový vstup – turnikety s vraty
Foto: archiv V. BEŠŤÁKOVÉ a J. ZEZULOVÉ, http://www.suz.cvut.cz/koleje/sinkuleho-kolej
Mapové podklady: www.mapy.cz, www.maps.google.com
*Kategorizace přístupnosti dle uživatelské metodiky: Pražská organizace vozíčkářů, o. s. (www.pov.cz)
Praha 2013
7
Download

FAKULTA STAVEBNÍ (FSv)