ŘETĚZOVÝ POHON
Montážní návod
Tento manuál byl vypracován výrobcem a je nedílnou součástí produktu. Je určen pro techniky zajišťující montáž a servis tohoto
produktu. Na tomto zařízení smějí pracovat pouze osoby s patřičným oprávněním pro správnou a bezpečnou obsluhu. Přísně
dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu, jedině tak lze zaručit optimální provoz a dlouhou životnost výrobku. Pokud se chcete
vyhnout nesprávnému použití a nehodám, je nutné důsledně dodržovat všechny instrukce v tomto manuálu. Po zkompletování je
nutné ověřit, že výrobek byl namontován správně a funguje hladce. Následně je nutné poučit uživatele o správné obsluze a předat
veškerou dokumentaci dodávanou výrobcem. Návody, obrázky, fotografie a literatura obsažené v tomto manuálu jsou výhradním
majetkem APRIMATIC S.p.a. a je zakázáno je dále šířit. APRIMATIC je registrovaná známka společnosti APRIMATIC S.p.a.
Možnosti použití a omezení používání
Pohon byl navržen a vyroben pro automatické otevírání a zavírání oken se spodním závěsem, pro sklopná okna, střešní okna a světlíky
prostřednictvím řídící jednotky a nejsou určeny pro intenzivní používání. Jsou určena pro okna s minimální stavební výškou 50mm.
VAROVÁNÍ!
Pohon byl navržen a vyroben výhradně pro dané účely. Jakékoliv jiné využití pohonů, než určené výrobcem je zakázáno a při nedodržení
těchto pokynů může dojít k porušení bezpečnosti a provozuschopnost pohonu.
Výpočet tahu síly a tažné síly
Nákres a výpočet údajů H,P a C
Výpočet síly F nezbytné během otevírání při použití vzorce, v souvislosti s typem oken, nebo dveří.
VAROVÁNÍ!
Snížením zdvihu je možno zajistit maximální tah pohonu.
Výklopné okno s otevíráním ven (A) – Výklopné okno s otevíráním dovnitř (B)
Horizontální střešní světlíky a větrací otvory (K)
F = Potřebná síla pro otevření, nebo zavření (N)
P = Hmotnost okna (pouze pohyblivé křídlo) (Kg)
C = Délka zdvihu okna při otevření (mm)
H = Výška okna (mm)
POPIS POHONU
Elektrický pohon s dvojitým řetězem, vnitřním zásobníkem a maximálním zdvihem do 380 mm. Zdvih je nastavitelný pomocí DIP
přepínačů po odkrytí gumové zátky na krytu pohonu. Je možné nastavit pomocí DIP přepínačů tři dílky zdvihu. Manuální nastavení
délky zdvihu je možné nastavit dle požadavků na okna s maximálním přesahem do 80 mm – (viz.část 3)
Dostupné verze:
O2M 230V (napájení 230 Vac)
O2M 24V (napájení 24 Vdc)
TECHNICKÁ DATA:
Tab.A
Napájecí napětí
Proud
Tažná síla
Tlačná síla
Nastavitelný zdvih
Rychlost pohybu bez zatížení
Způsoby využití
Pracovní teplota
Krytí
Paralelní připojení
O2 M 230V
O2 M 24V
230V ~ 50/60 Hz
24 V DC
1A
350 N
350 N
150 – 250 – 380 mm
nastavitelné pomocí DIP přepínače
24 mm/s
neintenzivní použití
(nepřetržité použití MAX.4min.)
-5°C - +55°C
IP 54
Ano
Součásti balení
Každé balení přípravku obsahuje:
1 pohon kompletní s napájecím kabelem
1 kovový úchyt pohonu pro montáž na rám (na stěnu)
1 úchyt pro upevnění pohonu – verze otevírání dovnitř u výklopného okna
1 návod pro montáž a použití pohonu
1 balíček s příslušenstvím:
Obsah:
1 Úchyt pro rychlou montáž řetězu na okno pomocí 2 šroubů (samořezné šrouby)
1 čep pro spojení s řetězem
6 šroubů (samořezné šrouby) + 4 speciální imbusové šrouby pro uchycení konzoly
UPOZORNĚNÍ !
Ujistěte se, že uvnitř balení jsou výše uvedené součásti balení a že pohon nebyl poškozen následkem manipulace a
přepravy. Likvidaci obalů a dílů nesmí být prováděna v na úkor životního prostředí. Dodržujte předpisy pro likvidaci odpadů
platné ve vaší zemi.
Součásti a rozměry pohonu:
Popis:
1. úchyt pro rychlou montáž řetězu na okno
2. úchyt pro upevnění pohonu – verze otevírání dovnitř u výklopného okna
3. krytý prostor pro DIP kontakty
4. úchyt pro montáž pohonu na rám okna
5. pohon
6. koncová spojka řetězu
7. napájecí kabel
8. čep pro připevnění úchytu k řetězu
Upozornění a předběžné kontroly před instalací.
Přečtěte si prosím před instalací pozorně manuál. Nesprávná instalace může být nebezpečná.
UPOZORNĚNÍ !
Zkontrolujte, zdali je vybraný pohon vhodný pro danou aplikaci. Pro instalaci v náročném, nebo prašném prostředí,
zkontrolujte zdali teplotní rozsah na pohonu je vhodný pro dané prostředí.
UPOZORNĚNÍ !
Zatížení pohonu nesmí být větší, než je uvedeno na štítku pohonu. Při výběru pohonu berte v úvahu, že na okno může
působit vítr, nebo na okno může napadat sníh a proto je vhodné počítat s rezervou. Zejména se jedná o okna s velkými křídly
a s otevíráním ven.
UPOZORNĚNÍ !
Produkty firmy APRIMATIC musí být instalovány proškoleným technickým pracovníkem.
DŮLEŽITÉ !
Pohon může způsobit zranění díky tlačné síle 350 N. Úchyty a připevňovací body musí těmto tlakům odolat.
Pohon nemůže být považován za podpěrnou nebo bezpečnostní část okna. Okna musí být vybavena vhodným
bezpečnostním systémem pro podporu a bezpečnost a musí být upevněna bezpečnostními rameny vhodnými pro danou
hmotnost a daný povrch okna. Zkontrolujte, zdali součásti okna, panty a kování umožňují kompletní otevření okna v závislosti
na délce zdvihu pohonu. V případě, že neumožňují kompletní otevření, mohou být tyto součásti vystaveny nadměrnému tahu
pohonu a mohlo by dojít k poškození okna, nebo pohonu.
POZNÁMKA :
Rádi bychom Vám připomněli, že motorizované okno musí být v souladu se směrnicí pro strojní zařízení. Ovládací tlačítko
musí být instalováno v minimální výšce 1,5 m od země stranou od pohyblivých částí okna a v takové poloze, aby bylo možno
vidět okno během pohybu. Pokud je okno v době pohybu bez dozoru, měli by být instalovány další bezpečnostní zařízení.
POZNÁMKA :
Pokud jsou zjištěny při instalaci nějaké odchylky pohonu, instalace pohonu je zakázána a je nutné kontaktovat technickou
podporu.
Instalace
Řiďte se pokyny výrobce. Instalace se musí provádět za stavu, když je okno v uzavřené poloze.
Výklopné okno, otevírání ven (Obr.1)
a.) Označte střed okna tužkou.
b.) Zaměřte středový držák okna s osou pomocí narýsované středové čáry. Nasuňte úchyt pro rychlou montáž na
mobilní křídlo okna ve výšce minimálně 10mm od rámu, označte si vzdálenosti montážních otvorů (viz rozměry na
obr.1 b-c).
c.) Pomocí vhodné vrtačky vyvrtejte označené body vrtákem Ø3.75.
d.) Zajistěte úchyt pro rychlou montáž (2) na okno pomocí dodaných samořezných šroubů 4,2x16 (3).
