JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL.
PROMĚNY
EKONOMICKÉ DIPLOMACIE
V ČR A VE SVĚTĚ
PROFESSIONAL PUBLISHING
OBSAH:
Úvodní poznámky
9
I. část:
OBECNĚ - T E O R E T I C K É OTÁZKY
13
1. kapitola
.._•Ekonomická dimenze mezinárodních vztahů, zahraniční politiky, diplomacie.
Ekonomická diplomacie
15
Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
1.1
1.2
1.3
1.4
Vymezení rámce výkladu
Vybrané oblasti - typy diplomacie
Ekonomická diplomacie - definování, funkce, aktéři
Zvyšující se význam a proměny ekonomické diplomacie
2. kapitola:
Postavení ekonomické diplomacie v současných mezinárodních vztazích
Dr. habil. Petr Robejšek
2. 1
2. 2
2. 3
2. 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 8
2. 9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
Shrnutí
Hledání zdrojů ekonomického růstu
Noví hráči - nová rizika
Jednodimenzionální myšlení západních elit
Demokracie jako konkurenční nevýhoda
Hledání investičních možností
Kdo bude konzumovat?..
Sociální stáťv globalizovaném světě
Konzum a stabilita
Pomoc ze III. světa....:
Zahraniční obchod ve službách mocenské strategie
Energie a politická ekonomie
Konec éry „win-win"
1914 a dnes..
Nová rovnováha
Návrat národního státu
Ekonomická diplomacie a economic warfare
Česká ekonomická diplomacie
15
20
28
42
47
47
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
...56
57
58
59
60
61
62
3. kapitola:
Trendy vývoje světové ekonomiky a jejich vliv na ekonomickou dimenzi
diplomatických vztahů
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, CSc.
65
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Úvodní poznámky
Současná podoba mezinárodního obchodu
KolovDauhá
Komoditní trh
Transnacionální korporace
Finanční sféra
Dluhové krize a výhled do budoucna
4. kapitola:
Stručný přehled vývoje ekonomické diplomacie v dějinách
PhDr. Vít Rouč, Ph.D.
4.1
4.2
4.3
4.4
65
65
69
71
74
81
86
89
Ekonomická diplomacie v období starověku
89
Ekonomická diplomacie v období středověku
91
Vliv zámořských objevů a budování na utváření ekonomické diplomacie .... 93
Období „dlouhého" 19. století a nové proměny ekonomické diplomacie
95
5. kapitola:
Modely řízení ekonomické diplomacie v zahraničí
(zkušenosti vybraných evropských zemí)
99
Ing. B. Kubešová, doc. Ing. Ilona Švihlíková, CSc, doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Úvodní poznámky
Švédsko
Finsko
Velká Británie
Iťálie
Německo
Závěrečné poznámky
II. část:
.'
99
100
104
107
110
113
117
\
PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČESKÉ REPUBLICE
(Ekonomická diplomacie České republiky 2)
119
6. kapitola:
Ohlédnutí za historickým vývojem doceňování ekonomické
diplomacie v České republice
Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
121
6.1
6.2
6.3
121
122
126
Úvodní poznámky
Období před rokem 1989
Období po roce 1989
7. kapitola:
Proměny institucionálních struktur ekonomické diplomacie
Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
7.1
7.2
Nové aspekty institucionálního uspořádání ekonomické diplomacie
Instituce a subjekty angažované v ekonomické diplomacii České republiky
7.2.1 Úvodní poznámky
7.2.2 Vládní instituce angažované v ekonomické diplomacii České republiky.
7.2.3 Nevládní instituce angažované v ekonomické diplomacii
České republiky (podniková sdružení, komory, svazy a další )
139
139
143
143
144
155
8. kapitola:
Aktuální problémy ekonomické diplomacie ČR
z hlediska podnikatelské sféry
Radek Špicar, M. phil.
157
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
157
157
158
158
159
160
Úvodem
Problematický tandem
Je co zlepšovat
Finance jako základ
Z EU do exotiky
Vše začíná doma
9. kapitola:
Je ekonomická diplomacie České republiky konkurenceschopná?
(Pohled zástupců podnikatelů)
Ing. Dagmar Kuchtová
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Úvod
:
Role Svazu průmyslu a dopravy
Rozdílné přístupy Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva
průmyslu a obchodu
Česká rada pro obchod a investice
Návrh nového modelu systému řízení ekonomické diplomacie ČR
Poslední vývoj
Kde vidíme slabá místa?
Aktuální struktura zahraniční sítě ČR
9.8.1. Stávající síť zastupitelských úřadů ČR
9.8.2. Stávající síť CzechTrade
9.8.3. Stávající síť Czechlnvest
9.8.4. Česká centra
Závěr
161
161
161
162
163
163
164
165
165
165
166
167
168
168
10. kapitola:
Ekonomická diplomacie očima ekonomického diplomata:
výzvy příštích let
Ing. Hana Havlová
171
10.1 Úvodní poznámky
171
10.2 Export služeb
10.2.1 Vstupní poznámka
10.2.2 Postavení sektoru služeb v ekonomice ČR
10.2.3 Cestovní ruch (CR)
10.2.4 Liberalizace služeb a šance ČR
10.3 České investice do zahraničí
10.3.1 Vstupní poznámky, základní legislativní pravidla
10.3.2 Definice pojmu
10.3.3 Vývoj investiční činnosti ČR do zahraničí po vstupu do EU
10.3.4 Státní podpora přímých investic a akvizic ČR v zahraničí
10.4 Rozvojová pomoc
10.4.1 Vstup do problematiky
10.4.2 Zahraniční rozvojová pomoc České republiky 2010 - 2017
10.4.3 Zahraniční rozvojová pomoc a české
firmy
10.5 Zahraniční rozvojová pomoc EU - šance pro české subjekty
10.5.1 Úvod do problematiky
10.5.2 Programy a nástroje zahraniční pomoci EU
(programovací období 2007 - 2013)
10.5.3 Zapojení českých subjektů a vytváření nových
podmínek po roce 2013
175
175
175
178
179
181
181
181
182
183
184
184
185
187
188
188
Závěrečné poznámky
193
Summary
197
Literatura
199
Citace elektronických zdrojů
203
Rejstřík
207
Přílohy
211
189
190
Download

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