Saatler bu gece
geri alýnacak!
Eylül'de konut
satýþlarý arttý
Yaz saati uygulamasýnýn sona ermesiyle
saatler 26 Ekim'de 04.00'ten itibaren 1 saat
geri alýnacak.
Saatlerin geri alýnmasý nedeniyle kamu
kurumlarýnda mesai saatleri 08.00-12.00 ile
12.30-16.30 arasýnda deðiþecek.
Türkiye'de, 1925'te çýkarýlan Günün Yirmi
Dört Saate Taksimine Dair Kanuna dayalý
olarak uygulanan yaz saati uygulamasý, 26
Ekim Pazar günü sona erecek. SAYFA 3’DE
Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Eylül ayýnda bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %13,2 oranýnda artarak 115 bin 786 oldu. Konut
satýþlarýnda, Ýstanbul 20 bin 923 konut satýþý ile en yüksek paya
(%18,1) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12 bin 615
A
SAYF
konut satýþý (%10,9) ile Ankara, 7 bin 103 konut satýþý (%6,1) ile 9’DA
Ýzmir izledi.
25
www.yildizhaber.com
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
40 KURUÞ
Dünyada en sýk görülen
kanser türü meme kanseri
Ankara Büyükþehirden
Osmancýk'a
itfaiye desteði
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin Osmancýk
Belediyesine hibe ettiði iki yeni itfaiye aracý ilçeye getirilerek hizmete alýndý.Ankara Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan 1 milyon TL deðerinde 30 metre merdivenli kurtarma aracý
FA
ile 2,5 ton su kapasiteli itfaiye aracý Os- S3A’YDE
mancýk Belediyesine hibe edildi.
Vefat eden eski
müdürlerini unutmadýlar
ÝHH Uluslararasý
Çocuk
Buluþmasý'na
Çorum'dan
ka t ý l ý m
ÝHH
tarafýndan
dünyanýn 13
ülkesinden
Türkiye'ye getirilen
yetimler, "6. Uluslararasý
Çocuk Buluþmasý" ndaki
gösterileri ile davetlilere
duygulu anlar yaþattý.
Çorum ÝHH'nýn da katýldýðý
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý
tarafýndan düzenlenen "6.
Uluslararasý Çocuk
Buluþmasý"nýn finali
Sinan Erdem Spor SAYFA
5’DE
Salonunda
gerçekleþtirildi.
31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý etkinlikleri nedeniyle Halk Saðlýðý
Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinin ortaklaþa düzenlediði "Kanserin Farkýndayýz"
konulu sempozyum dün gerçekleþtirildi. Sempozyum Hitit Üniversitesi SAYFEA
5’D
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda düzenlendi.
15 kiþilik panel
Çorum Anadolu Halk Ozanlarý Kültür Derneði tarafýndan
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla düzenlenen
"Aþýklar Geleneði" paneli dün Turgut Özal
konferans salonunda gerçekleþtirildi. Panele Ýl Kültür
ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, ozanlar ve aþýklar
A
SAYF
katýldý. Panel saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal 3’DE
Marþýnýn okunmasýyla baþladý.
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde
1969-1982 yýllarý arasýnda SSK Ýl
Müdürlüðü görevini yürüten ve
A
SAYF
15.09.2014 tarihinde vefat eden 'baba'
3’DE
lakaplý Erol Kýnýk'ýn ruhuna helva
daðýtýldý.
Esnafýn Sesi
Dergisi'nin ilk
sayýsý çýktý
Samanyolu Eðitim Kurumlarýndan
"Aile Ýçi Ýletiþim" semineri
4 Ekim 2010 yýlýnda
yayýnda hayatýna
baþlayan ve haftalýk
olarak yayýnlanan
Esnafýn Sesi Gazetesi
A
SAYF
yayýn hayatýna dergi
3’DE
olarak devam ediyor.
A
SAYF
4’DE
Ülkü Ocaklarýndan Vali Kara'ya ziyaret
SAYFA 2’DE
Tayyar Altýkulaç konferans verecek
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
25
HABER
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Ülkü Ocaklarýndan
Vali Kara'ya ziyaret
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal
beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Orhan Tosik,
Eðitim Birim Baþkaný Alperen Uluer, Üniversite
Birim Baþkaný Mert Burak þýk ile birlikte Çorum
Valisi Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Ülkü
Ocaklarý Ýl Baþkaný Ýmal þehrin sýkýntýlarý ve
Çorum gençliði üzerinde yaþanan problemleri Vali
Kara'ya aktardý.
Ahmet Hattab Ýmal, yaptýðý yazýlý açýklamada
yönetime geldikten sonra bürokrasi ziyaretlerine
baþladýklarýný ifade etti.
Ýmal ziyarette Çorum Valisi Ahmet Kara'ya
yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek,
"Yönetimimiz yeni ama, biz çalýþmalarýmýza hýzlý
baþladýk. Þu ana kadar bir çok faaliyette bulunduk.
Bundan sonra da faaliyetlerimize devam edeceðiz.
Konferans ve faaliyetlerimize bundan sonra da
devam edeceðiz. Amacýmýz, gençlerin eðitimli,
kültürlü bireyler olarak vatana millete faydalý,
hizmet etmeleridir. Faaliyetlerimiz ve çalýþmalarýmýza valiliðimizin de destek olmasýný bekliyoruz" dedi.Vali Ahmet Kara'da ziyaretten dolayý
mutluluk duyduðunu ifade ederek, Çorum için
daha iyisini hep beraber yerine getireceklerini
söyledi. Haber Servisi
Alevilik
Bektaþilik
Akademik
Araþtýrmalar
BAYAN ELEMAN
Dergisi'
n
in
ilk
sayýsý
yayýmlandý
ARANIYOR
Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli
Araþtýrma ve Uygulama Merkezinin, uluslararasý hakemli Hünkâr Alevilik Bektaþilik
Akademik Araþtýrmalar Dergisi'nin ilk sayýsý
yayýmlandý.Hünkâr
Alevilik
Bektaþilik
Akademik Araþtýrmalar Dergisinin, 1. sayýsýnýn
içeriðindeProf. Dr. Osman Eðri (Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi), "Alevi Bektaþi
Geleneðinde Hakk'ýn Bir'liðinden Halkýn
Dirliðine". Hüseyin Dedekargýnoðlu (Dede
Garkýn Ocaðý Dedesi, Ankara), "Muharrem ve
Aþure". Prof. Dr. Hüsniye Canbay Tatar (Ýnönü
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü Öðretim Üyesi) - Doç. Dr. Taner Tatar
(Ýnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi), "Aþka Semah
Dönmek".
Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Gül
(Ondokuz Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi
Öðretim Üyesi), "Bir Sosyal Sistem Olarak
Alevilik". 5. Hasan Çelik (Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri
Anabilim Dalý Tezli Yüksek Lisans Öðrencisi),
"Alevilik ve Bektaþilik'te Gönül Eðitimi".
Alevilik ve Bektaþilik üzerine akademik araþtýrmalarý olan bilim insanlarý ve yazarlarýn
makaleleri yer alýyor. Dergi, altý ayda bir yayýmlanacak. Haber Servisi
Can Dostu Spor Merkezi’ne
Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu mezunu tam zamanlý
çalýþacak bayan eleman
aranýyor
Adres:Bahçelievler mah.
Þenyurt Cad. No:25
Telefon:05058904749
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Tayyar Altýkulaç
konferans verecek
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi tarafýndan "Kur'âný
Kerim
ve
Senarist
Oryantalistler" konulu konferans
gerçekleþtirilecek.
27 Ekim 2014 Pazartesi günü,
saat 14.15'te Ýlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu'nda yapýlacak
olan konferansa konuþmacý olarak
Diyanet Ýþleri eski Baþkaný Dr.
Tayyar Altýkulaç katýlacak.
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Günün Þiiri
Sevgili dostlarým
Gar yaðmýþ yollar görünmez
Sevgisiz dostlardan hatýr sorulmaz
Vade yetmeyince mezar kazýlmaz
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
Beni seven o dostlarým nerede
Dostlarýmý ben ararým her yerde Rýza Koçak
Gelenden gidenden sorsam her yerde
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
Görmek ister o sevgili dostunu
Arayýpta bulamýyorum kýþ günü
Yoksa bana bu dostlarým kütsümü
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
Ýnsan bir dost bulsa sevgisi bitmez
Gülsüz bahçeler bülbüller ötmez
Kayký kaseftde serimden gitmez
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
Dost olan dostunu býrakmaz dilden
Sevmese dostunu ne gelir elden
Bülbül ayrýlýr mý sevdiði gülden
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
Dost diyerek neçesine baðlandým
Neçe dostlar iðle gönül eðledim
Sevgisiz dostlara gönül baðladým
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
(Rýza Koçak) her insana güvenme
Yalançýnýn sözlerine sen kanma
Lafý boldan atanlara inanma
Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2404
2,8358
STERLiN 3,5964
JPY YENi 2,0748
2,2407
2,8364
3,5979
2,0753
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
HATIRLATMA: Bütün Müslümanlarýn 1436
Hicrî Yýlbaþýlarýný tebrik ederiz. Not: Bu gece
saatler, bir saat geri alýnacaktýr.
HASTANESÝ YANIÝLKOKULU KARÞISI
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Uluð Beyin þehit edilmesi (1449) Sularýn Soðumasý - Hicrî Yýlbaþý
(1 Muharrem 1436)
KULE ECZANESÝ TEL: 223 13 08 ÇORUM DEVLET
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
25.10.2014
HAST. POL. KARÞISI
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
05:28
06:55
12:31
15:25
17:56
19:15
DAMLA ECZANESÝ TEL: 213 22 02 YENÝ GÖÐÜS
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2915 25 EKÝM 2014 CUMARTESÝ
:
:
:
:
:
:
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
HABER
3
Milletvekili Baðcý'nýn, Plan ve Bütçe
Komisyonunda mesaisi baþladý
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý her zaman
olduðu gibi bu yýl da Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelen kanun tasarý ve tekliflerini basýnla ve sosyal
medya aracýlýðý ile takipçileri ile paylaþmaya baþladý.
Sosyal medya ve basýn aracýlýðý ile seçmenlerinin görüþ
ve önerilerini alan Baðcý, önceki gün baþlayan bütçenin
detaylarý bakanlýk bütçeleri, Çorum'un projeleri ile 2015 yýlý
içinde alacaðý yatýrýmlar konusunda açýklamalarda bulundu.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in Plan ve Bütçe
Komisyonundaki sunumunu takiben twitter üzerinden
açýklamalarda bulunan Baðcý 2015 bütçe hedeflerinde beþeri
sermaye, altyapý, ar-ge, teknolojiye yapýlan yatýrýmlar ile
iþgücü piyasasýnda esnekliðin artýrýlmasýnýn amaçlandýðýný
ifade etti.
"En büyük ticari ortaðýmýz olan AB'deki ekonomik durgunluk nedeniyle 2014 yýlý büyüme % 3.3 olacak" diyen
Baðcý, 2015 yýlý büyüme tahmininin %4 olacaðýný belirtti.
Baðcý, Türkiye'yi dirençli kýlan unsurlarýn siyasi istikrar,
güçlü kamu mali dengeleri, saðlam bankacýlýk, saðlýklý hane
halký bilançosu ve esnek kur olduðunu sözlerine ekledi.
Haber Servisi
Saatler bu
gece geri
alýnacak!
Yaz saati uygulamasýnýn
sona ermesiyle saatler 26
Ekim'de 04.00'ten itibaren 1
saat geri alýnacak.
Saatlerin
geri
alýnmasý
nedeniyle kamu kurumlarýnda
mesai saatleri 08.00-12.00 ile
12.30-16.30 arasýnda deðiþecek.
Türkiye'de, 1925'te çýkarýlan
Günün
Yirmi
Dört
Saate
Taksimine Dair Kanuna dayalý
olarak uygulanan yaz saati uygulamasý, 26 Ekim Pazar günü sona
erecek.
Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla 31 Mart Pazartesi
günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri
alýnan saatler, bu kez 26 Ekim
Pazar günü 04.00'ten itibaren 1
saat geri alýnacak.
Türkiye'de yaz saati uygulamasý
ilkbaharda baþlýyor ve sonbaharýn
ortasýnda bitiyor. Böylece 7 ay
süresince ileri saat uygulamasý
yapýlýyor. Saat deðiþiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati
uygulamasýnda
gerçekleþiyor.
Bütün bu deðiþimler, AB'deki saat
düzenlemesine paralel yapýlýyor.
Yaz saati uygulamasýna ise 28-29
Mart gecesi geçilecek. Haber
Servisi
Saðlýk çalýþanlarýnýn yýpranma payý ve
lisans tamamlama talepleri Bakan'da
Esnafýn Sesi Dergisi'nin
ilk sayýsý çýktý
4 Ekim 2010 yýlýnda yayýnda hayatýna baþlayan ve haftalýk olarak
yayýnlanan Esnafýn Sesi Gazetesi yayýn
hayatýna dergi olarak devam ediyor.
Esnafýn Sesi Dergisi'nin ekim ayý sayýsý
ise çýktý. Her 3 ayda bir ve yýlda 4 kez yayýnlanmasý planlanan dergi, Çorum'da esnaf
ve sanatkarlar adýna yayýnlanan ilk dergi
olma özelliðini taþýyor.
Çorum Esnafýn Sesi Dergisi Sahibi
Satýlmýþ Ýnaç, "Çýktýðýmýz bu yolda gerek siz
deðerli esnafýmýzýn gerekse þehrimizin
sorunlarýna dergimizde yer vererek, tüm
sorunlarýn çözümü için üzerimize düþen
görevin bilincinde olacaðýz. Yayýn çizgisinden ödün vermeyerek 'Esnafýn Sesi'ni daha
gür bir þekilde duyurmak için tüm basýn
yayýn meslek ilkelerine baðlý kalmaya söz
veriyoruz.
'Anadolu Kaplaný' olarak ün salan
þehrimizin daha da geliþmesine ve
esnafýmýzýn daha iyi yerlere gelmesine
vesile olmak amacýyla kurmuþ olduðumuz
dergimizin Çorum halkýna hayýrlý olmasýný
temenni ederken, tüm esnafýmýza da bol
kazanç diliyoruz" dedi. Haber Servisi
Vefat eden eski müdürlerini
unutmadýlar
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðünde 1969-1982 yýllarý
arasýnda SSK Ýl Müdürlüðü görevini
yürüten ve 15.09.2014 tarihinde vefat
eden 'baba' lakaplý Erol Kýnýk'ýn ruhuna
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý
Genel Merkez Yöneticilerinin Saðlýk Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu'nu ziyaretiyle ilgili yaptýðý
açýklamada, ziyarette yýpranma payý ve lisans
tamamlama konusunda yapýlacak çalýþmalarýn
deðerlendirildiðini söyledi.
Ziyarette ayrýntýlý bir þekilde getirilen talepler
hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý, "Öncelikli
taleplerimiz olarak; yýpranma payý, ek ödemelerin
emekliliðe yansýtýlmasý, lisans tamamlama, kamu
görevlisi olmayan aile saðlýðý merkezi çalýþanlarý ile
vekil ebe hemþirelerin kadroya alýnmasý, görevde
yükselme sýnavýný kazanmalarýna karþýn atamalarý
yapýlmayan 2351 VHKÝ'nin atamasýnýn yapýlmasý ve
4/C'lilerin kadroya alýnmasýdýr. Mayýs ayýnda Saðlýk-Sen
Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Saðlýk Çalýþanlarý
Büyük Türkiye Buluþmasý'na katýlan Cumhurbaþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, yýpranma payý, kreþ ve lisans
tamamlama yönündeki taleplerimize olumlu cevap vermiþti. Sözü verilen konularýn hayata geçirilmesi, diðer
konularýn da sözünün verilerek hayata geçirilmesi
konusunda mücadelemiz devam edecektir. 2009'dan beri
yapýlmayan unvan deðiþikliði sýnavýnýn yapýlmasý ve sýnav
takviminin uygulamaya konulmasýný bekliyoruz"
dedi.Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn, Baþbakan iken verdiði
bu sözlerin hayata geçirilmesi konusunda sürecin hýzlandýrýlmasý ve çalýþmalarýn birlikte yürütülmesi gerek-
tiðinin ifade edildiðini belirten Lafcý , "Saðlýk çalýþanlarýnýn beklentisinin bir an önce karþýlanmasý,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn sözünün de bir an önce hayata geçirilmesi çaðrýsýnda bulunuyoruz. Ayrýca ziyarette,
yýpranma payýnýn hayata geçirilmesi için de bir takvim
oluþturulmasý, konunun taraflarýnýn yaný sýra SaðlýkSen'in de içinde yer alacaðý bir komisyon kurularak çalýþmalarýn sürdürülmesi gerekmektedir. Lisans tamamlama
konusunda da bakanlýkla beraber çalýþarak, YÖK'ten en
kýsa sürede olumlu sonuç çýkarmak istiyoruz. Kreþ taleplerinin hayata geçirilmesine yönelik yayýnlanan genelgenin sevindirici olduðu, ancak bu genelgenin takibinin
yapýlarak sürecin hýzlandýrýlmasý gerektiði belirtilmiþtir"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
15 kiþilik panel
helva daðýtýldý.
Erol Kýnýk vefatýnýn 40.günü
dolayýsýyla Ýl Müdürlüðü
yemekhanesinde hazýrlanan helvayý
öðle yemeðinde tüm çalýþanlarýna ve
Cuma namazýndan sonra da Ýl
Müdürlüðünden hizmet alan sigortalý,
iþveren ve hak
sahiplerine
daðýtýldý.
Haber Servisi
Çorum Anadolu Halk Ozanlarý Kültür Derneði
tarafýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla
düzenlenen "Aþýklar Geleneði" paneli dün
Turgut Özal
konferans salonunda gerçekleþtirildi. Panele
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru,
ozanlar ve aþýklar katýldý. Panel saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla
baþladý.
Daha sonra panelin açýlýþ konuþmasýný
Çorum Anadolu Halk Ozanlarý Kültür Derneði
Baþkaný Müslüm Koygun yaptý. Koygun, panele
katýlan davetlilere teþekkür etti. Panelin oturum
baþkanlýðýný araþtýrmacý yazar Abdulkadir Ozulu yaptý.
Araþtýrmacý yazar Abdulkadir Ozulu konuþmasýnda, düzenlenen bu tür programlarýn en az birkaç gün öncesinden
hazýrlanmasý gerektiðini düþündüðünü ifade etti. Ozulu,
"Bizler programýn olduðunu bugün öðrendik. Gazetelerde
duyurusu dün çýktý. Gelmeyenleri suçlamamak lazým
dernek baþkanýmýz da suçlu olduðunu söyledi zaten.
Bugünlük bu programýmýz buruk geçecek bundan sonra
daha düzenli olur" dedi. Ozulu, "Ozan, saz þiiri dediðimiz
toplumun dertlerini ele alýp sözle, türküyle, aðýtla, özlemle
iþlemiþ kiþilerdir. Hayatta olmayan aþýklarýmýza rahmet
diliyorum. Hayatta olanlara ise saðlýk þifa diliyorum" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Mahir ODABAÞI
VAN DEPREMÝNÝN
3.YILDÖNÜMÜ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Osmancýk'ta kan baðýþýna ilgi yüksek
Ýskilip Belediyesi geçmiþi yüz yýllara dayandýðý bilinen ve þifalý
olduðuna inanýlan Hacý Ali Suyu için kapsamlý bir çalýþma baþlatýyor.
Doðangir Köyü'nün Tülüce mevkiinde bulunan Hacý Ali Suyunun ilk
çýktýðý yerde incelemelerde bulunan Belediye Baþkan Vekili Nejat
Keserci su arýza biriminde çalýþan yetkili personelden konu hakkýnda
bilgi aldý.
Bu güne kadar kapsamlý bir çalýþma yapýlamayan Hacý Ali Suyunun
gözü çalýþmadan geçirilerek yeni gözler açýlacak ve döþenecek yeni
boru hatlarýyla þehir merkezindeki içme suyu çeþmelerine kayba uðramadan ulaþmasý saðlanacak.
Doðangir Köyü'nün Tülüce Mevkiinde bulunan Hacý Ali Suyunun
gözünde iþ makinelerinin çalýþabilmesi için ulaþým yolu açýlacak.
Açýlacak bu yolla birlikte oluþabilecek her hangi bir aksaklýkta suyun
gözüne iþ makineleri veya araçla gitmekte bundan sonra mümkün olacak.
Haber Servisi
Ýskilip Belediyesi'nden
100 yýllýk su kaynaðýna neþter
Samanyolu
Eðitim
Kurumlarýndan
"Aile Ýçi Ýletiþim"
semineri
Özel Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý, lise, ortaokul,
ilköðretim, kreþ velilerine
yönelik lise kampüsünde Aile Ýçi Eðitim semineri düzenlendi.Seminere çok sayýda
öðrenci velisi katýldý.Aile Ýçi
Eðitim seminerine konuþmacý olarak eðitimci yazaraile danýþmaný Muhittin Korucu katýldý. Korucu, seminerde son yýllarda Türkiye'de aile içi iletiþimin giderek zayýfladýðýný buna baðlý
olarak boþanma oranlarýnýn
giderek arttýðýný söyledi.Korucu ayrýca ailedeki bu
olumsuzluklara çeþitli çözüm önerilerini de anlattý.Çorum Samanyolu Eðitim
Kurumlarý Genel Müdürü
Yahya Ceylan ise deðerlendirmesinde eðitimdeki baþarý ve kalitenin artmasýnda aile içi iletiþimin doðrudan rol
oynadýðýný belirterek velileri
aydýnlatýcý bu tür programlara devam edeceklerini belirtti. Haber Servisi
Ýskilip
Belediyesi
geçmiþi yüz
yýllara dayandýðý
bilinen ve þifalý
olduðuna inanýlan
Hacý Ali Suyu için
kapsamlý bir çalýþma
baþlatýyor. Doðangir
Köyü'nün Tülüce
mevkiinde bulunan
Hacý Ali Suyunun
ilk çýktýðý yerde
incelemelerde bulunan Belediye Baþkan Vekili
Nejat Keserci su arýza biriminde çalýþan yetkili personelden konu hakkýnda bilgi
aldý.
Bu güne kadar kapsamlý bir
çalýþma yapýlamayan Hacý Ali
Suyunun gözü çalýþmadan
geçirilerek yeni gözler açýlacak
ve döþenecek yeni boru hatlarýyla þehir merkezindeki
içme suyu çeþmelerine kayba
uðramadan ulaþmasý
saðlanacak.
Doðangir Köyü'nün Tülüce
Mevkiinde bulunan Hacý Ali
Suyunun gözünde iþ
makinelerinin çalýþabilmesi
için ulaþým yolu açýlacak.
Açýlacak bu yolla birlikte
oluþabilecek her hangi bir
aksaklýkta suyun gözüne iþ
makineleri veya araçla gitmekte bundan sonra mümkün olacak.Haber Servisi
Deprem deyince aklýmýza hemen yakýn tarihimizde yaþanan
ve binlerce vatandaþýmýzý topraðýn kara baðrýna býraktýðýmýz
Marmara depremini hatýrlýyoruz. O korkunç manzara gözümüzün önüne tüm hýþmýyla geliveriyor. Zaman zaman küçük ölçekli depremler yaþarken büyük ölçekli depremlerin beynimize gönderdiði acý manzaralarýn hayaliyle endiþeleniyoruz. Bunda pekte
haksýz sayýlmayýz. Çünkü sýcaðý sýcaðýna ekranlarda veya zamanla okullardaki eðitimlerde izlediðimiz görüntüler belleðimize yerleþiyor. Belki de toplum olarak yavaþ yavaþ deprem hazýrlýklarýný
unutmaya yönelirken, tabiri caizse 'Sakýn ha! olasý afetleri hiçbir
zaman unutmayýn..! Yoksa afet unutulduðu zaman meydana geliverir' dercesine Van depremi vuku buldu.
Zaman nasýl da hýzlý geçiyor. Üç yýl önce 23 Ekimde saat 13.41 sýralarýnda radyolarý, televizyonlarý, internetleri açtýðýmýzda Van-Erciþ'te meydana gelen yüzlerce vatandaþýmýzýn ölümü veya yaralanmasýyla sonuçlanan 7,2 þiddetindeki büyük ölçekli depremin þokuyla donakaldýk. Ýþte o büyük depremin üzerinden kocaman 1095 gün geçiverdi. Van depremiyle özdeþleþen;
depremden 2 gün sonra sað salimen kurtulan Azra bebeði, adý
bilinmeyen kahraman abinin siper olmasý sayesinde kurtarýlan
ancak sonradan hastane yolunda hayata veda eden Yunus'un
son bakýþlarýný, Japonyadan'dan insanlýk adýna kurtarma çalýþmalarý içinde görev almak için gelen 9 Kasým akþamý yýkýlan otelin enkazýnda kalan ve 13 saat sonra çýkarýlan ama hastanede yaþamýný yitiren Dr. Atsushi Miyazaki unutmadýk…
Dikkatinizi hiç çekti mi bilmem. Çoðu yerlerde mezarlarý yamaçlara, yani sert zeminlere yapýyoruz. Ama bunun tersine
yerleþim alanlarýný ekseriya % 5'lik ovalara sýkýþtýrýyoruz. Böyle
olunca tabiri caizse DEPREMLERDE ÖLÜLER DÝRÝLERDEN
DAHA ÇOK GÜVENDE oluyor. Van tarihine baktýðýmýzda büyük depremlerin yaþandýðýný ve ölülerin at arabalarýyla taþýnýp
toplu olarak gömüldüðünü görüyoruz.
23 Ekim 2011 yýlýnda merkezi Van-Erciþ olarak tespit
edilen, yerin 5 km altýnda, sýð (yüzeye yakýn tehlikeli) 7,2 þiddetinde, 25 saniye süren depremde ortaya çýkan enerji Marmara
depreminin 1/3 kadardýr. Depremin ilk dakikalarýnda þiddeti 6,6
olarak açýklandý ancak daha sonra yurt dýþýndan gelen bilgiler ýþýðýnda 7,2 olarak (büyük depremlerde uzak istasyonlardan daha
net bilgi alýnýr) sabitlendi.
Geçmiþte yaþanan tüm depremlerde olduðu gibi bu depreminde ilk saatlerinde ortalýk ana- baba gününe dönüp, sinirler
epeyce gergin oldu. Çünkü yüzlerce enkaz ortada, çýðlýk sesleri
yankýlanýyor. Akþamýn karanlýðý yavaþ yavaþ yaklaþýyor. Enkazýn
altýndaki de, üstündeki de çaresiz. Can gitmiþ, Canan gitmiþ. Yerel kurtarma ekipleri yetersiz. Fýsýltý yalan yanlýþ haberler baþýný
almýþ gidiyor. Vatandaþ temel afet bilincinden yoksun olduðundan sabýrsýz.Elektrikler yok, doðalgaz yok, kanalizasyonlar patlamýþ, trafik felç olmuþ, haberleþme aksamýþ yakýnlarýn akýbeti
hakkýnda net bir bilgi alýnamýyor.
Depremlerde kamu kurumlarý ayrý bir öneme haizdir.
Zira okul, yurt, hastane, hükümet konaðý vs. ayakta kalacak ki,
hizmette aksama yaþanmasýn. Yoksa ilk önce buralar yýkýlýrsa vatandaþta korku panik, tedirginlik daha çok olur. Sebebini bilemiyorum ama ülkemizde de maalesef ilk önce buralar zarar görür.
Diðer depremlerde olduðu gibi buralarda da A sýnýfý saðlam binalarýn camý bile kýrýlmadý. Ana depremde hiçbir zarar görmediyse, özellikle kriþ - kolon baðlantýlarýnda kýrýlma yoksa artçý
depremlerde en güvenli yerlerden biri de binalardýr. Þunu da bilmekte fayda vardýr. Bu tür depremlerde artçýlar bir yýldan fazla
sürebilir. Marmara depremi akabinde 3145 tane artçý deprem
meydana gelmiþti.
Netice olarak; Van depreminin üçüncü yýl dönümünde
hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, sakat kalýp ahir ömrünü
zor þartlar altýnda sürdürmek durumunda kalan afetzedelere þifalar, sevdiklerini zamansýz topraðýn kara baðrýna býrakanlara
sabrý cemil dilerken, ''Çan çene çon çene çin çini çon çene - yazýn yataný kýþýn büvelek tutar'' (eflatun) sýrrýnca temel afet bilinçlenmesi noktasýnda bilgiyle beraber ÝLGÝNÝN oluþmasýný temenni ederim. Duyarlý bir sivil savunmacý olarak olasý afetlerin önlenmesine katký anlamýnda arzu edildiði þekilde görülemeyen ilgi
içinde üzülüyorum. Niçin mi? Þehirler deðiþse de görüntüler deðiþmediði için...
*
Bir öðle vakti geldi deprem,
Eþimi, çocuklarýmý aldý deprem
Kýyamet mi kopacaktý, bilmem
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Kýzýmýn yakýnda düðünü vardý
Gelinlik beðenirken kefen aldý
Çeyizleri sandýkta ütülü kaldý
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Jeoloji Mühendisleri
daha çok
kadro bekliyor
Atanamayan
Jeoloji
Mühendisleri
yaptýklarý
açýklamada daha çok kadro istediklerini belirttiler.Konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý:"85 üstü puanlarla
atanamayan Jeoloji Mühendisleri olarak maðduruz. Kentsel
Dönüþüm projeleri ve açýlým sü-
reci ile birçok baraj ve gölet projesi olan Türkiye'de DSÝ'de sadece 13 kadro var. Türkiye'nin
deprem kuþaðýnda olduðunu
hatýrlatmaya gerek bile görmüyoruz. Bu yüzden haklý talebimizde yanýmýzda olup sesimizin
duyulmasýný saðlamanýzý umut
ediyoruz." Haber Servisi
Günlerce enkazýn baþýnda durdum
Yavrumun resmini sokakta buldum
Hemen alýp, öperek koynuma koydum
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Ölene mi yanayým, geride kalana mý?
