Facebook
Primární úpis akcií největší světové sociální sítě
10.5. 2012
SHRNUTÍ
Základní informace o IPO
Facebook, Inc. je provozovatelem dnes asi nejznámější sociální sítě. Facebook vznikl v r. 2004 jako univerzitní
projekt, který měl za cíl usnadnit kontakt mezi přáteli, posílání zpráv a sdílení příspěvků na internetovém fóru.
Za 8 let existence se vyvinul v široce využívanou platformu, která měla v březnu 2012 již 901 mil. tzv. aktivních
uživatelů na měsíční bázi – tedy uživatelů, kteří Facebook navštíví alespoň jednou za měsíc.
V současném primárním úpisu akcií (IPO) Facebook nabízí 337 mil. akcií v předběžném rozmezí 28 – 35 USD za
akcii. Z toho zhruba polovinu představují akcie prodávané současnými vlastníky a polovinu nové akcie, které
firma emituje. Výnos z této části firma neplánuje použít na žádný konkrétní cíl, spíše má v úmyslu vytvořit
veřejný trh se svými akciemi a usnadnit si tak budoucí přístup na kapitálové trhy.
Při stanovení ceny na polovině oznámeného rozmezí (31,5 USD) by IPO Facebooku bylo s výnosem 10,6 mld. USD
zatím největším v sektoru internetových firem. Objednávky přijímá J&T Banka do 16.5. 2012, 17:00, pokud
nebude úpis ukončen již dříve investičními bankami, které jej organizují.
Tabulka 1: Informace o IPO
Základní informace o IPO
Počet nabízených akcií
337 mil.
Počet akcií po IPO
2,1 mld.
Min. cena akcie
28 USD
Max. cena akcie
35 USD
Očekávaný výnos z IPO
10,6 mld. USD
Očekávaná tržní kapitalizace společnosti
67,3 mld. USD
Free float po IPO
16%
Místo emise
NASDAQ
Zdroj: Facebook
Harmonogram IPO
Datum oček. ukončení objednávek v J&T Bance
16.5. 2012, 17:00
První obchodní den
18.5. 2012
Kontakt na tradery
Atlantik
J&T Banka
Marek Trúchly, tel. 221 710 652
David Nový, tel. 221 710 628
Vratislav Vácha, tel. 221 710 663
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A OCENĚNÍ
Facebook získává tržby ze dvou zdrojů. Většinu (82 % v 1Q12) tvoří příjmy z reklam, které na svoje stránky
umísťuje. Druhým zdrojem jsou podíly z placených služeb, které poskytují aplikace fungující přes Facebook.
Uživatel si např. zakoupí kredity ve hře (aplikaci), kterou na Facebooku provozuje externí firma, a ta odevzdá
část tržeb Facebooku. Tento segment v posledních letech rostl výrazně rychleji než příjmy z reklamy.
Jak dokumentuje Tabulka 2, tržby i zisk Facebooku v posledních letech prudce rostly, což bylo dáno jak
rostoucím počtem uživatelů, tak vyššími tržbami na uživatele. V prvním kvartále 2012 tržby meziročně vzrostly o
45 %, avšak došlo k poklesu čistého zisku o 12 %. To bylo dáno především vyššími náklady na marketing a na
výzkum a vývoj, které firma vynaložila k udržení rychlého růstu tržeb. Facebook také uvedl, že očekává v příštích
letech pokles tempa růstu tržeb s tím, jak již nebude možné získávat další uživatele dosavadním tempem.
WWW.JTBANK.CZ
WWW.ATLANTIK.CZ
STRANA|1
Tabulka 2: Hospodaření společnosti
Mil. USD
2008
2009
2010
2011
oček. 2012
oček. 2013
Tržby
272
777
1974
3711
5083
6702
EBITDA
n.a.
