8. ledna 2015
Poznejte svoje QI
Být v informa ním systému QI jako ryba ve vod umožní i letos svým partner m a zákazník m
spole nost DC Concept – na první polovinu tohoto roku pro n totiž p ipravila jednat icet školení
a nyní zve ejnila jejich termíny.
Vše odstartuje t ídenním vzd lávacím blokem Základní školení o informa ním systému QI. Za azeny jsou
také kurzy Správa prostor, Procesy a workflow, Organizace a ízení nebo Finance v QI. Pro ty, kte í již
s QI zkušenosti mají, jsou vypsána školení Pokro ilá správa v QI nebo Mzdy v QI pro pokro ilé. Další
vzd lávací akce se týkají nap íklad ú etnictví, skladování, cenotvorby i dopravy a spedice. Kurzy mají
rozsah od jednoho do ty dn . V pr
hu roku DC Concept podle podn
klient p ipraví nejen další
školení, ale také webové seminá e.
DC Concept garantuje odborný výklad s praktickými ukázkami a možnostmi si vše na míst ov it
v praxi. Všechny kurzy vede tým odborník
ze sekce technické podpory DC Conceptu: Jana
Martinková má pod palcem ekonomické moduly a uživatelské rozhraní, Jana Havránková je odbornice na
prodej, sklady a nákup, vedoucí technické podpory Tomáš Smutný se specializuje na modul Mzdy, Jan
Hofman je znalcem e-modul
i oblasti výroby a Tomáš Slezák se soust edí na vše kolem financí a
podvojného ú etnictví. Podrobný seznam všech kurz najdete na www.qiakademie.cz.
DC Concept a.s. | Páte ní 7 | 635 00 Brno
Tel. +420 544 502 000 | fax +420 544 502 001 | [email protected]
Download

Poznejte svoje QI