Sıra No
TAŞOVA İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET SUNUM STANDARTLARI
Hizmet
Adı
Hizmetten
Yararlananlar
Dilekçe Hakkı
1 (3701 Sayılı
Dilekçe Kanunu)
Vatandaş
2 Canlı Hayvan sevki
Hayvan
Yetiştiricileri
veya işletmeler
Hertürlü Bulaşıcı ve
Bulaşıcı olmayan
Hayvan
3 Hayvan hastalıklarının yetiştiricileri
Teşhis ve Koruma
ve işletmeler
Önlemleri
Örgütlü ve
4 Manda Desteklemesi Örgütsüz
5
Anaç Sığır
Desteklemesi
6 Süt Desteklemesi
7
8
Anaç Koyun-Keçi
Desteklemesi
Arıcılık Konaklama
Belgesi
Pasaport
9 (Sığır Cinsi Hayvan
Kimliği)
10
Amatör Balıkçı
Belgesi
Parsellerde İfraz11 Tevhid-Cins
Değişikliği İşlemleri
12 Hisseli satış
Yem Bitkileri
13 Üretiminin
Desteklemeleri
Yetiştiriciler
Örgütlü ve
Örgütsüz
Yetiştiriciler
Örgütlü ve
Örgütsüz
Yetiştiriciler
Örgütlü ve
Örgütsüz
Yetiştiriciler
Gezici Arıcılar
Başvuruda İstenen Belgeler
Dilekçe ile başvuruyorsa mutlaka dilekçede ıslak imza.
E-posta ile yapılan başvurularda mail adresi, oturma
1 ay
işyeri adresi TC. Kimlik numarası belirtilmelidir.
(3701 SK. 4.Md.)
1) Nakil aracının plaka numarası.
2) Şoförün adı soyadı adresi.
1 Saat.
3) Nakil edilecek hayvanlara ait pasaport
4) Nakil edilecek hayvanlara ait aşılama belgesi (Pasaport)
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacak olan yazılı veya sözlü
müracaatlar.
Aynı iş günü
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Başvuru dilekçesi
2) İşletme tescil belgesi
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Başvuru dilekçesi
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Başvuru dilekçesi
2) Satış müstahsili
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Başvuru belgesi
2) Birlik üyelik belgesi
3) Aşı kaydı
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Dilekçe
2) Veteriner Sağlık Raporu
3) Arıcılık Kimlik Kartı
4) Arıcılık Vize Belgesi
5) Konaklayacağı yer veya arazi sahibiyle yapacağı
protokol
6) Döner Sermaye Makbuzu
1 Saat
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
5 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
15 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
7 Gün
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1 Gün
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Yetiştiriciler İl ve İlçe Müdürlüğü Görevlilerine, Serbet
Veteriner Hekimlere veya Birliklere Müracaat Ederek
Hayvanlarına Kulak Küpesi Taktırabilirler, Küpelenen
Hayvanların Pasaportlarını İl/İlçe Müdürlüklerinden Temin
Edebilirler
Talepte bulunan 1. Başvuru Dilekçesi
18 yaşını geçmiş 2.Nüfus Cüzdanı,
kişilere
3.Fotoğraf (1 Adet)
1) İlgili Kurum yazısı
2) Pafta fotokopisi
3) Tapu Fotokopisi
1) İlgili Kurum yazısı
Çiftçiler
2) Tapu Fotokopisi
Hayvan
Yetiştiren
Çiftçiler
Üreticiler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
1) Başvuru dilekçesi (Ek-15)
2) Çiftçi Kayıt Formu
3) Gerektiğinde İl / İlçe Müdürlüğünce istenecek diğer
belgeler
4) Taahhütname
Taşova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 'Kamu Hizmetleri Sunum Standartları'
1
Sıra No
TAŞOVA İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET SUNUM STANDARTLARI
Hizmet
Adı
2090 Sayılı Kanuna
14 göre yapılan
işlemler
Yağlık Bitkileri
Üreten Üreticilere
15
Destekleme Primi
Ödemesi
Hizmetten
Yararlananlar
ÇKS Bilgilerinin
Güncellenmesi
18 Reçete Yazımı
19
Sertifikalı Tohum ve
Fidan Desteklemesi
TAPDK Ruhsatı
verilmesi ve
20
Ruhsatların Süre
Uzatılması
Üreticiler
1) Başvuru dilekçe
2) Yağlık bitkileri alım satım belgesi (Müstahsil makbuzu)
3) Borsa - alım satım beyannamesi
4) Nüfus cüzdan fotokopi
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Başvuru Dilekçesi
2) Çiftçi Belgesi
3) Borsa Tescil Beyannamesi
4) Müstahsil makbuz fotokopisi
5) Döner Sermaye makbuzu
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1 Saat
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
5 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
15 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1 Gün
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) ÇKS belgesi (Güncellenmiş)
2) Başvuru dilekçesi
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Taahütname
5)Arazi başkasına aitse kira sözleşmesi
15 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) Başvuru dilekçesi
2) Toprak analiz formu
15 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
1) ÇKF
2) Çiftçilik belgesi
Çiftçiler ve Tüzel
3) Muvafakatname
Kişiler
4) Kira Kontratı
5) Döner Sermaye makbuzu
Özel ve Tüz
Vatandaş başvurusu
