Pán Ježíš řekl:
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha,
věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych Vám to.
Jdu, abych Vám připravil místo.
A odejdu-li, abych Vám připravil místo, opět přijdu
a vezmu Vás k sobě, abyste i Vy byli, kde jsem já."
Jan 14, 1-3
„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta
ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas
od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude
přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám,
jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí.
A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti
už nebude - neboť co bylo, pominulo."
Zjevení sv. Jana kap. 21, 2-4
✵ 6. 2. 1965
✞ 23. 12. 2013
Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu,
dovolujeme si Vám oznámit, že 23. prosince v 10 hod. dopoledne
se uzavřel pozemský život naší milované manželky, maminky,
babičky, dcery a sestry
MUDr. Ester ANDRIANTSARAZO
roz. Smetanové
Zemřela po dlouhé a těžké nemoci ve věku 48 let.
Vzpomínkové bohoslužby na naši drahou se budou konat
v pátek 10. ledna 2014 ve 14 hodin
v Husově kapli ČCE, Praha 8-Libeň, U pošty 6.
Předem Vám děkujeme za projevenou účast
a přimluvné motlitby.
Před svým odchodem nás Ester prosila, abychom se nermoutili
a nad ní neplakali, že by jí to způsobilo zármutek. Přála si,
aby celé shromáždění bylo radostnou oslavou jejího vstupu
do nového života. To chceme vyjádřit děkovnými písněmi,
vzpomínkami a také oblečením, které nebude smuteční.
Zároveň Vás prosíme, abyste laskavě upustili od květinových
darů. Místo toho můžeme finančně podpořit Alianci žen s rakovinou prsu, kde se Ester v závěru života hodně angažovala
a kde nacházela velkou podporu a potěšení. Po skončení shromáždění bude možné dar vložit do připraveného košíku.
Manžel
Fahaleovana Victor Andriantsarazo
Děti
Elisabeth s rodinou
Erica a Victor
Vnuk
Kryštof
Rodiče
Zdeňka Smetanová a Pavel Smetana
Sestry
Magdalena Smetana s rodinou
Pavla Smetanová s rodinou
Download

Vzpomínkové bohoslužby