3 až 4:
5 až 7:
11 až 14:
15 až 16:
pro vrtání do měkkých
materiálů a plastu
pro vrtání do měkkého dřeva
pro vrtání do středního/
tvrdého dřeva
pro vysoce výkonné vrtání
nebo vrtání kovů nebo větší
průměry
Obr.6:
17-ti stupňový měnič
kroutícího momentu/rychlosti
Upozornění:
Vždy začínejte na nejnižší poloze rychlosti. Před použitím musíte otevřít sklíčidlové kleště a poté upnout nástroj. Správné nastavení sklíčidlové hlavy a přístroje
vede k lepším výsledkům práce. Před samotným vrtáním zaujměte správnou
pozici.
AKU VRTAČKA
Návod k použití
Vrtání do kovu: Pokud je to možné, nejdříve si označte pozici vrtání, aby se
zabránilo ujetí vrtáku.
Používejte vhodnou chladící kapalinu.
Vždy žádejte návod k použití.
Hladina hluku může přesáhnout 85dB (A).
Proto používejte chrániče uší.
Údržba a čištění
Při údržbě a čištění přístroje odstraňte z přístroje baterii. Součástky čistěte navlhčeným hadříkem s menším množstvím maziva. Nepoužívejte čistící prostředky
nebo rozpouštědla, které by mohly poškodit plastové části. Vždy udržujte plochu
v čistotě.
8
1
AKU vrtačka byla vyrobena v souladu s platnými evropskými normami a bezpečnostními předpisy. Při používání přístroje je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, aby se zabránilo možnému zranění nebo poškození. Z tohoto důvodu návod
pečlivě přečtěte a uschovejte, aby vám mohl být kdykoli k dispozici.
Součástí výrobku je NiCd dobíjecí baterie. Tato nepatří do běžného domácího odpadu. Použitou baterii odevzdejte na místech k tomu určených.
Popis AKU vrtačky (viz obr.1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5. Pevně utáhněte sklíčidlo rukou.
Překontrolujte, zda je vrták/bit
pevně nasazen do otvoru sklíčidla.
Obr. 4
1. Přední část sklíčidla
2. Zadní část sklíčidla
Zapínání a vypínání vrtačky
AKU vrtačka
rychloupínací sklíčidlo
rukojeť
spínač s regulací rychlosti
přepínání směru otáček L/R
17 stupňů nastavení kroutícího momentu
baterie
nabíjecí základna s kontrolkou
nabíjecí adaptér
přívodní kabel k dobíjecí základně
konektor
přívod (AC)
zástrčka (AC)
Nastavte přepínač směru otáček do požadované pozice.
obr. 1
Zapnutí: Stlačte tlačítko ON/OFF.
Vypnutí: Uvolněte tlačítko ON/OFF.
Přepínač otáčení dopředu (doprava) a dozadu (doleva)
Nastavte přepínač otáčení do pozice R (ve směru hodinových ručiček) nebo do
opačné polohy (proti směru hodinových ručiček). Pokud je aktivován přepínač
ON/OFF je přepínač otáčení uzamčen. Rotace proti směru hodinových ručiček je
vhodná např. při uvolňování šroubů a matic.
Při vrtání při nejnižších
otáčkách po dlouhou
dobu hrozí nebezpečí
přehřátí motoru. Používejte chladící kapalinu
každých 15 minut.
Obr. 5
1. Přepínání směru otáček
2. Spínač s regulací rychlosti
Upozornění:
Před použitím zkontrolujte směr rotace. Směr měňte pouze pokud s přístrojem
nepracujete.
Změna rychlosti
Pokud chcete zvýšit rychlost, jednoduše zvyšte tlak na tlačítko ON/OFF.
Pokud chcete snížit rychlost, uvolněte tlak na tlačítko ON/OFF.
Technické údaje
Typ:
Rychlost:
Napětí:
Velikost upínací hlavy:
Úroveň hluku:
Naměřená hladina vibrací:
CDD10144T8
CDD10180T8
0-550min-1
(DC) 14,4V
(DC) 18V
0,8–10,0 mm
<70dB(A)
<2,5ms-2
Nastavení kroutícího momentu
Kroutící moment se týká utahovací síly pouzdra vrtáku a závisí na použití, požadovaném stupni vrtací síly. Obecně čím vyšší má být síla kroutícího momentu,
tím se použije větší průměr vrtáku.