Gelen çadýrlarý kamyondan çalana mý?
Yoksa soðukta sokakta donana mý?
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Hiç hesapta kitapta yoktu deprem,
Yaþantýmýz alt üst oldu birden
Feryat etsem de gelmiyor giden
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Ýlahi adaletinden sual olmaz Allah'ým
Her duada gözyaþlarýmla sana arzým
Kasten suçu olanlarýnda çekmesi lazým
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
MAHÝR derdine ortak olabildi mi?
Akan gözyaþýný þiiriyle silebildi mi?
Senin diyemediðini, o diyebildi mi?
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
Dünyada en sýk görülen
kanser türü meme kanseri
31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý
etkinlikleri
nedeniyle
Halk
Saðlýðý
Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin
ortaklaþa düzenlediði "Kanserin Farkýndayýz" konulu sempozyum dün gerçekleþtirildi. Sempozyum
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
konferans salonunda düzenlendi. Sempozyuma Vali
Ahmet Karanýn eþi Mesude Kara, Vali Yardýmcýsý
Fikret Zaman, Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ,
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Turgay Happani, Çorum Tabip Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Hitit Üniversitesi
Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastane Yöneticisi
Uzm. Dr. Fahri Þahin, hemþireler, öðrenciler, doktorlar ve çok sayýda davetli katýldý.
Sempozyum saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal
Marþýnýn
okunmasýyla
baþladý.
Sempozyumun açýlýþ konuþmasýný Halk Saðlýðý
Müdür Ahmet Barýþ yaptý.
Barýþ, dünyada en sýk
görülen kanserin meme
kanseri olduðunu söyledi.
Barýþ,
"Bizim
dikkat
etmemiz gerek konularýn
baþýnda obezite geliyor. Fazla
kilo hastalýklara davetiye
çýkartýyor. Kadýnlarda kanser
deyince akla gelen tek kanser
türü meme kanseri oluyor
ülkemizde hatta dünyada çok
sýk rastlanan kanser çeþididir.
Bizler
vatandaþlarýmýza
saðlýklarýný korumayý ve
düzenli beslenmeyi öneriyoruz ve saðlýklý olan
olmayan herkesin düzenli saðlýk taramalarýndan
geçmesini istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
Daha sonra Vali Ahmet Karanýn
eþi Mesude Kara konuþtu. Kara, toplumda insanlarýn genellikle saðlýklarýný ihmal ettiklerini
söyledi.
Kara,
"Halkýmýz
kanser taramasý ve
diðer tetkik ve tedavilerini
yaptýrmakla
ihmal göstermektedirler. Halbuki hastanelerimizin saðlýk
birimlerimizin gerek
fiziki mekanlar aletler
ve edevatlar olarak
gerekse hekim kalite ve
sayýlarý oldukça yeterlidir. Hastane köþelerinde günlerce bekleme dönemleri sona erdi. Çok kaliteli doktorlarýmýz ve saðlýk personellerimiz var. Saðlýk
muayene ve taramalarý son derece iyi ve isabetli
yapýlmaktadýr. Huzurlarýnýzda her derecede ki
saðlýk çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Eskiden
saðlýk birimlerinin personel ve aletler yönünden çok
iyi olmadýðý gibi vatandaþýmýz da saðlýk bilinci
zayýftý. Ama þimdi öyle mi gerek resmi gerekse özel
saðlýk kuruþlarý hemen hemen her semtte hizmet
vermektedirler. Bu konuda devletin imkanlarý çok
artmýþtýr. Ücretsiz saðlýk hizmeti halkýn ayaðýna
gelmiþtir. Yapýlan bu toplantýlarýn farkýndalýk
yaratýlarak yararlý sonuçlar elde edilmesini en büyük
dileðimdir. Çünkü kanser geç kalýnýrsa kesinlikle
öldürücüdür. Hepinize saðlýklý bir ömür diliyor
saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
Daha sonra program Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri
Þahin'in "Meme Patolojisi" konulu sunumuyla
devam etti. Sempozyum sonunda davetlilere kokteyl verildi. Yasin YÜCEL
Ankara Büyükþehirden
Osmancýk'a itfaiye desteði
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin Osmancýk Belediyesine hibe ettiði iki yeni itfaiye aracý ilçeye getirilerek hizmete alýndý.
Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 1 milyon TL
deðerinde 30 metre merdivenli kurtarma aracý ile 2,5 ton
su kapasiteli itfaiye aracý Osmancýk Belediyesine hibe edildi. Araçlar Osmancýk Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alýnarak Ýtfaiye Müdürlüðüne teslim edildi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yeni araçlarla Osmancýk Ýtfaiyesinin en büyük iki eksiðinin tamamlanmýþ olduðunu söyledi.
Ýtfaiyenin en iyi imkanlara hizmet vermesinin hayati
önem taþýdýðýný kaydeden Karataþ, "Yangýn, sel, deprem
gibi afetlerde itfaiye hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle
en çok önem verdiðimiz birimimiz Ýtfaiye Müdürlüðü'dür.
Göreve baþladýðýmýz günden beri
itfaiyeyi hem eðitimli personel
noktasýnda hem de araç ve ekipman noktasýnda daha kaliteli ve
günümüzün þartlarýna uygun hizmet verebilecek düzeye getirmeye
çalýþýyoruz. Bu kapsamda personelimizin özel eðitim almasýný saðladýk. Ancak araç noktasýnda önemli
eksikliklerimiz vardý. Bunlarýn baþýnda profesyonel bir kurtarma
aracý ile büyük itfaiyelerin gidemediði noktalarda hizmet verecek küçük ölçekli bir itfaiye aracýna ihtiyacýmýz olduðunu gördük.
Belediyemizin bütçesine göre yüksek maliyeti olan bu
araçlarý hibe yolu ile edinme yolunu gittik. Her zaman samimiyet ve dostluklarýný hissettiðimiz Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreteri Sayýn Asým Balcý ile Sayýn Belediye Baþkanýmýz Melih Gökçek Bey'den Osmancýk'ýmýza
destek olmalarýný talep ettik. Kendilerine bütün Osmancýklý hemþehrilerimiz adýna teþekkürlerimi sunuyorum"
dedi.
Yeni araçlarla ilgili de bilgi veren Baþkan Karataþ, 30
metre merdivene sahip olan kurtarma aracýnýn Osmancýk'taki en yüksek binanýn çatýsýna ulaþabildiðini söyledi.
Karataþ "Yangýn ve diðer durumlarda en hayati müdahale kurtarmadýr. Bu nedenle bir itfaiyenin en iyi hizmet
verebildiði noktalardan birisinin kurtarma ekibi olmasý gerekir. Daha önce itfaiye aracý üzerine monte edilmiþ sabit
bir merdivenle bu hizmeti vermeye çalýþýyorduk. Ancak bu
birçok durumda yetersiz kalýyordu. Üstelik bayrak asmak,
aðaç budamak gibi basit iþlerde bile söndürme ekipmaný
olan bir aracýmýzý meþgul etmek zorunda kalýyorduk. Yeni
kurtarma aracýmýzýn üzerinde 30 metrelik merdiven bulunuyor. 360 derece her yöne dönme kabiliyeti sayesinde görüþ açýsý olmayan arka cephelere bile ulaþmak mümkün
hale geliyor. Merdiven üzerinde kurtarma iþlemini hýzlandýracak bir asansör bulunuyor. Acil durumlarda araçtan
elektrik temini de yapýlabiliyor. Böylelikle kurtarma noktasýnda daha kaliteli ve daha hýzlý hizmet vermiþ olacaðýz"
dedi.
Büyük itfaiye araçlarýnýn özellikle dar sokaklarý bulunan köylerde hizmet veremediðini ifade eden Baþkan Karataþ, bu eksiði de gidermek için 2,5 tonluk küçük itfaiye
aracý temin ettiklerini belirtti.
Küçük aracýn baþta araç yangýnlarý olmak üzere dar sokaklarda da daha hýzlý hizmet vereceðini kaydeden Karataþ "Ýtfaiye araçlarýmýz çok büyük olduðu için köylerde çýkan yangýnlarda ulaþýmda güçlük çekiyorduk. Ayrýca bazý
dar sokaklarda da müdahale þansýmýz azalýyordu. Yine
araç yangýný, ot yangýný gibi küçük ölçekli yangýnlara da
büyük araçlarla müdahale etmek zorunda kalýyorduk. Bu
hem maliyet açýsýndan hem de hýzlý müdahale açýsýndan
olumsuzluklara neden oluyordu. Böyle bir ihtiyacýmýzý
karþýlamak üzere de 2,5 ton kapasiteli itfaiye aracýmýzý temin ettik. Köylerimizdeki yangýnlara daha hýzlý ulaþacak ve
en azýndan takviye ekipler gelene kadar ön müdahale yapýlmýþ olacak" dedi.
Yeni araçlarla birlikte Osmancýk Ýtfaiyesinin en önemli
iki eksiðinin tamamlandýðýný
vurgulayan Karataþ, itfaiyenin
daha hýzlý ve daha güvenli hizmet vermesi için yatýrýmlara
devam edeceklerini belitti.
Desteklerinden dolayý Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'e ve Genel Sekreter Asým Balcý'ya teþekkür eden Karataþ þu ifadeleri kullandý:
"Osmancýk gibi 30 bin nüfuslu bir ilçenin gerçekten
çok büyük yatýrýmlara ihtiyacý var. Ancak ayný oranda bir
gelir ve bütçeye sahip deðiliz. Ankara Altýndað Belediyesi'nde 17 yýl görev yaptým. Orada belediyelerin imkanlarý
daha iyi. Bu nedenle bizim büyükþehirlerin desteðine çok
ihtiyacýmýz var. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn
Melih Gökçek'in ve Genel Sekreterimiz Sayýn Asým Balcý'nýn ilçemiz için gösterdiði fedakarlýk ve nezaket bizleri
çok onurlandýrdý. Kendilerinin samimiyet ve dostluklarýný
her zaman hissettik. Ýlçemiz adýna, bütün hemþehrilerimiz
adýna kendilerine çok teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum." Haber Servisi
ÝHH Uluslararasý Çocuk
Buluþmasý'na
Çorum'dan katýlým
ÝHH
tarafýndan
dünyanýn 13 ülkesinden Türkiye'ye getirilen
yetimler, "6. Uluslararasý
Çocuk Buluþmasý" ndaki
gösterileri ile davetlilere
duygulu anlar yaþattý.
Çorum ÝHH'nýn da
katýldýðý ÝHH Ýnsani Yardým
Vakfý tarafýndan düzenlenen
"6. Uluslararasý Çocuk
Buluþmasý"nýn finali Sinan Erdem Spor
Salonunda gerçekleþtirildi.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi,
Kültür Bakanlýðý ve Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla düzenlenen
"6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý"na
Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný
Ayþenur Ýslam, Milli Eðitim Bakaný Nabi
Avcý, ÝHH Genel Baþkaný Bülent
Yýldýrým, Esenler Belediye Baþkaný
Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayýda
davetli katýldý.
Kur'an-ý Kerim okunmasý ile
baþlayan program, ÝHH tarafýndan
hazýrlanan yetimler hakkýndaki kýsa film
gösterisiyle devam etti. Farklý ülkelerden gelen çocuklar yöresel kýyafetler ile
sahneye çýkarak þarkýlar söyledi,
ülkelerinin yerel oyunlarýný oynadý.
Yetimlerin, sahnede sergiledikleri oyunlarda gösterdikleri performans katýlýmcýlarý mest etti.
Yetimlik bilincini yaygýnlaþtýrmak
için iki yýlda bir Ýstanbul'da düzenlenen
"Çocuk Buluþmasý" için Bosna Hersek,
Arnavutluk,
Moritanya,
Somali,
Makedonya, Yemen, Suriye, Filistin,
Gürcistan, Kýrgýzistan, Pakistan, Sri
Lanka ve Tanzanya'dan gelen yetimler,
Sinan
Erdem
Spor
Salonunda
Türkiye'deki kardeþleri ile bir araya
geldi.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan
dünyanýn 13 ülkesinden Türkiye'ye
getirilen yetimler, "6. Uluslararasý
Çocuk Buluþmasýndaki" gösterileri ile
davetlilere duygulu anlar yaþattýlar.
Program 132 ülkede canlý yayýmlandý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Panel Çit
HABER
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Öðretmenlere
rotasyona tepki
Aktif Eðitimciler Sendikasý (Aktif
Eðitim-Sen) Ýl Temsilcisi Adem
Yücel, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði taslaðýnda ayný okulda 8 yýl çalýþanýn
baþka okulda görevlendirilmesini öngören
rotasyon deðiþikliðine tepki gösterdi.
Aktif Eðitim-Sen Ýl Temsilcisi Adem
Yücel, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðretmen
atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði
taslaðýnda ayný okulda 8 yýl çalýþanýn baþka
okulda görevlendirilmesini öngören rotasyon uygulamasýnýn üzerinde iyice
düþünülmesi gerektiðini, eðer rotasyon
yapýlacaksa bununla ilgili tüm sendikalarla
bir araya gelinip kimseyi maðdur etmeden
bir çözümün ortaya konulmasý gerektiðini
söyledi.Öðretmene rotasyonun bazý olumsuzluklarý
da beraberinde getireceði
endiþesiyle, alelacele yapýlan, üzerinde
istiþare yapýlmadan oldu bittiye gerilip
yapýlacak bir rotasyonun isabetli bir uygulama olmadýðýný kaydeden Yücel,
"Eðitimde baþarýyý yakalayabilmenin
olmazsa olmaz þartý öðretmenlerin moral
ve motivasyonunun yüksek tutulmasýdýr
ama maalesef son yýllarda yapýlan haksýz
hukuksuz uygulamalarla kafalarýn karýþtýðý,
yarýnlardan endiþe edildiði , her sabah yeni
bir kara haberle eðitime baþlanýldýðý, öðretmenlerin ve diðer eðitim çalýþanlarýnýn
itibarýnýn yerle bir edildiði , öðrencilerin
geleceðinin belirsizleþtirildiði, öðretmenlerin mesleki motivasyonlarýnýn yok
edildiði, kurumsal aidiyet duygularýna
zarar verildiði, velilerin eðitim sistemine
güvenlerinin kalmadýðý,okullardaki eðitim
ortamýnýn sadece boþ bir binadan ibaret
hale getirildiði, okullarda çeteleþmenin ve
zararlý alýþkanlýklarýn önüne geçilemediði,
okullarýn temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanamadýðý, okullarda sosyal, kültürel, sportif
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan sosyal
donatýlarýn oluþturulamadýðý, sýnýf mevcutlarýnýn makul sayýya çekilemediði, eðitim
çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmediði, binlerce üniversite mezununun
öðretmenlik sýrasýnda beklediði bir zaman
diliminde, daha binlerce sorunun olduðu
ve bu sorunlarýn yokmuþ gibi, her þey
eðitim öðretim adýna yerli yerindeymiþ gibi
davranýldýðý bir hengamede bunlar yetmezmiþ gibi problemler yumaðýný iyice
içinden çýkýlmaz bir hale getirecek, öðretmenlerin aile düzenlerini bozacak, sosyal
hayatlarýný olumsuz etkileyecek rotasyon
uygulamasýndan vazgeçmelidir" þeklinde
konuþtu.
