NOVINY
pro příznivce vzdělávání
Rok velkých změn
Co plánuje VÚP letos
Metodický portál v novém
www.rvp.cz jinak
hospitace pokračují
číslo 4 / 2011 Virtuální
Úspěšné natáčení ve výuce
Str. 2
Str. 4–6
Str. 7
www.vuppraha.cz
Stručně
Foto: Archiv VÚP
Rok ve znamení výročí
VÚP v roce 2010 oslavil 65 let svého trvání.
Za datum založení se pokládá 27. říjen 1945,
kdy prezident republiky podepsal dekret.
Dalšími důležitými daty v historii ústavu byly
roky 1947 a 1950, kdy byly zřízeny instituce Výzkumný ústav pedagogický v Bratislavě a Studijní a informační středisko pro
hospodářské nauky odborných škol, zárodek dnešního Národního ústavu odborného
vzdělávání, s nimiž VÚP trvale spolupracoval
a spolupracuje.
Pějme píseň dokola
Zaměstnanec VÚP, Jiří Stárek, se nechal inspirovat ve Velké Británii a oslovil české senátory
a poslance, i ty bývalé, aby si společně s britskými poslanci zazpívali v čase adventním
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Českou
mši vánoční Jana Jakuba Ryby.
Jak se učí v Evropě
Jak naučit žáka-cizince česky
Až čtyřicet procent žáků na některých základních školách tvoří děti cizinců. Na potřebu
učitelů, jak je naučit česky, zareagoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Vydal metodickou pomůcku a další připravuje.
N
aučit žáky-cizince česky může být
pro kantory velký oříšek, zvláště
pocházejí-li ze zemí třetího světa.
„Přístup učitelů k těmto dětem je velmi různý,“ podotýká Hana Brožová
z VÚP, „záleží na řediteli, jaký jim dá
prostor.“ Jenže pouze podpora ředitele k úspěchu nestačí. „Učitel musí být
psycholog, znát kulturu a zvyky daného národa, musí zvládnout alespoň
jeden světový jazyk, nejlépe angličtinu, aby si při výuce češtiny pomáhal.“
V současné době zaslal VÚP na
všechny základní školy metodickou
pomůcku „Čeština pro žáky-cizince“.
V obálce naleznou učitelé pracovní
karty, které jim dobře poslouží při
výuce češtiny na prvním stupni ZŠ.
V dalším období se VÚP zaměří na
přípravu metodických materiálů pro
2. stupeň ZŠ. Mnoho užitečných materiálů s touto tematikou se nachází na
Metodickém portálu www.rvp.cz, který VÚP provozuje již od roku 2005.
Foto: VÚP
Smlouvy rodičů se školami
Čeština
pro žáky-cizince
ok 2011 – někteří učitelé se
radují, že dostali přidáno, jiné
trápí více práce kvůli státní maturitě nebo si nevědí rady, jak zvládnou
plnění úkolů z tzv. projektových šablon ESF, někteří si lámou hlavu, jak
bude vypadat slibované testování
žáků v 5. a 9. ročníku nebo proč se
naši žáci zhoršili v mezinárodním
výzkumu PISA a co s tím… Diskuzní
prostor, zajímavé odkazy, inspirace do
VÚP zkoumal materiály anglického ministerstva školství, které se zabývají nevhodným chováním žáků ve škole, neomluvenou
absencí a zapojením státních orgánů i rodičů
do řešení těchto otázek. Studie je základním
východiskem pro úvahy nad otázkami spojenými s aplikací obdobného systému v České
republice.
Nabídka převažuje
Pracovní karty
Slovo ke čtenářům
R
VÚP zpracoval analýzu, ve které srovnává
počty výukových hodin ve školách na Islandu,
v Norsku, Lichtenštejnsku a Turecku v prvních
devíti letech povinného vzdělávání. Z analýzy
vyplynulo, že Česko nemá ve srovnání s těmito státy nadprůměrně vysoký roční počet vyučovacích hodin.
výuky, metodické materiály, informace ze zahraničí, virtuální hospitace,
koučování, více o CLILu, gramotnostech, průřezových tématech… a ještě
mnohem více nabízí VÚP všem učitelům i v roce 2011, aby jim pomohl
v jejich náročné práci. Přejeme všem
v novém roce hodně sil a pracovních
i osobních úspěchů.
Stanislava Krčková,
ředitelka VÚP v Praze
VÚP vloni zkoumal, jaké metodické materiály
využívají učitelé na základních školách a na
nižších stupních víceletých gymnázií při výuce dějepisu a občanské výchovy. Ukázalo se,
že existuje více než sto zdrojů pro každý vzdělávací obor, přičemž pedagog dějepisu jich
využívá průměrně pět, pedagog pro občanskou výchovu šest.
Druhý cizí jazyk
VÚP sledoval u 27 evropských zemí, zda je
druhý cizí jazyk v kurikulu uveden jako povinný, či volitelný, od kterého ročníku a od jakého
věku žáka. Výsledkem analýzy bylo zjištění,
že zavedení druhého cizího jazyka je povinné
v 17 evropských státech, a to v průměru od
6. ročníku. V ostatních zemích je druhý cizí
jazyk volitelně nabízen.
Z MŠMT
Aktuálně
Ukázky ŠVP jako jedno z řešení
Smělé cíle pracovníků VÚP
Chystaná novela školského zákona obsahuje
řadu změn, které by měly ředitelům a učitelům usnadnit jejich práci. Jedna z navržených
změn se týká i školních vzdělávacích programů. V návrhu novely zákona, který je nyní ve
vnitřním připomínkovém řízení, je zmíněn
vzorový vzdělávací program: „Jako školní
vzdělávací program může škola použít vzorový vzdělávací program vydaný ministerstvem;
vzorový program zveřejňuje ministerstvo
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
Rád bych uvedl důvody, které nás k tomuto
rozhodnutí vedou. Dobře vím, že školy mají
svůj ŠVP několik let hotový, přesto ale Česká školní inspekce na velkém vzorku zjistila,
že zhruba v 70 % případů je na základních
školách i na gymnáziích zásadní nesoulad
mezi RVP a ŠVP. Z oněch 70 % je zhruba 30 %
nesoulad, který se týká učebních plánů a rozpracování jednotlivých témat, která stanovuje
RVP. To znamená, že třetina škol filozofii RVP
špatně uchopila, nemá srovnatelné výstupy
v jednotlivých ročnících a v jednotlivých předmětových skupinách.
Vzorový vzdělávací program by měl jednoduchou kmenovou strukturu učebního plánu,
která bude stanovovat hodinovou dotaci klíčových předmětů, které jsou součástí mezinárodních srovnání a měly by být nosné pro
vzdělávací systém – českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a na vyšším stupni také přírodních věd. V žádném případě ale nedojde ke
změnám v hodinových dotacích vymezených
v RVP.
Modelový ŠVP nebude komplexní, škola ho
nebude moci uchopit a použít. Bude v něm jen
řečeno, jakým způsobem je možné postupovat
při výuce těchto předmětů. Díky tomu by už
také nemělo docházet k rozdílům mezi tím, co
se kdy učí na jednotlivých základních školách.
Aby se například nemohlo stát, že žák, který
mezi 7. a 8. ročníkem přestupuje z jedné školy
na druhou, se nepotká s fyzikou nebo chemií.
Což se teď stát může, protože v RVP není stanovena přesná hranice, co škola může a co už
ne, nejsou totiž stanoveny pevnější mantinely.
Přesnější určení obsahu vzdělávání se bude
týkat jen výše zmíněných předmětů, všechno
ostatní zůstává. V žádném případě tím neopouštíme myšlenku RVP a ŠVP.
1. Budeme získávat a vyhodnocovat informace o průběhu
reformy
Jako tvůrce kurikulární reformy nás
zajímá, zda školy podle svých školních vzdělávacích programů opravdu učí. Také v letošním roce budeme monitorovat vybrané mateřské
a základní školy i základní školy
speciální. Na gymnázia se zaměří
jako v loňském roce aktivita „Kvalitní škola“ našeho projektu KURIKULUM G. Budeme ověřovat výuku
podle ŠVP i na dvojjazyčných gymnáziích.
2. Budeme hodnotit vzdělávací
proces
Školy si již vytvořily své školní
vzdělávací programy, avšak některé z nich stále tápou, zda je dobře
vytvořily. Jejich pochybnosti by měl
rozptýlit náš multimediální modelový školní vzdělávací program. Právě
v něm naleznou konkrétní ukázky
zpracování těch částí ŠVP, které
Česká školní inspekce označila za
nejvíce problematické. Stejně jako
v minulých letech se budeme věnovat individuálnímu (domácímu)
vzdělávání a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků.
3. Budeme metodicky podporovat učitele
Zajímá nás nejen obsahová stránka
vyučovaných předmětů, ale i formy
a metody práce učitelů. Budeme
dál reagovat na změny v oborech
4. Budeme poskytovat rady
všem, kdo o ně požádají
Naše Konzultační centrum, které je přístupné
jak z webových stránek
VÚP
www.vuppraha.cz,
tak z Metodického portálu www.rvp.cz, bude dál
sloužit učitelské, odborné
i široké veřejnosti. Na vaše
dotazy budou dál odpovídat renomovaní zaměstnanci VÚP i externí spolupracovníci. Nejčastější
dotazy budeme zveřejňovat na:
www.vuppraha.cz
a www.rvp.cz.
zabývajících se rozvojem a výzkumem vzdělávání – CIDREE, budeme
se aktivně zapojovat do činnosti
pracovní skupiny Evropské komise pro hodnocení klíčových kompetencí a rozvoj kurikula, budeme
dál spolupracovat s Radou Evropy,
Evropskou agenturou pro rozvoj
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Zapojíme se do mezinárodního projektu
SPICE evropské sítě škol European
Schoolnet.
5. Budeme spolupracovat se zahraničím
Probíhající změny ve vzdělávání sledujeme v souvislosti s globálními změnami. Budeme spolupracovat
s Konsorciem institucí
Unikátní soubor studií
Výzkumný ústav pedagogický v Praze zpracoval studie ke čtenářské, matematické,
přírodovědné, finanční a ICT gramotnosti. Budete si je moci brzy stáhnout
z www.vuppraha.cz/dokumenty-ke-stazeni.
C
Učitelé do vytvoření ŠVP investovali nemalé úsilí, čas, a to všechno zadarmo. Vzorový
ŠVP považujeme za jeden z kroků, které nyní
pomohou vyrovnat nedostatky, rozhýbat systém.
Ladislav Němec,
náměstek ministra
v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií.
K tomu využijeme nástroj, Metodický portál www.rvp.cz. Budeme
podporovat problematické oblasti
vzdělávání, jako například češtinu
pro žáky-cizince nebo multikulturní výchovu. Navážeme na tištěnou
příručku Gramotnosti ve vzdělávání
(vydal VÚP v prosinci 2010) příklady dobré praxe, na kterých se budou
podílet sami učitelé.
foto: Archiv VÚP
foto: MŠMT
Do druhé desítky nového milénia vstupujeme my, odborní zaměstnanci a manažeři projektů
Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, s velkými, ale splnitelnými plány. Zde je jejich
přehled.
Být gramotný není snadné, foto: Archiv VÚP
ílem studií VÚP bylo
zjistit, zda a jak jsou
tyto gramotnosti definovány, tvoří-li součást vzdělávacího obsahu základního
vzdělávání, průřezových témat a klíčových kompetencí a navrhnou doporučení
pro možné úpravy kurikula.
„Soubor těchto studií je unikátní, neboť do této doby se
o jednotlivých gramotnostech hovořilo izolovaně,“
tvrdí Jan Maršák, spoluautor „Studie k problematice
přírodovědné gramotnosti
v základním vzdělávání“.
Autorské týmy zjišťovaly, jak se
s pojmem gramotnosti operuje
v národních kurikulech některých
zahraničních zemí, jako např. Slovenska, Finska, Skotska a Kanady
(provincie Ontario).
Zjišťovaly také, které instituce
a jakými projekty podporují rozvoj
gramotností. Vzhledem k narůstajícímu zájmu v oblasti vizuálního
umění a médií v zahraničí byla i ve
VÚP zpracována studie k vizuální
gramotnosti.
V letošním roce připraví ústav ke
každé gramotnosti metodické příručky se soubory komplexních úloh
či příkladů dobré praxe.
Aktuálně z Metodiky II
Zásadní změnu prodělal začátkem letošního roku populární Metodický portál www.rvp.cz.
Je uživatelsky ještě přátelštější a orientace v jeho struktuře mnohem snadnější než dříve.
F
unkci průvodců po modulech
představují veselí barvami
hýřící maskoti, kterými se portál
prezentoval již v loňském roce. „Ti
se však dříve v rozsáhlé struktuře
trochu ztráceli,“ vysvětluje Lukáš
Križko, manažer Metodického portálu www.rvp.cz.
Na co se mohou příznivci oblíbeného elektronického metodického
pomocníka těšit, popisuje slovy:
„Pro stálé návštěvníky jsme navigaci
zjednodušili a vizuálně zpřehlednili. Kromě péče o vzhled a snadnou
orientaci rozšiřujeme i jeho obsah
o další užitečné funkce a moduly.“
S novou podobou Metodického portálu www.rvp.cz se můžete seznámit
na následující dvoustraně. Je koncipovaná jako plakát, který lze využít
nejen jako informační leták na nástěnky ve sborovnách.
foto: Archiv VÚP
Profil uživatele
http://profil.rvp.cz
Využijte nové funkce a vytvořte si
svůj osobní prostor na Metodickém
portálu www.rvp.cz . Budete mít pak
možnost sledovat své aktivity v jeho
prostředí. Přitom si můžete vyhledávat a prohlížet profily ostatních
uživatelů portálu. Budete-li chtít,
můžete si řadu z nich zařadit mezi
své přátele a komunikovat s nimi
on-line. V profilu uživatele se dají
také vytvořit kolekce oblíbených
příspěvků.
Profil Škola21
http://skola21.rvp.cz
Do jaké míry se školám daří začlenit
do svého života informační a komunikační technologie, pomáhá určit
nový evaluační nástroj Metodického
portálu www.rvp.cz Profil Škola²¹.
Nezabývá se pouze technickými
parametry, ale podrobně popisuje,
jak technologie podporují výuku.
„Současně jej lze využít k plánování
a následné kontrole dosahování jednotlivých cílů,“ poznamenává Lukáš
Križko. Začleňování moderních
technologií do života školy je proces,
který má stejná pravidla jako zavádění jakékoli jiné inovace. Postup
osvojení lze zkoumat na
různých úrovních: u jednotlivých
učitelů,
vzdělávacích programů a nakonec
na úrovni celé
školy.
Spomocník
http://spomocnik.rvp.cz
Součástí Metodického portálu se stal
informační server Spomocník, který
dosud fungoval jako samostatný
portál Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasloužil se o něj
zejména vysokoškolský pedagog
Bořivoj Brdička.
Autoři příspěvků a metodických textů jsou uznávaní odborníci na technologie ve vzdělávání.
„Díky nadhledu, s nímž dávají do
kontextu výsledky našich i zahraničních výzkumů, příklady dobré praxe
a vlastní poznatky učitelů a žáků, je
odbornou veřejností velmi oceňován,“ dodává Lukáš Križko, manažer
projektu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze – Metodika II.
Hvězdná fúze
Jako učitele informatiky mne vždy
zajímalo, jak se
v zahraničí vypořádávají s novými
technologiemi ve výuce. Jenže sledovat toto dění nebylo nikdy zrovna
jednoduché. Odhodlán mladickým elánem
a vybaven anglickým slovníkem jsem po vyučování z kabinetu navštěvoval zahraniční servery, kde se o vzdělávání psalo. Bylo to napínavé, ale náročné. Pak jsem jednou – bylo to
někdy na přelomu tisíciletí – narazil na web,
který tuto činnost dělal za mne. Českým čtenářům přibližoval zajímavé aktivity v zahraničí a navíc k tomu přidával vlastní zasvěcený
komentář. Jmenoval se Učitelský spomocník
a vytvářeli jej nadšenci z IT katedry Pedagogické fakulty UK. Tvůrci se snažili zlepšit
schopnosti našich učitelů pracovat s moderními technologiemi a využívat je co nejefektivněji.
Po více jak 13 letech provozu považuji bez
nadsázky Učitelského spomocníka za nejlepší
český zdroj, a proto jsem velmi rád, že se nám
ho podařilo společně s jeho autory převést
na stránky Metodického portálu www.rvp.cz
a vytvořit z něj tematicky samostatnou část
modulu článků. Propojení dvou užitečných
webů Učitelský spomocník nejen technologicky pozvedne, ale také jej umožní doručit
k většímu množství čtenářů, což považuji za
dobrou zprávu pro všechny příznivce změn ve
vzdělávání.
Od ledna 2011 je Učitelský spomocník dostupný na adrese http://spomocnik.rvp.cz/. Jeho
zkušební prosincový provoz již ukázal, že jeho
články patří na Metodickém portálu k těm nejnavštěvovanějším.
foto: VÚP
Do nového roku v novém
Ondřej Neumajer
náměstek ředitelky VÚP
Ozvěny z brněnské konference
V
listopadu 2010 se v Brně uskutečnila národní konference Metodického portálu www.rvp.cz. Jejím hlavním
cílem bylo představit novinky v informačních a komunikačních technologiích
ve vzdělávání.
Program konference, která byla zaměřena na koordinátory ICT na školách
a management, byl velmi nabitý. Dopoledne proběhly přednášky o možnostech využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Stěžejní
byla úvodní přednáška profesora Ivana
Kalaše z Univerzity Komenského v Bratislavě „Škola ako príležitosť“.
„Vystoupení tohoto charizmatického
muže mě velmi zaujalo. Už se nebudu
zbytečně trápit, že děti tráví dlouhé
hodiny u počítače,“ říká jedna z účastnic
konference, která si nepřála být jmenována.
