1
l
l
DoHoDA o |{ARovNÁNÍ
ATLANTIK finančnítrhy,
a.s.
IC: 634704Il
zapsanáu rejstříkovéhosoudu v Praze, oddíl B, vložka]328
jednající: Ing. Milanem Vaníčkem,člen představenstva a
Ing. Miloslavem Martinkem, člen představenstva
se sídlem Pobřežní 297l14,186 00 Praha 8,
(dáIe téžjenjako ,,obchodník")
-aIng. Miroslav Perný
r,č. 500308/1 l3
bytem Štafanikova |9I,284 03 Kutná Hora
(dá|e téžjenjako,, klient ")
(obchodník a klient jsou dále společně označováni téžjenjako ,,Smluvní stranY" a/nebo tak,
jakje uvedeno výše)
uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 585 an. obČanského zákoníku, tuto
dohodu o narovnání
preambule
vzhledem k tomu, že
(A)
Smluvní strany uzavřely dne 14, 6. 2010 Komisionářskou smlouvu, na základě které
obchodník poskytoval klientovi investičníslužby (dáIe téžjenjako ,,Smlouva") a
(B)
obchodník ďne 7 ,3.201 1 povolil klientovi nákup investiČních nástrojŮ na margin,
ačkoliv si to klient dle smluvní dokumentace nepřál, avšak pÍÍkazk nákuPu
investičníchnástrojů, k nimž neměl finančníprostředky zada| do systému obchodníka
klient a klientovi následně vznikla ztráta, kterou požaduje uhradit a
(C)
Smluvní strany maji zájemna smírnémlryřešení vzájemného Spolu,
dohodly se na následujícím:
1.
Úvodní ustanovení
1.1
Smluvní strany shodně prohlašují,že:
(D Klient dne 7.3.20Il zada| do obchodního systému obchodníka pokyn k nákuPu
OIL, ISIN
1, g7O ks cenných papírůProshares ULT DJ-AIG CRUDE
US74347W6509 (dále téžjen jako ,,cenné papíry"), aČkoliv na nákup
takovéhoto množstvícenných papírůneměl na účtufinanČníProstředkY;
povinnost mlčenlivosti
3.
3.1
3.2
J.J
Smluvní strany se zavazljí zachovat přísnou mlčenlivost o veškerých skuteČnostech,
které se týkají předmětu této dohody o narovnání a o veškerých skuteČnostech, které se
v souvislosti s touto dohodou ve vztahu k Jednání obchodníka dozvi, nebo dozvěděly
(dáIe téžjenjako,, Důvěrnéinformace ").
Všechny Důvěrné informace, které jsou ve vlastnictví jedné Smluvní stranY a které
tato Smluvní strana poskýne druhé Smluvní straně, zůstanou výhradním vlastnictvím
jejich
předávající Smluvní strany a přijímajícíSmluvní strana vyvine pro zachování
její vlastní Důvěrné
atrrc.rro.ti a pro jejich o.iounu stejné úsilí,jako by se jednalo o
informace. obě Smluvní strany se zavazují nepoužít Důvěrnéinformace druhé
Smluvní strany k žádnému jinému účelu,nežje plnění povinností ztéto SmlouvY.
Pokud jsou Důvěrné informace poskytovány verbálně, považujíse implicitné za
důvěrnévšechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního
straně
tajemství, jejichŽ zveřejnění přijímajícíSmluvní stranou by předávající Smluvní
mohlo způsobit škodu.
3.4
Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné nepovaŽují informace, které:
a)
b)
c)
se staly veřejně známými, aniž by to zavínl|a zámétné, či opominutím
přij ímaj ícíSmluvní strana,
jsog uýsl"dkem postupu, při kterém k nim přijímajícíSmluvní strana dosPěje
nezávisle a je to schopna doložit svými ztvnarly,
jeŽ
po podpisu této SmlÓur,y poskytne přijímajícíSmluvní straně třetí osoba,
jež je
takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od smluvní strany,
jejich vlastníkem.
4.
závérečná ustanovení
4.I
po
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, znichž
j ednom obdrži každá Smluvní strana.
4.2
Tato Smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4,3
Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přeěetly, že byla
a
uzavíenapo ,rŽaj.-.rém projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle, urČitě, váŽné
srozumiteině, nikoli v tisni a za iápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
V Praze dne22.].20lI
..1
s.rs,_"
ůio*-*r.*-KlY§oisulhnF"
tng.
vrtg#ifťffňýii"n.,
Zastou&hý P,WT.Wffiš ulti ng
.,
e-óaiJ: [email protected],cz
plne mocl
na zaklaoe
"
s. r.
o.
Download

ATLANTIK finanční trhy, a.s.