Kişiler
1) Başvuru dilekçesi
2) Talep formu
3) Tohumluk satış faturası
Çiftçiler
4) Tohumluk sertifikası fotokopisi (Onaylı)
5) ÇKS belgesi
6) Döner Sermaye makbuzu
1)Başvuru Beyannamesi
2)Kimlik Fotokopisi
Satış ve Toplu
3)İş yeri açma ruhsatı
Tüketim Yerleri
4)Adli Sicil Raporu
5)Banka Dekontu
Mazot-Gübre ve
Desteklemesi
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
Tarımsal
Üreticiler
21 Çatak desteklemesi Çiftiler
22 Toprak Analizi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
2090 Sayılı Kanun Gereğince; yangın, yer sarsıntısı,
toprak kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık,
ve benzeri doğal afetler sonucu tarımsal ürünleri, canlıcansız üretim araçları ve tesisleri zarar görmesi
durumunda Köy Muhtarı veya zarar gören çiftçi,
dilekçe ile en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İlçe Hasar Tespit
Komisyonunun hasar tespitinden sonra zarar gören
çiftçilerden “Afetten Zarar Gören Çiftçinin Tarımsal
Varlığı ve Diğer Gelirlerine Ait Beyan”(EK-6)
alınır.Ancak; 2009 yılında sel ve kuraklık dışındaki
Genelegede
İlçe Gıda Tarım ve
riskler 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ve ilgili
belirtilen Süreler Hayvancılık Müdürlüğü
yönetmelik kapsamına alındığından uygulama yılında
yer alan riskler için Tarım Sigortası yaptırmayan
üreticiler 2090 sayılı kanundan yararlanamayacaktır,
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen riskler, bölgeler
ve ürünler dışında kalan risklere (kuraklık,sel) 2090
sayılı Kanun kapsamında yardım
yapılabilirHayvanlarını ve ekilişlerini Tarım Sigortası
ile sigorta ettiren üreticilerimizin sigorta priminin %
50 si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bunun için
üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı
olması ve ÇKS bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.
Hububat Ve Baklagil
Çiftçiler
16 Fark Ödemesi
Desteklemeleri
17
Başvuruda İstenen Belgeler
Çiftçiler
Taşova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 'Kamu Hizmetleri Sunum Standartları'
2
Sıra No
TAŞOVA İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET SUNUM STANDARTLARI
23
Hizmet
Adı
Su Ürünleri
Desteklemeleri
24 İşletme Kayıt Belgesi
Hizmetten
Yararlananlar
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Başvuruda İstenen Belgeler
Görevin Yapıldığı
İlçe/Şube/Birim
Su Ürünleri
Yetiştiricilik
İşletmeleri
1) Müracaat Dilekçesi
2) Su Ürünleri yetiştiricilik Belgesinin Onaylanmış
fotokopisi
3) Müstahsil makbuzunun veya satış faturasının aslı veya
onaylı sureti
4) Yavru balık desteklemesinden faydalanacak işletmeler
ise Yavru balık desteklemesi tespit tutanağı, alınan yavru
balığın satış faturası
15 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Gıda Üretim ve
Satış Yerleri
a) Üretim Yerleri İçin;
1) Başvuru dilekçesi ve beyanname
2) Ruhsat
3) Kapasite raporu ve ekspertis raporu
4) Döner sermaye makbuzu
b) Satış yerleri için;
1) Dilekçe ve beyanname
2) Ruhsat
Döner sermaye makbuzu
1 Gün
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
3)
Yeşil Kart, 2022
(yaşlılık aylığı)
sayılı yasa ve sosyal
25
Vatandaş
yardımlaşma vakfı
için Gelir
hesaplaması
1) Yeşil Kart için “Yeşil Kart Araştırma Formu”,
Yaşlılık Aylığı için “Muhtaçlık Araştırması Formu”,
Sosyal Yardımlaşma Vakfı yardımları için “Yardım
Kayıt Formu”
2) Nüfus Cüzdanı
3) Tapu Sicil Müdürlüğünden gayrimenkul kaydı
4) Belediye Başkanlığından gayrimenkul kaydı
5 dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Tarımsal Sulamada
Kullanılan Elektrik
Enerjisi Desteğinden
26
Yararlanmak İçin
Tarımsal Sulama
Raporu
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi
3) Döner Sermaye makbuzu
10 Dakika
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Çiftçiler
NOT Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi; Evrakların Tamamlanması için gereken süre hariç olarak belirlenmiştir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı : Mustafa OKUR
Ünvanı
: İlçe Müdürü V.
Telefon
: (0 358) 312 10 04
Faks
: (0 358) 312 34 49
e-posta
:
Adres
: İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Taşova
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı
Emin KAYMAK
Ünvanı
Kaymakam V.
Telefon
(0 358) 0358 312 10 01
Faks
(0 358)
e-posta
Adres
Kaymakamlık / Taşova
Taşova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 'Kamu Hizmetleri Sunum Standartları'
3
Download

Taşova​ İlçe Müdürlüğü - Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık