Gymnázium Boskovice
Palackého náměstí 1
680 11 Boskovice
tel.: 516 802 211
tel., fax, záznamník: 516 802 213
ředitelka: 516 802 216
výchovná poradkyně: 516 802 220
e-mail: [email protected]
www.gymbos.cz
Obecné informace pro školní rok 2014/2015
OBORY
79 – 41 – K/ 81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ)
79 – 41 – K/ 41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ)
Partnerská škola MU v Brně
Počet studentů ve školním roce 2014/2015: 471 (16 tříd)
Pedagogický sbor: 39 učitelů
Informace o přijímacím řízení 2015
OSMILETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 81)
Termín podání přihlášky: do 15. března 2015
Termín přijímací zkoušky: 16. dubna 2015
Přihlášky ke studiu se podávají přímo ředitelce gymnázia na
adresu:
Gymnázium Boskovice
Palackého nám. 1
680 11 Boskovice
Počet přijímaných žáků: 30 uchazečů.
Informace o přijímacím řízení 2015
OSMILETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 81)
Přijímací zkouška:
 písemná zkouška z českého jazyka,
 písemná zkouška z matematiky.
Testy budou centrálně zadávány organizací CERMAT
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zřízenou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace o přijímacím řízení 2015
Jednotná kritéria přijímacího řízení
 písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky,
 klasifikace na ZŠ,
 hodnocení profilových
a matematika.
předmětů
-
český
jazyk
Informace o přijímacím řízení 2015
ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 41)
Termín podání přihlášky: do 15. března 2015
Termín přijímací zkoušky: 15. dubna 2015
Přihlášky ke studiu se podávají přímo ředitelce gymnázia
na adresu:
Gymnázium Boskovice
Palackého nám. 1
680 11 Boskovice
Počet přijímaných žáků: 60 uchazečů.
Informace o přijímacím řízení 2015
ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM (79 – 41 – K/ 41)
Přijímací zkouška:
 písemná zkouška z českého jazyka,
 písemná zkouška z matematiky.
Testy budou centrálně zadávány organizací CERMAT
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zřízenou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace o přijímacím řízení 2015
Jednotná kritéria přijímacího řízení




písemná přijímací zkouška,
olympiády,
klasifikace na ZŠ,
profilové předměty.
Olympiády – body budou přiděleny za 1. – 3. místo v okresní
a krajské soutěži a úspěšnému řešiteli v okresní a krajské soutěži
typu A (4. – 10. místo).
Klasifikace na ZŠ – maximální počet bodů při průměru známek 1,00
ze všech předmětů v klasifikaci 8. ročníku (první i druhé pololetí)
a v prvním pololetí 9. ročníku.
Profilové předměty - český jazyk, matematika a cizí jazyk 1.
Přípravný kurz z českého jazyka a matematiky
 reagujeme na případné změny v přijímacím
řízení v příštích letech,
 testy přijímacího řízení přebíráme od
CERMATu,
 pořádáme přípravný kurz pro zájemce
o studium na naší škole,
 šest bezplatných lekcí českého jazyka
a matematiky jako příprava k přijímacím
zkouškám v roce 2015.
12. 2.
19. 2.
5. 3.
12. 3.
19. 3.
26. 3.
Matematicko-fyzikální komise
- matematika, fyzika, informační a výpočetní technika
Aktivity komise:
 Matematická olympiáda,
 Pythagoriáda,
 Matematický klokan,
 Fyzikální olympiáda,
 MathRace,
 Matematická internetová olympiáda,
 Merkur PerFEKT Chalenge,
 Fykosí FyziKlání,
 N-trophy.
Přířodovědná komise
- biologie, chemie, zeměpis
Aktivity komise:
 Biologická olympiáda,
 Chemická olympiáda,
 Zeměpisná olympiáda,
 Přírodovědný klokan,
 Biosphera – školní projekt,
 přírodovědné exkurze do oblasti Podyjí a Pálavy,
 Den Země - ekologická soutěž,
 environmentální terénní exkurze,
 HOBIT – Hodina Biologie pro živoT.
Komise humanitních disciplín
- český jazyk, dějepis, základy společenských věd, hudební výchova,
výtvarná výchova
Aktivity komise:
 Dějepisná olympiáda,
 Olympiáda z českého jazyka,
 Ekonomicko-manažerská olympiáda,
 soutěže – Lidice pro 21.století, Mladý Démosthenes,
 Film a škola,
 Sapere – vědět jak žít!,
 Finanční gramotnost,
 EuropaSecura,
 Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme,
 Mladí historici,
 Jeden svět na školách,
 pěvecký sbor NOTA.
Komise cizích jazyků
- anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk,
francouzský jazyk, ruský jazyk, latinský jazyk
Aktivity komise:
 konverzační soutěže a olympiády v cizích jazycích,
 Model United Nations – mezinárodní studentská konference,
 Ars Poetica – Puškinův památník,
 exkurze (Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko,
Polsko, Slovensko),
 výměnné pobyty se školou v Bitterfeldu.
Komise tělesné výchovy
- tělesná výchova
Aktivity komise
 Lyžařské kurzy: sekunda Štědrákova Lhota,
1. ročník Zettersfeld/Hochstein nebo Olešnice,
 Kurz klasického lyžování: 2. ročník Nové Město na Moravě,
 Sportovní kurz: 3. ročník Bedřichov v Jizerských horách,
 Sportovní soutěže:
atletika
basketbal
volejbal
florbal
fotbal
 Sportovní aktivity nad rámec výuky:
gymnastika, florbal, basketbal, volejbal,
příprava na talentové zkoušky na VŠ
Školní poradenské pracoviště
- školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodik prevence
Aktivity ŠPP:
 adaptační pobyty pro nastupující žáky,
 preventivní programy (Zdravá svačinka, Partnerství, sex a já,
Prima je prima atd.),
 kariérové poradenství,
 individuální psychologické poradenství pro žáky,
rodiče a pedagogy.
Charitativní akce
 Český den proti rakovině – Květinový den,
 Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny,
 Den, kdy svítí světlušky,
 Červená stužka.
Studentské aktivity
 Salon – přehlídka studentské tvořivosti,
 Studentský parlament,
 Vánoční čajovna,
 Naomi - Adopce na dálku,
 Adopce zvířete v ZOO Brno,
 MISS,
 sportovní den,
 zájmové dny.
T.A.L.E.N.T.
projekt OP VK realizovaný 4/2013 - 3/2015, cílem je zlepšení péče
o nadané studenty v mikroregionu Boskovicko,
 semináře a badatelské projekty pro nadané žáky,
 workshopy pro pedagogy,
 rodičovské skupiny,
 nákup měřících přístrojů a laboratorní techniky,
 nákup odborné literatury a IT techniky.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
 škola je v tomto projektu parterem
Jihomoravského kraje,
 klíčové aktivity – semináře pro žáky základních
škol i gymnázia,
 v rámci projektu byla rekonstruována chemická
laboratoř a vybudována venkovní učebna,
 vybaveny laboratoře chemie, fyziky a biologie
novými pomůckami a měřící technikou.
Dny otevřených dveří
14. LISTOPADU 2014
6. ÚNORA 2015
vždy od 8 do 16 hod
 „Staň se na hodinu studentem Gymnázia Boskovice“ v rámci dne otevřených dveří se mohou zájemci
zúčastnit
 Individuální
libovolných vyučovacích hodin.
konzultace
se
školní
psycholožkou
a
výchovnou poradkyní (zájemci o studium mohou zhodnotit
své schopnosti zvládnout gymnaziální studium).
Download

Prezentace školy - Gymnázium Boskovice