Univerzita Palackého v Olomouci
Psychologie a výběr pracovníků
PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie
Lekce I
Přehled
Získávání a výběr
zaměstnanců
• Hledáme někoho?
• Koho hledáme?
– Firemní kultura a tým
– Osobnost
– Způsobilosti/kompetence
• Kde ho budeme hledat?
• Jak budeme vybírat?
Proces získávání, výběru, přijímání
a adaptace pracovníků
Získávání
pracovníků
Výběr
pracovníků
Přijímání
pracovníků
Adaptace
pracovníků
Oslovení
uchazečů
Posouzení
uchazečů
Nástup do
zaměstnání
Pracovní a
sociální
adaptace
Předvýběr
uchazečů
Konečné
rozhodnutí
Administrativa
Kritéria: čas, náklady, kvalita, produktivita, měkké ukazatele
1. Získávání pracovníků
Identifikace potřeby získávání pracovníků
Popis a specifikace požadavků pracovního místa
Určení odpovídajících charakteristik uchazečů
Volba zdrojů uchazečů, metod získávání,
požadovaných dokumentů
5. Realizace metod získávání a shromáždění
dokumentů od uchazečů
6. Předvýběr
1.
2.
3.
4.
Získávání pracovníků nebo jiné řešení?
1.1 Popis a specifikace požadavků
pracovního místa
• výsledek analýzy pracovních míst
• pro stanovení:
– požadavků na uchazeče - získávání
– kritérií výběru - výběr
• popis pracovního místa
– definice práce z hlediska obsahu a rozsahu
• specifikace požadavků pracovního místa
– definice požadavků na pracovníka
1.2 Určení odpovídajících
charakteristik uchazečů
• vychází se ze specifikace požadavků pracovních
míst
–
–
–
–
–
–
–
vzdělání a odborné znalosti a schopnosti
specifické pracovní zkušenosti
řídící schopnosti a zkušenosti
sociální (behaviorální) schopnosti a osobnostní předpoklady
motivační předpoklady
jazykové, počítačové a další speciální znalosti
osobní flexibilitu zdravotní stav, aj.
• stanovení požadavků:
– nezbytných (minimálních) x žádoucích x vítaných
1.3 Zdroje, metody, dokumenty
• zdroje uchazečů
– vnitřní zdroje  vnější zdroje
– výhody x nevýhody
• metody
–
–
–
–
–
–
–
–
Pohled dovnitř firmy
Osobní doporučení
Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Samostatné přihlášení
Úřady práce
Personální agentury
On-line získávání
Inzerování
• výhody x nevýhody
• využití metod
• náklady
• požadované dokumenty od uchazečů
– životopis, průvodní dopis, dotazník, doklady o vzdělání a praxi,
reference, aj.
1.4 Realizace metod získávání
• formulace nabídky zaměstnání a její zveřejnění
– obsah nabídky:
• Informace o pracovním místě – název, popis práce, místo
výkonu práce,
• Informace o podniku – název a adresa podniku,
charakteristika činnosti podniku
• Požadavky na uchazeče – vzdělání, kvalifikace, praxe a další
schopnosti
• Požadované dokumenty od uchazeče – životopis, průvodní
dopis, aj.
• Další informace – pracovní podmínky, odměňování,
zaměstnanecké výhody, pracovní doba, možnost dalšího
vzdělávání
• Kontaktní informace – jak, do kdy a kde se ucházet
– kde zveřejněna – podle zvolené metody získávání
• shromažďování dokumentů a informací od uchazečů
1.5 Předvýběr uchazečů
• výběr uchazečů vhodných pro zařazení
procesu výběru (na základě zaslaných
dokumentů)
• výsledek – rozdělení uchazečů na
– velmi vhodné
– vhodné
– nevhodné
• sestaven seznam uchazečů pozvaných k
výběrovým procedurám
2. Výběr pracovníků
1.
2.
3.
4.
Volba metod posouzení uchazečů
Provedení výběrových postupů
Konečný výběr uchazeče
Informování uchazečů o rozhodnutí
(úspěšných i neúspěšných)
2.1 Metody posouzení uchazečů
• hodnocení materiálů uchazeče o zaměstnání
– životopis
– průvodní dopis
– další materiály (osobní dotazník, kopie o ukončení studia, kopie
certifikátů o ukončení dalšího vzdělání, aj.)
•
•
•
•
forma
obsahová stránka
dojem
stylistické nedostatky
• Interview (přijímací rozhovor)
• Testy – inteligence, schopností, znalostí, dovednosti,
osobnosti
• Assessment centre
• Řešení případových studií
• Analýza předchozích výsledků
2.2 Závěrečný výběr uchazečů
•
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
uchazeče
– porovnání získaných informací s předem
stanovenými požadavky či kritérii výběru
– může mu předcházet ověřování referencí
•
postup:
1. Rozdělení uchazečů do skupin podle stupně plnění
kritérií (od splňujících až po nepřijatelné)
2. Nejvhodnější uchazeči podstupují další procedury
sestavení pořadí uchazečů podle jejich vhodnosti
3. Nabídka nejvhodnějšímu uchazeči (přijme x
odmítne)
4. Mohou následovat mzdové negociace
3. Přijímání zaměstnance
• procedury související s počáteční fází pracovního
poměru (příp. jiný zaměstnanecký vztah) nově
příchozího zaměstnance:
– seznámení pracovníka s právy a povinnostmi
– administrativní procedury
– uvedení na pracoviště a předání bezprostřednímu
nadřízenému
– seznámení pracovníka s ostatními pracovníky oddělení popř.
s jeho nejbližšími spolupracovníky
– poskytnutí informací o sociálně hygienických podmínkách
práce
– zavedení na místo, kde bude pracovník vykonávat svou
práci
– přidělení a předání nezbytného zařízení potřebného k
výkonu práce, přidělení prvních pracovních úkolů
4.1 Adaptace zaměstnanců
• proces formalizovaný a řízení (přímý
nadřízení nebo pers. odd.)
• cíl
– urychlit integraci nového zaměstnance do firmy
– zajistit jeho plný pracovní výkon
– zabránit jeho případné pracovní demotivaci nebo
nespokojenosti
• zahrnuje
– odborné zapracování a přivyknutí novým
pracovním úkolům
– sociální začlenění do nového pracovního prostředí
– pracovněprávní a administrativní kroky a formality
spojené s uvedením do nové funkce.
4.2 Nástroje adaptace
• Předávání písemných informací a
dokumentů vztahujících se k podniku (již
před nástupem)
• Adaptační plány
• Zpětnovazební rozhovory se
zaměstnancem
• Programy pro trainees
5 On-line získávání pracovníků
= on-line recruitment/e-recruitment
• používané nástroje a technologie
– elektronická pošta (e-mail)
– vlastní webové stránky
– Intranet
– job servery (job boardy)
– jiné webové stránky
– software pro předvýběr kandidátů
5.1 Vlastní webové stránky
• využití
–
–
–
–
informace o organizaci jako zaměstnavateli
co organizace očekává a co nabízí
nabídka volných pracovních míst
možnost vyplnění osobního dotazníku
• výhody
– nízké náklady, rychlost
• nevýhody
– oslovení nízkého počtu uchazečů
5.2 Job servery
• Služby pro podniky
– zveřejnění inzerátu
společnosti
– přístup do databáze
životopisů
– správa inzerce a kandidátů
– individuální HR systémy
– služby a konzultace
• Služby pro
uchazeče
– vyhledávání
pracovních míst
– zadání životopisu do
databáze
– personální poradenství
 výhody: oslovení většího okruhu uchazečů, nižší cena než
tištěná inzerce
 nevýhody: vyšší cena než u vlasních webových stránek
Příklad: jobpilot, jobs
6.1 Právní úprava činnosti
• tzv. agentury práce
• provádějí zprostředkování zaměstnání podle
zákona o zaměstnanosti:
– vyhledání místa pro uchazeče x vyhledání
zaměstnanců pro zaměstnavatele,
– přímé zaměstnání zaměstnanců a jejich propůjčování
jinému zaměstnavateli (uživateli),
– poradenská a informační činnost.
• činnost na základě povolení MPSV (na 3 roky)
6.2 Poskytované služby
• Služby podnikům
– zprostředkování
dočasných pracovníků
– vyhledávání a výběr
(předvýběr)
pracovníků
– outsorcing
– outplacement
– personální a mzdová
agenda
– personální poradenství
• Služby uchazečům
– zprostředkování
zaměstnání
– vyhledání nového
zaměstnání
– poradenská činnost
6.3 Typy personálních agentur
• Zprostředkovatelské agentury
• Agentury zaměřené na vyhledávání a
výběr
• Headhuntingové společnosti
• Outplacementové agentury
• Kombinace
Příklad: Adecco, Grafton, Manpower
6.4 Kritéria výběru personální
agentury
•
•
•
•
•
kvalita služeb
klienti
renomé
rychlost
platby za služby
Díky za pozornost!
[email protected]
Download

Výběr zaměstnanců I