www.iHNed.cz
Pojišťovací inovátor
21
úterý, 4. června 2013
Anketa
POJIŠŤOVACÍ inovátor
Speciální příloha projektu
Nejlepší banka a Nejlepší
pojišťovna 2013
Který z nominovaných
produktů vás nejvíc zaujal
a proč?
Petr Dvořák
Děkan Fakulty
financí
a účetnictví
VŠE
Každý asi
na nominovaných
produktech ocení
to, co nejvíce řeší problémy, které
vnímá jako významné. Mě proto
zaujala služba 100PROSERVIS
od Kooperativy, která umožňuje
přenechat starosti spojené
s odcizením nebo havárií vozidla
někomu jinému.
Jaroslav Daňhel
Představujeme 18 produktů a služeb, které soutěží o titul
Pojišťovací inovátor. Pro nejlepší pojišťovací novinku roku 2013
můžete hlasovat na webu:
www.nejpojistovna.cz.
Pojišťovny
O nejlepší pojistné novince
na trhu můžete rozhodnout i vy
FENOMÉNEM JSOU ON-LINE POJISTKY. Přehled osmnácti produktů, které pojišťovny nominovaly do soutěže o titul
Pojišťovací inovátor 2013, zahrnuje životní pojistky, které lze měnit podle situace, asistenční služby k povinnému ručení
a například i pojištění celého dluhu na kreditce. Vliv na tvorbu produktů mají stále více moderní technologie.
VŠE, profesor
Katedry
bankovnictví
a pojišťovnictví
Za nejzajímavější
považuji nabídku
Agra pojišťovny
na pojištění rostlinné produkce
s názvem „AGRAR ASZ – pojisti
se sám“. Obecně není pojištění
zemědělských rizik pro komerční
pojišťovny příliš lukrativní, takže
už pouhé rozšíření nabídky je
pozitivem. Toto pojištění si může
každý zemědělec sestavit podle
individuální potřeby i přes internet.
Jaroslav Peyerl
odborník
na finanční
sektor IBM
V nominacích se
odráží výhody
inteligentních
technologií, což mě
těší z osobního i obchodního hlediska.
Pojišťovny aplikují své zkušenosti
cestou moderních komunikačních
nástrojů, aby získaly nové klienty
a lépe obsloužily stávající. Pomocí IT
chtějí předcházet krizovým situacím či
je účinněji řešit, pokud nastanou – což
je v souladu s podstatou pojištění. fm
inzerce
Olga Skalková
[email protected]
N
ochrany nabízejí možnost spoření na stáří, a pojišťovny
je nabízejí jako další variantu, jak si ke státnímu důchodu zařídit jeden z dodatečných zdrojů peněz v penzi.
Zkušenosti pojišťoven ze zahraničí, že zájem o životní
pojištění přetrvává i v krizi, se potvrdily i v Česku. Je
to typ pojištění, které na tuzemském pojistném trhu
od začátku krize stále mírně roste. Čím dál víc lidí si
totiž uvědomuje, že je důležité se chránit i před nenadálými situacemi, jako je ztráta zaměstnání, vážná nemoc nebo smrt. V hledáčku pojišťoven jsou nyní ženy,
kterým loni pojistky kvůli antidiskriminační legislativě
zdražily na úroveň pojištění pro muže. Aby produkty
pro ženy byly atraktivní, doplňují je pojišťovny krytím
rizik typicky ženských nemocí a asistenčními službami.
Jde například o možnost telefonických konzultací s lékaři o postupu léčby nebo o pomoci při zajištění chodu
rodiny při léčbě samotné. V inovacích pojišťovny víc
sázejí také na zajištění zdravotní péče. Mezi letošními
inovacemi jsou například pojistky, které lidem umožňují dosáhnout na nadstandardní zdravotní péči, snížit
si doplatky u zubního lékaře nebo se dostat na preventivní prohlídky u specialistů.
ěkolikaletá stagnace pojistného trhu
přitvrdila konkurenci a nutí pojišťovny přidávat ke standardním produktům další služby. Trendem je umožnit
lidem snadnou aktualizaci pojistek
a poskládat si nové pojištění podle individuálních potřeb. Pojišťovny pokračují také v rozšiřování rizik v rámci
povinného ručení a více se zaměřují na krytí nákladů
spojených s preventivní a nadstandardní zdravotní
péčí.
To je stručná charakteristika hlavního směru inovací, jimiž tuzemské pojišťovny chtějí získat pozornost veřejnosti v pátém ročníku soutěže Pojišťovací
inovátor. V rámci výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2013 ji vyhlašují Hospodářské noviny
ve spolupráci s odbornými partnery KPMG a IBM.
