Návrhy témat ročníkových prací 2014/2015
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník
Český jazyk a literatura
Název
Vedoucí
Danny Smiřický – alter ego Josefa Škvoreckého
Michal – alter ego Ladislava Fukse
Temná duše Ladislava Fukse
Paulo Coelho a prvky magického realismu v jeho tvorbě
Soumrak století z různých hledisek (společenské, sociální,
filosofické, historické, umělecké...)
Ladislav Klíma a Otokar Březina, vliv pesimistické filosofie na
jejich tvorbu
Typické postavy českého folkloru (Hloupý Honza, hloupý čert,
svatý Václav aj.)
„Chudák Richard“ – Richard Weiner
Baladicky laděná česká meziválečná próza
Kytice jako vhled do Erbenovy životní filosofie
Téma maloměšťáctví v české literatuře (Čech, Poláček,
Glazarová, Páral aj.)
Reinkarnace přechodníků v moderní češtině
Proces determinologizace v současné češtině
Problematika posunutí významu řady lexikálních jednotek v
současné češtině
Problematika automatizace a aktualizace výrazu
Funkčnost jako projev autocenzury spisovatele
Slohová zabarvenost a neutralita
Explicitní vyjadřování v odborném funkčním stylu
Národní obrození z pohledu obohacování slovní zásoby češtiny
(Josef Jungmann)
Hranice mezi frází a klišé
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Antonín Mrvík
Český jazyk a estetická výtvarná výchova
Název
Vedoucí
Umělecká díla v románu Dana Browna Andělé a démoni
Umělecká díla v románu Dana Browna Šifra mistra Leonarda
Mgr. Lenka Hejdová
Mgr. Lenka Hejdová
Dějepis
Název
Vedoucí
Náboženská reforma Amenhotepa IV.
Zdeňka Havlíčková (její pobyt v Rakovníku)
Po kom se jmenují rakovnické ulice
České královny (např. Eliška Rejčka, Eliška Přemyslovna)
Václav II. a jeho doba
Mgr. Jana Suková
Mgr. Jana Suková
Mgr. Markéta Syrovátková
Mgr. Markéta Syrovátková
Mgr. Markéta Syrovátková
Matematika
Název
Vedoucí
Matematické pohádky pro zvolený ročník nižšího gymnázia
Matematické úlohy inspirované GZW (budovou, lidmi, historií)
pro zvolený ročník
Goniometrie v praktických úlohách
Matice a determinanty - operace s nimi a užití
Sbírka úloh z matematiky pro absolventy základní školy (Úlohy,
které našim novým studentům usnadní vstup do světa
středoškolské matematiky; aneb - co by studenti při příchodu na
gymnázium měli umět, ale často neumí)
Elementární funkce v praktických úlohách (Soubor úloh určený
k zpestření a doplnění výuky elementárních funkcí ve druhém
ročníku)
Dřívější početní pomůcky – předchůdci počítačů (abakus,
Napierovy kostky, logaritmické tabulky, logaritmické pravítko,
mechanické kalkulátory atd.)
Kuželosečky z analytického a geometrického pohledu a jejich
konstrukce
Soustavy lineárních rovnic a způsoby jejich řešení
Užití softwaru Cabri, Geonextu nebo Geogebry při výuce
geometrie
Parametr v různých typech matematických úloh
Užití výrokové logiky a množinových operací ve slovních úlohách
Shodná zobrazení v konstrukčních úlohách
Stejnolehlost v konstrukčních úlohách
Afinita a její užití
Polynomy (rozklad, hodnota polynomu, násobnost kořenu,
ireducibilní polynomy, reciproké polynomy, Hornerovo schéma
atd.)
Komplexní čísla a různé typy rovnic v oboru C
Poziční soustavy, přechody mezi nimi, operace, užití
Dělitelnost v oboru přirozených čísel
Mgr. Helena Byrtusová
Mgr. Helena Byrtusová
Mgr. Táňa Holubová
Mgr. Táňa Holubová
Mgr. Martina Voříšková
Mgr. Martina Voříšková
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
RNDr. Alena Radvanová
ICT
Název
Vedoucí
Cloud computing
Využití tabletů
PaedDr. Vladimír Hůla
PaedDr. Vladimír Hůla
Anglický jazyk
Název
Vedoucí
Conspiracy theories
Srovnání českých překladů anglického díla
Srovnání české a anglické mluvnice
Srovnání různých literárních stylů, případně definice jednoho na
základě četby několika knih
Problém on-line slovníků při hledání nových výrazů
Arthur Ransome – obraz anglického způsobu života v knihách
pro děti
Anglická obchodní korespondence v praxi
Mr. Nick J. Cusack
Mgr. Alice Krausová
Mgr. Alice Krausová
Mgr. Emil Waldhauser
Mgr. Emil Waldhauser
Mgr. Ivana Brabcová
Mgr. Hedvika Kindlová
Německý jazyk
Název
Vedoucí
Cizí jazyk a interkulturalita
Bilingvní výuka / O bilingvním vyučování
Výskyt anglicizmů v učebnicích Direkt I., II., III. díl
Vícejazyčnost a vzdělání
O vícejazyčnosti a integraci
Německá přísloví a jejich využití ve výuce německého jazyka
Po stopách lásek J. W. Goetha
Srovnání české a německé mluvnice
Mgr. Olga Beulakkerová
Mgr. Olga Beulakkerová
Mgr. Olga Beulakkerová
Mgr. Olga Beulakkerová
Mgr. Olga Beulakkerová
PhDr. Jiřina Košuličová
PhDr. Jiřina Košuličová
PhDr. Jiřina Košuličová
Francouzský jazyk
Název
Vedoucí
Pařížské hřbitovy /osobnosti, architektura/
Paříž – itinerář/Paříž moderní/Paříž umělců
Mgr. Renata Rédlová
Mgr. Renata Rédlová
Ruský jazyk
Název
Vedoucí
Dvě hlavní města Ruska - Petrohrad a Moskva
Problematika vybraných povídek Alexandra Solženicyna
A. S. Puškin - život a dílo
Reformy Petra Velikého
Mgr. Kateřina Kozlerová
Mgr. Kateřina Kozlerová
Mgr. Markéta Syrovátková
Mgr. Markéta Syrovátková
Španělský jazyk
Název
Vedoucí
Andalusie – nejryzejší Španělsko
Mgr. Hedvika Kindlová
Chemie
Název
Vedoucí
Čistička odpadních vod
Problematika „éček“
Úprava pitné vody
Alkalické kovy v pokusech
Sacharidy a význam ve výživě
Koroze kovů a ochrana proti ní
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Gabriela Honsová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Gabriela Honsová
Ing. Kamil Březina
Ing. Kamil Březina
Biologie
Název
Vedoucí
Chov včely medonosné na Rakovnicku
Cystická fibróza
Dentální hygiena
Systém separace odpadů na Rakovnicku
Výskyt ohrožených druhů rostlin na Rakovnicku
Výskyt ohrožených druhů živočichů na Rakovnicku
Výskyt invazních druhů rostlin na Rakovnicku
Výskyt invazních druhů živočichů na Rakovnicku
Výskyt rakoviny na Rakovnicku
Preparace hmyzu
52 týdnů výcviku koně
Myslivost na Křivoklátsku
Jezevčík v myslivecké praxi
Dřeviny města Rakovníka
Největší sladkovodní ryby světa
Metabolický syndrom
Oční vady
Downův syndrom
DNA
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Gabriela Honsová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Gabriela Honsová
Mgr. Gabriela Honsová
Mgr. Gabriela Honsová
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Romana Parkmanová
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Marie Mánková
Zeměpis
Název
Vedoucí
Hydrologické poměry Rakovnického potoka
Geomorfologický vývoj Českého krasu
Demografický vývoj obce na Rakovnicku
Analýza vybraných meteorologických prvků
Návrh jednodenního výletu do vybrané oblasti na Rakovnicku
Návrh poznávacího zájezdu do Národního parku Šumava nebo
Krkonošského národního parku
Návrh zahraničního poznávacího zájezdu do vybrané destinace
Pěstování chmele na Rakovnicku
Rybníkářství na Rakovnicku
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Libor Šíma
Mgr. Libor Šíma
Fyzika
Název
Vedoucí
Fyzika je hra (vlastní výroba a soubor pokusů s jednoduchou
mechanickou pomůckou)
Fyzikální pohádky (sbírka úloh spojená s pohádkovým motivem i
s řešením)
Beamboti (konstrukce jednoduchého robota poháněného
ekologicky – např. sluneční energií)
Jednoduché optické pomůcky (výroba nenáročných, snadno
dostupných pomůcek demonstrujících optické jevy)
Vytváření představ o velikosti fyzikálních veličin v mikrosvětě (
aneb - jak si lépe „přiblížit“ svět ještě menších rozměrů či ještě
větších rychlostí, než si dovedeme vůbec představit)
Výukový film na zvolené fyzikální téma (nafilmované pokusy…)
PaedDr. Jitka Knorová
PaedDr. Jitka Knorová
Mgr. Martina Voříšková
Mgr. Martina Voříšková
Mgr. Martina Voříšková
PaedDr. Petr Dyršmíd
Základy společenských věd
Název
Vedoucí
Dějiny logopedie /školní/zdravotní
Logopedie v předškolním věku /dříve a dnes/
Logopedie v předškolním věku / nejčastější rady a poruchy u
dětí předškolního věku + kazuistika
Výroba pomůcek v logopedické péči
Zrakově postižený v běžném životě / Sluchově postižený
v běžném životě / Svaz zrakově/sluchově postižených
Mateřská centra (Paleček)
Postavení knihy v době dnešních informačních technologií
Problémy přechodu žáků na gymnázium
Kvalita života chronicky nemocného člověka
Ženy v podnikání
Ženy v politice
Amnesty International /v ČR/
Jan Patočka / filozof/Charta 77
Veřejný ochránce práv v ČR a v Evropě
Probační a mediační služba /v Rakovníku/
Volyňští Češi na Rakovnicku
Herní terapie dětí s diagnostikou ADHD
Mgr. Pavlína Jirkovská
Mgr. Pavlína Jirkovská
Mgr. Pavlína Jirkovská
Mgr. Pavlína Jirkovská
Mgr. Pavlína Jirkovská
Mgr. Pavlína Jirkovská
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Klára Hejdová
Mgr. Klára Hejdová
Mgr. Ivana Brabcová
Mgr. Ivana Brabcová
Mgr. Renata Rédlová
Mgr. Lenka Lásková
Mgr. Renata Rédlová
Mgr. Renata Rédlová
Mgr. Renata Rédlová
Mgr. Lenka Hejdová
Estetický výtvarná hudební
Název
Vedoucí
Vývoj notace
Skladatelská osobnost
Mgr. Ludmila Karolová
Mgr. Ludmila Karolová
Estetický výtvarná výchova
Název
Vedoucí
Krakovec jako přechodný typ architektury aneb
Od hradu k zámku
Historie místa pomníku T. G. Masaryka v Rakovníku (Shrnutí
dějinné posloupnosti místa, vyhledání obrazové dokumentace a
historických souvislostí)
Soupis sochařských realizací v Rakovníku (Zpracování soupisu
veřejných sochařských realizací ve městě, jejich dokumentace a
popis)
Technika sportovní fotografie – Vymezení termínu, stanovení
účelu a cílů sportovní fotografie, popis a zpracování vlastních
praktických ukázek vhodných fotografických technik (práce
s clonou, s časem závěrky, s ohniskovou vzdáleností, panning…)
Mgr. Lenka Hejdová
Mgr. Dalibor Blažek
Mgr. Dalibor Blažek
Mgr. Dalibor Blažek
Tělesná výchova
Název
Vedoucí
Výživa sportovců
Nárůst svalové hmoty pomocí posilovacích cvičení
Využití balančních cvičení při nácviku stoje na rukou
v gymnastice
Somatické předpoklady pro jednotlivé lehkoatletické disciplíny
Airstep, fitball – balanční pomůcky
Plavecký způsob kraul
Zdravotní cvičení
Tělovýchovný spolek Sokol
Tréninková jednotka v kolektivních sportech
Měření výkonnosti žáků ve sportovních hrách pomocí testů
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Klára Hejdová
Mgr. Klára Hejdová
Mgr. Klára Hejdová
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Marie Mánková
Mgr. Libor Šíma
Mgr. Libor Šíma
Download

Návrhy témat ročníkových prací 2014/2015 Gymnázium Zikmunda