Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz
ODBOR DOPRAVY
Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.:
17.12.2014
MK/1114/15/OD
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
Ing. Jiří Kovář
+420 541 422 335
+420 541 230 633
[email protected]
datum:
27.01.2015
Obec Chudčice
Chudčice 220
664 71 Veverská Bitýška
IČ:00362956
Oznámení o zahájení stavebního řízení Veřejná vyhláška
Dne 17.12.2014 podala Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bitýška, IČ: :00362956,
návrh na vydání stavebního povolení pro stavbu:
„Chudčice – rekonstrukce chodníků I.etapa“.
Obec Chudčice je na základě plné moci zastoupena právnickou osobou
Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ:26234149.
Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Předmětem stavby je rekonstrukce, případně novostavba chodníků v Chudčicích včetně dvou
odstavných parkovacích ploch s podélným parkovacím stáním. Stavba je na začátku a konci
napojena na stávající chodníky. Trasa řeší bezpečné spojení okrajové části obce se středem obce.
Ulicí prochází státní silnice II1386. Šířka chodníků je 1,5 m, 1,65 m a 2,0 m. Vzhledem k tomu, že se
v místě chodníku nachází stávající sloupy VO, které nelze z prostorových důvodů přeložit, a vjezd do
garáže s opěrnou zdí, bude šířka chodníku zmenšena na 1,25 m v místě sloupů VO a 1,4 m v místě
sjezdu do garáže.
Celková délka je 1287,85 m (325,00 m, 195,58 m, 476,27m a 291,00 m). Stavba bude provedena ve
2 etapách. I. Etapa zahrnuje část 1, 2, 4 a 3 od km 0,044 31. Ve II. etapě bude provedena část 3 od
km 0,000 00 po km 0,044 31.
Dále je nově navrženo osvětlení přechodu pro chodce.
Význam stavby je ve zkvalitnění pěší dopravy a zlepšení bezpečnosti silničního provozu v dané
lokalitě.
Ing. Jiří Kovář
tel. +420 541 422 335
mob. +420 777 363 610
[email protected]
1
Stavba je umístěna na následujících pozemcích v k.ú. Chudčice, okres Brno-venkov:
P.č.
Vlastník:
Využití:
Výměra m2
Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Zastavěná plocha 1014
a nádvoří
2/1
Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
2976
3
Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
662
401/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
2508
434 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
467
442/1 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
132
442/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
1310
870 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
517
878/1 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
96
878/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
73
907/1 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
144
907/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
671
1084/1 Uřad pro zastupování státu ve věcech,
Silnice
5284
majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 12800 Praha
1084/2 Obec Chudčice,' 66471 Veverská Bítýška Silnice
102
Všechny výše uvedené pozemky se nachází v KÚ Chudčice.
Stavební povolení bude vydáno na stavby spadající do kompetence zdejšího speciálního stavebního
úřadu.
1
Odbor dopravy Městské úřadu Kuřim příslušný podle §40, odst. 5 písm.d zákona
č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, dále v souladu s § 15 odst.1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
oznamuje
v souladu s §112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení. S přihlédnutím ke znalostem místa
stavby upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na
Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim v kanceláři vedoucího odboru, dveře č. 103 v úřední dny
pondělí 7:30-11:30, 13:30-16:00, středa 7:30-11:30, 13:30-16:00, nebo po domluvě i v jiných
termínech a to do 10 dnů po doručení tohoto oznámení. Účastníci řízení a dotčené orgány státní
správy mohou v tomto časovém období uplatnit své námitky a stanoviska, poté již k nim nebude
přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc. Pro vydání stavebního povolení má Městský úřad Kuřim, odbor dopravy shromážděny
veškeré podklady.
otisk úředního razítka
Ing. Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy
Ing. Jiří Kovář
tel. +420 541 422 335
mob. +420 777 363 610
[email protected]
2
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci
obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude
zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………….
Sejmuto dne: ………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
Městský úřad Kuřim provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů.
Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kuřim je dnem
doručení.
Obdrží k vyvěšení: Městský úřad Kuřim, obecní úřad Chudčice
Zasláno:
Účastníci řízení:
obec Chudčice (do DS)
Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ:26234149 (do DS)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (do DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ:70932581, oblast
Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno (adresa pro doručování) (do DS)
Dále obdrží do DS:
- Vodárenský svazek Bítešsko
- E.ON Česká republika, České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, Brno
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno
- Telefónica Czech Republic, a.s.
- Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, spec.pracoviště DI BO,BV
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, obdrží veřejnou vyhláškou:
Sáňka Jan a Sáňková Kateřina, Chudčice 138
Popelák Zdeněk, Chudčice 140
Putnová Petra, Bulharská 2442/48, Brno
Kučera Ladislav a Kučerová Zuzana, Chudčice 160
Koutná Jitka, Chudčice 156
RNDr. Parolková Libuše, Lomnická 1762, Tišnov
Konečná Věra, Chudčice 146
Řezáč Pavel a Řezáčová Marie, Chudčice 217
Krajíček Ivo a Krajíčková Denisa, Chudčice 252
Majerová Libuše, Chudčice 212
Hornoch Bořivoj, Chudčice 200
Jandová Renata, Chudčice 168
Juračka Lubomír, Chudčice 170
Kudláčková Helena, Horní Branka 121, Moravské Knínice
Ing. Jiří Kovář
tel. +420 541 422 335
mob. +420 777 363 610
[email protected]
3
Podborský Jan, Chudčice 302
Podborský Jaroslav a Podborská Věra, Chudčice 204
Podborský Jan, Chudčice 207
Dvořáček Petr, Lomnička 53
Dvořáček Vladimír, Rolnická 662/9, Brno
Pilátová Věra, Chudčice 222
Dvořáček Jaroslav, Chudčice 299
Cibulka Zdeněk a Cibulková Radmila, Chudčice 188
Kšica Libor a Kšicová Bohumila, Chudčice 305
Čoupková Petra, Čebín 324, Daňková Marta, Chudčice 102
Jeřábková Markéta, Chudčice 102,
Nussbaum Radek a Nussbaumová Jana, Nádražní 554, Veverská Bítýška
Schanzer Wiliam a Schanzerová Miroslava, Chudčice 2
Ing. Leicman Zdeněk a Leicmanová Marie, Chudčice 218
Sedlák Radim, Gorazdova 107/6, Brno
Sedláková Hana, Novomoravská 295/46, Brno
Buťák Jaroslav a Buťáková Zdeňka, Chudčice 219
PaedDr. Zsibritová Helena, Chudčice 227
Režňák Luděk a Režňáková Libuše, Chudčice 13
Doležal Petr a Doležalová Veronika, Chudčice 251
Peňáz Libor a Bc.Peňázová Andrea, Chudčice 56
Hornoch Václav a Hornochová Kristýna, Chudčice 100
Ing. Dvořák Miroslav CSc., Staňkova 361/8c, Brno
Holánek Martin, Javůrek 108
Susko Petr a Susková Alena, Chudčice 115
Helánová Jitka, Chudčice 112
Ing. Václav Šípka, Vinohradská 138, Mor. Knínice
Znebejánek Libor, Chudčice 111
Syslová Dana, Níhov 78
Skupien František, Chudčice 105
Máčka Ladislav, Chudčice 106
Hýsek Petr a Hýsková Jarmila, Chudčice 127
Janda Ladislav, Chudčice 107
Bc. Čermák Marek, Chudčice 114
Havlín Miroslav, Chudčice 46
Ing. Konečný Pavel a Konečná Pavla, Chudčice 187
Navrátilová Marcela, Chudčice 113
Stoupencová Ludmila a Stoupenec Jaroslav, Josefy Fajmanové 2244/25, Brno
Sedlák Ladislav a Sedláková Alena, Optátova 723/31, Brno
Jůzová Monika a Radek Šíp, Chudčice 223
Erben Karel a Erbenová Jiřina, Chudčice 301
Marťák Josef a Marťáková Marta, Chudčice 300
Stoupenec Ladislav, U Hřiště 390, Všenory
Dupalová Květoslava, Chudčice 60
Ing. Otřísal Pavel, Smetanova 343/5, Brno
Ing. Otřísalová Martina, Chudčice 225
Machová Ludmila, Blatného 1809/4 Brno
Helán Jaroslav, Chudčice 74
Lipovská Jaroslava, Chudčice 303
Slancová Radmila, Chudčice 67
Ing.Koláček Zdeněk a Koláčková Marie, Chudčice 215
Vlastní:
Městský úřad Kuřim odbor dopravy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Ing. Jiří Kovář
tel. +420 541 422 335
mob. +420 777 363 610
[email protected]
4
Ing. Jiří Kovář
tel. +420 541 422 335
mob. +420 777 363 610
[email protected]
5
Download

Obec Chudčice Chudčice 220 664 71 Veverská Bitýška Oznámení o