UPOZORNĚNÍ !
U hliníkových oken použijte dodané šrouby. U dřevěných oken použijte vruty do dřeva o délce, která vyhovuje tloušťce okna.
e.) Upevněte pohon pomocí úchytu (1) na rám okna pomocí 4 dodaných samořezných šroubů 4,2x16 (5)
f.) Nastavte zdvih otevírání pomocí DIP přepínače. Podrobnosti v odstavci 3. (Nastavení zdvihu)
g.) Upevněte pohon (6) na okenní úchyt (1) pomocí speciálních imbusových zajišťovacích šroubů (7). Pro pevné uchycení
pohonu je nutné použít dva šrouby (7) na obou stranách pohonu, zatímco pohyblivá aplikace vyžduje pouze jeden šroub na
každé straně pohonu pro uchycení.
h.) Zajistěte konec řetězu (9) k připevněnému úchytu pro rychlou montáž na okně (2) a zajistěte pomocí uzavíracího čepu
(4). Řetěz může být doladěn pomocí imbusového stavěcího šroubu na přesný potřebný rozměr. Před samotným propojením
řetězu a úchytu se ujistěte, že koncové oko řetězu (A) a střed okna jsou ve středu. V opačném případě převrtejte úchyt.
Při nesouměrné montáži na střed okna můžete poškodit pohon, nebo okno.
i.) Proveďte elektrické propojení pohonu dle instrukcí v odstavci 4 s odkazem na schéma zapojení.
j.) Proveďte funkční zkoušky pohonu, abyste se ujistili, že pohon pracuje správně a dosáhne koncového spínače bez
jakýchkoliv překážek.
Výklopné okno, otevírání dovnitř (Obr.1)
a.) Označte střed okna tužkou.
b.) Zaměřte středový držák okna s osou pomocí narýsované středové čáry. Nasuňte úchyt pro rychlou montáž na mobilní
křídlo okna ve výšce minimálně 10mm od rámu, označte si vzdálenosti montážních otvorů (viz rozměry na obr.2 b-c).
c.) Pomocí vhodné vrtačky vyvrtejte označené body vrtákem Ø3.75.
d.) Zajistěte úchyt pro montáž na rám okna (1) pomocí samořezných šroubů 4,2x16 (3) dodaných jako příslušenství.
e.) Upevněte úchyt pro rychlé připevnění řetězu (4) na držák pro upevnění pohonu – otevírání dovnitř (5) pomocí 2 dodaných
samořezných šroubů 4,2x16 (6 a 7) – z jedné strany na rám a z druhé strany na střed oka řetězu.
UPOZORNĚNÍ !
U hliníkových oken použijte dodané šrouby. U dřevěných oken použijte vruty do dřeva o délce, která vyhovuje tloušťce okna.
f.) Nastavte zdvih otevírání pomocí DIP přepínače. Podrobnosti v odstavci 3. (Nastavení zdvihu)
g.) Upevněte pohon (8) na okenní úchyt (1) pomocí speciálních imbusových zajišťovacích šroubů (9). Pro pevné uchycení
pohonu je nutné použít dva šrouby (9) na obou stranách pohonu, zatímco pohyblivá aplikace vyžduje pouze jeden šroub na
každé straně pohonu pro uchycení.
h.) Zajistěte konec řetězu (12) k připevněnému úchytu pro rychlou montáž na okně (4) a zajistěte pomocí uzavíracího čepu
(2). Ujistěte, že koncové oko řetězu (A) a střed okna jsou ve středu. V opačném případě převrtejte úchyt.
Při nesouměrné montáži na střed okna můžete poškodit pohon, nebo okno.
i.) Proveďte elektrické propojení pohonu dle instrukcí v odstavci 4 s odkazem na schéma zapojení.
j.) Proveďte funkční zkoušky pohonu, abyste se ujistili, že pohon pracuje správně a dosáhne koncového spínače bez
jakýchkoliv překážek.
Nastavení zdvihu
Pohon je vybaven DIP přepínačem pro nastavení zdvihu s maximální délkou zdvihu na 380 mm.
Nastavení zdvihu řetězu se provádí dvěma DIP přepínači, které jsou umístěny uvnitř pohonu pod černou pryžovou zátkou.
UPOZORNĚNÍ !
Nastavení zdvihu se provádí pouze v případě, že je pohon odpojen od napájení a nastavení smí provádět pouze proškolená a
kvalifikovaná osoba.
DIP přepínače
Tab.B
dip 1
ON
ON
OFF
OFF
ZDVIH
dip 2
ON
OFF
ON
OFF
→ 380 mm
→ 250 mm
→ 150 mm
→ 0* mm
* Pro manuální nastavení
Nastavení zdvihu
Odpojte pohon od napájení.
Nastavte DIP přepínače na požadovaný zdvih, jak je uvedeno v tabulce B (např.: DIP1 na OFF a DIP2 na ON pro nastavení zdvihu
150mm).
Zapojte pohon k napájení.
Zadejte příkaz pro uzavření okna. Pohon uloží při uzavření okna koncovou polohu.
Zadejte příkaz pro otevření okna. Pohon se otevře na požadovaný zdvih 150 mm.
Pokud budete chtít uložit manuálně požadovaný zdvih, je zapotřebí nastavit DIP přepínač do polohy OFF-OFF.
Odpojte pohon od napájení.
Nastavte DIP přepínač do polohy OFF-OFF.
Zapojte pohon k napájení.
Zadejte příkaz pro uzavření okna. Pohon uloží při uzavření okna koncovou polohu.
Zadejte příkaz pro otevření okna. Pohon se začne otevírat a v požadované poloze zadejte příkaz pro uzavření a během 5 s. Se
začne okno uzavírat do koncové polohy. Tímto procesem je zdvih uložen.
DŮLEŽITÉ :
V případě, že se okno nezastaví v poloze zámku, pošlete 2 po sobě jdoucí příkazy pro uzavření okna, dokud se pohon nezastaví.
Tímto způsobem pohon ukládá výchozí pozici zdvihu pohonu.
Elektrické propojení (Obrázky 3 a 4)
UPOZORNĚNÍ ! Vypněte před samotným propojováním napájení. Může dojít ke zranění el. proudem.
UPOZORNĚNÍ ! Instalujte vícepólový spínač s minimálně 3 otevřenými kontakty, s odlišným spouštěním 0,030 A na
úroveň kontrolní linie pohonu. Ujistěte se, že elektrický systém je v pořádku a v souladu s přepisy.
Zkontrolujte napájecí kabely, zdali vyhovují parametrům pohonu. Proveďte elektrické propojení, jak je znázorněno na obrázku 3,
nebo 4.
POZNÁMKA : Pro bezpečný provoz systému je nutné použít Normálně otevřené ovládací spínací tlačítko, nebo se uchýlit k
taktovanému napájení na potřebnou dobu pro pohyb. Pokud je okno ve vyšší poloze, než 2,5m od podlahy, použijte ovládací
tlačítko.
Umístění dvou pohonů na jedno okno.
Zpravidla je vhodné použít jeden pohon pro okno max.šířky 1,6m. Paralelní propojení dvou pohonů na jednom okně
by měl montážník provádět na základě materiálu okna a odolnosti rámu.
Závěrečná instalace
Místo, kde je zapojen pohon opatřete štítkem POZOR POHYBLIVÝ MECHANISMUS OKNA. Na konci práce musí
montážník zkontrolovat instalované zařízení a správnou funkci systému. Měla by být provedena analýza rizik a pokud
je to nezbytné, měla by být dána bezpečnostní opatření. Montážník musí označit místo s automatizací dle stanovených
předpisů týkajících se nebezpečných oblastí s rizikem pohybových částí.
Nastavení uzavírání okna:
POZNÁMKA : Správné nastavení uzavření okna zaručuje životnost a dobrý stav pohonu. Po uzavření okna by mělo být
těsnění okna správně stlačené. V opačném případě je zapotřebí nastavit koncovku řetězu tak, aby se vyrovnala potřebná
vůle.
DŮLEŽITÉ :
V případě, že se okno nezastaví v poloze zámku, pošlete 2 po sobě jdoucí příkazy pro uzavření okna, dokud se pohon nezastaví.
Tímto způsobem pohon ukládá výchozí pozici zdvihu pohonu.
Upozornění pro uživatele a údržbu.
Montážník musí poskytnout uživateli systému všechny informace týkající se funkce systému a bezpečnostní
pokyny k automatickému systému.
Návod k použití musí být pečlivě uschován a musí být k dispozici všem budoucím uživatelům zařízení.
UPOZORNĚNÍ !
Používejte pohon výhradně pro použití uvedené v tomto manuálu. Jakékoliv jiné použití je nevhodné a nebezpečné.
Nedotýkejte se řetězu pohonu když je pohon v pohybu. Netlačte na okno při pohybu pohonu. Při spouštění pohonu mějte
kontrolu nad zařízením a vyvarujte se toho, aby pohon ovládali děti. Veškeré opravy a údržba pohonu může být prováděna
pouze kvalifikovanou osobou. Dodržujte pravidelnou údržbu a kontrolu zařízení.
UPOZORNĚNÍ !
Před provedením jakékoli práce s pohonem odpojte napájení pohonu.
Ochranná opatření při manuálním používání.
V případě poruchy se nesnažte zasahovat a obraťte se na proškoleného montážníka. Pokud je to nutné, otevřete okno
ručně. V případě výpadku napájení, nebo v případě, že je mechanismus zablokován postupujte dle následujících pokynů.
Odstraňte kolík, který zajišťuje konec řetězu na úchytu okna.
Údržba
Poznámka: Údržba musí být prováděna pouze proškolenou osobou v soulady s předpisy.
UPOZORNĚNÍ !
Odpojte napájení během instalace, údržbu, nebo výměny zařízení. Pravidelné testy pohonu se provádějí nejméně každých 6
měsíců, aby se docílilo dobrého provozu systému. Jednou ročně zkontrolujte celkový stav oken, dobrý stav pantů a těsnění
oken. Pro dokonalý provoz je vhodné promazat řetěz silikonovým mazivem ve spreji. Všechny opotřebené díly nahraďte
pouze originálními díly. Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozen.
UPOZORNĚNÍ !
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, nebo firmou,která pohon instalovala. V případě, že dojde k
výměně (náhradě) pohonu, odpojte napájení pohonu a potom odpojte spojovací čep, který spojuje řetěz s úchytem.
Odšroubujte připevňovací šrouby z držáku okna a vyjměte pohon.
UPOZORNĚNÍ !
Neprovádějte zásahy do pohonu, neotevírejte jej a ani nerozebírejte jeho části. Obraťte se na servisní středisko.
Výklopné okno – horní otevírání ven.
Vzdálenost mezi křídlem okna a
rámem 0 - 15mm
Rám okna
Křídlo okna
NE
Otočná aplikace
ANO
Výklopné okno – horní otevírání dovnitř
Vzdálenost mezi oknem a rámem 0 - 15mm.
Rám
Křídlo
Otočná aplikace
NE
ANO
Další aplikace
Pro světlíky
S použitím úzkých úchytů
Elektroinstalace O2M 230V
Elektroinstalace O2M 24V
Hnědý
Černý
Modrý
Modrý
Vodič o průřezu 1mm2
Hnědý
Vodič o průřezu 1,5mm
Download

Návod pro instalaci pohonu