VELKOPOPOVICKÝ
ZPRAVODAJ
3/2015
ZDARMA
Trojský kozel
Balet je nuda
Šárka Strachová:
Přišla chuť pokračovat
Zápis do první třídy
Čistý Ladův kraj
Měsíčník obce Velké Popovice
e-mail: [email protected]
www.velkepopovice.cz
facebook.com/obecvelkepopovice
Provoz v tělocvičně bez omezení
Rozpis fotbalových zápasů TJ Slavoj
Obec Velké Popovice ve spolupráci
se základní a mateřskou školou Vás zve
28. 3. 2015 od 20 hodin
v Sokolovně Velké Popovice na
1.
jarní
ples
k tanci a poslechu
zahraje RŮŽA BAND
bohatá tombola
afterparty
vstupné: 150Kč / předprodej vstupenek: Obecní Úřad Velké Popovice
Galerie u Kotrčů / kavárna U Andělky / C. A. Unisma
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Úvodní slovo
Ivan Boleslav, starosta
Dobrý den, vážení spoluobčané,
„Tak nám zabili Ferdinanda“, začíná naše světově nejznámější kniha plná humoru, pravdy a moudrosti. Po této známé větě následuje
děj, který se skládá z veselých i vážnějších příběhů, popsaných neopakovatelným literárním stylem Jaroslava Haška. Podobně jsem si
povzdechl : tak máme schválený rozpočet obce na rok 2015. Jeho složitá realizace, doba, ve které vznikal a konečně i rozprava, předcházející jeho přijetí, byly podobné některým situacím z Haškova románu.
Našli jsme zde mnoho moudra, zápletek, nedorozumění i zajímavých
návrhů. Nakonec se dobrá věc podařila a tak se díky práci našich zaměstnanců, kteří dokázali i přes velký tlak vytvořit tento dokument,
můžeme odpoutat od rozpočtového provizoria. Využiji tento oslí
můstek o rozpočtu k tomu, abych nadnesl hlavní myšlenku, ke které
dnes mířím.
Při tvorbě rozpočtu jsme museli počítat s určitými zdroji příjmů.
Pokud chceme obec rozvíjet a ne jen udržovat, měli bychom základní
příjmy dokázat zvyšovat. V té souvislosti se nabízí ona myšlenka. Chodí nám na úřad dost občanů s různými požadavky na opravy, úpravy
a vylepšení životního prostředí obce. Když chceme problém řešit, přijdeme na známý a již několikrát zmiňovaný jev. Mnoho občanů, kteří
zde bydlí, zde nemá trvalé bydliště. Důvody jsou různé, někdy velmi
těžko pochopitelné. Nejčastější je důvod velmi starý a obehraný, který
už dávno nemá své opodstatnění a to, že FÚ Říčany má málo klientů
a chodí často na kontrolu. Opak je pravdou.
Za tu dobu, co běhá po obci tento názor, Říčansko znásobilo tolikrát svůj objem, že např. na zaměstnance našeho OÚ za deset let nepřišla z FÚ žádná kontrola. Nechci tím agitovat za FÚ Říčany, ale chci
vyřešit přísun dalších peněz do obecní kasy. Na každého občana, který
je zde trvale přihlášený, dostává obec určitou finanční částku. Proč
tato částka má přijít někam do Prahy, Plzně, Ostravy, když všichni
bydlíme ve Velkých Popovicích? Když dáváte děti do školy, potřebujete je mít přihlášené zde. Tak proč nepřihlásit rodiče, kteří potřebují
silnici, chodník, veřejné osvětlení, nebo přistavět školu, aby se tam
všechny ty Vaše děti vešly? Chci tím apelovat na Vás, občané Velkých
Popovic, kteří jste se rozhodli zde plnohodnotně žít.
Pomozte alespoň tím nejjednodušším způsobem získat další finance, které mohou posloužit ke zdárnému rozvoji naší obce. Byla by to
radost, mít dostatek peněz a moci je použít pro užitek všech. Zatím
však je to boj o každou korunu. Děkuji Vám, že o tom alespoň popřemýšlíte.
Kácení stromů v obci Velké Popovice
Ivan Boleslav
Jedním z problémů, který také obec řeší, je úprava a kácení stromů
na jednotlivých pozemcích.
Pokud se na nás obracíte se žádostí o vyjádření k případnému pokácení stromů na Vašich nebo obecních pozemcích, snažíme se co nejrychleji tento problém řešit. Víme, že každý zásah do naší zeleně je velmi citlivou záležitostí a proto i řešení vybíráme taková, aby co nejméně
zasahovala do životního prostředí.
Nyní Vás ale chci informovat o kácení, které budeme muset
na území naší obce realizovat a které by mohlo při nedostatku informací vyvolat pochopitelné negativní reakce kvůli špatnému hospodaření se stromy. Hřiště Na Radosti je ohraničeno valem, na kterém rostou vzrostlé habry a ozdobné křoviny. Habry jsou, bohužel,
zasazeny přesně v linii plynového potrubí, které je položeno pod
těmito stromy. Obec je proto povinna stromy pokácet, aby svými
kořeny neohrozily toto potrubí. Podobný problém řešili plynaři již
v prosinci minulého roku v prostorách za bytovými domy č. p. 340
a 287, kdy musely být prořezány jehličnaté stromy, které rostly také
nad plynovým potrubím.
Aby škoda, vzniklá na obecní zeleni a na životním prostředí, byla
co nejmenší, nabídli se členové komise pro životní prostředí, že v rámci Dne Země, který bude 25. 4., ve zmíněné lokalitě vysadí náhradou
za pokácené habry jiné druhy dřevin tak, aby neohrožovaly plynové
potrubí a zároveň aby byly ozdobou tohoto hřiště. Proto pokud máte
rádi tuto část obce a chodíte sem se svými dětmi, nebo sami za sportem
a odpočinkem, pomozte nám při této akci. Děkuji.
Z OBSAHU: 4 - Šárka Strachová: Přišla chuť pokračovat, 5 - Trojský Kozel, 6 - Čistý Ladův kraj, 14–15 – Balet je nuda, 16 – Rozpis jarních
zápasů TJ Slavoj
Vydává obec Velké Popovice  Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E 12717  Redakční rada: Zbyněk Pokorný
– šéfredaktor, Eva Hradilová – inzerce, Marie Truhlářová  Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz)  Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o.  Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci  Tištěno na recyklovatelném papíře.
Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací
a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje
právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady
či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu [email protected] nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci
přijímáme na adrese: [email protected]
3
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Situace s doručováním poštovních zásilek
Ivan Boleslav
Vážení občané,
jedním z nejčastějších problémů, které jsem slýchal minulý měsíc,
byly stížnosti na špatnou úroveň roznáškové služby poštovních zásilek. Snažili jsme se proto tento problém v rámci naší kompetence
vyřešit. Pro vysvětlení podávám následující informace o průběhu
našich jednání.
Již na konci ledna jsem obdržel první nespokojenou reakci občanů na pozdní a nepřesné doručování. Zaslal jsem proto na ředitelství
pošt svou stížnost, která byla postoupena panu řediteli DÚS pro Prahu východ. Jeho reakci si můžete přečíst níže. Jelikož nebyla pro mě
dostatečně uspokojivá a nedostatky se objevují i v těchto dnech (psáno 17. 2. 2015), pokračuje naše jednání nejen s ním, ale i s paní vedoucí
Depa Říčany a stále tento problém řešíme. Je možné, že v době, kdy
Zpravodaj máte v ruce, je již vše vyřešeno, ale cítím povinnost Vás nyní
o všem informovat.
