Publicita projektu
Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice
Datum: 14. 1. 2014
Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová
Obecná pravidla publicity
projektu
•
•
•
•
•
Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě
o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise (ES)
č. 1828/2006.
Příjemce je povinen informovat širokou veřejnost i účastníky
projektu, že projekt je realizovaný v rámci OP VK a je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
Financování projektu z ESF musí být zdůrazněno během
všech fází projektu.
Základem informačních aktivit je užívání předepsaných log
a odkazů tzv. minimum povinné publicity - logolink.
Aktivity musí být v souladu s projektovou žádostí.
2
Publicita projektu
Povinnosti příjemce
•
•
•
•
•
Zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektu.
Podmínkou je, aby každý dokument (resp. každý samostatný list), který
souvisí s projektem byl označen povinnými logy a sloganem (tzn.
obsahoval informaci, že projekt je spolufinancován z ESF). Výjimkou
jsou jen účetní doklady a dokumenty, které jsou systémově generovány
a příjemce nemůže zasáhnout do jejich formy.
Dodržovat pravidla podle Manuálu vizuální identity OP VK (verze
z října 2009), který specifikuje vzhled a použití logolinku OP VK.
Pravidelně předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu
– zprávy lze využít např. jako zdroj příkladů dobré praxe.
Na žádost poskytovatele dotace sdělit informace o průběhu projektu.
Souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců (název
příjemce, název projektu, rok alokace, alokovaná částka a celková
částka proplacená při konci projektu).
3
Publicita projektu
Prvky publicity, základní logolink
•
•
•
•
•
Loga: Evropského sociální fondu, Evropské unie, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Loga mají přesně vymezená pravidla použití a řazení.
Uspořádaná loga dle daných pravidel pak tvoří tzv. logolink.
Loga se nepoužívají samostatně, ale vždy v rámci logolinku.
Součástí logolinku je i slogan: „Investice do rozvoje
vzdělávání“.
Prvky publicity musí být vždy zobrazeny kvalitně a umístěny
viditelně (přední strana).
Základní logolink:
4
Publicita projektu
Rozšířený logolink
• Rozšířený logolink – k základnímu logolinku možno přidat logo
příjemce případně logo partnera, NIKOLIV logo projektu!!!
• Nutné dodržet nejmenší povolené velikosti log, předepsané barvy,
ochranné zóny a další náležitosti dané v Manuálu vizuální identity
OP VK.
• Pozor! vlajku ČR používá na svých materiálech pouze ŘO, logo ZS
(JčK) používá pouze kraj.
• V případě tisku na černobílé tiskárně je nutné použít variantu pro
černobílý tisk.
5
Publicita projektu
Zkrácený logolink
•
•
•
•
Na materiálech menšího rozměru lze logolink uvést i bez textů (pozor!
u loga EU je text EVROPSKÁ UNIE vždy).
Použití na materiálech, jejichž plocha neumožňuje použití základního
logolinku při dodržení jeho minimální velikosti. Zkracujeme postupně, není
možné rovnou umístit nejvíce zkrácený logolink, pokud by se vešel logolink
např. s texty u log.
Nejmenší propagační předměty - tužky, propisky, flashdisky… (možno i bez
sloganu).
Hmotné zařízení a vybavení (vč. publikací, učebnic,…) pořízené
z prostředků ESF opatřit např. samolepkou nebo štítkem se základním
logolinkem – logolink včetně textů u log a sdělení (pokud je samolepka
menšího charakteru lze vypustit logo MŠMT).
6
Publicita projektu
Použití prvků publicity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Propagační a informační materiály: letáky, plakáty, brožury, školicí
materiály, certifikáty, vizitky…
Propagační předměty: tužky, bloky, desky….
Mediální výstupy: inzeráty, tiskové zprávy, články, PPT prezentace…
Internet: webové stránky projektu, příjemce…
Informační akce – konference, semináře, školení…
Hmotné zařízení financované z prostředků ESF.
Projektová dokumentace: interní tištěné dokumenty, smlouvy, prezenční
listiny, výroční a závěrečné zprávy, korespondence…
Místnosti/prostory, v nichž se konají akce k OP VK: umístit vlajky EU a ČR,
loga ESF, OP VK příp. MŠMT.
Označit kancelář užívanou pro řízení realizace projektu např. cedulka na
dveřích.
7
Publicita projektu
Specifické příklady použití publicity
•
•
•
Rozhlasový spot – na úvod musí zaznít informace, po názvu
projektu, že projekt je realizován díky podpoře Operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Televizní reportáž – na úvod zazní ty samé info jako u
rozhlasového spotu a zachytí se vlajky a logolink, mohou být
umístěny i v reálu např. na nástěnce nebo informační
desce…nebo bude logolink dodán přímo na obrazovku – injektáž
– např. objeví se a zmizí).
Video, film – bude uveden titulky s informacemi o projektu a s
logolinkem, na úvod by měla zaznít informace výše, opět zachytit
prvky publicity v reálu.
8
Kontrola publicity
•
•
•
Aktivity musí být v souladu s projektovou žádostí. Aktivity
uvedené v žádosti se stávají součástí právního aktu,
tudíž jsou povinné.
V případě nedodržení pravidel může být udělena sankce.
Povinnost uchovávat si vzorek všech předmětů
a materiálů (originál či kopie článků, v nichž se píše
o projektu, inzeráty, letáky, informační a propagační
materiály, fotografie z akcí k prezentaci projektu,
prezenční listiny atd.).
9
Nejčastější chyby
•
•
•
•
•
•
•
•
Použití logolinku z předchozích verzí Příručky pro příjemce.
Deformace logolinku.
Nedodržení min. velikosti.
Nedodržení ochranné zóny.
Publicita příjemce nikoliv projektu.
Nedodržení mezery mezi logem OP VK a logem příjemce,
nevycentrování sloganu v případě rozšířeného logolinku.
Nevhodná volba propagačního předmětu – nedostatečná
plocha pro potisk, nevhodný předmět pro umístění potisku.
Umisťování zkrácených logolinků i na předměty s dostatečně
velkou plochou pro základní logolink.
10
Kontaktní osoby
Ing. Irena Caisová
e-mail: [email protected]
telefon: 386 720 408
Ing. Bc. Eva Hejdová
e-mail: [email protected]
telefon: 386 720 119
11
Použité zdroje, odkazy:
•
•
•
•
•
Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 7,
platná od 25. 10. 2012
Manuál vizuální identity OP VK, účinný od 30. 10. 2009
Prezentace ŘO, Publicita projektu, Mgr. Simona
Dvořáčková
http://opvk.kraj-jihocesky.cz
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-apublikace
12
Děkuji Vám za pozornost.
13
Download

publicita