MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo
JiŘÍ
SpĚvÁk
Jiří Spěvák (1930 - 1958) byl českým
Jiri Spevak (1930 - 1958) was a Czech
伊吉•斯别瓦克 (Jiri Spevak) (1930 -
novinářem a sinologem. Studoval
journalist and sinologist. He studied
1958),捷克记者、汉学家,曾在布拉
čínštinu a dějiny Dálného východu
Chinese and Far Eastern history at
格查理大学语言学系学习汉语和远东
na filologické fakultě univerzity
the Philological Faculty of Charles
历史。 1951至1955年间,斯别瓦克在
Karlovy v Praze. Ve studiích pak
University in Prague. He continued his
北京继续深造,专攻汉语语言文学和
pokračoval v letech 1951 - 1955
studies from 1951 - 1955 in Beijing,
历史。学成回国后,在捷克通讯社海
v Pekingu, kde se věnoval především
where he specialized in Chinese
外编辑部工作。1956年夏天,他以捷
čínskému jazyku, literatuře a historii.
language, literature and history.
克通讯社的驻外记者的身份被派往北
Po návratu do vlasti nastoupil
After returning home he started
京。然而不久之后,斯别瓦克于1958
do zahraniční redakce v České
working at the foreign desk at the
年10月17日在北京飞往莫斯科的途中
tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil
Czech News Agency (ČTK). In the
不幸遇难。
do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK.
summer of 1956, he returned to
Jeho působení však nemělo dlouhého
Beijing as a permanent correspondent
trvání, jelikož 17.10.1958 na cestě
for ČTK. Unfortunately, it was to be
z Pekingu do Moskvy zahynul
a short-lived position - Spevak died in
při leteckém neštěstí.
a plane crash on October 17, 1958
en route from Beijing to Moscow.
MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo
ANTONÍN HAŠEK
Antonín Hašek (1908 - 1983)
Antonin Hasek (1908 - 1983)
安东尼•哈谢克 (Antonin Hasek)
působil jako generální konzul
worked as Consul General at the
(1908 - 1983) 于1950年到1952年在
na československém velvyslanectví
Czechoslovak Embassy in Beijing
捷克斯洛伐克驻北京大使馆担任总领
v Pekingu v letech 1950 - 1952.
from 1950 to 1952. Upon his return to
事。 1952年回国后因遭人诬陷以叛
Po návratu do vlasti roku 1952 byl
his homeland in 1952, he was falsely
国者的罪名被判处有期徒刑14年。他
falešně obviněn z vlastizrady
accused of treason in a constructed
的全部艺术收藏品都被政府没收。他
a ve vykonstruovaném procesu
political process and sentenced to
被没收的艺术收藏品也因此成为布拉
odsouzen ke čtrnácti letům vězení.
14 years in prison. His entire
格国家美术馆新东方艺术展区中的重
Jeho kolekce byla znárodněna a stala
collection was confiscated by the
要藏品之一。1962年,哈谢克被赦
se důležitou součástí nově založené
state and became an important part
免,1965年国家归还他所有原属于他
orientální sbírky Národní galerie
of the newly founded collection of
的艺术品收藏。
v Praze. V roce 1962 byl Antonín
Oriental art at the National Gallery in
Hašek amnestován a celá jeho sbírka
Prague. Antonin Hasek was pardoned
mu pak byla roku 1965 vrácena
in 1962 and his entire collection was
v restituci.
restituted to him in 1965.
MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo
arcimboldo MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ
EVA CARMINEOVÁ
Dr. Eva Carmineová (1927 - 1999)
Dr. Eva Carmineová (1927-1999)
艾娃•卡敏娜欧娃(1927―1999)
vystudovala filologii a literaturu
studied philology and Far Eastern
在布拉格查理大学学习远东语言学和
Dálného Východu na Karlově
literature at Charles University in
文学。毕业后,在捷克文化部工作,
univerzitě v Praze. Po studiích
Prague. After finishing her studies,
后来在那里她负责在捷克斯洛伐克和
nastoupila na ministerstvo kultury,
she began working at the Ministry
亚洲和非洲国家之间从事文化交流活
kde později vedla odbor kulturní
of Culture, where she later
动。1953年,她率领捷克斯洛伐克
výměny mezi Československem
headed the department of cultural
文化部派出的一个重要的代表团到中
a zeměmi Asie a Afriky. Roku 1953
exchanges between Czechoslovakia
国,代表团访问了北京,南京,上海
byla v rámci důležité československé
and Asian and African countries.
和广州,她参加了各种演出,讲座,
kulturní delegace vyslána
In 1953 she was sent to China as
艺术讲座,时任中国文化部长沈雁冰
ministerstvem do Číny. Delegace
a ministry representative as part of
还会见了她。在随后几年中, 艾娃•卡
navštívila např. Peking, Nanking,
an important Czechoslovak cultural
敏娜欧娃向印尼、日本、印度和其他
Šanghaj či Kanton, kde pořádala
delegation. The delegation visited
国家多次派出文化团组进行文化交流
kulturní vystoupení, přednášky
cities such as Beijing, Nanking,
活动。她还有多篇论文发表在专业期
a umělecké besedy, a byla dokonce
Shanghai and Canton, where it put
刊上,并作为国际文化关系的专家和
přijata čínským ministrem kultury
on performances, held lectures
顾问与联合国教科文组织进行合作。
Šen Jen-pinem. V následujících
and conducted discussions about
letech pak Eva Carmineová
art, and was even received by the
organizovala kulturní mise
Chinese Minister of Culture Shen
do Indonésie, Japonska, Indie
Yenbin. In the years that followed,
a dalších států. Publikovala
she organised cultural missions
v odborných časopisech
to Indonesia, Japan, India and
a spolupracovala s UNESCO jako
other countries. She published in
expert a poradce pro mezinárodní
professional journals and worked
kulturní styky.
with UNESCO as an expert and
advisor for international
cultural relations.
MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo
milan weiner
Milan Weiner (1924 - 1969), uznávaný
Milan Weiner (1924 - 1969) was
米兰•韦纳(1924―1969)出生于
český novinář a publicista, se narodil
born into an intellectual Czech-
捷克布拉格一个知识分子犹太家庭。
v pražské intelektuální, česko-
Jewish family in Prague. During the
在战争期间,他被囚禁在特伦津和奥
židovské rodině. V průběhu
war, he was imprisoned in Terezin
斯威辛集中营。战争结束后他返回布
2. světové války byl vězněn
and Auschwitz. After his return to
拉格,在信息部完成了新闻专业课
v Terezíně a Osvětimi. Po návratu
Prague, he completed a journalism
程,后在捷克斯洛伐克电台和《青年
do Prahy absolvoval novinářský kurs
course at the Ministry of Information,
阵线报》工作,1945年后回到信息
Ministerstva informací, prošel praxí
interned at Czechoslovak Radio and
部作编辑工作。 1951年2月作为捷
v rozhlase a v Mladé frontě a od roku
Mladá fronta, and then returned to
通社和《红色权利报》记者到北京工
1945 pracoval na postu redaktora
the Ministry in 1945 to work as an
作。后来,他被聘为捷苏研究所新闻
na Ministerstvu informací. V únoru
editor. In February 1951 he went to
官,1963年他在捷克斯洛伐克广播电
1951 odjíždí na rok do Pekingu, kam
Beijing, where he spent
台对外编辑部任主任编辑,1969年英
je vyslán jako dopisovatel Rudého
a year as a correspondent for Rudé
年早逝。
práva a České tiskové kanceláře.
právo and the Czechoslovak Press
Později je zaměstnán
Agency. Later he was employed by
v Československo-sovětském
the Czechoslovak-Soviet Institute
institutu na pozici tiskového
as a press officer and in 1963 he
referenta a od roku 1963 zastává
took on the position of the editor
funkci vedoucího redaktora
in chief of the foreign news desk
zahraniční rubriky v Redakci
at Czechoslovak Radio, where he
zpravodajství Československého
worked until his untimely death
rozhlasu, kde působí až do své
in 1969.
předčasné smrti v roce 1969.
MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo
arcimboldo MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ
JOSEF HEJZLAR
Josef Hejzlar v zahradě
Letního paláce v Pekingu
během svých studií
na Pekingské univerzitě
v roce 1953.
Josef Hejzlar in the
gardens of the Summer
Palace in Beijing during
his studies at Beijing
University in 1953.
中国留学的约瑟夫•海兹
拉尔,1953年于北京颐
和园。
Josef Hejzlar (1927 - 2012) byl
Josef Hejzlar (1927-2012) was
约瑟夫•海兹拉尔(1927-2012)是
uznávaným českým sinologem,
a Czech sinologist, art historian,
捷克著名的汉学家,美术史家,翻译
historikem umění, překladatelem
translator and journalist. He was
家,是研究和宣扬中国文化,艺术最
a publicistou. Patřil
one of the most prominent experts
著名的专家之一。原毕业于布拉格工
k nejvýznamnějších znalcům
and promoters of Chinese art and
艺美术学院,是举世闻名的菲拉教授
a propagátorům čínského umění
culture. He graduated from the
的学生。从1951-1956年,在北京大
a kultury. Absolvoval VŠUP v Praze,
Academy of Arts, Architecture and
学和北京中央美术学院继续深造,成
v letech 1951 - 1956 studoval
Design in Prague, and from 1951 to
为王遜,李可染,李苦禅教授和裱画
na Pekingské univerzitě a čínské
1956, he studied at Beijing University
大师刘金涛的学生,并结识了许多中
Ústřední akademii výtvarného umění
and the China Central Academy of
国文化艺术界的精华,他们也都成为
v Pekingu. Byl studentem profesora
Fine Arts in Beijing. He was a student
他终生的良师益友。同时,也在北大
Wang Süna, Li Kche-žana, Li Kchu-
of Professor Wang Xun, Li Keran, Li
与他未来的中国妻子相逢。约瑟夫。
čana či Liou Tin-tchao, stýkal
Kuzhan, and Liu Jintao, and met with
海兹拉尔对工艺美术和建筑的研究曾
se s mnoha čínskými uměleckými
many Chinese artists and members
数次获奖。他也同时以汉学家兼艺术
a kulturními elitami. Začátkem roku
of the cultural elite. In early 1952, he
家的双重优越身份从事于中国艺术,
1952 se seznámil s Čchi Paj-š’em,
met Qi Baishi, became his friend, and
尤其是齐白石,李可然,黄永玉等等
stal se jeho přítelem, a mohl tak
was therefore able to watch as
的绘画艺术的研究。1952年,他在
přihlížet, jak mistr tvořil.
a master was born.
李可染,刘金涛两位老师的亲自陪送
Josef Hejzlar byl autorem celé řady
Josef Hejzlar was the author of
下,初次访问了齐老。此后便成为齐
knih a několika set odborných článků,
many books and hundreds of articles,
老画室常客和朋友,可以观赏伟大的
překládal čínskou poezii a staré
and translated Chinese poetry and
齐老作画。
čínské eseje o umění.
ancient Chinese essays on art.
约瑟夫。海兹拉尔是在捷克和外国出
Za monografii „Čchi Paj-š“, vydanou
His monograph “Qi Baishi”, published
版了一系列书籍和数百篇专论,散文
roku 1970, získal cenu nakladatelství
in 1970, won an award from the
的作者。他也翻译了中国诗歌,中国
Odeon. Spolu se svou ženou sestavil
Odeon publishing house. Together
古代美术散文,同妻子一起编撰,翻
a přeložil větší sbírku čínských
with his wife, he compiled and
译了许多中国成语,谚语,名言。他
přísloví, rčení a slavných veršů
translated a larger collection of
的“齐白石传”于1970年获出版社
a výroků. K jeho posledním
Chinese proverbs, idioms and
头奖。最近的“齐白石和他的学生”
publikacím patří monografie „Čchi
famous verses and sayings. His later
是以捷中双语出版的,“论中国山水
Paj-š a jeho slavní žáci“, která byla
publications include the monograph
画”又以捷文出版(2011)。他与妻
vydaná ve dvojjazyčné česko-čínské
“Qi Baishi and his Famous Students,”
子合写的历史小说“在江上”获得最
verzi, a „Čínská krajinomalba“.
which was issued in a bilingual
佳文学奖(2011)。他的专论书籍和
Jako spoluautor historického románu
Czech-Chinese version, and “Chinese
研究论文也在国外获得相当的声誉,
“Na Řece” získal se svou ženou
Landscape Painting.” Hejzlar
多次重覆出版。“中国水墨画”共出
v roce 2011 Literární cenu Knižního
co-authored the historical novel
16版,“中国古代版画”共3版。他60
klubu. Jeho odborné knihy a studie
“The River” with his wife in 2011,
年来从未间断过对中国艺术和齐老绘
získaly značný věhlas i v zahraničí
which won the Book Club Literary
画的研究。他在1962年曾向联合国安
a byly mnohokrát vydány.
Prize. His scholarly books and
全理事会提议,把齐白石列入世界文
Za svůj celoživotní přínos získal roku
studies gained considerable fame
化,艺术名人的名册,使其成为众所
2010 čestné ocenění od Akademie
at home and abroad and have
周知的世界名人之一。1987年受聘在
výtvarných umění v Pekingu a Muzea
been reissued many times. For his
中国各大学讲课,2010年荣获北京画
Čchi Paj-š’iho.
lifetime contributions, he received
院,齐白石纪念馆的荣誉奖状。
an honorary award in 2010 from the
Academy of Fine Arts in Beijing and
the Qi Baishi Museum.
Download

JiŘÍ SpĚvÁk - Arcimboldo