Aktif Sen olarak bunca problemler
yumaðýndan
kurtulmanýn
çaresinin
olduðuna inandýklarýný ifade eden Yücel,
"Ve bakanlýða çaðrýmýz, bu sorunlar iyice
kronikleþmeden, biran önce iyi niyet ortaya
koyup, sendikalar ve bakanlýk el ele verip,
eðitim adýna gerçek gündemle meþgul olacak adýmlar atalým. Sendika olarak
amacýmýz sadece sorunlarý ortaya koyup
eleþtirmek deðil, ayný zamanda çözüm
önerileri de üreterek eðitime katký saðlamaktýr. Ýsteðimiz öðretmenleri ve tüm diðer
eðitim çalýþanlarý daha fazla küstürmeden,
onlara deðer verildiðini somut adýmlarla
göstererek, eðitimin sorunlarý üzerine
topyekun seferberlik halinde eðilelim.
Aktif Sen olarak eðitime katký
çerçevesinde yapmakta olduðumuz Ortak
Akýl Toplantýlarý'na devam ederek, sorunlarý gerçek zemininde ele alýp çözüm önerileri sunmaya devam edeceðiz. Bu baðlamda Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðretmen
atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði
taslaðýný tüm üyelerimizle paylaþarak,
taslakla ilgili öðretmenlerimizin deðerli
görüþlerini, fikirlerini, eðitimci gözüyle
nasýl deðerlendirdiklerini sorarak katkýda
bulunmalarýný rica ettik. Dönütleri toplayarak bu konuda da bir Ortak Akýl
Toplantýsý yapmayý planlýyoruz ve tüm
öðretmenlerimizin desteðini bekliyoruz"
diye belirtti. Haber Servisi
BÝR PARÇASI BÝLE SÝZÝ
ÖLÜME GÖTÜREBÝLÝR!
Mantar Zehirlenmesi Nasýl Oluþur?
Doðal alanlarda yetiþen ve yapýsýnda zehirli madde bulunan þapkalý mantarlarýn taze, kurutulmuþ veya konserve
olarak çið veya piþirilerek yenmesi sonucunda geliþen ve
ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir.
Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar
aylarýnda yaðýþlarýn bol olduðu mevsimlerde görülür.
Ülkemizde doðal alanlarda yetiþen zehirli mantarlarýn
da bulunduðu unutulmamalýdýr.
BU MANTARLAR ÖLDÜRÜCÜDÜR!
Hemen hemen bütün mantar zehirlenmelerine "Amanita Muscarina" ve "Amanita Pholloides" denilen iki cins
mantar yol açmaktadýr. "Amanita Muscarina'ýn zehri yüksek ýsýda bile etkisini kaybetmediðinden, bu cins mantarlar
piþirilerek yense dahi 3 saat içinde zehirlenme belirtileri
gösterirler."
Mantar Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliðine göre deðiþir. Belirtiler, bazý mantar türlerinin yenmesini
takiben 2 saat sonra, bazý mantar türlerinin yenmesini müteakiben de 6 saat sonra ortaya çýkabilir.
Mantarýn yenmesini takiben 2 saat gibi kýsa bir sürede
zehirlenme belirtilerine sebep olan mantarlarýn yenmesi
durumunda:
Sersemlik, Uykuya meyil, Tansiyon düþüklüðü, Bulanýk
görme, Yüz ve boyunda kýzarma, Nabýzda artýþ, Aðýzda
metal tadý, Bulantý ve kusma ile Terleme görülebilir.
Mantarda bulunan zehirli maddenin özelliðine göre,
yendikten 6 saat sonra geliþebilen zehirlenme belirtileri ise:
Bulantý, Kusma, Ýshal, Ateþ, Nabýz artýþý, Karýn aðrýsý ile
Daha sonra karaciðer ve böbrek bozukluklarý ile bu organlarýn bozukluklarýna baðlý belirtiler þeklindedir. Sonuçta koma ve ölüm de söz konusu olabilmektedir.
SATIN ALACAÐINIZ MANTARIN:
-Ambalajlý olmasýna
-Nerede üretildiðine
-Ýmal ve son kullanma tarihinin olup olmadýðýna bakýnýz.
MANTARLARLA ÝLGÝLÝ DOÐRU BÝLDÝÐÝMÝZ YANLIÞLAR
Bir mantarýn zehirli olup olmadýðýnýn teþhisi için genel
bir kural yoktur. Halk arasýnda zehirli mantarlarýn tanýnmasý ile ilgili söylenen kurallar ise yanýltýcý olabilir. Örneðin:
Renkleri canlý ve parlaktýr. Yanlýþ. Ölüm meleði olarak
bilinen, son derece zehirli olan Amanita virosa beyaz renklidir.
Böcekler zehirli mantara yaklaþmaz. Yanlýþ. Böcekler
için zararlý olmayan mantarlar sizin için ölümcül olabilir.
Amanita phalloides en öldürücü mantar olduðu halde böceklenebilir.
Gümüþ veya soðanla kaynatýlýrsa kararýr. Yanlýþ. Tüm
yaþlanan mantarlar genelde kararmaya meyillidir.
Kokularý ve tatlarý çok kötüdür. Yanlýþ. Çoðu zehirli
mantar lezzetli ve hoþ kokuludur.
Yeterince piþirilince zehiri geçer. Yanlýþ. Bazý zehirlerin
kimyasal yapýsý ýsýya dayanýklýdýr. Piþse bile etkilerini kaybetmez.
Sirkeli ve tuzlu suda kaynatmak mantarýn zehrini ortadan kaldýrýr.
Mantar yoðurt ile yenirse zehirlemez.
Kurutulmuþ mantar zehirlemez.
Çayýrda yetiþen mantarlar zehirlemez.
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Aðaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
Salyangozlar, zehirli mantarý yemez.
Koparýlan mantarýn rengi deðiþmezse zehirsiz, iç kýsmý
mavi renk alýrsa zehirlidir.
Doðada kendiliðinden yetiþen mantarlarýn zehirli veya
zehirsiz olduðunu anlamak mümkün deðildir.
Sonuç olarak mantar zehirlenmelerinin belirli bir ölçütü
yoktur, bu nedenle þüpheli mantarlarýn kesinlikle tüketilmemesi gereklidir…
Yediðiniz mantar aþaðýdakilerden biri ise ya da benziyorsa
zehirlenme olasýlýðýnýz çok yüksek...
Hemen zaman kaybetmeden, acil olarak en yakýn hastaneye gitmeli ve doktor kontrolüne girmelisiniz.
ZEHÝRLENME OLASILIÐI YÜKSEK
OLAN MANTARLAR
Amanita Phalloides (Köygöçüren Mantarý)
Köygöçüren mantarý da denilen ve Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse % 95 inden sorumlu, son
derece zehirli ve tehlikeli bir mantardýr. Bu mantara yaz
baþlarýnda ve sonbahar aylarýnda ormanlarda çok sýk rastlanýr. Bu mantarýn bir kiþiyi öldürmesi için 20-25 gram tüketilmesi yeterli olmaktadýr. Volvariella volvacea mantarý
ile olan benzerliði ölümlerin önemli sebeplerindendir.
Amanita Muscarina (Sinek Mantarý)
Sinek mantarý (Amanita muscaria), Gelin mantarý olarak da bilinir. Zehirli ve halüsinojen bir mantar türüdür. Yarattýðý delilik krizleri 4-6 saat sürer. Bu mantardan etkilenenlerde; ruh halinin deðiþmesi, (keyifli veya kaygýlý durum), nedensiz gülme, hayal görme, konuþma güçlüðü, kas
spazmlarý, görme ve iþitme bozukluðu, yorgunluk gibi belirtiler görülür. Bu mantardan zehirlenmelerde ölüm olayý
nadirdir, özellikle küçük çocuklarda tehlikeli olabilmektedir.
Parlak kýrmýzý ve turuncu renklerde olabilir. Diðer amanita türleri gibi beyaz renkli, yumurta þeklinde bir kapsülden çýkar, genelde üzerindeki zar'ýn kalýntýlarýndan kaynaklanan beyaz noktalar taþýr.
Amanita Virosa (Ölüm Meleði)
Amanita virosa, ölüm meleði olarak da bilinir. Amanita
phalloides ile beraber dünyadaki mantar zehirlenmelerinden kaynaklanan ölümlerin çoðunluðundan sorumludur.
Ýçerdiði alfa amanitin 6-24 saat boyunca kendisini göstermeyen ancak daha sonra karaciðer ve böbreðin iflasý ile
ölüme yol açan çok etkili bir zehirdir.
Beyaz, kenarlarý beyaz ortasý sarýmsý veya pembemsi bir
þapkaya sahiptir. Mantarýn ilk oluþtuðunda onu taþýyan beyaz bir yumurtaya benzeyen kapsülü karakteristiktir, genç
örnekleri yenebilen diðer mantarlarla karýþtýrýlabilir. Küçükken konveks olan þapka mantar büyüdükçe tamamen
düzleþir. Genelde Aðustos'tan Kasým'a kadar ormanlarda
bulunabilir, kokusu hoþ deðildir.
Yabani mantar yiyen, göz yaþarmasý, bol tükürük salgýsý, terleme, mide bulantýsý, kusma, karýn aðrýsý, ishal, baþ
dönmesi, karýn bölgesinde kramplar ve göz bebeklerinde
küçülme þikâyetleri görülen hastalarýn vakit kaybetmeden
kusturulmasý gerekir.Yakýndan bilinen ve yýllardýr doðadan
toplayarak yenilen mantar türlerinin zehirlemediði düþünülür. Ama bu mantarlarý ne kadar tanýrsak tanýyalým doðada genetiði deðiþmiþ ve zehirleyici özellik kazanmýþ olabilir. Ayrýca ayný tür mantarlar bir bölgede zehirleyici olmazken baþka bir bölgede zehirleyici olabilir. Bu nedenle
ambalajlý kültür mantarlarý dýþýndakiler kesinlikle tüketilmemelidir. SAÐLIKLI GÜNLER DÝLEÐÝYLE…
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
SP'den Hicri
yýlbaþý mesajý
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný
Orhan Sakýnmaz, Hicri yeni yýl nedeniyle
yaptýðý açýklamada, "Hicret, Ýslâm tarihinin en önemli olayýdýr. Hicret, Müslümanlarý,
müþriklerin zulmünden kurtarmýþ, Ýslâm'a
yayýlma imkâný saðlamýþ, böylece Ýslâm
inkýlâbýnýn baþlangýcý olmuþtur. Bu itibârla
olaydan 17 yýl sonra, Hz. Ömer'in halifeliði
esnâsýnda, Hz. Peygamber'in hicret ettiði yýlýn 1
Muharrem'i olan 16 Temmuz 622 tarihi "HicriKamerî Takvim" için "takvim baþý" olarak kabul
edilmiþtir. Bizlerde inþallah 25 Ekim 2014
Cumartesi günü Muharrem ayýnýn ilk gününü
dolayýsýyla yeni bir hicri yýla( 1 Muharrem 1436
) girmiþ olacaðýz" dedi.
"Hicret
hadisesi
tarihte olup bitmiþ bir
olay deðildir" diyen
Sakýnmaz,
"Bir
müminin
hayatýnýn
her sahasýnda örnek
olmasý gereken bir
hadisedir. Müslüman
bu hadiseyi örnek
alarak kötü huylardan
iyi huylara peygamber
ahlakýna
hicret
etmelidir. Hicret Ýslam
tarihinde eþsiz bir olaydýr. Çünkü Ýslami fetih ve
zaferlerin kapýsý olmuþtur. Tarihte oynadýðý rol
bakýmýndan müstesna bir yere sahiptir.
Müslümanlar dini inançlarýný yaþayamadýklarý
için hicret ettiler. Onlar birer Arap olarak her
türlü hakka sahiptiler, fakat birer Müslüman
olarak bu hak ve hürriyetlerden mahrumdular.
Ýslama gönül vermiþ, kalbine Allah ve
peygamber sevgisi yerleþmiþ müminler niçin
hicret ediyordu.? Kurulmuþ bulunan düzenlerini,evlerini barklarýný bað-bahçelerini niçin terk
edip gidiyorlardý. Ýþte bunu anladýðýmýz da
hicretin ne mana ifade ettiðini daha iyi anlarýz.
Hicret, inancýn üstünlüðünü göstersen, ayný
zamanda fikri ve inancý için eþsiz bir göç hadis-
esidir.
Hicretle birlikte insanlýðýn kurtuluþu ve
Ýslam inkýlabýnýn baþlangýcý olmuþ,Ýslam dini
hicret sayesinde istikbaline kavuþmuþ ve
böylece yayýlma imkaný bulmuþtur.
Hicret konusunda en önemli hadiselerden
biride peygamber efendimizin azametidir.
Onun metin iradesi ve sabrýyla en müþkül
anlarda bile kalbine hiç yeis- korku, gelmeksizin güçlüklere göðüs gerdiðini görürüz. Hz
Ebu Bekir'in yolculuk esnasýnda gösterdiði vefa
örneði ,Hz. Ali'nin ölümü göze alarak peygamber efendimizin yataðýna yatmasý dünyada
eþine az rastlanýr bir hadisedir . Batýda insanlarýn kendi babasýna bile bir bardak çayý
karþýlýksýz
vermediði, günümüz
insanýnýn her þeyi ile
dünyevileþtiði bir
zamanda, Ensar ve
Muhacir arasýnda
kurulan kardeþlik
köprüsü ,Allah rýzasý
için Mekke de her
þeyini býrakýp inancý
için Medine ye
hicret eden muhaciri
baðrýna
basmasý
günümüz insanýnýn her zamankinden daha çok
muhtaç olduðu bir davranýþ örneði deðil mi?
Bugün ne yazýk ki pek çok Müslüman hicreti bir
hikâye gibi görmektedir. Bugün hicret þuurunu
kaybeden Müslümanlar ciðeri beþ para etmez
insanlarýn zalimlerin elinde oyuncak duruma
düþmüþ, zillet çamurunda debelenip durmaktadýr. Artýk her Müslüman Hicri yýlbaþýný bir
nefis muhasebesi yapmalý, tüm camiamýzýn,
ülke insanýmýzýn ve Müslüman kardeþlerimizin
hicri yeni yýlýný kutluyor tebrik ediyorum,Hicri
yýlbaþýnýn ve Muharrem ayýnýn bütün ümmet
için uyanýþýn diriliþin insanlýk içinde bir hidayet
vesilesi olmasýný rabbimden niyaz ediyorum"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
HABER
7
Aktif Yaþam Kulübü
hedef büyüttü
Hitit Üniversitesi Aktif
Yaþam Kulübü kitap projelerine bir yenisini daha ekledi.
