Městský úřad Klatovy
odbor dopravy - dopravní úřad
339
01 Klatovy 1, náměstí Míru 62
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Klatovy dne:
 376347481,
fax:376347632
OD/9079/10-2/Ru
Ing. Rubášová
376347494
05.09.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení
Dne 15.08.2011 podal stavebník Obec Bezděkov. Bezděkov 7, 339 01 Klatovy, IČO
00255220, zastoupený starostou Josefem Červeným, na základě plné moci zastoupený firmou
Betonové stavby – GROUP s.r.o.. Předslav 99, 339 01 Klatovy, ţádost o vydání stavebního
povolení na stavbu „Bezděkov – Rekonstrukce místní komunikace“, umístěné na p.p.č.
1205, 1206, 1207, 1208 v k.ú. Bezděkov.
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad
dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších doplňků a změn a dle § 112, odst 1, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn
(dále jen stavební zákon) oznamuje ve dotčeným orgánům státní správy a všem známým
účastníkům řízení zahájení stavebního řízení současně nařizuje ústní jednání spojené
s místním šetřením se srazem na místě stavby - za kostelem, které se bude konat
dne 04.10.2011 v 9.00 hodin.
Rozsah stavby:
Projekt řeší rekonstrukci 3 místních komunikací v obci Bezděkov – větev A, větev B, větev C.
Větev A: délka 140,53 m, začátek úseku je na sil. III/18512 a konec na místní komunikaci,
komikace je řešena jako jednosměrná šíře 3,5 m, lemována pravostranným chodníkem a
levostranným zeleným pásem, povrchy z asfaltobetonu.
Větev B: délka 273,95 m, začátek úseku je na sil. III/18512 a konec na místní komunikaci,
navrţená jako
obousměrná šíře 6 m, oboustranné chodníky šíře 1,7 m, povrchy
z asfaltobetonu.
Větev C: délka 93,07 m, navrţená jako obytná zóna, povrch z asfaltobetonu.
Odvodnění je řešeno do stávajících a nových uličních vpustí, vyústěných do stávající
kanalizace. Součástí stavby je nové veřejné osvětlení.
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního
úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději na
místním šetření dne 04.10.2011. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popř. důkazům nebude přihlédnuto. K námitkám účastníků řízení, které by mohly být
2
uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního
opatření při stavební uzávěře či asanaci území se nepřihlíţí (§114, odst. 2 stavebního
zákona). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce plnou moc.
otisk úředního
razítka
……...………………………
v.r. Ing. Rubášová Romana
sluţ. číslo 414649
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se
toto oznámením účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou
vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se povaţuje za doručené
a musí být vyvěšeno nejméně 25 dní před termínem podání připomínek.
Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..
Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..
Vyvěšeno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..
Sejmuto z úřední elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..
Vyvěšeno na úřední a el. desce
Obecního úřadu Bezděkov
dne ……………………..
Sejmuto z úřední a el.desky
Obecního úřadu bezděkov
dne ……………………..
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Bezděkov. Bezděkov 7, 339 01 Klatovy
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Správa a údrţba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 1760/18, Plzeň,
Jiţní Předměstí, 306 13
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Čsl. Legií 37, 339 01 Klatovy
RWE Distribuční sluţby s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02, Brno
3
Pavel Kyrál
Růţena Kyrálová
Libor Červenka
Marie Jarolímová
Jaroslav Kůra
Anna Kůrová
Lenka Lobodášová
Václav Veselý
Bohuslava Veselá
Jiří Pekárek
Josef Červený
Jaroslava Červená
Vladimír Švindl
Josef Janda
Jan Hess
Ivana Hessová
Jan Ouda
Jindřiška Oudová
Josef Pflanzer
Josef Pflanzer
Tělocvičná jednota Sokol
Josef Příbek
Ilona Příbková
Jana Maurencová
Eva Hořejší
Ing. Josef Osvald
Jarmila Osvaldová
Tomáš Votava
Marie Hanušová
Mgr. Jan Korec
Mgr. Věra Korcová
Josef Šulda
Alena Šuldová
Evţen Marek
Josef Hrubý
Jitka Hrubá
Jaroslav Kresl
Antonín Hladík
Michal Müller
Jiřina Müllerová
Radek Skýpala
Ilona Skýpalová
Xenie Hegerl
Alena Vlasáková
Školní 377, Klatovy IV, 339 01
Školní 377, Klatovy IV, 339 01
Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
Pod Koníčky 455, Klatovy II, 339 01
Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
Bezděkov 90, 339 01 Klatovy
Bezděkov 181, 339 01 Klatovy
Bezděkov 181, 339 01 Klatovy
Bezděkov 93, 339 01 Klatovy
Bezděkov 98, 339 01 Klatovy
Bezděkov 96, 339 01 Klatovy
Bezděkov 96, 339 01 Klatovy
Bezděkov 126, 339 01 Klatovy
Bezděkov 126, 339 01 Klatovy
Čenkovská 265, Jince, 262 23
Bezděkov 142, 339 01 Klatovy
Bezděkov 183, 339 01 Klatovy
Bezděkov 87, 339 01 Klatovy
Bezděkov 87, 339 01 Klatovy
Bezděkov 107, 339 01 Klatovy
Bezděkov 124, 339 01 Klatovy
Bezděkov 124, 339 01 Klatovy
Bezděkov 124, 339 01 Klatovy
Bezděkov 86, 339 01 Klatovy
Borovanského 2203/12, Praha, Stodůlky, 15500
Besední 387, Kašperské Hory, 341 92
Besední 387, Kašperské Hory, 341 92
Bezděkov 89, 339 01 Klatovy
Bezděkov 89, 339 01 Klatovy
Bezděkov 62, 339 01 Klatovy
Bezděkov 99, 339 01 Klatovy
Bezděkov 99, 339 01 Klatovy
Bezděkov 91, 339 01 Klatovy
Bezděkov 80, 339 01 Klatovy
Pod Hůrkou 507, Klatovy III, 339 01
Pod Hůrkou 507, Klatovy III, 339 01
Bezděkov 92, 339 01 Klatovy
Bezděkov 92, 339 01 Klatovy
Bezděkov 84, 339 01 Klatovy
Bezděkov 152, 339 01 Klatovy
4
Dotčené orgány:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se ţádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚR
Městský úřad Klatovy, odbor ŢP
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury
Obecní úřad Bezděkov se ţádostí o vyvěšení na úřední a elektronické desce v Bezděkově po
dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
OŘ PČR, DI Klatovy
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165, Klatovy 2
Download

Bezděkov- Rekonstrukce místní komunikace