Obsah
Popis varovných symbolů..................2
Bezpečnostní zásady..........................2
Předmluva............................................4
Záruka a servis / opravy.....................4
Čištění..................................................4
1. Začínáme..........................................5
• Obsah krabice.................................5
3. Nastavení v nabídce OSD (OnScreen Display).............................14
• Výběr nabídek na obrazovce.........15
• Nabídka Centrum médií. ...............18
ČEŠTINA
Regulatorní informace........................2
• PVR (Personal Video Record).......19
4. Odstraňování problémů................20
5. Podpora synchronizace................21
6. Technické údaje.............................22
• Seznámení s TV..............................5
• Funkce.............................................5
• Instalace stojánku............................6
• Odpojení stojánku. ..........................6
• Montáž sady nástěnného držáku. ...7
• Ovládací panel. ...............................8
• Vstupní a výstupní zásuvky.............9
• Dálkový ovladač............................10
2. Uvedení TV do provozu.................11
• Připojení napájení. ........................ 11
• Připojení na zadní straně. ............. 11
• Používání TV.................................12
Zapnutí a vypnutí TV....................12
Spuštění průvodce konfigurací.....12
Výběr zdroje obsahu.....................13
Automatické vyhledávání
kanálů...........................................13
Výběr kanálů.................................13
Nastavení oblíbených kanálů........13
Obnovení výchozích továrních
nastavení......................................13
1
Regulatorní informace
Prohlášení o shodě CE
ČEŠTINA
Toto zařízení splňuje požadavky
směrnice rady EU 2004/108/EC o
harmonizaci zákonů členských států
o elektromagnetické kompatibilitě a
směrnice 2006/95/EC o harmonizaci
zákonů členských států o elektrickém
zařízení pro používání v konkrétních
napěťových limitech. Společnost
Hannspree nenese žádnou
odpovědnost za jakékoli zanedbání
těchto požadavků v důsledku
nedoporučené úpravy tohoto zařízení.
POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTEVÍRAT
Popis varovných symbolů
VAROVÁNÍ
Tento symbol upozorňuje uživatele
na důležité pokyny pro používání,
údržbu (opravu) a na další důležité
informace, které souvisejí s tímto
TV.
POZOR
Tyto servisní pokyny smí
používat pouze kvalifikovaný
servisní pracovník. Aby se
zabránilo nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, bez náležité
kvalifikace neprovádějte žádná jiná
servisní opatření kromě těch, která
jsou uvedena v tomto návodu na
použití.
Aby se zabránilo rozšíření
požáru, vždy uchovávejte
svíčky a jiné zdroje
otevřeného ohně v bezpečné
vzdálenosti od tohoto produktu.
Instalace
• Neumísťujte TV na místa
s nadměrným množstvím páry nebo
prachu.
• Zabraňte zablokování větracích
otvorů TV, neumísťujte TV na postel,
gauč, koberec nebo do uzavřené
skříňky.
• Umístěte venkovní anténu mimo
dráty elektrického vedení, aby se
zabránilo případnému nebezpečí.
Osobní bezpečnost
• Aby se zabránilo přetížení zdroje
•
Tento symbol upozorňuje uživatele
na nebezpečí úrazu elektrickým
proudem způsobený nebezpečnými
nebo neizolovanými součástmi.
•
Bezpečnostní zásady
Poznámky k bezpečné
instalaci
•
Umístění
Nenechávejte TV dlouhodobě
vystavený přímému slunečnímu záření
nebo jiným silným zdrojům tepla.
Ponechte dostatečný prostor mezi TV
a stěnou pro dostatečné vyzařování
tepla.
Nevystavujte toto zařízení
dešti nebo vlhkosti, aby se
omezilo nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
Zařízení nesmí být vystaveno kapající
nebo stříkající tekutině a na zařízení
nesmí být umístěny žádné předměty
naplněné vodou, např. vázy.
•
•
•
•
•
•
2
napájení, nikdy nepřipojujte příliš
mnoho elektrických zařízení do
jedné zásuvky, lišty zásuvek nebo
k prodlužovacímu kabelu.
Uvnitř tohoto TV se nacházejí
elektrické součástky pod
nebezpečně vysokým napětím.
Aby se zabránilo úrazu elektrickým
proudem, nedemontujte opláštění
zařízení.
Nezasunujte ani nevhazujte malé
kovové předměty nebo hořlavé
materiály do větracího otvoru TV.
V případě nárazu, pádu nebo
jiného poškození TV ihned odpojte
napájecí kabel a kontaktujte
autorizovaného servisního technika.
Dojde-li k vniknutí nebo natečení
jakékoli tekutiny do TV, kontaktujte
autorizovaného servisního technika.
Obrazovka tohoto TV je vyrobena ze
skla. Zabraňte úderu do obrazovky
nebo jejímu poškrábání. Dojde-li
k rozbití obrazovky, nedotýkejte se
rozbitého skla.
Nenechávejte tento TV používat
dětmi bez dozoru.
Při připojování zástrčky napájecího
kabelu postupujte opatrně. Přidržujte
zástrčku. Nepokoušejte se odpojit
zástrčku tahem za napájecí kabel.
Baterie nesmí být vystaveny
nadměrnému teplu, jako je např.
sluneční záření, oheň a podobně.
Napájecí kabel nebo jiná přípojka
sloužící k odpojení zařízení, musí
být vždy snadno přístupná.
Vyrozumění o ochranných
známkách
Výrobky společnosti
Hannspree obsahují
technologii HDMI™
(High-Definition Multimedia
Interface). HDMI, logo HDMI a
rozhraní High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC
v USA a dalších zemích.
Logo „HD ready“ je obchodní
známka společnosti
DIGITALEUROPE.
„DVB a loga DVB jsou
obchodní známky
společnosti DVB Project“.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší
dobu používat, vyjměte baterie a
řádně je uložte.
• Při manipulaci s poškozenými nebo
vytékajícími bateriemi postupujte
opatrně a v případě kontaktu s
vyteklou chemickou tekutinou si
omyjte ruce mýdlem.
• Používá-li dálkový ovladač dvě
baterie, nekombinujte nové a
staré baterie, jinak bude zkrácena
životnosti nové baterie. Ze starých
baterií mohou vytékat chemické
tekutiny.
• Nebezpečí výbuchu při chybné
výměně baterie. Nahraďte pouze
stejným nebo ekvivalentním typem
doporučeným výrobcem zařízení.
Použité baterie zlikvidujte podle
pokynů výrobce.
• Seznamte se s místními pravidly pro
recyklaci a likvidaci odpadů nebo
požádejte místního zpracovatele
odpadů o pokyny pro likvidaci
použitých baterií.
• Ve víčku dálkového ovladače
může být umístěn magnet a proto
neumíst’ujte magneticky citlivé
předměty, jako například hodinky,
kreditní karty nebo média flash do
blízkosti víčka.
• Při otevírání víčka dálkového
ovladače nepoužívejte sílu; mohlo
by dojít k poškození závěsu.
Autorská práva
ČEŠTINA
© Copyright 2011 Hannspree, Inc.
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které
omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hannspree je
zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky. TV popsaný v této příručce může obsahovat
software společnosti Hannspree (nebo jiných stran) chráněný autorskými právy. Společnost Hannspree (nebo jiné
strany) si vyhrazuje výhradní práva na software chráněný autorskými právy, například právo na distribuci nebo
reprodukování softwaru chráněného autorskými právy. V souladu s tím a v rozsahu povoleném platnými zákony je
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hannspree (nebo jiných stran) zakázáno jakýmikoli způsobem
distribuovat, upravovat, zpětně analyzovat nebo reprodukovat jakýkoli software, na který se vztahují autorská práva,
obsažený v tomto zařízení.
Loga společnosti Hannspree uvedená v této příručce jsou ochranné známky společnosti Hannspree. Všechny
ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmínění v této příručce jsou použita pouze k identifikačním
účelům a může se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Zakoupení výrobku popsaného v této příručce nesmí být považován za přímou nebo odvozenou záruku, překážku
uplatnění žalobního nároku nebo podobně jakékoli licence na základě autorských práv, patentů, žádostí o patenty
nebo ochranných známek společnosti Hannspree s výjimkou normálního, nevýhradního používání, které vyplývá ze
zákona o prodeji výrobku.
INFORMACE O RECYKLACI
Společnost Hannspree velmi prosazuje naši strategii ochrany životního prostředí a pevně věříme, že nám pomáhá
udržovat zdravější planetu prostřednictvím nakládání a recyklace průmyslových technologických zařízení po
ukončení životnosti.
Tato zařízení obsahují recyklovatelné materiály, které lze znovu rozložit a použít při výrobě zcela nových výrobků. Na
druhou stranu lze ostatní materiál označit za nebezpečné a jedovaté látky. Důrazně vám doporučujeme kontaktovat
poskytnuté informace pro recyklaci tohoto výrobku.
Další informace najdete na
www.hannspree.com/
Na základě směrnice WEEE nesmí být tento TV v Evropě po ukončení životnosti likvidován jako běžný
odpad. Při likvidaci postupujte podle pokynů pro recyklaci na našem webu.
3
Poznámky:
• Tento LED TV je určen pouze pro zábavní použití a použití pro vizuálního zobrazení jsou vyloučeny.
• Toto zařízení používá pro připojení k počítači konektor VGA. Aby se omezilo rušení zdrojového signálu hlavní
frekvencí, použijte kabel monitoru VGA s feritovým stíněním.
ČEŠTINA
Předmluva
Děkujeme vám za zakoupení tohoto Hannspree LED TV. Tento nový TV vám přináší vynikající obraz a zvuk a
zároveň obohacuje váš životní styl pokročilou technologií.
Před instalací, používáním nebo ovládáním tohoto TV si pečlivě přečtěte celou tuto příručku. Aby byla zajištěna
bezpečná a správná instalace a používání tohoto TV, je třeba dodržovat pokyny pro bezpečnost a používání v této
příručce.
Tato příručka vám pomůže při instalaci a používání TV. Přesnost informací uvedených v této příručce byla pečlivě
ověřena; nicméně přesnost obsahu nelze zaručit. Změna informací v této příručce bez předchozího upozornění
vyhrazena.
V rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost Hannspree, Inc. (dále pouze „HANNspree“) žádnou
odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, exemplární, náhodné nebo následné škody způsobené jakoukoli
nepřesností nebo nedostatkem v této příručce, i když byla společnost na možnost vzniku takových škod předem
upozorněna.
Záruka a servis / opravy
Plné znění podmínek záručního servisu viz „Záruční list“ přiložený k TV.
Informace o servisu a opravách pro Čeština:
Je-li zapotřebí servis, kontaktujte centrum technické pomoci HANNspree a přečtěte si podmínky v záručním listu.
Navštivte evropské webové stránky HANNspree:
http://www.hannspree.com/eu
a přejděte na část „Servis“ – „Opravy“.
Likvidace obalového materiálu:
Seznamte se s místními zákony a předpisy, aby byla zajištěna ekologicky bezpečná likvidace.
Tuto příručku uschovejte pro budoucí použití.
Čištění
Pokyny pro čištění TV
1 Pravidelně odstraňujte prach a nečistoty z TV měkkým hadříkem. Intenzivnější znečištění lze odstranit hadříkem
navlhčeným tekutým mýdlem.
2 Nepoužívejte detergenty ani jiné agresivní čističe. Mohly by poškodit skříň nebo povrch obrazovky.
4
1. Začínáme
Obsah krabice
User'
s Ma
TV
nual
Uživatelská příručka
Quick
GuideStart
Stručná příručka
ČEŠTINA
Zkontrolujte, zda krabice obsahuje následující položky. Pokud některá položka chybí nebo je
poškozená, ihned kontaktujte zákaznický servis společnosti Hannspree.
Warra
nt
y Card
Záruční list
INPUT
LAST
Pro.LIST
INFO
MENU
OK
EPG
EXIT
MUTE
VOL
TEXT
P
I - II
SUBTITLE
FREEZE
ASPECT
SLEEP
FAV.
PVR
TV stojánek
Napájecí kabel
Kabel YPbPr
Dálkový ovladač a
baterie
Seznámení s TV
Můžete sledovat kanály DVB-T nebo digitální televizní kanály a jednoduše připojit VCR, STB
nebo přehrávač DVD ke vstupnímu portu SCART, HDTV (komponentní) a HDMI. Tento TV
lze po připojení k portu VGA rovněž používat jako počítačový monitor.
Snadno přístupná ovládací tlačítka na TV a praktický dílkový ovladač umožňují přepínat
kanály, upravovat hlasitost a měnit nastavení zobrazení prostřednictvím systému
obrazovkové nabídky OSD se snadným používáním. Zabudované stereofonní reproduktory
zajišťují plný bohatý zvuk a praktický port výstupu zvuku umožňuje připojit externí zvukový
systém nebo sluchátka.
Funkce
• Tuner TV: Zabudovaný TV tuner
(analogový, DVB-T)
• Podpora zvuku / videa:
– Vstup SCART
– Vstup VGA (PC)
– Vstup HDMI
– Vstup HDTV (komponentní)
– Vstup zvuku CVBS (komponentní sdílení
s CVBS)
– Vstup zvuku VGA (PC)
– Výstup pro připojení stereofonních
sluchátek 3,5 mm
• Systém obrazovkové nabídky OSD
• Teletext (TV RF+SCART) 1,5v. s pamětí
1000 stránek
• Zabudované stereofonní reproduktory
• Technologie vylepšení obrazu
– Inverzní poměr snímkování 3:2/2:2 (24P)
– Hřebenový filtr 3D
• Potlačení šumu
• Rozšířené odstraňování prokladu 3D
• Zvýraznění okrajů
• HD ready
• Funkce PVR a Časový posun
Poznámka:
• Podporující zařízení zmíněná v této příručce se mohou měnit v závislosti na modelu. Další informace viz
uživatelská příručka výrobce nebo stručná příručka k vašemu modelu TV.
5
Instalace stojánku
1 Oparně položte TV obrazovkou dolů na měkký povrch, aby se zabránilo poškození
obrazovky.
n Montujte pouze za pomoci další osoby.
n Při montáži rozlišujte přední a zadní část stojánku.
2 Nasaďte stojánek podle obrázku a zajistěte jej otáčením stojánku proti směru hodin, dokud
ČEŠTINA
neuslyšíte „cvaknutí“.
Otevřít
Open
Close
Zavřít
Odpojení stojánku
1 Oparně položte TV obrazovkou dolů na měkký povrch, aby se zabránilo poškození
obrazovky.
2 Odmontujte šroubky a odpojte stojánek z TV.
Montáž LED TV vyžaduje zvláštní dovednosti a měl by ji provádět pouze kvalifikovaný servisní
pracovník. Zákazníci by se neměli pokoušet provést instalaci vlastními silami. Společnost
Hannspree nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž ani za montáž, která způsobí
nehodu nebo zranění. Poraďte se s kvalifikovaným servisním pracovníkem o použití volitelného
držáku pro upevnění TV na stěnu.
6
Montáž sady nástěnného držáku
Nástěnný držák (prodávaný samostatně) umožňuje připevnit TV na stěnu. Podrobné
informace pro instalaci nástěnného držáku viz pokyny dodané se sadou nástěnného držáku.
Požádejte technika o pomoc při instalaci nástěnného držáku. Společnost Hannspree nenese
odpovědnost za jakékoli poškození výrobku jakoukoli škodu nebo zranění vás nebo ostatních
při instalaci TV vlastními silami.
ČEŠTINA
n Neinstalujte sadu nástěnného držáku, když je TV zapnutý. Mohlo by dojít ke
zranění elektrickým proudem.
Počet
Stěnový držák kompatibilní
Maximální
montážních
Typ šroubu
se standardem VESA (Š x V)
zatížení
otvorů
SL19DMAB
100x100 mm
4
Metrické 4 x 12 mm
40 kg
Název
modelu
1 Zakupte nástěnný držák kompatibilní se
standardem VESA (viz tabulka výše).
2 Vyhledejte nejvhodnější polohu TV na stěně.
3 Připevněte nástěnný držák pevně ke stěně.
4 Zajistěte TV k držáku pomocí 4 montážních
šroubů na zadní a středové části TV.
Zajištění instalačního prostoru
Zachovávejte požadované vzdálenosti mezi výrobkem a ostatními předměty (například
stěnami) pro zajištění dostatečného větrání. V opačném případě by mohlo dojít k požáru
nebo k problému s výrobkem z důvodu zvýšení vnitřní teploty výrobku. Nainstalujte výrobek
tak, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti na obrázku.
n Při použití stojánku nebo nástěnného držáku použijte pouze součástky dodané společností
Hannspree.
Při instalaci výrobku se stojánkem
Při instalaci výrobku s nástěnným držákem
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Poznámka:
• Přečtěte si pečlivě pokyny dodané s vaším konkrétním nástěnným držákem, aby byla zajištěna řádná montáž TV
na stěnu.
7
Ovládací panel
1
INPUT
2
ČEŠTINA
3
4
5
6
Č.
Popis
1
Napájení
2
Zdroj
INPUT
Stisknutím tlačítka INPUT zobrazíte seznam vstupních
zdrojů.
3
Nabídka
MENU
Stisknutím zapnete/ vypnete obrazovkovou nabídku
(OSD).
4
8
Výběr programu
5
Nastavení hlasitosti
6
Infračervený dálkový
snímač
Tlačítko Funkce
Stisknutím zapnete nebo vypnete TV.
Slouží ke zvýšení čísla programu nebo k přechodu
nahoru na předchozí položku nabídky OSD.
V pohotovostním režimu stisknutím zapněte TV.
Slouží ke snížení čísla programu nebo k přechodu
dolů na další položku nabídky OSD.
V pohotovostním režimu stisknutím zapněte TV.
Slouží ke zvýšení hlasitosti nebo k přechodu vpravo v
nabídce OSD.
Slouží ke snížení hlasitosti nebo k přechodu vlevo v
nabídce OSD.
Přijímá příchozí příkazy dálkového ovladače.
Vstupní a výstupní zásuvky
Umístění vstupu a výstupu viz obrázek na obálce.
1
Výstup pro připojení
sluchátek
2
CI
Konektor
Funkce
Slouží k připojení sluchátek nebo externích
reproduktorů se zabudovaným zesilovačem.
ČEŠTINA
Č. Popis
Slouží k připojení k zařízení CI.
CI
3
Kabel / anténa
4
Vstup HDMI
5
USB
6
Komponentní Vstup
CSU.SU
[email protected]@MSDMM@
HDMI
USB
YPbPr
7
AV vstup a
Komponentní
Zvukový Vstup
8
SCART
VIDEO R-AUDIO-L
AV IN/COMPONENT
SCART
9
Vstup zvuku VGA
VGA
AUDIO
10 Vstup VGA (PC)
Slouží k připojení antény nebo kabelové TV.
Slouží k připojení vybavení HDMI nebo
kabelového adaptéru HDMI-DVI k zařízením,
jako například přehrávač DVD nebo set-top
box.
Slouží k připojení k zařízení USB, například
jednotky USB flash.
Slouží k připojení externího zařízení,
například videorekordéru, set-top boxu nebo
přehrávače DVD.
Slouží k připojení externího zařízení,
například videorekordéru, set-top boxu nebo
přehrávače DVD.
Slouží k připojení externího zařízení,
například videorekordéru, set-top boxu nebo
přehrávače DVD.
Slouží k připojení linkového portu/portu
výstupu zvuku počítače.
Slouží k připojení k portu VGA počítače.
VGA
11 Konektor napájení
AC IN
Slouží k připojení dodaného napájecího
kabelu.
9
Dálkový ovladač
15 MENU
1 INPUT
Stisknutím vyberte některý z
typu vstupního signálu.
1
2 Klávesnice
ČEŠTINA
Slouží k přímému výběru
programu. Stisknutím 0 - 9
zadejte čísla programů
(v případě programu 10
stiskněte 1 a 0).
3 Pro.LIST
16 Šipky
Stisknutím zobrazíte
informace o programu
(pokud jdou k dispozici).
5 OK
Stisknutím vstoupíte do
podnabídky nebo aktivujete
nastavení.
6 EPG
Stisknutím tlačítka / /
/
můžete procházet
hlavní nabídku, vybírat volby
nabídky, nastavovat funkce a
měnit hodnoty.
2
LAST
3
Pro.LIST
4
INFO
14
MENU
Stisknutím zobrazíte
seznam kanálů.
4 INFO
Stisknutím vstoupíte do hlavní
nabídky nebo se vrátíte na
předchozí nabídku.
13
INPUT
16
OK
5
6
7
8
EPG
EXIT
lze rovněž použít k otevření
příslušné nabídky.
17 EXIT
Stisknutím ukončíte
obrazovku nabídky nebo
Teletext.
17
MUTE
VOL
18 18 Výběr programu
Stisknutím p zvýšíte číslo
programu. Stisknutím q
19
snížíte číslo programu.
P
I - II
9
TEXT
SUBTITLE
10
11
Stisknutím zobrazíte
podrobné programovací
informace pro kanály (pouze 12
pro DTV).
15
FREEZE
ASPECT
SLEEP
FAV.
PVR
20 19 Duální zvuk
Stisknutím můžete změnit
21
22
výběr více zvuků TV kanálu.
23
20 ASPECT
Slouží k výběru formátu
obrazu.
7 MUTE
Stisknutím můžete vypnout
a zapnout zvuk.
21 FREEZE
Stisknutím pozastavíte obraz
videa na obrazovce (pouze
pro vstup TV).
8 Nastavení hlasitosti
Stisknutím + zvýšíte
hlasitost zvuku. Stisknutím snížíte hlasitost zvuku.
9 Barevná tlačítka
Stisknutím barevných
tlačítek lze provádět
konkrétní úkoly v nabídce
OSD nebo v režimu
teletextu.
10 TEXT
Stisknutím můžete zapnout
nebo vypnout teletext.
11 SUBTITLE
Je-li v případě zdroje ATV
aktivován režim teletextu a
teletext má stránku s titulky,
Vložení baterií
(Velikost baterie: AA)
stisknutím zobrazíte stránku
s titulky. Se zdrojem DTV
stisknutím vyberte vhodný
jazyk dostupný pro vybraný
digitální TV program.
22 FAV.
Stisknutím ovládacích
tlačítek lze provádět
konkrétní úkoly v režimu TV
nebo USB.
Funkce teletextu
12 Tlačítka pro ovládání
médií
13 Napájení
Stisknutím zobrazíte seznam
uložených oblíbených kanálů.
23 SLEEP
Stisknutím nastavíte časovač
vypnutí.
4
15
10
Stisknutím zapnete nebo
vypnete TV.
14 LAST
Stisknutím se vrátíte na
poslední vybraný kanál.
11
20
21
: Odhalení teletext
: Rejstřík teletextu
: Nebo můžete vybrat
možnosti Teletext, Dvojitý
(Double) nebo Kombinovat
(Mix)
: Titulky teletextu
: Výběr velikosti teletextu
: Přidržení teletextu
Poznámky:
• Pro dosažení optimálních výsledků používejte dálkový ovladač v
odpovídající vzdálenosti od přední strany TV. Nemiřte na TV pod úhlem
větším, než 30 stupňů.
• Provozní vzdálenost může být omezena, když je signál snímače přímo
vystaven silnému světlu.
• Namiřte vysílač na dálkovém ovladači na snímač signálu a zajistěte, aby
mezi oběma nebyly žádné překážky.
10
2. Uvedení TV do provozu
Připojení napájení
1 Připojte napájecí kabel ke vstupu střídavého napájení na zadní straně TV.
ČEŠTINA
2 Připojte zástrčku na druhém konci napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
Připojení na zadní straně
Pokyny pro připojení zařízení viz obrázek a tabulka níže.
Pořadí připojení
HDMI je nejlepší způsob připojení zařízení. Pokud
není k dispozici, procházejte seznam dolů, dokud
nenajdete připojení, které je dispozici na každém
zařízení.
HDMI
Komponentní a AV
1
2
3
USB
SCART
1
AC POWER
VGA
2
HDMI
CI
HDMI
DTV/TV
CABLE/ANTENNA
VGA
AUDIO
SCART
VIDEO R-AUDIO-L
AV IN/COMPONENT
YPbPr
Komponentní a AV
(zelená)
Y
HDMI
Pb/Cb
(modrá)
VIDEO R-AUDIO-L
AV IN/COMPONENT
HDMI
DTV/TV
BLE/ANTENNA
Pr/Cr
(červená)
YPbPr
(zelená)
Použijte HDMI pro připojení
případných externích zařízení. Není-li
k dispozici, použijte Component.
CVBS
L
(modrá)
R
(červená)
Použijte COMPONENT pro připojení se
zařízeními AV.
3
SCART
VGA
AUDIO
Anténa/Kabel
Použijte toto připojení, když se potřebujete
připojit přímo k anténě nebo kabelovému
systému místo použití kabelové skříňky.
SCART
USB
SCART
Použijte SCART při připojení zařízení
AV, která jsou vybavena konektory
SCART pomocí dodaného kabelu
SCART.
HD
DTV/TV
CABLE/ANTENNA
RF koaxiální vodič
(75 Ω)
Antenna
Anténa
Nebo
Or
Dávejte pozor,
abyste neohnuli
měděný drát.
Cable TV
Kabelová
TV
11
Používání TV
Zapnutí a vypnutí TV
1 Stisknutím
na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači zapněte TV.
2 Znovu stiskněte
. Barva indikátoru LED napájení se změní na červenou, což znamená,
že TV je vypnutý.
ČEŠTINA
Spuštění průvodce konfigurací
Průvodce konfigurací se zobrazí na obrazovce při prvním zapnutí LED TV.
Poznámka:
• Stisknutím p/q na dálkovém ovladači procházejte nabídku. Stisknutím OK proveďte výběr.
1 Vyberte režim a vyberte jazyk nabídek na 2 Vyberte vaši zemi.
obrazovce (OSD).
Please select an OSD Language
Country
Home Mode
English
~
Espanol
Francais
Deutsch
Portugues
Italianoz
OK
UK
OK
Menu
3 Spustí se ladění kanálů. Dokončení vyhledávání kanálů může chvíli trvat.
Po dokončení Počátečního nastavení stiskněte Menu.
Channel Tuning
TV
:
0 Programme
DTV
:
0 Programme
Radio
Data
:
:
0 Programme
0 Programme
6%...
485.50MH
(TV)
Please press MENU key to exit
12
Výběr zdroje obsahu
Můžete sledovat kabelové nebo pozemní vysílání TV, přehrávat
DVD nebo se připojit k počítači.
Pokyny pro výběr zdrojového signálu:
ČEŠTINA
• Stiskněte tlačítko INPUT na dálkovém ovladači. Zobrazí se
nabídka Vstupní zdroj.
• Stisknutím p/q označte požadovaný zdroj a potom potvrďte
stisknutím OK.
Automatické vyhledávání kanálů
Před používáním TV ke sledování programů je třeba nejdříve aktivovat vyhledávání kanálů.
1 Stiskem MENU na ovládacím panelu nebo Menu na dálkovém ovladači přejděte do
2
3
4
5
6
nabídky TV.
Vyberte Kanál (CHANNEL).
Vyberte Autom. ladění (Auto Tuning) a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte Typ. ladění (Tune Type) a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte zemi a stiskem OK spusťte ladění kanálů.
Stiskem Nabídka (Menu) na dálkovém ovladači přeskočte ladění ATV/DTV.
Výběr kanálů
• Stisknutím tlačítka P
nebo P
na ovládacím panelu nebo tlačítka P p nebo P q na
dálkovém ovladači zvyšte / snižte číslo programu.
• Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovladači.
Nastavení oblíbených kanálů
1 Stiskem Menu vyberte Kanál (CHANNEL).
2 Stiskem p/q vyberte Upravit program (Programme Edit). Stiskem OK přejděte na
nabídku Upravit program (Programme Edit).
Stiskem p/q vyberte kanál.
3 Stiskem FAV začněte úpravu seznamu oblíbených kanálů. Stiskem p/q procházejte
seznam kanálů a stiskem OK vyberte.
n Opakováním tohoto postupu nastavte další oblíbené kanály.
4 Stiskem Menu ukončete operaci.
Obnovení výchozích továrních nastavení
1 Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači zobrazte hlavní nabídku.
2V
yberte volbu Nastavení > Obnovit výchozí (Setup > Reset Default) a stiskem OK/u
vstupte do její podnabídky. Objeví se dotaz „Chcete pokračovat“.
3 Stiskem ◄/► vyberte Ano (Yes) a stiskem OK přejděte na obrazovku Nastavení.
13
3. Nastavení v nabídce OSD (OnScreen Display)
ČEŠTINA
Systém nabídky OSD (On-Screen Display) umožňuje provádět rychle a jednoduše nastavení
TV. Do nabídky OSD lze vstoupit pohodlně pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.
Než se podrobně seznámíte s jednotlivými položkami nabídky OSD, seznamte se se
strukturou systému OSD:
Hlavní nabídky:
Zobrazí se hlavní nabídky.
Pokyny:
Stručné pokyny pro
provádění nastavení.
Funkce
Nabídka OSD
Nahoru
Dolů
Vybrat/ zvýšit
Vybrat/ snížit
Zpět
14
Nastavitelné možnosti:
Zobrazuje nastavení/hodnotu
nastavitelných položek.
Ovládací panel TV
Dálkový ovladač
MENU
Menu
P
P
VOL +
VOL MENU
Šipka p
Šipka q
Šipka u
Šipka t
Menu
Výběr nabídek na obrazovce
Postupujte podle pokynů uvedených na levé straně nabídky funkcí OSD.
ČEŠTINA
• Stisknutím tlačítka P
/P
na ovládacím panelu nebo tlačítek se šipkami p/q
procházejte nabídky.
• Stisknutím VOL + na ovládacím panelu nebo tlačítka se šipkou u vstupte do odpovídající
podnabídky.
• Stisknutím VOL +/VOL - na ovládacím panelu nebo tlačítek se šipkami t/u upravte
požadované nastavení.
• Opakovaným stisknutím tlačítka MENU na ovládacím panelu nebo tlačítka Exit ukončete
nabídku OSD.
KANÁL
Možnost
Popis
Auto ladění (Auto Tuning)
Automatické vyhledávání kanálů.
Ruční ladění ATV
(ATV Manual Tuning)
Ruční vyhledávání kanálů.ATV.
Ruční ladění DTV
(DTV Manual Tuning)
Ruční vyhledávání kanálů.DTV.
Upravit program
(Programme Edit)
Úprava kanálu (upravit/přejmenovat/přesunout/přeskočit/oblíb.
(Delete/Rename/Move/Skip/Fav)).
Informace o signálu
(Signal Information)
Zobrazení informací o signálu
Informace CI (CI Information)
Zobrazení informací CI
Stiskem OK přejděte na nabídku Informace CI.
Poznámka: Výchozí heslo je 0000.
OBRAZ
Možnost
Popis
Režim obrazu (Picture Mode)
Vyberte možnost předvolby zobrazení optimalizovaného pro různé
podmínky sledování (Dynamický/Standardní/Jemný/Uživatel
(Dynamic/Standard/Mild/Personal)).
Kontrast (Contrast)
Úprava gradace signálu videa (0 ~ 100).
Jas (Brightness)
Úprava základní úrovně signálu v obrazu (0 ~ 100).
Barva (Colour)
Úprava intenzity barev (0 ~ 100).
Odstín (Tint)
Ovládání zabarvení obrazu do zelena nebo do červena (R50 až
G50).
Ostrost (Sharpness)
Úprava ostrosti nebo měkkosti zobrazení (0 ~ 100).
Barevná tepl. (Color Temp)
Vyberte teplotu barev zobrazení (Normální/Teplá/Studená (Normal/
Warm/Cool)).
Potlačení šumu (Noise reduction)
Snížení hladiny šumu (vyp./nízká/střední/vysoká/výchozí (Off/Low/
Middle/High/Default)).
Aktivní kontrast
(Active Contrast)
Aktivace/deaktivace funkce Aktivní kontrast (zap./vyp. (On/Off)).
15
Režim podsvícení
(Backlight Mode)
Automaticky upravuje nastavení režimu podsvícení podle vašeho
aktuálního umístění (Domácí režim/Prodejní režim (Home Mode/
Shop Mode)).
* Tato volba se zobrazí pouze, když je položka Aktivní kontrast
nastavena na Vyp (Off).
ČEŠTINA
Automaticky (Auto)
Režim HDMI (HDMI Mode)
(k dispozici pouze, když je zdrojem Video
vstupu HDMI).
Grafika (Graphic)
Předvolba obrazu
(Picture Preset)
Automatické nastavení režimu HDMI.
Výběr zobrazení overscan.
Výběr zobrazení underscan.
Stiskem OK obnovte původní nastavení.
Poznámka: Dostupné volby v nabídce OSD se mohou lišit v závislosti na zdroji vstupního
signálu.
ZVUK
Možnost
Popis
Režim zvuku (Sound Mode)
Výběr režimu zvuku
(standardní/hudba/film/sport/uživatel (Standard/Music/Movie/
Sports/Personal)).
Výšky (Treble)
Úprava nastavení výšek v milisekundách (0 ~ 100).
Basy (Bass)
Úprava nastavení basů v milisekundách (0 ~ 100).
Vyvážení (Balance)
Úprava vyvážení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem (-50
~ 50).
Automatická hlasitost
(Auto Volume)
Výběr nastavení automatické hlasitosti (zap./vyp. (Off/On)).
Přepínač AD (AD Switch)
Aktivace/deaktivace funkce Automatický popis, která popisuje, co
se děje na obrazovce, například změnu lokace nebo záběru, což
zlepšuje dostupnost televizních pořadů lidem s poruchou sluchu
(zap./vyp. (On/Off)).
Předn. zvuk (Sound Preset)
Stiskem OK obnovte původní nastavení.
ČAS
16
Možnost
Popis
Čas (Clock)
Nastavení přesného času.
*Pokud je zdrojem signálu DTV, čas nelze nastavovat. Čas bude
nastaven podle přijímaného TV signálu.
Čas vyp. (Off Time)
Nastavení časovače vypnutí, po uplynutí nastaveného času se TV
automaticky vypne.
Čas zap. (On Time)
Nastavení časovače zapnutí, po uplynutí nastaveného času se TV
automaticky zapne ve vybraném režimu.
Časové pásmo (Time Zone)
Přepínání časových pásem používaných ve vaší zemi.
Autom. pohot. režim
(Auto Standby)
Nastavení automatického přepnutí do pohotovostního režimu (vyp.
(Off)/3 h/4 h/5 h).
Časovač OSD (OSD Timer)
Nastavení času skrytí nabídky na obrazovce (OSD) po uplynutí
nastavené doby (5 s/10 s/15 s/30 s/45 s/60 s).
ČEŠTINA
Časovač usnutí (Sleep Timer)
Nastavení automatického vypnutí zobrazovače. Minutu před
vypnutím se zobrazí upozornění. Pokud se zobrazovač nemá
vypnout, stiskněte po zobrazení upozornění libovolné tlačítko
dálkového ovladače. Po uplynutí nastavené doby se zobrazovač
přepne do pohotovostního režimu.
(vyp. (Off)/10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180
min/240 min)
ZÁMEK
Možnost
Popis
Zamknout systém
(Lock System)
Nastavení zamčení systému (zap./vyp. (On/Off)).
Nastavení hesla
(Set Password)
Nastavení hesla.
*Výchozí heslo TV je „0000“.
Blokování programu
(Block Program)
Nastavení zamčení kanálu.
*Heslo k odemčení je „0000“.
Rodičovský zámek
(Parental Guidance)
Nastavení rodičovského zámku
(vyp. (Off)/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18).
Zámek kláves (Key Lock)
Nastavení funkčnosti kláves na ovládacím panelu (zap./vyp. (On/
Off)).
NASTAVENÍ
Možnost
Popis
Jazyk OSD (OSD Language)
Nastavení jazyka nabídek na obrazovce.
Jazyk 'TT (TT Language)
Nastavení jazyka teletextu.
Jazyky zvuku
(Audio Languages)
Nastavení požadovaného jazyka zvuku
(primární/sekundární (Primary/Secondary)).
*k dispozici pouze v režimu DTV.
Jazyky titulků
(Subtitle Languages)
Nastavení zobrazení titulků (primární/sekundární (Primary/
Secondary)).
*k dispozici pouze v režimu DTV.
Sluchově postižení
(Hearing Impaired)
Zobrazení titulků pro sluchově postižené, pokud jsou přenášeny s
vysílaným pořadem (zap./vyp. (On/Off)).
*k dispozici pouze v režimu DTV.
Souborový systém PVR
(PVR File System)
Úprava nebo mazání souborů PVR.
Poměr stran (Aspect Ratio)
Výběr poměru stran zobrazení
(autom. (Auto)/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2).
Modrá obrazovka (Blue Screen)
Aktivace/deaktivace funkce Modrá obrazovka. Pokud je funkce
Modrá obrazovka aktivována a není přijímán žádný signál, zobrazí
se modrá obrazovka a bude ztlumen zvuk (zap./vyp. (On/Off)).
17
ČEŠTINA
První instalace (First Time
Installation)
Vymaže všechny uložené kanály a spustí Průvodce konfigurací
(OK/Storno (Cancel)).
Obnovit (Reset)
Obnovení továrních nastavení.
E-štítek (E-Sticker)
Aktivace/deaktivace funkce E-štítek. Funkci E-štítek používají
prodejci k zobrazení TV proužkové reklamy nebo tématické logo
na obrazovce v intervalu 8 sekund pro propagační účely (Vyp./Zap.
(Off/On)).
* Tato volba se zobrazí pouze, když je položka Aktivní kontrast
nastavena na Vyp (Off).
Aktualizace softwaru
(Software Update) (USB)
Aktualizace softwaru TV.
* k dispozici pouze pokud je nový software uložen na USB disk a
ten je připojen k TV.
Nabídka Centrum médií
HDM
DTV/TV
CABLE/ANTENNA
Tento TV je vybaven konektorem USB, který vám umožňuje prohlížet fotografie, poslouchat
hudbu a sledovat videa uložená na paměťovém zařízení USB.
USB
USB
Zařízení
Zařízení USB 2.0
Systém souborů
Formát souboru s fotografií
Hudební formát
Formát souboru s videem
Formát souboru
Paměť USB, čtečka karet USB
FAT/FAT 32/NTFS
JPEG (*.JPG)
MPEG1 (*.MP3) přenosová rychlost: 32k, 64k, 96k, 128k,
196k, 256k, 320 kbps
Vzorkovací frekvence: 32k, 44,1k, 48 kHz
MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS)
MPEG4 (*.AVI, *.MP4)
Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
TV. Když je toto zařízení USB rozpoznáno,
přejde přímo do nabídky Centrum médií
(Media Center).
USB2.0
PHOTO
MUSIC
MOVIE
TEXT
Stisknutím příslušných tlačítek na dálkovém ovladači provedete dostupné funkce zobrazené
na panelu funkcí v dolní části obrazovky TV.
18
Funkce Časový posun
Umožňuje nahrát televizní program, takže nezmeškáte svou oblíbenou část, ani když
odejdete. Než tuto funkci použijete, připojte k televizoru USB zařízení. Při prvním použití
byste měli nastavit disk pro USB zařízení.
1 Slouží k přepnutí vstupního zdroje na režim DTV.
zastavíte obraz a zahájíte časový posun.
3 Stisknutím tlačítka
budete pokračovat v programu.
4 Stisknutím tlačítka
rychle posunete dopředu nebo
rychle posunete dozadu soubor
5 Stisknutím tlačítka
ukončíte funkci časového posunu.
stisknutím tlačítka
časového posunu.
FAV.
PVR
ČEŠTINA
2 Stisknutím tlačítka
SLEEP
Poznámky:
• Před připojením zařízení USB do TV zkontrolujte, zda jste zazálohovali data v zařízení, aby se zabránilo
neobvyklému výkonu, při kterém by mohlo dojít ke ztrátě dat.
• Doporučujeme použít zařízení s volným místem více než 1 GB a rychlostí více než 5 MB/s.
• Čím větší je velikost souboru pro časový posun, tím delší úsek programu můžete nahrát.
• Pokud při časovém posunu přepnete kanál, zobrazí se výzva, kde můžete zvolit Ano (Yes) nebo Ne (No).
Chcete-li funkci časového posunu ukončit a přepnout na jiný kanál, vyberte možnost Ano (Yes).
PVR (Personal Video Record)
Tato funkce umožňuje nahrát oblíbený TV program na zařízení USB.
1 Připojte zařízení USB ke konektoru USB na TV.
2 Stisknutím červeného tlačítka spusťte nahrávání. Na obrazovce se zobrazí mini panel
PVR, který ukazuje průběh nahrávání.
n Stisknutím zeleného tlačítka ručně ukončíte nahrávání. V opačném případě se
nahrávání automaticky po vypršení délky nahrávání.
n Nahraný soubor bude uložen do složky PVR v části Centrum médií > Film >_
MSTPVR (Media Center > MOVIE > _MSTPVR).
3 Chcete-li nahraný program přehrát, nejdříve ukončete režim PVR a potom přepněte na
režim USB. Přejděte na Centrum médií > Film >_MSTPVR (Media Center > MOVIE >
_MSTPVR) a vyberte požadovaný nahraný soubor ve složce PVR. Stiskem OK přehrajte.
Poznámky:
• Tato funkce je k dispozici pouze pro digitální kanály.
• Tato funkce podporuje pouze zařízení USB s formátem FAT32.
• Před připojením zařízení USB do TV zkontrolujte, zda jste zazálohovali data v zařízení, aby se zabránilo
neobvyklému výkonu, při kterém by mohlo dojít ke ztrátě dat.
• Čím je velikost paměti zařízení USB pro funkci PVR větší, tím déle lze program nahrávat.
• Chcete-li přepnout zdroj kanálu nebo signálu během nahrávání, zobrazí se dotaz, zda chcete ukončit nahrávání;
chcete-li uložit nahraná data, vyberte OK. Potom přepněte na nový zdroj kanálu nebo signálu.
• TV nemůže přehrávat soubory normálně, pokud parametry souboru přesahují omezení systému, pokud není
podporován formát souboru, pokud je soubor poškozen nebo pokud soubor nelze dekódovat.
• Neodpojujte zařízení USB, když systém nahrává data nebo načítá soubor. Mohlo by dojít k nesprávné funkci
systému nebo zařízení.
19
4. Odstraňování problémů
Situace
Řešení
• Řádně připojte napájecí kabel.
• Zkontrolujte, zda indikátor LED napájení svítí či nikoli.
ČEŠTINA
Žádný obraz ani zvuk.
• Stiskněte
na ovládacím panelu nebo na dálkovém
ovladači.
• Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko INPUT a vyberte
připojené zdroje videa.
• Stisknutím tlačítka P
nebo P
na ovládacím panelu
nebo tlačítka P p nebo P q na dálkovém ovladači můžete
přepínat na další TV programy.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabel správně připojené.
• Zkontrolujte připojení antény a kabelů.
Žádný nebo špatný obraz, zvuk
• Upravte možnost Jas (Brightness) v nabídce Obraz
v pořádku.
(PICTURE).
Obraz není barevný.
Obraz je v pořádku, žádný
zvuk.
nabídce Obraz (PICTURE).
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda zdrojové zařízení funguje správně.
Zkontrolujte, zda je zvukový kabel řádně připojen.
Zrušte vypnutí zvuku.
Stiskněte tlačítko VOL + na ovládacím panelu nebo na
dálkovém ovladači.
Z jednoho z reproduktorů
nevychází zvuk.
• U
pravte možnost Vyvážení (Balance) v nabídce Zvuk
(SOUND).
Nelze přijímat některé kanály
prostřednictvím kabelové TV.
• V
yzkoušejte funkci Autom. ladění (Auto Tuning) v
nabídce Kanál (CHANNEL).
Chci obnovit nastavení TV.
• P
oužijte funkci Obnovit (Reset) v nabídce Nastavení
(SETUP).
Nelze používat nabídky.
• Pokud jsou položky nabídky OSD zbarveny šedě, systém
se nachází ve stavu, ve kterém tato nastavení nejsou k
dispozici.
Obraz na obrazovce se otáčí.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu videa řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje
sníh.
• Upravte umístění anténa tak, aby byla vzdálena od silnic
nebo zdrojů rušení.
• Zkontrolujte připojení antény a signálu videa.
Rozmazaný nebo překrývaný
obraz.
• Upravte nastavení ostrosti.
• Zvolte programy s vysoce kvalitními signály.
• Upravte směr antény nebo vyměňte kabel signálu videa.
Dálkový ovladač nefunguje.
20
• Vyzkoušejte
funkci Předvolba obrazu (Picture Preset) v
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie.
Vyměňte baterii za novou.
Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel TV.
Zkontrolujte, zda je dráha mezi dálkovým ovladačem a
snímačem volná.
• Zkuste použít dálkový ovladač z kratší vzdálenosti od TV.
5. Podpora synchronizace
Režim
1
Rozlišení
640 x 480
Frekvence
60Hz
2
800 x 600
60Hz
3
4
5
6
7
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
ČEŠTINA
Podpora režimu synchronizace PC
Podpora režimu synchronizace videa
Rozlišení (aktivní body)
480i
576i
480p
576p
720p
HDMI/komponentní
V
V
V
V
V
21
6. Technické údaje
Číslo modelu
SL19DMAB
ZOBRAZENÍ
ČEŠTINA
Velikost obrazu
47 cm/18,5 palce
Poměr stran
16:9
Rozlišení
1366 x 768
Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština,
čeština, dánština, maďarština, holandština, polština,
portugalština, rumunština, slovenština, švédština, řečtina,
bulharština, ruština, ukrajinština
Jazyk OSD
VYLEPŠENÍ
Zvukový výkon (RMS W)
3W+3W
Režim zvuku
Standardní, hudba, film, sport, uživatel
Formát obrazu
Automatický, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Režim obrazu
Standardní, jemný, dynamický, uživatel
PŘIPOJENÍ
Zadní konektory
Výstup pro připojení sluchátek
Slot CI
HDMI
Vstup tuneru (ATV/DVB-T+C RF)
USB
Boční konektory
Komponentní vstup
CVBS: (CVBS a komponentní) zvuk
SCART
VSTUP PC: PC-RGB a PC zvuk
HMOTNOST A ROZMĚRY
Rozměry
výrobku
(Š x V x H mm)
Čistá hmotnost
Se stojánkem
457 x 346,5 x 168
Bez stojánku
457 x 297 x 45
Se stojánkem
3,35 kg
Bez stojánku
3,08 kg
NAPÁJENÍ
Sítové napájení - provoz (max.)
< 35 W
Pohotovostní režim
< 0,5 W
Síťové napájení
Okolní teplota
22
110 - 240 V ~ 50/60 Hz
5 ºC ~ 35 ºC
Download

ČEŠTINA - Hannspree