Aktif Yaþam Kulübü 3.yýlýnda
üçüncü kez, farklý okullara faydalý
olabilmek için kitap toplama kampanyasýný tekrarlýyor. 2011 yýlýnda
2, 2012 yýlýnda 3, 2013 yýlýnda ise 4
okula olmak üzere daha önceki
projelerde 9 farklý okula kitap
yardýmý yapan kulüp bu sene içinde
ulaþýlabilecek en çok sayýya
ulaþarak öðrencilere farklý kaynaklar saðlamak amacýyla alt yapý
çalýþmalarýný tamamladý.
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam
Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný
Ahmet Recep Ceylan yaptýðý açýklamada, "Aktif Yaþam Kulübü olarak farklý þehir,
kasaba veya köylerde okuyan minik kardeþlerimizin
ulaþamadýklarý kitaplarý bizzat kendilerine kadar
götürerek geleceðimizin aydýnlýk olmasýna ufakta
olsa bir katký sunmak. Þimdiye kadar yaptýðýmýz
kitap projeleri ile 4 farklý þehirlerde 5 farklý okula
kitap yardýmýnda bulunduk.Her sene olduðu gibi bu
sene hem Çorum halkýna hem Çorum'un önde
gelenlerine hem basýna ve biz öðrencilere bu projenin nihayete ermesi için büyük bir görev düþmektedir ve þundan eminim ki herkes bu proje için elinden geleni yapacaktýr" diye kaydetti.
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Akademik
Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ise
"P.Peacut'un dediði gibi "Okuma zevkinin kazanmayanýn öðrenimi yarýda kalmýþtýr."
sözünü
kendimize rehber bildik ve bu yönde ilerliyoruz. Biz
biliyoruz ki baþarýlý olmanýn tek yolu çalýþmaktan
geçer. Bu dünyada herkes eþit deðildir. Kiminin
imkanlarý kitabý satýn alýp okumaya elveriþli iken,
kimi ise bu imkanlara sahip deðil iþte Aktif Yaþam
Kulübü olarak biz bu kardeþlerimize kitap okuma
imkanýný bir lüks olarak görmelerinin önüne geçerek,
onlara o envanteri saðlayarak okuma alýþkanlýðý
kazanmalarýna ufakta olsa destek vermeye çalýþýyoruz" dedi. Haber Servisi
"7'den 70'e cemaati
camiye bekliyoruz"
Yaz Kur'an Kurslarýyla þenlenen camiler yeniden akþam Kur'an Kurslarýyla canlanýyor.
Yunus Emre Camii'nde öðrenciler, akþam
Kur'an Kurslarýna da katýlarak, müezzinlik ediyor, cemaatle birlikte namaz kýlýyor ve kýldýrýyorlar. Konuyla
ilgili bilgi veren Alaca Yunus Emre Camii Ýmam Hatibi
Sami Arslan, Yaz kuran kursuna katýlan öðrencilerin
hafta sonlarý akþam Kur'an kursuna da katýldýklarýný
belirtti. Kurslarý verirken çocuklarýn okul eðitimlerine
zarar vermediklerine dikkat çeken Sami Arslan, "Okula giden çocuklarýmýzdan biz þunu istiyoruz. Çocuk her
zaman camiye gelemeyebilir. Yaz kuran kurslarýna katýlan çocuklarýmýz, bilgilerini koruyabilmesi adýna akþam
düzenlenen kurslarýmýza da Cuma-Cumartesi ve Pazar
günleri yatsý namazýna müteakiben düzenlenen kurs
eðitimlerine katýlmasýný önemsiyoruz. Kurslarýmýzý hafta sonuna denk getiriyoruz çünkü öðrencilerimizin okul
eðitimlerine zarar vermemeye önem gösteriyoruz. Onlarý üzmeden ve sýkmadan onure edecek türde ödüllerle kendilerini de ifade edebilmeleri için imamlýk, müezzinlik ve ilahi çalýþmalarda yaptýrýyoruz" dedi.Amaçlarýnýn her daim 7'den 70'e
cemaati camiye getirerek,
birlik ve beraberliðin temelini oluþturan cemaat ruhunu onlara aþýlayabilmek olduðunu dile getiren Arslan,
açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Camideki birlikteliðimizin dýþa yansýmasýný
saðlayabilmektir. Ülkemizin ve özellikle Ýslam aleminin gün geçtikçe birlik
ve beraberliðe olan ihtiyacý
kayda deðer bir þekilde or-
taya çýkmaktadýr. Camide omuz omuza olan insanlarýn
cami dýþýnda da ayný doðrultuda hareket etmeleri gerektiðine inanýyoruz. Camiye gelen öðrencilerimizi alýþtýrmak adýna ödüller veriyoruz. Umarýz ki, önce ödüller
için camiye gelen çocuklar ileride mutlaka Allah rýzasý
için geleceklerdir. Camide arkadaþlýklarýn ve dostluklarýn pekiþtiðine de þahit oluyoruz. Mesela bir müezzinlik
görevini bütün öðrencilerimiz paylaþmak suretiyle yapmaktadýr. Öðrencilerimizi çetele yöntemiyle ödüllendiriyoruz. 100 vakit camimizde namaz kýlan öðrencilerimize deðiþik ödüller veriyoruz. Her bir vakit için çocuklarýmýz bir puan alýrken, beraberinde cemaat getirenler
içinde getirdiði cemaat sayýsý kadar puan veriyoruz. Sabah namazýnýn hikmetine binaen de iki puan veriyoruz.
Camide namaz kýlan çocuklarýn bir puan alabilmeleri
için cami içerisinde koþmadan, gülmeden, konuþmadan
ve cami adabýna uygun hareket etmesi gerekir. Göz nurumuz olan çocuklarýmýzý cami ve cemaatten uzak etmeyelim. Ebeveyniler olarak çocuklarýmýzýn dünyalýklarýný düþündüðümüz kadar ahretlerini de düþünmek
ümidi ile" Haber Servisi
MHP'den Vali
Kara'ya ziyaret
MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit
Demiran ve yönetimi, Vali Ahmet
Kara'yý makamýnda ziyaret ederek,
yeni görevinde baþarýlar diledi.
Vali Kara'ya yeni görevinin hem
kendisine hem de Çorum'a hayýrlý
olmasý
temennisinde
bulunan
Demiran, "Partileri, demokratik sistemin vazgeçilmezleri olarak görüyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüðü var" dedi.
Vali Ahmet Kara ise, siyasi partilerin görüþlerine her zaman önem verdik-
lerini belirterek, teþekkür etti. Bahadýr
YÜCEL
YEDAÞ'tan kýrsalda
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.
bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle
kýrsalda
elektrik
kesintisi
yapacak.YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih
saat ve etkilenecek bölgeler þöyle:
"28.10.2014 tarihlerinde 08.30-16.00 saatleri arasýnda:Bayat ilçesine baðlý Aþaðý
Örenseki Köyü, Yukarý Örenseki Köyü, Eski
Köy ve Akkil Mahallesi, Vodafone Baz Ýstasyonu, Turkcell Baz Ýstasyonu."Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
'Dinlendirici' diye kullanýlan
Gözlükler, gözü yoruyor
Uzun Namaz
Nasreddin Hoca ile adamýn
biri birlikte yola çýkmýþlar, bir
süre sonra hoca:
- Namaz saati! demiþ,
baþlamýþ kýlmaya.
Rekat üstüne rekat, selam
üstüne selam.
Adamýn beklemekten caný
sýkýlmýþ, hoca namazý bitirince
sormuþ:- Yahu bu ne uzun
namaz böyle? - Kazaya kalmýþ
namazlarým vardý, onlarý eda
eyledim.Bu sefer adam:
- Eh ben de bir namaz
kýlayým! demiþ ve baþlamýþ
namaza.Ama ne namaz, bitmiyor, sonunda hoca dayanamamýþ: - Mübarek, senin
namaz da uzun sürdü.
- Önümüzdeki haftanýn
namazýný kýldým...
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sanayileþme ve hareketsiz yaþamýn
da etkisiyle gittikçe yaygýnlaþan kanser
hastalýðý konusunda, saðlýklý beslenme
uyarýsý yapýldý.
Acýbadem
Bursa
Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmaný Gülay
Hamzaoðlu
Öztürk,
beslenme
davranýþlarýný düzelterek kansere karþý
büyük oranda korunabileceðini söyledi. Öztürk, doðru piþirme yöntemleri,
besinleri mevsiminde tüketme, fazla
kilolardan ve üç beyazdan uzak durmanýn önemine dikkat çekti.
Beslenme ve Diyet Uzmaný Gülay
Hamzaoðlu Öztürk, piþirme yöntemlerinin kanserden korunmada önemli
bir faktör olduðunu kaydetti. Öztark,
þunlarý ifade etti:
"Yiyecek hazýrlarken
ýzgara,
buðulama, benmari ve fýrýnda
piþirme yöntemlerini kullanmak
gerekiyor. Yaðsýz
et
tüketmek,
tavuk ve hindinin
kesinlikle derisini
yememek, balýk
tüketimini artýrmak
önemli.
Güne kýzarmýþ ekmekle mi baþlayacaksýnýz, ekmeði çok kýzartmamak hiçbir
þeklide yakmamak gerekiyor. Zira
gýdalarýn yüksek ýsýya maruz kalmasý
ile protein yapýsý bozulup zararlý maddelere dönüþebiliyor. Ekmekteki yanmýþ bölgeler de iþte bu zararlý
dönüþümü içeriyor. Yine eti mangal
yerine normal ýzgarada piþirmek bu
kapsamda son derece önemli."
Tüm sebze ve meyve gruplarýnýn
yetiþtiði mevsimde tüketilmesi gerektiðini vurgulayan Öztürk, kýþýn
domates ya da biber yemek isteyenlerin de derin dondurucu kullanmasýný
tavsiye etti.
NÝTRAT ÝÇEREN
GIDALAR TÜKETMEYÝN
"Salam, sucuk, sosis gibi koruyucu
madde kullanýmý gerektiren gýdalarý
mutfaðýnýzdan
uzaklaþtýrmanýz
gerekiyor" diyen Öztürk, þu uyarýlarda
bulundu: "Ancak vazgeçemiyorsanýz
uygun koþullarda ve hiçbir katký maddesi kullanmadan kasabýnýza sadece
sizin tüketebileceðiniz ölçülü miktar-
larda sucuðunuzu hazýrlatabilirsiniz.
Vücudumuz iþ yaþantýsý, yoðun çalýþma
ortamýnda saðlýksýz beslenme koþullarý
ve yoðun stresin etkisinde. Bu nedenle
vücudun savunmasýný saðlamasý için
ona göre beslenmek çok büyük önem
taþýyor. Antioksidan özelliði yüksek
gýdalar savunmayý artýrmaya yardýmcý
oluyor. Bu kapsamda domates, havuç,
limon, zencefil, sarýmsak, koyu yeþil
yapraklý sebzeler ve tahýllara soframýzda daima yer vermemiz gerekiyor."
Yeterli ve dengeli beslenmeyi
alýþkanlýk haline getirmek gerektiðini
belirten Öztürk, fazla kilolar için þunlarý söyledi: "Kanser ile mücadele ve
saðlýklý yaþam fazla kilolardan kurtulmak þüphesiz son
derece önemli. Zira
aþýrý kilolar baþta
meme kanseri olmak
üzere, kalýn baðýrsak,
rahim, yemek borusu,
böbrek,
pankreas,
prostat ve yumurtalý
kanseri ile çok yakýn
iliþkili olduðundan
kilo vererek kanser
riskini belirgin þekilde
azaltmak mümkün.
Ancak kilo verirken
bilinçsizce yapýlan diyetler de bir o
kadar kansere davetiye çýkarýyor."
'TUZ, ÞEKER, BEYAZ UNA SON'
Ýþlenmiþ tahýl ürünleri yerine tam
buðday, tam çavdar gibi ürünler
tüketilmesinin altýný çizen Öztürk,
þöyle
devam
etti:
"Kanserle
mücadelede üç beyazlarý hayatýmýzdan
çýkarmamýz önemli. Tuz ve þeker
tüketenlerde kanser görülme riski
artýyor. Boþ kalori kaynaklarý olan þeker
ve beyaz un kilo alýmýný da tetiklediði
için yað dokusu çeþitli hastalýklarý
beraberinde getiriyor. Hareketsiz bir
yaþantý hastalýklara davetiye çýkarýyor.
Zira vücutta yað oraný artýþ gösterirken,
kanser hücreleri de yaðlý bir ortamda
daha fazla faaliyet gösterme eðilimine
sahip oluyor. Dolayýsýyla hareketsizliðe
son vermek gerekiyor. Egzersiz yapmak, tempolu yürüyüþ ve haftada en az
üç kere yapýlacak yaklaþýk yarým saatlik
spor hastalýklarla mücadelede ve
saðlýklý yaþantýda önemli." Öztürk,
günde 2 litre su tüketilmesi gerektiðinin altýný çizdi. (CÝHAN)
19:55
Yerli Dizi
Hayat Aðacý
Umut’un bilmeden Kenan’ýn þirketine reklam
yüzü olmasý evde tam bir bomba etkisi yaratýr.
Kenan’ýn bu iþte parmaðýnýn olmasý Murat’ýn
canýný fena halde sýkar. Umut’a yüklenir; ancak
Umut’un reklam iþini kredi borcunu kapatmak için
yaptýðýndan habersizdir. Kenan ise Umut’un
canýný acýtmak isterken kendi kalbinden vurulacaðýný hesap edemez. Tüm intikam yeminlerine
raðmen geri adým atabilecek midir?Oyuncular :
Fikret Kuþkan, Ýdil Fýrat, Onur Saylak, Özge
Özberk
Yönetmen : Barýþ Yöþ
20:00
Yerli Dizi
Fatih Harbiye
Neriman, Ýnci ve Nadir’in konuþmalarýný duymuþtur. Öðrendiklerini Macit’e anlatmak ister
ve Ýnci’yle restleþir. Ancak böyle bir þeyi
Macit’e nasýl anlatacaktýr? Pelin ise kurduðu
tuzaklarýn bu sefer kendi baþýný aðrýtacaðýndan habersizdir. Öte yandan Ýnci ve Kerim
birbirinden habersizce, Nadir’in gölgesinden
kurtulmaya çalýþmaktadýrlar. Macit yeni hayatýna alýþmaya baþlamýþ hem Neriman’a
kavuþma arzusu hem de tek baþýna neler
yapabileceðini ispatlama isteði, onu azimle
çalýþmaya teþvik etmiþtir.
