STAČÍ ZNÁT SPRÁVNÝ SMĚR.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
OBSAH
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO
2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.
3
ORGÁNY SPOLEČNOSTI (k 31. 12. 2010)
3
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
4
VÝBĚR REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
7
LIDÉ
12
BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
13
POLITIKA BOZP
13
PROHLÁŠENÍ K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.
14
STAVBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
14
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY,
CERTIFIKACE A NORMY
15
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
KE DNI 31. 12. 2010
16
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM
ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
19
CASH FLOW
21
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.
K 31. 12. 2010
22
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY,
OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
25
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
26
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
32
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
1
ÚVODNÍ SLOVO
VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,
rok 2010 přinesl podle očekávání v oboru stavebnictví další stagnaci. Byl to rok, v němž
se všichni podnikatelé museli zabývat řešením důsledků hospodářské krize. V oborech
dopravního i pozemního stavitelství došlo k významnému omezení investiční výstavby
ze strany privátních i státních investorů a zásadním způsobem byly omezeny i finanční
prostředky na údržbu a rekonstrukce. Nepříznivá situace v podnikatelském prostředí
a bezkoncepčnost politiky rozvoje dopravní infrastruktury ukazuje, že na dno si teprve máme
sáhnout. Je evidentní, že díky škrtům veřejných investic do dopravní infrastruktury bude
i několik dalších let v našem oboru velmi náročných. Přesto věřím, že překážky, které nám
současná situace staví do cesty, nás nakonec vybaví zkušenostmi a schopnostmi, díky nimž
vyjdeme z hospodářské krize v určitém ohledu posíleni.
Po celý rok jsme pracovali na tom, abychom současné nepříznivé období nejen přežili, ale
abychom se připravili i na všechny alternativy budoucího vývoje v oblasti stavebnictví. Ačkoliv
bylo získávání nových zakázek mimořádně obtížné, díky úsilí našich zaměstnanců jsme
dokázali v zostřeném konkurenčním boji obstát a zajistit společnosti dostatek práce pro
nadcházející rok. Zůstáváme ve svém oboru silným hráčem a neustále pracujeme na tom,
abychom posilovali výhody, které máme. Využíváme zkušenosti, technickou a ekonomickou
podporu koncernu STRABAG SE a zároveň disponujeme hustou sítí regionálních závodů,
která nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky našich zákazníků. Díky zázemí
mateřské společnosti a systému vnitřní organizace jsme schopni svým zákazníkům
nabídnout komplexní služby na vysoké kvalitativní úrovni a za rozumnou cenu, ať už jde
o velké dopravní projekty či drobné stavby.
Dovolte mi, vážení přátelé, abych Vám všem na závěr poděkoval za spolupráci v roce 2010
a abych vyjádřil naději, že nám svou přízeň zachováte i v letech následujících. Je nám ctí,
že jste si jako své partnery vybrali právě nás a v silně konkurenčním prostředí našli cestu
k našim službám.
Moje díky patří i všem zaměstnancům za jejich práci a za to, že jim osud společnosti není
lhostejný. Jejich úsilí o dosažení společného cíle si velmi vážím a je pro mne zárukou
překonání všech těžkostí, které s sebou přinesla doba. Věřím, že společně dokážeme rozvíjet
naši společnost, jejíž jméno tak bude i nadále synonymem kvality a úspěchu.
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
2
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
608 38 744
CZ60838744
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
Tel:
Fax:
e-mail:
http:
+420 222 868 111
+420 222 868 211
[email protected]
www.strabag.cz
ORGÁNY SPOLEČNOSTI (k 31. 12. 2010)
PŘEDSTAVENSTVO
Předseda představenstva: Ing. Jaroslav Katzer
den vzniku funkce: 1. ledna 2009
den vzniku členství v představenstvu: 22. listopadu 2007
Členové představenstva:
Ing. Jarmila Považanová
den vzniku členství v představenstvu: 31. května 2004
Miroslav Božetický
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2009
Walter Egger
den vzniku členství v představenstvu: 9. ledna 2008
Ing. Josef Krátký
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2009
DOZORČÍ RADA
Předseda dozorčí rady:
Ing. Fritz Oberlerchner
den vzniku funkce: 15. května 2001
den vzniku členství v dozorčí radě: 15. května 2001
Členové dozorčí rady:
Mag. Wolfgang Merkinger
den vzniku členství v dozorčí radě: 15. května 2001
Zdeněk Ptačovský
den vzniku členství v dozorčí radě: 21. června 2002
Jediný akcionář:
Bau Holding Beteiligungs AG
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27
Rakouská republika
Základní kapitál:
1 119 600 000,- Kč
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
3
ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
Společnost STRABAG a.s., která je součástí evropského koncernu STRABAG SE, patří mezi
největší české stavební společnosti. Společnost působí v oblasti dopravního, pozemního
a inženýrského stavitelství.
Společnost má prostřednictvím svých odštěpných závodů regionální zastoupení v celé
České republice. Odštěpné závody, tzv. direkce, se dále člení na oblasti a provozní jednotky.
Díky rozvinuté organizační struktuře máme ke svým zákazníkům blízko a jsme vždy
připraveni jim nabídnout vysoce profesionální a kvalitní služby za přiměřené ceny.
STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Odštěpný
závod Praha
Odštěpný
závod České
Budějovice
Odštěpný
závod Brno
Odštěpný
závod Ostrava
Pozemní a inženýrské stavitelství
Odštěpný závod pozemní
a inženýrské stavitelství
4
Odštěpný
závod Vysočina
ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha (direkce TC)
Lidická 802
266 01 Beroun
Tel: +420 311 621 165
STRABAG a.s.
Odštěpný závod České Budějovice (direkce TD)
Vrbenská 31
370 06 České Budějovice
Tel: +420 387 004 309
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Brno (direkce TE)
Tovární 3
620 00 Brno
Tel: +420 545 423 711
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Ostrava (direkce TF)
Polanecká 827
721 08 Ostrava – Svinov
Tel: + 420 596 978 111
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Vysočina (direkce TH)
Myslotínská 313
393 01 Pelhřimov
Tel: +420 222 868 225
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
5
ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství (direkce TQ)
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel: +420 222 868 170
6
STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Oblast Praha (QI)
Obrataňská 1396/6
148 00 Praha 4
STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Oblast Morava Sever (QB)
Kořenského 1262/40
703 00 Ostrava-Vítkovice
STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Oblast Čechy Sever + Východ (QJ)
Obrataňská 1396/6
148 00 Praha 4
STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Oblast Morava Jih (QH)
Košinova 785/24
612 00 Brno
STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Oblast Čechy Jih (PA)
Vrbenská 1821/31
370 06 České Budějovice
STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
Oblast Vysočina (QK)
Jihlavská 1007
591 01 Žďár nad Sázavou
VÝBĚR
Z PROJEKTŮ
VÝBĚR REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ
V oblasti dopravního stavitelství realizujeme výstavbu dálnic, silnic, zpevněných ploch,
sportovišť a zařízení pro volný čas, dále pak zajišťovací a ochranné stavby, stavby potrubí
a kanalizací, stavby životního prostředí, železniční stavby, výstavbu a rekonstrukce mostů,
vodohospodářské stavby, výstavbu tunelů, letištních ploch a zkušebních drah.
STAVBA 514 SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (LAHOVICE - SLIVENEC)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: XII/2006 - IX/2010
Odštěpný závod: Praha
Stavba čtyřpruhové a zčásti pětipruhové rychlostní silniční komunikace v kategorii
R 27,5/100 je součástí jihozápadní části okruhu propojující dálnici D1, D5 a silnici R4.
Délka úseku je 6,03 km z toho cca 1,64 km vede tunelem a cca 2,5 km po mostech.
Součástí stavby je i velká mimoúrovňová křižovatka se Strakonickou silnicí, jejíž rampy
vedou po mostech.
STAVBA R4 MIROTICE - TŘEBKOV
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: I/2008 - IX/2010 (zprovoznění v předčasném užívání)
Odštěpný závod: České Budějovice
Stavba čtyřpruhové směrově dělené komunikace v kategorii R 22,5/100 v délce 5,9 km.
Součástí stavby je také napojení souběžné silnice II/604, která vznikne z původní silnice
I/4 jako doprovodná komunikace k rychlostní silnici, přeložky silnic III/121 14 směrem na
Čížovou, III/00 424 směrem na Podolí II a III/121 15 na Křešice a účelové komunikace.
STAVBA R5503 SKALKA - HULÍN
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: IX/2008 - XII/2010 (zprůjezdnění stavby)
Odštěpný závod: Brno
Výstavba rychlostní komunikace R55 v úseku Skalka - Hulín navazuje na severovýchodní
obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 2006. V úseku Skalka - Hulín - realizovala
společnost STRABAG výstavbu pěti kilometrů hlavní trasy, čtyř mostních objektů
a protihlukové stěny Chrášťany.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
7
VÝBĚR
Z PROJEKTŮ
STAVBA 0308A DÁLNICE D3 SOBĚSLAV - VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: IV/2009 - VI/2013
Odštěpný závod: České Budějovice
Výstavba 7,6 km úseku nové dálnice v kategorii D 27,5/120. Stavba 0308A je součástí
souboru staveb, jehož realizací dojde k vybudování nového, přibližně 26 km dlouhého,
úseku dálnice, jenž by měl výrazně zlepšit dopravní spojení mezi Táborem a Českými
Budějovicemi.
CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY AREÁL LIBROS
Investor: Statutární město Ostrava
Realizace: V/2010 - X/2010
Odštěpný závod: Ostrava
Zpevněná plocha se čtyřmi výcvikovými moduly a nájezdovými komunikacemi. Speciální
kluzný nátěr na přímé a kruhové výcvikové ploše. Smyková deska pro vozidla (40t)
a smyková deska pro motocykly, obě s příslušnou hydraulickou technologií. Bazén pro
simulaci aquaplaningu a jízdní pruh mokrého asfaltu.
OBCHVAT MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: V/2008 - X/2010 (zprovoznění)
Odštěpný závod: Vysočina
Výstavba silničního tělesa v kategorii S 11,5/100 v celkové délce hlavní trasy 6.350 metrů.
Součástí stavby kromě hlavní trasy silnice jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a pět mostních
objektů, z toho jeden o délce 470 m (přes řeku Rokytnou, železniční trať a silnici) – nejdelší
silniční most na Vysočině budovaný technologií výsuvné skruže.
OBCHVAT HLADKÝCH ŽIVOTIC
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: XI/2006 - XII/2010
Odštěpný závod: Ostrava
Výstavba dálničního přivaděče na D1 v délce 8,2 km zahrnující 11 mostů a protihlukové
stěny v délce 1295 m. Kromě mostní estakády v Hladkých Životicích je stavba vedena mimo
zastavěné oblasti obcí a přispívá k vyloučení tranzitní dopravy ze stávající silnice I/57, která
prochází územím města Fulnek, místní částí Stachovice, a obcí Hladké Životice.
8
VÝBĚR
Z PROJEKTŮ
REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K HORSKÉMU HOTELU JEŠTĚD
A DO SPORTOVNÍHO AREÁLU JEŠTĚD
Investor: Město Liberec
Realizace: III/2009 - VI/2010
Odštěpný závod: Praha
Kompletní rekonstrukce silnice v horském terénu. Součástí stavby jsou sanace svahů
v délce 300 m, opěrné zdi s kamenným obkladem v délce 160 m a přes 2000 m
dlážděných příkopů. Konstrukce vozovky je rekonstruována provedením recyklace za
studena a novým živičným povrchem.
REVITALIZACE PROMENÁDNÍHO PROSTORU ČÁSTI LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ
TRŽIŠTĚ - STARÁ LOUKA, KARLOVY VARY
Investor: Město Karlovy Vary
Realizace: X/2009 - IV/2011
Odštěpný závod: České Budějovice
Revitalizace jednoho z nejvýznamnějších prostorů v lázeňské části města Karlových Varů
na levém břehu řeky Teplé, mezi Mlýnskou kolonádou a hotelem Pupp. Stavba spočívala
v celkové rekonstrukci komunikačních ploch, sadových úpravách, instalaci laviček,
informačních panelů, pítek a odpadkových košů. Proběhla také rekonstrukce veřejného
a slavnostního osvětlení.
CYKLOSTEZKA GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA - PRÁŠILY - SRNÍ
(VÝSTAVBA IV. ÚSEKU: VELKÝ BOR - SRNÍ)
Investor: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
Realizace: IX/2010 - XI/2010
Odštěpný závod: České Budějovice
Výstavba cyklostezky zahrnující zemní práce včetně úpravy pláně, provedení konstrukčních
vrstev ze štěrkodrti a pokládku odvodňovacích žlabů. Dále byl realizován objekt opěrných zdí
systémem Tensartech GreenSlope, včetně odvodnění a osazení zábradlí.
NEODKLADNÉ ZÁSAHY PO POVODŇOVÝCH ŠKODÁCH NA SILNICÍCH I. TŘÍD
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Realizace: VII/2010 - XI/2010
Odštěpný závod: Ostrava
Odstranění havarijního stavu vozovek a povodňových škod na 7 úsecích silnic I. tříd
v Moravskoslezském kraji po povodních v r. 2010 (celková délka 48,9 km). Kromě prací
na konstrukcích vozovky bylo součástí stavby také vybudování nových a oprava
stávajících propustů, obnova zádržného systému, vybudování nových opěrných zdí,
obnova a stabilizace sesutých svahů, seřezání krajnic a čištění příkopů.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
9
VÝBĚR
Z PROJEKTŮ
OPTIMALIZACE TRATI PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - CHEB
Objednatel: Viamont DSP
Realizace: VI/2008 - XII/2010
Odštěpný závod: České Budějovice
Rekonstrukce železničního spodku, výstavba úrovňových přejezdů (vyjma demontáže),
dodávky a montáže pryžové konstrukce přejezdů a rekonstrukce nástupišť.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE KUBLOV
Investor: Obec Kublov
Realizace: XII/2008 - VI/2010
Odštěpný závod: Praha
Novostavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod s kapacitou 1000 EO. Provedení
hlavních gravitačních stok z kameninového potrubí DN 250 a 300 mm, výtlačného potrubí
z PE DN 125 mm a kanalizačních přípojek DN 200 z kameninového potrubí. Čistička
odpadních vod včetně kompletního technologického vybavení.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
V oblasti pozemního a inženýrského stavitelství společnost provádí výstavbu a rekonstrukce
komerčních a průmyslových objektů, bytovou a občanskou výstavbu, a dále se zaměřuje na
výstavbu elektráren, staveb technologie životního prostředí, stavby mostů, inženýrské stavby,
výrobu a montáž prefabrikátů a speciální zakládání.
HOBBY CENTRUM BAUHAUS, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investor: Baumarkt České Budějovice s.r.o.
Realizace: IX/2009 - IV/2010
Odštěpný závod: Pozemní a inženýrské stavitelství
Výstavba nového prodejního areálu. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový
skelet. Opláštění objektu je provedeno z tepelněizolačních panelů. Hlavní vstup pro zákazníky
je proveden z celoprosklené hliníkové fasády.
10
VÝBĚR
Z PROJEKTŮ
REKONSTRUKCE OBJEKTU ČESKÉ SPOŘITELNY a.s., BUDĚJOVICKÁ, PRAHA
Investor: Česká spořitelna a.s.
Realizace: X/2009 - VIII/2010
Odštěpný závod: Pozemní a inženýrské stavitelství
Stavební úpravy administrativních objektů B a C. Administrativní budova vznikla
rekonstrukcí stávajících objektů, na které tvarově, konstrukčně i provozně navazuje
a tvoří s nimi jeden celek.
VOJENSKÉ MUZEUM KRÁLÍKY
Investor: Město Králíky
Realizace: IX/2009 - VI/2010
Odštěpný závod: Pozemní a inženýrské stavitelství
Novostavba muzea skládající se z nové expoziční haly zakryté skládaným střešním pláštěm,
správní budovy, dílny, vojenské chaty, tribuny, předváděcí plochy a parkoviště s přístupovými
komunikacemi.
PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY KIMBERLY CLARK - PROJEKT NERO
Investor: Kimberly Clark s.r.o.
Realizace: XI/2009 - IX/2010
Odštěpný závod: Pozemní a inženýrské stavitelství
Přístavba výrobní haly v podobě jednopodlažního objektu navazujícího na stávající
výrobní haly investora. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovou atypickou konstrukcí
s plnostěnnými sloupy a mezisloupím. Opláštění haly je z protihlukových důvodů provedeno
vodorovně kladenými železobetonovými prefabrikovanými panely.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
11
LIDÉ
LIDÉ
Naši zaměstnanci jsou základem, na němž lze budovat úspěch celé společnosti. Jejich
kvalifikace a motivace jsou zárukou kvalitních služeb, konkurenceschopnosti a motorem,
který nás žene vpřed.
Personální politika je cenným nástrojem naší společnosti, jejímž prostřednictvím prosazujeme
v rámci podnikové kultury následující hodnoty:
•
•
•
•
•
•
•
dodržování etických a právních standardů v obchodním styku,
vytváření prostředí, které přitahuje a podporuje vysoce kvalifikované pracovníky
a spojuje je s naší společností,
otevřený dialog mezi zaměstnancem a společností,
rovnost šancí nezávisle na rase, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání či věku,
podpora personálního rozvoje a dalšího vzdělávání,
rozvoj individuálního výkonu, prostřednictvím kterého můžeme dosáhnout
společného cíle,
dodržování hodnot a zásad etického kodexu.
V roce 2010 zaměstnával STRABAG a.s. průměrně 2 235 zaměstnanců. V porovnání
s předchozím rokem došlo k poklesu o 10 %, což bylo dáno úbytkem zakázek ve
stavebnictví. Naší prioritou však zůstává udržet si dobré zaměstnance, dále rozvíjet jejich
schopnosti a vytvořit jim atraktivní pracovní podmínky.
I přes hospodářskou recesi věnuje společnost i nadále mimořádnou pozornost
profesionálnímu rozvoji všech svých pracovníků. Osobní spokojenost našich zaměstnanců
a zvyšování jejich kvalifikace jsou pro STRABAG základním pilířem personální politiky.
Prostřednictvím prověřeného systému dalšího vzdělávání zvyšujeme znalostní standard
a podporujeme v osobním rozvoji každého jednotlivce. Společnost má propracovaný
interní systém vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím tzv. AKADEMIE STRABAG, která ve
spolupráci s interními i externími odborníky organizuje potřebné školící aktivity.
Nedílnou součástí je péče o absolventy škol, kteří hledají uplatnění v praxi, v rámci
„Trainee programu“. Jeho účastníci mají možnost poznat chod celé společnosti, účastní
se potřebných školení a v neposlední řadě absolvují stáž v zahraničí u naší mateřské
společnosti nebo v koncernových firmách v rámci střední a východní Evropy.
Na své zaměstnance myslíme i ve chvílích, kdy se ocitnou ve složitých životních situacích.
Soukromá nadace „STRABAG pracovní a sociální fond“ byla založena za účelem zmírnění
sociálních dopadů, zejména po úrazech při práci a ve volném čase, při dlouhodobých
onemocněních nebo úmrtí a při ztrátě pracovního místa.
12
BEZPEČNOST
PRÁCE
BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Riziko pracovního úrazu je ve stavebnictví vyšší než v jiných oborech. Věříme, že důsledná
preventivní opatření mohou vzniku úrazů zabránit.
STRABAG a.s. věnuje zajištění zdravého pracovního prostředí a dohledu nad dodržováním
pravidel bezpečnosti práce dlouhodobě mimořádnou pozornost. Prioritou společnosti je
zajistit, aby každý pracovník měl podmínky pro bezpečnou práci. Zároveň důsledně trváme
na dodržování pravidel bezpečnosti práce, důsledném předcházení rizik a uplatňování všech
preventivně bezpečnostních opatření v provozech.
Základními charakteristikami systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) ve společnosti jsou integrace identifikovaných nebezpečí a rizik do systému řízení
a závazek k neustálému zlepšování a prevenci rizik.
Vedení společnosti si uvědomuje, že péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci
je nedílnou součástí řízení společnosti a že bez zaměstnanců spokojených s pracovními
podmínkami a podmínkami bezpečnosti práce nebude vytvářet očekávané výkony
a hodnoty. Nejen proto se společnost rozhodla zavést a udržovat systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a chce tím deklarovat svým partnerům a svým
zaměstnancům, že se na ni mohou v otázkách bezpečnosti práce plně spolehnout.
POLITIKA BOZP
Jako jedna z významných stavebních společností v oblasti pozemních, dopravních
a inženýrských staveb chceme své současné postavení na trhu ČR udržet a nadále
rozšiřovat.
Chceme, aby naše společnost představovala pro všechny potenciální zákazníky a veřejnost
záruku solidního partnera, který dbá o zájmy, bezpečnost a ochranu zdraví svých
zaměstnanců, ale i dalších pracovníků, kteří se podílí na výkonnosti společnosti.
Pro efektivní řízení oblasti BOZP byl vytvořen v závodech pozemního a inženýrského
stavitelství a dopravního stavitelství systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS
18001:2008, který vhodně doplňuje stávající zavedené systémy řízení ve společnosti
a navazuje na ně, a to systém managementu kvality (dle ČSN EN ISO 9001:2009) a systém
environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14001:2005).
V rámci systému managementu BOZP společnost definovala hlavní odpovědnosti,
systémové a provozní postupy a cíle, kterých chce dosáhnout v určitém období. Pro neustálé
zlepšování své výkonnosti v oblasti BOZP se společnost zavazuje především:
• sledovat a plnit všechny právní předpisy v oblasti BOZP a další požadavky, které jsou
vůči společnosti uplatnitelné a které se zavázala plnit,
• při naplňování právních a jiných požadavků a vlastních závazků v rámci systému
managementu BOZP využívat přednostně prevenčních přístupů a neustále zlepšovat
celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• vytvářet podmínky pro trvalé snižování počtu úrazů a poškození zdraví,
• důsledně dodržovat opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření
vyžadovat i po subdodavatelích,
• spolupracovat s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými stranami na plnění
oprávněných požadavků na úseku bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců,
• komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a dalšími zájmovými stranami zásadní otázky
bezpečnosti a ochrany zdraví,
• vejít ve všeobecnou známost na trhu stavebních zakázek jako společnost s vysokým
kreditem v oblasti BOZP,
• motivovat zaměstnance pro bezpečnou práci a zajistit jim dokonalé zázemí,
• stálým a spolehlivým zaměstnancům nabízet možnost průběžně se vzdělávat
a zdokonalovat.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
13
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
PROHLÁŠENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI
STRABAG a.s.
Toto prohlášení je základním krokem při budování a rozvíjení environmentálního systému,
kterým se firma STRABAG a.s., jako firma provádějící stavby pozemních komunikací,
rozhodla podílet na ochraně životního prostředí.
Pro vysokou kvalitu staveb již děláme maximum. Nyní podnikáme kroky k tomu, abychom
minimalizovali negativní dopady na životní prostředí při realizaci našich staveb. Vedoucí
pracovníci společnosti na všech úrovních řízení a všichni její zaměstnanci budou svým
ohleduplným chováním k přírodě vzorem všem našim dodavatelům, kteří zajisté podpoří naši
snahu ochránit životní prostředí nás všech.
Pro dosažení této politiky chce společnost dosáhnout těchto strategických cílů :
•
•
•
•
•
•
•
•
plnit právní a jiné požadavky platné pro oblast životního prostředí, ochrany zdraví
a bezpečnosti práce,
vybrané procesy řízení doplnit o snahu chránit životní prostředí,
v rámci provádění staveb zvýhodňovat technologie, které mají menší dopad na životní
prostředí jako předpoklad prevence jednotlivých dopadů na životní prostředí,
při provádění staveb používat stroje a mechanizmy, které mají nižší spotřebu pohonných
hmot jako prevenci jednoho z dopadů na životní prostředí, a to „emise“,
zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce
prostřednictvím pravidelných školení,
pro zajištění ochrany životního prostředí při provádění staveb upřednostňovat
subdodavatele, kteří splňují kritéria v oblasti životního prostředí stanovená naší
společností,
zajistit efektivní využití surovin na stavbách, dle možností minimalizovat odpad a využívat
recyklovaných materiálů,
trvale zlepšovat proces ochrany životního prostředí.
STAVBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedle své stabilní pozice v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství
STRABAG a.s. stále aktivněji zaměřuje svou pozornost na segment stavební výroby věnující
se stavbám životního prostředí. Zde má STRABAG a.s. možnost aplikovat zkušenosti
koncernových společností získané v uplynulých letech v oblasti staveb technologie životního
prostředí a odstraňování starých ekologických zátěží především v Rakousku, Německu
a zemích Beneluxu. Dokážeme také efektivně využít své dlouhodobé znalosti jednotlivých
lokalit na území České republiky. Možnost spojení znalostí a zkušeností získaných na
stovkách staveb umožňuje našim specialistům efektivně navrhovat zákazníkům ekonomicky
výhodná technická řešení pro jimi uvažované projekty s využitím nejnovějších špičkových
technologií. Kontakt s těmito profesionálními zkušenostmi a přímé zaškolení našich
zaměstnanců na probíhajících projektech v celém světě je vkladem, který se zúročuje
průběžně po celou dobu projektové přípravy, vlastní výstavby, ale také během vlastního
provozu a záručního servisu. Díky celé řadě vlastních patentů a inovací technologických
postupů v oblasti staveb životního prostředí je STRABAG a.s. také kdykoliv připraven
předem optimalizovat a konzultovat se zákazníky jejich záměry, aby mohli co nejodpovědněji
investovat zamýšlené finanční prostředky.
14
KVALITA
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY, CERTIFIKACE A NORMY
Kvalita našich služeb je základní hodnotou našeho podnikání. Systém řízení kvality
společnosti STRABAG a.s. vychází z organizační struktury STRABAG SE. To nám dává
právo i povinnost plně využívat jeho know-how, technické, informační, finanční i výrobní
zázemí. Systém řízení kvality společnosti STRABAG a.s. tak má zásadní návaznost na systém
STRABAG SE.
Tento systém naplňuje veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, a definuje
všechny procesy ve společnosti, které jsou systematicky rozvíjeny a doplňovány tak, aby
byla zajištěna maximální kvalita stavebních prací pro plnou spokojenost zákazníka a zároveň
i naplněny veškeré požadavky vyplývající z platných norem a předpisů.
Při všech probíhajících procesech je kladen mimořádný důraz na dodržování bezpečnosti
práce, ochranu zdraví pracovníků a minimalizaci nepříznivých dopadů na životní prostředí.
Systém managementu kvality je budován zásadně jako plně dokumentovaný, postupně se
rozvíjející systém se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů
pro jeho další zlepšování. Tento systém funguje jako soubor procesů, které se vzájemně
doplňují a jsou provázány zpětnými vazbami tak, aby byla prokázána jednak funkčnost
daného systému a aby bylo možno jej neustále zlepšovat.
Prováděním prací v nejvyšší kvalitě naplňujeme oprávněné požadavky našich zákazníků
na kvalitu staveb a zajišťujeme tak růst výkonů naší společnosti. Při budování systému
řízení kvality vycházíme ze zásad přesného specifikování požadavků zákazníků a vytváření
pozitivního prostředí pro práci našich zaměstnanců. Právě jejich kvalifikace a schopnosti
nám umožňují dosahovat nejvyšší kvality služeb, neustále se zlepšovat a pružně reagovat
na měnící se tržní podmínky. I proto věnujeme maximální péči výběru našich zaměstnanců,
jejich motivaci a podpoře jejich osobního rozvoje dalším vzděláváním.
Osoby odpovědné za řízení kvality, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí
a nebezpečné látky jsou odpovídajícím způsobem školeny, jmenovány do funkcí a vybaveny
pravomocemi v okruhu jejich odpovědnosti tak, aby zůstal zachován řád a podporován další
rozvoj systému řízení.
Od roku 2001 je společnost STRABAG a.s. držitelem platného certifikátu systému
managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 pro provádění staveb pozemního,
inženýrského a dopravního stavitelství. V certifikátech pro jednotlivá odvětví (pozemní
a inženýrské stavitelství a dopravní a inženýrské stavitelství) jsou certifikovány všechny
klíčové technologie, které společnost využívá při provádění staveb.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
15
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
Označení
a
Běžné účetní období
Brutto
Korekce
1
2
Netto
3
Minulé
úč. období
Netto
4
10 761 693
12 921 287
0
0
AKTIVA CELKEM
(ř. 02+03+31+63)=ř. 67
001
A.
Pohledávky za upsaný základní
kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)
003
3 125 751
1 792 191
1 333 560
1 471 534
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(ř. 05 až 12)
004
549
549
0
0
1. Zřizovací výdaje
005
82
82
0
0
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
3. Software
007
467
467
4. Ocenitelná práva
B. I.
1 992 567
0
008
0
0
5. Goodwill (+/-)
009
0
0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
7.
majetek
011
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
012
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek
(ř. 14 až 22)
013
2 617 220
889 306
967 280
1. Pozemky
014
156 536
156 536
156 595
2. Stavby
015
477 527
175 936
301 591
308 728
Samostatné movité věci a soubory
3.
movitých věcí
016
1 944 769
1 550 415
394 354
466 510
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
B. II.
B. II.
12 754 260
0
8.
1 727 914
0
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
294
294
294
Nedokončený dlouhodobý hmotný
7.
majetek
020
32 978
32 978
31 259
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
021
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
(+/-)
022
5 116
1 563
3 553
3 894
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
(ř. 24 až 30)
023
507 982
63 728
444 254
504 254
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených
osobách
024
490 078
60 000
430 078
490 078
2.
Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
025
14 176
14 176
14 176
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry
a podíly
026
3 728
0
0
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící
osoba, podstatný vliv
027
0
0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
0
0
Pořizovaný dlouhodobý finanční
6.
majetek
029
0
0
030
0
0
7.
16
AKTIVA
b
Číslo
řádku
c
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek
0
3 728
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
Označení
a
AKTIVA
b
Číslo
řádku
c
Běžné účetní období
Brutto
Korekce
1
2
Minulé
úč. období
Netto
4
Netto
3
C.
Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)
031
9 436 050
200 376
9 235 674
11 255 239
C. I.
Zásoby (ř. 33 až 38)
032
462 797
0
462 797
1 501 144
1. Materiál
033
110 487
110 487
18 652
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
352 309
352 309
1 482 491
0
0
1
1
1
0
0
C. I.
3. Výrobky
035
4. Zvířata
036
5. Zboží
037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C. II.
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
040
198 612
0
0
0
401 600
287 357
198 612
0
041
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
043
0
0
Pohledávky za společníky, členy
družstva a za účastníky sdružení
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
6. Dohadné účty aktivní
045
0
0
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daňová pohledávka
047
202 988
048
6 216 907
049
3 262 794
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
0
0
202 988
287 357
200 376
6 016 531
6 318 238
200 376
3 062 418
3 261 812
2. Pohledávky - ovládajíci a řídící osoba
050
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
Pohledávky za společníky, členy
4.
družstva a za účastníky sdružení
052
7 718
42 865
Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
053
0
0
5.
7 718
6. Stát - daňové pohledávky
054
61 057
61 057
50 198
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
160 815
160 815
37 983
8. Dohadné účty aktivní
056
67 584
67 584
69 700
9. Jiné pohledávky
057
2 656 939
2 656 939
2 855 680
058
2 354 746
2 354 746
3 148 500
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 59 až 62)
C. IV.
C. IV. 1. Peníze
0
059
2 553
2 553
2 738
2. Účty v bankách
060
2 352 193
2 352 193
3 145 762
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
Pořizovaný krátkodobý finanční
majetek
062
0
0
Časové rozlišení (ř. 64 až 66)
063
192 459
192 459
194 514
064
29 000
29 000
29 572
0
0
163 459
163 459
164 942
4.
D. I.
401 600
2. Pohledávky - ovládajíci a řídící osoba
4.
D. I.
038
039
1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
0
17
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
Označení
a
PASIVA
b
Stav v minulém
účetním období
2
PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118) = ř. 001
067
10 761 693
12 921 287
A.
Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)
068
4 210 826
4 547 799
A. I.
Základní kapitál (ř. 70 až 72)
069
1 119 600
1 119 600
1. Základní kapitál
070
1 119 600
1 119 600
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
A. I.
A. II.
A. II.
A. III.
3. Změny základního kapitálu (+/-)
072
0
0
Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)
073
757 277
757 277
1. Emisní ážio
074
704 318
704 318
2. Ostatní kapitálové fondy
075
52 959
52 959
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
076
0
0
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
077
0
0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy
ze zisku (ř. 79+80)
078
218 416
192 364
188 385
A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
079
214 203
080
4 213
3 979
081
1 801 240
1 962 193
082
2 029 587
2 190 540
083
-228 347
-228 347
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01-69-73-78-81-85-118)=ř. 60 výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu
084
314 293
516 365
B.
Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)
085
5 655 561
7 518 830
B. I.
Rezervy (ř. 87 až 90)
086
1 172 160
1 415 616
B. I.
B. II.
B. II.
18
Číslo Stav v běžném
řádku účetním období
c
1
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
0
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
0
3. Rezerva na daň z příjmů
089
4. Ostatní rezervy
090
1 172 160
1 415 616
091
431 234
115 397
092
274 212
0
Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)
1. Závazky z obchodních vztahů
0
2. Závazky - ovládajíci a řídící osoba
093
0
3. Závazky - podstatný vliv
094
0
Závazky ke společníkům, členům družstva
4.
a k účastníkům sdružení
095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6. Vydané dluhopisy
097
0
0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
0
0
8. Dohadné účty pasivní
099
0
0
9. Jiné závazky
100
0
0
10. Odložený daňový závazek
101
0
0
157 022
115 397
0
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
Označení
a
B. III.
PASIVA
b
Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
Číslo Stav v běžném
řádku účetním období
c
1
Stav v minulém
účetním období
2
102
4 052 167
5 987 817
103
2 307 677
3 686 693
2. Závazky - ovládajíci a řídící osoba
104
30 059
65 241
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
105
0
0
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
4.
sdružení
106
0
0
72 086
5. Závazky k zaměstnancům
107
70 676
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
31 795
32 875
7. Stát - daňové závazky a dotace
109
10 863
27 280
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
38 237
694 893
9. Vydané dluhopisy
111
0
0
10. Dohadné účty pasivní
112
600 439
662 148
11. Jiné závazky
113
962 421
746 601
0
B. IV.
114
0
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)
115
0
0
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
0
0
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
0
0
854 658
C. I.
Časové rozlišení (ř. 119+120)
C. I.
118
895 306
1. Výdaje příštích období
119
0
0
2. Výnosy příštích období
120
895 306
854 658
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
Označení
a
I.
A.
TEXT
b
Číslo
řádku
c
Skutečnost
v účetním období
běžném
minulém
1
2
Tržby za prodej zboží
01
14 501
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
13 488
+
Obchodní marže (ř. 01 - 02)
03
0
1 013
II.
Výkony (ř. 05 až 07)
04
15 629 905
16 730 633
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
16 743 364
17 876 260
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
-1 130 182
-1 148 855
3. Aktivace
07
16 723
3 228
08
14 093 792
15 391 384
1. Spotřeba materiálu a energie
09
3 750 295
3 448 395
2. Služby
11 942 989
II
B.
Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)
B.
B.
+
C.
10
10 343 497
Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)
11
1 536 113
1 340 262
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
12
1 324 550
1 374 065
13
983 751
1 049 426
326 469
313 996
C.
1. Mzdové náklady
C.
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
C.
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
C.
4. Sociální náklady
0
16
14 330
10 643
D.
Daně a poplatky
17
21 194
16 988
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
18
206 621
261 973
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 +
21)
19
20 266
41 202
III.1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
19 322
37 826
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
944
3 376
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
19
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2010
Označení
a
TEXT
b
Číslo
řádku
c
Skutečnost
v účetním období
běžném
minulém
1
2
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu (ř. 23 + 24)
22
4 864
19 032
F.1
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
4 864
19 032
F.2
Prodaný materiál
24
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
25
IV.
H.
V.
0
-304 013
-730 663
Ostatní provozní výnosy
26
249 375
382 406
Ostatní provozní náklady
27
108 728
130 826
Převod provozních výnosů
28
0
Převod provozních nákladů
29
0
*
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
30
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)
33
27 254
1 887
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
27 254
1 887
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek
ve finanční oblasti (+/-)
41
I.
J.
K.
X.
443 810
691 649
0
0
60 000
0
Výnosové úroky
42
80 084
82 011
Nákladové úroky
43
26 866
37 111
XI.
Ostatní finanční výnosy
44
26 885
36 491
Ostatní finanční náklady
45
92 372
122 611
XII.
Převod finančních výnosů
46
0
Převod finančních nákladů
47
0
Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 +
39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]
48
-45 015
-39 333
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)
N.
O.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
84 502
135 830
50
133
156
- odložená
51
84 369
135 674
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř. 30 + 48 - 49)
52
314 293
516 486
XIII.
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
121
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)
55
0
0
S.1.
- splatná
56
0
0
S.2.
- odložená
57
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)
58
0
-121
Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(ř. 52 + 58 - 59)
60
314 293
516 365
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
398 795
652 195
*
W.
20
49
- splatná
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
CASH FLOW
XI. CASH FLOW
12/2009
12/2010
1 821 439
3 148 500
Hotovost na začátku roku
1
+ HV za účetní období
2
516 365
314 293
+ Odpisy hmot. a nehm. majetku
3
261 973
206 621
- Změna stavu zásob
4
1 173 674
1 038 347
- Změna stavu pohledávek
5
619 704
187 464
+ Změna stavu krátkodobých závazků
6
- 330 801
-2 179 106
- Časové rozlišení nákladů a příjmů
7
137 522
2 055
+ Časové rozlišení výdajů a výnosů
8
- 694 255
40 648
CASH FLOW I. - z provozní činnosti
9
1 684 182
- 389 678
- Změna stavu investičního majetku
10
170 913
137 974
- Odpisy
11
- 261 973
- 206 621
CASH FLOW II. - z investičních aktivit
12
-91 060
-68 647
+ Změna stavu kapitálu
13
-1 021
- 651 266
+ Změna stavu úvěrů a výpomocí
14
- 265 040
315 837
CASH FLOW III. - z finančních aktivit
15
- 266 061
- 335 429
Suma CASH FLOW - rozdíl příjmů a výdajů
16
1 327 061
- 793 754
Hotovost na konci sled. období
17
3 148 500
2 354 746
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
21
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.
K 31. 12. 2010
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů,
které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč,
pokud není uvedeno jinak.
OBSAH PŘÍLOHY
OBECNÉ INFORMACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popis účetní jednotky
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni
Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20%
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Způsob ocenění majetku
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného
vlastní činností
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky k majetku
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu
Způsob stanovení reálné hodnoty
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
1.3 Rozpis odložené daně ze zisku
Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
2.2. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
Vlastní kapitál
3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
3.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období
3.3 Základní kapitál
Pohledávky a závazky
4.1 Pohledávky společnosti po splatnosti
4.2 Závazky společnosti po splatnosti
4.3 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině
4.4 Údaje o závazcích k podnikům ve skupině
Rezervy
Výnosy z běžné činnosti
Poznámky
PŘÍLOHY:
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
22
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
OBECNÉ INFORMACE
1.
POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Obchodní firma:
STRABAG a.s.
Sídlo:
Praha 5, Na Bělidle 198/21
Právní forma:
Akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Datum vzniku:
01. 03. 1994
IČ:
608 38 744
DIČ:
CZ60838744
2.
3.
OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚČETNÍ
JEDNOTKY VÍCE NEŽ 20 %
Osoba
Sídlo společnosti
Bau Holding
Beteiligung AG
Spittal an der Drau
Ortenburgerstrasse 27
Rakousko
Běžné účetní období
Podíl v Kč
tj. %
1 119 600 000
100
Minulé účetní období
Podíl v Kč
tj. %
1 119 600 000
100
ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ
V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Druh změny
Datum změny
Vymazáno: Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem
představenstva, příp. dva členové představenstva společně nebo dva prokuristé společně.
15. září 2010
Zapsáno: Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám,
před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo, a to vždy
předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva.
Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj
podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva
s označením své funkce.
15. září 2010
Vymazáno: prokura - Milena Studená
21. ledna 2010
Zapsáno: prokura - Ing. Jiří Horálek
2. července 2010
Zapsáno: prokura - Ing. Juraj Hirner
2. července 2010
Zapsáno: prokura - K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé.
Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svuj podpis s dodatkem
označujícím prokuru.
15. září 2010
Vymazáno: označení - STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní stavitelství Praha
31. srpna 2010
Zapsáno: označení - STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha
31. srpna 2010
Vymazáno: označení: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní stavitelství České Budějovice
31. srpna 2010
Na společnost STRABAG a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy
o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění
společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ: 64834352
a jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sidlem Humpolec, Nádražní 729,
okres Pelhřimov.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
23
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ
ZÁSADNÍ ZMĚNY V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
ODŠTĚPNÉ ZÁVODY:
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha (direkce TC)
Sídlo: Beroun, Lidická 802, PSČ 266 01
STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice (direkce TD)
Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 06
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno (direkce TE)
Sídlo: Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava (direkce TF)
Sídlo: Ostrava – Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08
STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství (direkce TP + TQ)
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s., odštěpný závod Vysočina (direkce TH)
Sídlo: Pelhřimov, Myslotínská 313, PSČ 393 01
5. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
K ROZVAHOVÉMU DNI
Funkce
předseda představenstva
Příjmení
Jméno
Ing. Katzer
Jaroslav
člen představenstva
Ing. Krátký
Josef
člen představenstva
Ing. Považanová
Jarmila
člen představenstva
Božetický
Miroslav
člen představenstva
Egger
Walter
předseda dozorčí rady
Ing. Oberlerchner
Fritz
člen dozorčí rady
Mag. Merkinger
Wolfgang
člen dozorčí rady
Ptačovský
Zdeněk
Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám,
před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo,
a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové
představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo
otisku razítka připojí svuj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva
nebo dva členové představenstva s označením své funkce.
6. MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY
V JINÝCH SPOLEČNOSTECH VYŠŠÍ NEŽ 20%
Název společnosti
JHP s.r.o.
MiTTaG spol. s r.o.
SAT s.r.o.
BETON Písek s.r.o.
TBG Č. Budějovice s.r.o.
Sídlo
Výše podílu na
základním kapitálu
Výše vlastního
Výše účetního
kapitálu společnosti výsledku hospodaření
Ostrava - Svinov
100,00 %
166 910
3 310
Brno
100,00 %
-6 871
-3 875
Praha - Smíchov
50,00%
176 223
16 255
Písek
50,00%
15 774
4 146
Č. Budějovice
50,00%
15 644
3 750
OVLÁDACÍ SMLOUVY NEBO SMLOUVY O PŘEVODU ZISKU
Název společnosti
Bau Holding Beteiligungs AG
24
Druh smlouvy
Datum uzavření
Ovládací smlouva
20. 12. 2001
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
7. ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY
Položka
Zaměstnanci celkem
Běžné účetní
Minulé účetní
období
období
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
2408
2465
10
11
983 751
1 049 426
56 078
68 791
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
Z toho řídicích pracovníků
Běžné účetní Minulé účetní
období
období
0
0
0
0
326 469
313 996
5 804
3 869
14 330
10 643
0
0
1 324 550
1 374 065
61 882
72 660
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané
účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 353/2001, a opatřením Ministerstva financí ČR čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví
obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU
1.1 OCENĚNÍ A ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB
Ocenění a účtování nakupovaných zásob:
a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:
- nákupní cenu
- vedlejší pořizovací náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)
b) účtování způsobem A
c) pro výdej ze skladu jsou používány skutečné pořizovací ceny
Ocenění zásob vytvořených vlastní činností:
a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
- přímé náklady
- výrobní režii
b) účtování způsobem A
c) výdej ze skladu je oceňován skladovými cenami
1.2 OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
VYTVOŘENÉHO VLASTNÍ ČINNOSTÍ
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností byl oceňován vlastními náklady,
zahrnujícími přímé náklady, výrobní režii, správní režii, jiný způsob ocenění.
Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností byl oceňován vlastními náklady,
zahrnujícími přímé náklady, výrobní režii, správní režii, jiný způsob ocenění
1.3 OCENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka vlastnila následující finanční majetek:
Minulé
účetní období
Běžné
účetní období
Opravná
položka k 31. 12.
490 078
490 078
60 000
60 000
60 000
60 000
430 078
430 078
Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem:
14 176
14 176
TBG s.r.o.
12 500
12 500
1 618
1 618
58
58
Druh majetku
Podíly v ovládaných a řízených osobách:
MiTTaG spol. s r.o.
JHP s.r.o.
Beton Písek s.r.o.
SAT s.r.o.
