VÝZKUM SLOVESNÉ VALENCE VE SLOVANSKÝCH ZEMÍCH VČERA A DNES
Praha, 11.–12.12.2014
11.12.2014
9:00 – 9:30
REGISTRACE
09:30 – 9:45
UVÍTÁNÍ
Jarmila Panevová: Valence v gramatice, valence ve slovníku
REFERÁT + DISKUSE
Zbigniew Greń: Pokusy o uplatnění valenční teorie v polské jazykovědě
REFERÁT + DISKUSE
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 11.30
11:30 – 11:55
11:55 – 12:20
12:20 – 12:45
12:45 – 14:15
14:15 – 14:40
14:40 – 15:05
15:05 – 15:30
15:30 – 15.55
PŘESTÁVKA
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: Walencja w ujęciu Danuty Buttler jako
inspiracja do badań nad polską składnią semantyczną
REFERÁT + DISKUSE
Lucie Saicová Římalová: Valence českých sloves pohybu pohledem kognitivní
lingvistiky
REFERÁT + DISKUSE
Valentina J. Apresjan: Валентности русских глаголов со значением
эмоций
REFERÁT + DISKUSE
POLEDNÍ PŘESTÁVKA
Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska: Opis właściwości
walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplikacyjnej (na
przykładzie języka białoruskiego, bułgarskiego i polskiego) – problemy
konfrontatywne i leksykograficzne
REFERÁT + DISKUSE
Alexandr Rosen: Metody kontrastivního zkoumání valence na základě
paralelního korpusu
REFERÁT + DISKUSE
Elżbieta Kaczmarska: Syntakticko–sémantický popis vybraných skupin sloves
vyjadřujících emoce a pocity
REFERÁT + DISKUSE
Jolanta Chojak: Sposoby realizacji miejsc walencyjnych jako klucz do
znaczenia czasownika (na przykładzie "podpowiedzieć")
REFERÁT + DISKUSE
15:55 – 16:25
16:25 – 16:50
16:50 – 17:15
17:15 – 17:40
17:40 – 18:05
PŘESTÁVKA
Marta Zuchowicz: Walencja polskich i rosyjskich czasowników z pola
semantycznego pamięci
REFERÁT + DISKUSE
Ivana Brač, Ivana Matas Ivanković: Психологические глаголы в хорватском
и русском языках
REFERÁT + DISKUSE
Zofia Zaron, Dorota Kruk: Analiza diachroniczno-synchroniczna czasownika myśleć
REFERÁT + DISKUSE
Marzena Stępień: Walencja czasowników a teoria jednostek języka Andrzeja
Bogusławskiego. Na przykładzie czasowników drwić, kpić, żartować
REFERÁT + DISKUSE
POHOŠTĚNÍ
12.12.2014
9:00 – 9:25
9:25 – 9:50
9:50 – 10:15
10:15 – 10:40
10:40 – 11:10
11:10 – 11:35
11:35 – 12:00
12:00 – 12:25
12:25 – 13:00
13:00 – 13:25
Hana Skoumalová: Slovníková pravidla pro využití slovníku Vallex při tvorbě
syntakticky anotovaného korpusu
REFERÁT + DISKUSE
Václava Ketnerová: Lexikografický popis komplexních predikátů v češtině
REFERÁT + DISKUSE
Vladimír Petkevič: Genitivní valence českých sloves
REFERÁT + DISKUSE
Markéta Lopatková, Anna Vernerová: Zaplatit nebo dostat zaplaceno:
Zachycení diatezí ve Valenčním slovníku českých sloves VALLEX
REFERÁT + DISKUSE
PŘESTÁVKA
Elżbieta Hajnicz, Adam Przepiórkowski, Agnieszka Patejuk, Marcin Woliński:
Walenty: nowy składniowo–semantyczny słownik walencyjny polskich
predykatów
REFERÁT + DISKUSE
Matea Birtić, Bruno Nahod: An outline of the online valency dictionary of
Croatian verbs
REFERÁT + DISKUSE
Tomislava Bošnjak Botica, Ivana Oraić Rabušić: Croatian vs Czech model of a
valency dictionary
REFERÁT + DISKUSE
Martina Ivanová, Miroslava Kyseľová: Valenčný slovník slovenských slovies na
korpusovom základe (teoreticko–metodologické východiská, problémy,
výsledky výskumu)
REFERÁT + DISKUSE
Karolína Skwarska, Katarzyna Vaculová, Adriana Filas: Zpracování polských
zvratných konstrukcí ve slovníku VALLEX
REFERÁT + DISKUSE
UKONČENÍ KONFERENCE
Download

Program