Tomáš Mikulenka, Gymnázium Krom íž
Ukázky úprav rastrové grafiky
Úpravy rastrové grafiky
Obrázek 1
Originální snímek (vlevo) a snímek upravený (vpravo)
Snímek uli ky s lampou a r žemi byl po ízen za nep íznivého po así (pr m rná šedivá obloha)
s p isvícením blesku.
Provedené úpravy obrázku:
1) Mírné o íznutí obrázku v etn perspektivy
(dorovnání svislic)
2) P idání hezké modré oblohy jako nové
vrstvy (obloha vyp j ena z jiného snímku)
3) Díky blesku jsou r že v pop edí p íliš
vypálené – výb r magnetickým lasem a
snížení sytosti jejich barev a sv tlosti
(Obraz – P izp sobení – Odstín a sytost.
Hodnoty: S-sytost –8, L-sv tlost – 15).
4) Drobná retuš stín r ží pomocí
klonovacího razítka.
5) P evzorkování obrázku na velikost
300 x 400 obrazových bod .
1
Modrá obloha
Tomáš Mikulenka, Gymnázium Krom íž
Ukázky úprav rastrové grafiky
Obrázek 2
Potáp jící
se
lo
na
Vranovské p ehrad je koláží
ze dvou snímk (viz níže).
Lo na bratislavském Dunaji
byla vyretušována, vhodn
zmenšena, pooto ena a jako
vrstva za len na do prvního
snímku. Ten musel být nap ed
roz íznut v úrovni hladiny
(nástroj
mnohoúhelníkové
laso + výb r do nové vrstvy),
aby mezi n bylo možné
vložit „potáp jící se“ lo .
Obrázek 3
P i kompozici snímku
dbáme na to, aby
fotografovaným osobám
nevystupovaly z hlavy
p edm ty
v pozadí
(sloupy, zna ky, lampy
– viz fotografie vlevo).
V tšinou sta í ud lat
úkrok stranou a celkový
dojem se výrazn zlepší.
2
Tomáš Mikulenka, Gymnázium Krom íž
Ukázky úprav rastrové grafiky
Obrázek 4 a 5
Ani fotografování za dešt se
nemusíme bát. Odraz sv tla
blesku od velkých deš ových
kapek vyvolává dojem, že se
jedná o padající kroupy.
Úpravy obrázku:
O íznutí, p izp sobení úrovní
jasu a kontrastu, zm na velikosti
na 400 x 300 px.
P i po izování snímk brzy ráno
i pozd ve er m žeme získat
zajímavé souhry barev. Je to
dáno malým úhlem dopadajících slune ních paprsk .
Úpravy obrázku:
Mírné o íznutí, p izp sobení
úrovní jasu a kontrastu a zm na
velikosti na 400 x 300 px.
Obrázek 6
Jednoduchá koláž do rodinného alba: Pozadí tvo í ást
naskenované fotografie, v pop edí je výb r vytvo ený
z digitálního snímku pomocí nástroje magnetické laso.
3
Tomáš Mikulenka, Gymnázium Krom íž
Ukázky úprav rastrové grafiky
Obrázek 7
P i fotografování architektury se nevyhneme nutnosti narovnání k ivé perspektivy (efekt padajících
svislic –viz obr. vlevo). Korekci provedeme nap . pomocí nástroje O íznutí se zapnutím volby
Perspektiva nebo po výb ru celého obrázku pomocí Libovolné transformace z nabídky Úpravy.
Obrázek 8
Kompozi n nevyda ený snímek nemusíme hned
zahodit, zvlášt když obsahuje zajímavé prvky
(viz zmenšený originál níže). Mnohé napraví
vhodné o íznutí. Výjime nost velké bedly
nalezené d tmi zvýrazníme ponecháním jejich
barevnosti na pozadí ernobílého lesa (postup:
duplikování vrstvy - výb r objektu v nové vrstv
– inverze výb ru – odmazání nov vzniklého
výb ru – odbarvení p vodní vrstvy).
4
Download

Úpravy rastrové grafiky