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
25
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
2. ZMĚNY OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ
Ve sledovaném účetním období nedošlo v způsobu oceňování, odepisování a postupů
účtování k žádným změnám.
3. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU
Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:
Druh majetku
zásobám
finančnímu majetku
Zůstatek k 1. 1.
Běžné
Minulé
období
období
Tvorba
Běžné
Minulé
období
období
Zúčtování
Běžné
Minulé
období
období
Zůstatek k 31. 12.
Běžné
Minulé
období
období
0
0
0
0
0
0
0
0
3 728
3 728
60 000
0
0
0
63 728
3 728
pohledávkám - zákonné
140 482
49 279
160 267
91 203
140 482
0
160 267
140 482
pohledávkám - ostatní
120 791
116 438
13 567
170 070
94 249
165 717
40 109
120 791
Druh opravné položky
Zákonné
Účetní
Způsob stanovení
Zdroj informací k určení výše OP
dle zákona o rezervách č. 593/92 Sb.
Inventura
Inventurní ocenění
Inventura
4. ODPISOVÁNÍ
a)
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní
jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 6 zákona o účetnictví a vycházela
z předpokládané doby jeho používání; účetní a daňové odpisy se nerovnají.
b)
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila účetní
jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 6 zákona o účetnictví a vycházela
z předpokládané doby jeho používání.
5. PŘEPOČET CIZÍCH MĚN NA ČESKOU MĚNU
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu účetního období
aktuální denní kurs vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
6. ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY
Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
1. POLOŽKY VÝZNAMNÉ PRO HODNOCENÍ MAJETKOVÉ
A FINANČNÍ SITUACE ÚČETNÍ JEDNOTKY
1.1 DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ ZE ZISKU ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ
V sledovaném účetním období společnost neeviduje doměrky daně za minulé účetní
období.
1.2 DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
Společnost nečerpá v sledovaném účetním období dlouhodobé bankovní úvěry.
26
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
1.3 ROZPIS ODLOŽENÉ DANĚ ZE ZISKU
Na výši odložené daně se v nejvyšší míře podílely nezákonné rezervy, neuplatněná daňová
ztráta a účetní (nedaňové) opravné položky k pohledávkam:
Základna pro výpočet
daňové pohledávky
Položka
Základna pro výpočet
daňového závazku
Dlouhodobý majetek (rozdíl daňových a úč. odpisů)
8 008
Dlouhodobý fin. majetek (opr. položky)
3 728
Pohledávky (opravné položky)
139 398
Nezákonné rezervy
887 258
Závazky (smluvní pokuty)
17 171
Neuplatněná daňová ztráta
307 608
Základna celkem:
1 215 765
147 406
Celkový základ pro výpočet odložené daně
1 068 359
Odložená daň k 31. 12. 2010 - pohledávky (základ x 19 %)
202 988
Odložená daň k 31. 12. 2009 - pohledávky (základ x 19 %)
287 357
Rozdíl vzhledem k minulému účetnímu období
- 84 369
2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM
A NEHMOTNÉM MAJETKU
2.1 HLAVNÍ SKUPINY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Pozemky
Stavby
Samostatné
movité věci
Ostatní DHM
156 596
475 653
1 923 444
294
31 259
2 587 246
24
14 592
119 439
0
136 457
270 512
Nedokončený
DHM
Poskytnuté
zálohy na DHM
Celkem
Pořizovací cena
K 01. 01. 2010
Přírůstky
Úbytky
83
12 718
98 115
0
134 738
245 654
156 537
477 527
1 944 768
294
32 978
2 612 104
0
166 925
1 456 935
0
Odpisy
0
18 516
188 001
0
206 517
Oprávky k úbytkům
0
9 504
94 522
0
104 026
K 31. 12. 2010
1 726 351
K 31. 12. 2010
Oprávky
K 01. 01. 2010
1 623 860
0
175 937
1 550 414
0
Zůstatková cena
k 01. 01. 2010
156 596
308 728
466 509
294
31 259
963 386
Zůstatková cena
k 31. 12. 2010
156 537
301 590
394 354
294
32 978
885 753
2.2 ROZPIS DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
Zřízovací výdaje Ocenitelná práva
Software
Ostatní DNM
Celkem
Pořizovací cena
K 01. 01. 2010
Přírůstky
Úbytky
K 31. 12. 2010
82
496
578
0
0
0
0
82
28
0
468
28
0
550
Oprávky
K 01. 01. 2010
82
496
578
Odpisy
0
0
0
Oprávky k úbytkům
0
28
28
K 31. 12. 2010
82
468
550
Zůstatková cena k 01. 01. 2010
0
0
0
Zůstatková cena k 31. 12. 2010
0
0
0
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
27
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
3. VLASTNÍ KAPITÁL
3.1 ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU
Minulé
účetní období
Základní kapitál
Zvýšení (+),
snížení (-)
Běžné
účetní období
1 119 600
0
1 119 600
704 318
0
704 318
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
52 959
0
52 959
Zákonný rezervní fond
188 385
25 818
214 203
Statutární a ostatní fondy
3 979
234
4 213
Nerozdělený zisk minulých let
2 190 540
-160 953
2 029 587
Neuhrazená ztráta minulých let
-228 347
0
-228 347
Výsledek hospodaření běžného období
516 365
-202 072
314 293
4 547 799
-336 973
4 210 826
Vlastní kapitál celkem
3.2 ROZDĚLENÍ ZISKU (ÚHRADA ZTRÁTY) MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl hospodářský výsledek za rok 2009 ve výši
516.364.853,81 Kč rozdělen nasledovně:
Částka
Výsledek hospodaření ((+)zisk, (-) ztráta) za období 1-12/2009
516 364
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
25 818
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních a ostatních fondů
1 500
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
489 046
Tvorba (+) nebo úhrada neuhrazené ztráty minulých let
0
Výplata dividend
0
3.3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Počet akcií
Běžné účetní období
Nominální hodnota
Splacené akcie
Kmenové na majitele
1 000
10 000
10 mil. Kč
0
Kmenové na majitele
11 096
100 000
1 109,6 mil Kč
0
Počet akcií
Minulé účetní období
Nominální hodnota
Splacené akcie
Nesplacené akcie
Kmenové na majitele
1 000
10 000
10 mil. Kč
0
Kmenové na majitele
11 096
100 000
1 109,6 mil Kč
0
Druh akcií
Druh akcií
Nesplacené akcie
4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
4.1 POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI PO SPLATNOSTI
Dny po splatnosti
30 - 180
180 a více
Běžné účetní období
Minulé účetní období
Z obchodního styku
Ostatní
Z obchodního styku
640 142
0
72 934
Ostatní
0
0
0
362 186
0
4.2 ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI PO SPLATNOSTI
Dny po splatnosti
30 - 180
180 a více
28
Běžné účetní období
Z obchodního styku
Minulé účetní období
Ostatní
Z obchodního styku
Ostatní
0
0
0
0
4 859
0
3 872
0
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
4.3 ÚDAJE O POHLEDÁVKÁCH K PODNIKŮM VE SKUPINĚ
Dlužník
Pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině
Běžné účetní období
Minulé účetní období
Částka Dlužník
BOHEMIA BITUNOVA spol. s r.o.
JHP spol. s r.o.
20,00
BHG CZ s.r.o.
Částka
105
4 675,00
BLT BAULOGISTIK UND TRANSPORT GmbH
BRVZ GmbH
7 324,00
BMTI ČR s.r.o.
3 448
FRISCHBETON s.r.o.
2 352,00
BOHEMIA ASFALT s.r.o.
9 670
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
1 984,00
BOHEMIA BITUNOVA spol. s r.o.
OAT s.r.o.
AET-ASFALT-EMULSNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové
stavitelství
15,00
8,00
672,00
BRVZ GmbH
BRVZ s.r.o.
DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s.
STRABAG AG - organizační složka
81,00
ERA-STAV A ROZVOJ PROJEKTŮ s.r.o.
HRUŠECKÁ OBALOVNA s.r.o.
55,00
HRUŠECKÁ OBALOVNA s.r.o.
19
58
1 557
402
48 219
11
110
TPA ČR s.r.o.
1 291,00
ILBAU spol. s r.o.
DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s.
4 669,00
JHP spol. s r.o.
2 947
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
1 932
BRVZ s.r.o.
368,00
2 528
BMTI ČR s.r.o.
4 311,00
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové
stavitelství
688
BOHEMIA ASFALT s.r.o.
1 373,00
NA BĚLIDLE s.r.o.
566
NA BĚLIDLE s.r.o.
506,00
OAT s.r.o.
55
STRABAG s.r.o.
7 170,00
OBIT spol. s r.o.
SAT s.r.o.
1 794,00
SAT s.r.o.
686
STRABAG KONSTRUKCE s.r.o.
1 144,00
STRABAG AG
179
OBIT spol. s r.o.
VIAMONT DSP a.s.
ZIPP PRAHA s.r.o.
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
ZÜBLIN stavební společnost s ručením
omezeným
BHG CZ s.r.o.
STRABAG ANLAGENTECHNIK GmbH
BLT BAULOGISTIK UND TRANSPORT GmbH
13,00
38 535,00
789,00
32 261,00
STRABAG AG - organizační složka
157
STRABAG ANLAGENTECHNIK GmbH
-194
STRABAG KONSTRUKCE s.r.o.
STRABAG s.r.o.
98,00
STRABAG sp. z o.o.
136,00
STRABAG-MML Kft.
1 099,00
233,00
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
112 976
30
2 097
14
10
ŠTĚRKOVNY spol. s.r.o. Dolní Benešov
2 959
TPA ČR s.r.o.
1 967
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
549
ZIPP PRAHA s.r.o.
455
ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným
CELKEM:
15
CELKEM:
101
81 340
29
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
4.4 ÚDAJE O ZÁVAZCÍCH K PODNIKŮM VE SKUPINĚ
Dlužník
Závazky z obchodního styku k podnikům ve skupině
Běžné účetní období
Minulé účetní období
Částka Dlužník
BOHEMIA BITUNOVA spol. s r.o.
141
BRVZ s.r.o.
18 928
JHP spol. s r.o.
2 381
STRABAG SE
102
STRABAG AG
1 967
KARLOVARSKÉ SILNICE a.s.
290
FRISCHBETON s.r.o.
2 774
Částka
AET-ASFALT-EMULSNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.
190
BHG CZ s.r.o.
653
BMTI ČR s.r.o.
21 733
BOHEMIA ASFALT s.r.o.
2 072
BOHEMIA BITUNOVA spol. s r.o.
209
BRVZ s.r.o.
22 336
BRVZ s.r.o.
4 220
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
181
DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s.
6 849
OAT s.r.o.
381
Ed. Züblin AG
AET-ASFALT-EMULSNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.
63
297
ERA-STAV A ROZVOJ PROJ.
57
F. KIRCHHOFF SILNICE s.r.o. v likvidaci
20
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové
stavitelství
245
HRUŠECKÁ OBALOVNA s.r.o.
902
HRUŠECKÁ OBALOVNA s.r.o.
TPA ČR s.r.o.
697
ILBAU spol. s r.o.
94
DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s.
3 199
JHP spol. s r.o.
BRVZ s.r.o.
4 556
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
BMTI ČR s.r.o.
18 237
BOHEMIA ASFALT s.r.o.
688
ERA-STAV A ROZVOJ PROJ.
38
NA BĚLIDLE s.r.o.
1 584
STRABAG s.r.o.
533
SAT s.r.o.
1 513
290
22
KARLOVARSKÉ SILNICE a.s.
453
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové
stavitelství
230
NA BĚLIDLE s.r.o.
1 734
OAT s.r.o.
1 113
ŠTĚRKOVNY spol. s r.o. Dolní Benešov
1 173
3 208
3 281
STRABAG AG
VIAMONT DSP a.s.
-3 718
STRABAG AG - organizační složka
3
STRABAG AG
1 999
6
SAT s.r.o.
STRABAG KONSTRUKCE s.r.o.
ZIPP PRAHA s.r.o.
1 413
7 311
STRABAG ANLAGENTECHNIK GmbH
75 908
STRABAG FACILITY MANAGEMENT GmbH
20
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
12
STRABAG KONSTRUKCE s.r.o.
ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným
30
STRABAG SE
32 204
292
TPA ČR s.r.o.
4 691
480
ZÜBLIN stavební společnost s ručením
omezeným
Ed. Züblin AG
BHG CZ s.r.o.
F. KIRCHHOFF SILNICE s.r.o. v likvidaci
5 998
42
1
BLT BAULOGISTIK UND TRANSPORT GmbH
CELKEM:
60
61 840
CELKEM:
194 546
5. REZERVY
Minulé účetní období
Druh rezervy
Tvorba
Čerpání
Zůstatek
k 31. 12.
Tvorba
Čerpání
Zůstatek
k 31. 12.
40 455
60 179
40 455
60 179
30 826
39 878
51 127
1 348 682
14 989
998 681
364 990
-312 491
49 937
2 562
36 805
40 723
36 805
40 723
42 324
40 723
42 324
Rez. na opravy,
záruky
446 302
480 649
446 302
480 649
688 598
488 507
680 740
Rez. na soudní
spory
365 402
444 792
365 402
444 792
391 571
444 792
391 571
Rez. na dovolené
a odvody
Rez. na ztráty
stavby
Rez. na eko sanace
Rez. - opr. DM
1 700
1 800
1 700
1 800
1 800
0
Rezervy ostatní
2 830
22 483
2 830
22 483
3 836
22 483
3 836
2 242 176 1 065 615
1 892 175
1 415 616
844 664
1 088 120
1 172 160
Celkem
30
Běžné účetní období
Zůstatek
k 1. 1.
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
6. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI
Výnosy
Tržby za prodej zboží
Tržby za vlastní výrobky a služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Běžné účetní období
Minulé účetní období
0
14 501
16 743 364
17 876 260
-665 827
-1 148 855
Aktivace
16 723
3 228
Tržby z prodeje majetku a materiálu
20 266
41 202
249 375
382 406
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodeje CP a podílů
Výnosy z podílu v ovládaných a řízených osobách
27 254
1 887
Výnosové úroky
80 084
82 011
Ostatní finanční výnosy
26 885
36 491
Mimořádné výnosy
Výnosy celkem:
Výroční zpráva STRABAG a.s. za rok 2010
0
16 498 124
17 289 131
31
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA 2010
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Účetní jednotka, sídlo:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ:
608 38 744
Předmět činnosti:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Příjemce:
Vedení společnosti
Auditorskou zprávu vypracoval:
Ing. Ivan Kučera, Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 68601, licence KAČR č. 353
Datum vypracování zprávy:
11. 4. 2011
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle
198/21, PSČ: 150 00, tj. rozvahu k 31. 12. 2010, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních
metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21,
PSČ: 150 00. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly
nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody
a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Mým úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
mého výroku.
Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace společnosti Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu
s českými účetními předpisy.
V Uh. Hradišti dne 11. 4. 2011
Ing. Ivan Kučera
auditor
32
www.strabag.cz
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
TEL.: +420 222 868 111
FAX: +420 222 868 211
E-MAIL: [email protected]
www.strabag.cz
Download

výroční zpráva 2010