340
1171
2079
2592
3552
Čistý zisk
-138
229
606
1000
1169
1676
Marže čistého zisku
-51%
29%
31%
27%
23%
25%
Zdroj: Facebook; odhady Bloomberg, J&T Banka
K ocenění nabízených akcií jsme použili relativní srovnání s vybranými internetovými společnostmi,
které je vidět v Tabulce 3. K porovnání jsme použili poměrové ukazatele P/E (cena akcie/zisk na akcii)
a EV/EBITDA (hodnota společnosti/ zisk před odpisy EBITDA).
Tabulka ukazuje, že při nabízených cenách má Facebook podle všech ukazatelů výraznou prémii k
mediánu trhu. Zatímco je např. medián trhu u ukazatele EV/EBITDA pro rok 2012 na úrovni 9,
Facebook by i při minimální nabízené ceně 28 USD za akcii měl tento poměr na úrovni 22,9. Z firem ze
sektoru, které se v současnosti veřejně obchodují, má vyšší ukazatel pouze sociální síť LinkedIn. Na
druhou stranu je třeba upozornit, že se zatím veřejně obchoduje pouze málo společností provozujících
sociální sítě podobné Facebooku (v tabulce jsou to pouze LinkedIn, Yelp, Mixi a částečně Mail.ru) a
některé z nich jako Yelp zatím nedosahují kladného zisku, a nelze je tak v tabulce pro r. 2012
porovnávat.
Tabulka 3: Relativní ocenění (seřazeno sestupně dle oč. EV/EBITDA 2012)
P/E e2012
P/E e2013
EV/EBITDA
e2012
EV/EBITDA
e2013
LinkedIn
163.5
91.0
60.6
35.5
Mail.ru
31.9
25.8
22.4
17.6
Zynga
29.8
21.2
10.3
7.6
Yahoo!
15.7
14.4
10.0
9.6
Google
14.2
12.0
8.0
6.8
IAC
19.0
14.8
7.0
6.2
AOL
25.6
26.1
6.7
6.3
Mixi
15.2
13.5
4.5
4.0
Yelp
n.m.
692.7
n.m.
113.6
Medián
22.3
21.2
9.0
7.6
Facebook při min. ceně
51.2
35.7
22.9
16.7
Prémie vůči mediánu
130%
69%
154%
119%
Facebook při max. ceně
64.0
44.7
28.6
20.9
Prémie vůči mediánu
187%
111%
218%
174%
Společnost
Zdroj: Bloomberg, J&T Banka
DOPORUČENÍ
Nabízené cenové rozpětí staví Facebook mezi společnosti s vysokými poměrovými ukazateli a znamená
tak, že by společnost musela v příštích letech dosahovat podobně dynamického růstu jako doposud,
aby tyto vysoké ceny byly oprávněné. To bude podle našeho názoru obtížné a udržení rychlého tempa
tržeb si bude vyžadovat vyšší náklady, které povedou k nižším maržím. Z fundamentálního pohledu
bychom tak k nabízeným cenám akcií Facebooku zaujali spíše opatrný přístup.
Vnímáme však, že držba akcií Facebooku může vybočovat z klasického přístupu investorů a může se
stát prestižní záležitostí vzhledem k tomu, do jaké míry je Facebook znám a využíván. Nemůžeme tak
vyloučit, že se akcie mohou obchodovat i na poměrně vysokých násobcích vůči zisku.
WWW.JTBANK.CZ
WWW.ATLANTIK.CZ
STRANA|2
Příležitosti


Facebook má dominantní postavení mezi sociálními sítěmi. Druhá nejpoužívanější celosvětová
platforma Twitter má cca třikrát méně uživatelů na měsíční bázi.
Přestože Facebook realizuje většinu tržeb z reklamy, segment podílů z plateb v aplikacích
(např. hry) rychle roste a zatím není zcela znám jeho potenciál. Aplikace se mohou rozšiřovat
daleko za horizont her a představovat pro Facebook významnou ziskovou příležitost.
Rizika



WWW.JTBANK.CZ
Facebooku zpomaluje tempo růstu tržeb a firma tak musí zvyšovat výdaje na vývoj a výzkum a
na marketing. To může v příštích letech snižovat ziskové marže.
Společnost neuvažuje v dohledné budoucnosti o výplatě dividend ze zisku.
V IPO jsou nabízeny akcie typu A, které nesou desetkrát nižší hlasovací právo než akcie typu B,
jimiž disponují současní největší vlastníci firmy. Noví akcionáři tak budou mít zanedbatelný
vliv na řízení společnosti prostřednictvím valné hromady.
WWW.ATLANTIK.CZ
STRANA|3
SLOVNÍČEK POJMŮ
Bazický bod
100 bazických bodů = 1,00 %; nejčastěji se používá u změn
úrokových sazeb; zkratka bps (anglicky basis points)
Book value účetní hodnota; hodnota společnosti připadající akcionářům;
Book value = Aktiva - Závazky společnosti
CAGR
průměrná roční míra růstu za určité období (např. CAGR 20012009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX
investiční výdaje obvykle na pořízení dlouhodobého majetku
(stoje, nemovitosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
CEE
střední a východní Evropa (anglicky: Central and
Eastern Europe)
CIS
Společenství nezávislých států, 9 z 15 států bývalého
Sovětského svazu (anglicky: Commonwealth of Independent States)
Dividendový výnos výnos akcie, který akcionář obdrží ve formě dividend;
vyjadřuje se v procentech jako roční dividenda k současné ceně
akcie
EBITDA hrubý provozní zisk; zisk před odečtením úroků, daní a odpisů
(anglicky Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and
Amortization);
Indikátor provozní výkonnost společnosti a přibližný odhad cash
flow. Některé společnosti použijí termín OIBITDA (Operating
Income Before Interest Tax, Depreciation and Amortization).
EV
hodnota podniku; tržní kapitalizace společnosti zvýšena o čistý
dluh společnosti (dluh bez likvidních finančních prostředků).
(anglicky: Enterprise Value).
Forex
devizový trh; trh směnných kurzu (anglicky: Foreign Exchange
markets)
Goodwill účetní termín; vyjadřuje u akvizic rozdíl mezi zaplacenou cenou a
účetní hodnotou kupované firmy. Zahrnuje např. dobré jméno
podniku, klientskou základnu, značku apod. Goodwill se řadí mezi
nehmotná aktiva.
NI
čistý zisk; zisk společnosti připadající akcionářům společnosti,
kteý vznikne po odečtení všech nákladů včetně daní (anglicky: Net
Income)
m/m
meziměsíční změna (anglicky: month on month; m-o-m)
P/BV
poměr ceny akcie k účetní hodnotě na jednu akcii. Jde o poměrový
ukazatel, který slouží k porovnání ohodnocení jednotlivých
společností, především v bankovnictví a finančním sektoru.
(anglicky: Price / Book Value per share Ratio)
P/E
vyjadřuje poměr tržní ceny akcie k dosaženému čistému zisku na
akcii. Jde o poměrový ukazatel, který slouží k porovnání
ohodnocení jednotlivých akciových titulů. Čím je ukazatel P/E
vyšší, tím je daná akcie vzhledem k zisku (současnému nebo
očekávanému) dražší a naopak. (anglicky: Price / Earnings Ratio)
EBITDA marže poměr hrubého provozního zisku vůči tržbám (=EBITDA/tržby); určuje
míru ziskovosti na jednotku tržeb; vyjadřuje se v procentech. Podobně i
EBIT marže.