Produkty a služby do soutěže vybírají samy pojišťovny podle toho, které považují za největší inovaci nebo
zajímavý či užitečný produkt pro klienty. Pro nejlepší
Mantrou trhu je flexibilita
produkt či službu je možné hlasovat od 4. do 23. června
Vliv na tvorbu produktů firem mají stále víc moderní
na webu www.nejpojistovna. O hlasy veřejtechnologie. On-line uzavírání cestovního
nosti se letos uchází celkem osmnáct
pojištění a povinného ručení je běžné,
novinek. Výsledky této kategorie
rozšiřuje se však i u životního pojišbudou oznámeny na slavnosttění. Jak ukázal letošní výzkum
ním vyhlášení 10. září společspolečnosti Datank, nejaktivně s celkovými výsledky výnější v této nabídce je Česká
zkumu Nejlepší banka 2013
pojišťovna, která ji umožňuje
a Nejlepší pojišťovna.
u osmi produktů neživotníVývoj produktů na česho pojištění a jednoho prokém pojistném trhu kopíduktu životního pojištění.
ruje situaci na zahraničNově nabízí i sjednání žiních trzích, které stejně
miliardy korun činily celkové tržby
votní pojistky po telefonu.
jako my v Česku čelí ekopojišťoven v Česku za loňský rok.
Nejvíce on-line produktů
nomické nejistotě a tlaku
Je to o 1,2 miliardy méně než v roce
životního pojištění, celkem
na cenu, říká Tomáš Síko2010.
tři, má Wüstenrot.
ra, tajemník České asociace
Nové technologie umožňují
pojišťoven. Celkové tržby tuklientům větší přehled o trhu.
zemských pojišťoven po něko„Mantrou pojistného trhu je flelika letech nepřetržitého růstu
xibilita produktů. Klientovi je nutprvně klesly v roce 2009 a po mírné nabízet služby a servis, které odném oživení v roce 2010 následoval další
povídají jeho potřebám a představám,“
dvouletý propad tržeb. Celkové tržby pojišříká Renata Mrázová, generální ředitelka ING
ťoven za loňský rok dosáhly zhruba 115 a půl miliardy
Pojišťovny, loňského vítěze v kategorii Nejlepší pokorun, což je o 1,2 miliardy méně než v roce 2010. Projišťovna. „On-line komunikace s klientem při správě
pad poznamenal hlavně tržby pojišťoven z povinného
pojištění pomocí on-line autorizovaných přístupů je
ručení, způsobený cenovou válkou o klienty. Snaha lidí
další směr, kterým se pojišťovny ubírají,“ potvrzuje i Jaa firem víc šetřit snížila zájem o pojištění majetku a pro
roslav Daňhel z katedry bankovnictví a pojišťovnictví
pojišťovny je mnohem těžší klienty získat i pro tento
pražské Vysoké školy ekonomické. „Dokladem je jedna
typ produktů. Konkurenční prostředí tak podle Síkory
z nominací na inovátora, která se zaměřila na významvybízí pojistitele k neustálé inovaci produktů.
nou skupinu zemědělců,“ vysvětluje Daňhel. Podle Ro„Boj o zákazníka se z oblasti ceny přesunul výrazněji
gera Gascoigna, partnera odpovědného za služby pro
do oblasti zvyšování kvality produktů a klientské péče.
pojišťovnictví KPMG Česká republika, jsou pojišťovny
Povinné ručení s prvky havarijního pojištění a rozpři vytváření produktů i v komunikaci s klienty stále
šířenými asistenčními službami nabízí již bezpočet
flexibilnější. „Individualizaci produktů podporuje širší
odlišných variant,“ říká Síkora.
využívání moderních komunikačních prostředků. Očekávám, že tento trend bude pokračovat, neboť nároky
Zájem o životní pojištění přetrvává
uživatelů finančních služeb porostou a pojišťovny se
V centru pozornosti pojišťoven je nadále životní pobudou snažit odlišit od konkurence i jinak než cenou,“
jištění. Jde hlavně o produkty, které kromě pojistné
dodává Gascoigne.
115,5
HN043986
www.iHNed.cz
Pojišťovací inovátor
22
úterý, 4. června 2013
Aegon Pojišťovna
AGA International
Agra pojišťovna
Z
z
Z
měna životní pojistky obvykle vyžaduje návštěvu pobočky nebo korespondenci
s pojišťovnou. V takovém
případě není výjimkou, že při vyplňování formuláře uživatel chybuje a žádost o změnu se tím pozdrží. Internetový nástroj Aegon
eChange, který pojišťovna spustila
na sklonku loňského roku, tyto nepříjemnosti odbourává a šetří tak
klientům i poradcům čas.
„Klienta při žádosti o změnu
provází intuitivní menu, které mu
nabízí pouze ty produktové změny, které jsou relevantní pro jeho
stávající smlouvu. Tu není nutné
rušit a nahrazovat smlouvou novou,“ říká specialistka na komunikaci Aegon Pojišťovny Martina
Novotná.
Uživatel tak může kdykoliv
z pohodlí svého domova doplnit
Aegon eChange
On-line změna nastavení
životního pojištění pomocí
interaktivního průvodce
Klient může změnit výši
měsíční pojistné částky, indexaci
nebo přidat nové pojistné
produkty.
svůj profil o nejnovější údaje v případě zásadních životních změn,
ale také podle svých preferencí
přidat pojištění proti novým rizikovým událostem nebo využít
aktualizované nabídky stávajících
produktů.
K prvnímu výročí smlouvy může
být také provedena změna indexace pojištění.
Allianz pojišťovna
P
ojištění Allianz iAuto je forma pojištění automobilu,
které si je možné sjednat
on-line. „Pojištění může klient samozřejmě sjednat také po telefonu nebo prostřednictvím poradce. Sjednání pojistky on-line je
ale velmi jednoduché, klient má
k dispozici velké množství nápověd a doporučených částek,“ říká
zástupce pojišťovny Allianz Martin Podávka.
Produkt je postaven na principu
„skládačky“ – klient si složí a zaplatí svou pojistku jenom z toho, co
opravdu potřebuje. Oproti jiným
on-line produktům iAuto umožňuje
sjednat pojištění automobilu v plné
výši pořizovací ceny. Je možné sjednat i havarijní pojištění na míru, kde
si majitel staršího vozu může vybrat
mezi dvěma druhy pojištění. Například u auta starého do pěti let lze
Pojištění Allianz
iAuto
Pojistku uzavírá klient
na principu „Platím jen za to, co
skutečně potřebuji“.
Pojistné může klient platit
měsíčně bez jakékoliv přirážky.
zvolit buď úplnou pojistku všech
rizik, nebo pouze těch rizik, která
řidič nemůže ovlivnit. Takové pojištění je samozřejmě výrazně levnější a je výhodné pro řidiče, kteří
jezdí opatrně.
Na rozdíl o řady konkurenčních
produktů klient může platit pojistné také měsíčně, bez jakékoliv
penalizace.
Česká podnikatelská
pojišťovna
P
ojištění Komplex II umožňuje podnikatelům pojistit
veškerá podnikatelská rizika v rámci jedné smlouvy.
Komplex II je určen pro podnikatele s majetkem nepřesahujícím 100
milionů korun a s ročními příjmy
do 70 milionů korun.
„Klient si může individuálně
nastavit parametry pojištění takovým způsobem, aby co nejvíce
vyhovovaly jeho potřebám,“ říká
Renata Čapková, mediální zástupkyně České podnikatelské pojišťovny.
„Produkt umožňuje optimalizovat náklady na pojistné, ochranu
proti rizikům, která se běžně nepojišťují, a klient si může rovněž
vybrat z široké palety možností pro
připojištění,“ dodává Čapková.
Připojištění umožní pojistit události, jako je zkáza potravin při
Pojištění majetku
a odpovědnosti podnikatelů Komplex II
Klient uspoří na pojistném díky
sdružení předmětů pojištění.
Lze pojistit události, které
obvykle pojišťovny nekryjí.
poruše chladicího zařízení, škody
způsobené srážkami nebo i poškození objektu sprejery.
Uzavřená pojistka platí automaticky i zpětně, a to 12 měsíců
na škody, které v době sjednání pojištění nebyly známy. Klient může
uzavřít smlouvu také v případě,
že nesplňuje všechny požadavky
na zabezpečení proti odcizení.
tráta přístupového hesla,
pomalu reagující počítač
nebo napadení škodlivým
softwarem jsou nepříjemnosti, které pro běžného uživatele obvykle znamenají návštěvu IT
specialisty. Od letošního roku ale
mají pojištěnci AGA International
(Mondial Assistance) možnost využít službu IT assistance.
„Jedná se o pojistný produkt,
který umožní klientovi využít asistenci specialisty, který se k počítači
klienta připojí on-line přes takzvanou vzdálenou plochu. Klient tak
nemusí nikam s počítačem chodit,
pouze kontaktuje technika, který problém vyřeší na dálku,“ říká
zástupce společnosti Martin Procházka.
Služba tak pomůže vyřešit klientům nejčastější problémy softwarového typu, které mohou na-
IT assistance
On-line spojení mezi pojištěncem
a specialistou, které umožňuje
v reálném čase řešit problémy
s počítačem klienta.
Služba zahrnuje detekci
problému, odvirování a instalaci
antivirového softwaru, zrychlení
počítače a pomoc při obnově
zapomenutého hesla.
stat. Jedná se například o optimalizaci a zrychlení chodu počítače,
skenování počítače na výskyt virů
a jejich následné odstranění. Pokud uživatel zapomene své heslo,
pomůže mu technik heslo obnovit
a znovu tak získat přístup ke svým
souborům.
Součástí balíčku je i možnost instalace antivirového softwaru.
Atradius Credit
Insurance
P
ojištění pohledávek Modula
First od pojišťovny Atradius
chrání v jednoduché formě
dodavatele proti riziku platební nevůle a platební neschopnosti jejich odběratelů. Produkt
je speciálně vyvinutý pro malé
a střední podniky s obratem do 100
milionů korun. Případná ztráta je
kryta až do výše 85 procent z hodnoty pohledávky.
„Toto pojištění zaznamenává již
řadu let velké úspěchy v západní
Evropě díky unikátní koncepci
pojištění, založené na předem stanoveném fixním pojistném a možnosti stanovit si předem maximální náhradu škody. To umožňuje
přesně stanovit náklady na pojištění,“ říká Markéta Stržínková, ředitelka společnosti Atradius pro
střední a východní Evropu. Mezi
hlavní specifika tohoto produktu
cela nový způsob likvidace
škod na porostech pro zemědělce představila minulý rok Agra pojišťovna. Je
jednodušší, rychlejší a především
objektivnější než dosud běžné prodírání se poškozeným porostem
s kalkulačkou a papírovým bločkem sčítacích lístků v ruce.
„V tabletech jsou nahrány ortofotomapy, které poskytují likvidátorům detailní údaje o pojištěném
pozemku. Vedle map obsahují tablety také elektronické sčítací lístky, díky nimž je klientovi umožněno, aby se do prohlídky poškozeného porostu zapojil a celý průběh sledoval a hlídal,“ říká vedoucí
marketingu Agra pojišťovny Edita
Křížová.
V případě, že dojde k odchylce
názoru mezi pojištěncem a likvidátorem, rozhodne elektronický
S „tabletem“ do pole
Elektronický tablet zaručuje
objektivní stanovení procenta
pojistné škody.
Klient má možnost celý proces
posuzování škod jednoduše
kontrolovat.
tablet, který vychází z objektivní
metodiky.
Práce s elektronickými daty podstatně zrychluje a zpřesňuje celý
proces vypořádání pojistné události od původní likvidační prohlídky
a zápisu do protokolu přes výpočet
škody a vystavení škodního vyúčtování po rychlou výplatu pojistného plnění.
BNP Paribas Cardif
Pojišťovna
Modula First
Pojištění pohledávek pro malé
a střední podniky do 100 milionů
korun obratu
Pojistné období jeden rok
s automatickou obnovou
15procentní spoluúčast
z pojištěného limitu
On-line správa smlouvy
patří pojistné období jednoho roku
s automatickou obnovou, on-line
správa smlouvy, možnost platit
pojistné v měsíčních, čtvrtletních
nebo pololetních splátkách, popřípadě celé s pětiprocentní slevou.
Pojištěná firma musí počítat s patnáctiprocentní spoluúčastí na pojistném plnění a dvouměsíční lhůtou na odstoupení od smlouvy.
V
yužívání kreditních karet přináší některé výhody, jako jsou například
slevy na nákup zboží, ale
má také svá rizika. Jestliže držitel
karty třeba ze zdravotních důvodů nebude schopen úvěr splácet,
může se dostat do existenčních
potíží. „Uzavřením pojištění vyčerpané částky získá klient jistotu
ochrany před pádem do tíživé životní situace,“ říká zástupce BNP
Paribas Cardif pojišťovny Miroslav Jaroš.
„Klient si může vybrat ze dvou
balíčků. Pojistka vždy kryje riziko
dlouhodobé pracovní neschopnosti, smrti nebo invalidity třetího
stupně. Podle životní situace klienta pak pojistka kryje buď riziko
ztráty zaměstnání, nebo náklady
hospitalizace, pokud je nezaměstnaný. Za každý den v nemocnici
Pojištění vyčerpané
částky
Pojišťovna zaplatí celou dlužnou
částku na kreditní kartě při splnění
podmínek.
Podle životní situace klienta
pojistka kryje buď riziko ztráty
zaměstnání, nebo náklady
hospitalizace.
pojištěný dostane tři sta korun,“
dodává Jaroš. Pojistka kryje celou
dlužnou částku, kterou držitel kreditní karty v okamžiku čerpání pojistky má.
Způsob uzavření pojistky je jednoduchý. Není třeba vyplňovat
žádný dotazník, klientovi stačí
podpis nebo vyslovení souhlasu
s podmínkami pojištění.
Česká pojišťovna
ČSOB Pojišťovna
K
P
oncept životního pojištění
Zdravý život od České pojišťovny přináší unikátní
kombinaci služeb založených na aktivní zdravotní prevenci. Klienti získávají kompletní přehled o tom, na jakou preventivní
péči z veřejného zdravotního pojištění mají nárok. Asistenční služba
ČP jim tyto preventivní prohlídky
navíc přímo u zvoleného specialisty
zajistí. Na blížící se termín návštěvy
lékaře pak upozorní pomocí SMS
zprávy. Pokud i přes dodržování odpovědného přístupu ke svému zdraví onemocní ženy rakovinou prsu
nebo děložního čípku nebo muži
rakovinou prostaty či konečníku,
získají od ČP jako podporu v nemoci
dvojnásobně vysoké pojistné plnění. Pojistné plnění v dvojnásobné
výši je rovněž vyplaceno v případě
úmrtí pojištěného v důsledku výše
Zdravý život
Koncept životního pojištění
kombinující služby založené
na aktivní zdravotní prevenci
Dvojnásobné pojistné plnění
v případě rakoviny prsu, děložního
čípku, prostaty či konečníku
Každý rok poukázka Vital Pass
v hodnotě 500 korun
uvedených diagnóz. Během programu Zdravý život, který trvá pět let,
navíc klienti získávají každý rok poukázku Vital Pass v hodnotě 500 korun. Tu mohou uplatnit například
při rehabilitaci nebo nákupech v lékárně. Koncept Zdravý život 2012
lze sjednat v rámci životního pojištění DIAMANT, MULTIRISK nebo
SLUNÍČKO Plus.
ojistka Naše odpovědnost
zahrnuje jednak pojištění odpovědnosti za škodu
v občanském životě, jednak
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu povolání.
