3/2010
cena:
1-2
Slovo starosty
2-5
Radnice hlásá
6
Policie informuje
6-11
Na téma
12-15
Škola a školka
17-18
Kultura - historie
19-23
Spolky a organizace
24-26
Sport
26
Zvědavá anketa
27-28
Společenská rubrika
28-29
Názory čtenářů
30
Z Infocentra
Policie informuje
21.4. od 17.00 do 19.00 proběhla
na Obecním úřadě v obci Ohaře
beseda s občany za účasti policistek z preventivně informační
skupiny v Kolíně a vedoucího
OOP Týnec nad Labem. Občané
byli seznámeni s bezpečnostní
situací v daném teritoriu, poté
jim policistky pustily preventivní
film, ve kterém byla zpracována různá témata ( jak se nestát obětí trestného činu, jak se
nestát obětí podvodníka, jak se
chránit před kapsáři apod). Poté
následovala diskuze.
více na straně 6
5kč
Konec školního roku, začátek prázdnin.
Školní rok 2009/2010 se blíží ke
svému konci. Když začínal, byl jako
čistý nepopsaný list. Co zajímavého
přinesl? Jistě vím, že žáci i učitelé
pracovali naplno, aby výsledky žáků
byly co nejlepší. Na začátku školního
roku jsem vítal 31 prvňáčků. Čas
utíká velmi rychle , takže tento měsíc
jsem se zúčastnil DNE SLABIKÁŘE
, kde prvňáčci předvedli co se vše
naučili, a nebylo toho málo. Žákům,
kteří budou mít výborné výsledky,
blahopřeji a Vám , kterým tento
školní rok nepřinesl dobré známky,
přeji, aby ten příští školní rok byl
úspěšnější. Rodičům, kterým děti
udělají radost svými výsledky, gratuluji a rodičům, u kterých té radosti
bude méně, přeji, aby v klidu se
svými dětmi zhodnotili výsledky a
byli jim nápomocni v zlepšení studijních výsledků.
Velmi rád bych poděkoval celému
pedagogickému
sboru
v
čele
s panem ředitelem i všem ostatním pracovníkům školy za poctivou
a náročnou práci při plnění školního
vzdělávacího programu i dalších
mimoškolních činností v průběhu
celého školního roku. Také bych rád
poděkoval všem žákům naší školy
za vzornou reprezentaci školy i
města, jak ve sportu, tak i v různých
olympiádách a soutěžích. Děkuji
Vám, děti.
Jménem svým i za zastupitele města Vám, děti, přeji klidné a spokojené prožití prázdnin.
Hodně sluníčka, nových kamarádů i
zážitků, ať si odpočinete , načerpáte
co nejvíce nových sil a ve zdraví se
vrátíte do školních lavic na začátku
nového školního roku. AŤ ŽIJÍ
PRÁZDNINY!
Josef Polák, starosta města
Lanko, lavička a svědomí.
Viděl jsem asi už popáté rozřezané
lanko, které drží síť na veřejném
hřišti ve Vinařících a aby to nebylo vše, tak na vedlejším dětském
hřišti někdo ukradl lavičku. Bylo
mi z toho smutno. Když jsem si tu
zkázu prohlížel, vzpomněl jsem si
na jeden příběh ze starého Říma.
Tam kdysi dávno vládl císař Augustus. Dával svým poddaným chléb
a hry a oni mu odváděli daně. Au-
gustus měl manželku Livii. Livie se
způsobem vlády svého manžela nesouhlasila, chtěla méně her a více
daní. Rozhodla se proto svého chotě
z vládnoucího postu odstranit. Ale
jak na to? Veřejně to nešlo – císař
měl funkci na doživotí, a byl tak
oblíbený, že dokonce už v době
svého panování dosáhl toho, že ho
prohlásili bohem. Všechny trumfy
měl ve svých rukách. Livie se proto
1
Týnecký
Zpravodaj
uchýlila k metodě, která byla tehdy velmi rozšířená.
Rozhodla se svého muže otrávit. Nebylo to ale úplně
jednoduché. Augustus znal svou ženu až do morku kostí, věděl, oč tady běží, a dával si na sebe pozor. Osobní
stráž měl neustále na dohled, nikdy nezůstával s Livií
o samotě, všechno jeho jídlo testovali ochutnávači. Co
teď? Nakonec na to Livie přišla. Augustovými hřebíky
do rakve se staly fíky. Toto ovoce miloval, sám si je
trhal ze stromů a přímo v zahradě je jedl. Pod rouškou
noci tedy Livie obcházela stromy v zahradě a nanášela
na zrající plody jed. Před očima své ženy umíral Augustus ve značných bolestech řadu měsíců. Na uprázdněný
císařský stolec zasedl Liviin syn Tiberius, který ovšem
svou matku vzápětí odsunul na letní sídlo daleko od
Říma, čímž jí definitivně znemožnil podílet se na politickém dění. Tož tak.
Zpět ke hřišti. Pod rouškou noci (asi) a s nožem
(či jiným nástrojem) v ruce přeřezal kdosi lanko ( asi
popáté ) a někdo jiný, a nebo možná ne, ukradl lavičku.
Možná ten někdo kolem hřiště chodí denně do školy a
nebo do práce a má radost, že škodí a ubližuje nám
všem.
Slovo starosty
Možná by bylo na místě uvést, jak to dopadlo s Livií.
Zbyly jí oči pro pláč. Žila ještě mnoho let, byla svědkem
postupného úpadku Říma i celé říše, přežila svého
syna (nepamatuji si přesně, kdo otrávil jeho) a také
ji začalo hryzat svědomí. Čím byla starší (a dožila se
požehnaného věku), tím ji hryzalo více, a to až do té
míry, že se musela velmi ponížit a uprosila (a uplatila)
svého vnuka, aby ji též nechal prohlásit bohyní, aby se
za své činy nemusela smažit v pekle. Císař Claudius to
pro svou babičku udělal, ale jak to dopadlo, tedy zda se
smaží, nebo nesmaží, o tom už historie mlčí. Jisté je, že
se smažila ve svých výčitkách a špatném svědomí řadu
let, ještě na tomto světě.
Moderní člověk si s pojmem „špatné svědomí“
příliš hlavu neláme. Jsme zaměřeni na výsledek, cesty
k němu vedoucí bývají podružné. Nelíbí se mi to, ale je
to tak. Proto mám pro vás dvě zprávy. Ano, pro tebe
s tím nožem. Dobrá zpráva pro tebe je, že Livii nikdy
nedokázali, že Augusta otrávila. Špatná zpráva je, že v
dnešní době těžko uplatíš hlavu státu, aby tě prohlásila
za boha.
Josef Polák, starosta města
Radnice hlásá
Informace o činnosti Městského úřadu a Zastupitelstva města Týnce nad Labem
Zastupitelstvo města schválilo:
1.návrh změny Územního plánu Města Týnec nad Labem
– navrhovatelé: p. L. S. – pozemky parcela č. 1194,
1193 v k. ú. a obci Týnec nad Labem ( NP – plochy
přírodní – změna na BI – bydlení v rodinných domech ),
paní M. Š. – pozemky parcela č. 1866/7 a 1866/5 v k.
ú. a obci Týnec nad Labem ( NZ – plochy zemědělské
- změna na BI – bydlení v rodinných domech ) s podmínkou dle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. , že úplnou
úhradu nákladů na její zpracování a na mapové podklady budou hradit navrhovatelé,
2.cenovou nabídku na výměnu dveří a luxfer u bytovky Ve Výmolu č. 480 od společnosti PKS MONT a. s.
pobočka Kolín, cena: 199 294,70 Kč s DPH,
3.finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Kolíně na rok
2010,
4.navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní
rok 2010/2011 na počet 28 dětí a žádost o schválení
uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem v době letních
prázdnin od 2. 8. – 31. 8. 2010,
5.smlouvu o dílo na zahradnické práce v Týnci nad
Labem – BUS zastávka u mostu a kostel Stětí sv.
Jana Křtitele, paní Ing. Anna Stočesová, cena: max.
125 000,- Kč včetně DPH,
6.cenovou nabídka na zpracování studie odbahnění a
úprav rybníků v Týnci nad Labem ( Mezihoří ) – p. Ing.
2
Jiří Jodl – ISP, cena díla: 19 000,- Kč bez DPH,
7.zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Týnec nad Labem za rok 2009,
8.nápravná
opatření
k
výsledku
přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009,
9.závěrečný účet města Týnec nad Labem za rok
2009 se závěrem, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 sb.,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ),
10.investiční záměr a Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku v rámci programu Podpory obnovy přirozených
funkcí krajiny na nestavební akci – dotace ve výši
250 000,- Kč,
11.žádost o poskytnutí dotace na obnovu národních kulturních památek na rok 2010 – MPZ Týnec nad Labem,
kostel Stětí sv. Jana Křtitele – restaurování oken ve výši
200 000,- Kč,
12.dohodu o partnerství s Občanským sdružením
Zálabí, MAS,
13.úhradu členských příspěvků na rok 2010 ( první
pololetí roku 2010 ) – Občanské sdružení Zálabí, MAS,
výše úhrady 10 200 Kč,
14.návrh změny Územního plánu Města Týnec nad
Labem – navrhovatel Outdoored s. r. o. , Týnec nad
Labem - pozemek parcela č. 1423/6 v k. ú. a obci
Týnec nad Labem ( NP – plochy přírodní – změna na OS
Týnecký
Zpravodaj
– občanské vybavení ) s podmínkou dle § 45 zákona č.
183/2006 Sb. , že úplnou úhradu nákladů na její zpracování a na mapové podklady bude hradit navrhovatel,
15.návrh změny Územního plánu Města Týnec nad
Labem – navrhovatel p. Ing. M. M. – pozemek parcela č.
1932/37 v k. ú. a obci Týnec nad Labem ( NZ – plochy
zemědělské – změna na BI – bydlení v rodinných domech ) s podmínkou dle § 45 zákona č. 183/2006 Sb.
, že úplnou úhradu nákladů na její zpracování a na
mapové podklady bude hradit navrhovatel,
16.pamětní mince ( raznice, mincovní špalek ) – 300
ks, cena: 50 000,- Kč bez DPH ( paní Magdaléna
Dařbujánová )
17.dřevěné krabičky na mince – 300 ks, cena: 24 000,Kč bez DPH ( Victoria-AG ART )
18.fotoreportáž a videoreportáž – cena: 7 500,- Kč bez
DPH ( Foto Jan Vidrna )
19.hrnečky s potiskem – 200 ks, cena: 36 000,- Kč bez
DPH ( Foto Jan Vidrna )
20.soubor pohlednic ( 28 pohlednic ) – 1 000ks, cena:
Radnice hlásá
54 000,- Kč bez DPH ( Vydavatelství Baron )
21.kniha – 1000 ks, cena: 257 000,- Kč bez DPH (Vydavatelství Baron )
22.počet členů Zastupitelstva města Týnec nad Labem
na volební období 2010 – 2014 – 11,
23.cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení akce: „ Veřejné
multifunkční hřiště Města Týnec nad Labem“ - Sportprojekta Praha s. r. o., Praha 1 – cena: 45 000,- Kč bez
DPH,
24.poskytnutí finančního příspěvku – TJ Sokol Týnec
nad Labem – tenisový oddíl , na zakoupení bubnové
sekačky pro údržbu travnatých ploch kolem tenisového
areálu ve výši 20 000,- Kč,
25.smlouvu o dílo – Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o.
– inženýrská činnost – ul. Hešova – prodloužení STL
plynovodu, cena bez DPH: 14 300,- Kč,
26.cenovou nabídku na restaurování matričních knih –
Knihařství Čáp, Praha 4 – max. cena 32 000,- Kč bez
DPH.
Bioodpad a třídění odpadu
Myslím si, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že
svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu z domácností představuje jednu z nejdůležitějších
služeb,
kterou obec pro své občany zajišťuje. Nic se nerodí bez
problémů, a tak i na systém třídění odpadů si občané
zvykají postupně. Na odkládání tříděného odpadu,
(plasty, papír, sklo) je zřízeno v Týnci n.L., Lžovicích
a Vinařicích zatím celkem 19 míst (hnízd) s barevnými kontejnery. Tento počet není definitivní a rádi bychom jej dále rozšířili. Přivítáme a zvážíme všechny
Vaše návrhy a nápady, kam a do kterých lokalit bychom mohli ještě směrovat zřízení nových sběrných
míst. Odvoz tříděného odpadu totiž stojí náš rozpočet
výrazně menší částky než odvoz domovního odpadu
netříděného.
Čím více občané odevzdávají tříděného odpadu,
tím méně tun zbývá k odvezení odpadu netříděného,
kde platíme za jednu tunu 1.140,-Kč. Oproti tomu
například za jednu tunu bioodpadu platíme jen 450,kč. Pro zajímavost mohu uvést konkrétní čísla. Za
měsíc květen 2010 zaplatilo Město Týnec n.L. za odvoz
33,27 t netříděného odpadu celkem 37.927,-Kč. Za
stejné odbobí jsme zaplatili za odvoz 32,53 t bioodpadu 14.638,-Kč. Váhově tedy srovnatelné množství,
v nákladech rozdíl značný.
Bylo by chybou si myslet, že třídění odpadů
neovlivní podstatně jednotlivec. Naopak, třídění, které
začíná u každého občana, v každé domácnosti, u
každé sběrné nádoby, jednotlivé prázdné PET lahve,
v součtu pak znamená velká čísla. Za rok 2007 jsme
3
Týnecký
Zpravodaj
vyprodukovali celkem 706 t odpadů . Z toho bylo 654 t
za nejdražší, netříděný komunální odpad. V roce 2008
jsme celkem odvezli 735 t odpadů, z toho však bylo
netříděného komunálu již jen 483 t. V roce 2009 se
množství netříděného odpadu snížilo na 430 t. Tady je
vidět značný vliv třídění na celkové náklady vynaložené
z rozpočtu města na odpadové hospodářství.
Přestože obec stále dotuje svoz a ukládání komunálních odpadů , snaží se vedení města o to, aby
odpadové hospodářství nezatěžovalo náš rozpočet
čím dál víc, ale právě naopak, snaží se
vynaložené
náklady snižovat.
To lze jedině cestou třídění odpadů.
Za odvoz tříděného
odpadu státní organizace Ekokom
vrací do rozpočtu
města významné
finanční částky. Dá
se říct, že čím víc
třídíme, tím menší
náklady musí město
na svoz odpadů a
jejich skládkování
vynaložit.
Proto je také
důležitý oddělený
sběr
bioodpadu,
který město praktikuje od poloviny
dubna do poloviny
listopadu. Zde bych chtěl apelovat na všechny občany,
kteří tento systém používají a sběrné nádoby na bioodpad si odebrali a využívají je. Na těchto sběrných nádobách je text s uvedením odpadů, které do nádoby
patří, a také těch, které se do ní dávat v žádném případě
nesmějí. Nádoby slouží na sběr zbytků ovoce, zeleniny,
4
Radnice hlásá
kuchyňský odpad, odpad ze zelené domácnosti, zbytky
pečiva, obilovin, travní hmotu, plevel, listí, jemné či
drcené větve, hobliny, piliny apod. Nelze do nich ale
v žádném případě ukládat netříděný komunální odpad,
exkrementy , živočišné zbytky, suť, maltu, plechovky,
plasty, papír, sklo, popel a jakékoli nebezpečné odpady.
V loňském roce fungovala spolupráce s občany v tomto
smyslu vzorně a zdálo se, že všichni tento systém pochopili. Letos na jaře se však potýkáme s překvapivě
velkým počtem případů, kdy občané v nádobách na
bioodpad uloží také netříděný komunální odpad, PET
lahve, papír, popel, smíchají jej s bioodpadem, navrch
dají trochu zelené trávní hmoty a myslí si, že se nic
nestane. Možná tak jednají z nevědomosti, možná
z nedostatku zodpovědnosti. Neuvědomují si ale, že
tím znehodnotí celý náklad bioodpadu sběrného vozu,
při jehož vysypání v třídírně se na to přijde. Potom
celý tento náklad není přijat mezi bioodpad, určený
k dalšímu zpracování na ušlechtilé komposty, apod.,
ale přijde mezi klasický netříděný komunální odpad, za
jehož uložení pak zaplatíme ne již 450 kč/tunu, ale plných 1.140 kč/tunu.
Proto bych chtěl touto cestou vyzvat všechny naše
spoluobčany a zejména pak ty, kterých se to týká, aby
si uvědomili jednu věc. Platí, že celý řetěz je tak pevný,
jak pevný je jeho nejslabší článek. Jestliže jeden nepevný článek znehodnotí pevnost celého řetězu úsilí a
opatření, které na poli třídění odpadů realizujeme, znehodnotí se tak práce všech ostatních. Při správném
Radnice hlásá
Týnecký
Zpravodaj
třídění odpadů z domácnosti, při relativně dobré dostupnosti devatenácti hnízd na sběr tříděného odpadu v
obci, je střídavá frekvence 14 dní na odvoz bioodpadu
a TKO dostatečná. Pokud někomu nestačí jedna nádoba
120L na bioodpad, může si požádat v sekretariátu starosty města a obdrží nádoby dvě. Určitě ale není nutné
mísit tříděný bioodpad s netříděným domovním odpadem.
Za pracovníky odboru životního prostředí Vám mohu
také slíbit, že budeme nadále provádět námatkové kontroly nádob na svoz tříděného bioodpadu před jejich
vysypáním do sběrných vozů SOP a.s. a tak se případní
hříšníci nemohou spoléhat na to, že se na jejich počínání
nepřijde. V dnešní době, kdy rostou veškeré náklady
a režie spojené s odpadovým hospodářstvím, od pohonných hmot přes energie, musíme náš systém třídění
používat správně a zodpovědně.
Stanislav Kyselák – vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství, MěÚ Týnec n/L
Poděkování volebním komisím
Chtěla bych poděkovat všem členům okrskových volebních komisí za jejich bezchybné zpracování volebních
výsledků, voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Zároveň se budu těšit na další spolupráci s mnohými z nich , při volbách do zastupitelstev obcí, které nás čekají v podzimních měsících.
J. Motlová
5
Týnecký
Zpravodaj
Policie informuje
21.4. od 17.00 do 19.00 proběhla na Obecním úřadě
v obci Ohaře beseda s občany za účasti policistek z
preventivně informační skupiny v Kolíně a vedoucího
OOP Týnec nad Labem. Občané byli seznámeni s
bezpečnostní situací v daném teritoriu, poté jim policistky pustily preventivní film, ve kterém byla zpracována
různá témata ( jak se nestát obětí trestného činu, jak
se nestát obětí podvodníka, jak se chránit před kapsáři
apod). Poté následovala diskuze.
17.6. bylo oznámeno odcizení jízdního kola z garáže
domu v obci Velký Osek. Neznámý pachatel přelezl plot
a neuzamčenými dveřmi vnikl do garáže, odkud odcizil
horské kolo. Hmotná škoda je vyčíslena na 16.000Kč.
3.6. bylo oznámeno, že v období od 28.5. do 3.6.
došlo k odcizení měděných okenních parapetů, záklopů
opěrných stěn a měděných okapových svodů z volně
přístupného pozemku novostavby rodinného domu.
Zloděj způsobil hmotnou škodu za 60.000Kč.
Dne 17.6. došlo na silnici II. třídy v katastru obce
Jestřábí Lhota k dopravní nehodě, při které řidička,
nar.1979, jela s vozidlem Renault Kangoo ve směru
od dálnice D11 na Kolín. Z dosud nezjištěných příčin
přejela do protisměru, kde přední částí vozidla narazila
do nákladního vozidla Tatra řidiče (1956), který jel ve
směru od Kolína k dálnici D11. Vozidlo Renault bylo po
nárazu odhozeno do pravého silničního příkopu. Při této
dopravní nehodě došlo bohužel k úmrtí řidičky vozidla
Renault. K jinému zranění nedošlo. Přítomnost alkoholu
u řidiče byla vyloučena dechovou zkouškou. Hmotná
škoda způsobená touto dopravní nehodou je vyčíslena
na 30.000Kč.
Dne 2.6.2010 v 13:00 hodin byla oznámena na OOP
Týnec nad Labem krádež peněz z domu v obci Veltruby.
Poškozená vpustila do domu muže, který uvedl, že jde
provést opravu kanalizace v domě. Jednalo se o muže
ve věku 50 let, bílé pleti, vysoký 160cm, hubené postavy, hnědých vlasů, na hlavě měl pracovní kšiltovou
čepici bílé barvy. Na sobě měl rifle modré barvy s laclem, pracovní bundu bílé barvy. Na nohou černé tenisky. Hovořil česky, ale se slovenským přízvukem. Po
provedené obhlídce domu poškozené uvedl, že náklady
na opravu budou 9.800.-Kč. Žena vyndala požadovaný
obnos z obálky a obálku se zbytkem finanční hotovosti
položila volně na postel. Neznámý pachatel poté vylákal ženu do sklepa, kde ji zaměstnal otevíráním kohoutu u kotle. Pod záminkou, že jde nahoru zkontrolovat odpady, odcizil volně položenou obálku se zbývající
částkou a odešel. Poškozené způsobil hmotnou škodu
ve výši 20.800.-Kč. Pachateli hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
28.5. oznámeno vloupání do rozestavěného neoploceného rodinného domu v obci Velký Osek. Pachatel
odcizil 32 kusů kabelů z rozestavěného rozvaděče a
32 metrů měděných trubek. Svým jednáním způsobil
škodu za 49.400Kč.
nprap. Petra Čimová
Na téma
Labe a Týnec nad Labem
Oslavili jsme letos Den Labe a jistě právem. Mnoho
toho zůstáváme této nádherné řece dlužni. Věnujme jí
tedy alespoň toto krátké zamyšlení a vzpomeňme, jak
se zásadním způsobem vepsala do historie a do života
města.
Nebudu tu nyní rozebírat, jak složitým způsobem řeka
Labe vznikla a jak si prorvala u nás svoji trasu posledním výběžkem Železných hor. Více se tomuto tématu
věnuji v úvodní kapitole připravované knihy o devíti
stech létech od první písemné památky zmiňující Týnec
nad Labem.
První zápis o našem městě není písemnost ledajaká.
Jedná se o Kosmovu kroniku českou, byť psanou
v jazyce latinském. Autor tu podrobně popisuje setkání
vládnoucího přemyslovského knížete Vladislava z Prahy
se svým bratrancem knížetem Otou ze starobylé Olomouce. Jeho popis mohl být podrobný proto, že se setkání obou knížat osobně zúčastnil a dokonce u Vladis6
lava na Otu žaloval. Setkání se událo 1. května roku
1110 a je dodnes pro náš milý Týnec velmi důležitým
datem. Mnoho historiků se zabývalo naší bohatou historií a prakticky všichni se shodli, že Týnec nad vršky,
nebo Týnec na Hůrkách, jak se tehdy Týnec nad Labem
nazýval, musel být místo natolik významné, že se o něm
vědělo, a navíc i schopné hostit vládnoucí přemyslovská
knížata.
A není divu. Připomeňme si jen první mapu zobrazující Hercynský les a s ním samozřejmě Čechy Claudia
Ptolemaia z 1.století našeho letopočtu. Jak jsme již
několikrát uvedli, název Týnec má kořen –tyn-, ten je
odvozen z keltského –dun-, a možná pochází z ještě
staršího kořene původního prajazyka. Na oné mapě je
i zakreslena řeka Labe, která tehdy nesla název Alois,
rovněž keltského či předkeltského původu. Keltské osídlení dosvědčují nálezy na zdejším kopci Kolo. Zatím jen naší hypotézou je názor, že Redintuinon na
Týnecký
Zpravodaj
Ptolemaiově mapě je právě toto Kolo. Leží totiž, jak
ukazuje ona mapa, právě v ohybu Labe, který je u
Týnce dodnes patrný.
Je zřejmé, že řeka Labe ovlivňovala od samého počátku
Týnec a týnecké osídlení zase ovlivňovalo řeku Labe.
Jsou spolu nerozlučně spojeny.
Znovu si klademe otázku, proč sedlečtí cisterciáci
pospíchali právě do Týnce k Labi? Bylo to jenom proto,
že byli řád vodní, anebo i proto, že tu byli před nimi Keltové právě nad Labem? Nevíme. Víme však bezpečně, že
právě u Týnce byla odbočka dávné trstenické obchodní
stezky na Bydžov a Hradec Králové. Existuje dokument
z roku 1306, podle kterého prodává Jaroslav z Choltic,
který tehdy vlastnil Týnec, kmetu Hodkovi dědičně oba
labské břehy pro výsadní zřízení mlýnské o dvou kolech,
aby za to platil půl hřivny z kola ročně. Vybavil jej také
z pravomoci konšelské. Psán v té době je Týnec jako
vilae, možná i městečko podle saského práva, které
mělo tržiště. Když se ve 14. století v nedaleké Sedleci
usadili mniši cisterciáci valdsaského kláštera, usadili
se i v Týnci. Král Jan Lucemburský roku 1339 v Týnci
povolil výstavbu již dříve zmiňovaných mlýnů a navíc
opat Heinrich povolil i postavení hospody u přívozu, aby
horníci a kupci, kteří cestovali z Chlumecka do Kutné
Hory, nebyli všelikými lapky okrádáni. Král Jan týnecké
mlýny osvobodil od berní. Labe hrálo v životě našeho
městečka důležitou roli. Jak uvidíme dále, bylo klíčové
pro počáteční hospodářský život obce, ale chráněný
přechod přes Labe byl důležitý i pro stát. Dole u Labe
se usazovali rybáři, tkalci, barvíři a další živnostníci. Po
Labi se splavovaly vory do Německa a dokonce i do Nizozemí. S voraři se do Týnce dostaly tři zdejší patricijské
rody Mensingerů, Specingerů a Heisingerů. Významné
byly i rody týneckých mlynářů Klicperů, Janovských a
hlavně Pernerů. Ti poslední měli velkou zásluhu o vznik
týneckého průmyslu. S nimi se spříznil rod Hamplů a
Morstadtů i pražských Fričů. V Týnci se zakoupil i rod
Harrerů,který se rovněž zasloužil o hospodářský rozkvět
městečka. Z jmenovaných rodů se narodili významní
týnečtí rodáci Karel Mensinger, Vilík Heš, dr. Jaroslav
Perner, matka Petra Bezruče nebo spisovatel František
Hampl. Všichni rádi vzpomínali na týnecké Labe a rádi
se do Týnce nad Labem vraceli, aby tu u Labe načerpali
nové síly do dalšího života. Však také Týnec nad Labem
byl pohledné místo. U Labe stál Harrerův dům, který
postavil pravděpodobně drážďanský stavitel Schuricht,
stála tam Pernerova vila, stál tam druhý Pernerův mlýn
na místě shořelého mlýna Janovských, kde se narodila
Antonie Josefina Janovská, naše nejlepší krajkářka a
byl tam překrásný Ostrov, který měl část ve francouzském slohu se sochami dovezenými až z Paříže a část
anglickou s nádhernými dřevinami, z nichž mnohé byly
vzácné. Labe bylo stříbropěnné. Vždyť František Kmoch
jednu ze skladeb po něm nazval. Za tenisovými dvorci
pod Hradem směrem k městu byla velmi hezká písečná
pláž říčních lázní Paloučka,kterou zásobovaly říčním
Na téma
pískem firmy Rieger a Chotěbořský. V rohu pod Hradem
byla krásná zatopená louka, na níž se v zimě bruslívalo
a hrál se hokej. Velmi hezky působil i rybníček Bláto,
kolem něhož procházela březová alej s lavičkami pro
odpočinutí vedoucí na fotbalové hřiště. Kdysi dávno
tudy protékalo Labe přímo pod Hradem a vytvářelo tu
zajímavé meandry, podobně jako u Ostrova..
Poslyšme, jak na známého českého spisovatele, učitele
a ředitele týnecké školy zapůsobil Týnec a jak na něj
zapůsobilo Labe. Když chodíval z Červených Peček
pěšky do Kolína, kde učil, ulovil si nervovou poruchu
z přetížení. Pak se dověděl, že bude učit v Týnci. Píše,
že sem šel původně nerad, ale za několik neděl utopil
onu nervozitu v blahodárném Labi a prožil v Týnci nad
Labem osmnáct let svého života vesele a spokojeně.
Citujeme dále přímo Františka Flose: „Není krásnější
a líbeznější řeky nad Labe, není příjemnější procházky nad procházku na Šibeničník a na Kolo nad Labe a
pro myslivce nad toulky s puškou po týneckých polích,
lukách a rozsáhlými lesy. Před úpravou Labe bývaly na
lukách stovky kachen různých druhů, poletovaly tam
sluky, křičeli tam chřástalové, vznášeli se nad vodami kozlíci a mečeli jak jehňátka. Spisovatel Turgeněv
dovedl v Lovcových zápiscích vylíčit krásu přírody a lovcovo nadšení, když se na tu krásu díval, že býval tak
dojat, že zapomínal i střílet. Tak mně bývalo také často.
Pokoušel jsem se i o rybolov. Jenže jsem při lovu četl
a tak mi často uplavala udice, aniž bych věděl kam.
Do Týnce nad Labem zavítalo mnoho zajímavých hostů,
které jsem vodíval do školy.
Spisovatel Karel Leger a prof. František Procházka /
Franta Župan/ přicházeli z Kolína často. Básníci Josef
Svatopluk Machar, Antonín Klášterský, František S.
Procházka, Alois Šíp , Karel Rožek, Karel Červinka, ti
přijížděli jen někdy, kdežto František Sekanina jezdíval
často na hony. Vítal jsem i malíře J. Krále, Miloše Jiránka, Myslbeka juniora a cestovatele Jana Havlasu a Enrico
Stanko Vráze. Všem se v Týnci nad Labem líbilo, chválili
městečko na kopečku nad Labem malebně rozložené
a krásným okolím byli nadšeni. František Flos obdařil
Týnec básnicky zpracovanou starou pověstí. Tu je:
Nad Týncem trůní zbytky tvrze,
v ní mocný rod prý dávno žil,
snad dobrý byl, snad utiskoval drze
lid okolní a z jeho krve tyl.
To jisto jest, že podlehl v kruté půtce
a hrdý vítěz mu domov zžeh,
ba pověst dí, že krutý rodu škůdce
vzal pomstu zlou i na dětech.
Syn starší svěšen na vrcholu chlumu,
syn mladší zkusil krutá kola muk,
a dcerka sní již dávno svojí dumu,
kde prodírá se řeka v skály z luk.
7
Na téma
Týnecký
Zpravodaj
Ta dívka, jež svou vzácnou krásou
se mohla zachránit a bez cti dále žítzavrhla škůdce i bezectnou spásu
a v řece hledala, však nenalezla klid.
Za každé noci stoupá z hlubin řeky,
jak bílá mlha líbá bratrů hrobsnad čeká zázrak, jejž přinesou věky,
vždy zklamána se vrací zpátky do útrob.
Dnes se tu vše změnilo. Moderní doba zlikvidovala
pohádkový Ostrov. Vznikla však zde propust Týnec nad
Labem na usplavněném Labi s nastavitelným jezem
a podvodní chodbou, jako atrakcí. Dnes tzv. „uhelná
cesta“ nefunguje, leč přesto se na našem Labi objeví
nějaká loď, která tu majestátně pluje. Je to hezký
pohled. V Evropské unii vznikla Mezinárodní komise pro
ochranu Labe MKOL. Dohoda o ní byla podepsána 8.
října 1990 v Magdeburku. Stanovila si nejen ekologické
a hydrologické cíle , ale i cíl snížení zátěže Severního
moře z Labe. Zároveň po splavnění Labe umožnit turistiku po vodě krásnou krajinou Polabí.
Věřme tomu, že se krajina kolem Labe změní blíže
k původnímu idylickému stavu, vždyť si to naše Labe
zaslouží.
Snad tedy na závěr ještě básnička, kterou složil spisovatel František Hampl, žák Františka Flose a syn ředitele
a spolumajitele Pernerovky ing. Františka Hampla.
F. Hampl
Mlýn na Labi
Labe šplouchá, starým kolem vládne
vodníkovi v noci sladkých chvílích nachový rtík rusaličky
sládne
kol něj šotci- duchové zlí – roztahují sítě.
Bezmocný jsi, jako ulekané dítě,
kdy zříš sytý život pohádek svých v staromódním
mlýně,
pantáta si sedá na lavičku před mlýnicí líně,
prášek spěchá do hospody. Pivem jež se bíle pění
doušky mocné pomalu se v kratochvilné anekdoty
mění,
švarný mládek, jak obvykle rytířsky se dvoří
sličné dceři panímámy- jako věchet hoří
Stárek samotář je, pod jezem se koupá --A mlýn klape ---Na vodě se uvázaná loďka rozpustile
houpá
a jez šumí, hučí, pohádky své zradostněle šumí
jež však lživá duše lidská k neslyšnosti tlumí.
Vše je v starém mlýně! V noci rejdy divé, když se
zaprášeným
okénečkem luny světlo sivé
do mlýnice kolem kupy moučných pytlů plouží,
provádějí noční šašci, život láskou dlouží
rusalky a vodní víly i kamatý vodník lstivý--Každý kout je v nočním šeru milostivý
myšky kryje, kočky kryje i milostné pletky kryje
a i sněním mlžné pohádečky v přemýšlivá srdce ryje.
Spodem do mlýnice omamný pach Labe line
a s ním obraznost tvá v skutečnost splyne
srdce tvé je i já tak často sním --blízko věřit kouskům bláznivým --A tak rozčarován člověk čeká jitra,
vlahým sněním orosené krásné bude Zítra
až pak v tuto dekoraci lidé přijdou z rána --A ti lidé přišli! Ale jací lidé! Je začarována
pohádka zas, noci krásné v bláhové tvé snění.
Přišli noví lidé –lží a penězi vše cení
a jen počítají, kradou, lhou a podvádějí!
ing.Žmolil Horymír
Labská bytost
Bugavec
Tam, kam kroky poutníka jen občas zavítají, tam
hluboko, kam až paže řeky mohou sahat. V přilehlých
močálech a jezerech hnilobou zkažené vody stojaté a
plny hmyzu, jejichž hladinu překrývá zelený nános a
obstupují neproniknutelné hradby houštin, kde stromy
staleté jsou a duchové lesů jedinými pány. Hlasy žab se
táhnoucí do dáli. Vzduch těžký a paprsky v zelenavých
provazcích jen protnou spleť větví.
V lůně polabských vod, jejich ramen a mokřad, na dně
v doupěti bahenním, v němž spočinuly stovky nebohých
a dodnes spočívají jejich kosti polámané, na místech,
8
kde se houštím nesou jejich nářky a plují s větrem jejich duše. Kde mlha zatuchlá se vznáší a i zvířata se bojí
chodit…..Tam, ve skrytu hlubin vody a doupěte v blátě,
žije bytost, nestvůra Bugavec…polabský démon z vod.
Jakub Hrnčíř
Celý popis labské bytosti si můžete přečíst v kronice
infocentra.
Týnecký
Zpravodaj
Na téma
Nalezení tajemné labské bytosti
Co se skrývá v kalných hlubinách řeky Labe? Jaká bytost
by mohla žít ve vodním království řeky kolem Týnce nad
Labem? Nechybí Týnci pověst z řad vodních strašidel?
Tyto a další úvahy byly důvodem k nápadu zapojit týnecké obyvatele do hledání takovéto bytosti, která by
reprezentovala pohádkový svět řeky protékající kolem
města a současně uvedla chystané Svátky Labe.
Sami organizátoři nečekali takový ohlas. Po vyvěšení
plakátu v místní základní škole a výzvě k hledání,
vymýšlení a malování představ o pomyslné labské bytosti, začaly do infocentra Outdoored proudit desítky
sošek, papírových a textilních modelů, výrobků z plastu
a odpadových materiálů, kreseb, maleb i literárních děl.
Řada výtvorů měla dokonalé popisy, které seznamovaly s tím, čím se bytost nejraději živí, jaké má vlastnosti, jak je bezpečná, nebo naopak nebezpečná, nebo
jaká místa v Labi má nejraději. Díky neuvěřitelnému
počtu více než šedesáti děl se infocentrum v Týnci nad
Labem totálně zaplnilo výtvory a názvy, jako například
Mrožoun Labský, Krevetka, Laběnka, Upírská labská
víla, Navna, Drak Labík, Bugavec, Svítilka nebo Duhový
sumec. Nejvíce děl přinesly děti z místní základní školy
a z oddílu Kamarád. Také kategorie dospělých se nedala
zahanbit a ve sbírkách se objevily krásné literární a výtvarné práce nebo třeba návrh jména pro budoucího
reprezentanta řeky Labe.
Z tolika krásných děl bylo pro organizátory
soutěže velmi těžké vybrat vítěze. Rozhodli se proto
sestavit komisi z řad odborníků i laiků a nominovat 20
děl do závěrečného hodnocení. Ta pak byla vystavena
na Svátky Labe ve velkém bílém tee pee na Ostrově,
a všichni návštěvníci akce se tak mohli zúčastnit volby nejoblíbenější příšerky. V neděli odpoledne 6.6. se
v rámci závěrečného ceremoniálu Svátků Labe obyvatelé
konečně dozvěděli, že v řece u Týnce nad Labem žije
bytost, asi 2 metry dlouhá, která se nazývá HADOŠKA
TÝNECKÁ. Výtvor od dětí ze školní družiny vynikal
délkou i zajímavým názvem a své prvenství si určitě
zasloužil. Hned v závěsu byl druhým nejoblíbenějším
tvorem Perleťovec týnecký paní Evy Náhlovské a třetím
oblíbencem kreslený vodník pana Milana Jelínka.
Celá akce byla milou ozdobou I. ročníku Svátků Labe,
které uspořádalo infocentrum Outdoored a Outdoored
s.r.o. ve spolupráci s městem Týnec nad Labem a díky
skvělé pomoci řady místních organizací i jednotlivců.
Všem, kteří se do Svátků Labe zapojili, touto cestou
velmi děkujeme.
Záběry z průběhu Svátků Labe najdete ve fotogalerii
infocentra na www.outdoored.cz/infocentrum
Za Outdoored s.r.o. Mgr. Petra Koppová
BUGAVEC
9
Týnecký
Zpravodaj
Na téma
Svátky Labe
Lidé odjakživa rádi slaví. Slaví se křtiny a pak jmeiny, šťastné návraty, vítězství, tu výročí svatby a jindy
zase výročí rozvodu. My v Týnci nad Labem jsme první
červnový víkend oslavili řeku. Při akci nazvané Svátky
Labe jsme mohli zažít dva dny aktivního a pasivního
odpočinku, zábavy i závodního ruchu.
První den, v sobotu, byly pro zájemce připravené výlety do okolí. Parta vodáků prozkoumala slepá ramena
lžovická a veletovská na seakajacích. Ostatní zůstali
nohama na zemi; hrstka výletníků vyrazila mikrobusem
do Dobšic, kde se konal Dětský den v místním keltském
areálu. Největší zájem byl ale o výlety na kolech. Podle
chuti si cyklisté vybrali vzdálenost. Jedna skupina tak
pohlédla na kraj z gotické bašty v Semtěši a pokořila
Železné hory. Druhá vyrazila na sraz veteránů do Chotusic, nutno podotknout, že veteránů automobilových.
A třetí skupina cyklistů se snad snažila vyhandlovat za
kola koně v hřebčíně v Kladrubech. Největší službu nám
všem prokázalo počasí. Ono, když s vámi jede na výlet
sluníčko, hned se zdá všechno pěknější.
Někteří dorazili až večer na Ostrov – společenský areál
v Týnci nad Labem. O co byli méně opálení, o to více
měli sil na zábavu. Rybáři hostili vynikajícím kaprem,
zahráli jsme a zazpívali v tee pee a se setměním zakotvila u břehu Labe bárka s nymfami.
Už byla ale neděle a poklidná nedělní atmosféra začala
jiskřit závodním napětím. Hlavním bodem odpoledne
byl závod dračích lodí. Na start nastoupilo celkem devět
posádek, každá po dvaceti pádelnících. Všechny posádky absolvovaly trénink a minimálně tři závodní jízdy. Takový výkon je vítězstvím i bez medaile! Tu však dostali
tři nejrychlejší dvacítky, na třetí místo dosáhli hokejisti
HC Snails, na druhé gymnazisté z Kolína a nejrychleji
zněl buben posádky Bismarck.
Kromě dračích lodí křižovaly hladinu i motorové čluny a
kajaky, které zvaly k projížďce. Nejkurážnější se odvážili
slanit do jednoho z člunů z mostu a Ostrov celou neděli
patřil především dětem, na které čekaly Vodní hrátky soutěže „plné vody“.
Závěr akce patřil odhalení dlouho hledané labské bytosti. Nakonec se všichni dozvěděli, co že to v Labi žije.
Tak mějte oči otevřené, třeba Hadošku jednou uvidíte.
Za společnost Outdoored bychom Vám rádi poděkovali
za přízeň a účast na letošním prvním ročníku Svátků
Labe a těšíme se, že za rok to bude setkání stejně
příjemné a nebo ještě o kousek víc.
Za pořadatele Jana Ryantová.
10
Týnecký
Zpravodaj
Na téma
Rozhovor s ….
Redakční rada Týneckého zpravodaje se dohodla, že v příštích číslech bude uveřejňovat malé interwiev
s představiteli týneckých firem, či podniků. Jelikož toto číslo je tématicky zaměřeno na Labe, je nasnadě zeptat
se člověka nejpovolanějšího, a to pana Alexandra Zipse, který je vedoucím zdymadla v Týnci nad Labem.
Pane Zipsi, čtenáře jistě bude zajímat, jak dlouho již pracujete jako vedoucí zdymadla a jak jste se k této práci
dostal?
Jako vedoucí v Týnci pracuji 34 let a před tím 3 roky v Lysé n/Lab. A 3 roky v Brandýse n/Lab., kde jsem sbíral
zkušenosti. Celkově tedy letos 40 let u Povodí Labe. Do Týnce jsem nastoupil před dokončovacími pracemi,
takže jsem zde vlastně od zrodu zdymadla. Je to určité plus, protože celou stavbu jsem sledoval ještě před
zatopením.
Jaký je Váš vztah k Labi?
Dá se říci stručně, že pozitivní. Od dětských let jsem se na Labe díval z okna našeho bytu v Čelákovicích. Na Labi
jsme bruslili, koupali a se a prostě jsem na Labi vyrůstal. Co víc dodat. Snad jen to, že jsem stále zaměstnancem
Povodí Labe.
Kdy byl největší provoz ve zdejší propusti?
Největší BUM se celkově na labské vodní cestě nejen u nás datuje od roku 1977 do roku 1996. Denně jezdilo 30
lodí – 15 tam a 15 zpět a každá necelých 1000 t uhlí pro Chvaletickou elektrárnu. Vláda ovšem poté rozhodla, že
přeprava bude probíhat vlakem. Zda to bylo šťastné řešení, nedokážu posoudit. Když jsme se ale byli podívat na
otevření kanálu Rýn-Mohan-Dunaj, jen jsme koukali, co všechno se přepravuje a jaký provoz tam je. Zřejmě je
celá Evropa hloupá a my jsme zvítězili.
Jaký byl nejhorší, nebo nejnebezpečnější okamžik při Vaší práci?
Nejhorší zážitek nastal v roce 1988, kdy v létě v podvečerních hodinách na plavební komoře praskla uprostřed
sklopná vrata. Byla to tak mimořádná událost v celé republice, že neexistoval žádný manuál co dělat. Vše se
vyřešilo, nikomu se nic nestalo. Loď byla vzdálená naštěstí asi 180 m od prasklých vrat. Vrata se zhotovila nová,
trvalo to sice 1 rok, ale vše se dotáhlo do vítězného konce.
Co se týká nebezpečí, je to vždy , když je zvýšený průtok do povodně. Za dobu existence zdymadla což je 34 let
zde proběhla 2x voda tzv. 20-tiletá, a to v roce 1981 a 2006. Ta stoletá voda, která už proběhla na Povodí Vltavy a
Moravy je zatím někde v záloze. Ta nás nemůže minout. Je jen otázkou kdy a zda se toho naše generace dožije.
Zažili jste zde i nějakou veselou příhodu?
Komická příhoda, která se nám stala byla veselá až s odstupem času. Na počátku plavby jela prázdná souprava
z Chvaletic pod vlivem alkoholu. Loď v plavební komoře brzdí zpětným chodem lodních šroubů a a lodník na přídi
nahodí oko lana na vázací zařízení. To ale zřejmě pod vlivem alkoholu viděl vícekrát a minul cíl. Závěr byl ten, že
kapitán špatně odhad zpětný chod a výsledek byl, že loď se zastavila o vrata plavební komory. Pochopitelně došlo
ke škodě především na vratech, ale i na lodi. Na základě podobných případů vznikl v Nymburce tenkrát poříční
oddíl VB, dnes Policie ČR. Probíhá to stejně jako na silnici – alkohol a předpisy.
Jaké si myslíte, že jsou perspektivy plavby Polabím?
Perspektivy splavnění Labe do Pardubic je odvislé od vlády, jak si nechá našeptávat od ochranářů. V současné
době je Labe splavné až k peřejím pod Přeloučí, což jsou necelé 2 km od zdymadla Přelouč. I tato akce neproběhla
bez problémů, protože jednou se kuklil motýl, pak žáby a já nevím co ještě. Nejsem proti přírodě, to v žádném
případě, ale vždy lze nalézt oboustranný kompromis, stejně jako v manželství, a jednou se snad dočkáme splavnění
až do Pardubic.
Děkuji Vám za odpovědi.
Rozhovor s panem Alexandrem Zipsem vedl Žmolil Dušan
11
Týnecký
Zpravodaj
Škola a školka
Mladý zahrádkář
Úspěchy našich žáků v přírodovědných soutěžích
I letos byli žáci naší školy úspěšní.
Nejprve se konalo okresní kolo BIO olympiády. Zaměření
pro letošní rok bylo.
Ptáci žijící v ČR. Nejúspěšnější žáci ze školního kola se
zúčastnili okresního kola. Zde plnili následující úkoly:
1) písemně odpovídali na teoretické otázky o ptácích
žijících v ČR, 2) poznávali živočichy, rostliny a v tomto
školním roce i hlasy ptáků a 3) dělali laboratorní úkol.
Okresní kolo BIO olympiády pro starší kategorii se konalo v Kolíně dne 13.5. 2010. Naši školu reprezentovali
2 žáci – Jakub Řeháček z 9.B a Sára Smutná z 8.B.
Sára Smutná byla na pěkném 4. místě a Jakub Řeháček
skončil na 2. místě a postoupil do krajského kola, kde
z 30 soutěžících obsadil 18. místo.
V mladší kategorii se okresního kola konaného v Kolíně
dne 28.4. 2010. Zúčastnili také 2 žáci – Jakub Mazura ze
7.B a Romana Kvasničková ze 7.A. Jakub Mazura byl na
5. místě a Romana Kvasničková zvítězila s náskokem
7 bodů a rovněž postoupila do krajského kola. I v krajském kole, kterého se zúčastnilo 32 soutěžících byla
úspěšná – skončila na pěkném 13. místě. Před ní byli
pouze 4 žáci základních škol, ostatní byli studenti gymnázií.
Druhou a rovněž úspěšnou přírodovědnou soutěží bylo
okresní kolo soutěže
Mladý zahrádkář, které se konalo v Kolíně dne 13.5.
2010.
V mladší kategorii za naši školu soutěžila pouze 1 žákyně
– Sofie Smutná. Obsadila 2. místo. Ve starší kategorii
naše škola měla 3 zástupce – Romanu Kvasničkovou –
9. místo, Radku Syrovou – 6. místo a Sáru Smutnou
– 3. místo.
Děkuji všem jmenovaným žákům za dobrou přípravu
na soutěže a za úspěšnou reprezentaci školy.
ZŠ Týnec nad Labem
12
Týnecký
Zpravodaj
Škola a školka
13
Týnecký
Zpravodaj
Škola a školka
Školka v přírodě na Benecku
Neděle 6. června byla smluveným dnem našeho odjezdu.
Do autobusu jsme naložili ohromné kufry, stavebnice
s hračkami a mnoho dalších potřebných věcí. Po nastoupení natěšených dětí již nic nebránilo, abychom
mohli vyrazit na Benecko. Cesta autobusem byla sice
dlouhá, ale nám to nevadilo, zkrátili jsme si ji zpíváním
písniček a vyprávěním o tom, jaké to na té školce v
dostavěly svoje domečky z přírodnin a strávili jsme tam
skoro celé odpoledne. Tento den byl zakončen oslavou
naší kamarádky, která slavila šesté narozeniny.
Další den začal malinko smutně, protože pro našeho
nemocného kamaráda přijela maminka a odvezla si ho
domů. My jsme ale nelenili a šli plnit další úkol. A to
hledat dvojlístky, trojlístky a
čtyřlístky. Ani by nikdo nevěřil,
jaké jsme měli štěstí v hledání
čtyřlístků. Našli jsme jich
opravdu hodně.
Ve středu po snídani jsme se
vydali na dlouhou túru, která
nás zavedla až na vrhol rozhledny s názvem Žalý. Výlet
se nám moc líbil, ale nožičky
přece jenom trošku bolely. Tak
jsme odpočívali u malování
hrnečků a to děti moc bavilo a
byly šikovné. A opět následovala oslava kamarádky, která
měla také šesté narozeniny.
přírodě asi bude. Samozřejmě nesmíme zapomenout
na králíky z klobouku, protože králíci Bob a Bobek nás
provázeli celou školkou v přírodě, a to tak, že jsme jim
pomáhali plnit úkoly.
Po příjezdu do penzionu jsme se ubytovali, naobědvali
a vyrazili za krásnou přírodou malebného Benecka. Děti
byly velmi nadšené z kvetoucí louky, která se rozprostírala kolem cesty a lesíka, kde si postavily domečky
z přírodního materiálu. Po delší vycházce, vybalení
kufrů, dobrém jídle, vykoupání a pohádce byli naši malí
předškoláci uloženi ke spánku a nerušeně spali až do
rána.
Druhý den ráno nám malinko pršelo, tak jsme si společně
hráli a začali malovat náš kalendář. Když přestalo
pršet, vyrazili jsme dle přání dětí do lesíka, kde si děti
14
Čtvrtek byl dnem žonglování a
sportování. Děti si vyzkoušely
žonglování s míčky, přetahování
s lanem, skákání jako králíci
z klobouku a mnoho dalších
pohybových her. Zažili jsme
spousty legrace a děti nechtěly
o odjezdu domů ani slyšet.
Den byl zakončen tancováním
na diskotéce a rozdáním odměn za splněné úkoly. A
nechybělo ani veselé kouzlení se svítícími hůlkami, kdy
děti již v pyžamkách kouzlily jako kouzelník Pokustón.
Doma měly děti o čem vyprávět, zážitků bylo opravdu
hodně.
Mateřská škola Týnec nad Labem
Škola a školka
IX. ŠKOLNÍ AKADEMIE
Páteční odpoledne 14. května patřilo již IX. ročníku
školní akademie, která se jako tradičně konala v hale
místní základní školy. Obecenstvo zhlédlo vystoupení
všech ročníků prvního stupně a některých žáků stupně
druhého. K vidění byla spousta tanečních vystoupení
různých žánrů – nechyběly latinsko-americké tance,
country tanec, aerobic, mažoretky a jiné taneční
kreace. V podání dětí zaznělo i několik písniček. Ve
dvou vstupech se představil dramatický kroužek pod
vedením paní učitelky Hejtmánkové, který nastudoval
týnecké pověsti. Pro vás, kteří jste se nezúčastnili akademie máme dobrou zprávu – tyto pověsti budete moci
zhlédnout ještě letos na slavnostech k výročí založení
města. Velkým zpestřením bylo vystoupení taneční skupiny Inferno z Kolína, jež bylo až do poslední chvíle
překvapením i pro pořadatele akce. V této 16-ti členné
taneční skupině se představily tři žákyně naší školy.
Všichni účinkující si pochutnali na sladkém občerstvení,
ale největší odměnou pro každého byl potlesk mnoha
diváků z řad rodičů, prarodičů, kamarádů a přátel školy.
Jako památku na tento ročník akademie si diváci odnesli výrobek dětí z keramické dílny. Již dnes se všichni
těšíme na jubilejní X. ročník školní akademie.
SLABIKÁŘ SLAVIL SVÁTEK
Za horkého červnového odpoledne v pátek jedenáctého
oslavili prvňáčci Svátek Slabikáře. S velkým nadšením
žáčci předvedli svým rodičům a prarodičům, jak se za 1.
školní rok naučili poznat všechna písmena, z nich složit
slova a ze slov celé věty. Tento den nebyl pouze oslavou
Svátku Slabikáře, ale především úsilí a píle dětí, které
recitovaly, tančily a některé úryvky ze slabikáře i zazpívaly. Od samého začátku se děti těšily na slibovaná
překvapení. Jedním bylo předání knížky ,,Šlápoty“ z rukou našeho pana starosty, s věnováním města Týnec nad
Labem. Obsahem této knížky jsou prázdninové příběhy
party dětí, a tudíž bude tato kniha vhodnou četbou na
začátek příštího školního roku. Druhé překvapení bylo
o něco sladší – dort v podobě Slabikáře, na kterém si
děti smlsly.
Marcela Veisová ZŠ Týnec nad Labem
ŽÁKYNĚ ZŠ OPĚT BODOVALY
Blížícím se koncem školního roku se žáci místní základní
školy účastnili několika sportovních soutěží. Za zmínku
určitě stojí Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj, obojí
v kategorii starších dívek.
Okresního kola soutěže pohár rozhlasu, konajícího se
na kolínském stadionu, se zúčastnilo 10 dívek osmých a
devátých tříd. Jmenovitě Kosinová Pavlína, Kovaříková
Julie, Kubelková Michaela, Douděrová Martina, Konývková Michaela, Kučerová Lenka, Tahadlová Tereza, Tuhá
Marcela, Tuhá Simona a Puncmannová Kateřina. V této
soutěži se každá dívka mohla zúčastnit maximálně dvou
atletických disciplín. Žákyně obsadily 1. místo, z něhož
byly nadšené především proto, že porazily kolínskou
sportovní 7. ZŠ. Po okresním kole se 25. 5. ve stejném
složení se zúčastnily krajského kola v Houšťce u Staré
Boleslavi. Z dvanácti okresů se dívky umístily na krásném 5. místě.
Druhou zmiňovanou soutěží je atletický čtyřboj.
Začátkem školního roku se žákyně zúčastnily okrasního kola v Atletickém čtyřboji, kde opět obsadily zlatou příčku. Kvůli nepříznivému podzimnímu počasí bylo
následné krajské kolo odloženo na 3. června letošního
roku. Tohoto kola se v Mladé Boleslavi zúčastnila
Douděrová Martina z 8. ročníku, která pro družstvo nasbírala nejvíce bodů. Dále Konývková Michaela, Kučerová
Lenka, Tuhá Marcela a Tuhá Simona z ročníků devátých.
Dívky se za podpory paní učitelky Lenky Štěrbové, která
je na všechny soutěže pečlivě připravovala, umístily na
3. příčce. Toto umístění je v krajském kole Atletického čtyřboje velikým úspěchem. Věříme, že pokud by
se této soutěže mohla zúčastnit i žákyně 9. ročníku
Kateřina Puncmannová, získaly by dívky opět prvenství
a následně by se prezentovaly v republikovém finále.
Marcela Veisová ZŠ Týnec nad Labem
15
Týnecký
Zpravodaj
16
Týnecký
Zpravodaj
Kultura
Jarní koncert
Již tradičně se v měsíci dubnu uskutečnil koncert
dětského pěveckého sboru Základní školy Týnec nad
Labem. Děti pod vedením paní učitelky Mgr.Adély Černé
zpříjemnily svým posluchačům jarní odpoledne krásnými písničkami. Jako hosté jim tentokrát pomohli rozeznít
týnecký kostel členové studentského pěveckého sboru
Gaudeamus z Kutné Hory se sbormistrem Mgr. Zděnkem
Lickem. V jejich podání zazněly spirituály, balady, ale i
varhanní skladby. Oběma souborům velice děkujeme a
těšíme se opět na slyšenou.
Zuzana Hájková
Muzeum Týnce nad Labem
Muzeum, jak jsme již v minulém čísle informovali,
připravilo “Výstavu fotografií a dekoračních dřevovýrobků
Jaroslava Nováka”. Výstavu tentokrát navštívilo více
návštěvníků cizích než týneckých. Na výstavu a na týnecké muzeum s Vánišovými dřevořezbami a hlavně
jeho betlémem se přijeli podívat návštěvníci z Přelouče,
z Pardubic a i z Prahy. Jaroslav Novák patří mezi čtveřici
týneckých fotografů, kteří zobrazovali v určité době
Týnec nad Labem na svých fotografiích, které, přestože
byly zhotoveny amatéry, mají profesionální úroveň.
Ti fotografové byli Antonín Šebelka, Ladislav Kozel,
Vojtěch Vulterin a Jaroslav Novák. Díky jim a jejich fotografiím máme dnes možnost sledovat, jak se Týnec
nad Labem měnil v průběhu minulých sedmdesáti let. A
to už je hodně dlouhá doba. Dnes už je to vlastně historie. Novákovy fotografie byly vhodně doplněny ukázkami jeho druhého koníčka, kterým je dřevovýroba dekorativních předmětů. Návštěvníci tu viděli velké dřevěné
podnosy, vázičky, svícny i lucerničky z jasanu, tisu, z
ořechu, z jabloně, hrušně i švestky - tedy z dřev bílých
i barevných.
Muzeum nyní připravuje výstavu „Týnečtí cestovatelé”,
kde bude vzpomenuto žáka týnecké školy, který zodpovídal za stav rakouského loďstva ve Středozemním
moři, a který obeplul celý svět, majora Vozába, rodáka z nedalekých Kojic, dále velkého cestovatele Enrico
Stanko Vráze, který v Týnci trávil vždy svou dovolenou, cestovatele, který procestoval více než 40 zemí
Vojtěcha Vulterina a jediný African Club, který byl ve
své době unikátem, bude vzpomenut také.
V průběhu letních měsíců bude nově instalována
základní historická výstava Týnce nad Labem, neboť si
takovou proměnu již zaslouží. Změna bude prováděna
„za pochodu”, neboť prázdninové měsíce, jsou měsíce
turizmu a muzeum tedy nemůžeme odstavit. Navíc ke
4. září musí muzeum připravit výstavu historie Setkání
Týnců a to nebude malá práce.
Muzeum nyní úzce spolupracuje s několika badateli,
kteří pro naše muzeum znamenají značný přínos, neboť
sem přinášejí nové poznatky z Evropy i z Čech a ti,
kteří bádají kolem Týnce nad Labem dodávají zajímavé
nálezy. Tak získalo naše muzeum václavský groš a řadu
dalších artefaktů.
Sloužíme nejen jako středisko ukazující historii Týnce
nad Labem, ale i jako konzultant témat a otázek této
oblasti se týkajících pro diplomové a semestrální práce
studentů, práce badatelů a zájmů široké veřejnosti.
Oslavy 900 let a Sraz Týnců 2010
Oslavy devítistého výročí první písemné zmínky o našem
městě se kvapem blíží. Spolu se srazem Týnců se bude
konat ve dnech 4. a 5. září. Předseda přípravné komise
pan Josef Vomáčka, její členové i zástupci týneckých
organizací a spolků se Vám budou snažit představit
bohatý kulturní a sportovní program. Přivítáme zde
představitele spřátelených Týnců, okolních obcí a
doufáme, že se oslav zúčastní i mnoho našich nynějších
i bývalých spoluobčanů.
Chystáme sportovní soutěže v kopané, tenise i stolním
tenise,volejbalu a šachách, hasičskou soutěž, ukázky
kynologů, sokolníků i turistickou vycházku po zajíma-
vostech města. Svou troškou do mlýna přispějí i infocentrum Outdoored, základní a mateřská škola, Svaz
zdravotně postižených, rybáři, myslivci, zahrádkáři,
děti z oddílu Kamarád, včelaři a děvčata z TK Pohoda.
Při této příležitosti bude vydána historická publikace,
pamětní mince, soubor pohlednic, hrneček s motivem
Týnce a překvapení připravily i děti z keramického
kroužku ZŠ.
V sobotu bude od rána probíhat na náměstí historický
jarmark s ukázkami řemesel. Dopoledne se přidají
výstavy v muzeu, infocentru a ve škole. V deset hodin slavnostně začne oficiání program, bude pokřtěna
17
Týnecký
Zpravodaj
historická publikace a zahájeny sportovní soutěže.
Odpoledne proběhne na Masarykově náměstí kulturní
program a večer na Ostrově koncert skupiny Buty a
taneční zábava.
Podrobný scénář Oslav se stále dopracovává a budeme se snažit Vám jej představit během měsíce srpna
v mimořádném vydání Zpravodaje nebo jinou vhodnou
Kultura
formou.
Doufáme, že průběh příprav ani samotných oslav
nenaruší žádná nenadálá událost, a velice se těšíme na
shledání s Vámi o prvním zářijovém víkendu.
Těšíme se i na setkání s rodáky a bývalými spoluobčany,
které bychom tímto chtěli srdečně pozvat.
Za přípravnou komisi Zuzana Hájková
Radarové stanice v Týnci nad Labem a okolí za 2. světové války
Jedna z dominantních radarových stanic za druhé
světové války se nacházela na území katastru obce
Krakovaný u Týnce nad Labem, nedaleko Kolína.
Jednalo se o stanici I.třídy s krycím názvem „KORALLE“
a velitelstvím „Schwer Flugmelde-Leitkompanie, Ortsgruppe Luftnachrichten”. Dochovaly se o ní poměrně
podrobné zprávy: sloužila zde posádka 500 lidí, z toho
171 svobodných i vdaných žen ve stáří od 18 do 40 let
(Blitzmädel). Mužů zde pracovalo 300, ve stáří od 20 do
55 let. Velitelem (zároveň hlásného obvodu Praha) byl
major letectva, rotám veleli nižší důstojníci.
Objekt byl rozložen na pozemku o velikosti přibližně
50 hektarů, sestávající se z části orné a z části lesní
půdy. Nacházelo se zde asi deset objektů, polozděných
baráků i zděných budov, s masivními betonovými stropy
a několik betonových podstavců - základen pro antény
radarů - „anténní farmy“.
Standardní baráky německého válečného typu. Nízké stavby sloužily jako ubytovny spojařek, mužstva,
důstojníků, jako „infrastruktury“, hygienická zařízení,
18
umývárny, sklady a podobné.
Operační sál, velitelství a telefonní ústředny byly
důkladně zděné. V sále se nacházela světelná mapa, na
které se zobrazovala vzdušná situace s vyhodnocením
dálkově přenášených dat získaných radary.
Ústředna nebyla zcela dokončena: se stavbou se
začalo v květnu 1944 a stavební činnost pokračovala
do 5.května 1945, kdy byla pouze část technického
vybavení odvezena, zbytek podle přesných pokynů a
rozkazů zničen výbušninami či spálen.
Celkem zde pracovalo šest radarů: jeden WASSERMANN, jeden JAGDSCHLOSS, tři FREYA (konkrétní typ
není znám) a jeden WüRZBURG-RIESE. Dále zde stála běžná KV a SV rádiová vysílací stanice a přijímací
ústředna s několika asi třicetimetrovými stožáry „anténní farmy“. Bylo počítáno i s náhradními telefonními
linkami a ústřednou. Přímé spojení s Prahou zajišťovaly
tři telefonní linky, další vedly do vzdálenějších ústředen
a poplachových hlásek (kterých bylo v okolí 10), na
letiště i jiná důležitá místa a instituce.
Týnecký
Zpravodaj
Historie
Vojenské události v Týnci nad Labem a okolí za 2. světové války
Od roku 1942 byla uzavřena škola a přeměněna v
ubikaci německé posádky. V Adámkově borku zbudoval
wehrmacht dřevěný srub a na betonové základně radar. Ke konci války byl kolem Týnce nad Labem vy­
kopán zákopový systém a dole u mostu byly zhotoveny
dřevěné zátarasy s mohutnými dřevěnými bunkry po
obou stranách. Po 5. květnu 1945 došlo k incidentům
s Němci, kteří po vyhození do povětří objektů u Krakovan evakuují své vojáky a přívržence z města a
okolí. V časných hodinách ranních 9. května 1945 tak
odjíždí hlavní část posádky a zbytek pokračuje v ničení
zbývajících objektů. V okolí města a podél komunikací
směrem na Záboří nad Labem bylo zaházeno veliké
množství zbraní. Část byla také svržena z dřevěného
mostu do Labe. Proto také Rusové drží od 10. května
1945 do 7. června 1945 v Týnci nad Labem vojenskou
posádku se sídlem na Ostrově. Velitelem byl plukovník
Kuzmin. Týnec byl určen jako sběrné středisko válečné
kořisti pro celé okolí. Vojáci pro svoji lepší orientaci
zde vybudovali z přírodních materiálů velkou plastick-
ou mapu týneckého okolí. Střelivo bylo skladováno v
lomu a na jatkách, ostatní sklady byly ve škole a na
Ostrově. Sovětský trén odvezl 25 aut německých pušek
a jiného vojenského materiálu, léčiva a obvazový materiál byly předány kolínské nemocnici. U Sváravy byl
umístěn tábor těžkého dělostřelectva. Na Hornické
bylo volně vypásáno 1000 koní. V době války vyráběla
Pernerova strojírna, která leží u Labe, především kola
a některé další díly k tankům. V obci Vinařice, která
leží na levé straně Labe došlo v květnu 1945 také k
několika incidentům s ustupujícími Němci se ztrátami
na obou stranách. V celém okolí obce bylo odhozeno
velké množství zbraní a munice. Zajatci byli odváděni
do týnecké školy. V 70. letech, kdy došlo k úpravě toku
Labe (protržení starého jezu u Pernerovky, vybudování
nového mostu a plavební komory) se objevilo při snížení
hladiny řeky značné množství zbraní a munice do děl
a minometů. K dalším objevům docházelo při zemních
terénních pracích v okolí Labe a přilehlých lesích.
Spolky a organizace
TPCA Partnerství pro Kolínsko rozdělovalo
Kolín 15. června 2010 – V pondělí 14. června 2010
byly v kolínské automobilce TPCA Toyota Peugeot Citroën slavnostně vyhlášeny projekty vybrané k podpoře
z letošního grantového programu TPCA Partnerství pro
Kolínsko. Z rekordních 106 přijatých žádostí vybrala grantová komise automobilky celkem 17 projektů.
Stejně jako v uplynulých letech mezi vybrané projekty
rozdělila částku 4 miliony Kč. Symbolické šeky předal
zástupcům úspěšných žadatelů výkonný viceprezident
TPCA Bernard Million­Rousseau.
úspěšných žadatelů nepotkávám poprvé,“ dodal viceprezident.
„Blahopřeji vám k úspěchu v šestém ročníku našeho
grantového programu. Velmi si vážím toho, co pro region děláte a přejí vám ve vašem úsilí hodně úspěchů,“
řekl přítomným výkonný viceprezident Bernard Million­
Rousseau. „Jsem také rád, že se nám daří budovat
dlouhodobá partnerství a tak řadu zástupců letošních
„Z příspěvku máme velikou radost a nevnímáme ho
jako samozřejmost. Podpora od TPCA nám umožní
zase o kousek zlepšit životní podmínky v obcích, které
sdružujeme, a to je náš cíl,“ říká Josef Polák, předseda
Občanského sdružení Zálabí.
Mezi vybranými projekty jsou také dva podávané místní akční skupinou Zálabí, a sice na instalaci solárních
panelů v mateřské škole Ohaře a vybavení tříd základních škol v několika obcích ( Týnec nad Labem, Krakovany, Býchory, Velký Osek, Žehuň a Hlavečník). Celkem
letos získalo sdružení z grantového programu TPCA
500 000 Kč.
Radek Kňava Tiskové oddělení TPCA
19
Spolky a organizace
Týnecký
Zpravodaj
Úspěšné projekty v Zálabí
Občanské sdružení Zálabí, místní akční skupina, začala
profesionálně pracovat od září loňského roku. Nejprve
bylo třeba dát do pořádku všechny náležitosti tohoto
sdružení 27 obcí, podnikatelů a neziskového sektoru.
To znamenalo vypracovat rozvojový plán území, reorganizovat členskou základnu, upravit stanovy a navázat
kontakty s ostatními neziskovými organizacemi, které
jsou úspěšné v dotační politice.
V současné době MAS Zálabí podala 3 projekty do
grantového programu „TPCA PARTNERSTVÍ PRO KOLÍNSKO“ a z nich byla úspěšná v projektu „V pěkném se
učí lépe“. Jedná se o vybavení jedné třídy nábytkem
ve školách regionu Zálabí, aby každá škola měla vhodné zázemí pro různé olympiády, přednášky, soutěže a
jiné aktivity. Dalším projektem je „Solární energie do
školek“, kde bohužel došlo ke zkrácení dotace a solární
panely se budou instalovat pouze v MŠ Ohaře. Tento projekt je pilotní a pokud se úspora energie ukáže zásadní
pro obce, chtěli bychom příští rok zažádat o dotaci i
do ostatních školek, které budou mít zájem. Třetí projekt „Bezpečně v obcích“, kdy MAS Zálabí žádala o ukazatele rychlosti do pěti obcí regionu, nebyl vybrán.
Základem činnosti „Občanského sdružení Zálabí“ je rozvoj venkovských oblastí pomocí získávání dotací z „Programu rozvoje venkova“ z projektů národní spolupráce.
V těchto dnech podala MAS dva projekty. První projekt
je připravován s partnerskou MAS „Společná Cidlina“,
nazývá se „Čekejme příjemně“ a týká se pořízení nových
autobusových zastávek stejného typu na obou územích.
Druhý projekt je zaměřen na mapování kostelů, zvyků
posledního rozloučení, opravu kostelů a bude zakončen
exkurzemi do regionu druhé spolupracující MAS, což
pro Zálabí je Podlipansko.
Další kolo příjmu žádostí o dotace z „Programu rozvoje
venkova“ bude v únoru a už nyní pracujeme na projektu naučných stezek společně s MAS Brdy-Vltava a MAS
Sedlčansko. Podoba tohoto projektu se zatím utváří a
určitě uvítáme každý nápad a pomoc, který by zvýšil
možnost přijetí projektu, a nebo námět na jiný vhodný
projekt do našeho území.
MAS Zálabí se zapojila také jako ekologická poradna do programu „Zelená úsporám“ a nabízí bezplatně
základní informace všem občanům regionu zaměřené
na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Kontaktní informace najdete
na www.maszalabi.eu
Průběh oslav 110 let SDH Lžovice
20
Ivana Suchánková
Týnecký
Zpravodaj
Spolky a organizace
Oslavy se konaly dne 15.5.2010 na koupališti v Týnci nad Labem. Pozvání přijalo 17 družstev z okolních SDH, z toho 3 družstva dětská. Zároveň se běželo 1.kolo Polabské ligy, které jsme členem. Na slavnostním nástupu nám štěstí popřál také starosta MÚ Týnec nad Labem p.Josef Polák. Soutěžilo se v klasickém požárním útoku a jako doplňková disciplína byla překážková štafeta. Perličkou závodu byla Lžovická Stará garda, složená z našich strýců a dědů. Naše družstvo mužů obsadilo krásné 2.místo, ženy byly 5. Na ukázku přijelo zásahové vozidlo s plošinou z Kolína. Nezklamalo ani občerstvení v podobě vynikajícího guláše a klobásek od pana P. Procházky. Celá akce se uskutečnila za finanční podpory MÚ Týnec nad Labem, kterému tímto děkujeme.
Blanka Douchová SDH Lžovice
Turistický oddíl mládeže
V prvním pololetí roku 2010 uskutečnil Turistický V únoru jsme navštívili secesní elektrárnu Hučák a oddíl mládeže v Týnci nad Labem všech jedenáct moderní interaktivní Infocentrum obnovitelných zdrojů připravovaných akcí. v Hradci Králové. Zasněženými Jiráskovými sady jsme došli k soutoku Labe a Orlice. Je tu sousoší těchto řek. Loňský rok jsme zhodnotili a letošní zahájili výroční Prohlédli jsme si také krásný, pravoslavný kostelík sv. členskou schůzí ve sportovní hale. Kromě zprávy o Michala, ve kterém panovala nenapodobitelná atmosčinnosti, kterou přednesla zakladatelka a kronikářka féra. Je ovšem na dohled hokejové haly. Na závěr jsme oddílu A. Knížková, jsme vyslechli program oddílu na prošli historické centrum města.
rok 2010. Vyhodnotili jsme členy, kteří se zúčastnili nejvíce výletů. Zasmáli jsme se a zavzpomínali při Březnový tajný výlet nás zavedl do Mělníka. Nadpromítání fotek P. Zeminy.
chlo nás podzemí s naší nejširší studnou. Bylo zde tepleji než potom na zámku. Vinicemi jsme sestoupili k výhledu na zasněžený soutok Labe a Vltavy a k hoře Říp. Po výborném obědě v hospodě „U Beníšků“ jsme si prohlédli část Městského muzea – výstavu stavebnice Merkur. V dubnu se konaly čtyři akce.
Navštívili jsme muzeum Keltů v Dobšicích nad Cidlinou. Prošli jsme si stezku malého Dobše s několika provazovými stanovišti a keltským hřištěm. Tato obec stojí určitě za návštěvu.
Cílem druhého dubnového výletu byla Jihlava. Program nám trochu zkomplikovaly České dráhy zpožděním. Prohlédli jsme si příjemnou zoologickou zahradu. Za mírný poplatek si děti nakrmily kůzlata. Obdivovali jsme Zimní počasí panovalo při dalších třech akcích – bowlin- městské hradby i město z věže, až se návrat posunul do gu o putovní pohár oddílu ve Starých Lázních v Kolíně, večerních hodin.
při výletu do Hradce Králové i při „Tajném výletu“.
Pro velký zájem jsme rozdělili hráče bowlingu do dvou Následoval cyklistický výlet za bílými jeleny do Žehušic. Po dlouhé zimě vypadali dost zuboženě. Prošli jsme skupin, děti hrály v pátek, dospělí v sobotu.
krátkou obchůzku k výběhu divokých prasat a ke klecím 21
Týnecký
Zpravodaj
Spolky a organizace
s bažanty. Při návratu jsme se dobře občerstvili v restauraci v Horce. Je tu dostatek stojanů na kola.
května vedl do roklí. Nejdříve jsme navštívili zámek v Nových Hradech. Za vidění stojí především francouzská zahrada a na druhém nádvoří ve špýchaře nově Naší největší akcí pro veřejnost je tradiční Pohádkový otevřené 1. muzeum cyklistiky. Expozice p. ing. Uhlíře les, v posledních letech přejmenovaný na Pohádkový z Hostovlic je instalována ve čtyřech podlažích. Zámek let. Koná se pravidelně 30. dubna na „čarodějnice“.
se postupně stává perlou okolní krajiny. Příjemně jsme Letos jsme pořádali již 15. ročník. Tradičně byl start u poseděli před zámeckou kavárnou.
koupaliště, startovné 5 Kč, cíl ve Lžovicích před hospodou „Cabicárna“. Jen nám v cíli letos poprvé chyběla Potom jsme prošli část skalních útvarů – Toulovcovy Eva Lazarová.
Maštale. K večeru dost unavení jsme došli do ZáchranDěti se vydaly do světa pirátů a bukanýrů. Na cestě né stanice a ekocentra Pasíčka v Boru u Skutče.
plnily různé úkoly a v cíli je čekala malá odměna a oheň na opékání buřtů. Zúčastnilo se přes 200 dětí a asi 300 S průvodcem jsme prošli tuto stanici poraněných, jinak volně žijících živočichů.
dospělých.
8. května jsme pořádali „Cyklorelax“. Projeli jsme lesem přes Jelen k vojenskému cvičišti u Třech Dvorů. Zúčastnili jsme se části programu Dne záchranářů. Při návratu jsme poseděli v nové restauraci „U Mirka“ při trase cyklistů. Dvoudenní výlet, konaný 29. – 30. Ubytovali jsme se v hotelu „Renospond“ u Zderazi.
V neděli nám příliš nepřálo počasí. Ráno jsme se vydali do deště. V blízké Zderazi jsme se schovali ve skalních obydlích. Pan průvodce se dost divil, kde se tu v tom nečase bereme. Podal nám pěkný výklad.
Pak přišel hlavní bod programu – český Grand kaňon – Pivnická rokle. Za deště je téměř neprůchodná. Ale právě přestalo pršet, tak nebylo co řešit. Rokle byla krásná, krkolomná, v nejužších místech lemovaná skalami. Nevede tu turistická značka. Nad ní je cyklotrasa. Mnohokrát jsme překračovali potok, ke konci jsme jím už procházeli. Konec výletu nás zavedl k jedné z našich nejhezčích rozhleden – Borůvce u Hluboké. Zkratkou jsme došli k jednomu z mála našich obydlených hradů – Rychmburku. Je tu ústav pro psychicky nemocné.
Šilinkův důl v údolí říčky Krounky jsme si nechali na některý z dalších výletů. Nakonec fungovalo i mimořádné zastavení spěšného vlaku v obci Předhradí, 22
Týnecký
Zpravodaj
které jsme si objednali.
V červnu jsme také připravovali naše tábořiště u Petrovic II, na které jezdíme 28 roků. Letošní letní tábor má téma - piráti a bukanýři. Hlavním vedoucím je Martin Darebný a pojede asi 30 dětí. Poslední předtáborovou akcí je výlet k přehradě Les Království u Dvora Králového.
Spolky a organizace
K a M Zeminovy, T. a J. Hájkovi. Mnoho dalších nám pomáhá při přípravě výletů a letního tábora.
Oddíl má v posledních letech kolem sta členů. Jsou to děti, dospělí a rodiče s dětmi. Jsme členy Asociace turistických oddílů mládeže. Členský příspěvek činí 110,- Kč. Do oddílu je vhodné se přihlásit počátkem roku, ale je to možné i během roku. Většinu akcí připravili a organizovali vedoucí oddílů Informace jsou k dispozici ve vývěsce oddílu na škole, Srnky a Zálesák – P. Zemina a P. Knížek s dlouholetými v infocentru na náměstí, na webu www.atom.unas.cz a vedoucími Z. Hájkovou, A. Darebnou, J. Krupkovou a u vedoucích.
novou vlnou vedoucích – jako jsou M. a R. Darební, Pavel Knížek
Cvičení s „Pohodou“
Plavková sezóna a tedy čas dovolených se blíží. A my pomalu uzavřeme další sezónu. Je tedy čas se trochu ohlédnout a podívat se i trochu do budoucnosti. V současné sezóně se nám podařilo rozšířit řady cvičitelek aerobicu. Uspořádat ve spolupráci s Městem Týnec nad Labem Den zdraví. Cvičení probíhalo tradičně pondělky a čtvrtky od 19 hod. ve sportovní hale, zdravotní cvičení – aby záda nebolela každou středu od 19.30 hod.v malé tělocvičně ZŠ a cvičení pro naše nejmenší ve čtvrtek od 15.30 hod. taktéž v malé tělocvičně ZŠ.
Přejeme Vám slunečné léto, klidné dovolené a po prázdninách se na Vás opět budeme těšit. Rády bychom zachovaly aerobic, stepy, zdravotní cvičení – aby záda nebolela a cvičení pro děti. Rády uvítáme zájemkyně z řad cvičenek, které by chtěli pomoci s cvičením dětí, případně měly zájem o instruktorský kurz zdravotního cvičení. Touto cestou bychom také rády chtěly poděkovat Městu Týnec nad Labem za neinvestiční dotaci, za kterou jsme pořídily stepy a pomůcky pro cvičení dětí.
TK Pohoda
Týnečtí rybáři
Místní organizace rybářů v letošním roce zahájila svoji činnost již v zimě, kdy se musel prořezávat led na rybnících, aby ryby neuhynuly nedostatkem kyslíku. V únoru jsme připravili v kulturním domě ve Chvaleticích rybářský ples. Tento byl v pořadí již třicátý devátý. Na ples se připravovaly k občerstvení smažené ryby, tedy správně smažený kapr s bramborovým salátem a ma- sové speciality od mistra Fabiana. Rybáři též připravili velmi pěknou a hodnotnou tombolu, kde hlavní cenou byl satelit. Celkem bylo v tombole šedesát jedna cen. Je škoda, že v Týnci není vhodný taneční sál. On sice je, ale není možné ho využívat. I když v minulosti zde proběhly desítky krásných plesů a tanečních zábav, teď je nepoužitelný. Co dalšího? Z Prahy jsme dostali 4 kg úhořího monté, kteréžto bylo okamžitě vypuštěno do revíru, přesně podle směrnic a požadavku EU, tedy na vody spojené s hlavním tokem řeky Labe a přímo do Labe. A proč dle požadavku EU? Protože EU toto monté platí. Poslední dubnovou sobotu byly uspořádány rybářské závody pro děti. Druhý den, tedy v neděli byly závody pro dospělé. Pro obě kategorie bylo připraveno občerstvení a také hodnotné ceny. Závody pořádáme pouze a výhradně pro členy organizace. V červnu pak se rybáři aktivně zapojili do akce „Svátky Labe“ což byla akce velmi vydařená. V Mezihoří se opravila hráz jednoho z rybníků, když už se zmiňuji o rybnících v Mezihoří, tomu prostřednímu se už léta říká koupaliště. Dokonce je zde skákací můstek, startovní bloky, ale koupaliště to není. Každý se zde koupe na vlastní nebezpečí. Je možné, že by zde mohl kdo se koupe získat nějakou vyrážku či co jiného. V poslední době se rybáři připravují na oslavy 900 let města Týnce nad Labem , které budou v září tohoto roku.
TK Pohoda Jaroslav Harus
23
Týnecký
Zpravodaj
Sport
Historie tenisu – pokračování
Nejslavnějším Wimbledonským rokem Jana Kodeše je
třiasedmdesátý. Osmkrát se pokoušel o zisk slavného
poháru ABB ENGLAND CLUBU, v roce 1972 se probojoval dokonce až do semifinále, aby tam prohrál s budoucím vítězem, Američanem Smithem. Piličova aféra
způsobila, že někteří nejlepší do Wimbledonu nepřijeli,
ale z první patnáctky nakonec Newcombe, Smith a
Panata. Ital byl antukářem, Australan neměl nejlepší
sezónu a kde je psáno, že by měl Američan obhájit titul
z loňska. První problém měl Kodeš ve čtvrtfinále s Indem Vidjajem Amritrajem, kdyby ten proměnil jasnou
smeč v pátém setu, bylo by zle. Tak domácí Taylor porazil Švéda Borga a Američané cítili šanci, že od dob
slavného Perryho mohou mít konečně šanci na Wimbledonském finále.
Kodeš-Taylor, na ukazateli je stav 8:9, 9:7, 5:7, 6:4 a
4:4, když začíná mírně krápat. Už to všechno mohlo
vypadat jinak, náš tenista měl tie-braku prvního setu
tři setboly, ve třetím dokonce vedl už 4:2 …nabitý
dvorec čeká, že jeho miláček postoupí přes Čecha,
který vyrostl na antuce, do finále. Pořád krápe, vrchní
rozhodčí Niko Gibbon už chce zápas přerušit, ale nakonec k velkému překvapení všech dává pokyn Taylorovi, aby ještě podával. Angličan vede 5:4, pak se Gipson projde po dvorci a zápas je přerušen.Tohle nebylo
fér, na kluzké trávě měl mít výhodu podání Kodeš. Hráči
mizí v šatnách, Kodešovi začíná otékat kotník, zraněný
ze zápasu s Indem Amritrajem. Po přestávce vyhrává
Kodeš své podání, vyrovnává na 5:5, pak vyrve servis
Angličanovi a při svém podání má dva mečboly. Ani
jeden neproměňuje, je srovnáno. Pak Taylor dvakrát
returnuje do sítě a Kodeš je ve finále. „Vím,že můj
servis není moc na koukání, ale na tom nezáleží. Dívat
se třeba na servírujícího Smithe, to je nádhera, ale pro
krásu se tenis nikdy nehrál a hrát nebude. Důležité je
procento úspěšnosti, kolikrát se Vám právě ten první
servis podaří zahrát soupeři do pole, aby pak po něm
následoval důležitý volej“, říkal po Wimbledonu Kodeš.
Reportér API HANS Fuch o zápase napsal:Zápas
Kodeš-Taylor byl vrcholem světového tenisu. Tři a půl
hodiny boje, úderů raket a srdcí a tři a půl hodiny vrcholné dramatičnosti, napětí. V této fascinující bitvě
viděli diváci všechny krásy, které hra na trávě může
dát: na jedné straně tenis s dělovým podáním, returnem
a smrtícími voleji, na druhé straně technicky oslňující
údery a nádherné výměny míčů. Kodeš byl celkově
kompletnějším tenistou, působil vyrovnaněji než Taylor. „Tenisový Wimbledon v Kodešovi vidí hlavního favorita, jeho soupeř Rus Metreveli nikdy nehrál ve finále
tak významné soutěže. A Kodeš? Ten už byl do této
doby třikrát ve finále mezinárodního mistrovství Itálie,
dvakrát vyhrál Roland Garros, dostal se do finále Forest
24
Hilus.“ Ví už, jak se takové zápasy hrají, říkají experti,
kteří o Kodešovi s jistotou mluví jako o wimbledonském
šampionovi. Finále Wimbledonu 1973 trvalo sto sedm
minut a Kodeš porazil Metreveliho 6:1, 10:8, 6:3, když
mu pak na slavném Wimbledonském bále udělil prezident Wll England Clubu slovo, řekl :Wimbledon je něco,
co nenajdete nikde na světě. Je to svět sám pro sebe.
Vyhrát ho, to znamená pro každého hráče něco jiného.
Pro všechny pak boj v dobrém slova smyslu, na život
a na smrt od prvního kola. A pak s pohárem nad hlavou zněly v uších pražské zvony. Je to nejkrásnější turnaj na světě. Jen pro úplnost Jan Kodeš tančil na bále
sólo wimbledonských vítězů s dcerou prezidenta klubu.
Vítězka dvouhry žen Američanka B.J.Kingová se omluvila.
V Davisově poháru 1973 počtvrté v historii postupujeme do mezipásmového finále. Pro první vítězství
jsme si jeli do Káhiry, bylo to čtvrtfinále skupiny B Evropské zóny.roč už 4 čtvrfinále 2. Mohla za to změna
v organizaci Davisova poháru, přihlášená družstva byla
rozdělena do tří výkonnostních skupin a ta nejlepší byla
přesazena až do třetího kola. Nehrající kapitán Antonín
Dolard postavil vedle Kodeše Jiřího Hřebce, byl to pro něj
opravdu první velký reprezentační start v téhle soutěži.
Hřebec nezklamal a porazil po velkém boji EL Shafeie
8:6, 6:4, 3:6, 4:6, 13:11. V semifinále proti Německu
to byl první start Jana Kodeše po vítězství ve Wimbledonu. Štvanice byla vyprodaná a právě wimbledonský
šampión získal dva body a lepšící se Hřebec třetí.
Finále B skupiny Evropského pásma provázela nepřízeň
počasí a navíc začalo pro nás nešťastně. Kodeš prohrál
hned první dvouhru s Barazzuttim 5:7, 6:3, 4:6, 6:2,
1:6. To nikdo nečekal. Ale pak už se hrálo jen v naší
režii vítězství 4:1. Zápas však měl dohru u řídícího
výboru Davisova poháru, italský nehrající kapitán Cardini měl disciplinární problémy už jako hráč a při zápase
Hřebec – Zugarelli urazí vrchního rozhodčího takovým
způsobem, že byl znovu doživotně diskvalifikován.
Možná nevíte, že mezi nejoblíbenější turnaje
v Americe patří turnaj stoletých. Hraje se jen čtyřhra
a každoročně je pořádán v Arlintonu ve státě Virginia.
Podmínkou startu je, aby každá dvojice měla dohromady nejméně sto let. Kombinace věku tedy může být
různá, mnohdy si mladší a úspěšní hráči vybírají doslova
kmety a doufají, že sami dokáží zvládnout tíhu utkání.
Statistika však ukazuje něco jiného, vyhrávají většinou
páry s podobným věkovým průměrem kolem padesáti
let. A ještě jedna turnajová zajímavost. Americká tenisová federace každoročně vypisuje turnaj s názvem
Mimins, kde jsou vypisovány jednotlivé výškové kategorie už od 150 cm.
Josef Číha
Týnecký
Zpravodaj
Sport
V kostce z týneckého tenisu
Na začátku měsíce května se konal na tenisových dvorcích pod Hradem Středočeský pohár seniorů./Účast 27
seniorů/.
kategorie 50-54 let :Finále:
Hendrych – Hluboček 6:4,6:2
kategorie 75-79 let
Jeník – Mazurkiewicz 6:2,6:2
kategorie 60-64 let:
Přáda - Kožíšek 7:5,4:6,10:7
kategorie 80 let a starší
Stus – Kubát 4:1 ser.
kategorie 65-69 let:
Vydra – Jedlička:6:1,6:2
Čtyřhra do 60 let
Hluboček,Hendrych- Dobiáš,Heincl 6:2, 6:4
kategorie 70-74 let:
Miller – Novák 6:2,4:6,6:3
Čtyřhra nad 60 let
Kožíšek,Šorysl – Homola,Stus 6:0,6:0
Jarní nominační turnaj dětí a žactva.
Dvouhry –účast 24 žáků,žákyň
Dvouhra dětí: celkové pořadí:
1.Tomáš Robovský
2.David Nehasil
3.Lukáš Poklop
4.Filip Morstein
5.Jakub Janeček
6.Pavel Musil
7.Libor Vokál
Dvouhra dívek:
1.Kristina Janečková
2.Tereza Malá
3.Katka Poklopová
4.Natálie Novotná
Mladší žactvo:
1.Adam Vančura
2.Dominik Pokorný
3.Ondřej Pokorný
4.Rudolf Šulek
5.David Vodseďálek
Starší žactvo:
1.Přemysl Pazderka
2.Josef Hromádka
3.Michal Hrobař
Starší žákyně:
1.Adéla Stýblová
2.Markéta Vokálová
3. LET-HI MAI HUONG
4.Iveta Stýblová
5.Nikola Palivcová
Memoriál ing.Jiřího Sýkory
V sobotu 19.června 2010 se na fotbalovém hřišti “Pod
Hradem” uskutečnil již XIV.ročník Memoriálu ing.Jiřího
Sýkory.Počasí tomuto žákovskému fotbalovému turnaji přálo.Občerstvení bylo zajištěno a tak návštěvníci
mohli být spokojeni. Po ranním rozlosování nejprve
proti sobě nastoupila žákovská mužstva Krakovan
a Nových Dvorů.Zkušenější Nové Dvory zvítězily 5:1.V
druhém utkání proti sobě nastoupili žáci Záboří a
Týnce nad Labem.Ve vyrovnaném utkání zábořští žáci
zvítězili těsně 1:0. Během polední přestávky se zástupci pořadatelského oddílu TJ Sokola Týnec nad Labem a
zástupci zúčastněných družstev poklonili na městském
hřbitově památce obětavého pracovníka s fotbalovou
mládeží ing.Jiřího Sýkory a položili na jeho hrob květiny.
Všichni žáci společně poobědvali v hotelu Racek. Po
obědě v utkání o 3. a 4.místo zvítězili krakovanští žáci
nad družstvem žáků týneckých,které bylo oslabeno o pět
hráčů standartního kádru 2:0.Finále bylo dramatické.
Když už vše vypadalo na vítězství Záboří,podařilo se
novodvorským žákům vyrovnat na 2:2.Kopaly se penalty.Záboří vstřelilo tři a Nové Dvory jen dvě. A tak
konečné pořadí bylo:
1.TJ Záboří nad Labem
2.TJ Nové Dvory
3.TJ Krakovany
4.TJ Týnec nad Labem
Jury určila jako nejlepšího hráče Václava Kotrbu ze
Záboří,nejlepšího střelce Adama Kokeše z Nových Dvorů
a nejlepšího brankáře Jakuba Duchana z Týnce nad
Labem. Vyhlásila i dva nejmladší žáky turnaje.Byli to
Matěj Fořt z Týnce nad Labem a Jakub Pohořalý z Krakovan.Zástupci pořádajícího oddílu TJ Sokola Týnec nad
Labem Jiří Sýkora,Jiří Balon a Josef Vomáčka předali
ceny a sladké odměny. Oddíl kopané TJ Sokola Týnec
nad Labem děkuje Městu Týnec nad Labem za finanční
příspěvek,bez něhož by se turnaj nemohl uskutečnit a
děkuje i sponzoru firmě Motl a synové za sponzorský
dar.
Ing. Žmolil Horymír
25
Týnecký
Zpravodaj
Sport
Týnecký stolní tenis
Krajské soutěže (KS) jsou už konečně dohrány. V napínavých bojích o udržení v KS naše „A“ družstvo uspělo.
V posledním čísle jsem psal, že v prvním utkání prvního
kola PLAY OUT naše „A“ družstvo zvítězilo nad družstvem
Sokol Benešov „B“ v domácím prostředí 10:6. Stejným
výsledkem zvítězilo i na palubovce soupeře a postoupilo
do druhého kola. Zde se utkalo s družstvem SKP Olympia
Kutná Hora o celkovou devátou příčku. V případě porážky
a zisku celkového desátého místa by naše družstvo čekal
ještě jeden náročný a nemilosrdný boj o záchranu KS
v Týnci nad Labem. Naštěstí se však družstvo nabudilo k neuvěřitelnému výkonu a uniklo z této záludné
kvalifikace. V obou utkáních s SKP Olympia Kutná hora
družstvo zvítězilo a obsadilo konečné deváté místo.
Nejlepší hráč našeho družstva Petr Mošna zavelel všem
spoluhráčům k vynikajícím výkonům. Sám byl příkladem.
Nadstavbovou část PLAY OUT odehrál poměrem 14:0.
Skvělými výkony se v této části zaleskl i Ríša Valenta,
který v dlouhodobé části hodně zaostával za svými výkony
z minulých sezón. PLAY OUT odehrál se skóre 11:4. Třetí
hráč družstva Standa Moravec si udržel výkonnost po celou sezónu. V této části několikrát smolně prohrál. PLAY
OUT odehrál se skóre 7:5.
Kapitánovi družstva Petru Mošnovi se též povedl výborný
tah s výměnou hráčů. Do PLAY OUT vsadil na zkušenost
a vyměnil čtvrtého hráče (Petra Červínka) za pátého
hráče (Jaroslava Valentu). Jarda Valenta dokazuje, že
stále hrát umí. Skvělými třemi body pomohl „A“ družstvu
k zisku celkového devátého místa.
Celému družstvu děkuji za skvělé výkony a přeji
odpočinkové a pohodové léto.
Marek Brunclík předseda oddílu stolního tenisu
Společenská rubrika
Zvědavá anketa
„Co s ní?“ …aneb TRAFOSTANICE
Určitě ji znáte. Stojí vedle hlavní silnice vedoucí do Krakovan, kousek od náměstí. Je na ní už vidět zub času a
bude potřeba se rozhodnout co s ní. ČEZ o ni nemá zájem,
nepotřebuje ji, stanice je ve vlastnictví města. Památkáři
navrhují odstranit, křížek opravit, event. přemístit. Jaký
máte názor vy? Napadá vás ještě jiná možnost co s ní?
26
Budete rádi, když zmizí ze světa nebo vám bude na
tom místě chybět? V první polovině července vám do
schránky přijde malý letáček, kde se vás zeptáme jak
to vidíte vy. Do 7. srpna budeme v Informačním centru sbírat vaše názory a v září přineseme ve Zpravodaji
výsledek, jak to dopadlo. Budeme rádi, když se naší ankety zúčastníte.
Redakční rada
Týnecký
Zpravodaj
Společenská rubrika
Společenská rubrika
Naši noví občánkové :
Eliška Heřmanová
Lucie Hrušková
Týnec nad Labem
Vinařice 21
Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození vašich dětí a přeje jim hodně zdraví,štěstí a lásky v jejich životě.
Životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané :
Květen 2010
Červen 2010
Ladislav Brunclík
Josef Polák
Milada Jandová
Božena Kotěrová
Dagmar Laňková
Zdeňka Malá
Věra Chudobová
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Labem
Ludmila Kubelková
Josef Hájek
Ludmila Málková
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let života.
Naše řady opustili :
Jaroslav Hank
Eva Lešková
Stanislav Novák
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Vítání občánků
Ve středu 28. dubna 2010 jsme v obřadní místnosti týnecké radnice přivítali 7 nových občánků Týnce nad Labem.
Se svými rodiči, rodinnými příslušníky i známými se této slavnosti zúčastnili: Pavel Komárek, Adéla Buřivalová,
Kristýna Tichá, Klára Daňová, Aleš Skřivánek, Jana Pellerová a Adéla Měkotová. Všem přítomným se s kulturní
vložkou představily děti z týnecké mateřské školy pod vedením paní učitelky Mazurové.Město věnovalo dětem
i rodičům na památku tohoto významného dne věcný dárek a maminkám kytičku. Město Týnec nad Labem
přeje našim novým občánkům hlavně zdraví, hodně štěstí, aby vyrůstali obklopeni láskou a k radosti svých
nejbližších.
Libuše Dumanová, matrikářka
27
Týnecký
Zpravodaj
Názory čtenářů
Zde bude v našem časopise pravidelné místo, kde se budeme my všichni moci vyjádřit k tomu, co se v našem
městečku děje. Ať nás to již potěší nebo rozzlobí. Psát
může každý – texty v ruce přepíšeme, chyby opravíme.
Jde nám o názor, nikoliv o slohové cvičení, takže se ničeho
nebojte. Pokud bude třeba, váš text doladíme společně
tak, aby byl pro čtenáře srozumitelný a čtivý. Chceme
vaše příspěvky směřovat do dvou oblastí. První je - co
mě potěšilo, co se povedlo, z čeho mám radost – aneb
poděkování, ocenění. Druhým tématem bude co mě
netěší, nepotěšilo, z čeho nemám radost – a jak by to
mohlo být jinak a lépe. Tedy vítáme také vaše nápady,
návrhy – jinými slovy - zkusme být nejen kritičtí, ale také
konstruktivní – přicházejme také s řešeními. Pokud nejsou - nevadí, pokusíme se je najít společně nebo přizveme
odpovědnou osobu k vyjádření. (V tomto případě je nutné
donést příspěvek 30 dní před plánovanou uzávěrkou, aby
bylo možné připravit odpovídající stanovisko.) Posledním
tématem by mohlo být „jak to vidím já“ - můj názor. Může
to být třeba komentář k právě probíhající anketě, akci,
nápad, stanovisko. To, co máte potřebu sdělit ostatním.
Možná vždy nenaplníme všechny rubriky – nevadí. Ale budeme rádi, pokud přijmete tyto stránky „za své“ a čas
od času využijete svoji možnost se k něčemu vyjádřit. A
že to, co by jinak zůstalo ve vás, případně zaznělo jen při
náhodných setkáních na ulici, u piva nebo na stanici autobusu, bude moci zaznít také veřejně. Jen tak totiž můžeme
některé věci řádně ocenit a jiné se pokusit společně
vyřešit. V tomto čísle jsem se ujala slova sama, protože i
já mám v sobě něco, co vám chci sdělit. Od dalšího čísla je
tato strana především pro vás.
Příspěvky nemusí být vůbec dlouhé, ale je třeba, aby byly
podepsané a byl u nich uveden kontakt, abychom se s vámi
mohli domluvit na případných dalších náležitostech, event.
upravách atd. . Texty je nejlepší psát v textovém editoru
Word nebo s příponou „doc“. Konce řádků neukončujte
klávesou ENTER (pouze na konci odstavce), ale nechte
text plynout, aby se formátoval sám. Obrázky dodávejte
vždy mimo textový soubor. Bude - li to nutné, zařídíme
přepis textu do počítače.
Své příspěvky směřujte buď přímo k Pavlovi Knížkovi do
Informačního centra na rohu Masarykova náměstí nebo
mailem tamtéž. Adresa pro příspěvky: [email protected]
Pokud potřebujete s něčím pomoci, můžete kontaktovat
přímo mne na telefonu 602 709706 nebo mailu vastovi@
volny.cz
za redakční radu a rubriku „názory čtenářů“
Světlana Vaštová
Co se povedlo. Vaše poděkování – ocenění.
28
Chtěla bych smeknout před partou, kterou téměř každé
ráno vidím před naší radnicí, když vezu děti do školy. Celý
ten rok, co zde bydlíme, je vídám, jak se starají o veřejná
prostranství kolem – ať prší nebo sněží, zima nebo teplo,
stále jsou v akci a nějak vylepšují naše okolí – sekají trávu, odstraňují sníh, nepořádek, upravují zeleň a tak dále.
A jak je tak v průběhu roku vídám, jsem jim vděčná za
to, že to pro nás všechny tak pečlivě dělají. Je to jejich
práce, vím. Ale vždycky když je vidím, tak mám chuť jim
to říci – ale není k tomu úplně ta vhodná chvíle. Tak tedy
alespoň dnes: DÍKY za vaši práci. Věřím, že ne všechno se
vždy daří tak, jak chcete, a i vaše práce má své problémy,
ale přesto si té práce velmi cením. A věřte: Je za vámi
opravdu vidět!
Světlana Vaštová
Co mě nepotěšilo nebo netěší. Co by mělo být jinak
– a jak.
Není to dávno, co jsme dostavěli dům ve Vinařicích a
přestěhovali se tam. Velmi krátce poté se začalo s budováním dětského hřiště a z toho jsme měli (především
naše dcerky) velkou radost. Již při první návštěvě v
loňském roce jsme ale zaznamenali, že tam něco chybí.
Lavička. Doprovod dětí si prostě neměl kam sednout. A
tak jen netrpělivě postával. Protože nám jedna lavička
doma přebývala, rozhodli jsme se ji hřišti věnovat. A tak
se stala jeho součástí. Vždy, když jsme jeli kolem hřiště
naše holčičky volaly: „Podívejte – někdo sedí na naší
lavičce!“– a měly opravdu upřímnou radost, že je naše
lavička využívána a k užitku.
Je to tak dva týdny, kdy jsem se odněkud vrátila domů
a dcerky mi smutně oznámily, že lavička zmizela. Kam?
To nikdo neví. Vzal si ji snad někdo k sobě na zahradu?
Odvezli ji „sběratelé“ do bazaru nebo starého železa, aby
si na ní pár korun vydělali? Nevím – asi se to už nikdy
nedozvíme. Je nám z toho všem jenom dost smutno a
hodně nás to mrzí.
Lavička nám ale chybí. Nikdo už si nemůže na hřišti v klidu
sednout a dívat se na děti, jak dovádějí na klouzačce nebo
se houpou na houpadle. Prosím tedy – pokud o lavičce
víte, vraťte nám ji všem zpátky... Protože se ale bojím,
že se ke správnému člověku tyto řádky ani nedostanou,
prosím spíše naše město – pořiďte nám k hřišti ještě také
lavičku (neodnesitelnou nebo se řetězem), protože my už
žádnou navíc nemáme.
Díky za všechny, Světlana Vaštová
Můj názor, komentář – jak to vidím já.
… místo pro vás
Týnecký
Zpravodaj
Otázka o Labi
UŽ JSTE SE NĚKDY KOUPALI V LABI? A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ?
p. Urbanová – důchodkyně: Nikdy bych do té špíny nevlezla.
p. Pánková – učitelka: Chodím se koupat už několik let a vím o dalších, kteří chodí pravidelně. Například moje
sousedka paní Hájková se chodí koupat každý podvečer od jara do podzimu.
p. Hájková – lékárnice: Nikdy jsem se v Labi nekoupala, to bych tam musela spadnout.
p. Hejnák – učitel: Koupal jsem se v mládí, když jsem se nebál vody.
Moc toho není – většina odpovídala, že se nekoupali.
Tyto, většinou negativní odpovědi posbíraly děti ze základní školy při namátkové anketě na týneckém náměstí.
My starší víme o lidech, kteří se v Labi koupou pravidelně a nemohou si to vynachválit, ať již vstupují do řeky
poblíž bývalých říčních lázní u tenisových kurtů, nebo u říčního kempu Marina pana Hájka za malebným Ostrovem.
Proto si dovolíme doufat, že až podobnou otázku položíme za rok či dva, labských plavců přibude. Snad nám je
Hadoška nevyplaší.
Školáci a redakce
29
Týnecký
Zpravodaj
Tip na výlet
Na prázdninový výlet lodí po Labi se můžete vydat
z Hradce Králové, Pardubic, Kolína, Poděbrad, Mělníka a
dalších měst..
V Hradci Králové poplujete s Hradeckou paroplavební
společností na třech lodích – na parním člunu Hradec,
na kolesovém parníku Královna Eliška a na pirátské plachetnici.
Projížďky trvají 50 minut. Lodě vyplouvají ze Smetanova
nábřeží - proti Městským lázním. Jsou v provozu od
května do září. Ve všední dny v čase 15 – 19 hod., v sobotu a v neděli 10 – 19 hod.
V soutěži „ Ceny Kudy z nudy 2009“ získala tato aktivita 2. místo v kategorii vodní turistika. Nejvíce příznivců
parních strojů se zde sejde 28.8.2010 na 8. ročníku
akce Nábřeží paromilů.
Společnost také provozuje motorovou loď, se kterou se
můžete svézt na trase Předměřice – Smiřice. Kontakt na
tel. 777 009 143.
V Pardubicích lze plout lodí Arnošt z Pardubic do Kunětic,
kde můžete vystoupit a jít na výlet na hrad Kunětická
hora, nebo plout tímto směrem jen do Brozan bez přistání.
Směrem na Přelouč přistává loď v Srnojedech. Až do
Přelouče se pluje jen na objednání. Loď je zároveň restaurací a vyplouvá při počtu alespoň patnácti zájemců.
Platí tu letní a zimní jízdní řád. Rezervace na tel.
602 484 620, 606 636 846, příp. : [email protected]
Přístaviště je za Zimním stadionem u mostu P. Wonky.
výstupu. Po celé trase je řeka lemována cyklostezkou,
někdy přeplněnou cyklisty a bruslaři.
Na lodi je restaurace a večerní letní plavby jsou zpestřeny
živou hudbou. Loď vyplouvá, pokud je na palubě 10 cestujících. Celodenní plavby se pořádají k Mělníku.
Plavby na člunech se pro lázeňské hosty pořádaly už od
roku 1910.
Výlet do Litoměřic můžete zkombinovat plavbou do
Roudnice n. L., Štětí a do Ústí n. L. V provozu jsou dvě
lodě Porta Bohemica. Loď č. 1 je jednou z největších osobních lodí u nás. Pojme 280 pasažérů. Jsou na ní vítáni
i cyklisté a je tu servis. Samozřejmostí je restaurace, je
v provozu celoročně.
Loď Porta Bohemica 2 byla dovezena z Rakouska. Pojme
115 osob. Je prezentována jako vinařská loď, ke studené
kuchyni je velký výběr vín. Proplouvá se vinařskou oblastí
Velké Žernoseky.
O plavbě mezi Mělníkem a Ústím nad Labem se informujte v infocentrch těchto měst nebo na www.osobnilodportabohemica.cz a na www.labskaplavebni.cz.
V Týnci nad Labem se můžete zúčastnit vyjížděk na
mořských kajacích, organizovaných společností Outdoored. Vyjížďku si můžete domluvit na emailu – [email protected] nebo osobně v infocentru na
náměstí.
Za prohlídku stojí také Marina, kterou provozuje p.
Hájek v Týnci nad Labem za zdymadlem. Je tu možnost
ubytování, občerstvení, kotvení lodí a jejich půjčovna.
V Kolíně kotví u Kmochova ostrova loď Kolinea. Vyplouvá
v pondělí - sobotu v 16 hod. ke Klavarům, od června
v neděli ve 14 hod. k Poděbradům na soutok s Cidlinou.
Pluje se při minimálním počtu 10 osob, k Poděbradům
při 20 lidech. Na objednání vyplouvá na plavby až po
Mělník.
Kontakt – tel. 722 580 474, e-mail: [email protected],
www.kolinea.cz
V Poděbradech se můžete nalodit na loď Jíří z Poděbrad.
Pluje se na soutok s Cidlinou, kde lze vystoupit u výletní
restaurace a projít se zpět kolem golfového hřiště nebo
podniknout vycházku do Libice k hradišti Slavníkovců.
Po proudu se pořádá plavba k Nymburku, bez možnosti
Pavel Knížek
Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady p. Václav Svoboda, vychází jednou za dva měsíce
uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26
tel.: 321 781 100, fax: 321 781 493, e-mail: [email protected] Tisk: Digi-press Kolín s.r.o.
Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 10006.
30
Download

Zpravodaj 3_2010.pdf