Ceska spolecnost entomologicka
Czech Entomological Society
Vinicna 7, CZ - 128 00 Praha 2, Czech Republic
tel.: +420224923535
e-mail: [email protected]
1C: 444693
AOPK CR, Sprava CHKO Labske piskovce
a Krajske stfedisko Usti nad Labem
Teplicka 424/69
405 02 Deem
23. Iedna2012
Vec:
Odborne stanovisko k zafazeni toku a nivy feky Labe do 1.zony ochrany pfirody
v ramci nove zonace CHKO Labske piskovce
Na Zadost Spravy CHKO Labske piskovce (c.j. 00007/LP/2012/AOPK ze dne 2. ledna 2012) uvadi
Ceska spolecnost entomologicka (dale jen CSE) odborne stanovisko k planovanemu zafazeni toku a nivy
feky Labe do 1. zony ochrany pfirody v ramci nove pfipravovane zonace CHKO Labske piskovce.
Stanovisko vychazi ze shrnuti dosavadnich znalosti o entomofaune feky Labe a jejiho aluvia v useku
Decin - Hfensko*11. U jmenovanych druhu hmyzu je ve zkratkach uveden stupeh ohrozeni podle
Vyhlasky c. 395/1992 Sb. - napf. [§O] = ohrozeny, pfipadne podle Cerveneho seznamu ohrozenych
druhu zivocichu CR, bezobratli (Farkac, Krai & Skorpik 2005) - napf. [EN] = endangered, apod.
Z entomologickeho pohledu Ize jednoznacne feku Labe v useku Decin - Hfensko oznacit jako
posledni misto rostlych terenu ovlivnovanych pfirodnimi deji velke nizinne feky ve stfedni
Evrope, a to diky pfirozenemu velkemu stfidani prutoku vody a take pfiznivym vlivem povodne v roce
2002 na dno, bfehy a nejblizsi okoli. Dulezitost a pfirodovedna hodnota tohoto krajinneho prvku vychazi
take zfunkce migracniho koridoru, klimatickeho vlivu na navazujici biotopy/ekosystemy (vc. NPR Kanon
Labe) a v neposledni fade z pfitomnosti fady vyznacnych druhu fauny CR, ktere zde maji jedinou
znamou lokalitu vyskytu.
Ze sledovani bioindikacne vyznamne skupiny stfevlikovitych brouku (Coleoptera: Carabidae), ktefi
jsou v nive feky Labe zpracovani velmi podrobne, vychazeji nizke hodnoty antropogenniho vlivu*1 tohoto
useku feky na pfitomnou faunu, pficemz pfitomnost druhu Bembidion argenteolum [CR]2 zvysuje
dulezitost tohoto uzemi.
Z ostatnich reliktnich druhu stfevlikovitych s pfimou bionomickou vazbou na pfirozene nebo pfirode
blizke sterkopiskove naplavy feky, tzv. druhy ripjkolni, Ize jmenovat Bembidion atrocoeruleum*3,
Bembidion decorum decorum, Bembidion modestum*4, Bembidion punctulatum punctulatum, Lionychus
quadrillu), Paratachys micro), Tachyura diabrachys, Tachyura parvula a Tachyura quadrisignata
quadrisignata. Z ostatnich faunisticky vyznamnejsich druhu s vazbou na nejruznejsi biotopy, ktere se
v nive feky vyskytuji, je mozne jmenovat take druhy Amara spreta, Chlaenius nigricornis, Dyschirius
intermedius, Elaphrus aureus aureus5 a dalsi.
Zdalsich skupin hmyzu, k nimz jsou kdispozici data o recentnim vyskytu na pfedmetnem useku
feky, jsou fytofagni brouci. V tomto pfipade ma feka a jeji aluvium v ramci regionu zasadni vyznam pro
nektere reliktni druhy*6. S vazbou na kfovinne vrby je to napfiklad mandelinka Gonioctena linneana [EN]
ci krytohlav Cryptocephalus pussilus [EN], na matu mandelinka Dibolia occultans [CR], na rdesno
nosatec Gronops inaequalis', z dalsich reliktnich a vzacnych nosatcu Ize jmenovat take druhy Thryogenes
atrirostris [EN], Phyllobius betulinus, Sitona regensteinensis, Rhinoncus henningsi [VU] ci Pelenomus
quadrituberculatus. Rada jmenovanych druhu se vyskytuje v ramci CHKO Labske piskovce, potazmo
v severnich Cechach, pouze zde v nive feky Labe!
V nive feky se dale vyskytuji na biotopech lucniho charakteru silne ohrozeni modrasci rodu
Phengaris, jenz jsou pfedmetem prava Evropskeho spolecenstvi. Dlouhodobe se sledovanim 16 lokalit
sjejich vyskytem zabyva Vrabec (2010). Pro oba druhy techto modrasku slouzi kanon feky jako
vyznamny biokoridor a umoznuje v mnoha pfipadech fungovani jejich jednotlivych metapopulaci.
V soucasne dobe reka poskytuje vhodne habitaty take pro aquatickou faunu. Z dosavadnfch
vysledku byl potvrzen velmi vzacny druh brouci celedi Hydraenidae Ochthebius bicolon7. Z fadu vazek*8
je z nivy feky znama Ophiogomphus cecilia [§SO] [EN]; Cordulegaster bidentata [VU]; Aeshna juncea
[VU]; Gomphus vulgatissimus [VU]; Ischnura pumilio [NT] a Erythromma viridulum [NT].
Vysoky (2001) uvadl vyskyt 5 zvlaste chranenych druhu rodu Formica: F. cinerea, F. cunicularia, F.
fusca, F. lemani a F. rufibarbis - vsechny druhy [§O].
I zostatnlch fadu hmyzu jsou znamy nalezy vzacnych a vyznamnych druhu, jako napf. parazitick£
vcela Epeoloides coecutiens [EN] nebo z fadu plostic hlubenka Aphelocheirus aestivalis [VU].
Z vyznamnych saproxylickych druhu pochazi z nivy feky (resp. zdejsfch fragmentu luznfch porostu) nalez
velmi vzacneho a podle vyhlasky silne ohrozeneho zdobence Trichius rosacei/s*9.
Navzdory vyse uvedenemu jefada recentnlch informacf v mnoha oblastech stale pouze utrzkovita a
vetsina vyzkumnych aktivit soucasnosti se zabyvala pfedevsfm skupinami pfimo ohrozenymi zamerem
splavnenf feky. Vostatnich skupinach hmyzu je stale mozny a velmi pravdepodobny vyskyt celeho
spektra ohrozenych a jinak vzacnych druhu .
*1
*2
- V ramci bioindikacnich vlastnosti (Hurka et al. 1996, Vesely 2002) je z recentne potvrzenych 90 druhu (Blazej 2007, Blazej
2008 a Blazej & Tryzna 2007) do skupiny E zafazeno 45 (50 %) druhu, do skupiny A je zafazeno 41 (45 %) druhu a do
skupiny R jsou zafazeny 4 (5 %) druhy (Bembidion argenteolum, Bembidion atrocoeruleum, Elaphrus aureus a Paratachys
micros). Z bioindikacniho hlediska vyskyt reliktnich druhu potvrzuje velmi vysoke pfirodni hodnoty sledovaneho uzemi a
vyrovnane zastoupeni bioindikacnich skupin E a A+R je vztazeno k dynamickemu prostfedi prioritniho biotopu pro sledovani
spolecenstva - sterkopfskovemu naplavu. Tomuto prostfedi jsou schopny odolavat pfedevsfm druhy specializovane, tj.
ripikolni druhy skupiny R, pffpadne A, ale otevfeny charakter biotopu je atraktivni take pro druhy ze skupiny E. Ve zminenych
pracich je proveden vycet recentne se vyskytujicich ripikolnich druhu.
- Bembidion (Bracteon) argenteolum Ahrens, 1812: reliktni heliofilnf druh vazany na pfscite nezastinene bfehy vod, ktery byl
pokladan nejen na Labi, ale i v cele CR za vyhynuly (Vysoky 1989, Hurka 1996). Vesely (2002) udava jako duvody jeho
vyhynuti v CR regulace a znecistem fek. Take na navazujfcfm saskem useku Labe jiz nebyl po roce 1945 nalezen (Gebert
2006). V Cervenem seznamu (Vesely et al. 2005) je zafazen do kategorie CR (kriticky ohrozeny). Nalez tohoto
nejvyznamnejsiho druhu poukazal na potfebu venovat se podrobneji tomuto spolecenstvu ve zdejsf oblasti. Historicky vyskyt
na ceskem dolnim Labi je potvrzen z Usti nad Labem (Netolitzky & Meyer, 1933), cituji Pulpan & Taborsky (1983), Vysoky
(1985, 1989), Skoupy (2004). Zkoumane uzemf muze sehrat klicovou roli pro pnpadnou regeneraci tohoto druhu na uzemi
Ceske republiky. Nalezy z posledni doby (Blazej et al. 2007) jsou prvnimi recentnimi doklady vyskytu tohoto druhu v Ceske
republice po bezmala 100 letech.
*3
- Bembidion (Bembidionetolizkya) atrocoeruleum Stephens, 1828: Zapadoevropsky reliktni druh, jehoz nalez od feky Labe je
die VYSOKEHO (1989) potvrzen v usteckem okrese po vice jak 60-ti letech (Blazej & Tryzna 2007, Blazej 2008)! Podobne
jako demonstruje v ramci skupiny lepidopter VAVRA (2006), take tento druh je pfikladem sifeni zapadnich prvku labskou
cestou. Tento typicky sterkopiskovy druh nizin az podhufi, ktery je v Cechach pouze lokalne hojny (napr. Vltava) (Hurka
1996). Nekolik recentnich nalezu je napf. v Jizerskych horach, resp. na Frydlantsku (PR Meandry Smede, Vonicka & Beran
1997). Gebert (2006) zminuje jeden sto let stary nalez z Drazd'an (nerevidovano) a jeden novy nalez z roku 1989 z Arnsfeldu
(Krusne hory).
*4
- Bembidion (Ocydromus) modestum (Fabricius, 1801): v Cechach pouze ojedinely druh nezastinenych piscitych bfehu vod
(Hurka 1996; Vesely 2002). Na ubytek druhu v cele Ceske republice upozornuji Vesely et al. (2002). Vysoky (1989) jej
povazuje v okrese Usti n. L. za pravdepodobne vyhynuly druh. Celkovy ustup druhu na celem dolnim toku Labe potvrzuje P.
Moravec (pers. comm.). Z techto duvodu je v Cervenem seznamu (Vesely et al. 2005) zafazen do kategorie VU (zranitelny).
Patfi k hygrofilnim ripikolum. Farkac & Hurka (2003) tento druh zfejme take omylem neuvadeji z jeho typickeho biotopu M4
(sterkove ficni naplavy), ale pouze z biotopu M7 (bylinne lemy nizinnych fek). Jeho vyskyt v nive Labe je shodny s pfibuznym
druhem B. decorum, pocetnost druhu je vsak kriticky nizka, o cemz svedci i nalezova data. Nejblizsi recentni vyskyt na
ceskem dolnim Labi je znamy az z Lovosicka (P. Moravec, pers. comm.). Nektere publikovane recentni nalezy vetsinou
pochazeji z piscitych neregulovanych bfehu vodnich toku (Vonicka & Beran 1997; Vesely & Tetal 1998; Kalab 2000; Vesely et
al. 2002; Skoupy 2004).
*5
- Elaphrus aureus aureus P. W. J. Muller, 1821: pravidelne sledovani tohoto reliktniho druhu v posledni dobe pfimo souvisi
se zlepsenim kvality vody v fece (Vesely 2002, Vysoky 1989). Druh preferuje ciste piscite bfehy s jistou mirou indiference
k zastineni (Hurka 1996).
*6
- metodiku a rozdeleni fytofagnich skupin brouku die indikacnich vlastnosti zpracoval Strejcek (2000, 2001). Faunistiku
vyznamnych druhu nosatcovitych brouku CR shrnuje Benedikt et al. (2010) a nektere udaje ve vztahu k pfedmetnemu useku
feky uvadi Strejcek (2008).
*7
- Ochthebius bicolon Germar, 1824: druh se stal na mnoha mistech puvodniho vyskytu velmi vzacnym nebo vymizelym (Jach
et al. 2005b). Prave znovuobjeveni O. bicolon na nekolika lokalitach podel Labe a Radbuzy (Boukal et al. 2007) jej umoznuje
pfefadit z kategorie regionalne vymizely (Boukal 2005) do kategorie kriticky ohrozenych taxonu.
*8
- spolecenstvo vazek popisuje jako prvni Benda (2001) s prezenci Gomphus-Calopteryx splendens cenozy, ErythrommaAnax imperator cen., Lestes-Sympetrum-Aeschna mixta cen., Orthetrum-Libellula depressa cen., vsechny uvedene cenozy
s vazbou nejcennejsich druhu na samotnou feku! Veskere druhy jsou uvedeny take v nejuplnejsi praci soucasne doby
Dolneho et al. (2007).
*9
- silne ohrozeny zdobenec Trichius rosaceus je v soucasnosti znam v CR die jednotlivych nalezu/populacf spojitych vetsinou
s kulturne zachovalym povodim vetsich fek (Jufena et al. 2008)!
*10
- zachovale luzni porosty v nive feky mohou velmi pravdepodobne poskytovat vhodne podminky pro silne ohrozeneho lesaka
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763), v pfipade ripikolmch stfevlfkovitych brouku dale Asaphidion pallipes (Duftschmid,
1812), Bembidion azurescens Dalla Torre, 1877, B. fluviatile Dejean, 1831 [NT], Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) [NT],
Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) [VU], Nebria livida (Linnaeus, 1758) [NT]ci Omophron limbatum (Fabricius, 1777), pnp.
se mohou objevit take druhy, ktere jsou z pfedmetneho useku znamy pouze historicky: Bembidion ascendens K. Daniel, 1902
[VU], 8. bipunctatum (Linnaeus, 1761) [EN], B. Morale (Olivier, 1790) [EN], B. prasinum (Duftschmid, 1812) [VU], B. ruficolle
(Panzer, 1796) [CR], B. striatum (Fabricius, 1792) [CR], B. testaceum (Duftschmid, 1812) [EN] ci Thalassophilus longicornis
(Sturm, 1825) [NT], z druhu, jenz jsou pfedmetem prava ES by byl velmi pravdepodobny vyskyt take pfastevnfka
kostivaloveho Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761).
- konzultace Lukas Blazej, Carabidologicka sekce CSE
*11
Pouzita literatura
Benda P., 2001: Vazky (Odonata), 96-99 pp. In Sutera V., Kuncova J. & Vysoky V. (eds.): Labe. Pfiroda dolniho ceskeho
useku feky na konci 20. stoleti. AOS PUBLISHING, Clsti nad Labem, 166 pp. + pfiloha.
Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Kratky J., Schon K., Skuhrovec J. & Tryzna M. 2010: Komentovany seznam
nosatcovitych brouku (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) Ceske republiky a Slovenska. 1. dil.
Systematika, faunistika, historie vyzkumu nosatcovitych brouku v Ceske republice a na Slovensku, nastin skladby,
seznam. Komentafe k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae,
Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae.
Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech
Republic and SlovakiaPart 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and
Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae,
Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae,
Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46: 1-363 pp.
Blazej L. 2007: Stfevlikoviti brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy feky Labe v CHKO Labske pfskovce [Laufkafer
(Coleoptera: Carabidae) der Aue der Elbe im LSG Labske pfskovce]. Sbornik Severoceskeho Muzea - Pnrodni Vedy,
Liberec, 25: 71 - 86.
Blazej L. 2008: Ripikolni stfevlikoviti v Ceskosaskem Svycarsku. Zaverecna zprava pro Arbeitesgrupppe Naturschultze.
Msc., 12 pp., depon. in Sprava CHKO Labske piskovce, Decin.
Blazej L., Farkac J., Hackel M. & Sehnal R. 2007: Faunistic records from the Czech Republic. Coleoptera: Carabidae.
Klapalekiana, 43: 213 - 214.
Blazej L. & Tryzna M. 2007: Stfevlikoviti brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy feky Labe. Ground beetles (Coleoptera:
Carabidae) in the floodplain of the Elbe river. Zaverecna zprava pro Arbeitesgrupppe Naturschultze. Msc., 15 pp.,
depon. in Sprava CHKO Labske piskovce, Decin.
Boukal D. S. 2005: Hydraenidae (vodanoviti), pp. 419-421; Scirtidae, pp. 450-451; Psephenidae, p. 458; Limnichidae, p.
459; Dryopidae, pp. 460-461; Elmidae, pp. 462-463. In: Farkac J., Krai D. & Skorpik M. (eds.): Cerveny seznam
ohrozenych druhu Ceske republiky. Bezobratll. Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.
Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceske republiky, Praha, 758 pp.
Boukal D. S., Boukal M., Fikacek M., Hajek J., Klecka J., Skalicky S., St'astny J. & Travnicek D. 2007: Katalog vodnich
brouku Ceske republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic. (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae,
Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae,
Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.): 1289 pp.
Dolny A., Barta D., Waldhauser M., Holusa O., Hanel L. & Lizner R. 2007: Vazky Ceske republiky. Ekologie, ochrana a
rozsireni. CSOP Vlasim. 672 pp.
Farkac J., Krai D. & Skorpik M. (eds.) 2005: Cerveny seznam ohrozenych druhu Ceske republiky. Bezobratll. Red list of
threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. AOPK CR, Praha, 758+2 pp.
Gebert J. 2006: Die Sandlaufkafer und Laufkafer von Sachsen. Teil 1 (Carabidae: Cicindelini - Loricerini). In: Klausnitzer
B. & Reinhart R. (eds.), Beitrage zur Insektenfauna Sachsens, Band 4. Entomologische Nachrichten und Berichte,
Be/77e/MO,1-180.
Hurka K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae Ceske a Slovenske republiky. Kabourek, Zlin,
565 pp.
Hurka K., Vesely P. & Farkac J. 1996: Vyuziti stfevlikovitych (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostfedi. (Die
Nutzung der Laufkafer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualitat). Klapalekiana, 32: 15-26.
Jach M. A., Dietrich F. & Raunig B. 2005b: Rote Liste der Zwergwasserkafer (Hydraenidae) und Krallenkafer (Elmidae)
Osterreichs (Insecta: Coleoptera), pp. 211-284. In: Zulka K. P. (ed.): Rote Listen gefahrdeter Tiere Osterreichs.
Checklisten, Gefahrdungsanalyse, Handlungsbedarf. Part 1: Saugetiere, Vogel, Heuschrecken, Wasserkafer, Netzfl
ugler, Schnabelfl iegen, Tagfalter (Grune Reihe des Lebensministeriums, Volume 14/1). Bundesministerium fur Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft, Wien, 407 pp.
Jufena D., Tyr V. & Bezdek A., 2008: Pfispevek k faunistickemu vyzkumu listorohych brouku (Coleoptera: Scarabaeoidea)
na uzemi Ceske republiky a Slovenska. Klapalekiana, 44 (Sippl.): 17-176 pp.
Netolitzky F. & Meyer P. 1933: Die Verbreitung des Bembidion argenteolum Ahr. Ent Blati, 29, Heft 4 (Beilage).
Pulpan J. & Taborsky I. 1983: Stfevlikoviti severozapadnich Cech (Coleoptera, Carabidae). (Laufkafer Nordwestbohmens
(Coleoptera, Carabidae)). Sbor. Okr. Muz. v Moste, Rada Prir., 5: 1-66.
3
Skoupy V. 2004: Strevlikoviti brouci (Coleoptera: Carabidae) 6eske a Slovenske republiky ve sbirce Jana Pulpana.
Ground-beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Czech and Slovak Republics of Jan Pulpan's collection. Public History,
Praha, 213 pp. + CD-ROM.
Strejcek J., 2000: Katalog brouku (Coleoptera) Prahy. I. Celedi Chrysomelidae (s. lato), Bruchidae, Urodonidae. Praha,
110pp.
Strejcek J., 2001: Katalog brouku (Coleoptera) Prahy. II. Celedi Anthribidae, Curculionidae (s. lato), Praha, 142 pp.
Strejcek J. 2008: Studie vyskytu fytofagnich druhu brouku na uzemi CHKO Labske piskovce. Zaverecna zprava. Msc.,
depon in Sprava CHKO Labske piskovce, Decin. 55 pp.
Vavra J. 2006: Kahon Labe - Lepidopterologicky pruzkum. Zaverecna zprava. Msc., depon in Sprava CHKO Labske
piskovce, Decin. 18 pp. + 16 pp. append.
Vesely P. 2002: Strevlikoviti brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). (Die Laufkafer Prags (Coleoptera: Carabidae)). Praha,
167 pp +CD-ROM.
Vesely P., Moravec P. & Stanovsky J. 2005: Carabidae (Strevlikoviti), pp. 406 - 411. In: Farkac J., Krai D. & Skorpik M.
(eds.) 2005: Cerveny seznam ohrozenych druhu Ceske republiky. Bezobratli. Red list of threatened species in the
Czech Republic. Invertebrates. AOPK CR, Praha, 758+2 pp.
Vonicka P. & Beran R. 1997: Strevlikoviti (Coleoptera, Carabidae) nivy feky Smede na Frydlantsku. Sborn. Severoces.
Muz., Prir. Vedy, Liberec, 20: 63-76.
Vrabec V., 2010: Zprava o vyzkumu modrasku rodu Phengaris na Dolnim Labi za rok 2009. Msc. Depon. in Sprava CHKO
Labske piskovce. 7 pp.
Vysoky V. 1985: Zprava o vysledku z entomologickeho pruzkumu v oblasti zamyslene naucne stezky "Pod Vysokym
Ostrym". [Nachricht uber das Resultat der entomologischen Untersuchung um Raum des vorhergesehenen
Naturlehrpfades "Pod Vysokym Ostrym']. Msc., 24 pp., depon. in Krajsky ufad Usti nad Labem.
Vysoky V. 1989: Strevlikoviti okresu Usti nad Labem (Coleoptera: Carabidae). [Ground beetles of the Usti nad Labem
district Priroda Ustecka II. Cesky svaz ochrancu pfirody, Osti nad Labem, 149 pp.
Vysoky V. 2001: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae), 102-103 pp. In: Sutera V., Kuncova J. & Vysoky V. (eds.): Labe.
Priroda dolniho ceskeho useku feky na konci 20. stoleti. AOS PUBLISHING, Usti nad Labem, 166 pp. + priloha.
Zaver:
CSE doporucuje tok a nivu feky Labe, tedy jeji brehy (i naplavy), bfehove porosty a
blizke fragmenty luznich lesu, stejne tak i blizke skalni ostrohy zaradit do 1. zony
ochrany pfirody CHKO Labske piskovce a podpofit tak unikatnost a nenahraditelny
vyznam tohoto prostfedi pro biodiverzitu celeho stfedoevropskeho prostoru.
doc. PaedDr. Jan/Parkac,vCSc.
vedecky tajemnik CSE a
pfedseda Carabidologicke sekce CSE
kontaktni adresa:
katedra ochrany lesa a myslivosti
Fakulta lesnicka a drevafska
Ceska zemed§lska univerzita
Kamycka 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol
e-mail: [email protected]
Download

ČSE zonace Labské Pískovce 2012_01_23.pdf