Mezi nejčastější škody v prvním
případě patří vytopení souseda,
při druhé variantě je to poškození
vozidla zaměstnavatele, výjimkou
není ani natankování nesprávného
druhu paliva.
„Výhoda produktu spočívá v tom,
že ho lze sjednat zcela samostatně.
Většinou je na trhu svázán s pojištěním domácnosti. V takovém případě za něj klient zaplatí řádově
tisíce korun ročně, u nás jsou to
stovky. Navíc platí pro území celé
Evropy, což je praktické například
při dovolené,“ říká mluvčí ČSOB
Pojišťovny Petr Milata. Za první
rok, kdy tato instituce nabízela po-
Naše odpovědnost
Pojištění lze sjednat zcela
samostatně, není k němu
nutné uzavírat navíc pojištění
domácnosti.
Při on-line sjednání dostane
klient slevu 10 procent, pojištění
platí pro území celé Evropy.
jištění odpovědnosti jako samostatný produkt, si ho pořídilo přes
20 tisíc klientů. Zájem o pojištění
odpovědnosti za škodu při výkonu povolání byl přitom sedmkrát
vyšší. Například při ročním pojistném 960 korun činí limit při škodě
na zdraví a usmrcení šest milionů
korun. Při on-line sjednání dostane
klient desetiprocentní slevu.
Roger Gascoigne, partner odpovědný za služby v pojišťovnictví KPMG ČR
Pojišťovny chtějí dál zvýhodnit méně rizikové klienty
Rozhovor
František Mašek
[email protected]
Pojišťovny na celém světě se snaží
stále lépe využívat dostupná data
o klientech. Také novinky přihlášené do soutěže Pojišťovací inovátor
2013 téměř ve všech případech reagují na potřeby zákazníků, říká Roger Gascoigne, partner KPMG Česká republika, odpovědný za služby
pro pojišťovnictví.
HN: Co je nového v pojišťovnictví?
Pojišťovny se v prvé řadě daleko
více než dříve snaží sestavit po-
jištění klientovi na míru. Obecně
nyní v pojišťovnictví k razantním
změnám nedochází, inovace se týkají hlavně detailů. Celosvětově se
hlavní trendy, které pohánějí rozvoj pojišťovacího sektoru, točí kolem většího zaměření na zákazníka, vytěžování dat a využití moderních technologií a komunikace.
HN: V jaké míře se tyto trendy odrážejí v soutěži Pojišťovací inovátor?
Situace v Česku se od té celosvětové příliš neliší, což se projevuje
i v této soutěži. Téměř všechny
přihlášené produkty ale pružně
reagují na potřeby klientů. Mnoho z nich nabízí zákazníkovi větší
flexibilitu, možnost volby a přesné-
ho přizpůsobení pojistného krytí
klientovým potřebám. Lépe jsou
využívány technologické novinky
z oboru telematiky.
HN: Pojistné produkty jsou stále složitější. Nakolik mohou jejich výběr
usnadnit internetové srovnávače?
Určitě mohou pomoci při koupi základních variant některých
produktů neživotního pojištění.
Pojišťovny ale stále častěji klientům umožňují kombinovat různé
varianty a upravovat si produkty
na míru – a čím více jsou individualizované, tím složitější je zahrnout do srovnávače všechny jejich
komponenty. Jsou zkrátka rozdílné. Mnoho klientů tak bude při vý-
Nakonec nešlo o tak razantní změny, jak se čekalo. Počet nových životních pojistek uzavíraných po 12.
prosinci je navíc omezený. Pojišťovnám se tato změna logicky nelíbí. Ženy žijí v průměru déle, jejich
životní styl bývá zdravější. Existují
ale studie, podle nichž se doba dožití obou pohlaví sbližuje.
foto: HN – lukáš bíba
běru potřebovat radu experta. Porovnat produkty jako úrazové a životní pojištění je ještě obtížnější.
HN: Jak se na českém trhu projevilo
sjednocení sazeb pojistného mužů
a žen u životního pojištění zakoupeného po 12. prosinci?
HN: V Evropě se hovoří o zákazu
diskriminace u pojištění podle věku
a zdravotního stavu klienta. Nepřinese to konec pojišťovnictví?
Mezi osmdesátiletým a osmnáctiletým mužem je, pokud jde o riziko, že zemřou, velký rozdíl. To je
v životním pojištění třeba zohlednit. Domnívám se však, že k tak ra-
zantní změně, kterou naznačujete,
v pojišťovnictví nedojde. Uvedu ale
příklad, jehož se může diskutovaná
změna týkat, a to pojištění automobilů ve Velké Británii. Pro osmnáctiletého muže je pojistka na povinné
ručení spolu s havarijním pojištěním tak drahá, že vlastně ani nemá
smysl. Pro pojišťovny je tento řidič
velmi rizikový. Koupil si ale auto,
tak proč má mít automaticky vysokou pojistku? Jde tedy spíše o lepší využívání dat o klientech, pojišťovny budou zvýhodňovat ty méně
rizikové. A podobné to může být
i u dalších druhů pojištění. Konec
pojišťovnictví kvůli těmto změnám
ale minimálně do ukončení mé pracovní kariéry nečekám.
www.iHNed.cz
Pojišťovací inovátor
23
úterý, 4. června 2013
D.A.S. pojišťovna
právní ochrany
P
rodukt Pojištění právní
ochrany pro podnikatele
zavedla D.A.S. pojišťovna
právní ochrany už v roce
2001. „Vznikal za pomoci různých
analýz a průzkumů a v neposlední
řadě také ve spolupráci s naší mateřskou společností v Německu,
kde měli s tímto produktem zkušenosti již řadu let,“ říká advokát
Viktor Hodek z D.A.S.
Klient uzavře pojištění a ve chvíli, kdy má právní problém, se obrátí na D.A.S., kde nahlásí pojistnou
událost a doloží doklady. Pokud
pojištěný potřebuje poradit v nečekané situaci, může zavolat na tísňovou linku, kde jsou pracovníci
pojišťovny k dispozici klientům 24
hodin denně, 365 dní v roce. Klienti
tak nemusí mít obavy z nepřiměřených nákladů na právní služby
a případné soudní řízení. Zapla-
Pojištění právní
ochrany pro
podnikatele
Právní zázemí pro podnikatele
V rámci inovace produkt
rozšířen o spory s dodavateli
i odběrateli, vymáhání pohledávek
či nezaplacených faktur
cením paušálu nemusí podnikatel platit za právní rady a služby
po celý rok.
Loni firma produkt inovovala,
když ho rozšířila o spory s dodavateli i odběrateli, vymáhání pohledávek a nezaplacených faktur. Pojišťovna tak obhajuje pojištěného
podnikatele i ve správním a trestním řízení.
ING Životní
pojišťovna
P
ojištění For You pro případ
rakoviny prsu a pohlavních
orgánů nabízí ženám jako
první u nás program prevence. Již týden po sjednání pojištění může žena využít nonstop
telefonickou asistenční službu,
kde odborníci odpovídají na dotazy ohledně zdravotního stavu,
postupu léčby a medikamentů.
Když se u ženy objeví toto zhoubné onemocnění, pomůže jí pojišťovna zajistit chod domácnosti.
Může totiž čerpat asistenční služby, k nimž patří pomoc s hlídáním
dětí, nákupem a dovozem jídla,
s domácností, cestami k lékaři, a to
až do výše 20 tisíc korun. „Pojištění
je určeno ženám, které rakovinu
neměly nebo se s ní akutně neléčí. Při jeho sjednání od nich nežádáme lékařskou dokumentaci.
Nezkoumáme ani rodinnou ana-
F
p
ojištění pro klienty, kteří chtějí mít možnost dosáhnout na nadstandardní
zdravotní péči a snížit si
výši svého doplatku u zubního lékaře – tak charakterizuje ERGO
pojišťovna svůj produkt Osobní
zdravotní pojištění Nadstandard
211, který zavedla začátkem letošního roku.
„Jedná se o ojedinělý produkt,
jenž rozvíjí povinné zdravotní pojištění. Pokrývá běžné i závažné
problémy, které mohou potkat kohokoliv z nás, ať už je to zubní ošetření s doplatkem, úraz, který vyžaduje sádru, nebo operace. A nemusí
se jednat o závažné operace, jako
například srdce, klient je odškodněn již za operaci slepého střeva
nebo žlučníku,“ vypočítává produktová manažerka ERGO pojišťovny Kateřina Harudová. Produkt
Euler Hermes
Europe
Zdravotní pojištění
Nadstandard 211
Minimální věk vstupu
do pojištění je 15 let, v 70 letech
pojištění automaticky zaniká.
Produkt nabízí pojišťovna
ve variantách Základ a Komfort,
platí v celém schengenském
prostoru.
nabízí pojišťovna jako celistvý balíček čtyř pojistných krytí ve variantách Základ a Komfort. Platí nejen
v Česku, ale v celém schengenském
prostoru. Minimální vstupní věk
do pojištění je 15 let, maximální 65
let, v 70 letech pojištění automaticky zaniká. Operační plán zahrnuje
téměř 600 položek s odškodněním
až do výše 100 tisíc korun.