Chtěl jsem Vás především požádat o trpělivost v situaci, která je, jak
věřím, dočasná. Neobviňujte paní vedoucí a zaměstnankyně naší pošty
z nedostatků a z neřešení celého problému. Jim je celá záležitost nejméně příjemná a dělají vše, co je v jejich silách. Vězte, že chyba není na jejich straně, ale na straně vedení České pošty, které svým systémovým
pochybením způsobilo tuto situaci. Roznáška zásilek totiž není v kompetenci našeho poštovního úřadu, ale tzv. Depa Říčany. Zde se shromažďují zásilky, které si mají naši doručovatelé vyzvednout, vytřídit,
roznést a zpětně vyhodnotit. S tím souvisí i personální obsazení doručovatelské služby, které je záležitostí Depa. Proto nám roznášejí zásilky
doručovatelé, kteří zatím neznají obec a dochází k pozdnímu doručení
nebo špatnému určení adresáta. Psal jsem panu řediteli, že ten, kdo tohle vymyslel, zasloužil by si to vyzkoušet na vlastní kůži.
Věřím, že se brzy celá záležitost srovná a zásilky budou chodit
na správné adresy a hlavně včas. Je to přeci zájem nás všech.
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
Přišla chuť pokračovat
Zbyněk Pokorný
Čtvrtou medaili získala Šárka Strachová ve slalomu na mistrovství
světa v americkém Beaver Creeku. Budoucí občanka Velkých Popovic
tak opět navázala na předchozí úspěchy na MS i Olympiádě. Zdá se
ale, že usadit se ještě nehodlá, poté, co opět předvádí špičkové výkony…
Šárko, bezprostředně po úspěchu na MS jste prohlásila, že byste
ráda ještě v kariéře pokračovala. Jak vidíte svoje účinkování ve zbytku letošní sezony a tu následující?
Během této sezóny přišla opět nová energie a chuť pokračovat v mé
lyžařské kariéře. V této sezóně nás ještě čekají tři závody Světového poháru, na které bych se ráda co nejlépe připravila a využila skvělého pocitu na lyžích, který teď mám.
Letos se ještě bude závodit se slalomu v Meribelu a ve slovinském
Mariboru. Plánujete se zúčastnit? Jak těžké bude případně soustředit se a nemyslet na to, že už máte letos takříkajíc splněno?
4
Reakce ředitele DÚS pro Prahu východ:
Vážený pane starosto,
dovolte, abychom odpověděli na Vaše podání ze dne 27. 1. 2015 ve věci
nekvalitního doručování poštovních zásilek v obci Velké Popovice, které
jsme obdrželi prostřednictvím obchodní manažerky.
V rámci přijaté strategie České pošty, s.p. dochází postupně ke změnám v systému organizace dodávací služby, a to zejména formou centralizace dodání do větších provozních celků. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno i k centralizaci listovního dodání z pošty Velké Popovice k Depu
Říčany u Prahy 70. Doručování poštovních zásilek v obci Velké Popovice
a přilehlých obcích je zajišťováno motorizovanými doručovateli Depa.
Centralizace by se v žádném případě neměla dotknout kvality zajišťovaných služeb, měla by naopak přispět k efektivitě dodací sítě v příslušné
oblasti, optimalizaci pracovních míst a zajištění lepší zastupitelnosti listovních doručovatelů.
Vaše podání týkající se nekvalitního doručování bylo prošetřeno
na provozovně Depo Říčany u Prahy 70, Černokostelecká 2246, která zajišťuje doručování listovních zásilek v lokalitě obce Velké Popovice. Pokles
kvality doručování, zejména opožděné dodávání poštovních zásilek, byl
způsoben kritickou personální situací na Depu. Vedoucí pracovníci Depa
jsou si problémů v této oblasti vědomi, na obsazení neobsazených míst
a stabilizaci personální situace intenzivně pracují. Za způsobené problémy se občanům obce Velké Popovice touto cestou velice omlouvají.
V současné době se situace v doručování stabilizuje a doručování
v obci Velké Popovice by již mělo probíhat bez nepravidelností.
Vážený pane starosto, ujišťujeme Vás, že je v našem zájmu poskytovat
kvalitní služby a vítáme každou informaci, která nám k tomu napomůže.
S pozdravem
Ing. Rastislav Choma, ředitel DÚS PH
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
Kromě těchto dvou, které jste zmínil ještě letíme na jeden závod Světového poháru do Švédska. Samozřejmě všechny tyto závody jsou pro
mne velmi důležité a pokusíme se na ně co nejlépe připravit. Kromě
toho budeme mít dost času na trénink nebo třeba i na testování nového
materiálu.
Jedním z Vašich sponzorů je i výrobce čokolády? Mlsáte ráda?
Dostala jste od nich něco sladkého?
Čokolády mám od svého sponzora opravdu hodně. Ne, že bych
nějak moc mlsala sladké ale čokoládu mám vždycky sebou v batohu
na tréninku. Rychlé doplnění energie se vždycky hodí.
Co jste říkala pádu Ondřeje Banka? Nejste ráda, že se sama soustředíte přeci jen na bezpečnější disciplíny?
Samozřejmě to pro nás všechny byl šok a čekali jsme s napětím
na zprávy o Ondrově zdravotním stavu. Všechny nás to hrozně mrzelo.
Ondra jezdil poslední týdny výborně a v kombinaci na MS to měl rozjeté na medaili.
Poslední otázka: Jak se vyvíjí vaše budoucí bydlení v Popovicích?
Dočetl jsem se, že plánujete ještě prodloužit kariéru, což asi není
po tom, jakou máte formu takové překvapení…
Ve Velkých Popovicích máme s manželem pozemek a plánujeme
na něm postavit dům. Zatím se to trochu zkomplikovalo stavební uzávěrou, ale věřím, že se to brzy vyřeší a přejdeme od projektování ke stavbě.
Největší dřevěný Kozel na světě je z Velkých Popovic
Pivovar VP
Malebný středočeský pivovar Velké Popovice ubytoval ve svém areálu dalšího kozla. Kromě živého kozla Oldy, který je dlouholetým symbolem a maskotem pivovaru, přivítá nově návštěvníky největší dřevěný kozel na světě.
Dřevěné části jsou z dubových a borovicových desek. Aby kozlí velikán
odolal silnému větru, jsou v jeho útrobách čtyři tuny písku. Trojský kozel
z Velkých Popovic vydrží dokonce sílu orkánu. Lidé se s ním potkají během
prohlídek a na akcích v pivovaru ve Velkých Popovicích.
Velkopopovický pivovar vyrobil dřevěného kozla loni k oslavám 140 let
od svého založení. Kozlí vyslanec se pak vydal na pouť po exportních zemích Velkopopovického Kozla. Po dlouhém putování po Slovensku, Gruzii
nebo Moldavsku se tak vrátil zpět do Velkých Popovic.
Mohutná maketa „trojského kozla“ stojí na pivovarském nádvoří. Je vysoká 7,1 metrů, dlouhá 7,4 metrů a váží pět tun. Dřevěný kozel je složený
z 67 dílů. Kovová konstrukce má 45 částí a na její výrobu se použilo přes tři
tuny železa. Hlavu dřevěného obra tvoří jeden kus.
Jarní kouzlení s barvami v kruhu mandaly
>
>
Termín: 24. 3. 2015
Dílna je otevřena od 12.00 do 19.00 v kavárně Posezení
u Andělky.
S sebou vezměte bavlněný kousek z vašeho šatníku (tričko, polštář,
šaty apod.) Použijeme reflexní barvy na textil, které vyniknou na jakémkoli barevném podkladu. Barvy zasychají cca půl hodiny, takže si
můžete zatím posedět u dobré kávy nebo voňavého čaje. A potom si
odnést své krásné dílko domů.
Pokud doma nenajdete vhodný kus oděvu či jiné vhodné látky, můžete
si nezávisle objednat kvalitní bavlněná trička. Na www.bryda.cz s poznámkou „se Simčou u Andělky“ si rezervujte své tričko a budete ho mít připravené na kurzu k potisku, kde ho bez poštovného zaplatíte přímo na místě.
> Doba výroby potisku včetně zasychání barvy je cca 1 hodina.
> Tvořit můžete průběžně po celou dobu konání kurzu, je to jen
na vás kolik obrázků si vybarvíte.
> Cena jednoho obrázku je 50 Kč včetně zažehlení.
> Veškeré informace ke kurzu na tel.: 603 455 079 nebo na e-mail:
[email protected]
>
>
Těší se na Vás Simona Spáčilová a kavárna Posezení u Andělky
Pořádá: Velkopopovická společnost z. ú.
5
ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU
Čistý Ladův kraj 11. 4. 2015
Mikroregion Ladův kraj a OÚ Velké Popovice
Rádi bychom Vás pozvali na již 7. ročník jarní úklidové akce „Čistý
Ladův kraj,“ která se koná v rámci mezinárodní kampaně „Clean Up
the World“ (Ukliďme svět). Dobrovolníci po celém světě organizují
úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek, potoků i mořského pobřeží,
chráněných území, likvidují černé skládky apod.
Celosvětově se do akce zapojují desítky milionů lidí ve více jak 100
zemích. Mikroregion Ladův kraj vloni „přispěl“ více jak 2 tisíci účastníků a především několika kamiony odpadu, který zmizel z našeho okolí.
Smyslem akce není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav svého okolí a životního prostředí obecně. Neméně významná je i možnost
příjemného setkání a aktivní spolupráce jednotlivců, různých spolků,
organizací a obcí.
Čistý Ladův kraj je jednou z mála akcí tohoto druhu organizovaných
na regionální úrovni. Účastní se jí velká většina obcí Ladova kraje, byť
organizace a účast je v jednotlivých obcích hodně rozdílná. Stále více
se zapojují také zdejší školy. Děti a učitelé mění část či dokonce celou
páteční výuku za pracovní rukavice a odpadkové pytle.
lokalita
čas
místo srazu
kontaktní osoba
plán úklidu
Dubiny
9.00
u kapličky
Libor Hruška
Dubiny
Lojovice
9.00
Lojovice, u hospody
Tomáš Růžička
Lojovice
viz www.pospokra.cz
Martin Tušl
Krámský
Křivá Ves
8.45
u rybníka
Jan Šrail
Mokřany
9.00
u můstku
Roman Sauer
Os.Řepčice
9.00
náves
Lukáš Rajtrman
Myslivci HS
8.00
bažantnice Křivá Ves
Karel Obrhel
potok Krámský - Křivá Ves
Habří
8.00
u popelnic „Pod Panelkou“
Jaroslav Steinbach
po úklidu plánováno opékání buřtu na osadním hřišti
Os.Nové Habří
9.00
kruhová točna
Jiří Randák
Nové Habří, okolí rybníka v Habří,
Daleška k dřevěným sochám, k ČOV
Základní škola
10. 4.
škola
Lucie Fusková
okolí školy a tělocvičny, plánován i sběr elektroodpadu a sbírka pro Diakonii Broumov
bude upřesněno
Jindřich Vejtruba
Rybáři
TJ Sokol
9.00
u Sokolovny
Kamil Šibrava
Park Daleška
9.00
u kruhového objezdu
Václava Zímová
Hřiště Radost
10.00
na hřišti
Kateřina Kapalová
FC Janoza
9.00
fotbalové hřiště
Jindřich Síbrt
okolí Sokolovny
DEN ZEMĚ na Radosti
Eva Šrailová, komise pro ŽP
Vážení přátelé přírody (nejen té Velkopopovické :-)), na sobotu
25. dubna 2015 pro Vás připravujeme oslavu DNE ZEMĚ v souvislosti
s Mezinárodním dnem Země, který připadá na 22. dubna.
Nejprve Vás ale bohužel musíme informovat o tom, že právě na hřišti Radost bude do konce období vegetačního klidu vykácena řada habrů
z důvodu vedení trasy plynovodu, který by brzy habří kořeny „pohltily“.
6
Dobrou zprávou ovšem je, že za tuto nutnou nepříjemnost je v plánu
právě v rámci Dne Země společnými silami vysázet náhradní zeleň. Dále
se můžete těšit na tvorbu vrbové stavbičky a tzv. hmatového chodníčku.
Jsou naplánovány také mnohé tematické výtvarné dílničky pro děti a jejich
doprovod, montování ptačích příbytků, přírodovědné poznávačky, soutěž
k třídění odpadu, ukázka práce se dřevem nebo např. burza pěstebních semínek. Na zbytek se nechte překvapit.
ŠKOLSKÉ OKÉNKO
Zápis do MŠ Velké Popovice
Mgr. Dagmar Strejčková a kolektiv MŠ
Zápis pro školní rok 2015/16 proběhne ve středu 8. a ve čtvrtek
9. 4. 2015 od 13.30 do 16.30 ve tř. Žluťásků.
Potřebujete rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Kritéria přijetí:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky
2. Místo trvalého bydliště dítěte v obci
3. Věk dítěte (děti seřazeny podle data narození od nejstaršího
po nejmladšího)
4. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení
Svět bude patřit nám!
Den otevřených dveří před zápisem
V sobotu 21. 3. 2015 od 10.00 do 12.00 hodin zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, kde budou podávány informace k zápisu,
vzdělávacímu programu a chodu školy). Těšíme se na Vaši účast!
Mateřská škola Velké Popovice hledá
KVALIFIKOVANOU UČITELKU NA PLNÝ ÚVAZEK
Informace na tel.: 724 876 395
Zápis do první třídy
základní školy
Lucie Fusková
Ve dnech 10. a 11. února proběhl zápis do první třídy. Proběhl v příjemné atmosféře na návštěvě u Křemílka a Vochomůrky. Rezervačním
systémem jsme docílili toho, že čekací doby byly minimální a to celé
atmosféře prospělo.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude ředitel školy vydávat 12. března. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen ve vitríně před budovou školy
a na webu školy www.zsvelkepopovice.cz.
Lyžařský výcvik
Michaela Křížová, 9. A
Letošní lyžařský výcvik se uskutečnil v termínu od 10. do 17. ledna
2015 v Dolní Malé Úpě, jak už je několikaletou tradicí. Letos jsme však
museli přesídlit do jiné chaty (Moravanky), ve které nás majitelé moc
mile přivítali, stejně jako jejich malý domácí mazlíček Budd (bernardýn, 1 rok, cca 80 kg).
Tento rok se na lyžák vydala 7., 8. i 9. třída. Pozor na nás dávali
– paní učitelka Anička Kalátová, nová vedoucí lyžařského výchovně
vzdělávacího kurzu, pan ředitel Milan Čásenský, pan starosta Ivan Boleslav, paní učitelka Martina Růžičková a pan učitel Tomáš Ort.
Počasí bylo v rámci možností dobré. Sníh jsme měli (někdy až pod
oblečením) a občasné sluníčko také, takže jsme mohli obdivovat i překrásný výhled na Sněžku. Sjezdovky byly většinu dní našeho pobytu
otevřeny, bohužel naše nejmilejší „tisícovka“ nebyla v provozu celá, ale
jen do tří čtvrtin. To nám ale nezabránilo to na sjezdovce pořádně rozbalit a náramně si to užít.
Náš týdenní program nezahrnoval pouze lyžování, nýbrž i každoroční bowling s občerstvením a výlet na běžky či „na pěšky“. Po večeři
briefing, olympiáda naruby, vlastní zábava v podobě různých stolních
her nebo velmi oblíbený kulečník, takže jsme opravdu měli o zábavu
postaráno do posledního puntíku, až jsme skoro zapomněli udržovat si
pořádek na pokojích.
Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že letošní lyžařský
výcvik byl velmi vydařený a nejraději bychom se tam vrátili.
7
ŠKOLSKÉ OKÉNKO
Provoz v tělocvičně? Bez omezení!
Ivan Boleslav
Vážení rodiče a žáci Základní školy,
na konci loňského školního roku dostalo vedení školy jednoznačný příkaz: uzavřít školní tělocvičnu z důvodu výskytu azbestu. Přítomnost
azbestu byla potvrzena ve vnitřním izolačním plášti tělocvičny zkušebními sondami, které zde provedla stavební firma v rámci přípravy
tělocvičny na zateplení a celkovou rekonstrukci.
Nezbylo než tělocvičnu uzavřít a ukončit v ní veškeré činnosti. Čekali jsme, že bude provedeno měření úrovně azbestu, které by jasně stanovilo, jaké faktické počty vláken jsou v prostorách tělocvičny a zda je
toto množství nějak zdravotně škodlivé pro ty, kteří se zde pohybují.
I na zasedání školské rady zazněl tento požadavek. Nic se však nedělo.
Byly zahájeny přípravy na rekonstrukci tělocvičny, tzn. bylo požádáno
o dotaci na realizaci rekonstrukce. Na zasedání zastupitelstva jsme tuto
žádost neschválili, protože by stála obec dalších několik milionů, které
obec ve svém rozpočtu už dávno neměla. Jelikož vedení školy muselo
hledat náhradní prostory pro tělesnou výchovu a zároveň unikaly pro-
středky za pronájem tělocvičny, celkem dalších několik set tisíc, rozhodli jsme se zjistit skutečný stav azbestu v tělocvičně.
Po zdařilé komunikaci se Státním zdravotním ústavem i Krajskou
hygienickou stanicí, jsme se dobrali až k akreditované zkušebně, která
po dobu dvou dní prováděla měření množství azbestových vláken v naší
tělocvičně. Výsledek je zveřejněn na webových stránkách školy. Podle tohoto měření LZE bez omezení provádět výuku v prostorách tělocvičny.
Popisuji to zde tak podrobně z jednoduchého důvodu. Nechci samozřejmě být v podezření, že žáky a další návštěvníky pouštíme do tělocvičny, když je v ní nebezpečná látka. Na vlastní tělo jsem mnoho let
testoval prostory tělocvičny a kromě výskytu běžných znaků stárnutí
na mě pobyt v tělocvičně za těch třicet let neměl negativní vliv. Proto se
vraťme s radostí do tělocvičny, abychom posílili tělo i ducha.
Pokud se podaří náš záměr o získání dotace na přístavbu školy, školní jídelny a tělocvičny, stejně projde školní tělocvična generální rekonstrukcí. Je však hloupé, že skoro celý rok nemohla škola toto zařízení
využívat. A to je opravdu škoda, nejen ekonomická.
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
„Březen, za kamna vlezem“, nebo zajdeme do knihovny
Helena Papírníková, knihovnice
V našem internetovém koutku mě dlouho provokovala bílá zeď, která volala po nějakém grafickém využití. Moji představu realizovala
slečna Hanka Večeřová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Velké Popovice, která zde vytvořila vlastní grafické dílo na téma internet. Protože
knihovna nemá jinou možnost ocenění, ráda bych Haničce veřejně poděkovala za její aktivní přístup k zlepšení vzhledu interiéru knihovny.
I pro měsíc březen – měsíc čtenářů jsem pro vás vybrala knihu
z řady knižních novinek, které byly vydány v tomto roce. Spisovatelka
Blanka Faltová se narodila v Praze a nyní žije v Hronově, její román
Na slzy nezbyl čas zaujme hlavně čtenářky.
Ema Hartová je chudá vdova středních let starající se o dvě dospívající dcery, z nichž jedna dokončuje základní školu a druhá studuje
pedagogickou fakultu. Ema pracuje v domově pro seniory. Tato práce
ji jak fyzicky, tak psychicky velmi vyčerpává, a přitom ani nezaručuje
dostatečný finanční zdroj. V rodině chybí druhý plat, který by zajistil
muž. Ale peníze nejsou to jediné, čeho se rodině nedostává. Ema se cítí
velice osamělá. Román je napsán formou vzpomínek. Ema kdysi prožila
velké drama, totiž úmrtí dítěte.
V jednotlivých kapitolách se vrací jak ke svému manželství, tak
k úmrtí dítěte, na něž nedokáže zapomenout kvůli děsivým snům vracejícím se k ní s neúnavnou pravidelností. Ze smrti svého dítěte viní
porodní asistentku. Osud pro Emu připraví satisfakci, když se tyto dvě
ženy po letech setkají v opačných rolích. Porodní asistentka je nyní klientkou domova pro seniory, kde Ema pracuje jako zdravotní sestra. Pomstí se Ema za smrt svého dítěte? Možná…
8
Půjčovní doba:
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:
Sobota:
8.00–15.30
8.00–15.00
12.00–18.00
9.00–11.00 (první a třetí v měsíci)
Polední přestávka:
11.15–11.45
tel.: 323 665 215, [email protected]
www.naseknihovna.cz/velkepopovice
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
9
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
Seznam výletů a vycházek s Unismou 2015
Bližší informace v katalogu nebo v CA Unisma.
7. března
sobota
Okolo Hvězdy starou Libocí do Ruzyně
11. března
středa
Prohlídka Domu odborových Svazů na Žižkově
15. března
neděle
Židovský hřbitov na Žižkově a okolí
21. března
sobota
Barrandov
29. března
neděle
Plzeň 2015 evropské hl. město kultury
4. dubna
sobota
Lomnicko: Ze Syřenova přes 3 kopce
6. dubna Pondělí velikonoční Zajímavosti na Sedlčansku
12. dubna
17.–19. dubna
pátek–neděle
Nový židovský hřbitov
Za papežem Janem Pavlem II. a do Krakowa
25. dubna
sobota
Pekelný zájezd (Hrad Houska, Peklo – bledule jarní, Mšeno)
26. dubna
neděle
Na levém břehu Vltavy
1. května
pátek (svátek)
Voděradské bučiny jih
2. května
sobota
8. května
pátek (svátek)
10. května
neděle
Do podhůří Krušných hor
16. května
sobota
Na Pernštejnsko
23. května
sobota
Za Daňky do Líšna a Sukovou stezkou do Tloskova
30. května
sobota
Viničnou cestou do Hejnice a na Bártlovku
6. června
sobota
Lázně ze všech stran (Kudowa zdroj, Běloves, Velichovky)
10.–14. června
středa–neděle
Klatovsko zase jinak (Přeštice, Klatovy, hrad Klenová)
Šporkův Kuks v novém hávu
Jižní Morava – Podyjí a Pálava (rak Hardegg, Znomo,Mikulov, Lednice, Valtice a další)
20. června
sobota
Pivní stezka s nejhezčími výhledy na Krkonoše
4. července
sobota
Údolím Šembery (z Kozojed do Českého Brodu)
18. července
sobota
Litovelským Pomoravím
25. července
sobota
Do Všerubského průsmyku
1. srpna
sobota
Po nejhezčích místech Jizerek
8. srpna
sobota
K Sázavě (rozhledna Špulka, Č. Šternberk, Kácov, Zruč)
22. srpna
sobota
Benediktini a K. I. Dientzenhofer na Broumovsku
29.–30. srpna
10
neděle
sobota–neděle
Do otáčivého hlediště v Českém Krumlově a k prameni Vltavy
29. srpna
sobota
Ekotechnické muzeum (Stará čistírna) a současnost (Praha Bubeneč)
5. září
sobota
Za památkou Unesco – Kroměříž
12. září
sobota
Po stopách rodu Gryspeků z Gryspachu
26. září
sobota
K soutoku Jizery s Labem
3. října
sobota
Opočno a Dobruška
10. října
sobota
NS Chrastecka do středu Evropy
17. října
sobota
Na obou stranách řeky (kolem Národního divadla a na Malou stranu)
25. října
neděle
Přemyslovská hradiště ve středních Čechách (Levý Hradec, Budeč, Libušín, Tetín)
31. října
sobota
Z Rejdiště Revoluční ulicí (Praha)
7. listopadu
sobota
Do Spáleného Poříčí za památkami i okolní přírodou
14. listopadu
sobota
Kde se říkalo „Na Hecu“
21. listopadu
sobota
Z Pankráce přes Podolí až do Podskalí
5. prosince
sobota
Adventní Řezno
29. prosince
úterý
Za Křišťálovým betlémem do Pardubic
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
Jak napojit tělo vodou, očistit organismus a nakrmit buňky
správnou výživou?
Kateřina Kapalová
Přednáška 21. 3. 2015 v kavárně Posezení u Andělky.
Zajímají Vás témata jako IRISDIAGNOSTIKA nebo JAK OČISTIT
ORGANISMUS OD PLÍSNÍ? Přijďte do kavárny Posezení u Andělky na přednášku Bc. Jany Dědičové, iridioložky, výživové poradkyně
a darkfield nutriční specialistky. Začátek je v 10.00.
Co všechno se dozvíte?
1. Cesta ke zdraví, štíhlosti a vitalitě
> napojit tělo vodou – proč je důležitý pitný režim, co bychom
měli a neměli pít,
> očistit organismus od bakterií, virů, plísní, parazitů, těžkých
kovů a jiných toxinů – co je to hloubková detoxikace a proč je
důležitá,
> nakrmit buňky správnou výživou a obnovit funkci systému
orgánů – stručně o zdravé a správné výživě, proč je pro náš
>
organismus důležitá rovnováha vitaminů, minerálů i makroživin,
ochránit organismus a zvýšit imunitu – čemu je vystavené naše
tělo, co nás ovlivňuje ze stravy, prostředí a jak se tomu bránit.
2. Holistické hubnutí
> co je holistické hubnutí a v čem spočívá,
> proč je obezita nebezpečná.
3. Diagnostické metody
> irisdiagnostika,
> analýza kapky krve v tepném poli mikroskopu,
> analýza Quantum,
> bioimpedační měření.
Pořádá Velkopopovická společnost z. ú.
Filmový klub odstartován
Kateřina Kapalová
Zajímá Vás lidsko-právní a environmentální problematika? Pokud
ano, zveme Vás na promítání tematicky laděných filmů do kavárny
Posezení u Andělky ve Velkých Popovicích.
Premiéra se bude konat dne 27. 3. 2015 od 18.00. Jako úvodní snímek jsme pro Vás připravili film „Z popelnice do lednice“ zachycující
gigantické plýtvání s potravinami, což je typické zejména pro rozvinuté
státy světa.
Třeba Vám film i trochu sáhne do svědomí a budete mít chuť po promítání diskutovat např. na téma jak správně kompostovat, když už tedy
většina z nás plýtvá.
Jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.
Pořádá Velkopopovická společnost z. ú. ve spolupráci s Komisí pro
životní prostředí obce Velké Popovice.
Hasičský Ples
David Hůrka a Miroslav Němec, SDH Lojovice
V sobotu 14. února 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Lojovice ve spolupráci s Obcí Velké Popovice tradiční hasičský ples v místním sále sokolovny. Tento ples byl první akcí Lojovických hasičů v roce,
ve kterém oslaví 85 let od založení v roce 1930.
Návštěvníky plesu na samém začátku přivítalo taneční Street Dance
vystoupení Teamu GJ Gábiny Jirákové a exhibice oddílu Taekwon-Do
Sparring Mnichovice trenéra Viktora Steina.
K poslechu a tanci hrála pod vedením Pavla Růžičky kapela Růža
Band, kterou moderováním a zpěvem doplňovalo hvězdné duo Veronika Malá a Martin Holec. Hudebníci vytvořili skvělou atmosféru, díky
které návštěvníci zaplnili parket od večera do rána.
Již tradičně si hasiči připravili bohatou tombolu. Poděkování patří
všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly.
Děkujeme Obci Velké Popovice za podporu a hlavně Vám všem, kteří jste se přišli na ples pobavit a přispěli tak na činnost sboru.
Těšíme se na Vás i na dalších hasičských akcích.
11
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
NENECHTE SI UJÍT
v pivovaru Velké Popovice
12
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
Loutkové divadlo při Sokolu Velké Popovice
vás srdečně zve na divadelní sezónu 2015!
4. 1. Tříkrálová - tradiční hra o tom, jak
děťátko v Betlémě navštívili tři králové
a Herodes dostal, co si zasloužil
18. 1. O botkách z křišťálů, červené
čepičce a zlaté rolničce - severská
pohádka o princezně, kterou chtěl za ženu zlý trol
1. 2 . Kašpárek v pekle - pohádka plná
čertovin
15. 2. O dvanácti měsíčkách - o Marušce,
kterou vyžene macecha a Holena do zimy
pro fialky, jahody a jablíčka
1. 3. Kašpárek a policajt Šmidra rozverná pohádka
15. 3. Vodníkovy bludičky - o lásce, která
obměkčí i vodníka
29. 3. Bezhlavý rytíř - o kouzlech svatojánské
noci, zlém čaroději a odvážné princezně
Vstupné dobrovolné!
Začátky představení ve 14,30 hod.
www.divadlo.kvalitne.cz
Nové loutky vyrobili studenti řezbářského odd. VOSUP a SUPŠ v Praze - Žižkově (www.sups.cz). Děkujeme!
13
MEZI NÁMI
Balet? To je nuda!
Zbyněk Pokorný / foto: IIHF, ČSLH
Přesně takhle a bez váhání odpověděla Bára Patočková, na mojí nejapnou otázku, proč nechodí na balet a raději hraje hokej. Potkali jsme se
společně s jejím tátou v restauraci Pod Ledem ve Velkých Popovicích, abychom vám společně přiblížili, jak vypadá život hokejistky, která vyrostla
na popovickém ledě a dokázala se prosadit až do ženské hokejové reprezentace.
ku, a také Roman Červenka hrál s desítkou. Moje oblíbený číslo je, ale
88 a oblíbený hráč je Patrick Kane z Chicaga.
Kde jsi vlastně začínala s hokejem?
Táta: Děti začínaly tady v V Popovicích. K hokeji nás přivedli naši
známí, kteří tady měli syna a i kvůli logistice jsme hledali něco v okolí
Světic, kde bydlíme. Šli jsme s dětmi na nábor nových hokejistů. Potřebujete pouze brusle a přilbu (stačila i lyžařská helma, kterou jsme doma
měli), myslím, že z počátku neměli ani hokejky. Na začátku si jenom
tak bruslili. Později syna Matouše vzali do přípravky a Báru potom taky.
V Popovicích hráli s bráchou do šesté třídy. V šesté jsme to zkusili, jestli
by je vzali na sportovní školu v Praze na Slávii, což se nakonec podařilo.
Co trenéři ve Slavoji, a vůbec v reprezentaci?
Táta: Já myslím, že je to naprosto klíčový! Trenér musí být schopný
děti nejen naučit hrát hokej, ale měl by být pro ně i vzorem.
Bára: Když je trenér dobrej, tak se mi hraje líp.
Táta: A je to i o štěstí a o tom, jestli si padnete s trenérem do oka.
Měli jsme štěstí na bezvadné trenéry. V Popovicích děti začínaly pod
vedením Mirka Tměje a Karla Šantrůčka a základ, který od nich dostali,
byl výborný!
Co znamená dneska pro rodiče, že dítě hraje hokej? Kolik času
týdně vám zabere vození na tréninky apod.?
Táta: Naštěstí máme z tohoto pohledu dobrou školu – Bára chodí
na gymnázium do sportovní třídy, kde jim omlouvají všechny absence,
které souvisejí se sportem. Jinak je to spoustu ježdění. Vezměte, že Bára
je 6x týdně na ledě. 2x trénink na Slávii, 2x týdně v Popovicích a o víkendu 2x zápas, to znamená neustálé převážení hokejové výstroje.
Bára: Ve škole musíme mít dobrej prospěch, ale najdou se i někteří
spolužáci ve třídě, kteří nestíhají skloubit školu se sportem.
BARBORA PATOČKOVÁ
Pozice: útočník
Oblíbené číslo: 88
Oblíbený hráč: Patrick Kane (Chicago Blackhawks)
Číslo v reprezentaci: 10
Báro, v polovině lednasi se zúčastnila s národním týmem žen
do 18ti let mistrovství světa v Buffalu, kde jste skončili čtvrtí.
Vzpomeneš si na svůj první zápas a gól v repre?
Jasně, bylo to loni na mistrovství světa do 18 let v Maďarsku proti
Finkám a byl to vyrovnávací gól. Puk bohužel schovaný nemám.
Na dresu v reprezentaci nosíš desítku, je to kvůli nějakému
vzoru?
V reprezentaci je to tak, že máme řadu čísel od jedničky do třicítky.
Ta čísla jsou putovní a na mě zbyla desítka. Můj brácha, taky nosí desít-
14
Jakou má v česku perspektivu hráčka hokeje, byť hraje v reprezentaci?
Bára: Může hrát ženskou extraligu, anebo jít do zahraničí. Kdybych
hrála v Americe na univerzitě, tak tam holky nic nedostávají, tam hrají
při studiu. Ale naopak v Rusku nebo ve Švýcarku, tam hrají holky profesionálně. Taky jich tam několik od nás z repre hraje.
Táta: Až skončí střední školu, bude muset Bára jít na vysokou školu
nebo nastoupit do práce, případně se snažit získat stipendium na vysoké škole v zahraničí, a studovat a hrát hokej tam.
Všimne si tě někdo v reprezentaci, když hraješ v uvozovkách
„jen“ za Popovice?
Pro holku (ale ani pro kluka) není nezbytné být ve velkém klubu.
Pokud má kvalitní tréninky, tak mnohem důležitější je hrát, prostě být
na ledě. To je pro ni nejlepší, klidně v menším klubu hrát nižší soutěž, ale hrát. Kromě klubů funguje mimo svaz ještě taková nezávislá
organizace, kterou vede pan Krček (http://www.divcihokej.cz/cs/) a ten
pořádá v průběhu roku řadu akcí, kde se můžete ukázat.
Jaké jsou momentálně cíle v ženské reprezentaci?
Cílem áčka je dostat se do top divize a pak na olympiádu. Ta se vloni
jen těsně nepovedla. S 18kou bychom chtěli získat na mistrovství světa
zpět bronzové medaile.
Co poradit holkám nebo rodičům, kteří mají holky a chtěli by to
zkusit s hokejem?
Bára: Udělat to samý, co jsme udělali my. Přijít na bruslení, a zkusit
to. Pokud jí to bude bavit, tak ať jí v tom rodiče podporují ji.
Báro, a tebe to vždycky bavilo?
Bára: Jo.
Táta: Nutili jsme vás s bráchou někdy na trénink?
Bára: Já myslím, že ne, ani když jsme byli malí.
Co příští sezona a Popovice?
No zatím nevíme. Vždycky na začátku sezony řešíme, kam bych
mohla jít další rok. Teď trénuju na Slávii a v Popovicích s klukama staršího dorostu, v Popovicích hraju také za starší dorost. Uvidíme, jestli
bude taková věková kategorie, se kterou bych mohla hrát v Popovicích
i v příštím roce.
Historie ženského hokeje
Ženské soutěže v Čechách a na Moravě
Ženský hokej se v Čechách organizovaně hraje od 80. let, kdy začaly
vznikat první týmy. Ty se nejdříve utkávaly na turnajích. První mistrovství republiky se uskutečnilo v roce 1985 v Klatovech a zvítězily hráčky
týmu TJ Kovo Praha. Od sezóny 1986/87 se liga žen hraje pod různými
názvy jako dlouhodobá soutěž se zápasy o víkendech. Mezi lety 1992
a 1996 se byly týmy rozděleny podle výkonnosti do dvou soutěží, poté
se přešlo na ekonomičtější variantu jedné soutěže rozdělené do několika regionálních skupin. V sezóně 2010/11 jsou skupiny tři – dvě české
a jedna moravská. Rozhodující část sezóny se hraje systémem play–off,
do kterého se kvalifikují nejlepší tři týmy z Čech a vítěz moravské části
soutěže.
Milníky moderní historie
> 1985 První mistrovství ČSR v Klatovech (1. místo – TJ Kovo
Praha)
> 1990 První mistrovství světa (1. místo – Kanada)
> 1998 První olympijské hry v Naganu (1. místo – USA)
Mistryně České republiky
> TJ Lokomotiva Beroun: 6x – 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993
> HC Chemopetrol Litvínov: 6x – 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004
> HC Slavia Praha: 6x – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
> HC Slezan Opava: 5x – 2001, 2002, 2003, 2005, 2006
> HC Škoda Plzeň: 3x – 1989, 1994, 1995
> TJ Sparta Praha: 1x – 1986
> TJ Kovo Praha: 1x – 1985
> SK Karviná: 1x – 2013
Češky na světových šampionátech
Seniorky
> 2000 – skupina B – 7. místo
> 2001 – divize I – 3. místo
> 2003 – divize I – 3. místo
> 2004 – divize I – 2. místo
> 2005 – divize I – 3. místo
> 2007 – divize I – 5. místo
> 2008 – divize I – 3. místo
> 2009 – divize I – 5. místo
> 2011 – divize II – 1. místo (postup)
> 2012 – divize I – 1. místo (postup)
(Světový šampionát se nekoná v roce olympijských her)
U18
>
>
>
>
>
2008 – 3. místo
2009 – 4. místo
2010 – 7. místo
2011 – 4. místo
2012 – 6. místo
>
>
>
2013 – 4. místo
2014 – 3. místo
2015 – 4. místo
15
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ
Dětský karneval
Zbyněk Pokorný / foto: Roman Kotrč
Více než 60 dětí v maskách v doprovodu rodičů a dalších členů rodiny se zapojilo do akce nazvané Dětský karneval, který proběhl v sobotu
7. února v hlavním sále Sokolovny ve Velkých Popovicích.
Profesionální supina Hnedle vedle vtáhla do akce nejen děti, ale
i jejich doprovod. K vidění tak byly nejrůznější soutěže, při kterých se
bavily nejen děti, ale i dospělí.
Kulturní výbor plánuje pozvat skupinu Hnedle vedle také na Mikulášskou besídku pro děti, ta je v plánu v pátek 4. 12. 2015.
Dík za organizaci patří Monice Němcové.
SPORT
Kros na Štiříně již popáté!
Dne 25. dubna 2015 proběhne 5. ročník MCC Kros Štiřín o poháry
nejlepších atletů světa B. Špotákové, T. Dvořáka a R. Šebrleho. Pod
záštitou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce Kamenice
16
>
>
>
>
>
>
Termín akce: sobota 25. dubna 2015
Kde: louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem
Ředitel závodu: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Sportovní ředitel: Mgr. Anna Hartmanová
Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Utěkal
Startéři závodů: Tomáš Dvořák, Pavel Maslák, Pavel Čermák a další
SPORT
Rozpis domácích zápasů TJ SLAVOJ Velké Popovice kopaná
A-team
SVP – TJ Sokol Hrusice A
pátek 27. 3.
20.00
SVP – TJ Klíčany
pátek 10. 4.
20.00
pátek 1. 5.
20.00
SVP – TJ Radonice A
pátek 15. 5.
20.00
SVP – TJ Sokol Šestajovice
pátek 29. 5.
20.00
SVP – SK Úvaly B
pátek 12. 6.
20.00
SVP – TJ Čestlice
sobota 25. 4.
17.00
SVP – TJ Sokol Ondřejov B
sobota 16. 5.
17.00
SVP – TJ Sokol Hrusice B
sobota 30. 5.
17.00
SVP – SK Stránčice B
sobota 13. 6.
17.00
SVP – SK Kostelec u Křížku
B-team
Bruslení a hokej v březnu
Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336.
Žáci
Odpolední bruslení s hudbou
SVP – TJ Klíčany
sobota 11. 4.
14.30
SVP – TJ Sokol Struhařov
sobota 25. 4.
15.00
Sobota
7. března
14.00–16.30
SVP – TJ Sokol Klecany
sobota 16. 5.
15.00
Sobota
14. března
14.15–16.30
SVP – TJ Radonice
sobota 30. 5.
15.00
Neděle
15. března
14.00–16.30
SVP – SK Kamenice
sobota 13. 6.
15.00
Sobota
21. března
17.15–19.15
Neděle
22. března
14.00–16.30
Sobota
28. března
14.00–16.30
Neděle
29. března
14.00–16.30
Neděle 8. března může být přidáno bruslení dle vývoje KLM Play-off.
Sledujte prosím naše webové stránky www.hcslavojvelkepopovice.cz.
Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč.
Veřejná školička bruslení pro děti
> Každé úterý od 14.30 nebo každý pátek od 14.00.
> Kurzovné: 60 Kč/hodina
> Informace: S. Manová, tel.: 774 202 768 (úterní školička),
J. Ksandrová, tel.: 603 894 738 (páteční školička)
Domácí zápasy – Junioři
SVP – Kolín
SVP – Chrudim
pátek 6. března
18.30
pátek 13. března
19.00
17
Při opakování inzerce ve stejném znění
v min. 3 navazujících číslech
(za jedno otisknutí)
Ceny za otištění inzerátů
celá stránka
210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad!
1 200 Kč
900 Kč
polovina stránky
190 x 136 mm (š x v)
690 Kč
516 Kč
čtvrtina stránky
92x136 mm (š x v)
468 Kč
384 Kč
osmina stránky
92 x 65 mm (š x v)
174 Kč
132 Kč
vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks
otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 %
Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu [email protected] U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč.
V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků
na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou [email protected]
Nabízím
ÚKLID DOMÁCNOSTI
ve Velké Popovicích a okolí.
Telefon: 722 223 324
OBRÁBĚNÍ KOVŮ
soustružení
frézování
broušení na plocho
Telefon: 323 665 005
Mobil: 774 565 363
František Ryjáček
Petříkov 81
[email protected]
Prodej a servis výpočetní techniky,
připojení k internetu,
modernizace počítačů,
spotřební materiál,
servis u zákazníka.
Ing. Jiří Zavadil
Lipanská 769
251 01 Říčany
tel./fax: 323 604 238
mobil: 603 486 362
[email protected]
www.zavacomp.cz
Hledám učitelku/učitele
hry na klavír
Jsem začátečník.
Odměna dohodou.
Velké Popovice a okolí.
tel.: 739 447 773
email: [email protected]
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Petr Šašek
geometrické plány,
vytyčování hranic pozemků,
vytyčování staveb,
mapové podklady pro projekty aj.
www.geodet-ricany.cz
tel.: 604 536 510
e-mail: [email protected]
Zakázková výroba nábytku
Vestavěné skříně
Kuchyně včetně spotřebičů
Schodiště
Venkovní terasy z exotických dřevin
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
tel.: 774 402 685
email: [email protected]
Aut
odo
prav
kontejnery
+ hydraulická ruka
a
tel.: 724 136 919
ÚČETNICTVÍ
jednoduché i podvojné
včetně zpracování mezd,
zpracování daňových přiznání
a daňové evidence.
Mrázková s.r.o.
Petříkov 126
Tel.: 323 664 664, 603 827 890
www.mrazkova.cz
Libor Dlabal – reality
Vždy ochotně k Vašim službám
Tel.: 602 247 015
E-mail: [email protected]
www.rkvasak.cz
MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ
Provedeme malířské a lakýrnické práce
Malování menšího i většího rozsahu
(byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.)
Lakování oken, dveří, zárubní apod.
Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod.
Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu.
Tel.: 606 556 547, [email protected]
www.malovani-novotny.cz
RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ
AUTODOPRAVA
Tatra T815
Luboš Žák
Petříkov 101
Tel.: 603 920 982
0
!"##$%"##
!" #$%&!'() *+,,,$!",-,
+.* ///**
DOVOZ PITNÉ VODY
do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van
dále provádíme:
mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí)
mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou
kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů)
kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích
www.hurkazp.cz
602 206 071
[email protected]
PRONAJMU
DÍLNU 100m2
VE VELKÝCH POPOVICÍCH
CENA DOHODOU. TEL.: 734 679 073
Malířské práce,
štuky, laky, stěrka
+ návštěva zdarma!
T: 606 227 390
[email protected]
SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY
tel.: 608 620 390
• servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě
ve Velkých Popovicích, Sokolská 241,
• v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment
jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny.
SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: 608 620 390
PRODEJNA: Jaromírova 50, 120 00 Praha 2, [email protected]
www.cykloseky.cz
Nabízíme k pronájmu
Nabízíme k pronájmu
DÍLENSKÉ PROSTORY 50 m2
NEBYTOVÝ PROSTOR 9 m2
+ soc. zázemí
(dříve nehtové studio) + WC
Areál Kozlovka, Velké Popovice
tel.: 602 221 267
Areál Kozlovka, Velké Popovice
tel.: 602 221 267
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Stáří: 14–19 týdnů. Cena: 149–180 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční v sobotu 28. března v 11.40
ve Velkých Popovicích u zimního stadionu.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
Případné bližší informace PO–PÁ 9–16 hodin na
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Nabízíme pronájem
SUTERENÍCH SKLADŮ 190 m2
přístupné nákladním výtahem
nebo schodištěm
Areál Kozlovka, Velké Popovice
tel.: 602 221 267
CHCETE ZHUBNOUT DO PLAVEK
NEBO JSTE SE ROZHODLI
PŘESTAT KOUŘIT?
Správná volba!
Pomůžeme Vám osvědčenou metodou.
Více informací na:
www.spektrum-zdravi.eu
nebo tel.: 603 324 897
Hálkova 593, Velké Popovice
PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
HLEDÁME KUCHAŘE (-KU)
Obec Petříkov prodává stavební pozemek
parc. č. 700/37 o výměře 1 310 m2.
Restaurace Na Staré faře, Kunice 25,
přijme kuchaře (-ku) na stálý pracovní poměr.
Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina,
plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ
Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen
k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu.
Požadovaná cena je 1 790 Kč za m2.
V ceně za m2 jsou započítány i právní služby spojené s prodejem pozemku.
Nástup: leden–únor 2015
Podrobnosti na tel.: 733 357 624
Podrobnější informace na tel.: 724 191 865
ELEKTROSERVIS
Jan Hledík
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
pozemní – set-top boxy – všechny
české programy vč. 24 sport.
satelitní – všechny české programy
+ stovky zahraničních
ANTÉNNÍ SYSTÉMY
antény + anténní rozvody
video zvonky
kamerový systém na televizi
OPRAVY
televize
video DVD, CD
zvuková technika
mikrovlnky
Velké Popovice 224 u zdravotního střediska
tel.: 323 665 843
mobil: 604 808 444
SLUŽBY s.r.o.
SBĚRNÝ DVŮR
domov pro Váš odpad
Poskytujeme:
> Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun), domovních a živnostenských odpadů (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3
do 1,5 tuny).
> Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým ramenem.
> Doprava – Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou.
> Speciální technika – Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač.
> Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů.
> Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů.
> Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu).
> Likvidace nebezpečných odpadů – eternit, lepenka, barvy, pneu
(za poplatek).
> Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady.
> Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč.
Kde nás najdete:
Sběrný dvůr
Kamenice 1067
251 68
Otevírací doba:
duben–říjen
po–pá 7.00–12.00 a 13.00–17.00
so 7.00–13.00
Kontaktujte nás na:
tel.: 603 209 114
listopad
po–pá 7.00–12.00 a 13.00–16.00
so 7.00–13.00
www.obr-odpady.cz
prosinec–březen
po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00
so 8.00–12.00
VHE Vladislav Honc
Montáž systémů el. zabezpečení
včetně projektu a kalkulace;
Napojení na PCO přes GSM;
Montáž strukturované kabeláže
včetně zapoj. koncových bodů (internet rozvod.);
Montáž kamerových systémů
s napojením na internet přes nahrávací zařízení
s pevným diskem;
Montáž satelitního a pozemního televizního příjmu,
rozvody po objektu; Skylink, UPC, DIGI TV;
Montáž telefonních ústředen,
videotelefonů, domácích telefonů,
digitální i bezdrátové systémy;
Montáž silnoproudé elektrické instalace
včetně přihlášek a revizí;
Havlíčkova 347, 251 69 Velké Popovice
Tel.: 603 259 511 / 323 665 017
E-mail: [email protected]
UVT
blesk A
10 Mbps/2Mbps
350,-
Kč
za měsíc
sícc
TELEFON
INTERNET E
Z
I
V
E
UVT
EL
T
blesk A+
20 Mbps/5Mbps
480,-
Cena instalace
u všech tarifů 1440,-
Připojení k internetu
ve vaší obci
INFOLINKA 840 100 406
Kč
za měsíc
UVT
U
V
blesk
blesk A++
30 Mbps/10Mbps
720,-
Kč
za měsíc
internet.uvt.cz
ZEMNÍ PRÁCE
Obchodní činnost
Velké Popovice—Lojovice
Výkopové práce, terénní úpravy, svahování, doprava,
demolice, třídění zeminy, vrtání děr na plotové sloupky,
paletizační vidle, zimní údržba, odklízení sněhu, hutnění
zeminy a kameniva, pokládka kontejnerů.
Prodej a rozvoz písků, štěrků a zahradní zeminy.
Kompletní dodávky zemních prací a sypkých stavebních materiálů.
JCB, UNC, Minibagr, Tatra, nosič kontejnerů, multicara, malý pásový bagr
602 206 071, 602 291 379
www.hurkazp.cz
[email protected]
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Ing. Tomáš Borecký
Velké Popovice 109,
tel.: 736 610 323
e-mail: [email protected]
>
>
>
>
>
>
>
>
řez ovocných a okrasných dřevin,
závlahové systémy: HUNTER, RAIN BIRD, GARDENA,
automatické sekačky: HUSQVARNA a GARDENA,
zahradní nářadí Gardena,
zakládání, údržba a obnova zahrad,
zakládání trávníků výsevem i pokládkou travního koberce,
vertikutace, hnojení a odplevelování trávníků,
ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům.
TISKNEME KVALITNĚ RYCHLE A LEVNĚ
vizitky / plakáty / letáky / grafické práce / tvorba loga / řezaná
ná grafika / polepy a samolepky
sa
OTEVŘENO
PO - PÁ - 7.00 - 16.00
ETKA labels, s.r.o., Lojovice 76, 251 69 Velké Popovice / tel: 323 619 060 / email: offi[email protected] / www.etka.cz
ET
REKONDIČNÍ CENTRUM SOFIF
SOLÁRIUM, FITNESS, FLOATING
Masarykova 23, Velké Popovice, www.sofif.cz
Pár kilo navíc? Nevadí! V SoFiFu to napraví…
AKCE MĚSÍCE BŘEZNA!
SOLÁRIUM:
nová solární kosmetika
s francouzskými vůněmi
FITNESS:
studentská permanentka za 700 Kč
FLOATING:
1 + 1 návštěva ZDARMA trvá
Těšíme se na Vás …
Můžete zde využít solárium Ergoline, posilovací stroje značky
Grunsport a kardiostroje řady Vision Fitness. Dále je zde
možné využít Floating – vodoléčebnou metodu relaxace ve floating tanku naplněném teplou, hustou a slanou vodou, pomocí
které se nevozuje stav beztíže k uvolnění těla i ducha. Tato
metoda má velmi příznivé účinky na pohybový aparát, kůži,
deprese a stresy. Měření krevního tlaku, pulsu, tuku a svalů na
přístroji Corazon.
Přijďte se zrelaxovat do příjemného, moderního prostředí…
Otevírací doba
po–pá 7–21 hodin
so, ne 9–21 hodin
Kontakt
Recepce (objednávky, info) – tel.: 323 604 633
Mgr. L. Kácovská pro informace – tel.: 602 668 848
AUTOSERVIS
Velké Popovice
PNEUSERVIS
ASISTENČNÍ SLUŽBA
NOVINKA: MYTÍ KOL V AUTOMATICKÉ MYČCE
ROVNÁNÍ DISKŮ NA HYDRAULICKÉ STOLICI
Autoservis
Vaše vozidlo k nám nemusíte vozit, dojedeme si pro něj k Vám domů nebo do firmy a půjčíme Vám náhradní vůz.
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Zajišťujeme STK a emise včetně přípravy
Prodej náhradních dílů všech značek a autokosmetiky
Auto - Diagnostika
Diagnostika vozidel pro vozy všech značek od roku 2000 do současnosti
Diagnostiku a kontrolu řídících jednotek vozidel provádíme na nejmodernějším zařízení od společnosti WUERTH
Provedeme na vašem automobilu například tyto diagnostické úkony:
vyčtení a nalezení závady řídících jednotek motoru, ABS, airbagů, a ostatních řídících jednotek ve vozidle
komunikace s řídícími jednotkami
čtení paměti závady, mazání chyb
testy akčních členů
nulování servisních intervalů atd.
základní nastavení, kódování a jiné
Autoskloservis
Výměny autoskel, skla pro všechny značky.
Z připojištění čelního skla Vám sklo vyměníme dle podmínek vaší pojistné smlouvy (dle spoluúčasti sjednané mezi Vámi a vaší
pojišťovnou, pokud je pojistná událost plně likvidní fakturujeme rovnou pojišťovně).
Klimaservis
Provádíme plnění klimatizací, čištění, desinfekci, výměnu kabinových filtrů, opravy nefunkčních klimatizací, pravidelnou údržbu
plně funkčních klimatizací
Pro správnou údržbu používáme nejmodernější klima přístroj Valeo
Pneuservis
Přezouváme a vyvažujeme kola a pneumatiky do velikosti 14x24“ včetně RFT
Prodej Pneumatik, Disků AL i plechových, a duší
Opravy pneumatik, disků i duší
Uskladnění pneumatik nebo kompletních kol
Další služby
Odtahy vozidel do celkové váhy vozidla 2410 kg
Náhradní vozidlo
Při servisu půjčení zdarma
Autolakovna - zprostředkujeme Vám nalakování nebo opravu havarovaného vozidla
Geometrie - zprostředkujeme Vám geometrii náprav na laserovém přístroji
BRNO
PRAHA
Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69
EXIT 15
VELKÉ POPOVICE
AUTOSERVIS
www.pneu-cafe.cz
NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?
Zavolejte nám: +420 774 607 321
Napište nám: [email protected]
.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu
JSME PLÁTCI DPH
Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.
Akceptujeme platební karty!
Download

Zpravodaj_brezen 2015