Na fotografii zleva Ivan Kalaš, Ondřej Neumajer a Miloš Rathouský (MŠMT), foto: Tomáš Hušek
Dalším tématem konference bylo představení nového modulu portálu Profil
Škola²¹. Hovořilo se i o evropské spolupráci v oblasti ICT. Zájem vzbudily virtuální hospitace, které se od března loňského roku začaly pravidelně objevovat
na Metodickém portálu www.rvp.cz.
Odpolední workshopy pak byly zaměřeny na praktické využití portálu, přičemž
zde byly představeny jeho nové moduly.
Příkladem může být Evropské jazykové
portfolio, které představuje propojení
jazykového vzdělávání a světa ICT.
S plným zněním všech příspěvků přednáškové části konference, včetně medailonků vystupujících odborníků a anotací workshopů, se můžete seznámit i vy
prostřednictvím sborníku konference.
Vyšel koncem prosince a jeho elektronická verze je ke stažení na stránkách
www.vuppraha.cz a www.rvp.cz.
Anketa
Zeptali jsme se našich spolupracovníků,
jak se jim vloni dařilo v regionech propagovat Metodický portál www.rvp.cz.
Na akcích se začínám stále
častěji setkávat s lidmi, kteří
již o portálu vědí. Konečně!
Dokonce se objevují odkazy
na některé články i DUMy.
Docela dobře se mi daří uvádět zájemce do role autora. Věnuji jim čas na
vysvětlení postupu přímo na portálu. Stále
zůstává v platnosti, že mateřinky a základky jsou ve zkušenostech s portálem nejdále.
Probouzí se speciálky a gymnázia, nejmenší
zájem zatím přetrvává u odborného vzdělávání a u ZUŠ. Myslím, že to chce opět čas, že
jejich doba ještě přijde.
Dana Svobodová
kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
V loňském roce se mi podařilo
několika stům lidí ukázat, že
Metodický portál www.rvp.
cz je zajímavý virtuální prostor, který nabízí pedagogům
mnoho možností využití. Největší radost mi
udělala regionální setkání. Zúčastnilo se jich
přes 100 lidí ze všech tří krajů, které mám na
starosti.
Saša Dobrovolná
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Jsem rád, že se mi podařilo
zrealizovat pět regionálních
setkání. V Hradci Králové
proběhlo na téma dramatika. Témata inkluze a týmová
výuka inspirovala setkání
v Pardubicích a v Liberci. Také jsem vedl kurz
pro začínající autory. Portál jsem propagoval
i na třech středních odborných školách.
Jiří Hruška
Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj
E-learning
Bez pevné vůle neuspějete
Součástí Metodického portálu www.rvp.cz je i možnost e-learningového studia a dalšího
vzdělávání učitelů. Dana Růžičková, didaktik informačních a komunikačních technologií
z VÚP, vysvětluje, jak je využít.
Jak dlouho se e-learningem
zabýváte?
Poprvé jsem si vyzkoušela e-learning v roce 2004 ve škole, kde jsem
dříve pracovala. Zapojili jsme se do
mezinárodního projektu Comenius
Developing digital skills @ school
a v něm jsme e-learningové prostředí Dokeos využívali ke komunikaci,
sdílení materiálů a koordinaci našich
činností.
V čem jsou vaše kurzy jedinečné?
Snaží se co nejvíce využít možností moderních technologií a přiblížit
distanční vzdělávání prezenční výuce.
Z distanční výuky zůstává možnost
studovat při zaměstnání a volit si čas
a místo studia podle svého, z prezenční výuky přebíráme a snažíme se
dávat účastníkům co největší prostor
ke komunikaci s tutorem – lektorem
kurzu a diskuzi a sdílení zkušeností
s ostatními účastníky kurzu.
Kolik kurzů jste vloni realizovali?
V roce 2010 proběhl dvakrát velmi úspěšně kurz Tvorba a realizace
individuálního vzdělávacího plánu
mimořádně nadaného žáka. Úspěšný
byl i kurz Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáka. Momentálně
běží jeho druhý a třetí běh. V prosinci
skončil první běh Moderních metod
ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ
a první běh Moderních metod ve výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ.
Co chystáte v letošním roce?
V lednu začaly dva běhy kurzu Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince.
Plánujeme kurz Migrace v Evropě:
střetávání a prolínání kultur a oba
kurzy Moderních metod výuky angličtiny. V dalších měsících zahájíme
kurzy z naší nabídky.
Jak výuka probíhá?
Kurzů se účastní od 15 do 24 účastníků. Na úvodním prezenčním setkání se všichni seznámí, naučí se používat LMS Moodle a orientovat se v jeho
prostředí. Překonají první společenské bariéry. To je důležité, protože
kurzy jsou ve své e-learningové části
postavené na komunikaci s tutorem
i mezi sebou navzájem.
Jaké vybavení účastník potřebuje?
Především by měl být vybaven pevnou vůlí dokončit tříměsíční samostatné studium a překonat případné
nástrahy současných ICT. Jinak mu
zpravidla stačí počítač připojený
k internetu s nainstalovaným internetovým prohlížečem. Další vybavení
záleží na zaměření kurzu a je uvedeno
v Katalogovém listu kurzu na našich
webových stránkách.
foto: VÚP
Aktuálně v regionech
Dostanou účastníci nějaký
certifikát?
Všechny kurzy jsou akreditovány
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení
o absolvování kurzu s číslem, pod kterým byl daný kurz akreditován.
Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Aktuálně z KURIKULA G
Dějepis plný emocí
Oborové semináře
K jedné z nejlépe hodnocených virtuálních hospitací zveřejněných na Metodickém portálu
www.rvp.cz patří výuka dějepisu, kterou vedla Mgr. Iva Dvořáková z Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí.
foto: VÚP
H
odina byla zaměřena na téma
holocaustu, konkrétně na
život v terezínském ghettu, a na
jeho literární odkaz. Vyučující pracovala například s poezií Jiřího
Ortena a s obrazy Helgy Weissové
a skrze ně vedla žáky k tomu, aby
se dokázali vcítit do duší lidí, kteří
museli v ghettu žít.
Velmi působivou, emocionálně laděnou cestou, jakou bylo vytváření živých obrazů a osobních vzkazů, tak
žákům zprostředkovala každodenní
život v terezínském ghettu za protektorátu. Je zřejmé, že takový způsob výuky zanechá v myslích žáků
velmi výraznou stopu a je mnohem
účinnější než obvyklé vyučovací
metody.
Semináře, koncipované speciálně pro potřeby učitelů gymnázií, probíhají i v roce 2011.
Účastníci se na nich mohou seznámit se
způsobem výuky kolegů z oboru, vyměnit si
zkušenosti, získat inspiraci a kontakty a také
si doplnit energii pro další práci. Konkrétní
rozpis připravovaných seminářů a přihlášku
najdete na www.kurikulumg.cz.
Kvalitní škola
Jak hodnotí tuto virtuální hospitaci expertka PhDr. Denisa Labischová, CSc. z Katedry společenských věd Ostravské univerzity?
Dějepis je předmět, který se v pedagogické praxi potýká s „tradičním“
stylem výuky, spočívajícím v převaze
učitelova výkladu zaměřeného na faktografii. Převládá frontální vyučování
a využívání didaktických prostředků
především k ilustraci, nikoliv jako ke
zdroji podněcujícímu myšlení žáků.
Emocionální a hodnotová stránka historie není většinou akcentována. Jsem
ráda, že jsme měli možnost zhlédnout
tuto výjimečnou hodinu Mgr. Ivy Dvořákové, která vynikajícím způsobem
uplatnila metodu dramatické výchovy
– živé obrazy. Dalším pozitivem bylo
zdůraznění estetické složky recitací
veršů dětských autorů a zohledňování interdisciplinárních vazeb. Celkově byla hodina součástí promyšlené
koncepce zprostředkování tématu
šoa; Mgr. Dvořáková do výuky zapojila i oral history, exkurzi do Terezína
a také interpretace veršů Jiřího Ortena. Hodina byla oceňována jak didaktiky dějepisu, tak pedagogy z praxe
i studenty učitelství dějepisu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Mgr. Iva Dvořáková při natáčení, foto: Archiv VÚP
Výzkumná aktivita Kvalitní škola, která
zkoumá realizaci kurikulární reformy na
gymnáziích, ukončila druhou etapu, kterou
bylo dotazníkové šetření. Výzkumný tým
vedený doc. Tomášem Janíkem na něm pracoval v průběhu celého roku 2010.
Šetření bylo realizováno na souboru 1098
respondentů, z nichž bylo 758 žen a 340
mužů, a účastnilo se jej celkem 58 gymnázií
(46 nepilotních a 12 pilotních).
Výsledky jsou zpracovány do odborné publikace Kurikulární reforma na gymnáziích:
výsledky dotazníkového šetření, která je
k dispozici ke stažení v elektronické podobě
na webu VÚP.
Klubová setkání koordinátorů
I letos budete mít možnost setkat se s jinými koordinátory ŠVP z vašeho regionu. Do
prázdnin proběhnou dvě setkání: jedno
v březnu na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně
a druhé v červnu na Mensa gymnáziu, o.p.s.,
v Praze.
Více informací o programu a přihlášky na
obě akce najdete na www.kurikulumg.cz.
Návštěvy ve školách
Pro rok 2011 přicházíme s novou aktivitou,
v jejímž rámci bychom vám rádi pomohli
řešit aktuální problémy. Jedná se o „podporu
na míru“, kdy na základě projeveného zájmu
a pozvání ze školy jsou k návštěvě přizváni
odborníci na dané téma.
Se svými požadavky se můžete obracet na
Tomáše Pavlase, tel. 777 769 429, e-mail
[email protected]
Koučování: možnost na sobě pracovat
Při koučování pomáhá kouč klientovi zvládnout situaci, kterou pociťuje jako problematickou a chtěl by ji změnit. Běžně se už využívá v komerční sféře a v poslední době
přináší výsledky i ve školství.
VÚP nabízí koučování v rámci projektu KURIKULUM G
koordinátorům ŠVP a vedoucím pracovníkům na gymnáziích. „Po koučování začnete jinak přemýšlet,“ říká
jedna z koučovaných učitelek. „Jste schopni uvažovat
jinak, a to vám otevře cestu, kterou jste dřív neviděli.
Jako byste měli pocit, že někde jsou vrata, za něž už cesta nevede – a najednou pochopíte, že je více způsobů,
jak je otevřít.“
Kouč a koučovaný hledají odpovědi na různé otázky,
kterými se koučovaný zabývá: Jak co nejlépe komunikovat s ostatními? Co ode mě vyžaduje moje práce? Jak
efektivně dosáhnout cílů, které mám před sebou? Jak
zvýšit svoji autoritu ve škole? Vyřešení těchto a mnoha
dalších otázek může znamenat pozitivní obrat ve vztazích s kolegy i s žáky, zlepšení atmosféry na pracovišti, zvýšení chuti do práce, lepší organizaci pracovního
i mimopracovního času a třeba i další přínosy.
Kouč koučovanému neříká, co má dělat, ale vhodně
směrovanými otázkami jej vede tak, aby situaci sám
pochopil a nahlédl z jiného úhlu. Takový odstup je při
řešení problému velmi cenný. Efektivitu koučování zvyšuje fakt, že koučové mají za sebou pedagogickou praxi,
znají školní prostředí a mohou případný důvod problémů rychle identifikovat.
Koučování probíhá formou individuálních konzultací.
Poprvé se kouč s koučovaným setkají osobně, další kontakty probíhají po Skypu. Služba je učitelům poskytována bezplatně a je prakticky anonymní – pokud si to
koučovaný nepřeje, nedozví se o jeho účasti v koučování ani v gymnáziu, ve kterém pracuje.
Koučování je organizováno v pětiměsíčních cyklech
a v průběhu roku 2011 proběhnou ještě dva. Více informací, přihláška a anonymní případové studie jsou k dispozici na Metodickém portálu www.rvp.cz.
Konzultace při koučování probíhají po Skypu, foto: VÚP
Knižní novinky
Čeština
pro žáky-cizince
Pracovní karty
P
ublikace Manuál pro tvorbu ŠVP
v základním uměleckém vzdělávání obsahuje důležité informace, které potřebují ředitelé a učitelé k tvorbě
školních vzdělávacích programů. Vyšla
z doporučení, postřehů a především
zkušeností pedagogů pilotních škol.
ISBN: 978-80-87000-38-0
K
M
P
borník z konference Metodického
portálu pod názvem Učitel v informační síti vyšel v závěru roku 2010
v omezeném počtu výtisků (500 ks). Je
určen všem účastníkům národní konference, která se uskutečnila v listopadu
2010 v Brně.
ISBN: 978-80-87000-44-1
S
N
M
etodická příručka Vyhledáváme
rozumově nadané žáky vyšla
vloni v prosinci a VÚP ji zaslal na všechny ZŠ a gymnázia v Česku. Vysvětluje se
v ní, jak lze s pomocí běžných pedagogických nástrojů identifikovat nadané
žáky a pomáhat jim v rozvoji .
ISBN: 978-80-87000-42-7
V
říručka pro učitele s názvem
Gramotnosti ve vzdělávání se
věnuje čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a ICT gramotnosti.
Tým autorů dává odpověď na otázky,
proč je důležité se gramotnostmi zabývat, jak je vymezit a jaká je jejich souvislost s RVP pro základní vzdělávání.
VÚP tuto publikaci distribuoval koncem
loňského roku na ZŠ a gymnázia.
ISBN: 978-80-87000-41-0
ýzkumná zpráva Kurikulární
reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření je již druhou
publikací, která se zabývá změnami na
gymnáziích. Tentokrát přináší výsledky
výzkumu, který proběhl v roce 2010 na
58 českých gymnáziích.
ISBN: 978-80-87000-39-7
Aktuálně z Pilotu ZUŠ
apesní diář s názvem Inspiromat
2011 si kromě své užitné hodnoty
týdenního kalendáře klade za cíl seznámit své uživatele s moduly Metodického portálu a tematickými vstupy. Jejich
hlavní funkcí je usnadnit uživatelům
portálu vyhledávání informací.
ISBN: 978-80-87000-43-4
etodická pomůcka Čeština pro
žáky-cizince je určena učitelům
prvního stupně základní školy. Koncem ledna ji VÚP rozeslal na všechny
ZŠ v Česku. Příště se VÚP zaměří na
přípravu metodických materiálů pro
2. stupeň základní školy.
ISBN: 978-80-87000-45-8
a stránkách Ústavu pro informace
ve vzdělávání (www.uiv.cz) je vystaven překlad publikace Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace
a využití výsledků, zpracované v síti
EURYDICE. Poskytuje přehled o vývoji,
cílech a organizaci celostátních testů ve
30 evropských zemích a věnuje se využití výsledků testů na úrovni jednotlivých
žáků a škol i na úrovni celostátní.
ISBN 978-92-9201-063-8
Kreativita přichází
Od loňského září mají základní umělecké školy rámcový vzdělávací program. Nyní mají nějaký
čas na to, aby se s ním seznámily, a pak se ihned pustí do tvorby svých školních vzdělávacích programů, podle kterých již od září 2012 zahájí výuku od prvních ročníků.
T
ým pracovníků z Výzkumného
ústavu pedagogického jim v rámci Projektu Pilot ZUŠ připravil některé podpůrné prostředky, které jim
mají práci ulehčit. Prvním je Manuál
pro tvorbu ŠVP. Byl vydán v listopadu
loňského roku a obdržely ho všechny
školy. Zároveň je možné si ho stáhnout z www.vuppraha.cz a www.rvp.
cz. Manuál obsahuje doporučené návody, informace k organizaci a plánování
tvorby ŠVP, pokyny k textům jednotlivých kapitol ŠVP a také reálné ukázky
od pilotních škol.
Další novinkou a do určité míry i novoročním dárkem je metodické DVD,
které bylo rozesláno všem učitelům
základních uměleckých škol. Jeho cílem
je povzbudit pedagogy v jejich úsilí
a nenásilnou formou je stručně seznámit s RVP ZUV a s Manuálem pro tvorbu ŠVP. „Zároveň by jim měl poskytnout
autentická vyjádření koordinátorů
a ředitelů pilotních škol, významných
osobností uměleckého i pedagogického
života. Obsah DVD je také možné zhlédnout na webových stránkách VÚP,“
poznamenává Jiří Stárek, manažer projektu.
V současné době probíhá proškolení
ředitelů a koordinátorů tvorby ŠVP
z pilotních škol. Tito „světlonoši“ se pak
stanou oporou ostatním školám v jednotlivých krajích a bude možné s nimi
konzultovat případné problémy či si
je zvát na proškolování pedagogických
sborů. To ale již bude od dubna 2011
realizovat navazující projekt NIDV pod
názvem „Podpora ZUŠ“.
„Já jsem se podrobně seznámil
s RVP ZUV a myslím si, že je to velice dobrý nápad. Jsem přesvědčen,
že vydáním RVP ZUV se jim dostává do rukou konečně možnost pro
skutečnou kreativitu.“
Dirigent Sir Libor Pešek
držitel Řádu britského impéria
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Noviny VÚP č. 4/2010, informační bulletin pro učitele a odbornou pedagogickou veřejnost
Vydává: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4, pracoviště Senovážné náměstí 1588/4, P. O. BOX 1422, 110 06 Praha 1. Vychází dvakrát ročně,
je evidováno pod č. MK ČR E 19155. Odpovědná redaktorka: Alena Géblová. Grafická úprava a DTP: Michal Kalaš. Tisk: Studio Trinity s. r. o. Toto číslo vyšlo 31. prosince 2010 a je bezplatné.
Download

Noviny VÚP 4 - Národní ústav pro vzdělávání