1 až 2:
2
pro malé průměry
7
Bezpečnostní instrukce
Upozornění: Při používání nářadí musíte věnovat pozornost základním bezpečnostním opatřením jako ochrana před elektrickým šokem a před riziky zranění a popálení.
Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte a dodržujte tyto instrukce.
1. Udržujte pracoviště v čistotě. Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole
bývá příčinou zranění.
2. Berte ohled na prostředí, ve kterém pracujete. Nikdy nevystavujte nářadí dešti
nebo vlhku a mokru. Na pracovišti udržujte dobré osvětlení.
Nepoužívejte nářadí v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.
4. Zamezte přístupu dětí. Nedovolte přihlížejícím osobám dotýkat se nářadí.
Přihlížející musí být mimo pracovní prostor.
5. Nářadí uskladněte na bezpečném místě. Nepoužívané nářadí uschovejte
na suchém, uzamčeném místě, kde je zamezen přístup dětem.
6. Nepřetěžujte nářadí.
7. AKU vrtačku používejte pouze za účelem, pro něž je určeno.
8. Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte oděv s volnými rukávy nebo
šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Pro práci venku se
doporučuje používat pryžové rukavice a obuv s protiskluzovou úpravou.
Máte-li delší vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy.
9. Používejte ochranné brýle.
10. Zajistěte materiál, se kterým pracujete. Používejte svěrky nebo svěrák k upevnění opracovávaného kusu. Je to bezpečnější než držení rukou a dovoluje to
obsluhovat nářadí oběma rukama.
11. Pracujte jen tam, kde bezpečně dosáhnete. Vyhýbejte se neobvyklým pozicím. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
12. Pečlivě udržujte nářadí a nástroje udržujte ostré. Rukojeti udržujte suché
a čisté, chraňte je před olejem a tuky.
13. Odpojujte nářadí, není-li právě používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo nástrojů, jako jsou vrtáky nebo frézy.
14. Vyvarujte se neúmyslného spouštění. Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači.
15. Vždy buďte pozorní. Věnujte pozornost tomu, co právě děláte. Soustřeďte se
a střízlivě uvažujte. Nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.
16. Před používáním nářadí musí být pečlivě prohlédnuty poškozené ochranné
kryty a další součásti, aby bylo možno posoudit, zda jsou nadále schopny
vykonávat požadovanou funkci. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí
a jejich pohyblivost, soustřeďte se na praskliny a zlomené součásti, upevnění
a jakékoli další součásti, které mohou ohrozit jejich funkci. Ochranný kryt nebo
jiná součást, která je poškozena, musí být odborně opravena nebo vyměněna autorizovanou opravnou, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
4
Vadné spínače svěřte autorizované opravně k výměně. Nepoužívejte nářadí,
pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí nebo vypnutí.
17. Opravy vašeho nářadí svěřte pouze kvalifikovaným specialistům. Toto elektrické nářadí je konstruováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními
požadavky, které se na něj vztahují. Opravy mohou být prováděny pouze
kvalifikovanými osobami a s použitím originálních náhradních dílů, jinak může
dojít k vážnému ohrožení uživatele.
18. Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení, která jsou specifikována v návodu k obsluze nebo doporučena výrobcem.
Použití jakéhokoli příslušenství nářadí jiným než doporučeným způsobem
v návodu k obsluze může způsobit vaše zranění.
˝
Speciální bepečnostní instrukce pro baterii a nabíječ
V extrémních podmínkách může kterýkoli elektrolyt uniknout z baterie, vyhýbejte
se kontaktu s kůží. Pokud elektrolyt přijde do kontaktu s vaší kůží, opláchněte ji
vodou. Při kontaktu s očima ihned přivolejte lékaře.
1. Před použitím nabíječe a baterie pečlivě pročtěte instrukce.
2. V průběhu nabíjení elektrický proud musí být ve shodě s elektrickým proudem
nabíječky.
3. V nabíjecím prostoru nesmí být nikdy vlhkost, déšť nebo stříkající voda.
4. Okolní teplota nesmí být vyšší než 40°C.
5. Při vkládání nebo vytahování baterie musí být elektrický proud vypnutý.
6. S bateriemi, které jsou zničené nebo poškozené nebo je již nelze nabíjet,
musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Předejte na speciální
sběrné místo. Nikdy nepoškozujte životní prostředí. Nevyhazujte nepoužitelné
baterie do domácího odpadu, ohně nebo vody.
7. Pokud je poškozen elektrický přívod, drát vedení může být vyměněn pouze
dodavatelem nebo opravnou. Opravy mohou provádět pouze autorizovaní
specialisté.
8. Používejte pouze originální baterie výrobce.
9. Vždy udržujte pracovní plochu v čistotě a suchu.
10. Vložte baterii do nabíječky. Dbejte na správnou polaritu baterií.
11. Vždy odstraňte baterii před použitím přístroje.
12. Pokud je baterie vyjmuta z vrtačky, přikryjte kontakty, aby se zabránilo zkratu.
13. Nevhazujte Ni-Cd baterie do vody nebo ohně, nebezpečí exploze!
14. Chraňte baterii před nárazy. Neotevírejte baterii.
15. Nikdy nevybíjejte baterii úplně a nabíjejte příležitostně, pokud baterie není
dlouhodobě používána.
5
Baterie a nabíječ
Vkládání baterie do vrtačky
1. Vložte baterii do rukojeti a zabezpečte tlačítkem bránícím uvolnění. Pružina
musí zapadnout na místo.
2. Vyjměte baterii z přístroje stisknutím tlačítka na rukojeti přístroje.
Obr. 2:
1. Akumulátorová vrtačka
2. Baterie
3. Tlačítko
Obr. 3:
1. Zástrčka
2. Kabel (AC)
3. Nabíječka
4. Kabel z nabíječky do nabíjecí základny
5. Zástrčka z nabíječky do nabíjecí základny
6. Zásuvka (DC)
7. Kontrolka
8. Základna dobíjení
9. Baterie
Normální průběh nabíjení:
Baterie:
Napětí:
Nabíječ:
Nabíjecí proud:
Doba nabíjení:
Rychlý průběh nabíjení:
Baterie:
Napětí:
Nabíječ:
JDB144
(DC) 14,4V
JDA-15-17
400mA
JDB180
(DC) 18,0V
JDA-22
450mA
5–7 hod.
JDB144R
(DC) 14,4V
JDA-144KA
JDA-144KB
JDB180R
(DC) 18,0V
JDA-180KA
JDA-180KB
Nabíjecí proud:
Doba nabíjení:
2000mA
1–1,5 hod.
Upozornění:
Každá AKU vrtačka je dodávána s originální krabicí pro baterie a originálním
nabíječem.
Dobíjení baterií
1. Pečlivě vložte baterii do základny dobíjení. Dbejte na správnou polaritu baterií.
2. Vložte výstup zástrčky nabíječky do levé části základny dobíjení.
3. Vložte elektrickou zástrčku do zásuvky (až do 230 V)
4. Pokud se červená kontrolka rozsvítí, baterie se začala dobíjet. Při normálním
průběhu nabíjení trvá proces dobití 5 až 7 hodin. Zástrčku vyjměte ze zásuvky
pouze po úplném dobití baterie.Poté můžete vyjmout baterii ze základny pro
dobíjení a okamžitě použít.
Upozornění:
Před prvním použitím přístroje baterii dobijte. Baterie dosáhne plné kapacity
až po několika dobitích.
Vyvarujte se nepřetržitých opakování rychlého procesu nabíjení. Nedobíjejte
baterii krátce po použití přístroje. Baterii lze dobít po 15 minutách použití.
Baterie a jednotka zdroje energie se během dobíjení zahřívaní. Toto neznamená
nesprávnou činnost přístroje.
Prosím dodržujte následující pokyny:
elektronické řízení otáček
Okolní teplota max 40°C!
pravý/levý chod
Vybité Ni-Cd baterie neuschovávejte v domácnosti!
vrtání
Chraňte Ni-Cd baterie před
horkem a ohněm: riziko
expoze!
šroubování
Nevyhazujte Ni-Cd baterie
do vody!
Nasazení vrtáků/bitů
1. Při nasazování vrtáků/bitů uchopte zadní část sklíčidla a otáčejte přední částí
sklíčidla až dokud držák vrtáku/bitu nezapadne.
2. Nasaďte vrták/bit do otvoru sklíčidla co nejhlouběji.
3. Držákem vrtáku, který je součástí doplňků sevřete vrták/bit.
4. Vyberte vrták/bit s vhodnou hlavou šroubu, aby jste zabránili poškození hlavy šroubu.
6
recyklace
3
Download

aku vrtačka - europrodukte.ro