www.osram.cz
LED pro automobily:
doplňková světla pro denní svícení
a pomocné autožárovky do interiéru automobilu
Optický a technický triumf: LED pro denní svícení!
První světlo pro denní svícení k dodatečnému vybavení s homogenní svítící plochou LED: nejsou vidět
žádné světelné body jednotlivých LED!
• Nápadná řeč tvarů: zaoblený design dá vyniknout dynamice
Vašeho vozidla
• Dvojitá funkce: světlo pro denní svícení a obrysové světlo (volitelně)
• Vhodné pro mnoho modelů automobilů, lze snadno namontovat
• Nízká spotřeba energie
• Díky vysoké třídě ochrany IP 69K nepředstavuje ani intenzivní mytí
v automyčkách žádný problém
• Vynikající světelný výkon
LED Retrofits – LED pomocné autožárovky do interiéru automobilu
Stylové osvětlení také v interiéru.
Nejlepší LED světlo díky nejmodernějšímu optickému materiálu difuzoru!
• Zcela nový světelný účinek díky teplotě chromatičnosti 6000 K
• Až o 80 % nižší spotřeba energie než mají standardní žárovky
• Homogenní světlo
• Sortiment: W5W a C5W
LED pásky
a ovládání
Tři druhy použitých čipů (SMD 3528, SMD 335
a SMD 5050)
Různá hustota osazení LED čipy na jeden metr
pásku (30, 32, 60, 120, 240)
Stupně krytí IP33, IP44, IP65, IP67 a IP68
Digitální a RGB pásky
Možnost dálkového ovládání veškerých LED
pásků
Jednoduchá instalace pomocí 3M samolepící
pásky
Možnost instalace do hliníkových profilů
s difuzory
Životnost LED až 50 000h
Reflektory
Čipy COB (chip on the board)
Dvě designové řady
Příkony od 10W do 100W
RGB varianta s dálkovým ovládáním
Vhodné pro venkovní použití, stupeň
krytí IP65
Životnost více než 30 000h
á á
Zásuvkové skríne
SkříOě v krytí IP65 jsou standardně osazeny:
Průmyslovými zásuvkami rakouského výrobce PCE v minimálním krytí IP54
Jističi HAGER se zkratovou odolností 10kA, charakteristika B
Proudovým chráničem HAGER typ A – citlivý na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy
Skříň je připravena pro připojení kabeláže 5x16mm2 včetně průchodky PG21
Součástí dodávky skříně je prohlášení o shodě a protokol o kusové zkoušce skříně
Nejběžnější položky skladem
Můžeme Vám vyrobit kombinaci přesně dle Vašeho požadavku
Novinka
Magelis HMI STO / Magelis HMI STU: jsou zde!
Nové mikropanely s rychlou instalací a komunikační otevřeností.
2SHUiWRUVNpSDQHO\0DJHOLVE\O\YåG\QHMEOtåHãSLþNRYêPWHFKQRORJLtP
SURQLNDMtFtP]HVYČWD,71RYpPLNURSDQHO\0DJHOLV+0,672
D0DJHOLV+0,678PDMtSUiYČW\YODVWQRVWLNWHUpXåLYDWHOpSRåDGXMt
NRPXQLNDþQtRWHYĜHQRVWU\FKORXLQVWDODFLPDOpUR]PČU\DUREXVWQt
SURYHGHQt9KRGQČWDNUR]ãLĜXMtĜDGXVWDQGDUGQtFKJUDILFNêFKSDQHOĤ VGRW\NRYRXREUD]RYNRX0DJHOLV;%7*7*.
Magelis HMI STO: nejmenší dotykový panel s rychlou instalací
0DJHOLV+0,672SĜLFKi]tVQRYêPIRUPiWHPãLURNR~KOpKRGRW\NRYpKR
GLVSOHMHVWĜtEDUHYQêPSRGVYČWOHQtP]HOHQiRUDQåRYiþHUYHQi
QHEREtOiUĤåRYiþHUYHQi5R]OLãHQt[ERGĤXPRåĖXMH
]REUD]HQtVWDWLFNêFKLG\QDPLFNêFKJUDILFNêFKREMHNWĤYþHWQČDQLPDFt
]REUD]HQtUĤ]QêFKYHOLNRVWtIRQWĤDĜDGXGDOãtFKSRNURþLOêFKIXQNFt
0LNURSDQHOÄ672³MHY\EDYHQ86%SRUW\86%W\SX$SRGSRUXMHSĜLSRMHQt
EČåQpKRSĜtVOXãHQVWYtQDSĜtNODGWLVNiUQ\QHERþWHþN\þiURYêFKNyGĤ'UXKê
PLQL86%W\SX%]DMLãĢXMHNRQHNWLYLWXKRVWLWHOVNpKR3&8åLYDWHOVLWHG\
PĤåHDSOLNDFLQDKUiWMDN]3&WDNSĜtPR]86%IODVKGLVNX3URSĜLSRMHQt
YãHFKEČåQêFK3/&V\VWpPĤVSRGSRURXPXOWLSURWRNROXMHSĜLSUDYHQ
NRQILJXURYDWHOQêVpULRYêSRUW5-
Výhody
> Magelis HMI STU:
revoluční instalace
do otvoru ‡ 22 mm.
> Odolný podsvětlený
LED displej
(50 000 hod.).
Aplikace
> Ovládání
jednoduchých
zařízení, strojů
a technologických
procesů.
> Multiprotokol:
Modbus TCP,
Ethernet IP atd.
> Lokální zobrazení
proměnných
a hodnot
(např. výměníkové
stanice).
> SW Vijeo Designer
zdarma.
> Automobilky.
> Vhodné pro
vodohospodářství:
typicky ovládání
čerpacích stanic.
Magelis HMI STU: unikátní instalace, pokročilé funkce a Ethernet
0DJHOLV+0,678MHSUYQtRSHUiWRUVNêSDQHOVUHYROXþQtLQVWDODFtGRRWYRUX
¡PP9êMLPHþQRVWSDQHOXSRGWUKXMHEDUHYQêGRW\NRYêUHVS
7)7GLVSOHMVY\VRNêPUR]OLãHQtP49*$EDUHY'tN\QČPXGRNiåH
Ä678³]SUDFRYDWIRUPiW\MDNRQDSĜ-3*QHER03(*VWHMQČGREĜHMDNR
]REUD]LWYLGHRVHNYHQFHLUHiOQRXIRWRJUDILLĜt]HQpWHFKQRORJLH
.URPČNRPXQLNDþQtFKVFKRSQRVWtXYHGHQêFKXÄ672³GLVSRQXMH
PLNURSDQHO0DJHOLV+0,678QDYtFLQWHJURYDQêP(WKHUQHWHP%$6(
7%$6(7;7HQWRO]HY\XåtWN
> SĜLSRMHQtQDQDGĜD]HQRX~URYHĖVXQLNiWQtPLH[SHUWQtPLIXQNFHPL ±QDSĜZHERYiEUiQDZHEJDWHQHERH[SRUW\GĤOHåLWêFKGDW
> Y\WYRĜHQtVtĢRYpKRSURSRMHQtYtFHWHUPLQiOĤQDMHGQpVEČUQLFL
Vijeo Designer: osvědčený inženýrský nástroj
3URYêYRMDSOLNDFHVORXåt±YFHOpĜDGČRSHUiWRUVNêFKSDQHOĤ0DJHOLV
±RVYČGþHQêLQWXLWLYQtQiVWURM9LMHR'HVLJQHU8åLYDWHOpQRYêFKĜDG
PLNURSDQHOĤ0DJHOLV+0,672D0DJHOLV+0,678PRKRXWHQWRYêMLPHþQê
VRIWZDUHYþHWQČ&$'(3/$1REMHNWĤDNRQILJXUiWRUXSDQHOĤ]tVNDW
]GDUPD
'tN\RSHUiWRUVNêPSDQHOĤP0DJHOLVRG6FKQHLGHU(OHFWULFO]HVWURMH
DWHFKQRORJLFNi]DĜt]HQtRYOiGDWOHKFHVSROHKOLYČDHIHNWLYQČ
'9'0DJHOLVYþ9LMHR'HVLJQHUVLO]H='$50$REMHGQDW
±SRGR]QDþHQtP6±QDOLQFH=iND]QLFNpKRFHQWUD
Více informací o nových mikropanelech Magelis HMI STO a Magelis HMI STU
naleznete na www.schneider-electric.cz
Novinka
Harmony XB5R: jde to i bez drátů a baterií
Bezdrátové a bezbateriové tlačítkové ovládače z dobré rodiny.
9SĜtSDGČSRUXFK\KUDMHYDXWRPDWL]RYDQêFKDEH]REVOXåQêFKYêUREQtFK
SURYR]HFKUR]KRGXMtFtUROLYþDVQê]iVDKRSHUiWRUD1RYpEH]GUiWRYp
DEH]EDWHULRYpWODþtWNR+DUPRQ\;%5PXGRYROtSURYpVWWHQWR~NRQU\FKOH
DVSROHKOLYȱDWRLYSĜtSDGČGRKOHGXQDGQČNROLNDYêUREQtPLOLQNDPL
7ODþtWNRYpRYOiGDþH+DUPRQ\;%5Y\XåtYDMtQHMPRGHUQČMãt,7WHFKQRORJLH
2SURVWLO\VHRGSĜHåLWNĤPLQXORVWL±GUiWĤDEDWHULt1DRSDNY\QLNDMtMDN
U\FKORXPRQWiåtWDNHQHUJHWLFN\HIHNWLYQtPDÄEH]VWDURVWQêP³SURYR]HP
-HMLFKVSROHKOLYRVWMHJDUDQWRYiQDSĜtVOXãQRVWtNURGLQČ+DUPRQ\
Bez drátů? Rychle a ekonomicky.
7ODþtWNRYpRYOiGDþH+DUPRQ\;%5VHVQDGQRLQVWDOXMtMDNGRQRYêFK
WDNGRVWiYDMtFtFKDSOLNDFt-LåQHMVRX]DSRWĜHEtNDEHO\DWXGtåDQLNDEHORYp
åODE\'RFKi]tNHVQtåHQtQiNODGĤD]NUiFHQtPRQWiåQtKRþDVXR
YHVURYQiQtVNODVLFNêPÄGUiWRYiQtP³'RSRUXþHQpY]GiOHQRVWLPH]L
Y\VtODþHPDSĜLMtPDþHP
> PEH]SĜHNiåN\
> PYSĜtSDGČåHSĜLMtPDþMHXPtVWČQYNRYRYpPUR]YiGČþL
> PYSĜtSDGČåHEXGHSRXåLWDDQWpQD
Bez baterií? Efektivně a ekologicky.
Výhody
> Bezdrátový přenos
signálu až do 100 m.
> Bezbateriové
provedení.
> Člen skupiny
Energy Efficiency.
> Výhodná balení
„Připraveno
k použití“.
Aplikace
> Testovány
pro náročné
průmyslové
prostředí.
7ODþtWNRYpRYOiGDþH+DUPRQ\;%5QHSRWĜHEXMtEDWHULH3UDFXMtQD
MHGQRGXFKpPSULQFLSX±VWLVNHPKPDWQtNXVHJHQHUXMHHOHNWULFNiHQHUJLH
NWHUiXPRåQtEH]SHþQêSĜHQRVUiGLRYpKRVLJQiOX]Y\VtODþHGRSĜLMtPDþH
.DåGêY\VODQêVLJQiOPiVYĤM,'NyGNWHUêJDUDQWXMHMHKRSĜLMHWtSRX]H
WtPVSUiYQêPSĜLMtPDþHP+DUPRQ\;%5]DMLVWtQHSĜHWUåLWRXGRVWXSQRVW
DFLWHOQRX~VSRUXHOHNWULFNpHQHUJLH±EDWHULLQHQtWĜHEDSRXåtWDWXGtåDQL
GREtMHWUHVSVWiOHY\PČĖRYDWěHãHQtNWHUpMLVWČRFHQt]HMPpQD~GUåEiĜL
VWURMĤ
> Cementárny.
> Automobilky.
> Potravinářství
(např. výrobna
koňaku).
Unikátní nabídka: „Připraveno k použití“
-DNRSUYQtQDEt]t6FKQHLGHU(OHFWULFYêKRGQiEDOHQtÄ3ĜLSUDYHQRNSRXåLWt³
9GDQpPEDOHQtREVDåHQêY\VtODþDSĜLMtPDþE\O\VSROHKOLYČVSiURYiQ\
MLåYHYêUREȱVWDþtMHWHG\SRX]HQDPRQWRYDW9HOPLMHGQRGXFKêYêEČU
WDNGRSURYi]tVQDGQiDU\FKOiLQVWDODFHÄ3ĜLSUDYHQ\NSRXåLWt³XVSRNRMt
EH]GUiWRYpDEH]EDWHULRYpWODþtWNRYpRYOiGDþH+DUPRQ\;%5YČWãLQX
QHMEČåQČMãtFKSUĤP\VORYêFKDSOLNDFt
-HGQRWOLYpNRPSRQHQW\ĜDG\+DUPRQ\;%5VLO]HRYãHPREMHGQDWWDNp
VDPRVWDWQČ1DSĜtNODGSURJUDPRYDWHOQêSĜLMtPDþV313YêVWXS\VHVNYČOH
KRGtSURDSOLNDFHV3/&âLURNpXSODWQČQtQDOH]QHMLVWČLUHOpRYiDQWpQD
SUi]GQpÄKDQG\ER[\³þLRYOiGDFtVNĜtQČRRVYČGþHQêFKRYOiGDFtFK
KODYLFtFK+DUPRQ\DQLQHPOXYČ
0LOê0DUFRQLE\VHGLYLOMDNOHKFHWRMGHEH]GUiWĤDEDWHULt
.DWDORJ+DUPRQ\;%5±SRGR]QDþHQtP6±VLO]H='$50$
REMHGQDWQDOLQFH=iND]QLFNpKRFHQWUD
Více informací o bezdrátových a bezbateriových tlačítkových ovládačích
Harmony XB5R naleznete na www.schneider-electric.cz
Co je na programování nejtěžší? Začít!
Základy programování zvládne každý, zvláště když si na pomoc vezme
schopného zástupce malé automatizace – řídicí systém Zelio Logic.
Prakticky vzato, umět programovat se vyplatí
Kdo dřív přijde, ten získá slevu 78 %!
0DOpĜtGLFtV\VWpP\±W\SLFN\=HOLR/RJLF±SĜLQiãHMtDXWRPDWL]DFL
LGRDSOLNDFtNGHWRGĜtYHQHE\OR]HNRQRPLFNêFKGĤYRGĤEČåQp
6NYČOHVHXSODWĖXMtYSUĤP\VOXLQIUDVWUXNWXĜHNRPHUþQtFK
EXGRYiFKLGRPiFQRVWHFK=DMLVWtQDSĜtNODGDXWRPDWL]DFL
%XGHWHOLPH]LSUYQtPL]iMHPFL
RãNROHQtÄ9êYRMDSOLNDFHSURPDOêĜtGLFt
V\VWpP=HOLR/RJLF³]tVNiWH]YêKRGQČQt
=DSODWtWHWDNSRX]H.þ
> PDOêFKYêUREQtFKGRNRQþRYDFtFKPRQWiåQtFKDEDOLFtFKOLQHN
> PDOêFKþLVWtUHQRGSDGQtFKYRG
> V\VWpPĤRVYČWOHQtNRPSUHVRUĤDFKOD]HQtDWG
Zelio Soft. Snadno, rychle a profesionálně.
3URJUDPRYiQtPDOpKRĜtGLFtKRV\VWpPX=HOLR/RJLFMHVQDGQpGtN\
LQWXLWLYQtPXSURJUDPRYDFtPXSURVWĜHGt=HOLR6RIW)XQNþQtDSOLNDFL
VLPĤåHWHY\WYRĜLWVSRPRFtQČNWHUpKR]XQLYHU]iOQtFKMD]\NĤ
> )%'±GLDJUDPIXQNþQtFKEORNĤ
> /$''(5±OLQLRYpUHOpRYpVFKpPD
> 6)&*5$)&(7±QiYUKVHNYHQþQtKRDXWRPDWX
Příležitost roku 2012? Užitečné školení!
9UiPFLãNROHQtÄ9êYRMDSOLNDFHSURPDOêĜtGLFtV\VWpP=HOLR/RJLF³
YiPSĜHGYHGHPHSURJUDPRYiQtMHGQRGXFKêFK±DYãDNYHOPL
XåLWHþQêFK±~ORKVSRPRFt=HOLR6RIW1iVOHGQČVLEXGHWHPRFL
]tVNDQpSR]QDWN\SUDNWLFN\Y\]NRXãHWYþHWQČRGODGČQtVLPXODFL
DWHVWNRKHUHQFHY\WYRĜHQêFKSURJUDPĤ1D]iYČUNDåGê]GDUPD
REGUåtSOQRXYHU]LVRIWZDUH=HOLR6RIW
NavšWivte www.schneider-electric.cz!
+ODVWHVHQDZZZVFKQHLGHUHOHFWULFF]
YVHNFL3URGXNW\DVOXåE\âNROHQt±EDQHU
QDKRPHSDJH9SĜLKOiãFHXYHćWHGRSROtþND
Ä3R]QiPND³NyGDNþQtQDEtGN\3
* Běžná cena uvedeného školení je 1 500 Kč.
www.eaton.cz
Dejte se do toho se startovacím balíčkem.
EASY800 se SmartWire-DT za zvýhodněnou cenu!
Ušetříte
více než 30%
EASY-BOX-802-SWD-USB
obj.č. 158461
5699,-
Uvedená cena je bez DPH a platí do 30.9.2012.
MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE MINIA
NOVINKY V PŘEPĚŤOVÝCH OCHRANÁCH
Úvod:
Jako tradičně i v letošním roce se sortiment přepěťových ochran OEZ rozšířil o
další, technicky vyspělejší provedení.
Pokud mluvíme o ochraně proti přepětí
způsobeném úderem blesku, mluvíme
většinou o třístupňové koordinované
ochraně (T1, T2 a T3). Každý ze stupňů
zajišťuje vyrovnání potenciálů v konkrétním místě instalace a tak eliminuje
nežádoucí přepětí. První, nejvýkonnější
stupeň musí být umístěn co nejblíže
hlavní uzemňovací přípojnici, tedy ihned
u vstupu vedení do objektu. Třetí stupeň
musí být naopak umístěn co nejblíže k
chráněnému zařízení citlivému na přepětí. Druhý stupeň umístíme „někde mezi“.
1) Provedení výkonové
jiskřiště + varistor (obrázek níže)
– typové označení SJBC-…
S svodič bleskových proudů a přepětí
J hlavní prvky tvoří výkonové jiskřiště
(T1) a varistor (T2)
BC v jednom přístroji je tedy realizován
jak první (T1), tak i druhý (T2) stupeň
Přepěťová ochrana je určena pro hladiny
ochrany před bleskem LPL I a LPL II dle
ČSN EN 62305. Je konstrukčně realizována společnou základnou, do níž jsou
zasunuty výměnné moduly. V základně
je provedeno patřičné propojení jednotlivých pólů přístroje, což urychlí práci
při instalaci. Další výhodou je možnost
vyjmutí vyměnitelných modulů před
měřením izolačního stavu instalace při
revizi. Moduly vysuneme, provedeme
měření a moduly opět zasuneme do
pracovní polohy.
První stupeň ochrany musí zvládnout
propustit obrovské množství energie
a nesmí selhat. Na něm závisí celá
ochrana. Pro náročnější aplikace je konstruován na bázi výkonového jiskřiště,
pro méně náročné aplikace je možné
jiskřiště nahradit výkonovým varistorem. Pokud je první stupeň vynechán
nebo špatně navržen, při přímém úderu
blesku do objektu nastanou obrovské
škody na elektroinstalaci a elektrických
zařízeních. Myšlenka, že přepěťová
ochrana v prodlužovacím kabelu bleskový proud zvládne, je naprosto mylná.
Použijeme-li první stupeň na bázi jiskřiště, je potřeba jej vždy doplnit o druhý
stupeň na bázi varistoru. Varistory rea-
gují rychleji na narůstající napětí, a tak
dochází k menšímu zatížení instalace
přepětím. Toto opatření samozřejmě
není nutné u již zmíněného výkonového varistoru, který plní funkci jak
prvního, tak i druhého stupně zároveň.
Dnešní technologie umožňují spojit
výhody prvního (výkon) a druhého
(rychlost) stupně do jednoho přístroje
a tím ušetřit jak finanční prostředky,
tak i drahocenné místo v rozváděči.
Kombinace prvního a druhého stupně
jsou v nabídce OEZ ve dvou základních
provedeních: výkonové jiskřiště + varistor a výkonový varistor.
2) Provedení výkonový varistor
– typové označení SVBC-…
S svodič bleskových proudů a přepětí
V hlavní prvek tvoří výkonový varistor
BC v jednom přístroji je realizován jak
první (T1), tak i druhý (T2) stupeň
Toto řešení je určeno pro hladiny
ochrany před bleskem LPL III a LPL IV. Je
kompromisem mezi cenou a výkonem.
Lze použít v aplikacích, kde je nižší
riziko úrazu nebo vzniku hmotné škody
z důvodu úderu blesku. Dosud OEZ
dodával tyto svodiče v pevném jednopólovém provedení.
1+0 (TN-C)
1+1 (TN-S, TT)
3+0 (TN-C)
3 ks 1+0 (TN-C), původní řešení
3+0 (TN-C)
V letošním roce uvádí OEZ na trh nová
provedení přepěťových ochran kombinovaného prvního a druhého stupně T1 + T2 (B + C) na bázi varistoru s
výměnnými moduly. Nové přístroje jsou
k dispozici ve variantách na uvedených
obrázcích.
3+1 (TN-S, TT)
MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE MINIA
Výhody:
X
X
X
SVBC–12,5–3–MZS
Typové označení zůstává obdobné.
úspora času při instalaci – jednotlivé póly přístroje jsou již propojeny
v základně
úspora času při revizích – před revizí
není nutné odpojovat přívodní vodiče
úspora času při údržbě – v případě
potřeby vyměníme pouze výměnný
modul
Svodič bleskových proudů a přepětí
Hlavní prvek tvoří výkonný varistor
První i druhý stupeň ochrany (T1+T2)
Impulzní proud na jeden pól přístroje
Typ zapojení (3+0, 3+1, 4+0, …)
Výměnný modul
Kombinace základny a modulu
Dálková signalizace poruchy
3) Nový svodič přepětí D
do instalační krabice k zásuvce
– typové označení SVD-…
Pro aplikace, kde nejsou použity žádné
elektronické přístroje, první a druhý
stupeň ochrany teoreticky stačí. Takový
případ je ale v dnešní době spíše výjimkou. Většinou je potřeba ochránit proti
přepětí právě citlivé spotřebiče. Pro tyto
případy je třeba doplnit třetím stupněm
ochrany T3. Třetí stupeň musí být umístěn co nejblíže chráněnému zařízení.
Napětí indukované na dlouhých vodičích
(více než 10 m) mezi poslední ochranou
a chráněným zařízením může dosáhnout hodnoty, která zařízení spolehlivě
zničí.
V sortimentu OEZ jsou dvě provedení
přepěťových ochran typu T3 s instalací
na „U“ lištu. V některých případech ale
není podružný rozváděč „dostatečně
blízko“ a je třeba zařízení chránit jiným
způsobem. Ideálním místem je zásuvka
nn, která je v rámci pevné elektroinstalace nejblíže ke koncovému zařízení.
V případě průběžného zapojení zásuvky
využijeme již připravenou odbočku na
vodičích. Není tedy nutné pro spojení
více vodičů používat speciální svorky.
Většina současných provedení přepěťových ochran do instalační krabice
vyžaduje doplnění instalace o další instalační krabici. Je totiž téměř nemožné
k existující zásuvce přidat přepěťovou
ochranu a zapojit ji v souladu s předpisy pomocí příslušných svorek. OEZ
přichází s revolučním provedením, které
je možné díky svým výhodám instalovat
do již existující zásuvky (resp. příslušné
instalační krabice).
Zařízení je vybaveno akustickou signalizací nefunkčnosti ochrany. Signalizaci je
možné přerušit vytažením odpojovacího
pásku.
Nové provedení se neinstaluje pod
zásuvku, ale přímo po bocích instalační
krabice. Dokonce jej lze instalovat i do
mělkých instalačních krabic spolu se
zásuvkou.
SVD-335-1N-AS
Ukázka umístění SVD-335-1N-AS
do instalačních krabic
Závěr:
Pro běžnou aplikaci tedy použijeme na
ochranu proti přepětí ze sítě nn kombinovaný svodič T1 + T2 v závislosti
na typu aplikace (SJBC nebo SVBC).
Citlivé spotřebiče chráníme použitím T3
v podružném rozváděči (SVD-…-MZS).
Pokud je vzdálenost („po kabelu“) mezi
podružným rozváděčem a chráněným zařízením větší než 10 m, použijeme T3 do
instalační krabice k zásuvce (SVD-…-AS).
Získejte lepší cenu
Mějte 5-ti letou záruku
Užívejte si naši
prvotřídní péči
náhrada za halogenovou
žárovku 35 W GU10
Použití
Na síťovém napětí 230 V, pouze
vyměníte stávající halogenovou žárovku
Specifikace
Příkon: 4 W
Vyzařovací úhel: 36°
Teplota chromatičnosti: 3 000 K
Barevné podání [Ra]: 80
Životnost: 15 000 hodin
Halogenová žárovka
www.lighting.philips.cz
LED světelný zdroj
Q
LED panel
Těleso:
Rám svítidla z eloxovaného
hliníkového profilu
Optický systém:
Světlovodivá a rozptylová PMMA deska
El.výstroj:
LED OSRAM DURIS E5
LED driver je umístěn mimo svítidlo
Aplikace:
- svítidlo lze vsadit do minerálního
podhledu modulu 600 mm nebo 625 mm,
případně zavěsit pomocí sady ZHQ22
- přisazená montáž pomocí držáku –
odstup svítidla od stropu cca 50mm
- kancelářské, obchodní a
společenské prostory
Varianty:
QA – čtverec „600x600“
QB – obdélník „600x300“
Q32004A
Q32004A
Typ
lm
W
K
A
B
R
S
kg
Q32004A600
3200
38
4000
596
596
580
450
4,5
Q32004A625
3200
38
4000
622
622
580
450
4,6
Q16004B600
1600
20
4000
596
298
580
225
2,3
Q16004B625
1600
20
4000
622
310
580
225
2,4
K – teplota chromatičnosti světelného zdroje (Kelvin), lm - světelný tok svítidla
Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.
Download

Číslo 1 - rexel cz