Rafinérská marže
rozdíl mezi cenou hrubé ropy a cenou rafinérské
produkce (benzín, nafta, oleje); obvykle se vyjadřuje v USD/t
EBIT
q/q
mezikvartální změna (anglicky: quarter on quarter; q-o-q)
SWAP
finanční derivát založený na principu výměny dvou aktiv včetně
jejích výnosů a nákladů po stanovenou dobu
EPS
provozní zisk; zisk před odečtením úrokových nákladů a daní
(anglicky Earnings Before Interests and Taxes)
zisk na akcii; podíl zisku (ztráty) na jednu akci (anglicky: Earnings
Per Share)
Tržní kapitalizace
ukazatel velikosti společnosti. sposoučin tržní ceny a
celkového počtu akcií. (anglicky: market capitalsation
y/y
WWW.JTBANK.CZ
WWW.ATLANTIK.CZ
meziroční změna (anglicky: year on year; y-o-y)
STRANA|4
KONTAKTY
OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY
David Nový
Barbora Stieberová
Tereza Jalůvková
Michal Znojil
Marek Kijevský
Miroslav Nejezchleba
Vedoucí oddělení
Obchodování – ČR a zahraničí
Obchodování – ČR a zahraničí
Obchodování – ČR a zahraničí
Obchodování – zahraničí (USA)
Obchodování – zahraničí (USA)
+420
+420
+420
+420
+420
+420
OBCHODOVÁNÍ S DLUHOPISY A MĚNAMI
Tomáš Brychta
Petr Vodička
Peněžní a devizový trh
Dluhopisový a peněžní trh
+420 221 710 238
+420 221 710 155
[email protected]
[email protected]
OBCHODOVÁNÍ – ATLANTIK, EATLANTIK
Vratislav Vácha
Trúchly Marek
Obchodování – ČR a zahraničí
Obchodování – ČR a zahraničí
+420 221 710 677
+420 221 710 676
[email protected]
[email protected]
PRODEJ A KLIENTSKÉ SLUŽBY
Dalibor Hampejs
Zuzana Milerská
Podílové fondy
Klientské služby
+420 221 710 624
+420 221 710 615
[email protected]
j&[email protected]
SPRÁVA KLIENTSKÝCH PORTFOLIÍ
Roman Hajda
Petr Holinský
Vedoucí pro investice
Portfolio manažer
+420 221 710 224
+420 221 710 429
[email protected]
[email protected]
PORTFOLIO MANAGEMENT
Martin Kujal
Marek Janečka
Vedoucí pro investice; dluhopisy
Portfolio manažer; akcie
+420 221 710 698
+420 221 710 699
[email protected]
[email protected]
ODDĚLENÍ ANALÝZ
Milan Vaníček
Milan Lávička
Bohumil Trampota
Pavel Ryska
Petr Sklenář
Strategie, farma, telekom
Banky, finanční sektor
Energetika, chemie
Nemovitosti, média
Makroekonomika, komodity
+420
+420
+420
+420
+420
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
628
648
606
131
669
633
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
607
614
657
658
619
J&T BANKA
J&T Banka, a. s.
Pobřežní 14
186 00 Praha 8
Tel.: +420.221.710.111
Zelená linka: 800 484 484
Česká republika
www.jtbank.cz
WWW.JTBANK.CZ
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
J&T Banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Tel.: +421.259.418.111
Slovenská republika
www.jt-bank.sk
WWW.ATLANTIK.CZ
Praha:
Brno:
Pobřežní 14
Veselá 24
186 00 Praha 8
602 00 Brno
Tel.: +420 221 710 666
Tel.: +420 545 423 411
Fax: +420 221 710 626
[email protected]
Česká republika
Česká republika
www.atlantik.cz
STRANA|5
PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ
J & T BANKA, a.s. (dále jen „Banka“) je licencovaná banka a člen Burzy
cenných papírů Praha, a.s. oprávněná poskytovat investiční služby ve
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK FT“) je licencovaný
obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s.
oprávněný poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK FT a Banka v souladu s
právními předpisy, svými vnitřními předpisy a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o
poctivé prezentaci investičních doporučení připravují a rozšiřují investiční
doporučení. Činnost ATLANTIKu FT a Banky podléhá dozoru České národní
banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 – http://www.cnb.cz/.
Banka a ATLANTIK FT v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé
prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení,
přičemž v tomto dokumentu jsou zmíněny některé důležité informace a
upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené.
Banka a ATLANTIK FT uveřejňují investiční doporučení vytvořená
zaměstnanci Banky a/nebo ATLANTIK FT (dále je „Analytici“). Analytici
vytvářející investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich
objektivitu.
Stupně investičního doporučení
Banka a ATLANTIK FT používají následující stupně investičních doporučení:



Koupit/BUY – předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou
cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích
metod) a aktuální tržní cenou je větší, než minimální
teoretický požadovaný výnos pro danou akcii. Tento
požadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového
aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficientu beta a
rizikové prémie (určené individuálně pro každou společnost a
odvozené od rizikové prémie pro český trh).
Držet/HOLD – předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou
cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích
metod) a aktuální tržní cenou je menší, než minimální
teoretický požadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší
než výnos bezrizikového aktiva.
Prodat/SELL – předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou
cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích
metod) a aktuální tržní cenou je menší než výnos bezrizikového
aktiva.
Metody oceňování
Banka a ATLANTIK FT při oceňování společností a investičních projektů
používají v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM).
Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí každého ocenění, ale
slouží spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchto
důvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii)
dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na
strukturu účetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná
očekávání budoucích ziskových marží. Pokud se fundamentální ocenění a
interval hodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to
známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů
diskontovacího modelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. „nekonečné
fázi“, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít
faktory vedoucí k zásadní rozdílnosti obou oceňovacích metod.
Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním
nástrojům:
Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je
závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a
celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě
investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání
investičních doporučení konkrétního stupně a směru.
WWW.JTBANK.CZ
WWW.ATLANTIK.CZ
Banka a ATLANTIK FT v rámci dodržování pravidel obezřetného poskytování
investičních služeb a organizace vnitřního provozu společnosti uplatňují
postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy
společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním
nástrojům obsaženým v investičních doporučeních šířených Bankou a
ATLANTIKem FT.
Další upozornění
Banka a ATLANTIK FT a s nimi propojené osoby a osoby, které k nim mají
právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucích
zaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními
nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a
mohou je v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo
prodeji nabízet, ať již jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném
právním postavení, na veřejném trhu či jinde.
Makléři a ostatní zaměstnanci Banky a ATLANTIK FT a/nebo s nimi
propojenými osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu
nebo obchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování,
které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičních
doporučeních.
Investoři by měli investiční doporučení považovat pouze za jeden z
několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a
doporučení vydávané Bankou a ATLANTIK FT a/nebo s nimi propojenými
osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy
pro zvládání konfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními.
Přehled změn stupně investičního nástroje, na který Banka a ATLANTIK FT
vydaly investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12
měsíců je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetové
adrese: http://www.atlantik.cz/ a/nebo http://www.jtbank.cz.
Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a
doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho
žádosti.
Samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi a Zákazník za ně
nese plnou zodpovědnost.
Přestože investiční doporučení Banky a ATLANTIK FT jsou Analytiky
připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůže
Banka a/nebo ATLANTIK FT přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo
přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se
k Bance a ATLANTIK FT.
Investiční doporučení sdělují názor Analytiků ke dni zveřejnění a mohou
být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulosti
nejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení
nepředstavují v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních
nástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních
doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a
doporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů,
jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají
sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční
rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v
investičních doporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti
investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na
základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich
vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena
jakýchkoliv investic se může měnit. V souladu s tím mohou investoři získat
prostředky menší, než byla jejich původní investice. Úspěšné investice v
minulosti nezaručují příznivé výsledky do budoucna.
2011 © J & T BANKA, a.s., ATLANTIK finanční trhy, a.s.
STRANA|6
Download

IPO Facebook - ATLANTIK finanční trhy, a.s.