20:00
Yerli Dizi
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kertenkele
Zekâsý ve sýra dýþý yetenekleri sayesinde Ýstanbul
polisi tarafýndan bir türlü ele geçirilemeyen profesyonel hýrsýz Kertenkele'nin 'Hayatýn yalan olsa
da aþkýn gerçek olsun' dedirten hikayesi baþlýyor.
Mesleki hayatýný takýntýlý bir þekilde Kertenkele’yi
yakalamaya adayan komiser Ünsal’ýn tüm
çabalarýna raðmen Kertenkele izini kaybettirmenin bir yolunu hep bulmuþtur. Ta ki boþ
sanarak kaldýðý villada evin sahibi mafya patronu
Deli Kenan ile karþýlaþtýðý güne kadar...
Sevgilisinin ihaneti nedeniyle intiharýn eþiðine
gelmiþ olan Deli Kenan, Kertenkele’nin tüm ikna
çabalarýna raðmen kendisini vurur.
ETLÝ EKMEK
Molla Câmî
Molla Câmî (d. 1414 - ö. 1492),
(Nureddin Abdurrahman b.
Ahmed), Ýran'lý filozof. Arap edebiyatý ve felsefede derinleþerek
Ýran'ýn büyük bilginlerinden biri
oldu. Tasavvuf felsefesi içinde
önemli bilginlerden sayýlmaktadýr.
Medrese eðitimi almýþ ve Ali
Kuþçu ile birlikte matematik problemleri üzerinde durmuþtur.
Zamanýnda bir allâme (her þeyi
bilen, büyük bilgin) sayýlmýþtýr.
Felsefe alanýndaki etkinliðinin
yanýnda çok bilinmeyen ama etkili
sayýlan arapça þiirler yazmýþ,
musîkiyle ilgilenmiþtir. Yusuf ile
Züleyha, Leyla ile Mecnun gibi
þiirleri vardýr.Ýran klasik þairlerinin
sonuncusu sayýlýr.Molla Câmî,
tasavvufa yönelmiþ, Nakþî þeyhlerinin yaný sýra, sufîlerle de iliþkili
olmuþtur. Þeyh Ahrar, Abdullâah
Ansârî ve Sadeddin Kaþgerî, onun
sýklýkla ismini andýðý sufî düþünürlerdir. Kitabý Nefahat-ül-üns
Nakþîliðin ve tasavvuf felsefesinin
en önemli kaynaklarýndan sayýlmaktadýr.
Câmî,
tasavvuf
düþüncesinde, hem bu düþüncenin
derli toplu hale getirilmesinde
hem de tasavvuf düþünürlerinin
hayatlarýnýn yazýlmasý yönünde
katkýda bulunmuþ; öte yandan Ýbn
Arabi'nin
zor
anlaþýlan
düþüncelerinin açýk kýlýnmasý ve
ayrýca sufiler,kelamcýlar ve filozoflar arasýndaki farklarýn ve her
bir akýmýn özelliklerinin belirginleþtirilmesine yönelik çalýþmalar
yürütmüþtür. Feridüddin Attar ve
Mevlana Celâlleddin Rûmî gibi
tasavvufa düþünce yönünde dahil
olmasý ve bu alana felsefe
düzeyinde katkýda bulunmasýndan
dolayý Molla Câmî tasavvuf bilgeleri arasýnda sayýlýr.
Malzemeler
5 Su Bardaðý Un
2.5 Su Bardaðý Su
1 Tatlý Kaþýðý Tuz
Ýç Malzemesi
500 gr Kýyma
2 Soðan
Karabiber ,
Tuz
1 Çorba
Kaþýðý
Tereyaðý
Yemeðin
Tarifi
Bir kapta
un, tuz ve
suyu karýþtýrýp
yoðurun. Kulak
memesi yumuþaklýðýna
gelen hamurdan yumruk
büyüklüðünde 20 küçük
parça koparýn.
Her parçayý teker teker
küçük birer daire þeklinde
açýn.
Ýnce doðranmýþ soðaný
kýyma ile birlikte kavurun.
Tuz ve karabiber ilave
edin.Hazýrlanan iç
malzemesinden bir iki
kaþýk yuvarlak
hamurun
yarýsýna
yayýn, diðer
tarafý üzerine kapatýn.
Hamur ve
malzeme
bitinceye
kadar iþlemi
sürdürün.
Teflon tavada veya
sacda hamurlarý önlü arkalý
piþirin. Üzerine tereyaðý
sürüp sýcak olarak servis
yapýn.
Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür.
Goethe
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kertenkele
Yerli Dizi
22:00 Kertenkele
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
19:45 Bebek Firarda
21:50 Doktor Civaným
23:30 Gündüz Gece
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Fatih Harbiye
22:15 Bu Tarz Benim
Eleme Gecesi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Hayat Aðacý
22:30 Stadyum
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Þefkat Tepe
20:30 Sungurlar
Yerli Dizi
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Aile Hekimliði, saðlýk çalýþanlarý
iþ güvencesine kavuþturulmalý
Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Aile
Hekimliði sistemi içinde çalýþtýrýlan saðlýk çalýþanlarýnýn;
iþ güvencesine ve iþ huzuruna kavuþturulmasýný istedi.
"Kamu Dýþý Aile Saðlýðý Elemaný adý altýnda çalýþanlarýn huzursuzluklarý had safhadadýr. Ayný ortamda ayný
iþ yapýlmaktadýr fakat personel kamu dýþý ve kadrolu
olarak ayrýlmaktadýr. Kamu
dýþý
personel
kurum
içerisinde kadrolu personelin sahip olduðu özlük ve
mali haklarýn neredeyse
hiçbirinden faydalanamamaktadýr" diyen Erözgün
þunlarý söyledi:
"Aile Hekimliði sistemi
bir kamu görevi olduðundan
ve yüksek yargý tarafýndan
kamu görevlisi olduðu
hüküm altýna alýnmýþ olduðundan; kamu görevinde temel
kuralýn, "asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diðer
kamu görevlileri eliyle gördürülmesi" olduðundan, ASM'
lerde verilen kamu hizmetinin de kamu görevlisi
statüsündeki çalýþanlar eliyle yürütülmesini gerektirir. Bu
nedenle Aile Saðlýðý Elemanlarýna kadro verilerek
Anayasa'nýn 128. maddesinde belirtilen ve Anayasa
mahkemesinin kararýna uygun hale getirilmesi saðlanmalýdýr. De facto durumuna gelen bu konu kadro verilerek yasalara uygun hale getirilmeli ve kamu görevlisi
statüsü saðlanmalý. Hükümet sýk sýk tüm sözleþmelileri
kadroya alacaðýz diyerek aile saðlýðý elemanlarýna umut
veriyor ancak verilen sözler yerine
getirilmemektedir.
Kamu Dýþý Aile Saðlýðý Elemaný
adý altýnda çalýþanlarýn artýk tüm
ayýrýmlardan uzak olmasýný ve bu
uygulamanýn son bulmasýný istiyoruz. Bu nedenle 657 sayýlý kanun
gereði sözleþmeli olarak istihdam
edilen tüm personelin kadroya
geçirilmesini ve devlete hizmet
veren saðlýk çalýþanlarý olarak eleman deðil saðlýk personeli sýfatýnda
yer almasýný istiyoruz.
ASM' lerde aile hekimleriyle
birlikte hizmet veren hemþire, ebe, saðlýk memuru, ATT
gibi saðlýk çalýþanlarýnýn, mesleki unvanlarý olmadan
"eleman" olarak adlandýrýlmasý bu çalýþanlarýn mesleki
itibarlarýný koruyan unvanlarýný kullanmalarýnýn engellenmesi doðru deðil. Aile Hekimliði sistemi içinde
çalýþtýrýlan saðlýk çalýþanlarý iþ güvencesine ve iþ huzuruna
kavuþturulmalýdýr." Haber Servisi
Bahçelievler MTAL
öðrenci temsilcisini seçti
Bahçelievler
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde
öðrenci meclisi seçimleri yapýldý.
Okulun çok amaçlý
salonunda dün
gerçekleþtirilen seçimlerde 544 öðrenci oy
kullanýrken, 318 oyla
11/A sýnýfý Çocuk
Geliþimi ve Eðitimi
Alaný öðrencisi Elif
Asutay 2. kez Okul
Öðrenci Meclisi
Baþkaný olarak seçildi.
Haber Servisi
MAKTEK Avrasya
2014 Fuarýný gezdiler MHP'den Emeklilere
iade-i ziyaret
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv
Teknolojileri ve Tasarým
Kulübü öðrencileri, makine sanayisi
ile imalat sanayisinin temel üretim
aracý olan takým tezgâhlarýnýn
Avrasya bölgesindeki en önemli
üreticilerinin bir araya geldiði MAKTEK Avrasya 2014 Fuarýný ziyaret
ettiler.
Makine Ýmalat ve Makine Sanayi
ile ilgili incelemelerde bulunmalarý
ve mesleki alanlarý ile ilgili uygulamalarý yerinde görebilmeleri için düzenlenen gezide öðrencilere Otomotiv
Teknolojileri ve Tasarým Kulübü akademik danýþmaný
Öðr. Gör. Derviþ Erol ve Makine ve Metal Teknolojileri
Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Özgür Özdilli eþlik etti.
Firmalarla görüþen Otomotiv Teknolojileri ve
Tasarým Kulübü öðrencileri, gerek kesici takýmlar
gerekse talaþlý imalat tezgâhlarý ve meslekleri alanýnda
neler yapýlacaðý hakkýnda bilgiler aldýlar. CAD/CAM
alanýnda faaliyet gösteren yazýlým firmalarýnýn kýsa
eðitimlerine katýlan öðrencilere, yazýlým firmalarý pro-
gram tanýtýmý yaparak program kullanýmýna iliþkin eðitim
dokümanlarýný paylaþtýlar.
Ayrýca firma yetkilileri ile görüþen Otomotiv
Teknolojileri ve Tasarým Kulübü öðrencileri, fabrikalara
ve yetkili servislere nasýl staj ve iþ baþvurularý yapabileceklerini ve ne tür donanýmlara sahip kiþilerin iþe alým
sürecinde firmalar tarafýndan tercih edildiklerini bizzat
firma yetkililerinden öðrendiler.
Geziye katýlan öðrenciler, teknik gezinin deðerlendirmesini yaparak oldukça öðretici bir gezi olduðunu
ve kariyer planlarýný da
tekrar gözden geçirme fýrsatý bulduklarýný belirterek
yeni teknolojik faaliyetler
beraberinde
tersinir
mühendislik alanýnda 3D
tarama ve ölçüm cihazlarýný
görmekten dolayý büyük
memnuniyet duyduklarýný
ifade ettiler. Haber Servisi
Eylül'de konut satýþlarý arttý
Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Eylül
ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,2
oranýnda artarak 115 bin 786 oldu. Konut satýþlarýnda,
Ýstanbul 20 bin 923 konut satýþý ile en yüksek paya
(%18,1) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12
bin 615 konut satýþý (%10,9) ile Ankara, 7 bin 103 konut
satýþý (%6,1) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn
düþük olduðu iller sýrasýyla 10 konut ile Hakkari, 12
konut ile Ardahan ve 45 konut ile Þýrnak oldu. Çorum'da ise aðustos ayýnda 808 olan konut satýþý eylül ayýnda 923'e yükseldi. Haber Servisi
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ve
yönetim kurulu üyeleri Emekliler
Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý'ya
iade-i ziyarette bulundu.Vahit Demiran
Dernek Baþkaný Kýnýklý'dan çalýþmalarý
hakkýnda bilgi aldýktan sonra baþarý dilekleri-
ni iletti.Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek MHP heyetine teþekkür etti.
Ziyarete MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Adalet Avcu ile yönetim kurulu üyeleri de
katýldý. Bahadýr YÜCEL
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle bazý ilçeler ve il merkezinde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarihler, saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
"26.10.2014 tarihlerinde 09.00-15.30 saatleri arasýnda: Boðazkale
ilçesi þehir merkezi ve baðlý köylerinin tamamý, Emýrler Köyü Içme,
Suyu, Petrotaþ Madencilik, Dalgýçlar Yapý tesisleri.
26.10.2014 tarihlerinde 09.00-15.30 saatleri arasýnda: Alaca ilçesine
baðlý köylerin tamamý, Þükrü Bayrak Çiftlik, Karmer Mermertur,
Turkcell Ýletiþim Hizmetleri Çatalbaþ Köyü Sudeposu Üzeri, Turkcell
Ýletiþim Hizmetleri Küre Köyü, Akça Köy Ýçme Suyu, KarMer Mermer
Turizm , Bayraktaroðlu Ýnþaat , Osf Ýnþaat, Vodafone, Vodafone
Telekomünikasyon Çelebibað Köyü Devetaþý Mevkii, Avea Ýltiþim
Hizmetleri, Haker Ýnþaat, Mevlüt Demirlendi Un Deðirmeni.
26.10.2014 tarihlerinde 09.00-15.30 saatleri arasýnda: Sungurlu
ilçesine baðlý köylerin tamamý, Mys Yamanlar Petrol Ýnþaat, Arayýcý
Apres Sanayi, Layýk Beton, Ulusoy Dað Tesisleri, Beþkýz Köyü Ýçmesuyu, Sarýcalar Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Ýletiþim Hizmetleri Çiçekli
Köyü, Aþaðý Fýndýklý Köyü Ýçme Suyu, Derekýþla Köyü Suyu Ýçme Suyu,
Botaþ Boru Hatlarý Ýle Petrol Taþýma, TRT-Arifegazili, Yelmenler Un,
Türk Telekom Aþaðý Fýndýklý, Sun-Et Hayvancýlýk, Bozyayla Köyü Ýçme
Suyu , Akçalý Köyü Kullanma Suyu, Körkü Köyü Ýçme Suyu, Vodafone
Telekomünikasyon Arifegazili Beldesi Trt Kule Yaný, Superonline
Ýletiþim Hizmetleri Akpýnar Köyü Bataþ Mevkii, Atik Otomotiv, Seval
Et , Turkcell Ýletiþim Hizmetleri Ekmekçi Köyü, Deryahan Mobilya,
Emin Petrol Otomotiv tesisleri.
26.10.2014 tarihlerinde 08.00-12.00 saatleri arasýnda Çorum
merkeze baðlý Gýda Toptancýlar Sitesi, Traktörcüler Sitesi ve Yeni
belediye hali.
26.10.2014 tarihlerinde 13.00-17.00 saatleri arasýnda: Çorum
merkeze baðlý Aþaðý Sanayi Sitesinin bir kýsmý ve Terminal.
28.10.2014 tarihlerinde 08.00-12.00 saatleri arasýnda: Osmancýk
ilçesine baðlý Çay Mahallesinin bir kýsmý." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
HABER
O toplantý artýk Ankara'da deðil
Baþbakan Davutoðlu, partisinin Geniþletilmiþ Ýl
Baþkanlarý toplantýsýnýn bundan sonra Ankara'da
yapýlmayacaðýný her ay farklý illerde gerçekleþtirileceðini açýkladý.
AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet
Davutoðlu, partisinin 98. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý'nda konuþtu.
Davutoðlu'nun açýklamalarýndan öne çýkan satýr
baþlarý þöyle:
''Yeni bir kanuni düzenlemeyle her vandaldan yýktýklarý yerin tazminatýný alacaðýz. Anamuhalefet partisi
lideri geçen hafta ne dedi, '1,5 milyon Suriyeliye sýnýrlarýmýzý açmak Türkiye'ye ihanettir' dedi. Þimdi soruyorum, sizin þahsýnýzda bütün Türkiye'ye soruyorum,
ensar bilincine sahip olanlara soruyorum, bu kardeþlerimize kapýmýzý açmak ensarýn emanetine sahip çýkmak mý Türkiye'ye ihanet etmek mi Kapýmýzý kapatmýþ olsaydýk ey Kýlýçdaroðlu, insanlýða ihanet etmiþ
olurduk insanlýða. Ama onlar anlamaz.
HDP sadece kendisine tabi olanlara kapýlarýn açýlmasýný istiyor. Hicret nasýl bir ruh hali gerektiriyorsa,
ne pahasýna olursa olsun Medine ruhunu ebediyete
kadar koruyacaðýz. Biz Hz. Hüseyin'in yolcusu olmaya
devam edeceðiz. Zalimin karþýsýnda mazlumun yanýnda olmaya devam edeceðiz. O Esad... Ayný Kerbela'da
olduðu gibi insanlarý aç býrakarak ölüme terk ettiler.
CHP ve HDP o resimler karþýsýnda sessiz kaldý.
Televizyonlara adeta talimat verdiler bu resimleri
göstermeyin diye. O zalim Esad aynen Kerbela'da
olduðu gibi insanlarý kimyasal silahla öldürdü.
'KILIÇDAROÐLU KOBANÝ, ALASKA'DA DA
DÝYEBÝLÝRDÝ'
Haddini bilmeden dün ve bugün
yaptýðý açýklamalarda 'Türkiye'de parti
ile devlet içiçe geçiyor' diyor, bizim AK
Parti dönemini kastederek. Türk tarihini
bilmiyorsun, insanlýk tarihini bilmiyorsun, Kerbela tarihini bilmiyorsun, bari
CHP tarihini bil. 1936'da Ýçiþleri Bakaný,
CHP Genel Sekreteri oldu bu memlekette. Devletle partiyi özdeþleþtiren
tek parti var, o da CHP.
Türkiye'de anamuhalefet partisi
koltuðu boþ. Biz karþýmýza çýkacak kalibrede siyasetçi arýyoruz. Cahillerle
konuþmak zor oluyor Kýlýçdaroðlu.
Ýnsan rakibinin denk olmasýný ister.
Kobani nerede dersin Suriye'de bir þehir
der. Alaska veya Pasifik'te de diyebilirdi. Akþehir'e
gelip Kýrþehir demesi gibi bir þey bulurdu. Eðer IÞÝD
Kobani'ye saldýrmasaydý, IÞÝD'le yan yana yaþamaya
devam ederdi bunlar. Bunlar Esad'la iþbirliði yaptý.
ÝL BAÞKANLARI TOPLANTISI TÜM TÜRKÝYE'DE
Bundan sonra Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý
Ankara'da yapýlmayacak. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý her ay dönüþümlü olarak Türkiye'nin
batýsýnda, doðusunda, kuzeyinde, güneyinde, ortasýnda yapýlacak
Hem çözüm sürecini devam ettireceðiz, hem kamu
düzenini bu topraklarda egemen kýlacaðýz. Çözüm
süreci millidir, yereldir, özgündür. Birileri çözüm
sürecini eleþtirebilir. Neyi teklif ediyorlar? Konforlu
odalarda ahkam kesenler bu topraklara ait olma
anlamýnda vatanseverliði milliyetçiliði temsil edemezler.
Bu hafta grup toplantýsýnda özgürlüklerin korunmasý ve iç güvenlik paketini açýkladýk. 'Türkiye
otoriterleþiyor' diyorlar. Türkiye'yi þikayet edecekler
bakýn molotof kokteyline ne ceza verilecek Türkiye
otoriterleþiyor diye. Kýlýçdaroðlu çýktý biz de molotof
kokteyline karþýyýz dedi. Bunu Kobani olaylarý olduðu
zaman niye söylemedin? Þimdi biz de þiddet eylemlerine karþýyýz diyor.
Kimse eline molotofkokteyli almasýn, uyarýyorum.
Bundan sonra molotofkokteyli ile bir yere yaklaþan,
ateþli silah muamelesi görecek, terörist muamelesi
görecek. Millet arasýnda panik çýkarmaya çalýþýyorlar,
bu toplumda terör havasý oluþturulmasýna izin vermeyeceðiz.'' ntvmsnbc
AB, karbondioksit
salýmýný azaltacak
AB liderleri 2030 yýlýna kadar atmosferde sera
etkisi yaratan gaz salýmýný 1990 düzeyine kýyasla %
40 oranýnda kesme konusunda anlaþtý.
Brüksel'de düzenlenen dorukta bazý üyelerin,
ulusal çýkarlarýnýn korunmasýnda ýsrar hararetli
tartýþmalar ardýndan varýlan anlaþma baðlayýcý
nitelik taþýyor. Bu anlaþmayla AB'nin iklim politikasý konusunda yeniden lider konumuna yükseleceði kaydediliyor.
Avrupa Birliði ayrýca toplam enerji üretiminde
yenilenebilir
enerji
oranýnýn
%
27'ye
çýkarýlmasýný ve enerji
verimliliðinin de en az
% 27 olmasýný kararlaþtýrdý.
Gaz salýmý kesintisi
konusunda AB içinde
derin görüþ ayrýlýklarý
vardý.
Kömüre
büyük
ölçüde baðýmlý olan
Polonya,
kömürden
uzaklaþýlmasýnýn getireceði maliyetin, ekonomik
büyümesini yavaþlatacaðýndan kaygýlý. Orta ve
Doðu Avrupa'daki diðer ülkeler de Polonya'nýn
kaygýlarýna katýldý.
Avrupa Birliði Konseyi Baþkaný Herman Van
Rompuy benimsenen hedeflere ulaþýlmasý için kimi
daha yoksul üye ülkelere, ek fon da dahil yardým
saðlanacaðýný söyledi.Ýngiltere de özellikle rüzgar,
güneþ ve hidroelektrik alanlarýnda yenilenebilir
enerji hedefleri konusunda itirazlarda bulundu.
Dün gece geç saatlere dek süren doruk toplantýsýnda bir anlaþmaya varýlmasý olasýlýðý fazla güçlü
görülmüyordu.
Ancak bugünün erken saatlerinde Van Rompuy
Twitter'dan gönderdiði mesajla, "Anlaþtýk! 2030'a
dek salýmlar en az % 40 azaltýlacak. Dünyanýn en
iddialý, düþük maliyetli, adil #AB2030 iklim enerji
politikasý kabul edildi."
AB'nin
Ýklimden
Sorumlu Komisyon Üyesi
Connie Hedegaard, liderlerim bu önemli konuda
karar
alabilmelerinden
büyük gurur duyduðunu
söyledi.
Almanya Baþbakaný
Angela Merkel de, "ileriye
dönük kararlý bir adým
attýk" dedi.
AB,
karbondioksit
salýmlarýný 2020'ye dek
1990'deki düzeye kýyasla % 20 oranýnda kesme
konusunda hedefleri tutturma yolunda.
Bununla birlikte çevre gruplarý Avrupa
Birliði'nden daha fazla adým beklenebileceðini
belirtiyorlar. Greenpeace'den Joris den Blanken
paketi "gayet mütevazý" diye niteledi ve Avrupa'da
temiz enerji alanýndaki geliþmeleri yavaþlatacaðýný
belirtti. BBC TÜRKÇE
iPhone 6 Plus'larda çökme sorunu
Apple'ýn
yeni
iPhone'larýyla ilgili olarak
baþý aðrýmaya devam edecek gibi görünüyor. Özellikle de ilk Phablet modeli
olan iPhone 6 Plus'la.
iOS'ta yaþanan çeþitli
sýkýntýlar ve bükülebilir
iPhone 6 Plussorunlarýnýn
ardýndan, þimdi de kaynaðý
tam olarak bilinmeyen
çökmelerden söz ediliyor.
Söylenenlere göre iPhone 6
Plus'larýn 128GB'lýk versiyonlarý,
bazen çöküyor, bazen de baþlangýç
ekranýndaykensonsuz
döngüye
giriyor. Bunda, cihaza yüklenen
uygulamalarýn etkili olabileceði
düþünülüyor ve "uyumsuz uygulamalar" sebebiyle iPhone 6
Plus'larýn
çökmeler
yaþadýðý
bildiriliyor. Haber7
10
TELEVÝZYON, DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR VE TABLET PC ALIMI
ÝDARÝ VE MALÝ ÝSLER DAÝRE BAÞKANLIÐI
YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
Televizyon, Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Pc Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/139038
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampüsü
19030 MERKEZ/ ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642192048 - 3642192059
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1 adet 65" Televizyon, 1 adet Dizüstü Bilisayar ve 1 adet Tablet
Pc Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
:Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý
:Sözleþme imzalanmasýna müteakip 10 (on) takvim günü
içerisinde teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Hitit Üniversitesi Ýdari ve Malî Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey
Kampusu 19030 (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý
2. Kat Ýhale Salonu
b) Tarihi ve saati
:04.11.2014- 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
Ýstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik þartnameye cevaplarýný ve katalog veya fotoðraflarýný teklif
zarfý içerisinde sunmalýdýrlar.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit
Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir.
Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný
almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 40 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 50 TRY (Türk
Lirasý) doküman bedelini HALKBANK ÇORUM ÞUBESÝ TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10 yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline
iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný
talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en
az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde
sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul
edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü 19030 (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden
teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:1071
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Dünya'yý ikiz
göktaþý vurmuþ
458 milyon yýl önce Dünya'nýn ikiz göktaþý
tarafýndan vurulduðu tespit edildi ve Ýsveç'teki
kraterlerin bunun izleri olduðunu belirtti.
Scientific Reports adlý dergide yayýnlanan
araþtýrmaya göre, Ýsveç'te bulunan 7,5 kilometre
geniþliðindeki Lockne krateri ve Malingen yakýnlarýndaki 700 metre geniþliðindeki krater, ikiz
göktaþý çarpmasý sonucu oluþtu.
Bilim insanlarý, göktaþýnýn 458 milyon yýl
önce 200 kilometre geniþliðindeki bir göktaþýnýn
uzayda parçalandýðýný ve iki parçanýn Dünya'ya
düþtüðünü kaydetti.
Araþtýrmaya göre, bu çarpmanýn etkileri
günümüzde Ýsveç'te halen görülüyor. Araþtýrma,
kraterlerin ender bir gök olayý olan ikiz göktaþý
çarpmasý sonucu oluþtuðu yönünde uzun süredir
var olan þüpheleri de destekliyor.
Madrid'deki Astrobiyoloji Merkezi'nden Jens
Ormoe liderliðindeki ekip, ani çarpma sonucu
deðiþen çökelti izleri bulmak için kraterlerde kazý
çalýþmalarý yaptý.
Uzmanlar, Lockne kraterinin 600 metre
uzunluðunda, Malingen'deki kraterin de 150
metre uzunluðunda bir cismin çarpmasý sonucu
oluþtuðu görüþünde.
Dünya'ya 458 milyon yýl önce çarpan iki göktaþýnýn, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasýnda
kalan Asteroit Kuþaðý'ndaki büyük kýrýlma sonucu ortaya çýkan meteor yaðmurunun bir parçasý
olduðu düþünülüyor.
TEK
YILDIZ
2
25
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
Gül, Güreþ federasyonu mali
kurulu için denetlemeye katýldý
15 kasým da yapýlacak olna güreþ federasyonu
mali genel kurulu için güreþ federasyonu
denetlemkuruldün yaptýðý denetlemede faaliyetler için
bir rapor hazýrladý.
Dün gerçekleþtirilen
denetleme çalýþmalarýna
Çorum belediye baþkan
yardýmcýsý ve belediyespor kulü pbaþkaný Zeki
Gül de denetleme
raporu faaliyet raporu
çalýþmasýna katýldý.
Güreþ Federasyonu
Denetleme Kurulu
Üyeleri Tuncay
Karartý,Hayrettin
Turan,Selahattin Uyan ve Federasyon Mali Müþaviri
Süleyman Özmen ve Zeki Gül mali konularda güreþ federasyonun harçamalarýný mercek altýna aldýlar
Facebook'tan yeni
bir uygulama daha
1,3 milyar kullanýcýsý bulunan Facebook, geliþtirdiði
yeni mobil uygulamasýný bugün kullanýma sundu.
Facebook tarafýndan geliþtirilen 'Rooms' isimli
uygulama sayesinde kullanýcýlar, kendi belirledikleri bir
konu üzerine sohbet odalarý oluþturabiliyor.
Dün, Apple Store'da ücretsiz olarak kullanýma sunulan uygulama, kullanýcýlarýn bir
sohbet odasýna katýlmalarýna ve istedikleri
konu çerçevesinde yeni bir sohbet odasý
yaratmalarýna imkan veriyor.
Yapýlan açýklamaya göre, Facebook'tan
farklý bir platform olan uygulama, kullanýcýlarýn isimlerini gizlemelerine ve her
sohbet odasýnda kendi belirleyecekleri farklý
bir isimle bulunmalarýna izin veriyor.
Sadece davetiye ile katýlýnabilinen
sohber odalarýný oluþturan kullanýcýlar,
buradaki kurallarý da kendileri belirliyor.
Facebook tarafýndan kullanýma sunulan
yeni uygulama, þu an için sadece iOS iþletim
sistemine sahip akýllý telefonlarda çalýþýyor. Þirketin
uygulamanýn Android versiyonunu ne zaman yayýnlayacaðý ise, þu an için bilinmiyor.
Erdoðan'ý PYD'den sonra
þimdi de ÖSO yalanladý
Cumhuriyet kupasý basketbol
turnuvasýnda favoriler galip
Cumhuriyet kupasý basketbol turnuva maçlarý dün oynanan maçlar ile Atatürk
kapalý spor salonunda decam ediyor. Baþ Öðretmen Atatürk And lisesi, Ýmam Hatibi
79- 40 maðlup ederken günün ikinci maçýnda Mukadder akaydýn, Samanyolu And lisesini 64-42 maðlup etti.
Ýmam Hatip And lisesi: 40 Baþöðretmen And lisesi:79
Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Ercan Kantýrancý
Ýmamhatip And lisesi :Furkan-Çaðlayan-Sedat-Muhammet-Ýsmail-Furkan ÇýrakYýlmaz-Ahmet-Taha-Emre Bülbül-Emrecan-Enes
Baþöðretmen And lis-Volkan-Kürþat-Orhan-Arif-Yaðýz-Kerem-Yakup-Taha-EfeBerkay-Þahin-Burak
Periyodlar-9-26 14-24 9-24 8-5
SamanyoluAnd lisesi:42 Mukadder Akaydýn And lis:64
Hakemeler-Dursun Uðral-Serkan Demirdöken
Samanyolu Özel And lisesi-Dursun-Ýbrahim-Hakan-Ali-Alperen-Batuhan-Semih
Öðrt Mukadder Akay. And.Lis:Hamza-Anýl-Yiðit-Utku-Oðuzcan-Elvan-OðuzhanMetehan-Mustafa-Batuhan
Periyodlar-2-13 9-21 16-19 15-11
Alaca Belediye
Gençlikspor ligden çekildi
Komutaný Tuðgeneral Zahir El Saket, sosyal paylaþým
sitesi Facebook hesabýndan yaptýðý açýklamada
Kobani'ye asker gönderme iddialarýnýn tamamen asýlsýz
olduðunu söyledi. Tuðgeneral Saket,"Biz bin ülkenin
desteklediði Kobani'ye asker gönderip Halep'i
köpeklere býrakacak kadar akýlsýz mýyýz? Esed güçleri
muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri almak için fýrsat
kolluyor" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Hür Suriye
Ordusu'ndan bin 300 kiþinin Kobani'ye geçiþinin PYD
tarafýndan kabul edildiðini açýkladý ve bu kiþilerin Türkiye
üzerinden bu bölgeye geçiþ yapacaðýný söyledi. Bunun
üzerine Reuters haber ajansýna konuþan PYD Eþbaþkaný
Salih Müslim, "ÖSO ile hali hazýrda iletiþim kurmuþ
durumdayýz, ancak Erdoðan'ýn söylediði gibi bir anlaþmaya varýlmýþ deðil" dedi. Özgür Suriye Ordusu'ndan
(ÖSO) ise Kobani'ye asker gönderme konusundaki
haberlerin tamamen asýlsýz olduðunu söyledi.Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) Halep Devrimci Askeri Konsey
Saket açýklamalarýnda ayrýca ÖSO'nun Esed ordusu
ile Halep'te þiddetli çatýþmalar gerçekleþtirdiðini ve
bununla yükümlü olduðunu kaydetti. ÖSO komutanlarýndan Albay Abdulcabbar Akidi'nin yaptýðý açýklamalara anlam veremediðini ifade eden Saket,"Askeri
konsey ve Albay Akidi arasýnda herhangi bir koordinasyon yok" ifadesini kullandý.
ÖSO komutanlarýndan Abducabbar Akidi dün yaptýðý
açýklamada IÞÝD'i durdurmak için Kobani'ye asker göndereceklerini söylemiþti.
Öte yandan muhaliflerden Suriye Devrim Cephesi
yaptýðý açýklamada Kobani'ye destek güç göndermeyeceðini duyurdu. Açýklamada, "Bir çok Arap ve Batýlý
ülkenin önem verdiði Kobani diðer þehirlerden çok daha
önemli deðil. Kobani'ye güç göndermemiz söz konusu
deðil" denildi.
Oktay Vural: Kasetlerden kim faydalanmak
istemiþse bunun faili de odur
MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, 2011 seçimleri
öncesinde kamuoyuna bazý MHP'lilere ait görüntülerin
olduðu kasetlerin yansýmasýnýn siyasi bir operasyon
olduðunu söyledi. "Bundan kim faydalanmak istemiþse
bunun faili de odur." diyen Vural, "MHP olarak bu süreçlerin bir tek sorumlusunun hükümet olduðunu, bu konudaki sorumluluðunu baþkalarýnýn üstüne atarak kendisini
aklayamayacaðýný bu vesile ile ifade etmek istiyorum." diye
konuþtu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup
Baþkanvekili Oktay Vural, TBMM'de düzenlediði basýn
toplantýsýnda bir soru üzerine 2011 seçimleri öncesinde
kamuoyuna yansýyan bazý MHP'lilerin uygunsuz kasetlerinin siyasi bir operasyon olduðunu savundu. Vural,
"Kasetlerle ilgili hükümet bu iþin niye peþini býrakmýþtýr?
Niye takip etmemektedir? Bunlarý siyaseten malzeme
olarak kullanan o zamanki hükümet deðil midir? 'Kaset
özel deðil, geneldir geneldir' diyen hükümet deðil miydi?
Bundan kim faydalanmak istemiþse bunun faili de odur.
MHP olarak bu süreçlerin bir tek sorumlusunun hükümet
olduðunu, Türkiye'yi yöneten hükümet olduðunu, bu
konudaki sorumluluðunu baþkalarýnýn üstüne atarak kendisini aklayamayacaðýný bu vesile ile ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandý.
Alaca Belediye Gençlikspor Kulübü Futbol
Ýl Temsilciliðine gönderdiði 18.10.2014 tarihli
dilekçesinde 2014-2015 Amatör Futbol
Sezonunda oynanacak 1. Amatör Küme
Büyükler Liginden çekildiklerini bildirdi.
Yönetici Aytekin YUNDAM ve Kulüp
Baþkaný Yusuf BÜKÜÞ imzasý ile gönderilen
dilekçede çekilme mazereti olarak "Çeþitli
sebep ve nedenlerden dolayý" diye bildirildi.
Yýllarca Þampiyonluk mücadelesi veren ve her
yýl iddialý takým oluþturan Alaca Belediyespor
Kulübümüzün ligten çekilmiþ olmasý Amatör
futbol camiasýnda hayret ve üzüntü ile karþýlandý. Alaca Belediye Gençlikspor Kulübünün
dilekçesi Ýl Futbol Terip Kurulunun 27 Ekim
2014 Pazartesi günü yapýlacak olaðan toplantýsýnda görüþülecek karara baðlanacaktýr.
Hatýrlanacaðý üzere Sezon Öncesi yapýlan
Teknik toplantýda 11 takýmla oynatýlmasý planlanan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Alaca
Belediye Gençlikspor'un ligten çekilmesi ile
birlikte 10 takýmla oynanacaktýr. Ayrýca Türkiye
Futbol Federasyonuna gönderilen ve onaylanan Lig statüsünde 3 takýmýn küme düþeceði
belirlenmiþti.
Alaca Belediye Geçlikspor Ligten Çekilmiþ
olmasý nedeni ile bir alt kümeye düþen ilk
takým oldu. 10 Takýmlý 1. Amatör Küme
Müsabakalarý sonunda son iki sýrayý alan 2
takým daha bir alt kümeye düþürülecektir. 2
Kasým 2014 Pazar günü baþlayacak olan 1.
Amatör Küme Büyükler Ligine Katýlacak olan
10 takýmýmýza yeni sezonda baþarýlar diler
2014-2015 Amatör Futbol Sezonunun 1.
Amatör Küme takýmlarýmýza hayýrlý olmasýný
dileriz. (Spor servisi)
Anakar'a hakemleri þans getirmiyor
25
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
Yarýn deplasmanda
Niðde belediyespor ile
karþýlaþacak olan
Çorum belediyespor maçýna
baþkent Ankara hakemleri
atandý.
Yarýn Niðde 5 Þubat
stadyumunda saat 13:30 da
oynanacak olan karþýlaþmada
Erkan Özdamar düdük çalacak.
Yardýmcýlarý ise, ayný kentten
Mehmet Sinan Akgül, Resul
özdemir oldu. Maçýn 4. Hakemi
ise Mustafa çavuþ. Çorum
belediyespor maçlarýna Ankara
hakemleri uðurlu gelmiyor. (Yasin
Yücel)
Niðde’de belediyeler savaþý!
Çorum belediyespor ligin 9 hafta maçýn da
deplasmanda yarýn Niðde belediyespor ile saat
13:30 da karþý karþýya gelecek. Çorum Belediyespor
lige zirve hesaplarý yaparak baþlarken oynadýðý son 8
lig maçýndan bu hesaplarý bir nevi alt üst etti. Ligin
beraberlikler takýmý olarak görülen belediyespor 5
beraberlik, 1 maðlubiyet, 2 galibiyet elde ederek,
puan cetvelinde 11 basamakta 11 puanýn sahibi olarak
yer alýyor.
Belediyespor evinde oynadýðý maçlardan yalnýzca Akçabaat Sebat
proje takýmýný maðlup etme baþarýsýný gösterdi. Ýkinci galibiyetini ise,
deplasmanda Kýrýkhanspor'u 1-0 maðlup ederek elde etti. Ligin ilk
maçýnda deplasmanda oynadýðý ve tek malubiyetini aldýðý
Kýzýlcabölükspor da 2-3 maðlup olarak lig startýný vermiþti.
Belediyespor evinde Tire 1922, Manavgat ve Adliyespor ile
berabere kalarak sahasýnda toplam 6 puan kaybetti. Çorum belediyespor az da olsa gol atarken çok da olsa kalesinde gol görebiliyor.
Geçtiðimiz hafta Adliyespor karþýlaþmasýnda Çorum da maçýn ilk 15
dakikasýnda rakibi karþsýnda 2-0 üstünlük sayýsýný bularak tarfatarlara
bol gollü bir maç sinyali verirken bir anda her þey tersine dönerek rakip
Adliyespor takým ve forma ruhu ile savaþarak belediyespor karþsýnda20 maðlup götürdüðü karþýlaþmadan bileðinin hakký ile maçý çevirerek,
2-2 lik skor ile Baþkentin yolunu tutar iken beraberlik primi olan 5 yüz
lirayý da ceplerine indirdiler.
Çorum belediyespor da kurulan kadro yapýsý ligin ilk yarýsýna kadar
ne kadar az puan kaybý ile ilk yarýyý tamamlar ise, ikinci yarýda yapýlacak nokta transferler ile Belediyespor kendini puan cetvelinde ilk 5
takým içine atabilir. Çorum belediyespor da bu baþarýsýzlýðý çözecek
olan yetliki merciler ise, yönetim ve belediyespor'un teknik heyetidir.
Þayet kulüp ve yönetim olarak futbolculara üzerilerine düþen görevleri
yerine getirmek için çaba sarf eden yönetim bu baþarýsýzlýðýnda
hesabýný sorma vaktinin geleceðini sabýrla beklemektedir.
Belediyespor Niðde
maçýna odaklandý
Niðde Belediyespor ligin çok koþan pas yapan ve mücadele eden bir
takým görüntüsünde. Zira geçtiðimiz Pazar günü Ýstanbul deplasmanýn da Gaziosmanpaþaspor ile karþýlaþan ve maçý 1-0 maðlup götürmesine raðmen maçýn sonunda skoru lehine çevirerek sahadan 2-1 galip
ayrýlarak 3 puaný alýp Niðde'nin yolunu tuttu.
Niðde belediyespor deplasmanda aldýðý 3 puan ile 8 hafta sonunda
puan cetvelinde 8 basamakta yer alýrken, toplam da 13 puanýn da
sahibi olarak 9. Hafta maçýnda sahasýnda adaþý Çorum Belediyespor'u
bekliyor. Dip not: Geçtiðimiz haftalarda Niðde belediyespor yönetimi,
teknik direktör deðiþikliði yaptý. Takýmýn baþýna Trabzon bölgesi teknik
direktörlerinden Fethi Türkoðlu ile anlaþma saðlayarak takýmýn teknik
patronluk görevini bu isime teslim etti.
KAFÝLE BUGÜN YOLA ÇIKIYOR
Çorum belediyespor pazaqr günü deplasmanda karþýlaþacaðý Niðde
Belediyespor maçý için bu sabah yapýlan kahvaltý sonrasýn da tesislerden Niðde iline hareket etti. Çorum belediyespor, Grand Niðde otel de
konaklayarak maç saatini beklemeye baþlayacak. (Yasin Yücel)
Sefa risk
edilmeyecek
Adliyespor maçnýný
36. Dakikasýn da sað arka
adelesinden
sakatlanarak
oyundan çýkan savunmanýn
sol tarafýnda görev yapan
Sefa Pazar günü oynanacak
Niðde provasý tamamlandý
Yavuz Ýncedal'dan
son uyarýlar
Çorum belediyespor yarýn deplasman
da karþýlaþacaðý Niðde belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarýný dün, yaðmur altýn da
Nazmi Avluca futbol sahasýn da yaptýðý çalýþma
ile tamamladý.
Teknik direktör yavuz incedal yönetiminde
yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý devam eden
Mehmet Akif katýlmadý. Sefa
ise. Takýmdan ayrý olarak düz
koþu yaptý. Isýnma koþularýnýn
ardýn taktik çalýþmasý yapan
kýrmýzý siyahlýlar antrenmanýn
son bölümünde yarý alanda
taktik çift kale maç yaptýlar.
KAFÝLE BUGÜN YOLA
ÇIKIYOR
Kýrmýzý siyahlý kafile bu
sabah tesislerde yapacaðý
sabah kahvaltýsýnýn ardýndan
Niðde iline hareket edecekler.
Öðle saatlerinde bu Ýlde olacak
olan kafile Grand Niðde otelde
maç kampýna girerek burada
maç saatini beklemeye baþlayacaklar. Çorum Belediyespor, son haftalarda
alýnan beraberliklere Niðde maçýnda son vererek Çorum2a 3 puan ile dönmek istiyor.
Teknik patron Ýncedal bu konuda antrenmanlarda futbolcularýný sürekli uyarýlarda bulundu.
(Yasin Yücel)
olan Niðde Belediyespor
maçýnda forma giyemeyecek.
Sefa'nýn önümüzdeki hafta
Çatalcaspor maçýn da takýmdaki yerini almasý bekleniyor.
(Yasin Yücel)
Ulukavak, Ladik'i
konuk ediyor
Bölgesele amatör ligde mücadele
eden ulukavakspor Pazar günü sahasýnda samsun temsilcisi Ladik Beledespor'u saat
13:30 da 1 nolu sentetik çim saha da konuk
edecek.Ulukavakspor puan cetvelinde
grubun en alt sýrasýnda yer alýyor.
Ulukavakspor kýsýtlý kadrosu ile mücadele
ettiði Bölgesele amatör lig de hiç galibiyeti
bulunmazken yalnýzca iki maçýný beraberlikle tamamlayarak grupda 2 puanýn sahibi
olarak yer alýyor. Ulukavakspor- ladik
Beldespor maçý yarýn saat 13:30 da 1 Nolu
sentetik çim sahada oynanacak. Ulukavakspor bu
maçtan 3 puan hedefliyor.
BÝLECÝK BÖLGESÝ HAKEMLERÝ ATANDI
Pazar günü 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak
olan Ulukavakspor- Ladik Beldespor maçýna Bilecik
bölgesi hakemleri atandý. Dün yapýlan merkez
hakem kurulu açýklamasýnda maçý Onur Kemal
Saðaslan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný Mustafa
Kurnaz, mehmet karagöz yapacak. Maçýn 4. Hakemi
Emre Çeliþkbaþ oldu. (Yasin Yücel)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN