ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD
a
GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA:
POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST
Konference se koná ve dnech 23. – 24. 4. 2015
v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře.
-2-
VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:
 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy Bratislava (rektorka)
 Ing. Jiří Dušek, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií České
Budějovice (prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj)
 prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CS., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
(vedoucí katedry)
 doc. PhDr. Tomáš Koziak, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
 prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC – VŠPSV (rektor ARC - VŠPSV, předseda
výboru)
 prof. dr. hab. Joachim Osiński, Szkoła Główna Handlova, Varšava (děkan
fakulty společenských věd)
 PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV Bratislava, (ředitel)
 doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., ARC – VŠPSV (prorektor pro vědu a výzkum)
 Jana Šorfová, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora (ředitelka)
 doc. Dr. Tuska Tünde, Szegedi Tudományegyetem Segedín (vedoucí katedry
institutu národnostních menšin)
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:
 Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., vedoucí Akademie třetího věku a volného času ARC –
VŠPSV
 Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, prorektor ARC – VŠPSV
 Mgr. Miroslav Lepil, MBA, prorektor ARC – VŠPSV
 Ing. Tomáš Rohlíček, kvestor ARC – VŠPSV
 PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV (předseda výboru)
 Ivana Tvrdíková, vedoucí sekretariátu rektora ARC – VŠPSV
 Mgr. Petra Zbudilová, vedoucí studijního oddělení ARC - VŠPSV
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE:
Čtvrtek, 23. 4. 2015
9.00 – 10.00 hodin
Registrace účastníků konference
10.00 – 10.30 hodin
Slavnostní zahájení za účasti hostů
10.00 – 12.30 hodin
Dopolední část konference
12.30 – 14.00 hodin
Oběd
14.00 – 17.00 hodin
Odpolední část konference
19.00 hodin
Raut pro účastníky konference
Pátek, 24. 4. 2015
9.00 – 12.00 hodin
12.30 – 13.30 hodin
Závěrečná část konference
Ukončení konference, oběd
KONTAKT NA POŘADATELE:
ARC – VŠPSV
e-mail:
[email protected] (rektorát ARC – VŠPSV)
[email protected] (organizační výbor konference)
-3ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

POPRVÉ V KUTNÉ HOŘE – v roce 2015 mění ARC – VŠPSV nejen sídlo své
vysoké školy (z Kolína se škola přesouvá do Kutné Hory), ale i místo pro
pořádání svých tradičních vědeckých akcí.

Přihlásit se lze elektronicky na adrese http://vspsv.formees.cz/f/2015

Přihlášky účastníků konference se přijímají do 15. 3. 2015. Po tomto datu již
nebude možné z organizačních a technických důvodů přihlášky přijímat.
Děkujeme za dodržení termínu.

Podrobný program konference bude všem řádně přihlášeným účastníkům
rozeslán začátkem měsíce dubna 2015 a bude rovněž k dispozici na
internetových stránkách školy. Vystoupení budou rozdělena do tematických
sekcí

Příspěvky budou otištěny v recenzovaném sborníku – kolektivní monografii.
Text příspěvku ve formátu MS Word a v rozsahu maximálně deset normostran
odevzdají účastníci při registraci na konferenci nebo nejdéle do 30. 6. 2015.
Příspěvek musí být opatřen stručným shrnutím v anglickém jazyce (maximálně
10 řádků). Všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením.

Podrobné informace k publikování přijdou všem přihlášeným účastníkům
s programem před začátkem konference.

Konferenční
poplatek
ve
výši
1000
Kč
(pro
studenty
doktorských
studijních programů 500 Kč) hradí účastníci při registraci. Poplatky nehradí
studenti středních škol, pregraduální studenti vysokých škol a hosté konference.
Pro účastníky konference bude zabezpečeno ubytování a stravování.

Náklady na ubytování a stravování hradí ARC - VŠPSV. V případě, že
účastník nevyužije předem objednané služby, bude mu zaslána faktura
k proplacení nákladů za ty služby, které si předem v přihlášce objednal. S tímto
postupem
vyjadřuje
každý
přihlášení
účastník
svůj
souhlas
odesláním
přihlášky.
Těšíme se na setkání s Vámi, poprvé v Kutné Hoře!
Za organizační výbor konference:
PhDr. Vladimír Srb, Ph.D.
[email protected]
Download

aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost