Číslo 10.
Luženský zpravodaj
***Vydal Obecní úřad Lužná 25.1.2012***
Pozvánka na 10. veřejné zasedání ZO Lužná
Třikrálová sbírka v Lužné
Datum konání : pátek 27.1.2012 od 17.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost KD Lužná
Program:
1. Zahájení
2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu 10. zasedání ZO
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Projednání a schválení investičních záměrů pro
rok 2012
6. Projednání a schválení zprávy inventarizační
komise a návrh na vyřazení obecního majetku za rok
2011
7. Projednání a schválení Smlouvy o dílo mezi Obcí
Lužná a Forestou SG,a.s.
8. Projednání a schválení zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem ÚP - odborem územního plánování,
stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín
9. Projednání a schválení Domovního řádu pro 12 BJ
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
V Lužné proběhla Tříkrálová sbírka v sobotu 7.
Ledna. Po obci chodilo pět skupinek Tří králů a pro
charitu bylo vybráno 21 000,-Kč. Děkuji dětem a
jejich vedoucím za vzorné zvládnutí sbírky a taky
všem občanům, kteří přispěli na dobrou věc.
Miroslav Papšík
Oprava termínu plesu
Sbor dobrovolných hasičů Lužná mění termín
hasičského maškarního plesu, který se měl konat
4.2.2012. Ples se uskuteční o týden později a to
11.2.2012. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a
poslechu bude hrát skupina TAURA. Občerstvení,
tombola a program bude zajištěn. Srdečně zveme
všechny spoluobčany.
Výbor SDH Lužná
Odpady
Připomínáme občanům, že v pondělí 30.ledna se
vyváží komunální odpad a ve čtvrtek 2.února se
vyváží plasty a nápojový karton. Ve čtvrtek 16. února
se vyváží papír.
Pozvánka do sboru
SDH Lužná přijímá nové členy do Sboru
dobrovolných hasičů. Zváni jsou všichni spoluobčané
bez rozdílu věku. Bližší informace p. Novák Miroslav,
721 126309 a p. Papšík Stanislav, 736 236831.
Zájemci se mohou hlásit do 1.května 2012.
Upozornění
Připomínáme občanům, že poplatky dle OZV za psy a
odpad pro rok 2012 se platí na obecním úřadě do
konce března.
Plán kulturních akcí na 1.pololetí 2012
7.1.2012
21.1.2012
11.2.2012
19.2.2012
25.2. 2012
3.3.2012
5.5.2012
13.5.2012
2.6.2012
Ples MMS Lužná
Ples TJ SOKOL Lužná
Maškarní ples SDH
Masopust
Košt zelí v hospodě u Šajeů
Dětský karneval
Obecní jarmark
Oslava svátku matek
Dětský den
Z obecní evidence obyvatel
Přihlášení
K 31.12.2011 má obec Lužná 613 obyvatel.
Úmrtí
Narození
Bayer Lukáš
Bětíková Justýna
Filák Dominik
Filgasová Aneta
Hromada Jakub
Mašková Gabriela
Zemánek Jiří
244
241
201
93
203
187
142
Hanáček František
Mlčoušek Josef
Filgas Josef
Daň z nemovitosti
Vlastníci nemovitostí, u kterých došlo ke změně
vlastnictví v roce 2011, jsou povinni do konce ledna
2012 podat finančnímu úřadu přiznání k dani
nemovitosti, kde bude tato změna ve vlastnictví
uvedena.
Veřejné stravování
Od ledna 2012 došlo díky navýšení DPH u potravin,
vody a energií i k navýšení nákladů na jeden oběd
pro občana. Z tohoto důvodu uvažuje vedení školní
jídelny, mateřské školky a obce o navýšení ceny
stravného. Pokud k tomu dojde,tak by se cena pro
strávníky navýšila od 1.března 2012 a to maximálně
o 5 korun. Věřím, že důvody které nás k tomuto
kroku vedou strávníci pochopí. Poslední navýšení
ceny stravného proběhlo v září 2009.
Pozvánka na 11. veřejné zasedání ZO Lužná
Datum konání : čtvrtek 23.2.2012 od 17.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost KD Lužná
Připravujeme již další zasedání ZO, kde se bude
především projednávat Rozpočet obce na rok 2012.
Dalším bodem programu bude založení akciové
společnosti Valašská vodohospodářská a.s., která by
měla provozovat kanalizaci v rámci projektu „Čistá
řeka Bečva I. a II“.
198
57
22
Erban David
Erban Jan
Erban Matěj
Erbanová Barbora
Filák David
Filáková Irena
Filáková Sabina
Filgas Lubomír
Filgasová Blanka
Filgaová Michaela
Kindl David
Kindlová Jana
Michut Zdeněk
Michutová Alena
29
29
29
29
100
100
100
197
197
197
239
239
16
16
Patera Kristián 115
Patera Oliver
115
Paterová Lucie 115
Surý Bohuslav 271
Surá Jarmila
271
Surá Adéla
271
Surá Anežka
271
Surý Tomáš
271
Zajíc Tomáš
61
Zajíc Tomáš
61
Zajícová Zdenka 61
Valašské muzeum v přírodě
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pořádá
v sobotu 11.2.2012 Masopust 2012. Začátek v 9.00
hodin. Předpokládané ukončení programu v 16.00
hodin. Z Lužné v Rožnově vystoupí dechová hudba
Kotáranka. Udělejte si sobotní výlet. Doporučujeme.
Návštěva domovů
Jednou z posledních akcí společenské a kulturní
komise byla návštěva domovů pro seniory. Navštívili
jsme paní Maricu Scheuerovou, Jarmilu Liškovou,
Emílii Trochtovou a pana Dominika Jurču, kteří jsou
v domově v Karolince. Dále paní Jiřinu Papšíkovou,
která je v domově v Podlesí a nakonec paní Jarmilu
Vlčkovou ve Vsetíně. Poděkování patří především
muzikantům Josefu Zemánkovi a Josefu Kohoutkovi,
kteří našim bývalým občanům zahráli pro radost
spoustu pěkných písniček. Od všech jmenovaných
z domovů vyřizujeme všem Lužňanům srdečné
pozdravy.
Pozvánka na Valnou hromadu TJ SOKOL Lužná
Výbor TJ zve všechny své členy na Valnou hromadu,
která se uskuteční v sobotu 18.2.2012 v sále KD.
Začátek v 18.00 hod.
Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha.
Publilius Syrus
Fotka z roku 2010 – paní Marica Scheuerová
Download

10. zpravodaj (leden 2012)