Komerční
pojišťovna
For You by ING
První pojištění pro případ
rakoviny prsu a pohlavních orgánů
s programem prevence
Na rozdíl od jiných životních
pojištění na trhu je pojištění For
You zaměřeno speciálně na osobu
postiženou rakovinou a podporu
obvyklého chodu rodiny i přes
náročnost samotné léčby.
mnézu,“ dodává manažerka marketingové komunikace ING Životní pojišťovny Eva Takáčová.
Pojistné krytí, vyplácené jednorázově při diagnóze rakoviny prsu
či pohlavních orgánů, činí až 705
tisíc korun, při úmrtí z jakéhokoliv důvodu 100 tisíc korun. Cena
pojištění zůstává stejná, nezvyšuje
se s rostoucím věkem klientky.
Pojišťovna
České spořitelny
lexi životní pojištění, které
nabízí Pojišťovna České spořitelny od roku 2009, prošlo
v loňském roce řadou změn.
Plnění pojistného se například
nově vztahuje také na nemoci nebo
úrazy, s nimiž se pojištění naposledy léčili déle než před sedmi lety.
K této pojistné události ale nesmí
dojít dříve než půl roku po začátku
pojištění.
Pojišťovna navíc zvedla plnění za úmrtí při dopravní nehodě
na dvojnásobek, maximálně však
na milion korun. Výrazně levnější
bude takzvaná kompletní varianta
pojištění velmi vážných onemocnění. Klienti mohou také požádat
o výplatu zálohového plnění, a to
již po prvním měsíci léčby. Týká se
to všech pojistných událostí, které vznikly od listopadu loňského
roku. V případě pojištění smrti
ERGO
pojišťovna
FLEXI životní
pojištění
Kryje řadu pojistných rizik,
kapitálová část pojistky garantuje
výnos 2,4 procenta ročně.
Možná kombinace investic do 13
fondů a tří doporučených strategií.
z jakýchkoliv příčin nebo pojištění velmi vážných onemocnění si je
možné nastavit lineárně klesající
pojistnou částku.
Flexi životní pojištění nabízí
klientům i zajímavé zhodnocení
kapitálové části pojistky s garantovaným růstem kapitálové hodnoty smlouvy, a to o 2,4 procenta
ročně.
H
ypo úvěrové pojištění Komerční pojišťovny má
ve srovnání s konkurencí
dvě výhody. Tuto pojistku,
která chrání klienta v případech,
kdy není schopen splácet úvěr, si
je možné sjednat k hypotéce nebo
úvěru od jakékoliv banky působící
v České republice. Díky tomu navíc
není třeba měnit pojistnou smlouvu, když si klient sjedná refinancování hypotéky či úvěru od jiné
finanční instituce.
„Při jakémkoliv refinancování zůstávají klientovi zachovány
úrokové sazby a také ostatní podmínky původní smlouvy,“ vysvětlila Alena Vránová z Komerční pojišťovny. Kromě toho jsou klienti,
kteří postupně čerpají úvěr, do úplného vyčerpání úvěru pojištěni
na 100 procent sjednané pojistné
částky. Když zemřou nebo se sta-
P
Připojištění CAP
Europe
V případě CAP může být výše
plnění oproti základnímu limitu
na daného odběratele maximálně
dvojnásobná.
V případě CAP+ si může
společnost pojistit riziko do výše
50 tisíc eur.
může být oproti základnímu limitu
na daného odběratele maximálně
dvojnásobná, nejvíce však 50 milionů korun, resp. dva miliony eur.
„V případě CAP+ si může jakákoliv společnost na našem území
pojistit riziko do výše 50 tisíc eur,
respektive 1 250 000 korun. Dosud
by ten limit měla úplně zamítnutý,“
dodává Zimmermann.
Kooperativa
pojišťovna
HYPO úvěrové
pojištění
Jde o rizikové životní pojištění
pro klienty, kteří se chtějí
zabezpečit pro případ neschopnosti
splácet úvěr nebo hypotéku.
Pojistné krytí tohoto pojištění
má eliminovat rizika, která mohou
ohrozit klientovu solventnost.
nou invalidními před vyčerpáním
úvěru, uhradí za ně pojišťovna věřiteli dluh a zbylou částku získají
tzv. obmyšlené osoby – tedy lidé
určení pojištěncem – nebo dědici klienta. Klient se může pojistit
i na 2. a 3. stupeň invalidity, pro případ pracovní neschopnosti, ztráty
zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.
UNIQA pojišťovna
roti krádeži chrání v celé
Evropě, pomáhá v případě
nehody či nevolnosti řidiče.
Tyto i řadu dalších služeb nabízí zařízení UNIQA Safe Line Rent
+, které má po uzavření havarijního pojištění u Uniqy majitel vozu
pronajato na tři roky.
Zařízení kombinuje moderní
technologie a asistenční služby
s nejvyšší mírou zabezpečení. Podle tiskové mluvčí Uniqa pojišťovny
Evy Svobodové je v tomto rozsahu
nikdo jiný v Česku nenabízí. Zařízení obsahuje nárazové čidlo pro
případ nehody, nouzové tlačítko,
které lze využít při okamžitém řešení krize na cestě, třeba nevolnosti. Především ale zajistí nepřetržitý
dohled nad vozidlem.
Pokud tedy majitel nahlásí ztrátu auta, asistence ho za účasti policie vystopuje a vrátí majiteli, často
P
řipojištění CAP Europe
umožňuje klientům Euler
Hermes Europe zahrnout
do pojištění pohledávek i odběratele dosud standardně pojistitelné pouze v omezené míře, v krajním případě nepojistitelné vůbec.
„Od roku 1996, kdy Euler Hermes
začal v Česku působit, tady prakticky žádný nový produkt v oblasti pojištění pohledávek nevznikl.
Většinou se konkurenční boj vedl
v oblasti výše úvěrových limitů
a pojistných sazeb,“ uvedl regionální manažer Euler Hermes Europe Václav Zimmermann.
Produkt pokrývá rizika ve formě dvou limitů. „V případě CAP
se jedná o odběratele, kteří z hlediska úvěrového rizika pojistitelní jsou, ale nikoliv do požadované
výše klientů na našem trhu,“ vysvětluje Zimmermann. Výše plnění
P
ojišťovna Kooperativa uvedla loni na trh jako jediná unikátní službu 100PROSERVIS. Klienti se již nemusí
v případě částečné škody starat
o přesun vozidla do servisu a jeho
následné vyzvednutí nebo v případě totální škody shánět nové
vozidlo v autosalonech či autobazarech. Tyto starosti můžou přenechat Kooperativě, která se o vše
postará.
Se službou 100PROSERVIS si
klient může vybrat namísto peněžního plnění za vzniklou škodu
kompletní vyřízení škody Kooperativou nebo pořízení nového či
zánovního vozidla.
V případě totální škody nebo odcizení vozidla si klient může vybrat
nové vozidlo a pojišťovna mu může
zajistit aukci vraku vozidla, včetně
předání kontaktu na vydražitele.
100PROSERVIS
Služba v případě totální škody
nabízí výběr nového vozidla
nebo jiného ve stejné nebo
vyšší hodnotě, než měl vůz před
poškozením.
V případě částečné škody
zajistí odvoz vozidla do servisu,
jeho opravu a následné vrácení
umytého a vyčištěného vozidla.
V případě částečné škody zajistí
smluvní servis pojišťovny odvoz
vozidla do servisu, jeho opravu
a následné vrácení umytého a vyčištěného vozidla.
Služba 100PROSERVIS je poskytována zdarma a je určena pro
osobní a užitková vozidla do 3,5
tuny. Platí na území České republiky.
Wüstenrot
pojišťovna
UNIQA SafeLine
Rent +
Spojení moderních technologií
a asistence s vysokým zabezpečením
řeší nouzové situace při provozu
auta, umí regulovat výši pojistného.
Funguje na území Evropy. Pro
řadu klientů je k havarijnímu
pojištění zdarma.
i s pachatelem krádeže. Umožňuje
také snížit výši pojistného, které
se platí podle ujetých kilometrů.
Palubní jednotka registruje ujeté
kilometry, za jízdu po dálnici se započítávají z poloviny.
Motoristé, kteří ujedou 20 tisíc
a méně kilometrů, dostanou slevu
na pojistném, která může činit až
25 procent.
S výpovědí pojištění automobilu již není v pojišťovně Wüstenrot nutné čekat
až na šestitýdenní období před výročím uzavření příslušné pojistné smlouvy. Jako jediná
na českém trhu umožňuje totiž
klientům, kteří jsou nespokojeni
s aktuální pojistkou na svůj automobil, aby ji bez jakýchkoliv sankcí
kdykoliv ukončili.
Jak uvedla mluvčí Wüstenrot pojišťovny Kateřina Bílá, tato možnost se vztahuje jak na majitele
automobilů, kteří mají u této pojišťovny uzavřeno komplexní pojištění, tedy povinné ručení i havarijní pojištění, tak i na případy,
kdy má klient uzavřenu jen jednu
z těchto pojistek.
Možnost kdykoliv bezplatně
vypovědět pojistnou smlouvu bez
udání důvodu umožňuje pojišťov-
ProAuto komplexní
pojištění vozidel
Zákazník může ukončit
pojistnou smlouvu kdykoliv.
Klient, který je nespokojen nebo
má jinou výhodnou nabídku, ji tedy
může ihned využít.
ně podle Bílé vyhnout se občasným
problémům s fingovaným prodejem vozidla. Tímto způsobem řeší
změnu pojistky část řidičů. Odpadne tak i další způsob, jak odstoupit
od pojistné smlouvy, a to dočasné
odhlášení vozidla z provozu, při
němž jeho majitel odevzdá registrační značku. Po celou dobu pak
nemusí platit povinné ručení.
dvoustranu připravili: františek mašek, Radek Bednařík, Tomáš čížek, Martin Kohout a Jan Záluský
Download

Pojišťovací inovátor 2013 - Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna