Stanovy spolku
Charter of Progressive Sociology, z.s.
Úplné znění ke dni 01. 04. 2014
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
Název spolku: Charter of Progressive Sociology, z.s.
Sídlo: Plzenecká 2317/68, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 2
1. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
2. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, sdružující členy na
základě společného zájmu, kterým je rozvoj sociologie.
3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Čl. 2
Hlavní činnost
Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování
poslání, a to je prováděno zvláště prostřednictvím níže zmíněných cílů.
a) Sdružovat sociology, studenty sociologie a zájemce o sociologii.
b) Podporovat své členy v pořádání konferencí a workshopů na aktuální sociologická
a společenská témata.
c) Podporovat své členy v jejich studiu a dalším profesním rozvoji
d) Podporovat své členy při realizaci vlastních projektů
e) Podporovat své členy ve výzkumné činnosti (návrh výzkumného designu, sběr dat,
analýza) v rámci akademické i veřejné sféry
f) Podporovat své členy v psaní projektů, rešerší, evaluací a odborných textů
g) Podporovat své členy při poskytování odborného poradenství v oblasti sociologie
Tímto účelem bude spolek usilovat o realizaci výše zmíněných cílů.
Čl. 3
Členství
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního
zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je
nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda spolku.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) vyloučením členství na základě porušení stanov,
1
e) vznikem čestného členství
f) zánikem spolku.
Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se činnosti spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) volit statutární orgán,
d) být volen do statutárního orgánu,
e) obracet se na statutární orgán s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
3. Spolek vede seznam členů
Čl. 5
Čestné členství
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Čestným členem se může stát dosavadní člen spolku na svojí žádost, která musí být
následně schválená statutárním orgánem.
Na čestného člena se nevztahují žádná pravá a povinnosti spolku.
K zániku čestného členství dochází
a) zrušením statutárním orgánem,
b) zánikem spolku.
Čl. 6
Seznam členů
Seznam členu je veden statutárním orgánem spolku.
Seznam obsahuje
a) jméno a příjmení
b) kontaktního emailovou adresu,
c) telefonní číslo
d) datum narození
e) trvalé bydliště
Spolek průběžně zveřejňuje seznam svých členů na webových stránkách spolku za
účelem prezentace v rozsahu:
a) jméno a příjmení,
b) kontaktní emailovou adresu,
c) fotografii člena.
Spolek eviduje seznam svých bývalých členů za účely archivace.
2
Čl. 7
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze (nejvyšší orgán)
b) předseda a místopředseda (statutární orgán)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Čl. 8
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti (či jiné účasti – s využitím
technických prostředků) většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje činnost spolku, výroční zprávu spolku a roční závěrku hospodaření,
c) volí předsedu a místopředsedu,
d) rozhoduje o zrušení spolku.
Čl. 9
Předseda a místopředseda (statutární orgán)
1. Postavení a působnost předsedy a místopředsedy:
a) předseda je statutárním zástupcem spolku,
b) v případě nepřítomnosti předsedy, zastupuje předsedu místopředseda, který má
stejné pravomoci jako předseda spolku,
d) předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech.
Předseda jedná za spolek v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
stanovami a vnitřními předpisy spolku a v souladu s rozhodnutími členské schůze,
pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy,
e) předseda jedná za spolek tak, že k razítku (nebo jinak vypsanému nebo
uvedenému názvu spolku) připojí své jméno a příjmení, funkci „předseda“ a svůj
vlastnoruční podpis. Předseda se může podepisovat za spolek rovněž
elektronickým podpisem dle příslušných obecně platných předpisů.
f) předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními členské schůze veškerá
opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch,
která jsou stanovami vyhrazena členské schůzi. Předseda je povinen informovat o
všech jím učiněných rozhodnutích a přijatých opatřeních členskou schůzi na jejím
nejbližším zasedání.
g) předseda informuje členskou schůzi o jím zamýšlených opatřeních a
rozhodnutích, která jsou nezbytná pro chod spolku.
h) předseda rozhoduje o udělení čestného členství
2. Předseda zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) svolává členskou schůzi,
3
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku, o ukončení členství, o udělení čestného
členství
e) volí témata, kterými se bude spolek zabývat,
f) je zodpovědný za vedení financí.
3. Volba předsedy a místopředsedy a funkční období:
a) předsedu a místopředsedu volí členská schůze ze členů spolku.
b) funkční období předsedy a místopředsedy je 5 let. Začíná dnem odhlasovaným
členskou schůzí a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje
se dnem, v němž funkční období člena začalo.
Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
d) dotace a granty,
e) příležitostné zisky z aktivit pořádaných spolkem.
3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Čl. 11
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí Členské schůze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.
1.
2.
3.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád
spolku.
Spolek má právo se v souladu s cíli své hlavní činnosti obracet na státní orgány
s peticemi.
Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy
účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.
Sepsáno v Plzni dne 01. 04. 2014
4
Download

Vzor stanov občanského sdružení