© NCB
Garant dokumentu: PPR
Účinnost dokumentu od: 20. 5. 2013
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
verze B
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
ŘÍZENÁ DOKUMENTACE
Základní řády
NCB_ZR_13_003
Vnitřní řád Nemocnice České Budějovice, a.s.
Verze dokumentu: B
Typ dokumentu: Systémový
Zpracoval (i)
Doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.
Řízená kopie č.:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Razítko, podpis:
Strana 1 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
Obsah
1.
Přijetí pacienta......................................................................................................... 3
2.
Pobyt pacienta......................................................................................................... 4
3.
Propuštění pacienta ................................................................................................. 8
4.
Povinnosti pacienta .................................................................................................. 8
5.
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu .............................................................. 10
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 2 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
Vnitřní řád Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále jen
Nemocnice)
Vážená paní, slečno, vážený pane, rodiče
Vítám e Vás v Nem ocnici. Přicházíte k nám s očekáváním , že Vám pom ůžem e
odstranit nebo zm írnit Vaše zdravotní obtíže i problém y Vašich dětí. Děkujem e
Vám za projevenou důvěru. Zdravotnický personál a ostatní zam ěstnanci
Nem ocnice se vynasnaží, aby Váš pobyt byl bezproblém ový a pro Vás pokud
m ožno nejpříjem nější. S důvěrou se obracejte na naše lékaře a nelékařské
zdravotnické pracovníky, neboť předpokladem úspěšné léčby je vzájem ná
spolupráce.
Dovolte nám , abychom Vás ve stručnosti seznám ili se základním i inform acem i
ohledně Vašeho pobytu u nás.
1. Přijetí pacienta
•
Před přijetím do Nemocnice se řiďte doporučeními svého praktického lékaře nebo
specialisty. Pokud lékař neurčí jinak, nemusíte v den přijetí dodržovat zvláštní dietní režim
nebo omezovat příjem tekutin. V den hospitalizace se dostavte v určenou dobu
na příjmovou ambulanci oddělení, není-li uvedeno jinak. Nemocnice poskytuje na
některých odděleních hospitalizaci též na pokojích s nadstandardním vybavením,
v případě Vašeho zájmu kontaktujte kancelář daného oddělení, a to pokud možno s
předstihem.
•
Při nástupu k hospitalizaci potřebujete platný průkaz zdravotní pojišťovny a průkaz
totožnosti pro kontrolu Vašich osobních údajů. Pokud jste samoplátcem zdravotního
pojištění, bude úhrada provedena v hotovosti proti vystavenému účtu. Dále si, prosím,
nezapomeňte zdravotnickou dokumentaci, která byla požadována (např. laboratorní
výsledky, rentgenové snímky apod.), doporučení k přijetí, potvrzení o pracovní
neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno. K hospitalizaci si nezapomeňte vzít své osobní
potřeby (bezpečné přezůvky, pyžamo, župan) a předměty osobní hygieny (ručník, mýdlo,
zubní kartáček a pastu, žínku, apod.).
•
Pokud jste si do Nemocnice přinesl/a léky, které užíváte, jste povinen na tuto skutečnost
upozornit Vašeho ošetřujícího lékaře. Po dobu hospitalizace Vám budou léky podávat
v přesných časech a dávkách zdravotničtí pracovníci k tomuto úkonu způsobilí. Léky,
které jste si přinesli, Vám bezpečně uložíme, označíme Vaším jménem a při propuštění
Vám je vrátíme.
•
Cenné věci a větší finanční obnos peněz doporučujeme zanechat doma. V případě, že jste
si je vzal/a do Nemocnice, doporučujeme Vám je uložit na pokladnu Nemocnice
prostřednictvím nelékařského personálu. Za neuložený majetek Nemocnice neručí. V
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 3 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
možnostech Nemocnice není zabezpečit Váš majetek proti ztrátě či poškození. Do
Nemocnice je nepřípustné vnášet zbraně, předměty a jiné látky, které ohrožují život
a zdraví.
•
Je-li nutná celodenní přítomnost doprovodu k dítěti, může být doprovod přijat, ale
podmínky pobytu závisí od provozních možností příslušného oddělení. Pobyt doprovodu
dítěte mladšího šesti let v Nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Doprovod je
podle indikace a možností umístěn spolu s nemocným přímo na lůžkovém oddělení.
•
Pacientovi s tělesným nebo smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním
výcvikem, je umožněn jeho pobyt za předpokladu, že tím nebudou narušena práva
ostatních pacientů a pacient si sám prostřednictvím další osoby zajistí běžnou péči o psa
(krmení, venčení). Přítomnost psa schvaluje primář oddělení nebo ošetřující lékař.
Přítomnost asistenčního psa může být na některých odděleních zamítnuta z hygienických
důvodů.
•
Pokud si přinesete vlastní přenosný radiopřijímač, event. televizor, pravidla jejich
používání se řídí Vnitřním řádem příslušného oddělení. Jejich sledování nesmí rušit ostatní
spolupacienty. Nemocnice nenese za tyto spotřebiče žádnou odpovědnost.
•
Při užívání mobilních telefonů je nutné respektovat
zdravotnické techniky. Mobilní telefony nechávejte
procedur a vyšetření. V době večerního klidu vypněte
s ohledem na klid vašich spolupacientů. Nemocnice
odpovědnost.
•
Po dobu hospitalizace Vám jsou k dispozici doplňkové služby. Prodejna s občerstvením
a drogistickým zbožím se nachází ve vstupní hale Nemocnice. Dále máte možnost využít
nápojových automatů rozmístěných v jednotlivých pavilonech Nemocnice. V Nemocnici
jsou k dispozici i telefonní automaty, jejich rozmístění je uvedeno na webových stránkách
Nemocnice
(http://www.nemcb.cz/cz/page/58/Provozni-informace.html).
Poštovní
schránka je umístěna u hlavního vchodu před vstupní halou.
•
V případě zájmu o duchovní péči, prosím kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám tuto
službu zprostředkují. Kontakt najdete rovněž na našich webových stránkách
http://www.nemcb.cz/cz/page/38/Duchovni-sluzba.html?detail=192.
zákaz jejich používání v blízkosti
vypnuty v době vizit, léčebných
hlasité zvonění. Používejte mobily
nenese za tyto přístroje žádnou
2. Pobyt pacienta
•
Po přijetí lékařem Vám bude na Vaše zápěstí připevněn identifikační náramek, který
přispěje k Vašemu bezpečnému pobytu v Nemocnici.
•
Zaměstnanci naší Nemocnice jsou označeni vizitkou, kde je mimo jiné uvedeno jejich
jméno a příjmení.
•
Po dobu hospitalizace budete mít svého ošetřujícího lékaře. Máte právo znát jeho jméno
jakožto i jména všech ostatních členů zdravotnického týmu (všeobecných sester,
porodních asistentek, ošetřovatelek, sanitářek apod.). Ošetřující lékař Vás seznámí
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 4 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
s postupem vyšetřování a léčby, včetně přípravy k jednotlivým vyšetřením, zákrokům
apod. Dále Vás bude průběžně informovat o vývoji Vašeho zdravotního stavu.
•
Máte-li bolest, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři nebo sestře. Vaše sdělení
přispěje nejen k upřesnění Vaší diagnózy, ale ovlivní i léčbu a umožní lékaři bolest zmírnit
nebo odstranit. Ošetřující personál bude pravidelně Vaši bolest sledovat a vyhodnocovat.
•
Informace o Vašem zdravotním stavu budou poskytovány výhradně lékařem a to Vám či
osobám, které jste určili ve zdravotnické dokumentaci. Telefonické informace
poskytujeme jen na přání hospitalizovaného a jen v nejnaléhavějších případech
s ohledem na stav pacienta.
•
V prostorách Nemocnice udržujte čistotu a pořádek.
•
Pokud úmyslně způsobíte škodu na zařízení Nemocnice, bude Vám předepsána k úhradě.
V případě ztráty vašeho majetku kontaktujte ošetřující personál.
•
Na oddělení chirurgie, ortopedie, gynekologie a porodnictví a dále na jednotky intenzivní
péče a ARO je zakázána donáška živých květin.
•
Při požáru nebo jiné mimořádné události nahlaste tuto skutečnost ošetřujícímu personálu
a dále se řiďte jejich pokyny.
•
Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je v Nemocnici zakázáno. V celé
Nemocnici je zákaz kouření.
•
Denní rozvrh Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Každé oddělení má
vypracovaný Vnitřní řád, podle kterého se pacienti řídí. Odchod z oddělení vždy hlaste
ošetřujícímu personálu.
•
Po dobu hospitalizace prosíme o dodržování obvyklých společenských pravidel. Berte
ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní
spojené. Buďte ohleduplní k ostatním pacientům zejména v době po 21. hodině. Po
příchodu na pokoj Vám bude přiděleno lůžko a na některých odděleních i uzamykatelná
skříň, do které si uložte své věci. O provozních podmínkách oddělení Vás bude informovat
ošetřující personál v rámci vstupní informace.
•
Po dobu hospitalizace Vám bude poskytnuto ústavní prádlo. Výměnu ložního a osobního
prádla provádíme dle potřeby. Na standardních odděleních je povoleno používat vlastní
pyžamo za předpokladu, že bude zajištěna jeho dostatečná a včasná výměna.
V některých případech není vlastní pyžamo doporučováno ani na standardních
odděleních, např. operační rána, močový katétr a další.
•
Stravu a dietu určuje ošetřující lékař. Dbejte rozhodnutí lékaře – strava je součástí léčby.
V den přijetí Vám bude poskytnuta večeře (pokud lékař neurčí jinak). V den propuštění
máte nárok na snídani a oběd.
•
V případě, kdy si jídlo koupíte nebo Vám ho přinese návštěva, vždy se poraďte
o vhodnosti konzumace s ošetřujícím personálem. Hotové pokrmy ihned zkonzumujte.
Donesenou stravu máte možnost uložit do označené lednice za předpokladu, že tato
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 5 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
strava bude označena Vaším jménem a příjmením. Naši zaměstnanci obsah lednice 1x za
týden kontrolují a potraviny, které podléhají rychlé zkáze či neoznačené datem
trvanlivosti, likvidují. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu, kvalitu
a trvanlivost hotových jídel či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec
předepsané diety.
•
Chodícím pacientům je strava podávána na společných jídelnách, ležícím pacientům
na pokoji.
Pokud není určeno lékařem jinak, strava je podávána:
-
snídaně …………………..……. 07:15 – 08:30 hod.
-
oběd ………....………………… 11:00 – 13:00 hod.
-
večeře …………………….…… 17:00 – 18:00 hod.
-
druhá večeře u vybraných diet … do 21:00 hod.
Podávání stravy se na jednotlivých odděleních řídí jejich provozem. Jakékoliv připomínky ke
stravě, prosím, sdělte ošetřujícímu personálu.
•
Při pohybu v Nemocnici, prosíme, nepřecházejte po čerstvě vytřených plochách
(nebezpečí pádu) a pohybujte se podél stěn. V případě nevolnosti nebo závrati se opřete
zády o nejbližší stěnu a pomalu se sesuňte do dřepu, v klidu a zhluboka dýchejte.
Následně přivolejte personál. Pokud to Váš zdravotní stav vyžaduje, vždy používejte
kompenzační pomůcky, které máte k dispozici (berle, francouzské hole, chodítka…).
•
Po dobu hospitalizace můžete přijímat návštěvy denně a to v době od 14:00 hod.
do 17:00 hod. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je možná individuální doba návštěv. V
případě nutnosti a v souvislosti s režimovými opatřeními (ARO, jednotky intenzivní péče,
koronární jednotka apod.) jsou návštěvníci povinni respektovat, že lze návštěvy přijímat
pouze v omezené časové době a za přísnějších hygienických či dalších podmínek a
ochranných opatření (návštěva pouze v ochranném oděvu).
•
Návštěvy jsou povinny respektovat tento Vnitřní řád a pokyny zdravotnických
pracovníků. Do zdravotnického zařízení je zakázán přístup osobám, které jsou pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto osoby je každý zdravotnický
pracovník povinen ihned vykázat z prostor zdravotnického zařízení, popřípadě si vyžádat
spolupráci Policie ČR (ve styku s policií je třeba uvést, že jde o výslovné porušení
ustanovení § 15 zákona č. 379/2005 Sb.).
•
Návštěvy se pohybují jen v k tomu určených prostorech – zpravidla návštěvní místnosti a
pokoje pacientů, do jiných prostor, zvláště vyšetřoven, lékařských pokojů, pokojů jiných
pacientů a dalších provozních prostor vstupují jen na vyzvání.
•
Nemocnice doporučuje, aby na návštěvu chodily vždy maximálně dvě osoby najednou.
Minimální vhodný věk návštěvníků je 8 let.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 6 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
•
Návštěvy v Nemocnici jsou povinny zdržet se kouření, v celém areálu Nemocnice je zákaz
kouření. Nesmí narušovat provoz a obtěžovat ostatní pacienty hlukem ani jiným
způsobem a jsou povinny respektovat zásady slušného chování a občanského soužití.
V případě porušení těchto povinností je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn
návštěvu ze zdravotnického zařízení vykázat.
•
Předseda představenstva Nemocnice je oprávněn z provozních, hygienických,
epidemických, či jiných závažných důvodů právo na návštěvy omezit nebo zakázat.
•
Od 15:00 do 15:30 hod. poskytuje ošetřující lékař informace o Vašem zdravotním stavu.
Informace o Vašem zdravotním stavu osobám, které Vás navštívily v
Nemocnici, lze podávat, jen pokud si předem pověřený zdravotnický pracovník ověří, že
příslušná osoba je osobou uvedenou ve zdravotnické dokumentaci jako osoba, které lze
tyto informace o Vás podávat. K tomu je oprávněn požádat o předložení průkazu
totožnosti. Informace návštěvám podává Váš ošetřující lékař, nebo primář příslušného
oddělení. Jiní zdravotničtí pracovníci podávají informace návštěvám, jen jsou-li tím
výslovně pověřeni primářem příslušného oddělení, nebo ošetřujícím lékařem.
•
Pacient se smyslovým postižením, nebo s těžkými komunikačními problémy
zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním
zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a
dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení
druhou osobou. Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zdravotnický
pracovník na žádost pacienta zajistí přítomnost druhé osoby, která provede tlumočení.
Tyto výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a pokud tlumočící osoba vyžaduje
za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient.
•
Jde-li o pacienta, který nerozumí českému jazyku, postupuje se obdobně i pokud
jde o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny. Pokud pacient prohlásí, že rozumí
informacím, které mu podává ošetřující lékař, nebo jiný pověřený zdravotnický pracovník,
ač jde o cizince, případně že rozumí i písemným dokumentům, které podepisuje, je třeba
tuto skutečnost uvést do jeho zdravotnické dokumentace a byť jde o cizince, není nutno
zajišťovat služby tlumočníka.
Pokud pacient prohlásí, že nerozumí informacím, které má podepsat, ani informacím,
které jsou mu sdělovány, a žádá přítomnost tlumočníka a nejde o neodkladné zdravotní
služby, zajistí mu příslušný zdravotnický pracovník přítomnost tlumočníka. Služby
tlumočníka nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ani je nehradí poskytovatel a je
povinností pacienta, který si tyto služby objednal, dohodnout se s příslušným
tlumočníkem na jejich úhradě a tyto služby hradit. Pokud pacient prohlásí, že si přeje,
aby rozhovor i písemný text tlumočila jiná osoba, která není tlumočníkem, ale rozumí jak
jazyku pacienta, tak českému jazyku, je třeba tuto skutečnost zaznamenat do
zdravotnické dokumentace a tlumočení řeči i psaného textu může provést tato pacientem
určená osoba, byť není tlumočníkem.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 7 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
3. Propuštění pacienta
•
O propuštění budete informován ošetřujícím lékařem.
•
Předčasně můžete být propuštěni na základě Vašeho rozhodnutí (sepsání negativního
reverzu). Hospitalizace může být ukončena i ze strany Nemocnice, a to na základě
Vašeho svévolného odchodu či hrubého porušení léčebného režimu či Vnitřního řádu
Nemocnice.
•
Při propuštění Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčby a termínu kontroly.
Nejpozději do tří dnů po propuštění se dostavte ke svému praktickému lékaři a předejte
mu propouštěcí zprávu z hospitalizace, aby mohl pokračovat ve Vaší léčbě.
•
Pokud Vám bude při propuštění vystaven recept/poukaz můžete si jej vyzvednout
v lékárně ve vstupní hale Nemocnice s nepřetržitým provozem.
•
Při propuštění odevzdejte všechny zapůjčené předměty, vyzvedněte si uložené věci
v pokladně Nemocnice a zkontrolujte si, zda jste něco nezapomněli.
•
Úhradu regulačních poplatků, služby spojené s pobytem na pokoji s nadstandardním
vybavením a ostatní poplatky můžete uhradit přímo v den propuštění v pokladně
Nemocnice (pouze v pracovní den v pracovní době pokladny). Provozní dobu a místo, kde
se pokladna nachází, Vám sdělí personál. V pokladně též můžete provést platbu bankovní
kartou. Dále můžete provést platbu bankovním převodem, a to nejpozději do 8 dní po
propuštění.
•
Při propuštění máte nárok na přepravu sanitním vozem pouze v případě, kdy je tato
indikována ošetřujícím lékařem, a to v souladu s indikací zdravotní pojišťovny.
Služby pro pozůstalé
•
Úmrtí pacienta je vždy vyrozuměna kontaktní osoba, která byla uvedena pacientem, a to
prostřednictvím SMS zprávy nebo doporučeným dopisem. Pozůstalý přebírá
na příslušném oddělení osobní věci zemřelého a zároveň přebírá základní informace
o tom, jak dál postupovat. Cenné věci a finanční hotovost se stávají předmětem
dědického řízení. Občanský průkaz zemřelého je příslušným oddělením zaslán na Matriční
úřad Magistrátu v Českých Budějovicích.
4. Povinnosti pacienta
Vyplývají přímo z léčebného režimu.
Léčebný režim je soubor opatření a postupů, která podporují léčbu a minimalizují její možná
rizika. Léčebný režim je nedílnou součástí individuálního léčebného postupu (§ 3 zákona č.
372/2011 Sb.). Povinnost dodržovat individuální léčebný plán (a tím i režim) je dána § 41
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Povinnosti pacienta vyplývající z léčebného režimu:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 8 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
•
Užívat řádně a v určených intervalech léky, které lékař předepsal, včetně povinnosti být
přítomen na oddělení v době jejich podávání.
•
Neužívat žádné léky či doplňky stravy, které Vám lékař nepředepsal, aniž byste jej s touto
skutečností seznámil/a.
•
Dodržovat dietní opatření související s léčbou, konzultovat s lékařem či sestrou jakoukoli
stravu podanou mimo léčebný plán.
•
Účastnit se lékařských a ošetřovatelských vizit.
•
Respektovat dobu nočního klidu (22:00 – 06:00 hod.).
•
Účastnit se řádně všech předepsaných léčebných procedur.
•
Hlásit ošetřujícímu personálu opuštění oddělení.
•
Dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Po dobu
hospitalizace platí zákaz kouření.
•
Neobtěžovat ostatní pacienty, nenarušovat léčebnou péči a chod oddělení nadměrným
hlukem, nevhodným či agresivním chováním, nevhodnou dobou či frekvencí návštěv,
zápachem, pokud není tento důsledkem onemocnění.
Přejem e Vám brzké uzdravení.
Vedení a zam ěstnanci Nem ocnice České Budějovice, a.s.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Strana 9 (celkem 10)
© NCB
Garant dokumentu: PPR
NCB_ZR_13_003_B Vnitřní řád NCB
Jen pro vnitřní potřebu NCB!
5. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
Datum
Obsah změny/revize
B
25. 4. 2013
Provedena aktualizace a doplnění tzv. Domácího
řádu NCB a podle požadavků Zákona č. 372/2011
Sb. jeho přejmenování na Vnitřní řád a jeho
začlenění do systému řízené dokumentace NCB.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
a podpisem správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Jméno a podpis
garanta dokumentu
MUDr. Břetislav Shon,
předseda představenstva
Strana 10 (celkem 10)
Download

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Základní řády NCB_ZR_13_003 Vnitřní