Tento text byl stažen ze serveru Seminárky.cz (www.seminarky.cz)
Seminárky.cz – když máte něco do školy
SEMINÁRNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
William Shakespeare : Othello
Tento text byl stažen ze serveru Seminárky.cz (www.seminarky.cz)
Seminárky.cz – když máte něco do školy
William Shakespeare: Othello
Překlad: Martin Hilský
Život autora
William Shakespeare (1564 – 1616) se narodil roku 1564 ve Stratfordu nad Avonou, jako třetí
z osmi dětí. Shakespeare vystudoval gymnázium, naučil se latinsky a řecky a v osmnácti letech se oženil s o osm let starší Annou Hathawayovou, jejich manželství však příliš šťastné
nebylo. Poté působil jako herec a spisovatel v Londýně. V roce 1594 vyšla poprvé tiskem dvě
jeho dramata. Stal se spolumajitelem a dramatikem vynikající londýnské divadelní společnosti
'Služebníků lorda komořího'. Tato společnost hrála v divadle Globe. Ovšem až do té doby,
než hala v roce 1613 vyhořela. Tím vlastně také skončila jeho kariéra. William Shakespeare
se poté vrací zpět do Stratfordu, kde 23. 4. 1616 umírá.
Pro hru Othello získal William Shakespeare inspiraci z příběhu, který vypráví Giraldi Cinthio
v knize novel nazvané Hecatommithi (1566). Shakespeare zachovává geografické prostředí
Cinthiova prostředí i hlavní postavy, kterým však dává vlastní jména, protože Cinthiovy postavy jsou bezejmenné. Tedy až na Disdemonu, což v řečtině znamená „Nešťastná“, jejíž
jméno změnil na Desdemona. Přidává si však i své vlastní postavy (Roderiga, Brabantia) a
celé hře dává úplně jiný rozměr.
Hlavní postavy
Othello
Desdemona, jeho žena,
Brabantio, otec Desdemony
Cassio, Othellův pobočník
Jago, Othellův praporečník
Roderigo, benátský šlechtic
Emilie, Jagova žena
Bianca, milenka Cassia
Jako jednoznačně protikladné postavy bych na prvním místě označila Othella a Jaga. Maur
Othello je prototypem čestného, přímého muže, který bez pochyb věří v oddanost svých přátel
a tím i v oddanost Jagovu. Jeho jedinou charakterovou vadou je žárlivost. Oproti tomu je Jago
onen příkladný zloduch. Je mnohem komplikovanější než Othello. Dokáže manipulovat
s lidmi tak, aby vše skončilo v jeho prospěch, je to vychytralý intrikán, který se neštítí i těch
největších podlostí. Hned v úvodu hry dává najevo své opovržení vůči Othellovi, vůči všem
jeho vlastnostem, kterými pohrdá, zároveň však nikdy nevyvrací Othellovy schopnosti jako
generála.
Tento text byl stažen ze serveru Seminárky.cz (www.seminarky.cz)
Seminárky.cz – když máte něco do školy
Druhý protiklad bych viděla v postavách Desdemony a kurtizány Biancy. Krásná Desdemona
je dáma vysokého společenského postavení se všemi mravními ctnostmi, zatímco Bianca je
hříšnou kurtizánou.
Ovšem Desdemona je, podle mého názoru, zároveň i opakem své služebné Emilie, manželky
Jagovy. Zde nejvíce kontrastuje Desdemonina vznešenost a prostá, praktická povaha Emilie,
která je však zároveň i čestná, což se nejvíc projeví na samotném konci tragedie, kdy Emilie
prozrazuje Jagovy činy a sama lituje nad smrtí své paní.
Fabule
Začátek hry se odehrává v Benátkách, Desdemona se tajně vdá za Maura Othella, benátského
generála. Roderigo, který se ucházel o Desdemonu, a Jago, který se měl původně stát Othellovým zástupcem, však nepřejí štěstí oběma zamilovaným a osnují intriky, které by Othella
zničily. Oba prozrazují tajný sňatek Othella a Desdemony. Děj se poté přesouvá na Kypr, na
který táhnou turecká vojska, ta však během bouře ztroskotají. Poté následují oslavy, při nichž
Jago vychytrale znemožní Cassia, muže, kterého si Othello vybral za svého nástupce místo
Jaga. Postupně se v Jagovi rodí obludný plán, jak Othella zničit – Jago využije Maurovy žárlivosti a postupně Desdemonu v jeho očích očerňuje a obviňuje ji, že je mu nevěrná právě
s Cassiem. Na něj pak nalíčí nástrahu s šátkem, jenž daroval Othello Desdemoně. Othello je
čím dál víc sžírán svou chorobnou žárlivostí. Jago pak navede Roderiga,aby Cassia zabil. To
se mu však nepovede, ve všeobecné vřavě pak Jago zabije Roderiga. Othello se vrací domů,
kde zmítán žárlivostí uškrtí Desdemonu. Emilie si pak uvědomí strašný čin svého manžela a
vypoví pravdu. Hra pak dospívá ke svému tragickému konci – Jago bodne Emilii, vzápětí je
však raněn Othellem. Ten si pak ze žalu nad svým činem a Desdemoninou smrtí sám bere
život.
Podle mého názoru fabule odpovídá syžetu. Děj probíhá přesně podle dané časové linie, nikam neodbočuje a spěje přímo ke svému tragickému konci.
Hlavní téma hry
Hlavním tématem je Othellova žárlivost a Jagova závist a nesnesitelná touha udělat Othellovi
ze života peklo. Jago Othellovu nesnesitelnou žárlivost dokáže mistrně využít ve svůj prospěch a právě díky ní hra končí tak tragicky, Othello svou chorobnou žárlivost už nedokáže
ovládnout a brutálně uškrtí svou ženu Desdemonu.
Srovnání s antickou tragédií
Rozdíly mezi Shakespearovým Othellem a klasickou antickou tragédií jsou patrné již
v samotné výstavbě dramatu. Jako vrcholným okamžikem bych neoznačila „krizi“, nýbrž konečné rozuzlení, „tragédii“. Hrdina sice z části bojuje se silami, které jsou silnější než on, a to
se svými emocemi, svou žárlivostí, ale zároveň však bojuje také proti intrikám a lstem záporných postav. Hra rovněž nedodržuje zásadu tří jednot, děj se neodehrává v jeden den, je tedy
porušena zásada jednoty času, a neodehrává se ani na stejném místě, část se odehrává
v Benátkách,další na Kypru, je tedy porušena i zásada jednoty místa. Myslím si však, že jednota dějové linie byla dodržena – děj plyne vpřed bez výrazných odboček či epizod.
Tento text byl stažen ze serveru Seminárky.cz (www.seminarky.cz)
Seminárky.cz – když máte něco do školy
Lexikální prostředky autora
Autor dává každé postavě svůj vlastní jazyk. Tak jako je Desdemona ušlechtilá a vznešená,
tak je i její mluva důstojná a ve vysokém stylu.. Největší různorodost jazykového vyjadřování
můžeme opět nalézt u postavy Jaga. Ve chvílích kdy se potřebuje vlichotit do něčí přízně,
používá vznešené výrazy, jakmile však Roderigovi líčí, jak Othella nenávidí, nebo jakmile
sám pro sebe osnuje své úklady, používá i těch nejobhroublejších výrazů. Shakespeare dokázal dát svým postavám do úst řeč, která je pro ně přirozená a tím jim dokázal vdechnout život
a opravdovost.
Užitá odborná literatura
William Shakespeare: Othello
Vladimír Prokop: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století
www.wikipedia.org
Download

Othello.pdf