Základy Kartografie
Ing. Hana Staňková, Ph.D.
IGDM, HGF, VŠB-TU Ostrava
[email protected]
1
Definice
KARTOGRAFIE je věda o sestavování map všech druhů a zahrnuje
veškeré operace od počátečního vyměřování až po vydání hotové
produkce.
(United Nations, Department of Social Affairs, 1949)
KARTOGRAFIE je věda o zobrazování a studiu prostorového
rozmístění, spojení a vzájemných vazeb jevů přírody a společnosti
(i j jejich změn v čase) prostřednictvím zvláštních obrazově znakových
modelů – kartografických vyobrazení.
(Saličev, 1976)
http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php
2
Definice
• KARTOGRAFIE je vědní obor zabývající se znázorněním zemského
povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve
formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a ,
využívání map.
(ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie, 1984)
KARTOGRAFIE je unikátní a instinktivní více-rozměrový prostředek
pro tvorbu a manipulaci vizuálních (nebo virtuálních) reprezentací
geoprostoru (map), které umožňují výzkum, analýzu, pochopení a
komunikaci informací o tomto prostoru.
(Wood, 2003)
3
Definice, mapa
MAPA je zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu
Země,
ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle
matematického zákona na rovině a vyjadřující pomocí smluvených
znaků rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na jmenované
povrchy.
(International Cartographic Asociation /ICA/)
4
Definice: atlas, plán, glóbus
ATLAS je systematicky uspořádaný soubor map
zpracovaný jako celek podle jednotného řídícího
záměru.
(Geografická kartografie, R. ČAPEK, M. MIKŠOVSKÝ, L. MUCHA. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství. Copyright © 1992. 1. vyd.. 372 s. )
PLÁN je geometricky podobná zmenšenina vodorovného
průmětu rovinného.
(Kartografie a topografie, V. NOVÁK, Z. MURDYCH, Praha 1988, Státní
pedagogické nakladatelství Praha, 320 s., )
5
Definice: atlas, plán, glóbus
GLÓBUS je zmenšený trojrozměrný kulový model Země.
Poměr mezi poloměrem glóbu a poloměrem referenční
koule se nazývá číselné měřítko glóbu.
(Geografická
kartografie, R. ČAPEK, M. MIKŠOVSKÝ, L. MUCHA. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství. Copyright © 1992. 1. vyd.. 372 s. )
atlasy
Prostorové uspořádání:
rovinné
mapy
trojrozměrné
plastické mapy
glóbusy
reliéfní mapy
6
Prvky map
V obsahu mapy rozlišujeme:
• polohopis,
• výškopis,
• popis.
Polohopis
Vyznačuje umístění objektu jeho obrysem nebo smluvenou značkou
Výškopis
Absolutní výšky a tvar topografických ploch terénu pomocí vrstevnic,
kótami, technickými nebo nárysovými šrafami, stínováním (hypsometrie)
Popis
Geografické a pomístní názvosloví vztažené ke kresbě mapy, rámové a
mimo-rámové údaje
7
Klasifikace prvků map
Členíme dle jejich původu, charakteru a významu:
A) MATEMATICKÉ
• konstrukční základ mapy,
• geodetické podklady,
• sítě (zeměpisné, kilometrové)
• měřítko, mapový rám.
B) FYZICKO-ZEMĚPISNÉ
• vodstvo,
• reliéf zemského povrchu,
• porosty,
Přírodní jevy a vše ostatní co je
dáno vznikem a vývojem Země
• půdní povrch.
8
Klasifikace prvků map
C) SOCIOEKONOMICKÉ
• sídla,
• dopravní a dorozumívací spoje
• průmysl
Vše co vzniklo lidskou činností
• zemědělství
D) DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ
• geografické názvosloví,
• vysvětlivky (legenda),
• grafy.
Vše ostatní, co vhodně doplňuje obsah mapy
a usnadňuje jeho využití.
9
10
mapový rám
sídla
Socioekonomický prvek
doplňkový
prvek
terénní reliéf
fyzickozeměpisný prvek
matematický prvek
11
Klasifikace map
a) dle územního rozsahu
• mapy světa,
• mapy kontinentů, moří, oceánů,
• mapy politicko správní,
• mapy hospodářské.
b) dle účelu
• technicko –hosp. účely
• sport
• vědu a kulturu,
• obranu státu,
• výuku,
• propagaci,
• orientaci.
(mapy KN, TMM)
(pěší, lyžařská, or. běh)
(taktické, operační, strategické)
(školní, atlasové, nástěnné)
(reklamní)
(turistické, plány měst, automapy)
12
a) dle územního rozsahu
mapa Evropy - kontinentální
b) dle účelu
Výuka – školní atlas Světa
13
14
Klasifikace map
c) dle obsahu
zeměpisné
topografické
přehledné
vyjadřují fyzickozeměpisné a socioekonomické prvky
tématické
Fyzickozeměpisné
Geologické, geofyzikální, reliéf zemského
povrchu, meteorologické, hydrologické
Socioekonomické
Ekonomické, demografické, přírodních zdrojů,
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lesnictví,
dopravy a spojů
Životního prostředí
Mapy zobrazující stupeň přetvoření krajiny,
ohrožení životního prostředí
15
Klasifikace map
d) dle měřítka
Mapy velkých měřítek
středních
malých
1:200 – 1:5000
1:5000 – 1:200000
1:20000 a menší
e) dle formy vyjádření skutečnosti
• analogové (kreslené, tištěné)
• obrazové (letecké, družicové snímky)
• reliéfní (plastické) – vyjádřen výškový reliéf
• tyflomapy (pro nevidomé, tupozraké)
• digitální ( na digitálních záznamech)
16
Klasifikace map
e) dle metody vyjádření skutečnosti
analytické
konkrétní měřitelné skutečnosti,
mapa dešťových srážek
syntetické
vyvozené myšlenkou, abstrakcí,
mapa klimatických pásem
komplexní
vyjadřují zájmový jev jako celek,
mapa komplexní předpovědi
počasí
f) dle vzniku
odvozené
původní
z přímého mapování
zpracované na podkladě již existujících
map většího měřítka a podrobnějšího
obsahu (generalizace)
Generalizace – zevšeobecňování, výběr a vzájemná harmonizace prvků
obsahu mapy
17
Topografická mapa
Tunisko
Satelitní mapa
18
Geografická mapa
Tunisko
Politická mapa
19
Kartografické zobrazení
- vzájemné přiřazení polohy bodů dvou různých referenčních
ploch
Zobrazení je jednoznačně určeno matematicky vztahem mezi souřadnicemi
bodů na obou referenčních plochách
Zobrazovací r-ce:
X= f(φ,λ)
Y= f(φ,λ)
Rozdělení kartografického zobrazení:
1) Vlastnosti kartografického zobrazení
2) Použitá zobrazovací plocha a její poloha
20
Kartografické zobrazení
Rozdělení dle 1)
konformní
nezkreslují se úhly, značná plošná zkrelsení
ekvidistantní
nezkreslují se délky určité soustavy čar
ekvivalentní
nezkreslují se plochy, značná úhlová zkreslení
kompenzační
hodnoty zkreslení jsou někde uprostřed mezi
konformními a ekvidistantními
zkreslení úhlové a plošné je sníženo na střední míru
21
Kartografické zobrazení
Rozdělení dle 2)
 zobrazení na kulovou plochu,
kuželová
Jednoduchá zobrazení na rozvinutelné plochy, válcová
azimutální
 nepravá zobrazení,
 mnohokuželová (polykonická),
 mnohostěnová (polyedrická).
Zlepšení věrnosti obrazu přimknutím plochy k danému území:
a) Normální poloha,
b) Příčná (transverzální) poloha,
c) Obecná (šikmá) poloha.
22
23
Kartografické zobrazení
postup, který je odvozen matematicky, dle určitých předpodkladů
Kartografická projekce
postup, který vznikl na základě geometrické představy
24
Kartografická projekce
Azimutální projekce
• gnómoická projekce
promítání ze středu
Země
• stereografická projekce
- promítání z protějšího
pólu
• ortografická projekcepromítání z nekonečna
25
Download

Základy Kartografie - doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.