ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ 2014
POPIS PROJEKTU
Iniciály organizace
Název
Adresa
Číslo registrace
organizace
Salesiánský dům dětí a mládeže, Klub SHM Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 2, 700 30 Ostrava-Zábřeh
VSC/1-9383/91-R
Kategorie: činnost
Projekt je zaměřen na děti ( především chlapce) školního věku se zvláštní
Na koho se projekt pozorností na ty, kteří pocházejí ze sociálně slabšího prostředí nebo jsou jinak
znevýhodněni
zaměřuje
Název projektu: S MERKUREM TO PŮJDE LÍP
Cílem projektu je nabídka tvůrčího, hodnotného a smysluplného využití
Cíle projektu
volného času chlapců školního věku, kteří jsou technicky zaměřeni a mohou
rozvinout svoji kreativitu, manuální zručnost, jemnou motoriku i technické
myšlení a udělat něco pro radost sobě i druhým.
V současné době nabízíme tři technické kroužky ( funkční modelář,
elektrotechnik a kutílek pro mladší chlapce ), pořádáme prázdninové
příměstské tábory s kutilským zaměřením a technické pomůcky můžeme
využívat i v otevřeném klubu – tzv. oratoři. Z běžných grantových dotací jsme
Aktuální stav
schopni zajistit pouze základní provoz a základní vybavení. Velmi by nám
pomohl nákup několika kusů stavebnice Merkur, která má spoustu součástek
a umožňuje sestavení velkého množství rozličných modelů, i pohyblivých,
takže mladí konstruktéři mohou pustit uzdu své fantazii.
Kroky projektu
Konečný stav
Výše požadované
částky
V našem SDDM již existují různé technické aktivity. Jejich činnost se nákupem
stavebnice Merkur značně obohatí a rozšíří a jistě povede i k nárůstu počtu
zájemců o technické tvoření.
Tvůrčí technické aktivity vnímáme jako protipól pasivnímu konzumu, který se
dětem současné doby nabízí prostřednictvím televize nebo počítačových her.
Vnímáme jako velmi důležité rozvíjet technické myšlení, schopnosti a
vědomosti chlapců, vést je k trpělivosti, umění dokončit práci a vzájemně si
také pomáhat. K tomu je však nutně potřeba i dobré vybavení a pomůcky.
18 000,- Kč
Finance
Cena jedné stavebnice Merkur je 3 000,- Kč
6 stavebnic = 18 000,- Kč
Spolufinancování
(další zdroje)
Technické aktivity jsou součástí nabídky Salesiánského domu dětí a mládeže,
jehož rozpočet na rok 2015 je 675 000,- Kč.
Hlavní zdroje financí jsou: SMO – odbor prevence kriminality, odbor volný čas,
ÚMOb Ostrava – Jih, MŠMT – organizovaná mládež, neorganizovaná mládež a
inkluze, členské příspěvky a příspěvky na kroužky, které jsou ale velmi nízké,
aby si naše aktivity mohl dovolit opravdu každý. Dalším zdrojem je Nadace Pro
radost, drobné finanční dary a příspěvek Kongregace Dcer P.M.Pomocnice.
Průběžná
prezentace
projektu
Projekt bude samostatně prezentován na našich webových stránkách na
nástěnkách ve vestibulu a v otevřeném klubu, na výstavách při jednorázových
akcích pro veřejnost a ve Výroční zprávě. Zajistíme i pravidelný reporting pro
nadační fond Křídlení.
Shrnutí
Nákup stavebnice Merkur značně obohatí, rozšíří a zkvalitní nabídku našich
technických kroužků, otevřeného klubu i příměstských táborů s kutilským
zaměřením a dá chlapcům nové možnosti rozvinout své technické schopnosti
a dovednosti.
Download

ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ 2014 POPIS PROJEKTU